Libanius, Declamatio 23

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,443 lemmas; 8,228 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Πύθων the serpent Python, also personal name 3 (3.6) (0.029) (0.01)
τριηραρχία the command of a trireme 3 (3.6) (0.012) (0.01)
περίεργος careful overmuch 5 (6.1) (0.122) (0.01)
πταῖσμα a stumble, trip, false step 2 (2.4) (0.091) (0.01)
εἰσαγγελία an impeachment 2 (2.4) (0.016) (0.01)
ἀγώγιμος easy to be led 2 (2.4) (0.023) (0.01)
Ἀριστοφῶν Aristophon 2 (2.4) (0.021) (0.01)
δημηγορέω to speak in the assembly 6 (7.3) (0.083) (0.02)
ἔκδοσις a giving out 4 (4.9) (0.064) (0.01)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 25 (30.4) (0.476) (0.15)
ὁμόδουλος a fellow-slave 2 (2.4) (0.028) (0.01)
κακοήθης ill-disposed, malicious 2 (2.4) (0.165) (0.01)
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 2 (2.4) (0.119) (0.01)
Παιανιεύς of the deme of Paiania 2 (2.4) (0.016) (0.01)
περιεργία over-exactness 2 (2.4) (0.046) (0.01)
σιωπάω to be silent 25 (30.4) (0.372) (0.27)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 2 (2.4) (1.639) (0.02)
σίζω to hiss 2 (2.4) (0.241) (0.02)
πολιτεύω to live as a citizen 36 (43.8) (0.349) (0.44)
πῆρος loss of strength, dotage 6 (7.3) (0.249) (0.07)
βῆμα a step, pace; a platform 8 (9.7) (0.203) (0.12)
Χαιρώνεια Chaeronea 4 (4.9) (0.034) (0.06)
ἐπανήκω to have come back, to return 2 (2.4) (0.066) (0.03)
Αἰσχίνης Aeschines 4 (4.9) (0.114) (0.06)
Μακεδονικός Macedonian 4 (4.9) (0.056) (0.07)
συκοφάντης a false accuser, slanderer 3 (3.6) (0.114) (0.05)
Ὀλύνθιος Olynthian, of Olynthus 4 (4.9) (0.04) (0.07)
δυστυχής unlucky, unfortunate 4 (4.9) (0.12) (0.07)
Σόλων Solon 7 (8.5) (0.174) (0.14)
δρᾶμα a deed, act 6 (7.3) (0.246) (0.13)
διοίκησις government, administration 2 (2.4) (0.177) (0.04)
μυστήριον a mystery 3 (3.6) (0.695) (0.07)
σύμβουλος an adviser, counsellor 8 (9.7) (0.178) (0.2)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 2 (2.4) (0.191) (0.05)
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 2 (2.4) (0.293) (0.05)
αἰ if 3 (3.6) (0.605) (0.09)
λάλος talkative, babbling, loquacious 2 (2.4) (0.042) (0.06)
Πέλλα Pella 2 (2.4) (0.024) (0.06)
θεατός to be seen 2 (2.4) (0.036) (0.06)
φιλανθρωπία humanity, benevolence, kindliness 7 (8.5) (0.361) (0.23)
περιβλέπω to look round about, gaze around 2 (2.4) (0.033) (0.07)
ψήφισμα a proposition carried by vote 8 (9.7) (0.18) (0.27)
ἀδόκητος unexpected 3 (3.6) (0.076) (0.1)
Ἀριστείδης Aristides 3 (3.6) (0.063) (0.1)
Δημοσθένης Demosthenes 21 (25.5) (0.443) (0.75)
δεσμώτης a prisoner, captive 2 (2.4) (0.099) (0.07)
καταψηφίζομαι to vote against 2 (2.4) (0.108) (0.08)
λάω2 (Epic) seize, hold 2 (2.4) (0.239) (0.08)
σιωπή silence 8 (9.7) (0.238) (0.35)
Ὄλυνθος Olynthus 2 (2.4) (0.019) (0.09)
λάω (Epic) to behold, look upon 2 (2.4) (0.241) (0.09)
θέατρον a place for seeing 4 (4.9) (0.316) (0.19)
ἀχάριστος ungracious, unpleasant, unpleasing 2 (2.4) (0.079) (0.1)
κατήγορος an accuser 3 (3.6) (0.237) (0.15)
Ἀμφίπολις Amphipolis 5 (6.1) (0.051) (0.25)
ἔλεος pity, mercy, compassion 5 (6.1) (0.389) (0.25)
μαρτύρομαι to call to witness, attest, invoke 2 (2.4) (0.069) (0.1)
Ἀριστογείτων Aristogiton 2 (2.4) (0.042) (0.1)
αἰκία injurious treatment, an affront, outrage 2 (2.4) (0.081) (0.1)
ἐγγράφω to mark in 2 (2.4) (0.277) (0.1)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 21 (25.5) (0.951) (1.13)
ἑστιάω to receive at one's hearth 3 (3.6) (0.162) (0.16)
ἄφωνος voiceless, speechless, dumb, silent 2 (2.4) (0.195) (0.11)
χερσόνησος a land-island 2 (2.4) (0.035) (0.11)
δημοτικός of or for the people, common; on the popular or democratic side 2 (2.4) (0.09) (0.11)
μνημονεύω to call to mind, remember 7 (8.5) (1.526) (0.42)
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 6 (7.3) (0.224) (0.36)
Ἀντίπατρος Antipater 2 (2.4) (0.171) (0.13)
φθόνος ill-will, envy, jealousy 6 (7.3) (0.458) (0.38)
τραγικός (goat-like); tragic, majestic, pompous 2 (2.4) (0.097) (0.13)
φιλοτιμέομαι to be ambitious 2 (2.4) (0.134) (0.13)
βολή a throw, the stroke 2 (2.4) (0.16) (0.13)
κήρυγμα that which is cried by a herald, a proclamation, public notice 3 (3.6) (0.417) (0.21)
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 30 (36.5) (1.205) (2.18)
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 2 (2.4) (0.423) (0.15)
ὑπεροράω to look over, look down upon 2 (2.4) (0.189) (0.15)
Φωκεύς a Phocian 8 (9.7) (0.177) (0.6)
Μακεδονία Macedon 14 (17.0) (0.296) (1.06)
σκιά a shadow 3 (3.6) (0.513) (0.23)
νήϊος of or for a ship 2 (2.4) (0.06) (0.15)
Πύθιον the temple of Pythian Apollo 2 (2.4) (0.104) (0.15)
ἐκδίδωμι to give up, surrender 10 (12.2) (0.425) (0.79)
Φίλιππος Philip, Philippus 52 (63.2) (1.035) (4.11)
Ἀριστόδημος Aristodemus 3 (3.6) (0.078) (0.24)
Χερσόνησος the (Thracian) Chersonese; the Crimea 5 (6.1) (0.075) (0.41)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 3 (3.6) (0.819) (0.26)
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 3 (3.6) (0.326) (0.27)
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 2 (2.4) (0.193) (0.18)
ἄκων a javelin, dart 7 (8.5) (0.32) (0.63)
τριήραρχος the captain of a trireme 2 (2.4) (0.053) (0.19)
βιόω to live, pass one's life 3 (3.6) (0.513) (0.3)
πάρειμι2 go past, march along, come forward 7 (8.5) (0.299) (0.69)
περιάγω to lead 2 (2.4) (0.208) (0.2)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 47 (57.1) (63.859) (4.86)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 9 (10.9) (0.984) (0.97)
γράφω to scratch, draw, write 24 (29.2) (7.064) (2.6)
στένω to moan, sigh, groan 2 (2.4) (0.135) (0.22)
προσίημι to send to 4 (4.9) (0.675) (0.45)
σιγάω to be silent 3 (3.6) (0.333) (0.34)
ἡσυχία stillness, rest, quiet 10 (12.2) (0.58) (1.14)
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 2 (2.4) (0.705) (0.23)
γλῶσσα the tongue 10 (12.2) (1.427) (1.17)
περιέρχομαι to go round, go about 2 (2.4) (0.18) (0.24)
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 2 (2.4) (0.409) (0.24)
ὁτιοῦν whatsoever 2 (2.4) (0.534) (0.24)
ἅπαξ once 4 (4.9) (0.777) (0.49)
ἀθλητής a prizefighter 2 (2.4) (0.252) (0.24)
ἰδιώτης a private person, an individual 5 (6.1) (0.552) (0.61)
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 3 (3.6) (0.381) (0.37)
μακάριος blessed, happy 3 (3.6) (0.896) (0.38)
Μαραθών Marathon 2 (2.4) (0.076) (0.25)
μεστός full, filled, filled full 3 (3.6) (0.408) (0.38)
δορυφόρος spear-bearing 2 (2.4) (0.143) (0.25)
κρίσις a separating, power of distinguishing 5 (6.1) (1.732) (0.64)
ὄϊς sheep 6 (7.3) (1.922) (0.78)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 5 (6.1) (1.004) (0.66)
δημός fat 27 (32.8) (1.62) (3.58)
τρόπαιον a trophy 3 (3.6) (0.163) (0.4)
ὀφείλω to owe, have to pay 9 (10.9) (1.063) (1.21)
σωφρονέω to be sound of mind 3 (3.6) (0.286) (0.41)
φρόνημα one's mind, spirit 3 (3.6) (0.433) (0.41)
πρεσβεύω to be the elder; to be an ambassador 7 (8.5) (0.348) (0.95)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 27 (32.8) (1.683) (3.67)
παραχωρέω to go aside, make room, give place, retire 2 (2.4) (0.222) (0.27)
πανταχοῦ everywhere 2 (2.4) (0.926) (0.27)
Ἀρκαδία Arcadia 3 (3.6) (0.181) (0.41)
προσδοκάω to expect 3 (3.6) (0.539) (0.43)
πνεῦμα a blowing 4 (4.9) (5.838) (0.58)
παρρησία freespokenness, openness, frankness 2 (2.4) (0.407) (0.29)
λοιδορέω to abuse, revile 2 (2.4) (0.236) (0.3)
ὑμός your 38 (46.2) (6.015) (5.65)
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 2 (2.4) (0.276) (0.3)
Βοιωτία Boeotia 3 (3.6) (0.122) (0.46)
εὐνάω to lay 2 (2.4) (0.059) (0.31)
πάντως altogether; 5 (6.1) (2.955) (0.78)
Βυζάντιος inhabitant of Byzantium (no LSJ entry) 3 (3.6) (0.126) (0.48)
ah! 3 (3.6) (1.559) (0.48)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 4 (4.9) (1.255) (0.64)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 5 (6.1) (1.467) (0.8)
διατριβή a way of spending time 2 (2.4) (0.328) (0.32)
πονηρός toilsome, painful, grievous 4 (4.9) (1.795) (0.65)
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 4 (4.9) (0.245) (0.66)
ἀφοράω to look away from 2 (2.4) (0.669) (0.33)
φθονέω to bear ill-will 3 (3.6) (0.261) (0.5)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 4 (4.9) (0.653) (0.67)
ποι somewhither 3 (3.6) (0.324) (0.52)
Θεμιστοκλέης Themistocles 3 (3.6) (0.172) (0.52)
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 3 (3.6) (0.327) (0.52)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 5 (6.1) (4.93) (0.86)
ὑμέτερος your, yours 7 (8.5) (0.709) (1.21)
εἴδωλον an image, a phantom 2 (2.4) (0.649) (0.35)
Μακεδών a Macedonian 14 (17.0) (0.75) (2.44)
ἀφίημι to send forth, discharge 17 (20.7) (2.477) (2.96)
αἰχμάλωτος taken by the spear, captive to one's spear, taken prisoner 5 (6.1) (0.548) (0.87)
προσκυνέω to make obeisance 2 (2.4) (0.658) (0.35)
εὔνοια good-will, favour, kindness 6 (7.3) (0.537) (1.08)
συνήθης dwelling 2 (2.4) (0.793) (0.36)
Χαλκιδεύς Chalcidian, of Chalcis 4 (4.9) (0.088) (0.73)
ἀργός shining, bright, glistening 2 (2.4) (0.331) (0.37)
περιμένω to wait for, await 2 (2.4) (0.223) (0.37)
ἀποβλέπω look steadily at 2 (2.4) (0.373) (0.37)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 2 (2.4) (0.337) (0.37)
μαίνομαι to rage, be furious 4 (4.9) (0.455) (0.75)
τίσις payment by way of return 2 (2.4) (0.258) (0.38)
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 2 (2.4) (0.635) (0.38)
καινός new, fresh 3 (3.6) (0.929) (0.58)
συγγνώμη forgiveness 3 (3.6) (0.319) (0.58)
δημόσιος belonging to the people 4 (4.9) (0.55) (0.78)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 12 (14.6) (3.691) (2.36)
Θεσσαλία Thessaly 4 (4.9) (0.173) (0.8)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 3 (3.6) (1.151) (0.61)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 5 (6.1) (0.845) (1.03)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 5 (6.1) (1.829) (1.05)
Ἀττικός Attic, Athenian 5 (6.1) (0.555) (1.05)
Βυζάντιον Byzantium (no LSJ entry; see Byzantium) 2 (2.4) (0.183) (0.42)
πρόσειμι be there (in addition) 3 (3.6) (0.784) (0.64)
δήπου perhaps, it may be 2 (2.4) (0.763) (0.43)
Θῆβαι Thebes (usu. plural) 6 (7.3) (0.405) (1.29)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 38 (46.2) (6.432) (8.19)
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 3 (3.6) (0.402) (0.65)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 7 (8.5) (1.325) (1.52)
πομπή conduct, escort, guidance 2 (2.4) (0.16) (0.44)
ἐπιέννυμι to put on besides 2 (2.4) (0.228) (0.44)
ἀέκων against one's will, unwilling 5 (6.1) (0.38) (1.09)
Θεσσαλός Thessalian 4 (4.9) (0.326) (0.88)
δοῦλος slave 5 (6.1) (1.48) (1.11)
ἀδικέω to do wrong 13 (15.8) (2.105) (2.89)
ἄκων2 against one's will > ἀέκων 5 (6.1) (0.383) (1.11)
παράδοξος contrary to opinion, incredible, paradoxical 5 (6.1) (0.565) (1.11)
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 2 (2.4) (0.246) (0.45)
βλάβη hurt, harm, damage 2 (2.4) (0.763) (0.45)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 16 (19.4) (2.388) (3.65)
ὥσπερ just as if, even as 29 (35.2) (13.207) (6.63)
ἔπαινος approval, praise, commendation 2 (2.4) (0.506) (0.46)
Λυκοῦργος Lycurgus 2 (2.4) (0.193) (0.46)
καίτοι and indeed, and further; and yet 6 (7.3) (2.582) (1.38)
ἀπαντάω to meet 4 (4.9) (0.895) (0.92)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 3 (3.6) (1.407) (0.69)
Ἀλκιβιάδης Alcibiades 4 (4.9) (0.362) (0.94)
ἀκρόπολις the upper city 3 (3.6) (0.277) (0.71)
Δίον Dion 3 (3.6) (0.503) (0.72)
ἴσως equally, in like manner 7 (8.5) (2.15) (1.68)
Δίη Dia 3 (3.6) (0.502) (0.72)
Πύλαι Thermopylae 6 (7.3) (0.681) (1.47)
γοῦν at least then, at any rate, any way 4 (4.9) (3.743) (0.99)
τρέχω to run 2 (2.4) (0.495) (0.49)
ποῦ where 5 (6.1) (0.998) (1.25)
ἁπλῶς singly, in one way 2 (2.4) (3.946) (0.5)
μηδέ but not 20 (24.3) (4.628) (5.04)
βλέπω to see, have the power of sight 6 (7.3) (1.591) (1.51)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 2 (2.4) (0.492) (0.51)
κλαίω to weep, lament, wail 4 (4.9) (0.415) (1.03)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 5 (6.1) (1.404) (1.3)
ἐκφεύγω to flee out 2 (2.4) (0.338) (0.52)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 7 (8.5) (1.438) (1.84)
βωμός any raised platform, a stand 4 (4.9) (0.624) (1.06)
πρόσειμι2 approach 3 (3.6) (0.794) (0.8)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 3 (3.6) (0.657) (0.82)
εἴωθα to be accustomed 4 (4.9) (1.354) (1.1)
κάθημαι to be seated 4 (4.9) (0.912) (1.11)
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 6 (7.3) (1.284) (1.67)
σής a moth 2 (2.4) (0.646) (0.56)
πολίτευμα the business of government, an act of administration 2 (2.4) (0.107) (0.56)
ἔχθρα hatred, enmity 2 (2.4) (0.288) (0.56)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 2 (2.4) (1.704) (0.56)
παύω to make to cease 9 (10.9) (1.958) (2.55)
πώποτε ever yet 2 (2.4) (0.36) (0.57)
ἱκέτης one who comes to seek protection, a suppliant 2 (2.4) (0.161) (0.57)
φοβερός fearful 2 (2.4) (0.492) (0.58)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 2 (2.4) (0.897) (0.58)
πρεσβεία age, seniority; embassy 2 (2.4) (0.238) (0.58)
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 2 (2.4) (0.405) (0.58)
πρόγονος a forefather, ancestor 2 (2.4) (0.412) (0.58)
ἄσμενος well-pleased, glad 2 (2.4) (0.221) (0.58)
ἔθος custom, habit 2 (2.4) (1.231) (0.59)
φθέγγομαι to utter a sound 2 (2.4) (0.607) (0.59)
οἴχομαι to be gone, to have gone 7 (8.5) (0.581) (2.07)
τίς who? which? 53 (64.4) (21.895) (15.87)
ἄξιος worthy 11 (13.4) (3.181) (3.3)
βιάζω to constrain 4 (4.9) (0.763) (1.2)
ἑκών willing, of free will, readily 4 (4.9) (0.801) (1.21)
σεμνός revered, august, holy, awful 2 (2.4) (0.57) (0.61)
συνίημι to bring together; understand 3 (3.6) (0.928) (0.94)
κοινός common, shared in common 14 (17.0) (6.539) (4.41)
ἐργάζομαι to work, labour 5 (6.1) (2.772) (1.58)
ἔμπροσθεν before, in front 2 (2.4) (1.891) (0.63)
τολμάω to undertake, take heart 6 (7.3) (1.2) (1.96)
μένος might, force, strength, prowess, courage 5 (6.1) (0.79) (1.64)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 2 (2.4) (2.803) (0.66)
μισέω to hate 2 (2.4) (0.74) (0.66)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 4 (4.9) (0.911) (1.33)
τύχη (good) fortune, luck, chance 7 (8.5) (1.898) (2.33)
ἐκεῖ there, in that place 5 (6.1) (2.795) (1.68)
ἄγνοια want of perception, ignorance 2 (2.4) (0.718) (0.68)
τοίνυν therefore, accordingly 6 (7.3) (5.224) (2.04)
κελεύω to urge 20 (24.3) (3.175) (6.82)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 5 (6.1) (0.938) (1.7)
χορηγία office or λῃτουργία of a χορηγός 2 (2.4) (0.179) (0.69)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 2 (2.4) (1.141) (0.69)
Θρᾴκη Thrace 3 (3.6) (0.337) (1.05)
δεσμός anything for binding, a band, bond 2 (2.4) (0.794) (0.7)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 7 (8.5) (1.525) (2.46)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 4 (4.9) (1.497) (1.41)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 3 (3.6) (0.865) (1.06)
ἐμέω to vomit, throw up 3 (3.6) (0.759) (1.06)
ἔξειμι go out 2 (2.4) (0.687) (0.71)
δεῖ it is necessary 31 (37.7) (13.387) (11.02)
χείρων worse, meaner, inferior 3 (3.6) (1.4) (1.07)
Θηβαῖος Theban 4 (4.9) (0.582) (1.43)
ἐμός mine 53 (64.4) (8.401) (19.01)
ἐλευθερία freedom, liberty 3 (3.6) (0.488) (1.08)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 9 (10.9) (2.811) (3.25)
ἐκεῖθεν from that place, thence 2 (2.4) (1.247) (0.72)
ἡδύς sweet 5 (6.1) (2.071) (1.82)
εἰκός like truth 3 (3.6) (1.953) (1.09)
Περικλῆς Pericles 3 (3.6) (0.168) (1.09)
δέω to bind, tie, fetter 43 (52.3) (17.994) (15.68)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 8 (9.7) (2.976) (2.93)
νή (yes) by.. 3 (3.6) (0.565) (1.11)
ὅμως all the same, nevertheless 7 (8.5) (2.105) (2.59)
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 2 (2.4) (0.567) (0.75)
ἄπειμι be absent 4 (4.9) (1.064) (1.49)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 6 (7.3) (1.343) (2.27)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 7 (8.5) (2.566) (2.66)
πείρω to pierce quite through, fix 2 (2.4) (0.541) (0.76)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 40 (48.6) (17.692) (15.52)
Ἀθῆναι the city of Athens 10 (12.2) (0.914) (3.9)
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 2 (2.4) (0.762) (0.78)
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 2 (2.4) (0.354) (0.79)
πίνω to drink 4 (4.9) (2.254) (1.59)
ξίφος a sword 2 (2.4) (0.597) (0.8)
Θρᾷξ a Thracian; 3 (3.6) (0.278) (1.21)
φιλέω to love, regard with affection 6 (7.3) (1.242) (2.43)
ἀγορεύω to speak in the assembly, harangue, speak 4 (4.9) (0.176) (1.62)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 15 (18.2) (4.795) (6.12)
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 3 (3.6) (0.78) (1.22)
τίη why? wherefore? 34 (41.3) (26.493) (13.95)
συγχωρέω to come together, meet 3 (3.6) (1.25) (1.24)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 4 (4.9) (1.526) (1.65)
ἡλικία time of life, age 3 (3.6) (1.229) (1.25)
ἔρομαι to ask, enquire 3 (3.6) (0.949) (1.25)
Ἀθηναῖος Athenian, of Athens 14 (17.0) (0.954) (5.82)
ἁπλόος single, simple 2 (2.4) (6.452) (0.83)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 4 (4.9) (1.966) (1.67)
πολιτικός of, for, related to citizen or statesman; civil, constitutional 2 (2.4) (0.738) (0.83)
οὐδέ and/but not; not even 53 (64.4) (20.427) (22.36)
νόμος usage, custom, law, ordinance 10 (12.2) (5.63) (4.23)
ποιητής one who makes, a maker 3 (3.6) (1.39) (1.28)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 23 (28.0) (19.178) (9.89)
ὅθεν from where, whence 3 (3.6) (2.379) (1.29)
δυναστεία power, lordship, sovereignty 2 (2.4) (0.236) (0.86)
ἀδύνατος unable, impossible 4 (4.9) (4.713) (1.73)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 2 (2.4) (1.679) (0.87)
κατηγορέω to speak against, to accuse 2 (2.4) (3.352) (0.88)
εἰρήνη peace, time of peace 3 (3.6) (1.348) (1.32)
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 4 (4.9) (1.431) (1.76)
φόβος fear, panic, flight 5 (6.1) (1.426) (2.23)
εἴσω to within, into 3 (3.6) (1.02) (1.34)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 18 (21.9) (6.869) (8.08)
ἔσχατος outermost 2 (2.4) (2.261) (0.9)
ὗς wild swine 2 (2.4) (1.845) (0.91)
τις any one, any thing, some one, some thing; 173 (210.3) (97.86) (78.95)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 8 (9.7) (8.208) (3.67)
ἄπειμι2 go away 4 (4.9) (1.11) (1.84)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 2 (2.4) (0.761) (0.93)
γενναῖος noble, excellent 2 (2.4) (0.793) (0.93)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 3 (3.6) (1.959) (1.39)
κινέω to set in motion, to move 3 (3.6) (13.044) (1.39)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 3 (3.6) (1.082) (1.41)
πάρειμι be present 19 (23.1) (5.095) (8.94)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 6 (7.3) (2.65) (2.84)
νόος mind, perception 7 (8.5) (5.507) (3.33)
ἐκεῖνος that over there, that 37 (45.0) (22.812) (17.62)
τάξις an arranging 4 (4.9) (2.44) (1.91)
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 4 (4.9) (0.472) (1.92)
ἐγώ I (first person pronoun) 181 (220.0) (54.345) (87.02)
ἕλκω to draw, drag 3 (3.6) (1.305) (1.45)
ἐξουσία power 2 (2.4) (1.082) (0.97)
πῶς how? in what way 13 (15.8) (8.955) (6.31)
φθάνω to come or do first, before others 2 (2.4) (1.285) (0.97)
μηδείς (and not one); not one, no-one 13 (15.8) (8.165) (6.35)
ἀλλά otherwise, but 96 (116.7) (54.595) (46.87)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 2 (2.4) (1.86) (0.99)
μέλω to be an object of care 3 (3.6) (0.505) (1.48)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 9 (10.9) (5.553) (4.46)
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 2 (2.4) (0.782) (1.0)
πως somehow, in some way 15 (18.2) (9.844) (7.58)
ἐοικότως similarly, like 2 (2.4) (1.868) (1.01)
ἐφέζομαι to sit upon 2 (2.4) (0.514) (1.01)
εἶτα then, next 3 (3.6) (4.335) (1.52)
πάσχω to experience, to suffer 11 (13.4) (6.528) (5.59)
τριάκοντα thirty 3 (3.6) (0.734) (1.53)
εἶμι come, go 26 (31.6) (7.276) (13.3)
τύραννος an absolute sovereign 3 (3.6) (0.898) (1.54)
βίος life 8 (9.7) (3.82) (4.12)
ἐκπίπτω to fall out of 2 (2.4) (0.84) (1.03)
τριήρης trireme 2 (2.4) (0.407) (1.04)
παλαιός old in years 3 (3.6) (2.149) (1.56)
πιστεύω to trust, trust to 5 (6.1) (3.079) (2.61)
ὁπότε when 4 (4.9) (1.361) (2.1)
βιός a bow 8 (9.7) (3.814) (4.22)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 2 (2.4) (1.109) (1.06)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 11 (13.4) (4.515) (5.86)
ἀφαιρέω to take from, take away from 3 (3.6) (2.254) (1.6)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 3 (3.6) (2.189) (1.62)
παρέρχομαι to go by, beside 2 (2.4) (1.127) (1.08)
Ἑλληνικός Hellenic, Greek 2 (2.4) (0.442) (1.08)
ποτε ever, sometime 16 (19.4) (7.502) (8.73)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 3 (3.6) (2.132) (1.65)
ἀναβαίνω to go up, mount, to go up to 3 (3.6) (1.13) (1.65)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 7 (8.5) (2.333) (3.87)
μά (no,) by .. 2 (2.4) (0.595) (1.11)
εἴδομαι are visible, appear 2 (2.4) (0.344) (1.11)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 5 (6.1) (3.714) (2.8)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 8 (9.7) (2.36) (4.52)
Ἀθήνη Athena 9 (10.9) (1.254) (5.09)
μακρός long 5 (6.1) (1.989) (2.83)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 46 (55.9) (22.709) (26.08)
οὐδείς not one, nobody 33 (40.1) (19.346) (18.91)
σῴζω to save, keep 5 (6.1) (2.74) (2.88)
Ἀθήναιος Athenaeus 18 (21.9) (1.603) (10.38)
λέγω to pick; to say 98 (119.1) (90.021) (57.06)
φυγή flight 2 (2.4) (0.734) (1.17)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 2 (2.4) (2.656) (1.17)
τελευταῖος last 2 (2.4) (0.835) (1.17)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 6 (7.3) (1.423) (3.53)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 7 (8.5) (1.179) (4.14)
Ἑλλάς Hellas 7 (8.5) (0.823) (4.14)
εἶπον to speak, say 23 (28.0) (16.169) (13.73)
οὖν so, then, therefore 39 (47.4) (34.84) (23.41)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 5 (6.1) (1.67) (3.01)
πολίτης (fellow) citizen 3 (3.6) (1.041) (1.81)
ἀναιρέω to take up; to destroy 2 (2.4) (3.379) (1.22)
ἥκω to have come, be present, be here 7 (8.5) (2.341) (4.29)
διώκω to pursue 3 (3.6) (1.336) (1.86)
μείς a month 2 (2.4) (1.4) (1.25)
either..or; than 37 (45.0) (34.073) (23.24)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 51 (62.0) (50.199) (32.23)
μήν now verily, full surely 10 (12.2) (6.388) (6.4)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 2 (2.4) (1.945) (1.28)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 2 (2.4) (0.916) (1.28)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 3 (3.6) (1.195) (1.93)
ὁμῶς equally, likewise, alike 4 (4.9) (1.852) (2.63)
ἔοικα to be like; to look like 9 (10.9) (4.169) (5.93)
ἁμός our, my > ἐμός 2 (2.4) (0.628) (1.32)
σύ you (personal pronoun) 92 (111.8) (30.359) (61.34)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 3 (3.6) (0.945) (2.02)
πύλη one wing of a pair of double gates 3 (3.6) (0.911) (2.03)
θάνατος death 4 (4.9) (3.384) (2.71)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (2.4) (0.733) (1.36)
οὐ not 119 (144.6) (104.879) (82.22)
μή not 54 (65.6) (50.606) (37.36)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 9 (10.9) (5.663) (6.23)
οἶδα to know 17 (20.7) (9.863) (11.77)
ἀγαθός good 10 (12.2) (9.864) (6.93)
ἅπας quite all, the whole 10 (12.2) (10.904) (7.0)
ἀκούω to hear 13 (15.8) (6.886) (9.12)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 7 (8.5) (9.107) (4.91)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 4 (4.9) (1.665) (2.81)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 3 (3.6) (1.583) (2.13)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 9 (10.9) (6.305) (6.41)
πάλιν back, backwards 9 (10.9) (10.367) (6.41)
ψυχή breath, soul 6 (7.3) (11.437) (4.29)
ἐπίσταμαι to know 2 (2.4) (1.308) (1.44)
πρό before 6 (7.3) (5.786) (4.33)
καταβαίνω to step down, go 2 (2.4) (0.757) (1.45)
ἐάν if 28 (34.0) (23.689) (20.31)
νῦν now at this very time 30 (36.5) (12.379) (21.84)
ἀρετή goodness, excellence 4 (4.9) (4.312) (2.92)
τιμή that which is paid in token of worth 3 (3.6) (1.962) (2.21)
φωνή a sound, tone 2 (2.4) (3.591) (1.48)
βούλομαι to will, wish, be willing 16 (19.4) (8.59) (11.98)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 3 (3.6) (1.277) (2.25)
ἀληθής unconcealed, true 5 (6.1) (7.533) (3.79)
ἄγω to lead 14 (17.0) (5.181) (10.6)
ὁράω to see 24 (29.2) (16.42) (18.27)
βοάω to cry aloud, to shout 2 (2.4) (0.903) (1.53)
νέω to swim 2 (2.4) (0.993) (1.53)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 2 (2.4) (1.228) (1.54)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 4 (4.9) (0.897) (3.1)
Ἕλλην Hellen; Greek 13 (15.8) (2.754) (10.09)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 31 (37.7) (26.85) (24.12)
κενός empty 4 (4.9) (2.157) (3.12)
ποῖος of what nature? of what sort? 3 (3.6) (2.531) (2.35)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 3 (3.6) (4.463) (2.35)
ἐρῶ [I will say] 5 (6.1) (8.435) (3.94)
λιμήν a harbour, haven, creek 2 (2.4) (0.478) (1.59)
διέρχομαι to go through, pass through 2 (2.4) (1.398) (1.59)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 3 (3.6) (1.523) (2.38)
τοσοῦτος so large, so tall 6 (7.3) (5.396) (4.83)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 3 (3.6) (1.252) (2.43)
βάρβαρος barbarous 5 (6.1) (1.886) (4.07)
δίδωμι to give 17 (20.7) (11.657) (13.85)
θαρσέω to be of good courage, take courage 2 (2.4) (0.946) (1.63)
καταλείπω to leave behind 3 (3.6) (1.869) (2.45)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 2 (2.4) (0.881) (1.65)
O! oh! 18 (21.9) (6.146) (14.88)
τοιοῦτος such as this 18 (21.9) (20.677) (14.9)
δόξα a notion 3 (3.6) (4.474) (2.49)
σῶμα the body 4 (4.9) (16.622) (3.34)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (2.4) (2.734) (1.67)
λόγος the word 19 (23.1) (29.19) (16.1)
ὅς2 [possessive pronoun] 46 (55.9) (47.672) (39.01)
παρέχω to furnish, provide, supply 5 (6.1) (2.932) (4.24)
καθά according as, just as 5 (6.1) (5.439) (4.28)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 2 (2.4) (2.405) (1.71)
ἔτι yet, as yet, still, besides 17 (20.7) (11.058) (14.57)
πέμπω to send, despatch 8 (9.7) (2.691) (6.86)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 13 (15.8) (16.105) (11.17)
εἰσέρχομαι to go in 2 (2.4) (1.634) (1.72)
εἷς one 12 (14.6) (23.591) (10.36)
καλέω to call, summon 10 (12.2) (10.936) (8.66)
ἵημι to set a going, put in motion 7 (8.5) (12.618) (6.1)
θύρα a door 2 (2.4) (0.919) (1.74)
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 2 (2.4) (0.876) (1.74)
εἶδον to see 8 (9.7) (4.063) (7.0)
οὕτως so, in this manner 17 (20.7) (28.875) (14.91)
ἐλπίς hope, expectation 4 (4.9) (1.675) (3.51)
μήτε neither / nor 6 (7.3) (5.253) (5.28)
θεῖος of/from the gods, divine 2 (2.4) (4.128) (1.77)
δαίμων god; divine power 2 (2.4) (1.394) (1.77)
οἶος alone, lone, lonely 2 (2.4) (1.368) (1.78)
δείκνυμι to show 4 (4.9) (13.835) (3.57)
ἄλλως in another way 2 (2.4) (3.069) (1.79)
πολεμέω to be at war 3 (3.6) (1.096) (2.71)
κακός bad 14 (17.0) (7.257) (12.65)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 (2.4) (3.221) (1.81)
συμβαίνω meet, agree, happen 8 (9.7) (9.032) (7.24)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 2 (2.4) (0.652) (1.82)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 19 (23.1) (12.401) (17.56)
μᾶλλον more, rather 9 (10.9) (11.489) (8.35)
καί and, also 456 (554.2) (544.579) (426.61)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 3 (3.6) (1.877) (2.83)
οὔκουν not therefore, so not 3 (3.6) (1.75) (2.84)
ὥστε so that 10 (12.2) (10.717) (9.47)
πόνος work 2 (2.4) (1.767) (1.9)
παρακαλέω to call to 3 (3.6) (1.069) (2.89)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 4 (4.9) (3.66) (3.87)
δεῦρο hither 2 (2.4) (0.636) (1.96)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 2 (2.4) (1.366) (1.96)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 3 (3.6) (2.021) (2.95)
φυλακή a watching 2 (2.4) (0.687) (1.97)
σός your 13 (15.8) (6.214) (12.92)
καλός beautiful 13 (15.8) (9.11) (12.96)
ὅμοιος like, resembling 5 (6.1) (10.645) (5.05)
ἄν modal particle 38 (46.2) (32.618) (38.42)
καιρός time; the right moment, opportunity 8 (9.7) (4.163) (8.09)
πᾶς all, the whole 51 (62.0) (59.665) (51.63)
ἄλλος other, another 43 (52.3) (40.264) (43.75)
δηλόω to make visible 2 (2.4) (4.716) (2.04)
ἀεί always, for ever 8 (9.7) (7.241) (8.18)
ποιός of a certain nature, kind 2 (2.4) (3.169) (2.06)
χρή it is fated, necessary 4 (4.9) (6.22) (4.12)
γάρ for 72 (87.5) (110.606) (74.4)
ἄγε come! come on! well! 2 (2.4) (0.281) (2.07)
χρόνος time 9 (10.9) (11.109) (9.36)
λοιπός remaining, the rest 5 (6.1) (6.377) (5.2)
ἕτερος the one; the other (of two) 7 (8.5) (18.33) (7.31)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 7 (8.5) (5.405) (7.32)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 5 (6.1) (2.355) (5.24)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 8 (9.7) (12.481) (8.47)
ἔξω out 2 (2.4) (2.334) (2.13)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 2 (2.4) (1.723) (2.13)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 6 (7.3) (4.322) (6.41)
ἔρως love 2 (2.4) (0.962) (2.14)
πόλις a city 27 (32.8) (11.245) (29.3)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 3 (3.6) (0.942) (3.27)
νέμω to deal out, distribute, dispense 2 (2.4) (0.685) (2.19)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 3 (3.6) (5.09) (3.3)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 4 (4.9) (13.567) (4.4)
ἐναντίος opposite 4 (4.9) (8.842) (4.42)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 23 (28.0) (21.235) (25.5)
οὗτος this; that 109 (132.5) (133.027) (121.95)
ὡς as, how 56 (68.1) (68.814) (63.16)
ὅτι2 conj.: that, because 21 (25.5) (49.49) (23.92)
πρόσθεν before 2 (2.4) (1.463) (2.28)
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 3 (3.6) (1.325) (3.42)
δείδω to fear 3 (3.6) (1.45) (3.46)
οὔτε neither / nor 14 (17.0) (13.727) (16.2)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 25 (30.4) (55.077) (29.07)
ἄνθρωπος man, person, human 10 (12.2) (19.466) (11.67)
εἰμί to be 124 (150.7) (217.261) (145.55)
μέν on the one hand, on the other hand 100 (121.5) (109.727) (118.8)
οἶκος a house, abode, dwelling 3 (3.6) (2.871) (3.58)
ἀποκτείνω to kill, slay 2 (2.4) (1.322) (2.39)
θάλασσα the sea 6 (7.3) (3.075) (7.18)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 20 (24.3) (49.106) (23.97)
ἀνά up, upon 5 (6.1) (4.693) (6.06)
χρεία use, advantage, service 1 (1.2) (2.117) (2.12) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (1.2) (0.404) (0.66) too few
μαλακός soft 1 (1.2) (0.963) (0.55) too few
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 1 (1.2) (0.141) (0.16) too few
ἄριστος best 1 (1.2) (2.087) (4.08) too few
μαθητής a learner, pupil 1 (1.2) (1.446) (0.63) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (1.2) (0.301) (0.23) too few
ἀποδημία a being from home, a going 1 (1.2) (0.127) (0.03) too few
ἔνθα there 1 (1.2) (1.873) (6.42) too few
μᾶ mother 1 (1.2) (0.145) (0.01) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (1.2) (0.418) (0.28) too few
καίω to light, kindle 1 (1.2) (1.158) (1.18) too few
στρατιώτης a citizen bound to military service; 1 (1.2) (1.589) (2.72) too few
τηλικόσδε of such an age 1 (1.2) (0.118) (0.17) too few
ἆθλον the prize of contest 1 (1.2) (0.254) (0.71) too few
ναί yea, verily 1 (1.2) (0.919) (1.08) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (1.2) (0.585) (0.61) too few
ἐπείπερ seeing that 1 (1.2) (0.223) (0.15) too few
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 (1.2) (1.282) (4.58) too few
ἄγγελος a messenger, envoy 1 (1.2) (2.06) (1.51) too few
γύναιος of, for a woman, womanly 1 (1.2) (0.188) (0.04) too few
λύτρον a price paid 1 (1.2) (0.113) (0.2) too few
βουλευτήριον a council-chamber, senate-house 1 (1.2) (0.107) (0.15) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (1.2) (1.544) (1.98) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (1.2) (1.358) (0.37) too few
τηρέω to watch over, protect, guard 1 (1.2) (0.878) (1.08) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (1.2) (0.989) (0.75) too few
Οἰνόη Oenoe 1 (1.2) (0.016) (0.07) too few
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 1 (1.2) (0.406) (0.92) too few
Σάις Sais 1 (1.2) (0.083) (0.1) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (1.2) (1.907) (0.49) too few
γάνος brightness, sheen: gladness, joy, pride 1 (1.2) (0.009) (0.04) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (1.2) (2.474) (4.78) too few
ἔγγονος a grandson, granddaughter 1 (1.2) (0.094) (0.01) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (1.2) (0.759) (0.83) too few
οἰκτίρω to pity, feel pity for, have pity upon 1 (1.2) (0.095) (0.2) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (1.2) (2.001) (3.67) too few
συμπίνω to drink together, join in a drinking bout 1 (1.2) (0.022) (0.03) too few
παροράω to look at by the way, notice, remark 1 (1.2) (0.159) (0.24) too few
κώνειον hemlock 1 (1.2) (0.088) (0.01) too few
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 1 (1.2) (0.367) (0.24) too few
εἰσφορά a gathering in 1 (1.2) (0.075) (0.1) too few
λυσιτελέω to bring profit, gain 1 (1.2) (0.132) (0.21) too few
νέω3 to heap, pile, heap up 1 (1.2) (0.917) (1.41) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (1.2) (8.778) (7.86) too few
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 1 (1.2) (0.651) (0.8) too few
παράνομος acting contrary to law, lawless 1 (1.2) (0.242) (0.23) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (1.2) (1.304) (0.42) too few
ἐτάζω to examine, test 1 (1.2) (0.302) (0.59) too few
ναυάγιον a piece of wreck 1 (1.2) (0.065) (0.18) too few
κεφαλή the head 1 (1.2) (3.925) (2.84) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (1.2) (0.457) (0.41) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (1.2) (3.747) (1.45) too few
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 1 (1.2) (0.411) (0.28) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (1.2) (0.581) (0.97) too few
ἔμπειρος experienced 1 (1.2) (0.226) (0.38) too few
νίκη victory 1 (1.2) (1.082) (1.06) too few
Ἐρέτρια Eretria 1 (1.2) (0.038) (0.27) too few
κευθμών a hiding place, hole, corner 1 (1.2) (0.015) (0.08) too few
συμβολή a coming together, meeting, joining 1 (1.2) (0.142) (0.2) too few
κύκλος a ring, circle, round 1 (1.2) (3.609) (1.17) too few
μικρόψυχος little of soul, mean-spirited 1 (1.2) (0.016) (0.01) too few
ἀπολούω to wash off 1 (1.2) (0.084) (0.04) too few
στρατηγέω to be general 1 (1.2) (0.267) (0.92) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (1.2) (0.845) (0.76) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (1.2) (10.005) (1.56) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (1.2) (0.254) (0.35) too few
κάλως a reefing rope, reef 1 (1.2) (0.089) (0.21) too few
θυγάτηρ a daughter 1 (1.2) (1.586) (2.79) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (1.2) (1.266) (2.18) too few
πῖος unctuous 1 (1.2) (0.029) (0.02) too few
ἐλεόν piteously 1 (1.2) (0.009) (0.01) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (1.2) (1.486) (1.76) too few
(Cyr.) where 1 (1.2) (1.241) (0.15) too few
ἐλεύθερος free 1 (1.2) (0.802) (1.2) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (1.2) (0.415) (0.39) too few
σάγαρις a single edged axe 1 (1.2) (0.008) (0.05) too few
ἐγκρατής in possession of power 1 (1.2) (0.32) (0.58) too few
ἐρημία a solitude, desert, wilderness 1 (1.2) (0.229) (0.26) too few
σπάσμα a spasm, convulsion 1 (1.2) (0.023) (0.0) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (1.2) (0.573) (0.57) too few
ὄφλημα a fine incurred in a lawsuit 1 (1.2) (0.028) (0.0) too few
κύριος2 a lord, master 1 (1.2) (7.519) (1.08) too few
μάλιστα most 1 (1.2) (6.673) (9.11) too few
φάρμακον a drug, medicine 1 (1.2) (2.51) (0.63) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (1.2) (1.101) (1.28) too few
Ἀριστοτέλης Aristotle 1 (1.2) (2.814) (0.15) too few
νεωστί lately, just now 1 (1.2) (0.095) (0.32) too few
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 1 (1.2) (0.401) (0.38) too few
εἴκω give way 1 (1.2) (0.274) (0.97) too few
ἡμέτερος our 1 (1.2) (2.045) (2.83) too few
Μενέλαος Menelaos 1 (1.2) (0.326) (1.6) too few
Πάρος Paros 1 (1.2) (0.065) (0.18) too few
μηκέτι no more, no longer, no further 1 (1.2) (0.86) (0.77) too few
Θρᾴκιος Thracian 1 (1.2) (0.068) (0.23) too few
ἀφαμαρτάνω to miss 1 (1.2) (0.009) (0.1) too few
συμβουλεύω to advise, counsel 1 (1.2) (0.594) (1.03) too few
ἄλλοθεν from another place 1 (1.2) (0.127) (0.28) too few
κομιδή attendance, care 1 (1.2) (0.125) (0.27) too few
καταδύω to go down, sink, set 1 (1.2) (0.193) (0.65) too few
Καλλίστρατος Callistratus 1 (1.2) (0.032) (0.01) too few
σαλός silly, imbecile 1 (1.2) (0.015) (0.0) too few
ἄναξ a lord, master 1 (1.2) (0.563) (2.99) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (1.2) (0.583) (0.75) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (1.2) (0.367) (0.32) too few
οὐδαμόθεν from no place, from no side 1 (1.2) (0.049) (0.02) too few
τυραννίς kingly power, sovereignty 1 (1.2) (0.451) (0.77) too few
ἄτονος not stretched, relaxed 1 (1.2) (0.052) (0.0) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 (1.2) (0.964) (1.05) too few
ἐγκαλύπτω to veil in 1 (1.2) (0.042) (0.03) too few
παρίστημι to make to stand 1 (1.2) (1.412) (1.77) too few
προνοέω to perceive before, foresee 1 (1.2) (0.282) (0.32) too few
διαναπαύω allow to rest awhile 1 (1.2) (0.036) (0.01) too few
Ἰσοκράτης Isocrates 1 (1.2) (0.071) (0.03) too few
Ἀργεῖος of/from Argos, Argive 1 (1.2) (0.654) (4.33) too few
θάσσων quicker, swifter 1 (1.2) (0.719) (0.67) too few
πλήρης filled 1 (1.2) (0.868) (0.7) too few
στεφανόω to wreathe, to crown 1 (1.2) (0.339) (0.46) too few
ἀπείρατος2 impenetrable 1 (1.2) (0.018) (0.04) too few
ἠϊών shore, beach 1 (1.2) (0.088) (0.22) too few
Πυθία the Pythia, priestess of Pythian Apollo 1 (1.2) (0.099) (0.5) too few
ἐπώχατο were kept shut 1 (1.2) (0.486) (0.69) too few
ἀμβλύς blunt, dulled, with the edge taken off 1 (1.2) (0.097) (0.05) too few
προσβολή a putting to, application 1 (1.2) (0.234) (0.49) too few
ταλαιπωρέω to go through hard labour, to suffer hardship 1 (1.2) (0.08) (0.15) too few
ὠθισμός a thrusting, pushing 1 (1.2) (0.013) (0.05) too few
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 1 (1.2) (1.286) (0.06) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (1.2) (1.432) (0.89) too few
ἔπειτα then, next 1 (1.2) (2.603) (7.5) too few
λῶ wish, desire 1 (1.2) (0.117) (0.01) too few
ἀδακρυτί without tears 1 (1.2) (0.011) (0.0) too few
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 1 (1.2) (0.288) (0.35) too few
κατατίθημι to place, put 1 (1.2) (0.369) (0.84) too few
τρίτος the third 1 (1.2) (4.486) (2.33) too few
βέλτιστος best 1 (1.2) (0.48) (0.78) too few
εὑρίσκω to find 1 (1.2) (6.155) (4.65) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (1.2) (0.43) (0.52) too few
συναγωνίζομαι to contend along with, to share in a contest 1 (1.2) (0.059) (0.1) too few
κακοδαιμονία unhappiness, misfortune 1 (1.2) (0.035) (0.01) too few
ἀμείβω change, alternate, respond 1 (1.2) (0.417) (2.22) too few
ἀναπείθω to bring over, convince 1 (1.2) (0.229) (0.41) too few
Πελοπόννησος the Peloponnesus 1 (1.2) (0.555) (4.81) too few
μαστός one of the breasts 1 (1.2) (0.254) (0.3) too few
συνθήκη a composition 1 (1.2) (0.465) (1.33) too few
χρυσόκερως with horns of gold 1 (1.2) (0.005) (0.01) too few
Λασθένης Lasthenes 1 (1.2) (0.005) (0.0) too few
νεύω to nod 1 (1.2) (0.178) (0.46) too few
τοιχωρυχέω to dig through a wall like a thief, to be a housebreaker 1 (1.2) (0.006) (0.03) too few
πάροδος passer-by 1 (1.2) (0.305) (0.19) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (1.2) (0.22) (0.48) too few
τεύχω to make ready, make, build, work 1 (1.2) (0.436) (2.51) too few
ἐμπίπτω to fall in 1 (1.2) (1.012) (1.33) too few
τόλμα courage, to undertake 1 (1.2) (0.287) (1.02) too few
νάω to flow 1 (1.2) (0.612) (0.21) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (1.2) (0.786) (0.98) too few
καταμέμφομαι to find great fault with, blame greatly, accuse 1 (1.2) (0.055) (0.14) too few
ἄτολμος daring nothing, wanting courage, spiritless, cowardly 1 (1.2) (0.026) (0.09) too few
Μιλτιάδης Miltiades 1 (1.2) (0.073) (0.41) too few
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 1 (1.2) (0.623) (0.15) too few
Φάϋλλος Phayllus 1 (1.2) (0.01) (0.02) too few
ἡνίκα at which time, when 1 (1.2) (0.856) (0.54) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (1.2) (0.138) (0.2) too few
ἀλαζών a vagabond 1 (1.2) (0.107) (0.13) too few
νομή a pasture, pasturage 1 (1.2) (0.285) (0.28) too few
ἱέραξ a hawk, falcon 1 (1.2) (0.071) (0.12) too few
ὀξύς2 sharp, keen 1 (1.2) (1.671) (1.89) too few
μηδέτερος neither of the two 1 (1.2) (0.201) (0.21) too few
κρούω to strike, smite: to strike 1 (1.2) (0.072) (0.11) too few
χρύσεος golden, of gold, decked 1 (1.2) (1.072) (2.49) too few
ἀγωνοθέτης judge of the contests, director of the games 1 (1.2) (0.018) (0.02) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (1.2) (3.279) (2.18) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (1.2) (2.935) (0.67) too few
δύσερως sick in love with 1 (1.2) (0.006) (0.01) too few
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 (1.2) (2.437) (2.68) too few
ἐπιχώριος in or of the country, local, native 1 (1.2) (0.233) (0.61) too few
Πύθιος Pythian 1 (1.2) (0.095) (0.23) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (1.2) (3.702) (1.91) too few
Μητρῷον temple of Demeter 1 (1.2) (0.008) (0.0) too few
Δεκέλεια Deceleia 1 (1.2) (0.029) (0.17) too few
ἐνδέω2 to be in want of 1 (1.2) (0.181) (0.13) too few
κακόνοος ill-disposed, disaffected 1 (1.2) (0.014) (0.03) too few
προερέω to say beforehand 1 (1.2) (0.431) (0.1) too few
περίειμι be superior, survive, be left over 1 (1.2) (0.34) (0.72) too few
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 1 (1.2) (0.137) (0.24) too few
ἀνιάω to grieve, distress 1 (1.2) (0.234) (0.15) too few
προσέρχομαι to come 1 (1.2) (0.91) (0.78) too few
ἀθυμόω dishearten 1 (1.2) (0.043) (0.1) too few
Ὀλύμπιος Olympian, of Olympus, dwelling on Olympus 1 (1.2) (0.257) (0.73) too few
τῆνος he, she, it 1 (1.2) (0.014) (0.03) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (1.2) (0.935) (0.99) too few
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 1 (1.2) (0.353) (0.55) too few
ἀθῷος unpunished, scot-free 1 (1.2) (0.058) (0.04) too few
ἀνιάομαι to cure again, repair 1 (1.2) (0.09) (0.05) too few
φιλονικέω to be fond of victory, engage in rivalry, be contentious 1 (1.2) (0.093) (0.1) too few
προΐστημι set before 1 (1.2) (0.511) (1.22) too few
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 1 (1.2) (0.518) (0.36) too few
ὁπόταν whensoever 1 (1.2) (0.559) (0.17) too few
τεῖχος a wall 1 (1.2) (1.646) (5.01) too few
ἐπιστολή a message, command, commission 1 (1.2) (1.043) (0.6) too few
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 1 (1.2) (0.339) (0.53) too few
ἀτρέμα without trembling, without motion 1 (1.2) (0.104) (0.17) too few
Λακεδαιμόνιος Spartan 1 (1.2) (1.433) (8.39) too few
ἄστατος unstable 1 (1.2) (0.051) (0.1) too few
ἄσσα something, some 1 (1.2) (0.271) (0.46) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (1.2) (1.979) (2.07) too few
σκοπέω to look at 1 (1.2) (1.847) (2.27) too few
Χῖος Chian (inhabitant of Chios) 1 (1.2) (0.256) (0.9) too few
ἄκρατος unmixed, sheer 1 (1.2) (0.447) (0.18) too few
Λευκάδιος of Leucas 1 (1.2) (0.022) (0.19) too few
Θηραμένης Theramenes 1 (1.2) (0.048) (0.1) too few
πολυπραγμοσύνη the character and conduct of the πολυπράγμων, curiosity, officiousness, meddlesomeness 1 (1.2) (0.026) (0.1) too few
Φοινίκη Phoenicia 1 (1.2) (0.18) (0.32) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (1.2) (1.164) (3.1) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (1.2) (1.591) (2.21) too few
καταπλήσσω to strike down 1 (1.2) (0.323) (1.06) too few
ἐκπονέω to work out, finish off 1 (1.2) (0.038) (0.07) too few
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 1 (1.2) (0.423) (0.39) too few
ἀκρωτηριάζω to cut off the extremities, mutilate 1 (1.2) (0.018) (0.04) too few
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 1 (1.2) (1.275) (0.55) too few
ἀστάθμητος unsteady, unstable 1 (1.2) (0.014) (0.02) too few
φορτίον a load, burden 1 (1.2) (0.134) (0.15) too few
περίοδος2 a going round, a flank march 1 (1.2) (0.582) (0.19) too few
περιεργάζομαι to take more pains than enough about 1 (1.2) (0.037) (0.03) too few
ἀριθμέω to number, count 1 (1.2) (0.512) (0.18) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (1.2) (0.99) (1.38) too few
μνημονικός of or for remembrance or memory, of good memory 1 (1.2) (0.017) (0.02) too few
καρτερέω to be steadfast, patient, staunch 1 (1.2) (0.101) (0.15) too few
Αἴας Ajax 1 (1.2) (0.378) (2.05) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (1.2) (2.978) (3.52) too few
Στράτος Stratos 1 (1.2) (0.029) (0.12) too few
μέτοικος settler from abroad, resident alien; adj. changing oneʼs abode 1 (1.2) (0.065) (0.13) too few
νεόω to renovate, renew 1 (1.2) (0.05) (0.21) too few
ἀναχωρέω to go back 1 (1.2) (0.575) (1.94) too few
προπέτεια reckless haste, vehemence, rashness, indiscretion 1 (1.2) (0.055) (0.04) too few
πλέος full. 1 (1.2) (1.122) (0.99) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (1.2) (1.988) (0.42) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (1.2) (2.065) (1.23) too few
γῆρας old age 1 (1.2) (0.553) (0.83) too few
τρέπω to turn 1 (1.2) (1.263) (3.2) too few
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 1 (1.2) (0.237) (0.15) too few
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 1 (1.2) (0.825) (0.38) too few
μεθύω to be drunken with wine 1 (1.2) (0.226) (0.18) too few
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 1 (1.2) (0.659) (0.59) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (1.2) (5.153) (2.94) too few
ἄνευ without 1 (1.2) (2.542) (1.84) too few
πλάσσω to form, mould, shape 1 (1.2) (0.443) (0.3) too few
τορός piercing 1 (1.2) (0.03) (0.01) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (1.2) (1.068) (1.87) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (1.2) (0.233) (0.38) too few
Χαρίδημος Charidemus 1 (1.2) (0.008) (0.0) too few
λῆρος silly talk, nonsense, trumpery 1 (1.2) (0.119) (0.04) too few
Ὠρωπός Oropos 1 (1.2) (0.016) (0.09) too few
κατέρχομαι to go down from; return from exile 1 (1.2) (0.435) (0.61) too few
ἀνάγω to lead up; mid. set sail 1 (1.2) (1.577) (1.51) too few
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 1 (1.2) (0.305) (0.32) too few
προπετής falling forwards, inclined forward 1 (1.2) (0.154) (0.07) too few
ἐξαγορεύω to tell out, make known, declare 1 (1.2) (0.135) (0.37) too few
ἐπανάγκης it is necessary 1 (1.2) (0.026) (0.02) too few
οἴκοι at home, in the house 1 (1.2) (0.267) (0.35) too few
τολμηρός hardihood 1 (1.2) (0.1) (0.31) too few
ἕκατος far-shooting 1 (1.2) (0.034) (0.05) too few
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 1 (1.2) (1.565) (0.71) too few
ζέω to boil, seethe 1 (1.2) (1.826) (1.25) too few
Κίμων Cimon 1 (1.2) (0.06) (0.3) too few
ὑποκριτής an interpreter, actor 1 (1.2) (0.101) (0.08) too few
Αἴγυπτος Egypt (f.); king Aegyptus (m.) 1 (1.2) (1.466) (2.33) too few
ἐκτός outside 1 (1.2) (1.394) (1.48) too few
φιλαθήναιος fond of the Athenians 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
στρατεία an expedition, campaign 1 (1.2) (0.315) (0.86) too few
πᾶ father (see also LSJ βᾶ) 1 (1.2) (0.028) (0.0) too few
ἀτύχημα a misfortune, mishap 1 (1.2) (0.061) (0.15) too few
παραγίγνομαι to come near, attend upon 1 (1.2) (1.332) (3.51) too few
πληρόω to make full 1 (1.2) (1.781) (0.98) too few
Κορίνθιος Corinthian 1 (1.2) (0.497) (2.35) too few
Κριτίας Critias 2 (2.4) (0.08) (0.0) too few
ἀποκαλέω to call back, recall 1 (1.2) (0.196) (0.08) too few
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (1.2) (0.486) (0.22) too few
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 1 (1.2) (0.397) (0.74) too few
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 1 (1.2) (0.742) (0.63) too few
ἐκεῖσε thither, to that place 1 (1.2) (0.623) (0.61) too few
ἐκποδών away from the feet 1 (1.2) (0.11) (0.16) too few
ἄνω to accomplish, achieve, finish 1 (1.2) (3.876) (1.61) too few
ἐπαίρω to lift up and set on 1 (1.2) (0.55) (0.76) too few
φαντάζω make visible, present to the eye 1 (1.2) (0.171) (0.06) too few
δειλία cowardice 1 (1.2) (0.261) (0.18) too few
ἀτιμάω to dishonour, treat lightly 1 (1.2) (0.06) (0.22) too few
νεανίσκος a youth 1 (1.2) (0.436) (0.77) too few
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 1 (1.2) (0.194) (0.03) too few
ἀπειλέω [to force back] 1 (1.2) (0.364) (0.42) too few
ἄλλοτε at another time, at other times 1 (1.2) (0.652) (0.77) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (1.2) (1.133) (0.31) too few
Διότιμος Diotimus 1 (1.2) (0.02) (0.01) too few
τοῖος quality, such, such-like 1 (1.2) (0.298) (1.49) too few
ἔγκειμαι to lie in, be wrapped in 1 (1.2) (0.257) (0.2) too few
δεῖγμα a sample, pattern, proof, specimen 1 (1.2) (0.15) (0.1) too few
ἐπαραρίσκω to fit to 1 (1.2) (0.042) (0.03) too few
πιστός2 to be trusted 1 (1.2) (1.164) (1.33) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (1.2) (0.834) (0.28) too few
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 (1.2) (0.536) (0.86) too few
ὀκνέω to shrink 1 (1.2) (0.304) (0.39) too few
μνήμη a remembrance, memory, record 1 (1.2) (1.059) (0.79) too few
νομιστέος to be accounted 1 (1.2) (0.098) (0.15) too few
ὀπίσω backwards 1 (1.2) (0.796) (1.79) too few
τροφή nourishment, food, victuals 1 (1.2) (3.098) (1.03) too few
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 1 (1.2) (0.243) (0.35) too few
σφαγή slaughter, butchery 1 (1.2) (0.306) (0.13) too few
στέφανος that which surrounds 1 (1.2) (0.775) (0.94) too few
Πλάτων Plato 1 (1.2) (2.215) (0.09) too few
κατηφής with downcast eyes, downcast, mute 1 (1.2) (0.037) (0.03) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (1.2) (1.875) (4.27) too few
Πύλος Pylos 1 (1.2) (0.263) (0.92) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (1.2) (0.333) (0.69) too few
κύριος having power 1 (1.2) (8.273) (1.56) too few
σείω to shake, move to and fro 1 (1.2) (0.187) (0.29) too few
ὄνομα name 1 (1.2) (7.968) (4.46) too few
βαρύς heavy 1 (1.2) (1.527) (1.65) too few
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 1 (1.2) (0.412) (0.21) too few
κλάω to break, break off 1 (1.2) (0.091) (0.1) too few
πόρος a means of passing/providing, provision 1 (1.2) (0.89) (0.68) too few
ἀναφορά coming up, rising; a carrying back, reference 1 (1.2) (0.224) (0.14) too few
ἆρα particle introducing a question 1 (1.2) (1.208) (2.41) too few
ὅπου where 1 (1.2) (1.571) (1.19) too few
ἑτέρωσε to the other side 1 (1.2) (0.031) (0.1) too few
συγκαλέω to call to council, convoke, convene 1 (1.2) (0.133) (0.38) too few
μανία madness, frenzy 1 (1.2) (0.392) (0.27) too few
πρύτανις a prince, ruler, lord, chief 1 (1.2) (0.065) (0.12) too few
χώρα land 1 (1.2) (3.587) (8.1) too few
ἀφελής without a stone, even, smooth 1 (1.2) (0.045) (0.03) too few
Πύθια the Pythian games 1 (1.2) (0.058) (0.07) too few
Μέγαρα town of Megara 1 (1.2) (0.21) (1.93) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (1.2) (0.311) (0.69) too few
Κάρ a Carian 1 (1.2) (0.131) (0.41) too few
ῥῆγμα a breakage, fracture 1 (1.2) (0.04) (0.01) too few
ἐπανέρχομαι to go back, return 1 (1.2) (0.728) (0.72) too few
τραῦμα a wound, hurt 1 (1.2) (0.506) (0.34) too few
στρατηγία the office, dignity 1 (1.2) (0.142) (0.32) too few
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 1 (1.2) (0.173) (0.31) too few
θέω to run 1 (1.2) (0.925) (1.43) too few
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (1.2) (0.756) (0.17) too few
καθέζομαι to sit down, take one's seat 1 (1.2) (0.211) (0.54) too few
Ἡρακλείδης son of Heracles 1 (1.2) (0.228) (0.55) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (1.2) (4.214) (1.84) too few
χθές yesterday 1 (1.2) (0.122) (0.12) too few
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 (1.2) (1.993) (1.71) too few
ἀποχρώντως enough, sufficiently 1 (1.2) (0.043) (0.03) too few
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 1 (1.2) (0.139) (0.15) too few
Σκύθης a Scythian 1 (1.2) (0.7) (1.82) too few
παράγω to lead by 1 (1.2) (0.509) (0.37) too few
νομοθετέω to make law 1 (1.2) (0.299) (0.19) too few
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 1 (1.2) (1.259) (0.41) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (1.2) (1.411) (0.96) too few
ἔκπληξις consternation 1 (1.2) (0.114) (0.19) too few
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 1 (1.2) (0.448) (0.69) too few
Φάρσαλος Pharsalos 1 (1.2) (0.019) (0.07) too few
ἦθος custom, character 1 (1.2) (0.735) (0.82) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (1.2) (0.478) (0.58) too few
σπένδω to pour a libation, (mid.) to make a treaty 1 (1.2) (0.268) (0.8) too few
ἄπορος without passage 1 (1.2) (0.428) (0.47) too few
ἀνάθημα a votive offering set up 1 (1.2) (0.247) (0.38) too few
Σωκράτης Socrates 1 (1.2) (2.44) (2.29) too few
πονηρία a bad state 1 (1.2) (0.356) (0.27) too few
τέρας a sign, wonder, marvel 1 (1.2) (0.335) (0.5) too few
τυραννικός of or for a tyrant, befitting a tyrant, in favor of tyranny 1 (1.2) (0.141) (0.24) too few
ἱερεῖον a victim, an animal for sacrifice 1 (1.2) (0.219) (0.29) too few
σεαυτοῦ of thyself 1 (1.2) (0.863) (1.06) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (1.2) (3.981) (2.22) too few
πέλεκυς an axe 1 (1.2) (0.11) (0.27) too few
ἕζομαι to seat oneself, sit 1 (1.2) (0.256) (1.34) too few
Πλαταιαί Plataeae 1 (1.2) (0.049) (0.26) too few
ἀβουλέω to be unwilling 1 (1.2) (0.064) (0.05) too few
Ἰφικράτης Iphicrates 1 (1.2) (0.127) (0.01) too few
ἐπισκευάζω to get ready, to equip, fit out 1 (1.2) (0.047) (0.12) too few
πρεσβύτης2 old man 1 (1.2) (0.266) (0.24) too few
γέμω to be full 1 (1.2) (0.19) (0.24) too few
παραβάλλω to throw beside 1 (1.2) (0.561) (0.46) too few
Ἡρακλέης Heracles 1 (1.2) (0.951) (1.42) too few
Μίλων Milo 1 (1.2) (0.034) (0.02) too few
νουνεχόντως sensibly 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
πρόσφατος lately slain, fresh-slain 1 (1.2) (0.223) (0.24) too few
ἄνομος without law, lawless 1 (1.2) (0.185) (0.13) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (1.2) (0.366) (0.32) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (1.2) (2.255) (0.49) too few
ἐρῆμος desolate, lone, lonely, lonesome, solitary 1 (1.2) (1.033) (1.28) too few
ὕπνος sleep, slumber 1 (1.2) (1.091) (1.42) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (1.2) (2.685) (1.99) too few
ἄδοξος inglorious, disreputable 1 (1.2) (0.152) (0.0) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (1.2) (6.88) (12.75) too few
περιγίγνομαι to be superior to; to survive 1 (1.2) (0.352) (0.83) too few
σινάς destructive 1 (1.2) (0.038) (0.01) too few
δέκα ten 1 (1.2) (1.54) (2.42) too few
ἐνθένδε hence, from this quarter 1 (1.2) (0.204) (0.33) too few
ἀναίσθητος insensate, unfeeling 1 (1.2) (0.326) (0.04) too few
ἀπείρητος without making trial of, inexperienced 1 (1.2) (0.037) (0.08) too few
Ἐλάτεια Elatea 1 (1.2) (0.016) (0.04) too few
ὑποβάλλω to throw, put 1 (1.2) (0.232) (0.1) too few
ἐμπόριον trading station, market place 1 (1.2) (0.05) (0.24) too few
θόρυβος a noise, uproar, clamour 1 (1.2) (0.35) (0.54) too few
ζάω to live 1 (1.2) (2.268) (1.36) too few
εὐκολία contentedness, good temper 1 (1.2) (0.037) (0.0) too few
συλλαβή that which holds together 1 (1.2) (0.367) (0.04) too few
ποινή quit-money for blood spilt 1 (1.2) (0.109) (0.21) too few
πανταχόθεν from all places, from all quarters, on every side 1 (1.2) (0.513) (0.65) too few
Παίων Paeonian 1 (1.2) (0.077) (0.34) too few
ἀπευθύνω to make straight again 1 (1.2) (0.03) (0.03) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (1.2) (1.424) (4.39) too few
διοικίζω to cause to live apart 1 (1.2) (0.012) (0.02) too few
ἑτέρως in one or the other way; differently 1 (1.2) (0.293) (0.01) too few
διδάσκαλος a teacher, master 1 (1.2) (1.058) (0.31) too few
ῥέω to flow, run, stream, gush 1 (1.2) (1.029) (1.83) too few
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 1 (1.2) (0.287) (0.15) too few
κορυφαῖος the head man, chief man, leader 1 (1.2) (0.073) (0.05) too few
ὑπέξειμι withdraw gradually 1 (1.2) (0.016) (0.03) too few
πεῖσα obedience 1 (1.2) (0.03) (0.05) too few
μέτοχος sharing in, partaking of 1 (1.2) (0.098) (0.03) too few
ὄναρ a dream, vision in sleep 1 (1.2) (0.229) (0.27) too few
σκαιότης lefthandedness, awkwardness 1 (1.2) (0.034) (0.04) too few
κωμικός of or for comedy, comic 1 (1.2) (0.115) (0.04) too few
ὑψηλός high, lofty, high-raised 1 (1.2) (0.992) (0.9) too few
Ἀλέξανδρος Alexander 1 (1.2) (2.396) (1.39) too few
ῥύομαι to draw to oneself 1 (1.2) (0.212) (0.57) too few
οἰμάω to swoop 1 (1.2) (0.013) (0.05) too few
τροφός a feeder, rearer, nurse 1 (1.2) (0.219) (0.38) too few
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 1 (1.2) (0.446) (0.51) too few
στόμα the mouth 1 (1.2) (2.111) (1.83) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 1 (1.2) (1.186) (1.73) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (1.2) (0.671) (0.38) too few
δρόμος a course, running, race 1 (1.2) (0.517) (0.75) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (1.2) (1.417) (1.63) too few
συνέρχομαι come together, meet 1 (1.2) (0.758) (0.75) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (1.2) (0.118) (0.16) too few
Μεγαρεύς a citizen of Megara 1 (1.2) (0.135) (0.75) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (1.2) (0.434) (0.42) too few
κραυγή a crying, screaming, shrieking, shouting 1 (1.2) (0.128) (0.36) too few
χίλιοι a thousand 1 (1.2) (0.486) (1.95) too few
προοίμιον an opening 1 (1.2) (0.307) (0.18) too few
προσδοκέω to be thought besides 1 (1.2) (0.145) (0.1) too few
πόντος the sea 1 (1.2) (0.319) (2.0) too few
μεγαληγορέω to talk big, boast 1 (1.2) (0.005) (0.01) too few
φιλόδωρος fond of giving, bountiful 1 (1.2) (0.014) (0.01) too few
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 1 (1.2) (0.868) (0.49) too few
τελετή initiation 1 (1.2) (0.171) (0.18) too few
αἴσθησις perception by the senses 1 (1.2) (4.649) (0.28) too few
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 1 (1.2) (0.285) (0.4) too few
ἐλευθέριος speaking or acting like a free man 1 (1.2) (0.174) (0.07) too few
ἄνοος without understanding, foolish, silly 1 (1.2) (0.262) (0.05) too few
δυσσεβής ungodly, impious, profane 1 (1.2) (0.12) (0.04) too few
ἄχαρις without grace 1 (1.2) (0.035) (0.11) too few
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 1 (1.2) (1.032) (4.24) too few
μεταμέλομαι feel repentance, regret 1 (1.2) (0.122) (0.27) too few
πάροδος2 a by-way, passage, first entrance by the chorus 1 (1.2) (0.362) (0.25) too few
ἀστράτευτος without service, never having seen service 1 (1.2) (0.009) (0.0) too few
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 1 (1.2) (0.446) (0.33) too few
φιλοπόλεμος fond of war, warlike 1 (1.2) (0.027) (0.11) too few
Σπάρτη Sparta 1 (1.2) (0.271) (1.31) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (1.2) (1.264) (1.76) too few
παραπλέω to sail by 1 (1.2) (0.132) (0.65) too few
σεύω to put in quick motion: to drive, hunt, chase away 1 (1.2) (0.203) (0.94) too few
σκότος darkness, gloom 1 (1.2) (0.838) (0.48) too few
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 (1.2) (1.507) (0.82) too few
γόνος that which is begotten, offspring, a child 1 (1.2) (0.141) (0.41) too few
Καλλίας Callias 1 (1.2) (0.193) (0.17) too few
κλῄζω to make famous; mention, call 1 (1.2) (0.144) (0.31) too few
θεραπεία a waiting on, service 1 (1.2) (0.954) (0.4) too few
ἑσπέρα evening, eventide, eve 1 (1.2) (0.592) (0.63) too few
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (1.2) (0.277) (0.51) too few
γυνή a woman 1 (1.2) (6.224) (8.98) too few
κἄν and if, even if, although 1 (1.2) (1.617) (0.18) too few
ἄνω2 up, upwards 1 (1.2) (3.239) (1.45) too few
δράω to do 1 (1.2) (1.634) (2.55) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (1.2) (4.697) (2.29) too few
μισθοφορία service as a mercenary 1 (1.2) (0.003) (0.0) too few
ἐξίστημι to put out of its place, to change 1 (1.2) (0.482) (0.23) too few
διαδοχή a taking over from, succession 1 (1.2) (0.26) (0.09) too few
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 1 (1.2) (0.171) (0.24) too few
φοινικίς a red cloth, cloak, banner; an ornamental palm tree 1 (1.2) (0.018) (0.01) too few
βασιλικός royal, kingly 1 (1.2) (0.97) (0.55) too few
ἆθλος a contest for a prize 1 (1.2) (0.249) (1.09) too few
φή as, just as, like 1 (1.2) (0.031) (0.01) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (1.2) (0.902) (2.89) too few
μεταλαμβάνω to have or get a share of 1 (1.2) (0.802) (0.5) too few
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 1 (1.2) (0.664) (0.57) too few
στεφανίτης of a crown 1 (1.2) (0.013) (0.0) too few
ταλαίπωρος suffering, miserable 1 (1.2) (0.098) (0.18) too few
μισθόω to let out for hire, farm out, let 1 (1.2) (0.132) (0.19) too few
Ἀπόλλων Apollo 1 (1.2) (0.986) (2.42) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (1.2) (1.111) (2.02) too few
μετουσία participation, partnership, communion 1 (1.2) (0.102) (0.01) too few
ἐπιπλέω to sail upon 1 (1.2) (0.241) (0.74) too few
Παρμενίων Parmenio 1 (1.2) (0.055) (0.03) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (1.2) (1.283) (3.94) too few
αὐθαίρετος self-chosen, self-elected 1 (1.2) (0.033) (0.06) too few
Εὐριπίδης Euripides 1 (1.2) (0.232) (0.33) too few
ἐνύπνιος in dreams appearing 1 (1.2) (0.139) (0.11) too few
δημηγόρος a popular orator 1 (1.2) (0.01) (0.0) too few
τρίπους three-footed, of or with three feet 1 (1.2) (0.154) (0.44) too few
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate 1 (1.2) (0.125) (0.07) too few
δημηγορία a speech in the public assembly 1 (1.2) (0.055) (0.06) too few
κροτέω to make to rattle 1 (1.2) (0.03) (0.07) too few
μεγαλήτωρ