Eusebius, Demonstratio Evangelica

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

5,227 lemmas; 160,016 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Χριστός the anointed one, Christ 593 (37.1) (5.404) (0.04)
πρόρρησις a foretelling, prediction, a previous instruction 96 (6.0) (0.16) (0.01)
ψαλμός a twitching 88 (5.5) (0.212) (0.01)
σίον the water-parsnep 75 (4.7) (0.261) (0.01)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 133 (8.3) (1.639) (0.02)
περιτομή circumcision 82 (5.1) (0.319) (0.01)
διαθήκη a disposition 116 (7.2) (0.558) (0.02)
Σολομών Solomon, Salomo 37 (2.3) (0.269) (0.01)
ἐνώπιος face to face 37 (2.3) (0.451) (0.01)
πρωτότοκος first-born 33 (2.1) (0.306) (0.01)
αἰχμαλωσία captivity: a body of captives 27 (1.7) (0.205) (0.01)
θεολογία science of things divine 26 (1.6) (0.107) (0.01)
σίζω to hiss 74 (4.6) (0.241) (0.02)
εὐαγγέλιον the reward of good tidings 46 (2.9) (0.825) (0.01)
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 23 (1.4) (0.33) (0.01)
εὐαγγελίζομαι to bring good news, announce them 40 (2.5) (0.205) (0.01)
ἔνθεος full of the god, inspired, possessed 98 (6.1) (0.186) (0.04)
διδασκαλία teaching, instruction, education 128 (8.0) (1.33) (0.05)
θεοσέβεια the service 18 (1.1) (0.205) (0.01)
Ἰούδας Judas 155 (9.7) (0.915) (0.07)
ὑποβαίνω to go under, fall below, stand back 17 (1.1) (0.045) (0.01)
ἐπιδημία a stay in a place 17 (1.1) (0.339) (0.01)
διαμερίζω to distribute 16 (1.0) (0.039) (0.01)
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 47 (2.9) (2.086) (0.02)
κρίμα decision, judgement 29 (1.8) (0.219) (0.01)
διαρρήδην expressly, distinctly, explicitly 28 (1.7) (0.132) (0.01)
δάμαλις a heifer 14 (0.9) (0.103) (0.01)
οἴ ah! woe! 284 (17.7) (1.19) (0.15)
ἀνώτατος topmost 27 (1.7) (0.079) (0.01)
πλάνος leading astray, deceiving, (noun) wandering 27 (1.7) (0.094) (0.01)
ἁμῶς in some way or other 13 (0.8) (0.076) (0.01)
ἀγέννητος unbegotten, unborn 13 (0.8) (0.129) (0.01)
προφητεύω to be an interpreter 25 (1.6) (0.298) (0.01)
κοιλάς a hollow, deep valley 12 (0.7) (0.052) (0.01)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 24 (1.5) (0.331) (0.01)
κλῆσις a calling, call 58 (3.6) (0.312) (0.04)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 183 (11.4) (3.701) (0.12)
woe! woe! 34 (2.1) (0.339) (0.02)
οὖ letter omicron; translit. Lat. -u- 34 (2.1) (0.364) (0.02)
ἀνάβλεψις a looking up 11 (0.7) (0.014) (0.01)
πρωτοτόκος bearing her first-born 11 (0.7) (0.11) (0.01)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 307 (19.2) (2.47) (0.21)
γεννητός begotten 21 (1.3) (0.101) (0.01)
ἀντίληψις exchange, counter, claim, objection 20 (1.2) (0.22) (0.01)
θρησκεία religious worship 20 (1.2) (0.232) (0.01)
σκηνοπηγία a setting up of tents: the Feast of Tents 10 (0.6) (0.027) (0.01)
ταπείνωσις humiliation, abasement, defeat 10 (0.6) (0.07) (0.01)
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 447 (27.9) (1.681) (0.33)
Ἀβραάμ Abraham 109 (6.8) (0.949) (0.08)
ὕψιστος highest, loftiest 66 (4.1) (0.213) (0.05)
σκήνωμα quarters 28 (1.7) (0.059) (0.02)
ἀμνός a lamb 27 (1.7) (0.117) (0.02)
δήλωσις a pointing out, manifestation, explaining, shewing 27 (1.7) (0.088) (0.02)
τρίβος a worn or beaten track, path, attrition, delay, exercise 9 (0.6) (0.092) (0.01)
λεῖμμα what was left 9 (0.6) (0.024) (0.01)
ὑπεράνω over, above 9 (0.6) (0.09) (0.01)
σκώληξ a worm 9 (0.6) (0.154) (0.01)
ἀναμφίλογος undisputed, undoubted 9 (0.6) (0.032) (0.01)
ὁμοίωσις a becoming like, assimilation 9 (0.6) (0.165) (0.01)
εἰσέτι still yet 73 (4.6) (0.119) (0.07)
γεννητής a parent 16 (1.0) (0.054) (0.01)
σαλεύω to cause to rock, make to oscillate, shake to and fro 8 (0.5) (0.119) (0.01)
καθαίρεσις a pulling down, rasing to the ground 24 (1.5) (0.173) (0.02)
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 46 (2.9) (0.486) (0.04)
ἐκλεκτός picked out, select 15 (0.9) (0.155) (0.01)
Ἰουδαία Judea 52 (3.2) (0.41) (0.05)
κύριος2 a lord, master 1,058 (66.1) (7.519) (1.08)
αἰ if 86 (5.4) (0.605) (0.09)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 120 (7.5) (0.782) (0.13)
ὀργανόω to be organized 7 (0.4) (0.156) (0.01)
ὀσφύς the loin 7 (0.4) (0.267) (0.01)
ἐπισκοπή a watching over, visitation 7 (0.4) (0.502) (0.01)
θεοπρεπής meet for a god 7 (0.4) (0.066) (0.01)
βίβλος the inner bark of the papyrus 21 (1.3) (0.315) (0.02)
θλῖψις pressure 20 (1.2) (0.294) (0.02)
κατάρα a curse 20 (1.2) (0.085) (0.02)
δηλαδή quite clearly, manifestly 33 (2.1) (0.264) (0.04)
θεσπίζω to declare by oracle, prophesy, divine 98 (6.1) (0.101) (0.11)
ἄνα accomplishment 13 (0.8) (0.192) (0.01)
σκύλλω to rend, mangle 19 (1.2) (0.035) (0.02)
φοιτητής a scholar, pupil 6 (0.4) (0.026) (0.01)
μετουσία participation, partnership, communion 6 (0.4) (0.102) (0.01)
ἄφεσις a letting go, dismissal 18 (1.1) (0.27) (0.02)
ἀκολουθία a following, train 6 (0.4) (0.445) (0.01)
παράπτωμα a false step, a transgression, trespass 6 (0.4) (0.099) (0.01)
κατακλυσμός a deluge, inundation 6 (0.4) (0.16) (0.01)
συμπλήρωσις completion 6 (0.4) (0.038) (0.01)
κύριος having power 1,249 (78.1) (8.273) (1.56)
λατρεία the state of a hired workman, service, servitude 22 (1.4) (0.151) (0.03)
αὗ bow wow 27 (1.7) (0.374) (0.04)
δεισιδαιμονία fear of the gods, religious feeling 21 (1.3) (0.067) (0.03)
ἱεράομαι to be a priest 15 (0.9) (0.091) (0.02)
τελώνης a tax collector 5 (0.3) (0.076) (0.01)
Ἑωσφόρος bringer of morn 10 (0.6) (0.042) (0.01)
ἑωσφόρος bringer of morn 10 (0.6) (0.047) (0.01)
λέπρα leprosy 5 (0.3) (0.084) (0.01)
λουτρόομαι bathe 5 (0.3) (0.079) (0.01)
ποιότης quality 5 (0.3) (2.429) (0.01)
ἐπιφωνέω to mention by name, tell of 5 (0.3) (0.027) (0.01)
προσηγορία an appellation, name 63 (3.9) (0.582) (0.1)
ἄνη fulfilment 14 (0.9) (0.216) (0.02)
εὐλογέω to speak well of, praise, honour 23 (1.4) (0.23) (0.04)
Ἰουδαῖος a Jew 326 (20.4) (2.187) (0.52)
ἀποτέλεσμα full completion 9 (0.6) (0.106) (0.01)
ἐλαιόω oil 27 (1.7) (0.591) (0.04)
ἱερουργία religious service, worship, sacrifice 9 (0.6) (0.079) (0.01)
ἁμαρτωλός (adj.) sinful, (n.) sinner 18 (1.1) (0.305) (0.03)
ὁσημέραι as many days as are 9 (0.6) (0.115) (0.01)
θεία one’s father’s or mother’s sister, aunt 40 (2.5) (0.576) (0.07)
σωτήριος saving, delivering 79 (4.9) (0.456) (0.13)
λόγιον an announcement, oracle 48 (3.0) (0.248) (0.08)
δυσσέβεια impiety, ungodliness 17 (1.1) (0.079) (0.03)
μονογενής only, single (child) 38 (2.4) (0.371) (0.07)
ἐπιβλέπω to look upon, look attentively 4 (0.2) (0.097) (0.01)
ἀδιάφορος not different 4 (0.2) (0.27) (0.01)
εἴσοπτρον a mirror 4 (0.2) (0.033) (0.01)
ἁγνεία purity, chastity 4 (0.2) (0.099) (0.01)
Ἐπιχάρης Epichares 4 (0.2) (0.005) (0.01)
διαυγάζω to shine through 4 (0.2) (0.007) (0.01)
ῥυπαρός foul, filthy, dirty 4 (0.2) (0.078) (0.01)
ἰσχυρόω strengthen 4 (0.2) (0.071) (0.01)
περιοχή compass, extent a mass, body 4 (0.2) (0.051) (0.01)
δεισιδαίμων fearing the gods 4 (0.2) (0.021) (0.01)
εὐωδία a sweet smell 16 (1.0) (0.161) (0.03)
διαρκέω to have full strength, be quite sufficient 4 (0.2) (0.054) (0.01)
ἑβδομηκοστός seventieth 4 (0.2) (0.026) (0.01)
ἑρμηνεύω to interpret 31 (1.9) (0.377) (0.06)
ὡσεί just as if, as though 23 (1.4) (0.276) (0.04)
ἀπόκειμαι to be laid away 23 (1.4) (0.135) (0.04)
ἀϋτέω cry, shout 46 (2.9) (0.334) (0.09)
Σαμάρεια Samaria 19 (1.2) (0.252) (0.04)
μέτοχος sharing in, partaking of 15 (0.9) (0.098) (0.03)
ὑποκάτω below, under 15 (0.9) (0.212) (0.03)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 15 (0.9) (2.123) (0.03)
ἀνάστασις a raising up 37 (2.3) (0.803) (0.07)
φυλή a race, a tribe 111 (6.9) (0.846) (0.22)
αἰνίσσομαι to speak in riddles 48 (3.0) (0.381) (0.1)
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 11 (0.7) (0.403) (0.02)
ἐφαρμόζω to fit on 22 (1.4) (0.378) (0.04)
σκυθρωπός angry-looking, of sad countenance, sullen 11 (0.7) (0.092) (0.02)
ὁπηνίκα at what point of time, at what hour, on what day 11 (0.7) (0.21) (0.02)
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 7 (0.4) (0.119) (0.01)
Ἰορδάνης the river Jordan 14 (0.9) (0.234) (0.03)
νομοθεσία lawgiving, legislation 28 (1.7) (0.135) (0.06)
διαθέω to run about 7 (0.4) (0.078) (0.01)
ἀγαπητός beloved 31 (1.9) (0.325) (0.07)
γέννημα that which is produced 24 (1.5) (0.155) (0.05)
ἀποκαλέω to call back, recall 37 (2.3) (0.196) (0.08)
ἐπίγνωσις full knowledge 10 (0.6) (0.168) (0.02)
πλημμελέω to make a false note in music; to offend, err 10 (0.6) (0.142) (0.02)
ἀρχιερεύς an arch-priest, chief-priest 92 (5.7) (0.7) (0.21)
καταγγέλλω to denounce, betray 13 (0.8) (0.128) (0.03)
ἀνομία lawlessness 38 (2.4) (0.23) (0.09)
ἀλλόφυλος of another tribe, foreign 41 (2.6) (0.305) (0.1)
διάβολος slanderous, backbiting 22 (1.4) (0.51) (0.05)
ὅρασις seeing, the act of sight 22 (1.4) (0.319) (0.05)
γόης one who howls out enchantments, a sorcerer, enchanter 25 (1.6) (0.137) (0.06)
ἐνίζω to sit in 3 (0.2) (0.034) (0.01)
πλημμέλεια a mistake in music, false note 3 (0.2) (0.036) (0.01)
ἀδιάκριτος undecided 3 (0.2) (0.027) (0.01)
δεῦτε hither! come on! come here! 12 (0.7) (0.063) (0.03)
μολύνω to stain, sully, defile 3 (0.2) (0.05) (0.01)
λῶ wish, desire 3 (0.2) (0.117) (0.01)
πρόοδος (adj.) going before, soldiers in advance party 3 (0.2) (0.197) (0.01)
βάτης one that treads 3 (0.2) (0.039) (0.01)
ἀπατεών a cheat, rogue, quack 6 (0.4) (0.042) (0.01)
φαρμακεύς a poisoner, sorcerer 3 (0.2) (0.006) (0.01)
ἐπισκιάζω to throw a shade upon, overshadow 6 (0.4) (0.025) (0.01)
παλιγγενεσία a being born again, new birth; 3 (0.2) (0.046) (0.01)
ἑνόω make one, unite 3 (0.2) (0.18) (0.01)
δῆγμα a bite, sting 3 (0.2) (0.059) (0.01)
ἀλαλαγμός loud noise 3 (0.2) (0.026) (0.01)
ἀντιβλέπω to look straight at, look in the face 3 (0.2) (0.019) (0.01)
Κράτης Crates 3 (0.2) (0.074) (0.01)
λυτρόω to release on receipt of ransom, to hold to ransom 3 (0.2) (0.046) (0.01)
καταλλαγή exchange 3 (0.2) (0.035) (0.01)
λεληθότως imperceptibly 3 (0.2) (0.056) (0.01)
ἐμπαίζω to mock at, mock 6 (0.4) (0.024) (0.01)
ἀποφυγή an escape 3 (0.2) (0.022) (0.01)
ἱερωσύνη the office of priest, priesthood 12 (0.7) (0.233) (0.03)
ἀρνίον a little lamb; a sheep-skin 3 (0.2) (0.086) (0.01)
δημιουργικός of a craftsman, technical, creative 3 (0.2) (0.066) (0.01)
νηστεία a fast 3 (0.2) (0.153) (0.01)
ἀφανισμός extermination, destruction 3 (0.2) (0.066) (0.01)
ἁρμόδιος fitting together 3 (0.2) (0.066) (0.01)
ὑψόω to lift high, raise up 18 (1.1) (0.121) (0.04)
ἐπικέλευσις a cheering on, exhortation 3 (0.2) (0.004) (0.01)
εἰσηγητής one who brings in, a mover, author 3 (0.2) (0.018) (0.01)
υἱόω make into a son 6 (0.4) (0.483) (0.01)
ἀδολεσχία garrulity, idle talk 3 (0.2) (0.038) (0.01)
στέρησις deprivation, privation 3 (0.2) (1.133) (0.01)
βαθμός a step 3 (0.2) (0.033) (0.01)
Παλαιστῖνος of Palaestina, Palestine 3 (0.2) (0.037) (0.01)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 1,012 (63.2) (3.359) (2.6)
εὐσεβής pious, religious, righteous 43 (2.7) (0.418) (0.11)
σπέρμα seed, offspring 122 (7.6) (2.127) (0.32)
ᾆσμα a song, a lyric ode 17 (1.1) (0.139) (0.04)
λίβανος the frankincense-tree 17 (1.1) (0.277) (0.04)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 186 (11.6) (1.619) (0.49)
προπάτωρ the first founder of a family, forefather 14 (0.9) (0.084) (0.04)
στῦλος a pillar 11 (0.7) (0.113) (0.03)
διαδοχή a taking over from, succession 33 (2.1) (0.26) (0.09)
πλάνη a wandering, roaming 38 (2.4) (0.455) (0.1)
μήτρα womb 8 (0.5) (0.691) (0.02)
γεώδης earth-like, earthy 8 (0.5) (0.257) (0.02)
ἄντικρυς straight on, right on 32 (2.0) (0.318) (0.09)
βλαστός a sprout, shoot, sucker 8 (0.5) (0.036) (0.02)
ὀνομαστί by name 29 (1.8) (0.091) (0.08)
πνεῦμα a blowing 196 (12.2) (5.838) (0.58)
καταφυγή a refuge, place of refuge 20 (1.2) (0.063) (0.06)
ἑτέρως in one or the other way; differently 5 (0.3) (0.293) (0.01)
πληθύνω to make full, increase, multiply 5 (0.3) (0.082) (0.01)
κατάλοιπος left remaining 10 (0.6) (0.04) (0.03)
μᾶ mother 5 (0.3) (0.145) (0.01)
προσθήκη an addition, appendage, appendix 5 (0.3) (0.46) (0.01)
πολυαρχία the government of many 5 (0.3) (0.014) (0.01)
ἀρχιεράομαι to be high-priest 5 (0.3) (0.028) (0.01)
πεντηκοστός fiftieth 5 (0.3) (0.088) (0.01)
(Cyr.) where 52 (3.2) (1.241) (0.15)
σκύμνος a cub, whelp 22 (1.4) (0.05) (0.07)
εὐλογία good 19 (1.2) (0.211) (0.06)
λόγιος versed in tales 28 (1.7) (0.173) (0.09)
ἀποκαλύπτω to uncover 7 (0.4) (0.215) (0.02)
παραίτησις earnest prayer 7 (0.4) (0.038) (0.02)
ἐπιδημέω to be at home, live at home 18 (1.1) (0.222) (0.06)
ἄφιξις an arrival 27 (1.7) (0.129) (0.09)
μαρτυρία witness, testimony, evidence 45 (2.8) (0.472) (0.15)
συναγωγή a bringing together, uniting 33 (2.1) (0.421) (0.11)
γένεσις an origin, source, productive cause 96 (6.0) (4.522) (0.32)
σφραγίζω to seal 13 (0.8) (0.079) (0.04)
πτῶσις a falling, fall 13 (0.8) (0.37) (0.04)
Ἰωάννης Johannes, John 49 (3.1) (1.449) (0.17)
αἰώνιος lasting for an age 39 (2.4) (0.55) (0.14)
θεοφιλής dear to the gods, highly favoured 63 (3.9) (0.257) (0.23)
ἐπιλέγω to choose, pick out, select 135 (8.4) (0.374) (0.49)
ἔνδυμα a garment 2 (0.1) (0.082) (0.01)
ὀκλάζω to crouch down on one's hams, to squat 4 (0.2) (0.026) (0.01)
θέσπισμα oracular sayings 4 (0.2) (0.037) (0.01)
ὑπεξίστημι alter gradually; mid. make way, withdraw 2 (0.1) (0.017) (0.01)
αἴτημα a request, demand 2 (0.1) (0.066) (0.01)
μονόκερως with but one horn 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀμῶς in some way or other 2 (0.1) (0.018) (0.01)
σπαργανόω to wrap in swaddling-clothes, swathe 2 (0.1) (0.008) (0.01)
ἐδαφίζω to dash to the ground 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ἀχώριστος not parted, not divided 2 (0.1) (0.352) (0.01)
ἐμφέρω to bear or bring in 2 (0.1) (0.06) (0.01)
ὄα service-tree, Sorbus domestica 2 (0.1) (0.022) (0.01)
κληρονομέω to receive a share of an inheritance, to inherit a portion 12 (0.7) (0.183) (0.04)
Καῖσαρ Caesar 8 (0.5) (1.406) (0.03)
ὀριγνάομαι to stretch oneself 2 (0.1) (0.007) (0.01)
ἀνατροπή an upsetting, overthrow 2 (0.1) (0.089) (0.01)
εὐορκία fidelity to one's oath 2 (0.1) (0.004) (0.01)
εἰσαῦθις hereafter, afterwards 2 (0.1) (0.038) (0.01)
ζωτικός full of life, lively 4 (0.2) (0.161) (0.01)
ἔξοδος2 promoting the passage (med.) 14 (0.9) (0.062) (0.05)
πλεονέκτημα an advantage, gain, privilege 2 (0.1) (0.048) (0.01)
μεγαλύνω to make great 10 (0.6) (0.065) (0.04)
ἀσύστατος having no cohesion 2 (0.1) (0.025) (0.01)
εἰσπράσσω to get in, exact (money, tribute) 2 (0.1) (0.056) (0.01)
ἰόομαι become rusty 6 (0.4) (0.196) (0.02)
κριτικός able to discern, critical 2 (0.1) (0.113) (0.01)
βασκανία slander, envy, malice 2 (0.1) (0.041) (0.01)
ἀκώλυτος unhindered 2 (0.1) (0.079) (0.01)
ἄψυχος lifeless, inanimate 12 (0.7) (0.583) (0.04)
διασπορά dispersion 2 (0.1) (0.02) (0.01)
συμπάθεια fellow-feeling, sympathy 2 (0.1) (0.151) (0.01)
θεραπευτικός inclined to serve 2 (0.1) (0.078) (0.01)
εἰρωνεία dissimulation 2 (0.1) (0.035) (0.01)
ἄρνησις denial 4 (0.2) (0.09) (0.01)
ἀγάπησις affection 2 (0.1) (0.026) (0.01)
πυλωρός a gate-keeper, warder, porter 4 (0.2) (0.02) (0.01)
ἐξεργασία working out, completion 2 (0.1) (0.01) (0.01)
ὠτίον (little) ear, little handle 2 (0.1) (0.025) (0.01)
προσωνυμία a surname 4 (0.2) (0.014) (0.01)
ἀνήμερος not tame, wild, savage 4 (0.2) (0.04) (0.01)
πατριά lineage, pedigree, by the father's side 10 (0.6) (0.05) (0.04)
σάκκος a coarse hair-cloth, sackcloth 2 (0.1) (0.062) (0.01)
ἀκατάληπτος that cannot be reached 2 (0.1) (0.071) (0.01)
διαρκής quite sufficient 4 (0.2) (0.022) (0.01)
ὀγδοηκοστός eightieth 4 (0.2) (0.033) (0.01)
διαστροφή distortion 2 (0.1) (0.072) (0.01)
σύγκρασις a mixing together, commixture, blending, tempering 2 (0.1) (0.048) (0.01)
συγχώρησις agreement, consent 2 (0.1) (0.052) (0.01)
Τιβέριος Tiberius 8 (0.5) (0.18) (0.03)
ἐλεήμων pitiful, merciful, compassionate 2 (0.1) (0.038) (0.01)
συνυπάρχω exist together, coexist 2 (0.1) (0.061) (0.01)
ἄτρεπτος unmoved, immutable 2 (0.1) (0.085) (0.01)
σποῦ an eye 2 (0.1) (0.026) (0.01)
ἀνάμεσος in the midland 2 (0.1) (0.01) (0.01)
ἄβυσσος with no bottom, bottomless, unfathomed 6 (0.4) (0.094) (0.02)
σινάς destructive 2 (0.1) (0.038) (0.01)
καταπτύω to spit upon 2 (0.1) (0.003) (0.01)
παραρρίπτω to throw beside 2 (0.1) (0.005) (0.01)
πενθερά a mother-in-law 2 (0.1) (0.036) (0.01)
ἄνοος without understanding, foolish, silly 14 (0.9) (0.262) (0.05)
καταγίγνομαι to abide, dwell 2 (0.1) (0.211) (0.01)
πάνσοφος all-wise 4 (0.2) (0.02) (0.01)
παιδοτροφία the rearing of children 2 (0.1) (0.006) (0.01)
Σατάν Satan 2 (0.1) (0.19) (0.01)
παγίς a trap 4 (0.2) (0.053) (0.01)
μεγαλοφυής of noble nature 2 (0.1) (0.009) (0.01)
αὐτοδίδακτος self-taught 2 (0.1) (0.007) (0.01)
κόριον little girl 2 (0.1) (0.013) (0.01)
ἀφορίζω to mark off by boundaries 14 (0.9) (0.463) (0.05)
διακυβερνάω steer through, pilot 2 (0.1) (0.007) (0.01)
παιδία childhood 2 (0.1) (0.021) (0.01)
ἵδρυσις a founding, building 2 (0.1) (0.023) (0.01)
ὑπομονή a remaining behind 4 (0.2) (0.176) (0.01)
ὑπερβατός to be passed 2 (0.1) (0.044) (0.01)
γραφή drawing, writing; indictment 130 (8.1) (2.255) (0.49)
σκῦλον the arms stript off a slain enemy, spoils 31 (1.9) (0.077) (0.12)
νομοθέτης a lawgiver 27 (1.7) (0.301) (0.1)
διδάσκαλος a teacher, master 79 (4.9) (1.058) (0.31)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 143 (8.9) (1.995) (0.57)
θεοσεβής fearing God, religious 13 (0.8) (0.071) (0.05)
χριστός to be rubbed on 27 (1.7) (0.427) (0.11)
ῥάβδος a rod, wand, stick, switch 43 (2.7) (0.44) (0.18)
σύμβολος an augury, omen 16 (1.0) (0.287) (0.07)
ἐνέργεια action, operation, energy 16 (1.0) (5.988) (0.07)
κράζω to croak 23 (1.4) (0.201) (0.1)
Ἱεροσόλυμα Jerusalem 23 (1.4) (0.62) (0.1)
Πρῶτος Protus 7 (0.4) (0.239) (0.03)
νεῦμα a nod 7 (0.4) (0.129) (0.03)
ξυρόν a razor 7 (0.4) (0.028) (0.03)
παχύνω to thicken, fatten 7 (0.4) (0.19) (0.03)
γόνιμος productive, fruitful 7 (0.4) (0.108) (0.03)
οἰκουμένη the inhabited world 89 (5.6) (0.452) (0.38)
νομοθετέω to make law 45 (2.8) (0.299) (0.19)
αἴνιγμα a dark saying, riddle 12 (0.7) (0.13) (0.05)
κτίσις a founding, foundation 12 (0.7) (0.49) (0.05)
συνᾴδω to sing with 17 (1.1) (0.117) (0.07)
μυστήριον a mystery 17 (1.1) (0.695) (0.07)
σύμβολον a sign 22 (1.4) (0.38) (0.1)
Μωυσῆς Moses 22 (1.4) (1.297) (0.1)
μύρον sweet juice extracted form plants, sweet-oil, unguent, balsam 32 (2.0) (0.424) (0.14)
ἤ2 exclam. 37 (2.3) (1.346) (0.16)
αἰσθητός perceptible by the senses 5 (0.3) (2.492) (0.02)
βάτος a bramble-bush 5 (0.3) (0.073) (0.02)
μεριμνάω to care for, be anxious about, think earnestly upon, scan minutely 5 (0.3) (0.072) (0.02)
μεθερμηνεύω translate 5 (0.3) (0.019) (0.02)
σάρξ flesh 65 (4.1) (3.46) (0.29)
πλάστης a moulder, modeller 5 (0.3) (0.037) (0.02)
διωγμός the chase 5 (0.3) (0.219) (0.02)
ἀποτείνω to stretch out, extend 5 (0.3) (0.106) (0.02)
γοῦν at least then, at any rate, any way 223 (13.9) (3.743) (0.99)
φάραγξ a cleft 21 (1.3) (0.133) (0.1)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 21 (1.3) (1.676) (0.1)
ἐξιλάσκομαι to propitiate 8 (0.5) (0.031) (0.04)
ἐπουράνιος in heaven, heavenly 8 (0.5) (0.232) (0.04)
σπήλαιον a grotto, cave, cavern 8 (0.5) (0.185) (0.04)
ἄνοδος2 a way up 11 (0.7) (0.099) (0.05)
ἄνοδος having no road, impassable 11 (0.7) (0.102) (0.05)
Γαλιλαία Galilaea, Galilee 26 (1.6) (0.155) (0.13)
ἀμφιβολία the state of being attacked on both sides 3 (0.2) (0.12) (0.01)
Αἰγυπτιακός of/for Egyptians 3 (0.2) (0.047) (0.01)
βάτος3 Hebr. measure, bath 3 (0.2) (0.08) (0.01)
ἀνάδειξις a proclamation 3 (0.2) (0.015) (0.01)
σταγών a drop 6 (0.4) (0.032) (0.03)
ἔδεσμα meat 3 (0.2) (0.3) (0.01)
ἕκτη the sixth of a stater 9 (0.6) (0.136) (0.04)
σίγλος shekel 3 (0.2) (0.04) (0.01)
παραμυθία encouragement, exhortation, persuasion 3 (0.2) (0.142) (0.01)
συνεργία joint working, cooperation 3 (0.2) (0.019) (0.01)
παίδευμα that which is reared up, taught, a nursling, scholar, pupil 3 (0.2) (0.035) (0.01)
ἐπίδοξος likely 6 (0.4) (0.043) (0.03)
μετοχή participation, communion 3 (0.2) (0.116) (0.01)
Παῦλος Paulus, Paul 6 (0.4) (1.455) (0.03)
ξόανον an image carved 3 (0.2) (0.123) (0.01)
θρησκεύω to hold religious observances, observe religiously 3 (0.2) (0.044) (0.01)
ἀναγορεύω to proclaim publicly, see also ἀνεῖπον 21 (1.3) (0.221) (0.1)
ἄπειρος2 boundless, infinite, countless 3 (0.2) (0.399) (0.01)
ἄφετος let loose, at large, ranging at will 3 (0.2) (0.03) (0.01)
εὑρετής an inventor, discoverer 3 (0.2) (0.068) (0.01)
κατάλληλος set over against one another, correspondent 15 (0.9) (0.152) (0.07)
ἀκόλουθος following, attending on 87 (5.4) (0.882) (0.44)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 38 (2.4) (2.61) (0.19)
ἀναγράφω to engrave and set up 26 (1.6) (0.637) (0.13)
ἀνταποδίδωμι to give back, repay, tender in repayment 13 (0.8) (0.068) (0.07)
ἀσεβής ungodly, godless, unholy, profane 36 (2.2) (0.47) (0.18)
λειτουργία a liturgy 10 (0.6) (0.225) (0.05)
παιδοποιία procreation of children 10 (0.6) (0.042) (0.05)
ἔκβασις a way out, egress 17 (1.1) (0.081) (0.09)
ἀνατολή a rising, rise 55 (3.4) (0.626) (0.29)
εὐφραίνω to cheer, delight, gladden 31 (1.9) (0.305) (0.16)
μαθητής a learner, pupil 119 (7.4) (1.446) (0.63)
βλασφημέω to drop evil 7 (0.4) (0.211) (0.04)
πρόχειρον crutch 7 (0.4) (0.125) (0.04)
σύγγραμμα a writing, a written paper 14 (0.9) (0.604) (0.07)
ἔκλειψις abandonment 7 (0.4) (0.309) (0.04)
ἱματισμός clothing, apparel 7 (0.4) (0.035) (0.04)
καινός new, fresh 110 (6.9) (0.929) (0.58)
λέξις a speaking, saying, speech 61 (3.8) (1.763) (0.32)
ἠμί to say 47 (2.9) (1.545) (0.25)
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 23 (1.4) (0.36) (0.13)
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 4 (0.2) (0.177) (0.02)
ὁδηγέω to lead 4 (0.2) (0.047) (0.02)
αἰάζω to cry 4 (0.2) (0.023) (0.02)
ἀρχικός of or for rule, fit for rule, skilled in government or command 8 (0.5) (0.112) (0.04)
ἀπειθής disobedient 4 (0.2) (0.07) (0.02)
πιστόω to make trustworthy 16 (1.0) (0.407) (0.09)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 20 (1.2) (1.416) (0.11)
Ἀσσύριος Assyrian 40 (2.5) (0.422) (0.22)
ἄκανθα a thorn, prickle 19 (1.2) (0.261) (0.11)
δικαίωμα an act by which wrong is set right 5 (0.3) (0.118) (0.03)
ἀκόλαστος licentious, intemperate 15 (0.9) (0.33) (0.09)
στοιχεῖον sound; element, principle 10 (0.6) (2.704) (0.06)
ὀδυνάω to cause pain or suffering, distress 5 (0.3) (0.151) (0.03)
ἔλαιος the wild olive 10 (0.6) (0.675) (0.06)
ἀκουστός heard, audible 5 (0.3) (0.066) (0.03)
εὐπρέπεια goodly appearance, dignity, comeliness 5 (0.3) (0.048) (0.03)
ἐπαγγελία a public denunciation 47 (2.9) (0.525) (0.28)
ἄθεος without god, denying the gods 16 (1.0) (0.183) (0.1)
τροπικός of the solstice 11 (0.7) (0.16) (0.07)
μοιχεύω to commit adultery with 11 (0.7) (0.171) (0.07)
δρυμός an oak-coppice; 17 (1.1) (0.083) (0.1)
ἀναλέγω to pick up, gather up 6 (0.4) (0.039) (0.04)
ἐξήκω to have reached 12 (0.7) (0.062) (0.07)
θεῖος2 one's father's or mother's brother 18 (1.1) (0.249) (0.11)
παρουσία a being present, presence 128 (8.0) (0.687) (0.79)
ἐπέκεινα on yonder side, beyond 13 (0.8) (0.297) (0.08)
μυστικός mystic, connected with the mysteries 7 (0.4) (0.165) (0.04)
ἡσυχῇ stilly, quietly, softly, gently 7 (0.4) (0.091) (0.04)
σκῆνος the body 7 (0.4) (0.038) (0.04)
ῥίζα a root 44 (2.7) (0.974) (0.28)
διάδοχος succeeding 23 (1.4) (0.212) (0.15)
εὐσεβέω to live or act piously, religiously 8 (0.5) (0.081) (0.05)
γραμματεύς a secretary, clerk 8 (0.5) (0.19) (0.05)
ἀνατέλλω to make to rise up 32 (2.0) (0.358) (0.21)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 34 (2.1) (1.112) (0.22)
νοόω convert into pure Intelligence 9 (0.6) (0.707) (0.06)
διάταξις disposition, arrangement 9 (0.6) (0.083) (0.06)
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 19 (1.2) (0.513) (0.13)
σωματικός of or for the body, bodily 19 (1.2) (0.753) (0.13)
γοητεία juggling, cheatery 10 (0.6) (0.097) (0.07)
νεᾶνις a young woman, girl, maiden 10 (0.6) (0.05) (0.07)
δημιουργία a making, creating 10 (0.6) (0.126) (0.07)
πρόσωπον the face, visage, countenance 143 (8.9) (1.94) (0.95)
χρίω to touch on the surface: to rub 31 (1.9) (0.184) (0.21)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 75 (4.7) (1.017) (0.5)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 88 (5.5) (1.608) (0.59)
σής a moth 83 (5.2) (0.646) (0.56)
χρηματίζω to negotiate, transact business, have dealings 44 (2.7) (0.29) (0.3)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 93 (5.8) (2.803) (0.66)
ἀπόρρητος forbidden, secret 26 (1.6) (0.389) (0.18)
Πέτρος Petrus, Peter 35 (2.2) (0.762) (0.25)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 248 (15.5) (3.498) (1.79)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 137 (8.6) (1.86) (0.99)
προσκυνέω to make obeisance 49 (3.1) (0.658) (0.35)
ἐοικότως similarly, like 138 (8.6) (1.868) (1.01)
θεμιτός allowed by the laws of God and men, righteous 8 (0.5) (0.068) (0.06)
χρονίζω to spend time 7 (0.4) (0.124) (0.05)
κέδρος the cedar-tree 4 (0.2) (0.057) (0.03)
καταριθμέω to count 2 (0.1) (0.088) (0.01)
ἀπάρχομαι to make a beginning 6 (0.4) (0.048) (0.04)
ἐπιλογίζομαι to reckon over, conclude 2 (0.1) (0.018) (0.01)
καταπονέω to subdue after a hard struggle 2 (0.1) (0.027) (0.01)
ἀνάληψις a taking up 2 (0.1) (0.132) (0.01)
ῥάπισμα a stroke, a slap on the face 2 (0.1) (0.011) (0.01)
Ἱερόν Hieron 4 (0.2) (0.039) (0.03)
πανταχόσε in every direction, any whither, every way 2 (0.1) (0.048) (0.01)
ἁγιάζω hallow, make sacred 4 (0.2) (0.167) (0.03)
μυῖα a fly 9 (0.6) (0.09) (0.07)
βουθυσία a sacrifice of oxen 2 (0.1) (0.007) (0.01)
ἀποδέω to bind fast 6 (0.4) (0.136) (0.04)
ἄμωμος without blame, blameless 3 (0.2) (0.132) (0.02)
δεῖγμα a sample, pattern, proof, specimen 13 (0.8) (0.15) (0.1)
μοχθηρία bad condition, badness 6 (0.4) (0.143) (0.04)
ἔσθος garment 2 (0.1) (0.011) (0.01)
συκοφάντης a false accuser, slanderer 7 (0.4) (0.114) (0.05)
εἰσαγωγή importation 3 (0.2) (0.092) (0.02)
ὁμοεθνέω to be of the same people 2 (0.1) (0.009) (0.01)
φήνη Lammergeier (Dunbar on Ar. Birds 304) 2 (0.1) (0.011) (0.01)
πίνος dirt, filth 2 (0.1) (0.012) (0.01)
περίεργος careful overmuch 2 (0.1) (0.122) (0.01)
ἀβασίλευτος not ruled by a king 2 (0.1) (0.013) (0.01)
διεγείρω wake up 3 (0.2) (0.06) (0.02)
ἐνεργέω to be in action, to operate 21 (1.3) (1.664) (0.15)
ἀντιγράφω to write against 2 (0.1) (0.116) (0.01)
περιβόλαιον that which is thrown round, a covering 2 (0.1) (0.029) (0.01)
μακρόβιος long-lived 5 (0.3) (0.037) (0.04)
χρηστότης goodness, honesty 2 (0.1) (0.104) (0.01)
τάγμα that which has been ordered 13 (0.8) (0.266) (0.1)
συγκροτέω to strike together; 2 (0.1) (0.107) (0.01)
δεσποτεία the power of a master 2 (0.1) (0.042) (0.01)
ἐπαληθεύω to prove true, verify 2 (0.1) (0.007) (0.01)
ῥύπος dirt, filth, dirtiness, uncleanness 2 (0.1) (0.114) (0.01)
θεμέλιος of or for the foundation; (abs.) foundation (stone) 8 (0.5) (0.295) (0.06)
ἔκδοσις a giving out 2 (0.1) (0.064) (0.01)
περιεργία over-exactness 2 (0.1) (0.046) (0.01)
κεραμεοῦς of clay, earthen 2 (0.1) (0.06) (0.01)
κατόρθωσις a setting straight: successful accomplishment 5 (0.3) (0.059) (0.04)
ὁρατός to be seen, visible 8 (0.5) (0.535) (0.06)
παραγγελία a command 2 (0.1) (0.042) (0.01)
ἀνακινέω to sway 2 (0.1) (0.039) (0.01)
πώλης a seller, dealer 2 (0.1) (0.022) (0.01)
δᾶ exclam. 3 (0.2) (0.139) (0.02)
πώγων the beard 7 (0.4) (0.084) (0.05)
ἀμετάθετος unalterable, immutable 4 (0.2) (0.028) (0.03)
στρωμνή a bed spread 4 (0.2) (0.044) (0.03)
εὐφρόσυνος in good cheer 2 (0.1) (0.016) (0.01)
ἐπιμαρτυρέω to bear witness to 2 (0.1) (0.02) (0.01)
στυππεῖον the coarse fibre of flax 2 (0.1) (0.007) (0.01)
Λᾶς Las (f) town in Laconia; (m) its founder 6 (0.4) (0.224) (0.04)
ἀνταπόδοσις a giving back in turn 8 (0.5) (0.059) (0.06)
γοητής a wailer 2 (0.1) (0.02) (0.01)
πέρας an end, limit, boundary 57 (3.6) (1.988) (0.42)
ἑλληνίζω to speak Greek 2 (0.1) (0.026) (0.01)
ἀκοσμία disorder 2 (0.1) (0.032) (0.01)
κόφινος a basket 2 (0.1) (0.019) (0.01)
ἐπεῖπον to say besides 3 (0.2) (0.056) (0.02)
ἐπιμειξία mixing with 4 (0.2) (0.081) (0.03)
ἐξαγοράζω to buy up 2 (0.1) (0.018) (0.01)
ἀπόδοσις a giving back, restitution, return 8 (0.5) (0.224) (0.06)
οἰνόω to intoxicate 4 (0.2) (0.032) (0.03)
ἑῷος in or of the morning, early, Eastern 3 (0.2) (0.362) (0.02)
ἐπίγειος terrestrial 2 (0.1) (0.148) (0.01)
ἐπίβουλος plotting against 3 (0.2) (0.105) (0.02)
παράβασις a going aside, deviation 2 (0.1) (0.116) (0.01)
βέβηλος allowable to be trodden, permitted to human use 4 (0.2) (0.1) (0.03)
ἑπτακαιδέκατος seventeenth 3 (0.2) (0.066) (0.02)
κοπιάω to be tired, grow weary 4 (0.2) (0.093) (0.03)
τρανής piercing 3 (0.2) (0.047) (0.02)
ἐπίπνοια a breathing upon, inspiration 3 (0.2) (0.039) (0.02)
διαπρέπω to appear prominent 3 (0.2) (0.067) (0.02)
πηρόω to lame, maim, mutilate 2 (0.1) (0.08) (0.01)
ἔλαιον olive-oil 41 (2.6) (1.471) (0.3)
ἁφή a lighting, kindling; touch 3 (0.2) (0.883) (0.02)
ἐκλαμβάνω to receive from 5 (0.3) (0.115) (0.04)
ἀποδέω2 to be in want of, lack 6 (0.4) (0.116) (0.04)
πορνεία fornication, prostitution 2 (0.1) (0.192) (0.01)
λάω2 (Epic) seize, hold 11 (0.7) (0.239) (0.08)
γεννάω to beget, engender 80 (5.0) (2.666) (0.6)
εἰκός like truth 145 (9.1) (1.953) (1.09)
ἱερεύς a priest, sacrificer 84 (5.2) (1.143) (0.64)
ὄϊς sheep 102 (6.4) (1.922) (0.78)
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle 55 (3.4) (0.381) (0.43)
εὐφροσύνη mirth, merriment 18 (1.1) (0.244) (0.14)
ἄρρητος unspoken, unsaid 18 (1.1) (0.248) (0.14)
σφαγή slaughter, butchery 17 (1.1) (0.306) (0.13)
εἰκών a likeness, image, portrait 67 (4.2) (1.509) (0.52)
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 61 (3.8) (0.971) (0.48)
βραχίων the arm 14 (0.9) (0.539) (0.11)
τῆ take 14 (0.9) (1.084) (0.11)
νοητός perceptible to the mind, thinkable 13 (0.8) (1.254) (0.1)
πληρόω to make full 122 (7.6) (1.781) (0.98)
λάω (Epic) to behold, look upon 11 (0.7) (0.241) (0.09)
ἔνδοξος held in esteem 20 (1.2) (0.746) (0.16)
ἐκλάμπω to shine 10 (0.6) (0.073) (0.08)
θυμίαμα that which is burnt as incense 10 (0.6) (0.261) (0.08)
ψῦχος cold 20 (1.2) (0.402) (0.16)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 48 (3.0) (1.398) (0.39)
κυρίως like a lord 9 (0.6) (1.741) (0.07)
διακονέω to minister, serve, do service 9 (0.6) (0.215) (0.07)
ἀναπίπτω to fall back 9 (0.6) (0.08) (0.07)
εὐχή a prayer, vow 35 (2.2) (0.766) (0.29)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 200 (12.5) (2.906) (1.65)
προσεύχομαι to offer prayers 8 (0.5) (0.285) (0.07)
ἐμβλέπω to look in the face, look at 8 (0.5) (0.062) (0.07)
θεῖος of/from the gods, divine 213 (13.3) (4.128) (1.77)
πατρικός derived from one's fathers, paternal, hereditary 15 (0.9) (0.201) (0.13)
ὄργανος working 7 (0.4) (0.429) (0.06)
ἀνανέωσις a renewal 7 (0.4) (0.025) (0.06)
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 7 (0.4) (0.151) (0.06)
συνομολογέω to say the same thing with, to agree with 7 (0.4) (0.056) (0.06)
ἑρπετόν a walking animal, quadruped 7 (0.4) (0.153) (0.06)
καθάρσιος cleansing 7 (0.4) (0.096) (0.06)
ἀμάω reap, mow down 20 (1.2) (0.293) (0.17)
σκέπη a covering, shelter, protection 6 (0.4) (0.118) (0.05)
βόσκημα that which is fed 6 (0.4) (0.085) (0.05)
σταυρός an upright pale 18 (1.1) (0.473) (0.15)
Σάββατον sabbath 11 (0.7) (0.306) (0.1)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1,459 (91.2) (26.948) (12.74)
πᾶσις acquisition, possession 16 (1.0) (0.266) (0.14)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 553 (34.6) (63.859) (4.86)
λαός the people 316 (19.7) (2.428) (2.78)
σταφυλή a bunch of grapes 5 (0.3) (0.131) (0.04)
πάντοτε at all times, always 5 (0.3) (0.202) (0.04)
Σαμαρείτης a Samaritan 5 (0.3) (0.139) (0.04)
προγραφή a public notice 5 (0.3) (0.028) (0.04)
ἄθικτος untouched 5 (0.3) (0.016) (0.04)
μετάνοια after-thought, repentance 5 (0.3) (0.341) (0.04)
μαρμαρυγή a flashing, sparkling 5 (0.3) (0.045) (0.04)
ἱέρεια a priestess 20 (1.2) (0.208) (0.18)
ὅριον a boundary, limit 5 (0.3) (0.18) (0.04)
σκύλος a skin, hide 9 (0.6) (0.041) (0.08)
μόσχος a young shoot 9 (0.6) (0.124) (0.08)
ὑποστέλλω to draw in 9 (0.6) (0.057) (0.08)
λειτουργός one who performed a λειτουργία 4 (0.2) (0.067) (0.04)
ὅριος of boundaries 4 (0.2) (0.17) (0.04)
παραθέω to run beside 4 (0.2) (0.132) (0.04)
ὑλακτέω to bark, bay, howl 4 (0.2) (0.038) (0.04)
συντρίβω to rub together 16 (1.0) (0.232) (0.15)
σάν Doric name for sigma, symbol Ϻ 4 (0.2) (0.115) (0.04)
ἐπικλάω to bend to 4 (0.2) (0.032) (0.04)
συλλαβή that which holds together 4 (0.2) (0.367) (0.04)
ἑορτάζω to keep festival 8 (0.5) (0.122) (0.07)
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 4 (0.2) (0.197) (0.04)
ἀνάλογος proportionate 4 (0.2) (1.072) (0.04)
ἀϋτή cry, shout 39 (2.4) (0.33) (0.36)
σήμερον to-day 26 (1.6) (0.478) (0.24)
ἀσεβέω to be impious, to act profanely, sin against the gods 11 (0.7) (0.238) (0.1)
βάσανος the touch-stone 11 (0.7) (0.245) (0.1)
διάνοια a thought, intention, purpose 106 (6.6) (2.096) (1.0)
πῶλος a foal, young horse 14 (0.9) (0.147) (0.13)
ἑβδομήκοντα seventy 49 (3.1) (0.291) (0.46)
θυσία burnt offering, sacrifice 85 (5.3) (1.141) (0.81)
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 40 (2.5) (0.635) (0.38)
τυφλόω to blind, make blind 10 (0.6) (0.099) (0.1)
βοηθός assisting, auxiliary 16 (1.0) (0.182) (0.15)
ὀνομάζω to name 136 (8.5) (4.121) (1.33)
ἀτενίζω to look intently, gaze earnestly 3 (0.2) (0.049) (0.03)
καταλαλέω to talk loudly, to blab 3 (0.2) (0.009) (0.03)
βουνός a hill, mound 18 (1.1) (0.153) (0.18)
ἄρωμα any spice 3 (0.2) (0.075) (0.03)
περιιάπτω to wound all round 3 (0.2) (0.021) (0.03)
ὕπουλος festering under the scar 3 (0.2) (0.035) (0.03)
ἄστρον the stars 18 (1.1) (0.786) (0.18)
μεσημβρινός belonging to noon, about noon, noontide 3 (0.2) (0.133) (0.03)
ὑπερηφανία arrogance, disdain 6 (0.4) (0.057) (0.06)
προξενέω to be proxenos; to procure, to be a patron, protector 3 (0.2) (0.044) (0.03)
λάκκος a pond 3 (0.2) (0.073) (0.03)
φραγμός a fencing in, blocking up 3 (0.2) (0.051) (0.03)
ἄρωμα2 arable land, corn-land 3 (0.2) (0.074) (0.03)
ἀνακηρύσσω to proclaim by voice of herald, publish abroad 3 (0.2) (0.037) (0.03)
ἐπαραρίσκω to fit to 3 (0.2) (0.042) (0.03)
ἀφελής without a stone, even, smooth 3 (0.2) (0.045) (0.03)
ἐναλλάσσω to exchange 3 (0.2) (0.049) (0.03)
σταυρόω to fence with pales; to crucify 15 (0.9) (0.319) (0.15)
κῦρος supreme power, authority 3 (0.2) (0.093) (0.03)
νᾶμα anything flowing, running water, a river, stream 3 (0.2) (0.083) (0.03)
προσδοκία a looking for, expectation 31 (1.9) (0.159) (0.31)
φθορά destruction, ruin, perdition 14 (0.9) (1.418) (0.14)
πτωχός one who crouches 28 (1.7) (0.253) (0.28)
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 176 (11.0) (1.431) (1.76)
ἴς sinew, tendon 25 (1.6) (0.943) (0.25)
θέλημα will 8 (0.5) (0.367) (0.08)
ἐγκαταλείπω to leave behind 29 (1.8) (0.18) (0.3)
δηλόω to make visible 199 (12.4) (4.716) (2.04)
ἰσχύω to be strong 30 (1.9) (0.63) (0.31)
ἀρήν lamb 5 (0.3) (0.032) (0.05)
κρυφαῖος hidden 5 (0.3) (0.018) (0.05)
κάθαρσις a cleansing 5 (0.3) (0.392) (0.05)
βοηθόος hasting to the battle-shout, hasting to battle 5 (0.3) (0.107) (0.05)
ἄγγελος a messenger, envoy 144 (9.0) (2.06) (1.51)
ἀστήρ star 26 (1.6) (1.24) (0.27)
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 7 (0.4) (0.135) (0.07)
πῇ whither? in what way? how? 7 (0.4) (0.3) (0.07)
πάσχα Passover 7 (0.4) (0.355) (0.07)
ἱερόω to hallow, consecrate, dedicate 7 (0.4) (0.128) (0.07)
ὑπόδειγμα a token, mark 7 (0.4) (0.233) (0.07)
θεός god 1,835 (114.7) (26.466) (19.54)
περιαιρέω to take off something that surrounds, take off an outer coat, take away, strip off 11 (0.7) (0.163) (0.12)
λύχνος a portable light, a lamp 13 (0.8) (0.282) (0.14)
ζωή a living 55 (3.4) (2.864) (0.6)
περιέχω to encompass, embrace, surround 55 (3.4) (2.596) (0.61)
κάκωσις ill-treatment 2 (0.1) (0.092) (0.02)
καταδέχομαι to receive, admit 4 (0.2) (0.094) (0.04)
ἱστορικός exact, precise, scientific; historical 2 (0.1) (0.079) (0.02)
πάρδαλις the pard 4 (0.2) (0.063) (0.04)
ἐλεᾶς a kind of owl 2 (0.1) (0.019) (0.02)
προσκομίζω to carry 4 (0.2) (0.028) (0.04)
ἀμίαντος undefiled 2 (0.1) (0.026) (0.02)
ἄπους without foot 4 (0.2) (0.119) (0.04)
σύμφυτος born with one, congenital, innate, natural, inborn, inbred 4 (0.2) (0.231) (0.04)
ἀσχολέω to engage, occupy 2 (0.1) (0.048) (0.02)
ἶδος violent heat 2 (0.1) (0.121) (0.02)
ἀπέναντι opposite, against 2 (0.1) (0.051) (0.02)
νεώς a temple (LSJ ναός) 2 (0.1) (0.071) (0.02)
σχηματίζω assume a certain form, figure, posture 2 (0.1) (0.103) (0.02)
προδιδάσκω to teach 2 (0.1) (0.01) (0.02)
βεβαίωσις confirmation 2 (0.1) (0.052) (0.02)
πολύτροπος much-turned 4 (0.2) (0.099) (0.04)
διαπρεπής eminent, distinguished, illustrious 2 (0.1) (0.03) (0.02)
κατασπείρω to sow thickly 2 (0.1) (0.021) (0.02)
ἀγνωσία ignorance 2 (0.1) (0.061) (0.02)
ἐπιρροή afflux, influx 2 (0.1) (0.055) (0.02)
ἀνοικοδομέω to build up 2 (0.1) (0.05) (0.02)
Κλεοπάτρα Cleopatra 2 (0.1) (0.101) (0.02)
σύλληψις a taking together: a seizing, arresting 2 (0.1) (0.105) (0.02)
ὁρατής beholder 2 (0.1) (0.187) (0.02)
δημηγορέω to speak in the assembly 2 (0.1) (0.083) (0.02)
ἀνθρακιά a heap of charcoal, hot embers 2 (0.1) (0.01) (0.02)
οἰκονόμος one who manages a household 2 (0.1) (0.098) (0.02)
φαυλότης meanness, paltriness, pettiness, badness 2 (0.1) (0.081) (0.02)
μεσιτεύω to act as mediator 2 (0.1) (0.006) (0.02)
πτωχεία beggary, mendacity 2 (0.1) (0.041) (0.02)
δυσώδης ill-smelling 2 (0.1) (0.107) (0.02)
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 2 (0.1) (0.538) (0.02)
μονάς alone, solitary 2 (0.1) (1.202) (0.02)
κολλάω to glue, cement 2 (0.1) (0.116) (0.02)
σκέμμα a subject for speculation, a question 2 (0.1) (0.062) (0.02)
δήπουθεν of course 2 (0.1) (0.126) (0.02)
ἰσοδυναμέω have equal power 2 (0.1) (0.082) (0.02)
εὐγνώμων of good feeling, kindhearted, considerate, reasonable, indulgent 2 (0.1) (0.073) (0.02)
ἀπομνημονεύω to relate from memory, relate, recount 2 (0.1) (0.055) (0.02)
διασκορπίζω to scatter abroad 2 (0.1) (0.026) (0.02)
ἱεροφάντης a hierophant, one who teaches the rites of sacrifice and worship 2 (0.1) (0.035) (0.02)
δικαίωσις a setting right, doing justice to: punishment 2 (0.1) (0.035) (0.02)
γαμετή a married woman, wife 2 (0.1) (0.16) (0.02)
πότιμος drinkable, fresh 2 (0.1) (0.112) (0.02)
βλάστημα offspring, an offshoot 2 (0.1) (0.042) (0.02)
ἀθανασία immortality 4 (0.2) (0.176) (0.04)
λῆξις a portion assigned by lot, an allotment 2 (0.1) (0.084) (0.02)
ἔναγχος just now, lately 2 (0.1) (0.092) (0.02)
φορτίζω to load 2 (0.1) (0.014) (0.02)
προσφορά a bringing to, applying, application 2 (0.1) (0.11) (0.02)
ἀξιόπιστος trustworthy 4 (0.2) (0.138) (0.04)
ἐτός without reason, for nothing 2 (0.1) (0.009) (0.02)
ὕπειμι2 go by stealth, sneak up on, insinuate 2 (0.1) (0.024) (0.02)
Ἀρχέλαος Archelaus 2 (0.1) (0.141) (0.02)
δρόσος dew 6 (0.4) (0.118) (0.07)
διασκοπέω to look at in different ways, to examine 6 (0.4) (0.087) (0.07)
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 10 (0.6) (0.239) (0.11)
οἰκονομία the management of a household 28 (1.7) (0.493) (0.31)
μαντεία prophesying, prophetic power 10 (0.6) (0.139) (0.11)
ἀπώλεια destruction 14 (0.9) (0.32) (0.15)
στολή an equipment, armament 15 (0.9) (0.317) (0.17)
οὖς auris, the ear 63 (3.9) (1.469) (0.72)
ὁμοῦ at the same place, together 117 (7.3) (1.529) (1.34)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 9 (0.6) (0.551) (0.1)
ὑποβάλλω to throw, put 9 (0.6) (0.232) (0.1)
κήρυγμα that which is cried by a herald, a proclamation, public notice 18 (1.1) (0.417) (0.21)
ἐγγράφω to mark in 9 (0.6) (0.277) (0.1)
νάω to flow 18 (1.1) (0.612) (0.21)
μαθητός learnt, that may be learnt 9 (0.6) (0.112) (0.1)
συμφωνία concord 9 (0.6) (0.347) (0.1)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 52 (3.2) (9.012) (0.6)
ἔνατος ninth 16 (1.0) (0.196) (0.18)
ἀνάπαυσις repose, rest 7 (0.4) (0.194) (0.08)
ἐντελής complete, full 7 (0.4) (0.077) (0.08)
δευτερόω do the second time: repeat 7 (0.4) (0.306) (0.08)
ἀκοή a hearing, the sound heard 38 (2.4) (0.941) (0.44)
ἐκλογή a picking out, choice, election 12 (0.7) (0.153) (0.14)
μνημονεύω to call to mind, remember 36 (2.2) (1.526) (0.42)
σκότος darkness, gloom 41 (2.6) (0.838) (0.48)
χήρα bereft of a husband, a widow 5 (0.3) (0.17) (0.06)
παρατίθημι to place beside 35 (2.2) (1.046) (0.41)
θηρευτής a hunter, huntsman 5 (0.3) (0.028) (0.06)
μηδέπω nor as yet, not as yet 5 (0.3) (0.256) (0.06)
οὐράνιος heavenly, of or in heaven, dwelling in heaven 18 (1.1) (0.894) (0.21)
ἐκλέγω to pick out; single out 34 (2.1) (0.433) (0.41)
συντέλεια a joint payment, joint contribution for public burdens 24 (1.5) (0.236) (0.29)
διατριβή a way of spending time 27 (1.7) (0.328) (0.32)
μαρτύριον a testimony, proof 17 (1.1) (0.434) (0.21)
οἷ2 whither; where (to) 37 (2.3) (0.405) (0.45)
δικαιοσύνη righteousness, justice 102 (6.4) (1.642) (1.25)
ὕπαρξις existence, reality 3 (0.2) (0.297) (0.04)
ἄφοβος without fear 3 (0.2) (0.082) (0.04)
βοτάνη grass, fodder 3 (0.2) (0.221) (0.04)