Galen, De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg069.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,131 lemmas; 9,145 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Ἐρασίστρατος Erasistratus 86 (94.0) (0.237) (0.01)
ἀσιτία want of food 47 (51.4) (0.113) (0.01)
βοήθημα resource 40 (43.7) (0.361) (0.01)
κένωσις an emptying 16 (17.5) (0.343) (0.01)
Χρύσιππος Chrysippus 11 (12.0) (0.279) (0.01)
πληθώρα fullness, satiety 18 (19.7) (0.027) (0.01)
ἀσιτέω to abstain from food, fast 7 (7.7) (0.017) (0.01)
φλέψ a vein 26 (28.4) (1.699) (0.03)
τρῖψις rubbing, friction 6 (6.6) (0.141) (0.01)
λάχανον garden-herbs, potherbs, vegetables, greens 6 (6.6) (0.154) (0.01)
πυρετός burning heat, fiery heat 22 (24.1) (1.833) (0.03)
ἔμετος vomiting 5 (5.5) (0.29) (0.01)
ὁμότιμος held in equal honour 4 (4.4) (0.07) (0.01)
ἐκκενόω to empty out, leave desolate 6 (6.6) (0.087) (0.01)
ἐπίσχεσις a checking, hindrance, delay, reluctance, lingering 6 (6.6) (0.062) (0.01)
ἀφαίρεσις a taking away, carrying off 6 (6.6) (0.312) (0.01)
κάθαρσις a cleansing 20 (21.9) (0.392) (0.05)
ἄρρωστος weak, sickly 8 (8.7) (0.322) (0.02)
στόμαχος a mouth, opening 8 (8.7) (0.39) (0.02)
φλεγμαίνω to be heated, inflamed, to fester 8 (8.7) (0.278) (0.02)
προσφορά a bringing to, applying, application 7 (7.7) (0.11) (0.02)
ὑστέρα the womb 2 (2.2) (0.258) (0.01)
βήξ a cough 2 (2.2) (0.245) (0.01)
χυμός juice 2 (2.2) (1.871) (0.01)
προσηκόντως suitably, fitly, duly 2 (2.2) (0.119) (0.01)
πυρέσσω to be ill of a fever 2 (2.2) (0.267) (0.01)
ἑλλέβορος hellebore 2 (2.2) (0.167) (0.01)
περιτρέπω to turn and bring round 2 (2.2) (0.032) (0.01)
λουτρόομαι bathe 2 (2.2) (0.079) (0.01)
βουβών the groin 2 (2.2) (0.169) (0.01)
ἀναγωγή a leading up 20 (21.9) (0.16) (0.08)
κενόω to empty out, drain 21 (23.0) (0.776) (0.09)
εὔδηλος quite clear, manifest 6 (6.6) (0.317) (0.03)
ἀφαιρετέος one must take away 4 (4.4) (0.012) (0.02)
συλλαβή that which holds together 6 (6.6) (0.367) (0.04)
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 3 (3.3) (0.177) (0.02)
μυκτήρ the nose, snout 2 (2.2) (0.216) (0.01)
μήτρα womb 3 (3.3) (0.691) (0.02)
ἀρρωστέω to be weak and sickly 3 (3.3) (0.136) (0.02)
ἕψησις a boiling 2 (2.2) (0.117) (0.01)
ἀνίατος incurable 2 (2.2) (0.163) (0.01)
ἴαμα a means of healing, remedy, medicine 3 (3.3) (0.16) (0.02)
πυρία a vapour-bath 2 (2.2) (0.175) (0.01)
ἀνάδοσις a distribution: digestion 2 (2.2) (0.103) (0.01)
χρῆσις a using, employment, use 10 (10.9) (0.787) (0.08)
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 5 (5.5) (0.848) (0.04)
σφοδρός vehement, violent, excessive 7 (7.7) (1.283) (0.07)
χρηστέος one must use 7 (7.7) (0.16) (0.07)
Ἀπίς Apian land: Peloponnese 3 (3.3) (0.191) (0.03)
σύγγραμμα a writing, a written paper 7 (7.7) (0.604) (0.07)
μετάστασις a removing, removal 7 (7.7) (0.115) (0.07)
φυράω to mix 2 (2.2) (0.048) (0.02)
σκέμμα a subject for speculation, a question 2 (2.2) (0.062) (0.02)
φλέγμα flame, fire, heat 2 (2.2) (0.447) (0.02)
ῥῆξις a breaking, bursting 2 (2.2) (0.073) (0.02)
σπόγγος a sponge 4 (4.4) (0.16) (0.04)
ἀρρωστία weakness, sickness 5 (5.5) (0.23) (0.06)
κῶλον a limb 9 (9.8) (0.436) (0.11)
δηλαδή quite clearly, manifestly 3 (3.3) (0.264) (0.04)
παιδίσκη a young girl, maiden 6 (6.6) (0.114) (0.07)
μόριος of burial 3 (3.3) (1.44) (0.04)
διαπονέω to work out with labour 4 (4.4) (0.057) (0.05)
ῥῆσις a saying, speaking, speech 9 (9.8) (0.488) (0.13)
ἐπίδοξος likely 2 (2.2) (0.043) (0.03)
πάθη a passive state 7 (7.7) (0.63) (0.1)
πτύω to spit out 3 (3.3) (0.068) (0.04)
ἀγγεῖον vessel, reservoir 9 (9.8) (0.953) (0.13)
φυλακτέος to be watched 3 (3.3) (0.049) (0.04)
μᾶζα a barley-cake 2 (2.2) (0.113) (0.03)
ἀήθης unwonted, unusual 3 (3.3) (0.078) (0.04)
πνίγω to choke, throttle, strangle 3 (3.3) (0.104) (0.05)
κἄν and if, even if, although 10 (10.9) (1.617) (0.18)
ἑφθός boiled, dressed 2 (2.2) (0.271) (0.04)
πηνίκα at what point of time? at what hour? 2 (2.2) (0.023) (0.04)
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 9 (9.8) (0.485) (0.17)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 5 (5.5) (1.676) (0.1)
ἄπιος a pear-tree 3 (3.3) (0.223) (0.06)
Κρίτων Crito 9 (9.8) (0.125) (0.18)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 18 (19.7) (0.775) (0.38)
λουτρόν a bath, bathing place 11 (12.0) (0.487) (0.24)
ἄσιτος without food, fasting 2 (2.2) (0.054) (0.04)
πλεονάζω to be more 3 (3.3) (0.323) (0.07)
θεραπεία a waiting on, service 17 (18.6) (0.954) (0.4)
ὑγιεινός good for the health, wholesome, sound, healthy 5 (5.5) (0.57) (0.12)
ἀφειδής unsparing 3 (3.3) (0.08) (0.07)
περίπατος a walking about, walking 2 (2.2) (0.162) (0.05)
διδασκαλία teaching, instruction, education 2 (2.2) (1.33) (0.05)
βραχίων the arm 4 (4.4) (0.539) (0.11)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 6 (6.6) (0.426) (0.17)
ἐγχωρέω to give room 2 (2.2) (0.447) (0.06)
συμφύω to make to grow together 2 (2.2) (0.204) (0.06)
αἷμα blood 57 (62.3) (3.53) (1.71)
μνημονεύω to call to mind, remember 14 (15.3) (1.526) (0.42)
μόριον a piece, portion, section 5 (5.5) (3.681) (0.15)
περίοδος2 a going round, a flank march 6 (6.6) (0.582) (0.19)
βιβλίον a paper, scroll, letter 11 (12.0) (1.897) (0.35)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 6 (6.6) (2.195) (0.2)
ἐνέργεια action, operation, energy 2 (2.2) (5.988) (0.07)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 11 (12.0) (0.825) (0.38)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 17 (18.6) (1.94) (0.58)
ἔριον wool 4 (4.4) (0.366) (0.14)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 11 (12.0) (1.398) (0.39)
σφυρόν the ankle 2 (2.2) (0.112) (0.07)
κοτύλη a cup 2 (2.2) (0.366) (0.07)
ἐνίοτε sometimes 8 (8.7) (1.212) (0.31)
ἐθίζω to accustom, use 10 (10.9) (0.409) (0.39)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 22 (24.1) (4.93) (0.86)
δριμύς piercing, sharp, keen 2 (2.2) (0.554) (0.08)
ἧπαρ the liver 3 (3.3) (0.902) (0.13)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 14 (15.3) (0.659) (0.59)
περισσός beyond the regular number 8 (8.7) (1.464) (0.34)
διαίρεσις a dividing, division 4 (4.4) (1.82) (0.17)
διήγησις narrative, statement 10 (10.9) (0.346) (0.43)
σιωπάω to be silent 6 (6.6) (0.372) (0.27)
δαψιλής abundant, plentiful 3 (3.3) (0.228) (0.13)
ἔμπροσθεν before, in front 14 (15.3) (1.891) (0.63)
λέξις a speaking, saying, speech 7 (7.7) (1.763) (0.32)
σύμμετρος commensurate with 3 (3.3) (1.278) (0.14)
οὖρον urine 2 (2.2) (0.521) (0.1)
οὖρον2 boundary 2 (2.2) (0.511) (0.1)
ἱδρώς sweat 4 (4.4) (0.458) (0.19)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 3 (3.3) (1.217) (0.15)
νοσέω to be sick, ill, to ail 7 (7.7) (1.226) (0.36)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 2 (2.2) (0.551) (0.1)
σκέψις a viewing, perception by the senses 2 (2.2) (0.299) (0.1)
ἅπαξ once 9 (9.8) (0.777) (0.49)
γράφω to scratch, draw, write 47 (51.4) (7.064) (2.6)
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 8 (8.7) (1.207) (0.44)
καθαίρω to make pure 5 (5.5) (0.786) (0.29)
κνήμη the part between the knee and ankle, the leg 3 (3.3) (0.413) (0.18)
πρεσβύτης age 3 (3.3) (0.223) (0.18)
συνήθης dwelling 6 (6.6) (0.793) (0.36)
πρεσβύτης2 old man 4 (4.4) (0.266) (0.24)
ἀκόλουθος following, attending on 7 (7.7) (0.882) (0.44)
σκοπός one that watches, one that looks after 6 (6.6) (1.174) (0.38)
κάμνω to work, toil, be sick 17 (18.6) (1.144) (1.08)
σύμπτωμα a chance, casualty 5 (5.5) (0.841) (0.32)
Ἱπποκράτης Hippocrates 5 (5.5) (1.33) (0.32)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 5 (5.5) (1.1) (0.32)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 2 (2.2) (0.82) (0.13)
πρόσφορος serviceable, useful, profitable 2 (2.2) (0.101) (0.14)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 2 (2.2) (0.479) (0.14)
μέτρον that by which anything is measured 11 (12.0) (1.22) (0.77)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 3 (3.3) (1.239) (0.21)
ῥαίω to break, shiver, shatter, wreck 3 (3.3) (0.186) (0.23)
προσφέρω to bring to 15 (16.4) (1.465) (1.2)
παραδείκνυμι to exhibit side by side 3 (3.3) (0.222) (0.24)
ἐπιμελής careful 6 (6.6) (0.419) (0.49)
γοῦν at least then, at any rate, any way 12 (13.1) (3.743) (0.99)
πρόδηλος clear 5 (5.5) (0.652) (0.41)
τρίβω to rub: to rub 3 (3.3) (0.71) (0.25)
πάμπολυς very much, great, large 2 (2.2) (0.464) (0.17)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 31 (33.9) (3.114) (2.65)
παραδέχομαι to receive from 3 (3.3) (0.335) (0.26)
ὁρίζω to divide 7 (7.7) (3.324) (0.63)
ἐρεθίζω to rouse to anger, rouse to fight, irritate 2 (2.2) (0.169) (0.18)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 12 (13.1) (2.656) (1.17)
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 5 (5.5) (0.849) (0.49)
ὀκνέω to shrink 4 (4.4) (0.304) (0.39)
ἁπλῶς singly, in one way 5 (5.5) (3.946) (0.5)
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 4 (4.4) (0.344) (0.41)
ἐπιμέλεια care, attention 4 (4.4) (0.49) (0.42)
ἔνιοι some 9 (9.8) (2.716) (0.95)
μηδέποτε never 3 (3.3) (0.361) (0.32)
γένεσις an origin, source, productive cause 3 (3.3) (4.522) (0.32)
διάθεσις a disposition, arrangement 8 (8.7) (1.947) (0.89)
νόσημα a sickness, disease, plague 2 (2.2) (1.694) (0.23)
προχειρίζω to put into the hand, have ready at hand 3 (3.3) (0.18) (0.35)
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 2 (2.2) (0.367) (0.24)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 4 (4.4) (0.416) (0.47)
ἕψω to boil, seethe 2 (2.2) (0.553) (0.24)
ἤτοι now surely, truly, verily 10 (10.9) (3.652) (1.2)
σκέλος the leg 2 (2.2) (0.863) (0.24)
χράω to fall upon, attack, assail 40 (43.7) (5.601) (4.92)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 3 (3.3) (0.671) (0.38)
φάρμακον a drug, medicine 5 (5.5) (2.51) (0.63)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 41 (44.8) (5.448) (5.3)
τεκμαίρομαι to fix by a mark 3 (3.3) (0.255) (0.39)
πάντως altogether; 6 (6.6) (2.955) (0.78)
ἐέ exclamation of pain or grief 3 (3.3) (0.993) (0.4)
παχύς thick, stout 3 (3.3) (1.124) (0.4)
ἀφαιρέω to take from, take away from 12 (13.1) (2.254) (1.6)
εὐλαβέομαι to be discreet, cautious, beware 2 (2.2) (0.194) (0.27)
ἰσχυρός strong, mighty 9 (9.8) (2.136) (1.23)
ἀκολουθέω to follow 5 (5.5) (1.679) (0.69)
βελτίων better 8 (8.7) (1.81) (1.12)
δήπου perhaps, it may be 3 (3.3) (0.763) (0.43)
ἐπανάγω to bring up: to stir up, excite 2 (2.2) (0.17) (0.29)
τέμνω to cut, hew 9 (9.8) (1.328) (1.33)
συμβουλεύω to advise, counsel 7 (7.7) (0.594) (1.03)
χράομαι use, experience 41 (44.8) (5.93) (6.1)
ῥήγνυμι to break, break asunder 4 (4.4) (0.351) (0.6)
βλάβη hurt, harm, damage 3 (3.3) (0.763) (0.45)
πλεονάκις more frequently, oftener 2 (2.2) (0.099) (0.3)
μαθητής a learner, pupil 4 (4.4) (1.446) (0.63)
ἰάομαι to heal, cure 2 (2.2) (1.023) (0.32)
γαστήρ the paunch, belly 3 (3.3) (1.811) (0.48)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 9 (9.8) (3.747) (1.45)
Χίος Chios (island) 6 (6.6) (0.181) (0.98)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 5 (5.5) (1.507) (0.82)
ἁπλόος single, simple 5 (5.5) (6.452) (0.83)
μικρός small, little 18 (19.7) (5.888) (3.02)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 4 (4.4) (2.935) (0.67)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 26 (28.4) (13.567) (4.4)
ἐπίστασις a stopping, halting, a halt 2 (2.2) (0.101) (0.34)
τραῦμα a wound, hurt 2 (2.2) (0.506) (0.34)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 10 (10.9) (2.405) (1.71)
συγγίγνομαι to be with 2 (2.2) (0.2) (0.35)
δόκιμος assayed, examined, tested 2 (2.2) (0.192) (0.35)
δεσμός anything for binding, a band, bond 4 (4.4) (0.794) (0.7)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 7 (7.7) (2.065) (1.23)
θεραπεύω to be an attendant, do service 4 (4.4) (1.21) (0.71)
τέταρτος fourth 5 (5.5) (1.676) (0.89)
κάτω down, downwards 5 (5.5) (3.125) (0.89)
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 2 (2.2) (0.24) (0.38)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 8 (8.7) (1.376) (1.54)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 8 (8.7) (2.081) (1.56)
φθάνω to come or do first, before others 5 (5.5) (1.285) (0.97)
ἁρμόζω to fit together, join 6 (6.6) (1.185) (1.18)
οὖρος a fair wind 3 (3.3) (0.555) (0.6)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 9 (9.8) (5.806) (1.8)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 4 (4.4) (1.467) (0.8)
ἐκλύω to loose, release, set free, from 2 (2.2) (0.236) (0.41)
προσλαμβάνω to take or receive in addition 4 (4.4) (0.664) (0.81)
ἄρτος bread, loaf of bread 2 (2.2) (1.04) (0.41)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 9 (9.8) (1.438) (1.84)
τροφή nourishment, food, victuals 5 (5.5) (3.098) (1.03)
χρή it is fated, necessary 20 (21.9) (6.22) (4.12)
δεῖπνον the principal meal 4 (4.4) (0.717) (0.83)
ἔαρ spring 2 (2.2) (0.493) (0.42)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 3 (3.3) (1.255) (0.64)
παραλαμβάνω to receive from 10 (10.9) (1.745) (2.14)
ἅπας quite all, the whole 32 (35.0) (10.904) (7.0)
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 3 (3.3) (0.471) (0.66)
θάσσων quicker, swifter 3 (3.3) (0.719) (0.67)
ὡσαύτως in like manner, just so 2 (2.2) (1.656) (0.46)
καῖρος the row of thrums 16 (17.5) (1.981) (3.68)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 24 (26.2) (4.236) (5.53)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 7 (7.7) (2.906) (1.65)
πρόειμι go forward 2 (2.2) (1.153) (0.47)
καιρός time; the right moment, opportunity 34 (37.2) (4.163) (8.09)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 2 (2.2) (0.646) (0.49)
πληρόω to make full 4 (4.4) (1.781) (0.98)
ἐπιπλέω to sail upon 3 (3.3) (0.241) (0.74)
εἶτα then, next 6 (6.6) (4.335) (1.52)
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 2 (2.2) (0.475) (0.51)
ἐπιφέρω to bring, put 4 (4.4) (1.459) (1.02)
τοίνυν therefore, accordingly 8 (8.7) (5.224) (2.04)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 3 (3.3) (1.824) (0.77)
ὅρος a boundary, landmark 4 (4.4) (3.953) (1.03)
δίς twice, doubly 2 (2.2) (0.833) (0.53)
ἡνίκα at which time, when 2 (2.2) (0.856) (0.54)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 8 (8.7) (3.279) (2.18)
γέλοιος causing laughter, laughable 2 (2.2) (0.381) (0.55)
καίτοι and indeed, and further; and yet 5 (5.5) (2.582) (1.38)
μήτε neither / nor 19 (20.8) (5.253) (5.28)
σῶμα the body 12 (13.1) (16.622) (3.34)
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 6 (6.6) (1.284) (1.67)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 2 (2.2) (0.508) (0.56)
ἐρῶ [I will say] 14 (15.3) (8.435) (3.94)
οὐρός a trench 2 (2.2) (0.383) (0.57)
μηρός the thigh 2 (2.2) (0.585) (0.57)
μεθίστημι to place in another way, to change 2 (2.2) (0.529) (0.57)
ἀνύω to effect, achieve, accomplish, complete 2 (2.2) (0.32) (0.58)
ὥρα [sacrificial victim] 6 (6.6) (2.015) (1.75)
δηλόω to make visible 7 (7.7) (4.716) (2.04)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 6 (6.6) (1.486) (1.76)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 12 (13.1) (1.423) (3.53)
ὥρα2 time, season, climate 6 (6.6) (2.188) (1.79)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 2 (2.2) (1.151) (0.61)
ἀνάγω to lead up; mid. set sail 5 (5.5) (1.577) (1.51)
συγχωρέω to come together, meet 4 (4.4) (1.25) (1.24)
ἡλικία time of life, age 4 (4.4) (1.229) (1.25)
ἥσσων less, weaker 7 (7.7) (2.969) (2.18)
διαφορά difference, distinction 4 (4.4) (4.404) (1.25)
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 5 (5.5) (0.78) (1.58)
ἐργάζομαι to work, labour 5 (5.5) (2.772) (1.58)
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 2 (2.2) (0.742) (0.63)
πολλάκις many times, often, oft 6 (6.6) (3.702) (1.91)
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 3 (3.3) (0.782) (1.0)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 8 (8.7) (2.518) (2.71)
ὁποῖος of what sort 2 (2.2) (1.665) (0.68)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 10 (10.9) (4.633) (3.4)
ὑπόκειμαι to lie under 2 (2.2) (5.461) (0.69)
προσάγω to bring to 3 (3.3) (0.972) (1.04)
ἐξευρίσκω to find out, discover 2 (2.2) (0.486) (0.7)
μᾶλλον more, rather 23 (25.2) (11.489) (8.35)
ὀλίγος few, little, scanty, small 15 (16.4) (5.317) (5.48)
τρίς thrice, three times 2 (2.2) (0.36) (0.73)
τροπός a twisted leathern thong 15 (16.4) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 15 (16.4) (7.612) (5.49)
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 2 (2.2) (0.516) (0.74)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 3 (3.3) (0.984) (1.12)
διδάσκω to teach 5 (5.5) (3.329) (1.88)
φάσκω to say, affirm, assert 4 (4.4) (1.561) (1.51)
διά through c. gen.; because of c. acc. 80 (87.5) (56.77) (30.67)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 4 (4.4) (1.228) (1.54)
ὑστεραῖος on the day after, the next day 2 (2.2) (0.315) (0.77)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 22 (24.1) (13.803) (8.53)
ὅπου where 3 (3.3) (1.571) (1.19)
συμβαίνω meet, agree, happen 18 (19.7) (9.032) (7.24)
μέτριος within measure 2 (2.2) (1.299) (0.8)
κεφαλή the head 7 (7.7) (3.925) (2.84)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 5 (5.5) (2.54) (2.03)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 4 (4.4) (3.387) (1.63)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 24 (26.2) (19.178) (9.89)
ὕστερον the afterbirth 6 (6.6) (2.598) (2.47)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 4 (4.4) (1.526) (1.65)
τῇ here, there 30 (32.8) (18.312) (12.5)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 7 (7.7) (2.343) (2.93)
τίη why? wherefore? 33 (36.1) (26.493) (13.95)
φαίνω to bring to light, make to appear 19 (20.8) (8.435) (8.04)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 3 (3.3) (0.798) (1.28)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 4 (4.4) (0.938) (1.7)
προσέχω to hold to, offer 3 (3.3) (1.101) (1.28)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 18 (19.7) (4.909) (7.73)
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 3 (3.3) (0.884) (1.29)
ἀδύνατος unable, impossible 4 (4.4) (4.713) (1.73)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 2 (2.2) (1.679) (0.87)
ζητέω to seek, seek for 4 (4.4) (5.036) (1.78)
ἄλλῃ in another place, elsewhere 2 (2.2) (0.52) (0.89)
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 2 (2.2) (0.872) (0.89)
καταλέγω recount, tell at length and in order 2 (2.2) (0.396) (0.89)
ἔσχατος outermost 2 (2.2) (2.261) (0.9)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 4 (4.4) (3.221) (1.81)
μιμνήσκω to remind 5 (5.5) (1.852) (2.27)
μηδείς (and not one); not one, no-one 14 (15.3) (8.165) (6.35)
πρόσθεν before 5 (5.5) (1.463) (2.28)
οὖν so, then, therefore 51 (55.8) (34.84) (23.41)
ἄνευ without 4 (4.4) (2.542) (1.84)
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 2 (2.2) (0.406) (0.92)
ἔργω to bar one's way 2 (2.2) (0.276) (0.93)
τρίτος the third 5 (5.5) (4.486) (2.33)
ὥσπερ just as if, even as 14 (15.3) (13.207) (6.63)
λόγος the word 34 (37.2) (29.19) (16.1)
πρόσωπον the face, visage, countenance 2 (2.2) (1.94) (0.95)
οὕτως so, in this manner 31 (33.9) (28.875) (14.91)
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 2 (2.2) (0.581) (0.97)
τοσοῦτος so large, so tall 10 (10.9) (5.396) (4.83)
μεταβολή a change, changing 2 (2.2) (2.27) (0.97)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 6 (6.6) (2.976) (2.93)
κοινός common, shared in common 9 (9.8) (6.539) (4.41)
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 2 (2.2) (0.699) (0.99)
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 2 (2.2) (0.662) (1.0)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 6 (6.6) (1.67) (3.01)
πότερος which of the two? 3 (3.3) (1.888) (1.51)
ὅς2 [possessive pronoun] 77 (84.2) (47.672) (39.01)
Ῥώμη Roma, Rome 4 (4.4) (1.197) (2.04)
τοιοῦτος such as this 29 (31.7) (20.677) (14.9)
εὑρίσκω to find 9 (9.8) (6.155) (4.65)
τέλειος having reached its end, finished, complete 3 (3.3) (3.199) (1.55)
ὅμως all the same, nevertheless 5 (5.5) (2.105) (2.59)
ἕτερος the one; the other (of two) 14 (15.3) (18.33) (7.31)
πιστεύω to trust, trust to 5 (5.5) (3.079) (2.61)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 16 (17.5) (12.481) (8.47)
βραχύς short 5 (5.5) (2.311) (2.66)
ἐμέω to vomit, throw up 2 (2.2) (0.759) (1.06)
πλήν except 6 (6.6) (2.523) (3.25)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 110 (120.3) (64.142) (59.77)
πλείων more, larger 13 (14.2) (7.783) (7.12)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 10 (10.9) (6.8) (5.5)
χρόνος time 17 (18.6) (11.109) (9.36)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 3 (3.3) (2.734) (1.67)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 14 (15.3) (5.491) (7.79)
ἔτι yet, as yet, still, besides 26 (28.4) (11.058) (14.57)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 8 (8.7) (2.36) (4.52)
σκοπέω to look at 4 (4.4) (1.847) (2.27)
either..or; than 41 (44.8) (34.073) (23.24)
ὧδε in this wise, so, thus 6 (6.6) (1.85) (3.4)
ἡσυχία stillness, rest, quiet 2 (2.2) (0.58) (1.14)
σῴζω to save, keep 5 (5.5) (2.74) (2.88)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 22 (24.1) (26.948) (12.74)
πάλιν back, backwards 11 (12.0) (10.367) (6.41)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 4 (4.4) (4.463) (2.35)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 3 (3.3) (3.216) (1.77)
διότι for the reason that, since 5 (5.5) (2.819) (2.97)
δείκνυμι to show 6 (6.6) (13.835) (3.57)
γυνή a woman 15 (16.4) (6.224) (8.98)
πρόκειμαι to be set before one 2 (2.2) (2.544) (1.2)
ἑκών willing, of free will, readily 2 (2.2) (0.801) (1.21)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 3 (3.3) (0.652) (1.82)
ἀναιρέω to take up; to destroy 2 (2.2) (3.379) (1.22)
στόμα the mouth 3 (3.3) (2.111) (1.83)
καθά according as, just as 7 (7.7) (5.439) (4.28)
ἤδη already 18 (19.7) (8.333) (11.03)
πρό before 7 (7.7) (5.786) (4.33)
προστάσσω to order 2 (2.2) (1.223) (1.25)
ζέω to boil, seethe 2 (2.2) (1.826) (1.25)
μείς a month 2 (2.2) (1.4) (1.25)
ἔρομαι to ask, enquire 2 (2.2) (0.949) (1.25)
πόνος work 3 (3.3) (1.767) (1.9)
ἄμφω both 2 (2.2) (2.508) (1.28)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 10 (10.9) (4.322) (6.41)
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 2 (2.2) (0.879) (1.29)
αὖθις back, back again 7 (7.7) (2.732) (4.52)
ἀλλά otherwise, but 72 (78.7) (54.595) (46.87)
ἐκεῖνος that over there, that 27 (29.5) (22.812) (17.62)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 66 (72.2) (44.62) (43.23)
φυλακή a watching 3 (3.3) (0.687) (1.97)
ὁμῶς equally, likewise, alike 4 (4.4) (1.852) (2.63)
ἁμός our, my > ἐμός 2 (2.2) (0.628) (1.32)
ἐμπίπτω to fall in 2 (2.2) (1.012) (1.33)
ὀνομάζω to name 2 (2.2) (4.121) (1.33)
νόος mind, perception 5 (5.5) (5.507) (3.33)
οἶνος wine 3 (3.3) (2.867) (2.0)
φημί to say, to claim 47 (51.4) (36.921) (31.35)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 48 (52.5) (50.199) (32.23)
ταχύς quick, swift, fleet 9 (9.8) (3.502) (6.07)
ὅταν when, whenever 6 (6.6) (9.255) (4.07)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (2.2) (0.733) (1.36)
ὑπομένω to stay behind, survive 2 (2.2) (1.365) (1.36)
ὕστερος latter, last 2 (2.2) (1.506) (1.39)
πάσχω to experience, to suffer 8 (8.7) (6.528) (5.59)
ὁπότε when 3 (3.3) (1.361) (2.1)
ὡς as, how 90 (98.4) (68.814) (63.16)
οὔτε neither / nor 23 (25.2) (13.727) (16.2)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 2 (2.2) (1.082) (1.41)
τις any one, any thing, some one, some thing; 112 (122.5) (97.86) (78.95)
χρεία use, advantage, service 3 (3.3) (2.117) (2.12)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 41 (44.8) (55.077) (29.07)
μήν now verily, full surely 9 (9.8) (6.388) (6.4)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 13 (14.2) (4.016) (9.32)
αἰτία a charge, accusation 4 (4.4) (5.906) (2.88)
μηδέ but not 7 (7.7) (4.628) (5.04)
οὐδέ and/but not; not even 31 (33.9) (20.427) (22.36)
λέγω to pick; to say 79 (86.4) (90.021) (57.06)
ὅτι2 conj.: that, because 33 (36.1) (49.49) (23.92)
ἄν modal particle 53 (58.0) (32.618) (38.42)
ἐάν if 28 (30.6) (23.689) (20.31)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 10 (10.9) (5.405) (7.32)
οἰκεῖος in or of the house 4 (4.4) (5.153) (2.94)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 171 (187.0) (173.647) (126.45)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 3 (3.3) (3.981) (2.22)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 32 (35.0) (49.106) (23.97)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 73 (79.8) (76.461) (54.75)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 3 (3.3) (1.277) (2.25)
ἐν in, among. c. dat. 117 (127.9) (118.207) (88.06)
ἀληθής unconcealed, true 5 (5.5) (7.533) (3.79)
κελεύω to urge 9 (9.8) (3.175) (6.82)
δυνατός strong, mighty, able 4 (4.4) (3.942) (3.03)
που anywhere, somewhere 6 (6.6) (2.474) (4.56)
εἶπον to speak, say 18 (19.7) (16.169) (13.73)
ἐλάσσων smaller, less 3 (3.3) (4.697) (2.29)
γάρ for 97 (106.1) (110.606) (74.4)
δεύτερος second 4 (4.4) (6.183) (3.08)
ὕδωρ water 4 (4.4) (7.043) (3.14)
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 2 (2.2) (0.885) (1.58)
διέρχομαι to go through, pass through 2 (2.2) (1.398) (1.59)
ὅπως how, that, in order that, as 7 (7.7) (4.748) (5.64)
μή not 46 (50.3) (50.606) (37.36)
ἐμβάλλω to throw in, put in 2 (2.2) (1.417) (1.63)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 19 (20.8) (17.692) (15.52)
τρέφω to nourish, rear, maintain 3 (3.3) (2.05) (2.46)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 2 (2.2) (2.132) (1.65)
ἄλλος other, another 53 (58.0) (40.264) (43.75)
γίγνομαι become, be born 55 (60.1) (53.204) (45.52)
ἕπομαι follow 5 (5.5) (4.068) (4.18)
τίς who? which? 19 (20.8) (21.895) (15.87)
ἴσως equally, in like manner 2 (2.2) (2.15) (1.68)
ὅτε when 9 (9.8) (4.994) (7.56)
ὅμοιος like, resembling 6 (6.6) (10.645) (5.05)
πως somehow, in some way 9 (9.8) (9.844) (7.58)
μέρος a part, share 8 (8.7) (11.449) (6.76)
παύω to make to cease 3 (3.3) (1.958) (2.55)
ἕκαστος every, every one, each, each one 13 (14.2) (12.667) (11.08)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 2 (2.2) (1.993) (1.71)
ἥκω to have come, be present, be here 5 (5.5) (2.341) (4.29)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 6 (6.6) (7.241) (5.17)
the 1,226 (1340.6) (1391.018) (1055.57)
οὗτος this; that 140 (153.1) (133.027) (121.95)
δέω to bind, tie, fetter 18 (19.7) (17.994) (15.68)
ὅσος as much/many as 15 (16.4) (13.469) (13.23)
οὐ not 93 (101.7) (104.879) (82.22)
ὄνομα name 5 (5.5) (7.968) (4.46)
ἄνθρωπος man, person, human 13 (14.2) (19.466) (11.67)
ἀπέχω to keep off 2 (2.2) (1.184) (1.8)
θάνατος death 3 (3.3) (3.384) (2.71)
μανθάνω to learn 4 (4.4) (3.86) (3.62)
μάλιστα most 10 (10.9) (6.673) (9.11)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 4 (4.4) (4.744) (3.65)
ῥέω to flow, run, stream, gush 2 (2.2) (1.029) (1.83)
βούλομαι to will, wish, be willing 13 (14.2) (8.59) (11.98)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 26 (28.4) (26.85) (24.12)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 3 (3.3) (1.877) (2.83)
μακρός long 3 (3.3) (1.989) (2.83)
οὐδείς not one, nobody 20 (21.9) (19.346) (18.91)
οὔκουν not therefore, so not 3 (3.3) (1.75) (2.84)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 3 (3.3) (2.65) (2.84)
ὥστε so that 10 (10.9) (10.717) (9.47)
τέσσαρες four 2 (2.2) (2.963) (1.9)
τάξις an arranging 2 (2.2) (2.44) (1.91)
πᾶς all, the whole 54 (59.0) (59.665) (51.63)
μέν on the one hand, on the other hand 124 (135.6) (109.727) (118.8)
γε at least, at any rate 33 (36.1) (24.174) (31.72)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 4 (4.4) (2.333) (3.87)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (2.2) (1.195) (1.93)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (2.2) (1.706) (1.96)
τολμάω to undertake, take heart 2 (2.2) (1.2) (1.96)
πολύς much, many 45 (49.2) (35.28) (44.3)
δίδωμι to give 14 (15.3) (11.657) (13.85)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 5 (5.5) (3.657) (4.98)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 2 (2.2) (0.945) (2.02)
λύω to loose 3 (3.3) (2.411) (3.06)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 3 (3.3) (4.115) (3.06)
φέρω to bear 10 (10.9) (8.129) (10.35)
νῦν now at this very time 21 (23.0) (12.379) (21.84)
πάνυ altogether, entirely 3 (3.3) (2.482) (3.16)
ὅς who, that, which: relative pronoun 183 (200.1) (208.764) (194.16)
δύναμις power, might, strength 8 (8.7) (13.589) (8.54)
ἡμέρα day 8 (8.7) (8.416) (8.56)
εἰμί to be 136 (148.7) (217.261) (145.55)
τρέω to flee from fear, flee away 2 (2.2) (1.989) (2.15)
πρότερος before, earlier 22 (24.1) (25.424) (23.72)
πλεῖστος most, largest 5 (5.5) (4.005) (5.45)
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 1 (1.1) (0.575) (0.3) too few
τετράκις four times 1 (1.1) (0.08) (0.07) too few
σιγάω to be silent 1 (1.1) (0.333) (0.34) too few
καθαιρέω to take down 1 (1.1) (0.784) (0.83) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (1.1) (5.786) (1.93) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (1.1) (0.284) (0.36) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (1.1) (0.286) (0.41) too few
προσκαλέω to call to, call on, summon 1 (1.1) (0.151) (0.15) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (1.1) (0.649) (0.91) too few
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 1 (1.1) (0.403) (0.02) too few
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 1 (1.1) (0.538) (0.02) too few
στάδιος standing firm 1 (1.1) (0.163) (0.51) too few
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 (1.1) (1.282) (4.58) too few
πλήσσω to strike, smite 1 (1.1) (0.691) (0.89) too few
χρονίζω to spend time 1 (1.1) (0.124) (0.05) too few
προκομίζω to bring forward, produce 1 (1.1) (0.008) (0.01) too few
τείνω to stretch 1 (1.1) (0.596) (0.72) too few
φλεβοτομία blood-letting 55 (60.1) (0.166) (0.0) too few
ἰταμός headlong, eager, reckless 1 (1.1) (0.031) (0.01) too few
γύναιος of, for a woman, womanly 1 (1.1) (0.188) (0.04) too few
πρόσθετος added, put on 1 (1.1) (0.02) (0.0) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (1.1) (0.754) (1.98) too few
κεράννυμι to mix, mingle 1 (1.1) (0.321) (0.24) too few
ἀνατείνω to stretch up, hold up 1 (1.1) (0.197) (0.26) too few
πέψις softening, ripening 2 (2.2) (0.385) (0.0) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (1.1) (1.358) (0.37) too few
πέπων cooked by the sun, ripe, mellow 1 (1.1) (0.096) (0.19) too few
ἀποκατάστασις restoration, re-establishment 1 (1.1) (0.085) (0.05) too few
ῥύσις a flowing, flow 1 (1.1) (0.175) (0.07) too few
ἐπιρραίνω to sprinkle upon 1 (1.1) (0.031) (0.03) too few
σῦκον fig 1 (1.1) (0.212) (0.09) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (1.1) (1.179) (1.03) too few
πῆχυς the fore-arm 1 (1.1) (0.633) (0.43) too few
κολλάω to glue, cement 1 (1.1) (0.116) (0.02) too few
ὄντως really, actually > εἰμί 1 (1.1) (0.913) (0.13) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (1.1) (1.907) (0.49) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (1.1) (1.041) (1.81) too few
μετάσχεσις participation 1 (1.1) (0.002) (0.0) too few
φλεβοτομέω open a vein, bleed 8 (8.7) (0.042) (0.0) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (1.1) (2.001) (3.67) too few
ἐπιβλέπω to look upon, look attentively 1 (1.1) (0.097) (0.01) too few
ψυχρός cold, chill 1 (1.1) (2.892) (0.3) too few
ἐπίπεδος to the level of the ground, level 1 (1.1) (0.831) (0.39) too few
νεφριτικός of the kidneys 1 (1.1) (0.021) (0.0) too few
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 1 (1.1) (0.84) (0.12) too few
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 1 (1.1) (0.651) (0.8) too few
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 1 (1.1) (0.311) (0.2) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (1.1) (0.457) (0.41) too few
πιθανόω to make probable 1 (1.1) (0.044) (0.0) too few
εἴωθα to be accustomed 1 (1.1) (1.354) (1.1) too few
ἔμπειρος experienced 1 (1.1) (0.226) (0.38) too few
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 1 (1.1) (0.319) (0.66) too few
ἐντός within, inside 1 (1.1) (1.347) (1.45) too few
σπλήν the milt, spleen; compression bandage 1 (1.1) (0.423) (0.01) too few
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 1 (1.1) (2.754) (0.67) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (1.1) (0.845) (0.76) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (1.1) (10.005) (1.56) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (1.1) (1.266) (2.18) too few
χειμών winter; storm, stormy weather 1 (1.1) (1.096) (1.89) too few
ἄμυλος not ground at the mill 1 (1.1) (0.043) (0.0) too few
ἐλεύθερος free 1 (1.1) (0.802) (1.2) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (1.1) (0.415) (0.39) too few
ἔτης clansmen 1 (1.1) (0.231) (1.27) too few
παροξυσμός irritation, exasperation 1 (1.1) (0.339) (0.0) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (1.1) (0.573) (0.57) too few
δυσάλωτος hard to catch 1 (1.1) (0.02) (0.01) too few
κήδω to trouble, distress, vex; mid. care for 1 (1.1) (0.163) (0.71) too few
βαλανεῖον bathing-room 1 (1.1) (0.246) (0.07) too few
χολή gall, bile 1 (1.1) (0.855) (0.04) too few
φορά a carrying 1 (1.1) (1.093) (0.13) too few
ἐπακούω to listen 1 (1.1) (0.171) (0.23) too few
θερμαίνω to warm, heat 1 (1.1) (1.019) (0.08) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (1.1) (1.363) (1.24) too few
ἡμέτερος our 1 (1.1) (2.045) (2.83) too few
ἀπάγω to lead away, carry off 1 (1.1) (0.763) (1.22) too few
ἀλήθεια truth 1 (1.1) (3.154) (1.99) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (1.1) (0.657) (0.82) too few
ἁμιλλάομαι to compete, vie, contend with 1 (1.1) (0.06) (0.18) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (1.1) (12.618) (6.1) too few
σφυγμός a throbbing of parts, pulsation, vibration 2 (2.2) (1.318) (0.0) too few
ξηραίνω to parch up, dry up 1 (1.1) (0.688) (0.04) too few
ἀγαθός good 1 (1.1) (9.864) (6.93) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (1.1) (0.583) (0.75) too few
οὐδαμόθεν from no place, from no side 1 (1.1) (0.049) (0.02) too few
εὐλαβητέος one must beware 1 (1.1) (0.014) (0.03) too few
ἀπαντάω to meet 1 (1.1) (0.895) (0.92) too few
οὐδέπω and not yet, not as yet 1 (1.1) (0.387) (0.17) too few
ἐπιμιμνήσκομαι to remember, think of; to mention 1 (1.1) (0.104) (0.22) too few
ἐκδιηγέομαι tell in detail 1 (1.1) (0.016) (0.0) too few
ὀσφύς the loin 1 (1.1) (0.267) (0.01) too few
μεταβαίνω to pass over from one place to another 1 (1.1) (0.542) (0.22) too few
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 (1.1) (1.651) (2.69) too few
αἴθω to light up, kindle 1 (1.1) (0.065) (0.38) too few
ἐπώχατο were kept shut 1 (1.1) (0.486) (0.69) too few
ἀσελγής licentious, wanton, brutal 1 (1.1) (0.06) (0.01) too few
πίνω to drink 1 (1.1) (2.254) (1.59) too few
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 1 (1.1) (0.288) (0.35) too few
βέλτιστος best 1 (1.1) (0.48) (0.78) too few
κρέας flesh, meat, a piece of meat 1 (1.1) (0.542) (0.82) too few
ἀγωγή a carrying away, carriage 1 (1.1) (0.279) (0.26) too few
καταγελάω to laugh at, jeer 1 (1.1) (0.158) (0.23) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (1.1) (3.02) (2.61) too few
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (1.1) (1.004) (0.66) too few
σός your 1 (1.1) (6.214) (12.92) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (1.1) (0.942) (3.27) too few
ἄτοπος out of place 1 (1.1) (2.003) (0.41) too few
συνεχής holding together 1 (1.1) (3.097) (1.77) too few
φρύγω to roast 1 (1.1) (0.039) (0.03) too few
προσδιαλέγομαι to answer in conversation 1 (1.1) (0.081) (0.02) too few
ἀμείβω change, alternate, respond 1 (1.1) (0.417) (2.22) too few
ἐγχειρέω to put one's hand in 1 (1.1) (0.17) (0.63) too few
λωφάω to rest from toil, take rest 1 (1.1) (0.034) (0.1) too few
γάλα milk 1 (1.1) (0.9) (0.37) too few
εἶμι come, go 1 (1.1) (7.276) (13.3) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (1.1) (4.795) (6.12) too few
αὐστηρός harsh, rough, bitter 1 (1.1) (0.215) (0.02) too few
ἀβλαβής without harm 1 (1.1) (0.126) (0.23) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (1.1) (1.343) (2.27) too few
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 (1.1) (0.535) (0.21) too few
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 (1.1) (0.791) (0.79) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (1.1) (0.869) (4.29) too few
παρακαλέω to call to 1 (1.1) (1.069) (2.89) too few
βλαβερός hurtful, noxious, disadvantageous 1 (1.1) (0.225) (0.1) too few
ἄλογος without 1 (1.1) (1.824) (0.47) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (1.1) (0.786) (0.98) too few
αὐξάνω to make large, increase, augment 1 (1.1) (1.963) (1.01) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (1.1) (1.623) (1.45) too few
δεόντως as it ought 1 (1.1) (0.17) (0.19) too few
πιθανός calculated to persuade; 1 (1.1) (0.513) (0.2) too few
διερῶ to say fully, distinctly, expressly 1 (1.1) (0.007) (0.0) too few
συστολή a drawing together, contraction, limitation 1 (1.1) (0.223) (0.01) too few
διηνεκής continuous, unbroken 1 (1.1) (0.214) (0.15) too few
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (1.1) (0.498) (0.6) too few
περίστασις a standing round, a crowd standing round 1 (1.1) (0.187) (0.77) too few
μασχάλη the armpit 2 (2.2) (0.177) (0.0) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (1.1) (1.136) (0.78) too few
εἶδον to see 1 (1.1) (4.063) (7.0) too few
κλυστήρ a clyster-pipe, syringe 1 (1.1) (0.008) (0.01) too few
ἀνά up, upon 1 (1.1) (4.693) (6.06) too few
Διόδωρος Diodorus 1 (1.1) (0.112) (0.01) too few
πρωΐ early in the day, at morn 1 (1.1) (0.343) (0.2) too few
προσέρχομαι to come 1 (1.1) (0.91) (0.78) too few
βάθος depth 1 (1.1) (0.995) (0.45) too few
ἐκτρέπω to turn out of the course, to turn aside 1 (1.1) (0.143) (0.15) too few
ἐπανίημι to let loose at 1 (1.1) (0.075) (0.02) too few
διδασκαλεῖον a teaching-place, school 1 (1.1) (0.079) (0.01) too few
πεμπταῖος on the fifth day 1 (1.1) (0.059) (0.07) too few
Ἀριστογένης Aristogenes 1 (1.1) (0.003) (0.0) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (1.1) (0.935) (0.99) too few
πέμπτος the fifth, oneself with four others 1 (1.1) (0.956) (0.54) too few
ταύτῃ in this way. 1 (1.1) (2.435) (2.94) too few
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 1 (1.1) (0.374) (0.01) too few
ὁπόσος as many as 1 (1.1) (1.404) (0.7) too few
προτρέπω to urge forwards 1 (1.1) (0.349) (0.13) too few
ἐπισπάω to draw 1 (1.1) (0.302) (0.35) too few
ἐξηγέομαι to be leader of 1 (1.1) (0.77) (0.7) too few
περιπατέω to walk up and down, to walk about 1 (1.1) (0.555) (0.15) too few
ὁπόταν whensoever 1 (1.1) (0.559) (0.17) too few
πτύσσω to fold 1 (1.1) (0.01) (0.05) too few
ἀτρέμα without trembling, without motion 1 (1.1) (0.104) (0.17) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (1.1) (1.979) (2.07) too few
ὄξος poor wine; vinegar 1 (1.1) (0.911) (0.06) too few
χύτρα an earthen pot, a pot for boiling, pipkin 1 (1.1) (0.109) (0.07) too few
Χῖος Chian (inhabitant of Chios) 1 (1.1) (0.256) (0.9) too few
συμβάλλω to throw together, dash together 1 (1.1) (0.862) (1.93) too few
ἰχθύς a fish 1 (1.1) (1.082) (0.54) too few
συνίημι to bring together; understand 1 (1.1) (0.928) (0.94) too few
μετάγω to convey from one place to another 1 (1.1) (0.095) (0.04) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (1.1) (4.435) (0.59) too few
εἰσωθέω to thrust into 1 (1.1) (0.107) (0.18) too few
which way, where, whither, in 1 (1.1) (4.108) (2.83) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (1.1) (5.09) (3.3) too few
προσστάζω to drop on, shed over 1 (1.1) (0.055) (0.12) too few
πρακτέος to be done 1 (1.1) (0.094) (0.06) too few
παλαίστρα a palaestra, wrestling-school 1 (1.1) (0.086) (0.06) too few
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 1 (1.1) (1.583) (0.0) too few
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 1 (1.1) (0.561) (0.38) too few
δυσίατος hard to heal, incurable 1 (1.1) (0.042) (0.01) too few
συνδέω to bind together 1 (1.1) (0.139) (0.15) too few
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 1 (1.1) (1.275) (0.55) too few
ἐπίδηλος seen clearly, manifest 1 (1.1) (0.066) (0.02) too few
τῆ take 1 (1.1) (1.084) (0.11) too few
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 1 (1.1) (3.691) (2.36) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (1.1) (0.84) (1.03) too few
Στράτος Stratos 1 (1.1) (0.029) (0.12) too few
γλῶσσα the tongue 1 (1.1) (1.427) (1.17) too few
κριμνώδης like coarse meal 1 (1.1) (0.009) (0.01) too few
διωθέω to push asunder, tear away 1 (1.1) (0.059) (0.14) too few
πλέος full. 1 (1.1) (1.122) (0.99) too few
λοιδορέω to abuse, revile 1 (1.1) (0.236) (0.3) too few
νεῦρον a sinew, tendon; 1 (1.1) (1.281) (0.05) too few
ἐπαίνεσις praise 1 (1.1) (0.001) (0.0) too few
ἡσυχάζω to be still, keep quiet, be at rest 1 (1.1) (0.292) (0.69) too few
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 1 (1.1) (0.768) (0.13) too few
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 1 (1.1) (0.361) (0.44) too few
ἠπειρωτικός continental 1 (1.1) (0.162) (0.05) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (1.1) (0.345) (0.75) too few
ἱδρόω to sweat, perspire 1 (1.1) (0.163) (0.09) too few
θερμότης heat 1 (1.1) (1.143) (0.01) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (1.1) (2.189) (1.62) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (1.1) (1.336) (3.27) too few
πρεπόντως in fit manner, meetly, beseemingly, gracefully 1 (1.1) (0.043) (0.06) too few
ὄρθιος straight up, going upwards, steep, uphill 1 (1.1) (0.158) (0.25) too few
ἄτροφος not fed, ill-fed 1 (1.1) (0.034) (0.0) too few
μεσημβρία mid-day, noon; south 1 (1.1) (0.298) (0.49) too few
ἐντίθημι to put in 1 (1.1) (0.318) (0.31) too few
μακρολογία length of speech 1 (1.1) (0.015) (0.0) too few
τολμηρός hardihood 1 (1.1) (0.1) (0.31) too few
σκευασία a preparing, dressing 3 (3.3) (0.097) (0.0) too few
ἐκκρίνω to choose 1 (1.1) (0.256) (0.01) too few
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 1 (1.1) (1.565) (0.71) too few
δραστήριος vigorous, active, efficacious 1 (1.1) (0.088) (0.02) too few
ἐπακολουθέω to follow close upon, follow after 1 (1.1) (0.272) (0.24) too few
βᾶρος spice 1 (1.1) (0.105) (0.01) too few
ἐξαιρετός that can be taken out, removable 1 (1.1) (0.328) (0.18) too few
ἐκτός outside 1 (1.1) (1.394) (1.48) too few
Δίη Dia 1 (1.1) (0.502) (0.72) too few
ἀποτίθημι to put away, stow away 1 (1.1) (0.406) (0.37) too few
ὑγίεια health, soundness 1 (1.1) (1.276) (0.19) too few
ἁπαλός soft to the touch, tender 1 (1.1) (0.257) (0.3) too few
κατάπλασμα plaster, poultice 8 (8.7) (0.099) (0.0) too few
γύμνασις exercise 1 (1.1) (0.036) (0.01) too few
ἐκποδών away from the feet 1 (1.1) (0.11) (0.16) too few
ἄνω to accomplish, achieve, finish 1 (1.1) (3.876) (1.61) too few
εἰσηγέομαι to bring in, introduce 1 (1.1) (0.122) (0.14) too few
ὑγρασία moisture 1 (1.1) (0.029) (0.0) too few
ὅστε who, which 1 (1.1) (1.419) (2.72) too few
ψυχή breath, soul 1 (1.1) (11.437) (4.29) too few
ἀγύμναστος unexercised, untrained 1 (1.1) (0.057) (0.03) too few
νυνί now, at this moment 1 (1.1) (0.695) (0.41) too few
ἄση distress, nausea 1 (1.1) (0.037) (0.01) too few
διαγορεύω to speak plainly, declare 1 (1.1) (0.048) (0.05) too few
ἐνδίδωμι to give in 1 (1.1) (0.434) (0.47) too few
συνδέομαι to join in begging 1 (1.1) (0.081) (0.07) too few
νεανίσκος a youth 1 (1.1) (0.436) (0.77) too few
ἕψημα anything boiled 1 (1.1) (0.041) (0.01) too few
πρότασις a proposition, the premise 1 (1.1) (3.766) (0.0) too few
αἱμορροΐς liable to discharge blood; hemorrhoid 2 (2.2) (0.062) (0.0) too few
καταμήνιος monthly 2 (2.2) (0.262) (0.0) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 1 (1.1) (0.845) (1.03) too few
οὐδαμῶς in no wise 1 (1.1) (0.866) (1.08) too few
μηδαμόθεν from no place 1 (1.1) (0.026) (0.01) too few
νέος young, youthful 1 (1.1) (2.183) (4.18) too few
Πλάτων Plato 1 (1.1) (2.215) (0.09) too few
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 1 (1.1) (0.484) (0.59) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (1.1) (1.675) (3.51) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (1.1) (0.333) (0.69) too few
κύριος having power 1 (1.1) (8.273) (1.56) too few
σπάνις scarcity, rareness, dearth, lack of 1 (1.1) (0.102) (0.1) too few
ὄγκος the barb 1 (1.1) (0.853) (0.09) too few
συνείρω to string together 1 (1.1) (0.06) (0.01) too few
ἐκχέω to pour out 1 (1.1) (0.22) (0.22) too few
μαθητός learnt, that may be learnt 1 (1.1) (0.112) (0.1) too few
κολοκύνθη a pumpkin 1 (1.1) (0.013) (0.01) too few
μανία madness, frenzy 1 (1.1) (0.392) (0.27) too few
ἀναπηδάω to leap up, start up 1 (1.1) (0.087) (0.13) too few
ἀριστάω to take breakfast 1 (1.1) (0.092) (0.15) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (1.1) (0.311) (0.69) too few
ὀψέ after a long time, late 1 (1.1) (0.192) (0.46) too few
κατέχω to hold fast 1 (1.1) (1.923) (2.47) too few
ἐρείδω cause to lean, prop 1 (1.1) (0.141) (0.49) too few
ἐπιληψία stoppage 1 (1.1) (0.022) (0.0) too few
ποσός of a certain quantity 1 (1.1) (2.579) (0.52) too few
θέω to run 1 (1.1) (0.925) (1.43) too few
ψέγω to blame, censure 1 (1.1) (0.156) (0.34) too few
καθαρτικός for cleansing 1 (1.1) (0.061) (0.0) too few
σύμπας all together, all at once, all in a body 1 (1.1) (1.33) (1.47) too few
ῥόφημα that which is supped up, thick gruel 5 (5.5) (0.127) (0.0) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (1.1) (1.497) (1.41) too few
ἀνατρέχω to run back 1 (1.1) (0.16) (0.26) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (1.1) (1.247) (0.72) too few
ἐλλιπής wanting, lacking, defective 1 (1.1) (0.184) (0.1) too few
ἕξις a having, possession 1 (1.1) (1.893) (0.23) too few
ἐπιχέω to pour water over 1 (1.1) (0.198) (0.15) too few
βίαιος forcible, violent 1 (1.1) (0.622) (0.49) too few
ἀρνέομαι to deny, disown 1 (1.1) (0.371) (0.21) too few
οἴχομαι to be gone, to have gone 1 (1.1) (0.581) (2.07) too few
βραχύλογος short in speech, of few words 1 (1.1) (0.003) (0.0) too few
ἔμμηνος in a month, done 2 (2.2) (0.031) (0.0) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (1.1) (0.366) (0.32) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (1.1) (2.255) (0.49) too few
γνώρισμα that by which a thing is made known, a mark, token 1 (1.1) (0.347) (0.16) too few
ἄντικρυς straight on, right on 1 (1.1) (0.318) (0.09) too few
μέτωπον the space between the eyes, the brow, forehead 1 (1.1) (0.34) (0.37) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (1.1) (1.92) (3.82) too few
ὑπάγω to lead 1 (1.1) (0.426) (0.47) too few
μάγειρος a cook 1 (1.1) (0.208) (0.05) too few
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 1 (1.1) (0.255) (0.07) too few
θύρα a door 1 (1.1) (0.919) (1.74) too few
κάλλιον2 precinct used as a court; board/bench 1 (1.1) (0.009) (0.01) too few
τόνος rope, cord, brace; stretching, raising, exertion, pitch 1 (1.1) (0.347) (0.08) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (1.1) (2.273) (1.08) too few
κάμπτω to bend, curve 1 (1.1) (0.361) (0.23) too few
περιουσία supersum 1 (1.1) (0.3) (0.18) too few
ἐπιγλωσσίς valve which covers the larynx 1 (1.1) (0.007) (0.0) too few
φράζω to point out, shew, indicate 1 (1.1) (0.655) (2.83) too few
ζάω to live 1 (1.1) (2.268) (1.36) too few
ἀριθμός number 1 (1.1) (5.811) (1.1) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (1.1) (0.326) (0.27) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (1.1) (1.424) (4.39) too few
διδάσκαλος a teacher, master 1 (1.1) (1.058) (0.31) too few
ὑψηλός high, lofty, high-raised 1 (1.1) (0.992) (0.9) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (1.1) (2.932) (4.24) too few
σπάω to draw 1 (1.1) (0.186) (0.25) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (1.1) (1.776) (2.8) too few
δέρμα the skin, hide 1 (1.1) (1.071) (0.48) too few
λωβάομαι to treat despitefully, to outrage, maltreat 1 (1.1) (0.054) (0.14) too few
ὑγρός wet, moist, running, fluid 1 (1.1) (3.244) (0.41) too few
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 1 (1.1) (0.177) (0.04) too few
χρῖσμα anything smeared on 1 (1.1) (0.043) (0.0) too few
μόγις (with toil and pain); barely, scarcely 1 (1.1) (0.156) (0.24) too few
σκληρότης hardness 1 (1.1) (0.253) (0.03) too few
ὀξύτης sharpness, pointedness 1 (1.1) (0.133) (0.04) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (1.1) (0.434) (0.42) too few
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 1 (1.1) (0.732) (0.26) too few
χλωρός greenish-yellow 1 (1.1) (0.354) (0.3) too few
ἐπίπαν upon the whole, in general, on the average 1 (1.1) (0.216) (0.19) too few
μελίκρατον drink of honey and milk 1 (1.1) (0.179) (0.01) too few
ποδάγρα a trap for the feet: foot disease; gout 2 (2.2) (0.032) (0.0) too few
ἐπίληπτος caught 1 (1.1) (0.034) (0.01) too few
ἑτέρωθι on the other side 1 (1.1) (0.174) (0.1) too few
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 1 (1.1) (0.446) (0.33) too few
ἐπίπονος painful, toilsome, laborious 1 (1.1) (0.187) (0.14) too few
γένος race, stock, family 1 (1.1) (8.844) (3.31) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (1.1) (0.653) (0.51) too few
λιποθυμία swoon 1 (1.1) (0.027) (0.0) too few
προσγράφω to write besides, add in writing 5 (5.5) (0.127) (0.0) too few
Στησίχορος Stesichorus 1 (1.1) (0.049) (0.01) too few
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 (1.1) (1.741) (0.58) too few
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 1 (1.1) (0.487) (0.44) too few
ὁπωσοῦν in any way whatever, in some way or other 1 (1.1) (0.326) (0.15) too few
ἄλφιτον peeled 1 (1.1) (0.159) (0.27) too few
συνοράω to see together 1 (1.1) (0.352) (0.64) too few
δουλεύω to be a slave 1 (1.1) (0.501) (0.46) too few
οὖρος3 (βοῦς) Bos primigenius 1 (1.1) (0.245) (0.19) too few
παῖς a child 1 (1.1) (5.845) (12.09) too few
ἄνω2 up, upwards 1 (1.1) (3.239) (1.45) too few
ἀναίρω to lift up 1 (1.1) (0.55) (0.08) too few
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 1 (1.1) (0.171) (0.24) too few
οὐδαμός not even one, no one 1 (1.1) (0.872) (1.52) too few
συναιρέω to grasp 1 (1.1) (0.116) (0.1) too few
ποσότης quantity 1 (1.1) (0.118) (0.01) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (1.1) (0.902) (2.89) too few
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 1 (1.1) (0.183) (0.16) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (1.1) (1.698) (2.37) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (1.1) (0.897) (0.58) too few
χιών snow 1 (1.1) (0.387) (0.49) too few
συναναιρέω to destroy together with 1 (1.1) (0.169) (0.03) too few
ἀστεῖος of the town 1 (1.1) (0.144) (0.05) too few
ἄρθρον a joint 1 (1.1) (0.873) (0.1) too few
φλεγμονή fiery heat 29 (31.7) (0.666) (0.0) too few
σπουδάζω to make haste 1 (1.1) (0.887) (0.89) too few
διαφθορά destruction, ruin, blight, death. 1 (1.1) (0.143) (0.11) too few
συμμετρία commensurability 1 (1.1) (0.357) (0.04) too few
ὀρίνω to stir, raise, agitate 1 (1.1) (0.059) (0.41) too few
συναίρω to take up together 1 (1.1) (0.07) (0.02) too few
σύγκειμαι to lie together 1 (1.1) (1.059) (0.31) too few
παράλυσις a loosening by the side: paralysis, palsy 1 (1.1) (0.037) (0.01) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (1.1) (0.426) (0.28) too few
παραιτέομαι to beg from 1 (1.1) (0.401) (0.4) too few
μήτηρ a mother 1 (1.1) (2.499) (4.41) too few
ἀναδείκνυμι to lift up and shew 1 (1.1) (0.291) (0.35) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (1.1) (1.314) (6.77) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (1.1) (0.969) (0.73) too few
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 1 (1.1) (0.16) (0.04) too few
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 1 (1.1) (0.898) (0.13) too few
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 (1.1) (1.411) (0.24) too few
ὑποχόνδριον abdomen 2 (2.2) (0.304) (0.0) too few
παροξύνω to urge, prick 1 (1.1) (0.329) (0.27) too few
δίαιτα a way of living, mode of life 1 (1.1) (0.746) (0.41) too few
ἀναισθησία want of feeling 1 (1.1) (0.079) (0.0) too few
τάχα (Homer, later rare) quickly, presently; (post-Homer) perhaps 1 (1.1) (1.086) (1.41) too few
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 (1.1) (1.23) (1.34) too few
μετέωρος raised from the ground, hanging 1 (1.1) (0.442) (0.55) too few
ἐρυθρός red 1 (1.1) (0.374) (0.35) too few
δύσκολος hard to satisfy with food; 1 (1.1) (0.173) (0.07) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (1.1) (0.984) (0.97) too few
τοσόσδε so strong, so able 1 (1.1) (0.411) (0.66) too few
ἀηδία unpleasantness, nauseousness 1 (1.1) (0.057) (0.01) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (1.1) (1.674) (2.01) too few
δύσπνοια difficulty of breathing 2 (2.2) (0.071) (0.0) too few
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 1 (1.1) (1.407) (0.69) too few
ἅλς2 sea 1 (1.1) (0.205) (1.34) too few
ἰνίον the muscle at the back of the neck, the nape of the neck 1 (1.1) (0.159) (0.02) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (1.1) (0.85) (0.49) too few
παραγράφω to write by the side 1 (1.1) (0.057) (0.01) too few
παραλείφω to bedaub as with ointment 1 (1.1) (0.038) (0.02) too few
ἄδηλος not seen 1 (1.1) (0.791) (0.41) too few
ὀλιγοστός one out of a few 1 (1.1) (0.017) (0.0) too few
σύντονος strained tight 1 (1.1) (0.118) (0.09) too few
ἄγε come! come on! well! 1 (1.1) (0.281) (2.07) too few
διάλογος a conversation, dialogue 1 (1.1) (0.1) (0.01) too few
δοτέος to be given 1 (1.1) (0.115) (0.13) too few
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 1 (1.1) (0.438) (0.35) too few
ἐλαφρός lightly, buoyantly 1 (1.1) (0.118) (0.27) too few
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 1 (1.1) (0.606) (0.15) too few
O! oh! 1 (1.1) (6.146) (14.88) too few
ἀφεκτέος one must abstain from 1 (1.1) (0.024) (0.01) too few
πέντε five 1 (1.1) (1.584) (2.13) too few
συνανάγω to carry back together 1 (1.1) (0.001) (0.01) too few
κακοπραγία misadventure, failure 1 (1.1) (0.03) (0.04) too few
ὦμος shoulder (with the upper arm) 1 (1.1) (0.563) (1.63) too few
Ἀττικός Attic, Athenian 1 (1.1) (0.555) (1.05) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (1.1) (0.591) (0.51) too few
μορία the sacred olives 1 (1.1) (0.098) (0.01) too few
Δίον Dion 1 (1.1) (0.503) (0.72) too few
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 1 (1.1) (0.387) (0.26) too few
ἀναδέχομαι to take up, catch, receive 1 (1.1) (0.274) (0.38) too few
ἐπινοέω to think on 1 (1.1) (0.554) (0.45) too few
προΐημι send forth, send forward; abandon 1 (1.1) (0.496) (1.2) too few
ἀόριστος without boundaries 1 (1.1) (0.734) (0.04) too few
ἄνοια want of understanding, folly 1 (1.1) (0.191) (0.22) too few
ὄγκος2 bulk, size, mass 1 (1.1) (0.806) (0.09) too few
πολιτικός of, for, related to citizen or statesman; civil, constitutional 1 (1.1) (0.738) (0.83) too few
Ζεύς Zeus 1 (1.1) (4.739) (12.03) too few
ἀράσσω to strike hard, smite 1 (1.1) (0.059) (0.18) too few
ἐπιδημέω to be at home, live at home 1 (1.1) (0.222) (0.06) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (1.1) (0.65) (0.77) too few
οὐδέποτε never 1 (1.1) (0.782) (0.8) too few
φείδομαι to spare 1 (1.1) (0.34) (0.38) too few
ἀκολουθία a following, train 1 (1.1) (0.445) (0.01) too few
ἀγκών the bend of the arm, the elbow 1 (1.1) (0.254) (0.17) too few
θανατώδης indicating death 1 (1.1) (0.097) (0.01) too few
ὑποστέλλω to draw in 1 (1.1) (0.057) (0.08) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 1 (1.1) (0.392) (0.28) too few
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 1 (1.1) (4.811) (0.55) too few
ἐνίστημι to put, set, place in 1 (1.1) (0.778) (1.23) too few
ἀκαρής too short to be cut, very short 1 (1.1) (0.03) (0.01) too few
καταπίπτω to fall 1 (1.1) (0.203) (0.31) too few
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 1 (1.1) (1.137) (1.18) too few
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 1 (1.1) (0.811) (0.12) too few
ὀλιγοσιτία small eating, moderation in food 1 (1.1) (0.007) (0.0) too few
Ἰωνία Ionia 1 (1.1) (0.139) (0.72) too few
συνάγχη sore throat 2 (2.2) (0.025) (0.0) too few
οὐδαμῇ nowhere, in no place 1 (1.1) (0.093) (0.19) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (1.1) (2.632) (2.12) too few
ἀνιαρός grievous, troublesome, annoying 1 (1.1) (0.093) (0.1) too few
ἦρι early 1 (1.1) (0.059) (0.2) too few
καταβάλλω to throw down, overthrow 1 (1.1) (0.442) (0.58) too few
διατριβή a way of spending time 1 (1.1) (0.328) (0.32) too few
ἐπιληπτικός subject to epilepsy, epileptic 5 (5.5) (0.027) (0.0) too few
τοιόσδε such a 1 (1.1) (1.889) (3.54) too few
ἀρτηρία the wind-pipe 5 (5.5) (1.592) (0.0) too few
ἐμπειρία experience 1 (1.1) (0.376) (0.51) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (1.1) (2.795) (1.68) too few
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 1 (1.1) (0.15) (0.21) too few
ἀνάρμοστος unsuitable, incongruous, disproportionate 1 (1.1) (0.06) (0.07) too few
πυκνός close, compact 1 (1.1) (1.024) (1.26) too few
καλέω to call, summon 1 (1.1) (10.936) (8.66) too few
ἄπρακτος doing nothing, ineffectual, unprofitable 1 (1.1) (0.166) (0.39) too few
συχνός long 1 (1.1) (0.343) (0.55) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 1 (1.1) (0.353) (0.3) too few
τῇδε here, thus 1 (1.1) (0.621) (0.52) too few
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 1 (1.1) (0.13) (0.41) too few
τηνικαῦτα at that time, then 1 (1.1) (0.822) (0.21) too few
πρόβλημα anything projecting, a headland, promontory 1 (1.1) (0.905) (0.15) too few
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 1 (1.1) (0.194) (0.26) too few
ἔκκρισις separation 4 (4.4) (0.262) (0.0) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (1.1) (4.116) (5.17) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (1.1) (0.762) (0.78) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (1.1) (0.293) (0.05) too few
ἐξουσία power 1 (1.1) (1.082) (0.97) too few
κόπος a striking, beating 1 (1.1) (0.276) (0.16) too few
διορισμός division, distinction 1 (1.1) (0.273) (0.01) too few
ξηρός dry 1 (1.1) (2.124) (0.15) too few
ἔλαιον olive-oil 1 (1.1) (1.471) (0.3) too few
χαμαί on the earth, on the ground 1 (1.1) (0.139) (0.58) too few
προεῖπον to tell 1 (1.1) (0.428) (0.63) too few
ὄσπριον pulse 1 (1.1) (0.035) (0.04) too few
παρίσθμιον fauces 2 (2.2) (0.028) (0.0) too few
ὁμιλέω to be in company with, consort with 1 (1.1) (0.413) (0.64) too few
σιωπή silence 1 (1.1) (0.238) (0.35) too few
σαφήνεια distinctness, perspicuity 1 (1.1) (0.192) (0.05) too few
διό wherefore, on which account 1 (1.1) (5.73) (5.96) too few
βοήθεια help, aid, rescue, support 1 (1.1) (0.479) (0.89) too few
διαλείπω to leave an interval between 1 (1.1) (0.353) (0.19) too few
θεραπευτικός inclined to serve 1 (1.1) (0.078) (0.01) too few
κατασκευάζω to equip 1 (1.1) (1.81) (0.77) too few
ἐπικαλέω to call upon 1 (1.1) (0.509) (0.72) too few
ἀναφέρω to bring up, bring back 1 (1.1) (1.069) (0.69) too few
ἀπολαμβάνω to take away, receive one’s due, cut off 1 (1.1) (0.609) (0.61) too few
γενεά race, stock, family 1 (1.1) (0.544) (0.95) too few
πεμπτός sent 1 (1.1) (0.859) (0.52) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (1.1) (1.678) (2.39) too few
αἰδέομαι to be ashamed to do 1 (1.1) (0.372) (0.64) too few
οὐκέτι no more, no longer, no further 1 (1.1) (2.658) (2.76) too few
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 1 (1.1) (2.61) (0.19) too few
παρακολουθέω to follow beside, follow closely 1 (1.1) (0.363) (0.1) too few
ὕλη wood, material 1 (1.1) (5.5) (0.94) too few
σκληρός hard 1 (1.1) (1.221) (0.24) too few
κύων a dog 1 (1.1) (1.241) (1.9) too few
Δῆλος Delos 1 (1.1) (0.295) (0.44) too few
ἐργώδης irksome, troublesome 3 (3.3) (0.042) (0.0) too few
ἐπιμένω to stay on, tarry 1 (1.1) (0.213) (0.33) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (1.1) (3.721) (0.94) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (1.1) (1.141) (0.69) too few
ἐπιδεικτέος one must display 1 (1.1) (0.005) (0.0) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (1.1) (0.382) (0.47) too few
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 1 (1.1) (0.328) (0.54) too few
οἴμη a song, lay 1 (1.1) (0.175) (0.17) too few
χονδρός granular, coarse 1 (1.1) (0.03) (0.0) too few
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 1 (1.1) (1.195) (0.68) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (1.1) (0.607) (0.59) too few
πίστις trust, belief; pledge, security 1 (1.1) (3.054) (1.94) too few
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 1 (1.1) (0.77) (0.37) too few
ἰδιώτης a private person, an individual 1 (1.1) (0.552) (0.61) too few
Καστόρειος of or belonging to Castor 1 (1.1) (0.116) (0.01) too few
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 1 (1.1) (0.878) (3.11) too few
ἑκατόν a hundred 1 (1.1) (0.738) (1.91) too few
ἀπώλεια destruction 1 (1.1) (0.32) (0.15) too few
σπάνιος rare, scarce, scanty 1 (1.1) (0.375) (0.41) too few
πηλίκος how great 1 (1.1) (0.096) (0.05) too few
πρώην lately, just now 1 (1.1) (0.224) (0.11) too few
βάσανος the touch-stone 1 (1.1) (0.245) (0.1) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 1 (1.1) (4.36) (12.78) too few
τάσις tension, intensity, force 1 (1.1) (0.203) (0.0) too few
ἐντεῦθεν hence 2 (2.2) (2.103) (2.21)
ποιέω to make, to do 33 (36.1) (29.319) (37.03)
τοι let me tell you, surely, verily 8 (8.7) (2.299) (9.04)
ἀκούω to hear 8 (8.7) (6.886) (9.12)
δύο two 2 (2.2) (1.685) (2.28)
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 2 (2.2) (1.028) (2.36)
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 3 (3.3) (1.343) (3.6)
ἆρα particle introducing a question 2 (2.2) (1.208) (2.41)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 18 (19.7) (24.797) (21.7)
ἔτος a year 3 (3.3) (3.764) (3.64)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 4 (4.4) (63.859) (4.86)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 3 (3.3) (2.388) (3.65)
ὀρθός straight 3 (3.3) (3.685) (3.67)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 3 (3.3) (8.208) (3.67)
τε and 94 (102.8) (62.106) (115.18)
ἀφικνέομαι to come to 6 (6.6) (2.347) (7.38)
δόξα a notion 2 (2.2) (4.474) (2.49)
πλέως full of 2 (2.2) (2.061) (2.5)
καί and, also 340 (371.8) (544.579) (426.61)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 3 (3.3) (15.198) (3.78)
πῶς how? in what way 5 (5.5) (8.955) (6.31)
πρῶτος first 13 (14.2) (18.707) (16.57)
ἅμα at once, at the same time 10 (10.9) (6.88) (12.75)
πάρειμι be present 7 (7.7) (5.095) (8.94)
ἔνθα there 5 (5.5) (1.873) (6.42)
δῆλος visible, conspicuous 2 (2.2) (5.582) (2.64)
ἐκ from out of 39 (42.6) (54.157) (51.9)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 2 (2.2) (2.641) (2.69)
λαμβάνω to take, seize, receive 10 (10.9) (15.895) (13.47)