Catenae (Novum Testamentum), Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204)

Word List

urn:cts:greekLit:tlg4102.tlg034.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,735 lemmas; 14,651 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἐπισκοπή a watching over, visitation 17 (11.6) (0.502) (0.01)
Σατάν Satan 12 (8.2) (0.19) (0.01)
Παῦλος Paulus, Paul 40 (27.3) (1.455) (0.03)
Χριστός the anointed one, Christ 44 (30.0) (5.404) (0.04)
παραγγελία a command 13 (8.9) (0.042) (0.01)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 19 (13.0) (1.639) (0.02)
χηρεία widowhood 5 (3.4) (0.012) (0.01)
μεσίτης a mediator, umpire, arbitrator 5 (3.4) (0.047) (0.01)
ἐνώπιος face to face 5 (3.4) (0.451) (0.01)
πορισμός a providing, procuring 4 (2.7) (0.025) (0.01)
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 4 (2.7) (0.33) (0.01)
χειροτονία a voting 8 (5.5) (0.148) (0.01)
γενεαλογία the making a pedigree 4 (2.7) (0.055) (0.01)
χήρα bereft of a husband, a widow 28 (19.1) (0.17) (0.06)
Τιμόθεος Timotheus 17 (11.6) (0.23) (0.04)
κτίσμα anything created, a creature 3 (2.0) (0.135) (0.01)
ἐντρέφω to bring up in 3 (2.0) (0.026) (0.01)
παράβασις a going aside, deviation 6 (4.1) (0.116) (0.01)
καταστολή equipment, dress 3 (2.0) (0.01) (0.01)
βαθμός a step 3 (2.0) (0.033) (0.01)
διδασκαλία teaching, instruction, education 20 (13.7) (1.33) (0.05)
ἁμαρτωλός (adj.) sinful, (n.) sinner 11 (7.5) (0.305) (0.03)
ἀλλαχοῦ elsewhere 5 (3.4) (0.262) (0.01)
εὐαγγέλιον the reward of good tidings 5 (3.4) (0.825) (0.01)
παγίς a trap 5 (3.4) (0.053) (0.01)
σπαταλάω to live lewdly, to run riot 2 (1.4) (0.003) (0.01)
ἁγνεία purity, chastity 2 (1.4) (0.099) (0.01)
νουθεσία admonition, warning 2 (1.4) (0.053) (0.01)
περίεργος careful overmuch 4 (2.7) (0.122) (0.01)
υἱόω make into a son 4 (2.7) (0.483) (0.01)
παιδοτροφία the rearing of children 2 (1.4) (0.006) (0.01)
ἀγέννητος unbegotten, unborn 2 (1.4) (0.129) (0.01)
παραμυθία encouragement, exhortation, persuasion 4 (2.7) (0.142) (0.01)
ἀπροσδεής without want of more 2 (1.4) (0.013) (0.01)
ἀγάπη love 22 (15.0) (0.781) (0.08)
μεριμνάω to care for, be anxious about, think earnestly upon, scan minutely 5 (3.4) (0.072) (0.02)
χειροτονέω (to stretch out the hand), to vote, elect 5 (3.4) (0.228) (0.02)
ἐπίσκοπος2 hitting the mark 8 (5.5) (0.261) (0.04)
ἐκλεκτός picked out, select 3 (2.0) (0.155) (0.01)
κηδεμονία care, solicitude 3 (2.0) (0.084) (0.01)
κρίμα decision, judgement 3 (2.0) (0.219) (0.01)
προτροπή exhortation 3 (2.0) (0.08) (0.01)
διακονία the office of a διάκονος, service 6 (4.1) (0.233) (0.03)
ὑπεύθυνος liable to give account for 4 (2.7) (0.074) (0.02)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 22 (15.0) (0.782) (0.13)
εὔας ovatio 5 (3.4) (0.03) (0.03)
ἀνεπίληπτος not open to attack, not censured, blameless 6 (4.1) (0.047) (0.04)
ἐπιταγή imposition 9 (6.1) (0.04) (0.06)
ἐπίσκοπος one who watches over, an overseer, guardian 20 (13.7) (1.109) (0.14)
βλασφημέω to drop evil 5 (3.4) (0.211) (0.04)
ἐπίγνωσις full knowledge 3 (2.0) (0.168) (0.02)
τυφόω to delude 2 (1.4) (0.03) (0.01)
περιτομή circumcision 2 (1.4) (0.319) (0.01)
κοινωνικός held in common, social 2 (1.4) (0.052) (0.01)
πρόσκλισις inclination, proclivity 2 (1.4) (0.009) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 2 (1.4) (0.293) (0.01)
στῦλος a pillar 4 (2.7) (0.113) (0.03)
πλάνος leading astray, deceiving, (noun) wandering 2 (1.4) (0.094) (0.01)
ὑπόληψις taking-up: reply, impression, assumption 2 (1.4) (0.332) (0.01)
μυστήριον a mystery 9 (6.1) (0.695) (0.07)
διάβολος slanderous, backbiting 6 (4.1) (0.51) (0.05)
διάκονος a servant, waiting-man 12 (8.2) (0.32) (0.1)
ἀπρόσιτος unapproachable 4 (2.7) (0.022) (0.04)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 3 (2.0) (2.123) (0.03)
ἁγιάζω hallow, make sacred 3 (2.0) (0.167) (0.03)
ἡσύχιος still, quiet, at rest, at ease 3 (2.0) (0.038) (0.03)
κοπιάω to be tired, grow weary 3 (2.0) (0.093) (0.03)
ὄντως really, actually > εἰμί 13 (8.9) (0.913) (0.13)
σεμνότης gravity, solemnity, dignity, majesty 5 (3.4) (0.09) (0.05)
κόλασις chastisement, correction, punishment 5 (3.4) (0.416) (0.05)
βρῶμα that which is eaten, food, meat 6 (4.1) (0.341) (0.07)
ζωοποιέω make alive 2 (1.4) (0.069) (0.02)
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 4 (2.7) (0.486) (0.04)
στόμαχος a mouth, opening 2 (1.4) (0.39) (0.02)
ναυαγέω to suffer shipwreck, be shipwrecked 2 (1.4) (0.013) (0.02)
κενοδοξία liability to vain imagination 2 (1.4) (0.047) (0.02)
αἰνίσσομαι to speak in riddles 8 (5.5) (0.381) (0.1)
Θεόδωρος Theodorus 3 (2.0) (0.329) (0.04)
εὐχαριστία thankfulness, gratitude 3 (2.0) (0.125) (0.04)
λειτουργία a liturgy 4 (2.7) (0.225) (0.05)
ἐπαρχία the government of a province 4 (2.7) (0.111) (0.05)
κεφάλαιος of the head 19 (13.0) (0.962) (0.27)
διοίκησις government, administration 3 (2.0) (0.177) (0.04)
βιωτικός of or pertaining to life; lively; popular 2 (1.4) (0.047) (0.03)
περιεργάζομαι to take more pains than enough about 2 (1.4) (0.037) (0.03)
γυμνασία exercise 2 (1.4) (0.082) (0.03)
βέβηλος allowable to be trodden, permitted to human use 2 (1.4) (0.1) (0.03)
ἀθανασία immortality 3 (2.0) (0.176) (0.04)
δήποτε at some time, once upon a time 5 (3.4) (0.265) (0.07)
λατρεία the state of a hired workman, service, servitude 2 (1.4) (0.151) (0.03)
χῆρος bereaved 3 (2.0) (0.043) (0.04)
ἀπόνοια loss of all sense 7 (4.8) (0.159) (0.1)
προσεύχομαι to offer prayers 4 (2.7) (0.285) (0.07)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 7 (4.8) (3.701) (0.12)
ἀνάγνωσις recognition 3 (2.0) (0.089) (0.05)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 3 (2.0) (0.191) (0.05)
εὐσεβέω to live or act piously, religiously 3 (2.0) (0.081) (0.05)
πιστόω to make trustworthy 5 (3.4) (0.407) (0.09)
μακάριος blessed, happy 21 (14.3) (0.896) (0.38)
διδάσκαλος a teacher, master 17 (11.6) (1.058) (0.31)
προσηνής soft, gentle, kindly 2 (1.4) (0.069) (0.04)
εὐχαριστέω to be thankful, return thanks 4 (2.7) (0.152) (0.07)
βλασφημία a profane speech 2 (1.4) (0.223) (0.04)
σφετερίζω to make one's own, appropriate, usurp 2 (1.4) (0.048) (0.04)
τῆ take 6 (4.1) (1.084) (0.11)
αἰώνιος lasting for an age 7 (4.8) (0.55) (0.14)
μαρτυρία witness, testimony, evidence 7 (4.8) (0.472) (0.15)
πιστόν pledge 7 (4.8) (0.241) (0.15)
Ἰωάννης Johannes, John 8 (5.5) (1.449) (0.17)
ἀσχάλλω to be vexed at (ἀσχαλάω LSJ) 2 (1.4) (0.018) (0.04)
πάντοτε at all times, always 2 (1.4) (0.202) (0.04)
μετάληψις participation 2 (1.4) (0.186) (0.04)
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 2 (1.4) (0.16) (0.04)
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 3 (2.0) (0.164) (0.07)
ἀστοχέω to miss the mark, to miss, fail 3 (2.0) (0.017) (0.07)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 28 (19.1) (2.803) (0.66)
οἰκονομέω to manage as a house steward, to manage, order, regulate 3 (2.0) (0.105) (0.07)
ἐκτρέπω to turn out of the course, to turn aside 6 (4.1) (0.143) (0.15)
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 3 (2.0) (0.135) (0.07)
ἀνάστασις a raising up 3 (2.0) (0.803) (0.07)
πανταχοῦ everywhere 11 (7.5) (0.926) (0.27)
σωματικός of or for the body, bodily 5 (3.4) (0.753) (0.13)
διαλογισμός a balancing of accounts 2 (1.4) (0.066) (0.05)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 7 (4.8) (0.472) (0.18)
πνεῦμα a blowing 20 (13.7) (5.838) (0.58)
ἀπέραντος boundless, infinite 2 (1.4) (0.101) (0.06)
αὐθάδης self-willed, wilful, dogged, stubborn, contumacious, presumptuous 2 (1.4) (0.042) (0.06)
νομοθεσία lawgiving, legislation 2 (1.4) (0.135) (0.06)
σωφρονίζω to recall a person to his senses, chasten; moderate 2 (1.4) (0.04) (0.06)
δοκιμασία an assay, examination, scrutiny 2 (1.4) (0.057) (0.06)
θεμέλιος of or for the foundation; (abs.) foundation (stone) 2 (1.4) (0.295) (0.06)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 6 (4.1) (0.871) (0.18)
πίστις trust, belief; pledge, security 62 (42.3) (3.054) (1.94)
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 4 (2.7) (0.513) (0.13)
βλαβερός hurtful, noxious, disadvantageous 3 (2.0) (0.225) (0.1)
προσηγορία an appellation, name 3 (2.0) (0.582) (0.1)
σφοδρός vehement, violent, excessive 2 (1.4) (1.283) (0.07)
ἀγαπητός beloved 2 (1.4) (0.325) (0.07)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 2 (1.4) (0.255) (0.07)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 4 (2.7) (0.82) (0.13)
κατάλογος an enrolment, register, list, catalogue 2 (1.4) (0.163) (0.07)
ἄμη a shovel 3 (2.0) (0.278) (0.1)
κατόρθωμα success 5 (3.4) (0.242) (0.18)
νόμιμος conformable to custom, usage 12 (8.2) (0.417) (0.43)
εὐχή a prayer, vow 8 (5.5) (0.766) (0.29)
σάρξ flesh 8 (5.5) (3.46) (0.29)
διαμαρτύρομαι to protest solemnly 2 (1.4) (0.07) (0.07)
κυρίως like a lord 2 (1.4) (1.741) (0.07)
εὐθεῖα (γραμμή) straight line 2 (1.4) (1.18) (0.07)
προσμένω to bide 2 (1.4) (0.076) (0.07)
φῦσα a pair of bellows, bellows 2 (1.4) (0.184) (0.07)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 11 (7.5) (0.732) (0.41)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 3 (2.0) (1.416) (0.11)
ταμιεῖον a treasury 3 (2.0) (0.088) (0.11)
ἁπλῶς singly, in one way 13 (8.9) (3.946) (0.5)
ὡσανεί as if, as it were 4 (2.7) (0.153) (0.15)
κόσμιος well-ordered, regular, moderate 4 (2.7) (0.139) (0.15)
σύγκρισις a compounding 3 (2.0) (0.364) (0.12)
νεότης youth 5 (3.4) (0.212) (0.2)
ἄπιστος not to be trusted 12 (8.2) (0.466) (0.48)
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 2 (1.4) (0.191) (0.08)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 6 (4.1) (0.574) (0.24)
ἄκακος unknowing of ill, guileless 2 (1.4) (0.039) (0.08)
ἀναίρω to lift up 2 (1.4) (0.55) (0.08)
παράκλησις a calling to one's aid, summons 4 (2.7) (0.208) (0.16)
ἔλεος pity, mercy, compassion 6 (4.1) (0.389) (0.25)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 4 (2.7) (0.375) (0.17)
ὑπόμνησις a reminding 2 (1.4) (0.085) (0.09)
ἀκόλαστος licentious, intemperate 2 (1.4) (0.33) (0.09)
συντυχία an occurrence, a hap, chance, event, incident 4 (2.7) (0.07) (0.18)
δοκιμάζω to assay 3 (2.0) (0.33) (0.13)
πλουτέω to be rich, wealthy 4 (2.7) (0.277) (0.18)
ὀνομασία name 2 (1.4) (0.09) (0.09)
πιστός2 to be trusted 29 (19.8) (1.164) (1.33)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 4 (2.7) (0.673) (0.18)
γυναικεῖος of or belonging to women 4 (2.7) (0.288) (0.18)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 9 (6.1) (1.226) (0.42)
φορτικός of the nature of a burden 2 (1.4) (0.125) (0.1)
ἐνέχω to hold within 2 (1.4) (0.052) (0.1)
ὑγίεια health, soundness 4 (2.7) (1.276) (0.19)
ὑπηρεσία the body of rowers and sailors, the ship's crew 2 (1.4) (0.146) (0.1)
νομοθετέω to make law 4 (2.7) (0.299) (0.19)
ἄμαχος without battle 2 (1.4) (0.085) (0.1)
προστασία a standing before, leadership 4 (2.7) (0.076) (0.19)
ἐπισκοπέω to look upon 10 (6.8) (1.347) (0.48)
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 9 (6.1) (0.613) (0.44)
βιόω to live, pass one's life 6 (4.1) (0.513) (0.3)
ταπεινόω to lower 3 (2.0) (0.164) (0.15)
παραμυθέομαι to encourage 3 (2.0) (0.187) (0.15)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 3 (2.0) (1.217) (0.15)
δῆθεν really, in very truth 4 (2.7) (0.247) (0.2)
ἴς sinew, tendon 5 (3.4) (0.943) (0.25)
λυμαίνομαι2 to treat with indignity, to outrage, to maltreat 3 (2.0) (0.159) (0.15)
οἰκονομία the management of a household 6 (4.1) (0.493) (0.31)
ἀνάξιος unworthy, not deemed 4 (2.7) (0.247) (0.21)
ἐμποδίζω to put the feet in bonds, to fetter 2 (1.4) (0.222) (0.1)
κατακρίνω to give as sentence against 2 (1.4) (0.154) (0.1)
πρόδηλος clear 8 (5.5) (0.652) (0.41)
ἀρνέομαι to deny, disown 4 (2.7) (0.371) (0.21)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 9 (6.1) (1.619) (0.49)
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 3 (2.0) (0.141) (0.16)
ὑποτάσσω to place 6 (4.1) (0.402) (0.32)
ὑβριστής a violent, overbearing person, a wanton, insolent man 3 (2.0) (0.084) (0.16)
δαιμόνιον divine being, spirit 3 (2.0) (0.247) (0.16)
εὐσεβής pious, religious, righteous 2 (1.4) (0.418) (0.11)
ἴον the violet 2 (1.4) (0.34) (0.11)
προκοπή progress on a journey 2 (1.4) (0.104) (0.11)
Ἰουδαῖος a Jew 9 (6.1) (2.187) (0.52)
ἐπάγω to bring on 14 (9.6) (2.387) (0.82)
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 2 (1.4) (0.84) (0.12)
ὑπόνοια a hidden thought 2 (1.4) (0.271) (0.12)
μέριμνα care, thought 2 (1.4) (0.075) (0.12)
ἐπιμέλεια care, attention 7 (4.8) (0.49) (0.42)
παρθενία virginhood 2 (1.4) (0.13) (0.13)
ἠμί to say 4 (2.7) (1.545) (0.25)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 8 (5.5) (1.017) (0.5)
μαθητής a learner, pupil 10 (6.8) (1.446) (0.63)
δικαιόω to set right 6 (4.1) (0.311) (0.38)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 9 (6.1) (1.995) (0.57)
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 6 (4.1) (0.28) (0.38)
ἁπλόος single, simple 13 (8.9) (6.452) (0.83)
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 5 (3.4) (0.597) (0.32)
ὡσαύτως in like manner, just so 7 (4.8) (1.656) (0.46)
ἀμοιβή a requital, recompense, compensation, return, payment 2 (1.4) (0.173) (0.13)
ἄνομος without law, lawless 2 (1.4) (0.185) (0.13)
ἀθυμία want of heart, faintheartedness 2 (1.4) (0.101) (0.13)
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 5 (3.4) (1.681) (0.33)
πάομαι to acquire 2 (1.4) (0.096) (0.14)
φανερόω to make manifest 2 (1.4) (0.21) (0.14)
ἐκλογή a picking out, choice, election 2 (1.4) (0.153) (0.14)
καθώς how 4 (2.7) (0.867) (0.28)
ἥσυχος still, quiet, at rest, at ease, at leisure 3 (2.0) (0.116) (0.21)
παρρησία freespokenness, openness, frankness 4 (2.7) (0.407) (0.29)
πονηρός toilsome, painful, grievous 9 (6.1) (1.795) (0.65)
τοίνυν therefore, accordingly 28 (19.1) (5.224) (2.04)
Πιλᾶτος Pilatus, Pilate 2 (1.4) (0.141) (0.15)
παιδεύω to bring up 8 (5.5) (0.727) (0.59)
παράγω to lead by 5 (3.4) (0.509) (0.37)
ἤν see! see there! lo! 3 (2.0) (0.576) (0.22)
ζωή a living 8 (5.5) (2.864) (0.6)
(Cyr.) where 2 (1.4) (1.241) (0.15)
βάσις a stepping, step 2 (1.4) (0.694) (0.15)
διηνεκής continuous, unbroken 2 (1.4) (0.214) (0.15)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 4 (2.7) (0.291) (0.31)
γέμω to be full 3 (2.0) (0.19) (0.24)
ἀπολαύω to have enjoyment of 3 (2.0) (0.471) (0.24)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 7 (4.8) (1.275) (0.55)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 8 (5.5) (1.603) (0.65)
ἤ2 exclam. 2 (1.4) (1.346) (0.16)
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 6 (4.1) (0.39) (0.49)
καταισχύνω to disgrace, dishonour, put to shame 2 (1.4) (0.11) (0.16)
κύριος2 a lord, master 13 (8.9) (7.519) (1.08)
δυνάστης a lord, master, ruler 4 (2.7) (0.13) (0.33)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 9 (6.1) (1.348) (0.75)
Χάρις Charis, Grace 4 (2.7) (0.155) (0.34)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 8 (5.5) (0.714) (0.68)
ἐπιστολή a message, command, commission 7 (4.8) (1.043) (0.6)
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 6 (4.1) (0.322) (0.52)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 11 (7.5) (1.478) (0.97)
οὐδαμοῦ nowhere 3 (2.0) (0.316) (0.27)
κἄν and if, even if, although 2 (1.4) (1.617) (0.18)
μάρτυς a witness 6 (4.1) (0.889) (0.54)
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 10 (6.8) (0.447) (0.92)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 37 (25.3) (4.633) (3.4)
ἀργός shining, bright, glistening 4 (2.7) (0.331) (0.37)
ἀσεβής ungodly, godless, unholy, profane 2 (1.4) (0.47) (0.18)
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 2 (1.4) (0.085) (0.18)
παραγγέλλω to transmit as a message; give orders 18 (12.3) (0.491) (1.68)
κοινωνέω to have or do in common with 8 (5.5) (0.907) (0.75)
σκοπός one that watches, one that looks after 4 (2.7) (1.174) (0.38)
οἰκουμένη the inhabited world 4 (2.7) (0.452) (0.38)
κατορθόω to set upright, erect 4 (2.7) (0.566) (0.38)
παραπέμπω to send past, convey past 2 (1.4) (0.194) (0.19)
ἄγνοια want of perception, ignorance 7 (4.8) (0.718) (0.68)
πιστός liquid (medicines) 5 (3.4) (0.356) (0.49)
σώφρων of sound mind 6 (4.1) (0.638) (0.59)
φθέγγομαι to utter a sound 6 (4.1) (0.607) (0.59)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 18 (12.3) (3.498) (1.79)
λυπηρός painful, distressing 2 (1.4) (0.269) (0.2)
ἔντευξις a lighting upon, meeting with, converse, intercourse 4 (2.7) (0.092) (0.4)
ἀπαιτέω to demand back, demand 4 (2.7) (0.52) (0.4)
Ἔφεσος Ephesus (f., the city; m., the founder) 3 (2.0) (0.185) (0.3)
ὅταν when, whenever 40 (27.3) (9.255) (4.07)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 3 (2.0) (0.638) (0.31)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 4 (2.7) (1.304) (0.42)
τύπος a blow 3 (2.0) (0.945) (0.32)
προσέχω to hold to, offer 12 (8.2) (1.101) (1.28)
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 2 (1.4) (0.412) (0.21)
συνετός intelligent, sagacious, wise 2 (1.4) (0.25) (0.21)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 2 (1.4) (0.53) (0.21)
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 2 (1.4) (0.15) (0.21)
ἀπιστία disbelief, distrust, mistrust 2 (1.4) (0.258) (0.21)
ῥητός stated, specified 2 (1.4) (0.95) (0.21)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 3 (2.0) (1.1) (0.32)
ὁμολογία agreement 6 (4.1) (0.367) (0.66)
ἀλήθεια truth 18 (12.3) (3.154) (1.99)
δαί what? how? 2 (1.4) (0.088) (0.22)
πάντοθεν from all quarters, from every side 2 (1.4) (0.161) (0.22)
κοινόω to make common, communicate, impart 2 (1.4) (0.21) (0.22)
νόμος usage, custom, law, ordinance 38 (25.9) (5.63) (4.23)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 70 (47.8) (8.778) (7.86)
προσίημι to send to 4 (2.7) (0.675) (0.45)
δουλεύω to be a slave 4 (2.7) (0.501) (0.46)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 2 (1.4) (0.279) (0.23)
φιλανθρωπία humanity, benevolence, kindliness 2 (1.4) (0.361) (0.23)
μελετάω to care for, attend to 2 (1.4) (0.319) (0.23)
γάμος a wedding, wedding-feast 10 (6.8) (1.015) (1.15)
συμπλέκω to twine 3 (2.0) (0.388) (0.35)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 6 (4.1) (1.407) (0.69)
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 5 (3.4) (0.515) (0.58)
εἶτα then, next 13 (8.9) (4.335) (1.52)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 38 (25.9) (5.553) (4.46)
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 3 (2.0) (0.393) (0.35)
ἀσχαλάω to be distressed, grieved 2 (1.4) (0.04) (0.24)
κρύπτω to hide, cover, cloak 7 (4.8) (0.752) (0.83)
νοσέω to be sick, ill, to ail 3 (2.0) (1.226) (0.36)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 5 (3.4) (1.151) (0.61)
σεμνός revered, august, holy, awful 5 (3.4) (0.57) (0.61)
εἰκός like truth 9 (6.1) (1.953) (1.09)
ὑπεροχή a projection, an eminence 2 (1.4) (0.53) (0.24)
μονόω to make single 2 (1.4) (0.304) (0.24)
τιμή that which is paid in token of worth 18 (12.3) (1.962) (2.21)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 3 (2.0) (0.337) (0.37)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 7 (4.8) (4.93) (0.86)
τέκνον a child 23 (15.7) (1.407) (2.84)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 8 (5.5) (1.86) (0.99)
ἡλικία time of life, age 10 (6.8) (1.229) (1.25)
πόσος how much? how many? 4 (2.7) (1.368) (0.5)
καταφρονέω to think down upon 5 (3.4) (0.668) (0.63)
ἐοικότως similarly, like 8 (5.5) (1.868) (1.01)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 4 (2.7) (0.492) (0.51)
δείκνυμι to show 28 (19.1) (13.835) (3.57)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 3 (2.0) (0.561) (0.38)
φθόνος ill-will, envy, jealousy 3 (2.0) (0.458) (0.38)
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 3 (2.0) (0.635) (0.38)
κρίσις a separating, power of distinguishing 5 (3.4) (1.732) (0.64)
παραδέχομαι to receive from 2 (1.4) (0.335) (0.26)
σύλλογος an assembly 2 (1.4) (0.118) (0.26)
διάγω to carry over 3 (2.0) (0.532) (0.39)
πάντως altogether; 6 (4.1) (2.955) (0.78)
πιστεύω to trust, trust to 20 (13.7) (3.079) (2.61)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 11 (7.5) (1.623) (1.45)
σεαυτοῦ of thyself 8 (5.5) (0.863) (1.06)
θεραπεία a waiting on, service 3 (2.0) (0.954) (0.4)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 5 (3.4) (0.653) (0.67)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 5 (3.4) (2.935) (0.67)
διδάσκω to teach 14 (9.6) (3.329) (1.88)
ἐξετάζω to examine well 3 (2.0) (0.695) (0.41)
ἀφορμή a starting-point 5 (3.4) (0.47) (0.68)
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 27 (18.4) (2.001) (3.67)
πατέομαι to eat 2 (1.4) (0.116) (0.27)
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 2 (1.4) (0.291) (0.27)
ζητέω to seek, seek for 13 (8.9) (5.036) (1.78)
σῴζω to save, keep 21 (14.3) (2.74) (2.88)
εἰσίημι to send into 3 (2.0) (0.37) (0.41)
ἔκγονος born of, sprung from 3 (2.0) (0.212) (0.41)
παρατίθημι to place beside 3 (2.0) (1.046) (0.41)
κακία badness 3 (2.0) (1.366) (0.41)
προσδοκάω to expect 3 (2.0) (0.539) (0.43)
ἐργάζομαι to work, labour 11 (7.5) (2.772) (1.58)
ἐξήγησις a statement, narrative 2 (1.4) (0.416) (0.29)
ἐνίπτω to reprove, upbraid 2 (1.4) (0.048) (0.29)
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 2 (1.4) (0.575) (0.3)
ἔξωθεν from without 4 (2.7) (1.897) (0.59)
νίφω to snow 2 (1.4) (0.096) (0.3)
γαμέω to marry 5 (3.4) (0.59) (0.75)
γνωρίζω to make known, point out, explain 2 (1.4) (1.012) (0.3)
πλάσσω to form, mould, shape 2 (1.4) (0.443) (0.3)
ἐπέξειμι go out against, prosecute 2 (1.4) (0.13) (0.31)
καταπίπτω to fall 2 (1.4) (0.203) (0.31)
δόξα a notion 16 (10.9) (4.474) (2.49)
βιός a bow 27 (18.4) (3.814) (4.22)
ἐντολή an injunction, order, command, behest 4 (2.7) (0.701) (0.63)
βίος life 26 (17.7) (3.82) (4.12)
προνοέω to perceive before, foresee 2 (1.4) (0.282) (0.32)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 2 (1.4) (0.366) (0.32)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 8 (5.5) (0.798) (1.28)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 4 (2.7) (1.255) (0.64)
πρόσειμι be there (in addition) 4 (2.7) (0.784) (0.64)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 9 (6.1) (3.747) (1.45)
κολάζω to curtail, dock, prune 3 (2.0) (0.677) (0.49)
περιποιέω to make to remain over and above, to keep safe, preserve 2 (1.4) (0.192) (0.32)
ἐκτίνω to pay off, pay in full 2 (1.4) (0.288) (0.33)
ὀνομάζω to name 8 (5.5) (4.121) (1.33)
διάνοια a thought, intention, purpose 6 (4.1) (2.096) (1.0)
φάος light, daylight 8 (5.5) (1.873) (1.34)
κέρδος gain, profit, advantage 4 (2.7) (0.452) (0.68)
διαβάλλω to throw over 4 (2.7) (0.43) (0.68)
ἐπιγιγνώσκω to look upon, witness, observe 2 (1.4) (0.366) (0.34)
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 2 (1.4) (0.409) (0.34)
πῶς how? in what way 37 (25.3) (8.955) (6.31)
ἀρετή goodness, excellence 17 (11.6) (4.312) (2.92)
γυνή a woman 52 (35.5) (6.224) (8.98)
ἐπισπάω to draw 2 (1.4) (0.302) (0.35)
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 2 (1.4) (0.243) (0.35)
εἴδωλον an image, a phantom 2 (1.4) (0.649) (0.35)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 4 (2.7) (1.141) (0.69)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 28 (19.1) (63.859) (4.86)
ἀποβάλλω to throw off 3 (2.0) (0.43) (0.52)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 7 (4.8) (2.065) (1.23)
κατηγορία an accusation, charge 2 (1.4) (1.705) (0.35)
Δίον Dion 4 (2.7) (0.503) (0.72)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 21 (14.3) (15.198) (3.78)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 10 (6.8) (5.806) (1.8)
ἀϋτή cry, shout 2 (1.4) (0.33) (0.36)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 2 (1.4) (0.518) (0.36)
θεός god 107 (73.0) (26.466) (19.54)
δοῦλος slave 6 (4.1) (1.48) (1.11)
διπλόος twofold, double 3 (2.0) (0.673) (0.55)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 129 (88.0) (49.106) (23.97)
μηδέ but not 27 (18.4) (4.628) (5.04)
ὅτι2 conj.: that, because 128 (87.4) (49.49) (23.92)
δεῖ it is necessary 59 (40.3) (13.387) (11.02)
ποιός of a certain nature, kind 11 (7.5) (3.169) (2.06)
ἄγγελος a messenger, envoy 8 (5.5) (2.06) (1.51)
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 2 (1.4) (0.356) (0.38)
προάγω to lead forward, on, onward 8 (5.5) (0.642) (1.52)
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 2 (1.4) (0.233) (0.38)
φοβερός fearful 3 (2.0) (0.492) (0.58)
φημί to say, to claim 163 (111.3) (36.921) (31.35)
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 3 (2.0) (0.478) (0.58)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 2 (1.4) (0.415) (0.39)
σύστασις a putting together, composition 2 (1.4) (0.753) (0.39)
καλός beautiful 66 (45.0) (9.11) (12.96)
γοῦν at least then, at any rate, any way 5 (3.4) (3.743) (0.99)
ἤτοι now surely, truly, verily 6 (4.1) (3.652) (1.2)
ἀλλότριος of/belonging to another 6 (4.1) (1.341) (1.2)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 3 (2.0) (1.096) (0.6)
παραιτέομαι to beg from 2 (1.4) (0.401) (0.4)
πάσσω to sprinkle 2 (1.4) (0.277) (0.4)
προΐστημι set before 6 (4.1) (0.511) (1.22)
πως somehow, in some way 37 (25.3) (9.844) (7.58)
χρή it is fated, necessary 20 (13.7) (6.22) (4.12)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 48 (32.8) (19.178) (9.89)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 3 (2.0) (0.486) (0.62)
ὁρίζω to divide 3 (2.0) (3.324) (0.63)
τιμωρέω to help, aid, succour 4 (2.7) (0.326) (0.85)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 73 (49.8) (17.692) (15.52)
ἱερεύς a priest, sacrificer 3 (2.0) (1.143) (0.64)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 8 (5.5) (2.405) (1.71)
χείρων worse, meaner, inferior 5 (3.4) (1.4) (1.07)
δέω to bind, tie, fetter 73 (49.8) (17.994) (15.68)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 13 (8.9) (3.714) (2.8)
στρατεία an expedition, campaign 4 (2.7) (0.315) (0.86)
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 3 (2.0) (0.402) (0.65)
τηρέω to watch over, protect, guard 5 (3.4) (0.878) (1.08)
ἀποτρέπω to turn away from, dissuade 2 (1.4) (0.175) (0.44)
μή not 170 (116.0) (50.606) (37.36)
φυλάζω to divide into tribes 2 (1.4) (0.498) (0.44)
καταλέγω recount, tell at length and in order 4 (2.7) (0.396) (0.89)
Τίτος Titus 3 (2.0) (0.181) (0.67)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 5 (3.4) (0.984) (1.12)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 36 (24.6) (6.432) (8.19)
ὥσπερ just as if, even as 29 (19.8) (13.207) (6.63)
ὄνειδος reproach, censure, blame 2 (1.4) (0.182) (0.46)
ἀδεής without fear, fearless; causing no fear 2 (1.4) (0.207) (0.46)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 7 (4.8) (3.387) (1.63)
ἄξιος worthy 14 (9.6) (3.181) (3.3)
νεφέλη a cloud 2 (1.4) (0.351) (0.47)
περιοράω to look over, overlook 3 (2.0) (0.21) (0.72)
πρόνοια foresight, foreknowledge 3 (2.0) (0.781) (0.72)
πολλάκις many times, often, oft 8 (5.5) (3.702) (1.91)
ἐκεῖ there, in that place 7 (4.8) (2.795) (1.68)
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 3 (2.0) (0.239) (0.72)
Δίη Dia 3 (2.0) (0.502) (0.72)
ἐξουσία power 4 (2.7) (1.082) (0.97)
ἕτερος the one; the other (of two) 30 (20.5) (18.33) (7.31)
νεώτερος younger 3 (2.0) (0.506) (0.73)
ἀναιρέω to take up; to destroy 5 (3.4) (3.379) (1.22)
πληρόω to make full 4 (2.7) (1.781) (0.98)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 2 (1.4) (1.907) (0.49)
ἐκτός outside 6 (4.1) (1.394) (1.48)
γραφή drawing, writing; indictment 2 (1.4) (2.255) (0.49)
ἀπωθέω to thrust away, push back 2 (1.4) (0.303) (0.5)
ὑπερβολή a throwing beyond 3 (2.0) (0.845) (0.76)
ἐπαίρω to lift up and set on 3 (2.0) (0.55) (0.76)
προβάλλω to throw before, throw 2 (1.4) (0.591) (0.51)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 11 (7.5) (1.665) (2.81)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 6 (4.1) (2.081) (1.56)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 5 (3.4) (1.404) (1.3)
ποῖος of what nature? of what sort? 9 (6.1) (2.531) (2.35)
αἵρεσις a taking especially 3 (2.0) (1.136) (0.78)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 4 (2.7) (1.829) (1.05)
ὅσιος hallowed, sanctioned by the law of God 4 (2.7) (0.414) (1.05)
δῆλος visible, conspicuous 10 (6.8) (5.582) (2.64)
εἷς one 39 (26.6) (23.591) (10.36)
ἐμπίπτω to fall in 5 (3.4) (1.012) (1.33)
πρόσειμι2 approach 3 (2.0) (0.794) (0.8)
ἐκεῖνος that over there, that 66 (45.0) (22.812) (17.62)
οἰκεῖος in or of the house 11 (7.5) (5.153) (2.94)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 3 (2.0) (1.467) (0.8)
ἀφίημι to send forth, discharge 11 (7.5) (2.477) (2.96)
ναί yea, verily 4 (2.7) (0.919) (1.08)
οὕτως so, in this manner 55 (37.5) (28.875) (14.91)
ὑποτίθημι to place under, to suggest 2 (1.4) (1.68) (0.55)
νίζω to wash the hands 2 (1.4) (0.143) (0.55)
γέλοιος causing laughter, laughable 2 (1.4) (0.381) (0.55)
τίκτω to bring into the world 10 (6.8) (1.368) (2.76)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 14 (9.6) (3.66) (3.87)
αἰδώς a sense of shame, shame, modesty, self-respect 2 (1.4) (0.378) (0.55)
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 3 (2.0) (0.759) (0.83)
τίς who? which? 57 (38.9) (21.895) (15.87)
ἀδελφή a sister 2 (1.4) (0.542) (0.56)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 2 (1.4) (0.508) (0.56)
ἐγχειρίζω to put into one's hands, entrust 2 (1.4) (0.257) (0.56)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 2 (1.4) (1.704) (0.56)
δεύτερος second 11 (7.5) (6.183) (3.08)
ἐρῶ [I will say] 14 (9.6) (8.435) (3.94)
διά through c. gen.; because of c. acc. 108 (73.7) (56.77) (30.67)
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 2 (1.4) (0.664) (0.57)
ἡσυχία stillness, rest, quiet 4 (2.7) (0.58) (1.14)
μᾶλλον more, rather 29 (19.8) (11.489) (8.35)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 3 (2.0) (1.679) (0.87)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 3 (2.0) (1.028) (0.87)
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 2 (1.4) (0.405) (0.58)
πρόγονος a forefather, ancestor 2 (1.4) (0.412) (0.58)
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 7 (4.8) (1.045) (2.04)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 29 (19.8) (12.481) (8.47)
πρόβατον sheep; small cattle 3 (2.0) (0.719) (0.89)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 2 (1.4) (1.083) (0.6)
κτίζω to found 2 (1.4) (0.538) (0.6)
προσφέρω to bring to 4 (2.7) (1.465) (1.2)
μανθάνω to learn 12 (8.2) (3.86) (3.62)
μηδείς (and not one); not one, no-one 21 (14.3) (8.165) (6.35)
χρεία use, advantage, service 7 (4.8) (2.117) (2.12)
προαίρεσις a choosing 4 (2.7) (0.951) (1.23)
τίθημι to set, put, place 25 (17.1) (6.429) (7.71)
ἰσχύς strength 2 (1.4) (0.923) (0.62)
ἔνειμι to be in; to be possible 4 (2.7) (1.363) (1.24)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 3 (2.0) (0.761) (0.93)
ἀλλά otherwise, but 151 (103.1) (54.595) (46.87)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 25 (17.1) (5.491) (7.79)
δικαιοσύνη righteousness, justice 4 (2.7) (1.642) (1.25)
εἶπον to speak, say 44 (30.0) (16.169) (13.73)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 7 (4.8) (3.279) (2.18)
ἐκφέρω to carry out of 3 (2.0) (0.452) (0.94)
σημεῖον a sign, a mark, token 3 (2.0) (3.721) (0.94)
παλαιός old in years 5 (3.4) (2.149) (1.56)
γάρ for 237 (161.8) (110.606) (74.4)
ἔμπροσθεν before, in front 2 (1.4) (1.891) (0.63)
αἰτία a charge, accusation 9 (6.1) (5.906) (2.88)
πάλιν back, backwards 20 (13.7) (10.367) (6.41)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 4 (2.7) (0.916) (1.28)
ὁμιλέω to be in company with, consort with 2 (1.4) (0.413) (0.64)
οἶκος a house, abode, dwelling 11 (7.5) (2.871) (3.58)
χράω to fall upon, attack, assail 15 (10.2) (5.601) (4.92)
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 2 (1.4) (0.471) (0.66)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 3 (2.0) (0.935) (0.99)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 10 (6.8) (5.09) (3.3)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 8 (5.5) (3.114) (2.65)
γένος race, stock, family 10 (6.8) (8.844) (3.31)
ἄνθρωπος man, person, human 35 (23.9) (19.466) (11.67)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 5 (3.4) (2.734) (1.67)
οὐ not 246 (167.9) (104.879) (82.22)
κράτος strength, might 4 (2.7) (0.653) (1.34)
ὑπομένω to stay behind, survive 4 (2.7) (1.365) (1.36)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 5 (3.4) (0.938) (1.7)
χορηγία office or λῃτουργία of a χορηγός 2 (1.4) (0.179) (0.69)
ἀναφέρω to bring up, bring back 2 (1.4) (1.069) (0.69)
ἔργον work 25 (17.1) (5.905) (8.65)
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 2 (1.4) (0.333) (0.7)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 4 (2.7) (1.497) (1.41)
νόσος sickness, disease, malady 3 (2.0) (2.273) (1.08)
παρέρχομαι to go by, beside 3 (2.0) (1.127) (1.08)
ἀπό from, away from. c. gen. 61 (41.6) (30.074) (22.12)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 11 (7.5) (3.696) (3.99)
υἱός a son 21 (14.3) (7.898) (7.64)
ἀγαθός good 19 (13.0) (9.864) (6.93)
κοινός common, shared in common 12 (8.2) (6.539) (4.41)
λέγω to pick; to say 155 (105.8) (90.021) (57.06)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 14 (9.6) (7.241) (5.17)
καθόλου on the whole, in general 4 (2.7) (5.11) (1.48)
γράφω to scratch, draw, write 7 (4.8) (7.064) (2.6)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 34 (23.2) (26.948) (12.74)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 8 (5.5) (1.67) (3.01)
ὥστε so that 25 (17.1) (10.717) (9.47)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 7 (4.8) (2.566) (2.66)
οἶδα to know 31 (21.2) (9.863) (11.77)
μηκέτι no more, no longer, no further 2 (1.4) (0.86) (0.77)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 5 (3.4) (5.786) (1.93)
νομίζω to have as a custom; to believe 17 (11.6) (4.613) (6.6)
ὁράω to see 47 (32.1) (16.42) (18.27)
κύριος having power 4 (2.7) (8.273) (1.56)
ψυχή breath, soul 11 (7.5) (11.437) (4.29)
ἐλπίς hope, expectation 9 (6.1) (1.675) (3.51)
ὄϊς sheep 2 (1.4) (1.922) (0.78)
ἁρμόζω to fit together, join 3 (2.0) (1.185) (1.18)
οὐκέτι no more, no longer, no further 7 (4.8) (2.658) (2.76)
πλοῦτος wealth, riches 2 (1.4) (1.072) (0.8)
τοσοῦτος so large, so tall 12 (8.2) (5.396) (4.83)
ὀφείλω to owe, have to pay 3 (2.0) (1.063) (1.21)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 7 (4.8) (1.877) (2.83)
οὔκουν not therefore, so not 7 (4.8) (1.75) (2.84)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 4 (2.7) (2.132) (1.65)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 78 (53.2) (50.199) (32.23)
μάλιστα most 22 (15.0) (6.673) (9.11)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 104 (71.0) (44.62) (43.23)
ποῦ where 3 (2.0) (0.998) (1.25)
νέος young, youthful 10 (6.8) (2.183) (4.18)
κατασκευή preparation 2 (1.4) (0.748) (0.84)
ἔχω to have 109 (74.4) (48.945) (46.31)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 3 (2.0) (1.945) (1.28)
οὖν so, then, therefore 54 (36.9) (34.84) (23.41)
ἅπας quite all, the whole 16 (10.9) (10.904) (7.0)
δόλος a bait, trap, cunning 2 (1.4) (0.287) (0.88)
ἐκβάλλω to throw 3 (2.0) (0.986) (1.32)
πᾶς all, the whole 117 (79.9) (59.665) (51.63)
ξύλον wood 2 (1.4) (1.689) (0.89)
πολύς much, many 100 (68.3) (35.28) (44.3)
βούλομαι to will, wish, be willing 27 (18.4) (8.59) (11.98)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 5 (3.4) (3.981) (2.22)
πλείων more, larger 16 (10.9) (7.783) (7.12)
λόγος the word 36 (24.6) (29.19) (16.1)
ἄλλως in another way 4 (2.7) (3.069) (1.79)
ὑψηλός high, lofty, high-raised 2 (1.4) (0.992) (0.9)
ὄλεθρος ruin, destruction, death 2 (1.4) (0.352) (0.9)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 48 (32.8) (24.797) (21.7)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 2 (1.4) (0.803) (0.91)
ὗς wild swine 2 (1.4) (1.845) (0.91)
ἐπεί after, since, when 47 (32.1) (19.86) (21.4)
καλέω to call, summon 19 (13.0) (10.936) (8.66)
πατήρ a father 23 (15.7) (9.224) (10.48)
ἐλάσσων smaller, less 5 (3.4) (4.697) (2.29)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 8 (5.5) (8.208) (3.67)
καίτοι and indeed, and further; and yet 3 (2.0) (2.582) (1.38)
εἰσάγω to lead in 2 (1.4) (1.077) (0.92)
ὀργή natural impulse 3 (2.0) (1.273) (1.39)
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 2 (1.4) (0.617) (0.93)
οὗτος this; that 258 (176.1) (133.027) (121.95)
λοιπός remaining, the rest 11 (7.5) (6.377) (5.2)
τις any one, any thing, some one, some thing; 165 (112.6) (97.86) (78.95)
ἐπίσταμαι to know 3 (2.0) (1.308) (1.44)
τοιοῦτος such as this 31 (21.2) (20.677) (14.9)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 11 (7.5) (5.448) (5.3)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 6 (4.1) (2.976) (2.93)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 4 (2.7) (1.706) (1.96)
πλέος full. 2 (1.4) (1.122) (0.99)
καρδία the heart 2 (1.4) (2.87) (0.99)
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 2 (1.4) (0.782) (1.0)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 58 (39.6) (55.077) (29.07)
μικρός small, little 6 (4.1) (5.888) (3.02)
εἰμί to be 289 (197.3) (217.261) (145.55)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 7 (4.8) (1.423) (3.53)
ἀδελφός sons of the same mother 5 (3.4) (2.887) (2.55)
δηλόω to make visible 4 (2.7) (4.716) (2.04)
οὐδείς not one, nobody 37 (25.3) (19.346) (18.91)
μῦθος anything, delivered by word of mouth, word, speech 7 (4.8) (0.907) (3.58)
τροφή nourishment, food, victuals 2 (1.4) (3.098) (1.03)
εὑρίσκω to find 9 (6.1) (6.155) (4.65)
ἐκπίπτω to fall out of 2 (1.4) (0.84) (1.03)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (1.4) (0.845) (1.03)
κόσμος order 3 (2.0) (3.744) (1.56)
καῖρος the row of thrums 7 (4.8) (1.981) (3.68)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 2 (1.4) (1.109) (1.06)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 4 (2.7) (1.583) (2.13)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 3 (2.0) (1.54) (1.61)
ἔοικα to be like; to look like 11 (7.5) (4.169) (5.93)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 5 (3.4) (2.518) (2.71)
κάμνω to work, toil, be sick 2 (1.4) (1.144) (1.08)
οὐδαμῶς in no wise 2 (1.4) (0.866) (1.08)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 230 (157.0) (173.647) (126.45)
ταχύς quick, swift, fleet 11 (7.5) (3.502) (6.07)
μά (no,) by .. 2 (1.4) (0.595) (1.11)
φόβος fear, panic, flight 4 (2.7) (1.426) (2.23)
ἴσως equally, in like manner 3 (2.0) (2.15) (1.68)
δέχομαι to take, accept, receive 7 (4.8) (3.295) (3.91)
βελτίων better 2 (1.4) (1.81) (1.12)
ἐν in, among. c. dat. 157 (107.2) (118.207) (88.06)
παρίημι to pass over, let go, relax, yield, allow 2 (1.4) (0.721) (1.13)
ἡμέτερος our 5 (3.4) (2.045) (2.83)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 5 (3.4) (2.65) (2.84)
τῇ here, there 22 (15.0) (18.312) (12.5)
δύο two 4 (2.7) (1.685) (2.28)
εἰσέρχομαι to go in 3 (2.0) (1.634) (1.72)
παρακαλέω to call to 5 (3.4) (1.069) (2.89)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 14 (9.6) (6.869) (8.08)
the 1,801 (1229.3) (1391.018) (1055.57)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 6 (4.1) (2.978) (3.52)
παρίστημι to make to stand 3 (2.0) (1.412) (1.77)
γίγνομαι become, be born 77 (52.6) (53.204) (45.52)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 44 (30.0) (22.709) (26.08)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 4 (2.7) (1.678) (2.39)
ἀπέχω to keep off 3 (2.0) (1.184) (1.8)
τοτέ at times, now and then 17 (11.6) (6.167) (10.26)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 42 (28.7) (21.235) (25.5)
ἵημι to set a going, put in motion 10 (6.8) (12.618) (6.1)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 3 (2.0) (1.415) (1.83)
χράομαι use, experience 10 (6.8) (5.93) (6.1)
ὀρθός straight 6 (4.1) (3.685) (3.67)
ἀπάγω to lead away, carry off 2 (1.4) (0.763) (1.22)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 10 (6.8) (4.795) (6.12)
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 2 (1.4) (0.78) (1.22)
ἄνευ without 3 (2.0) (2.542) (1.84)
ὕστερον the afterbirth 4 (2.7) (2.598) (2.47)
διώκω to pursue 3 (2.0) (1.336) (1.86)
συγχωρέω to come together, meet 2 (1.4) (1.25) (1.24)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 8 (5.5) (3.657) (4.98)
πλέως full of 4 (2.7) (2.061) (2.5)
καί and, also 678 (462.8) (544.579) (426.61)
δίδωμι to give 22 (15.0) (11.657) (13.85)
μισθός wages, pay, hire 2 (1.4) (0.682) (1.26)
ὅμοιος like, resembling 8 (5.5) (10.645) (5.05)
ἐάν if 32 (21.8) (23.689) (20.31)
ἐσθίω to eat 3 (2.0) (2.007) (1.91)
ὅθεν from where, whence 2 (1.4) (2.379) (1.29)
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 2 (1.4) (0.879) (1.29)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 4 (2.7) (3.359) (2.6)
εἰρήνη peace, time of peace 2 (1.4) (1.348) (1.32)
φώς a man 2 (1.4) (0.967) (1.32)
συνθήκη a composition 2 (1.4) (0.465) (1.33)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 2 (1.4) (0.911) (1.33)
ὁμοῦ at the same place, together 2 (1.4) (1.529) (1.34)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 4 (2.7) (2.641) (2.69)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 3 (2.0) (0.945) (2.02)
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (0.7) (0.323) (0.31) too few
ἔχθος hate, hatred 1 (0.7) (0.042) (0.14) too few
ὁμόφυλος of the same race 1 (0.7) (0.106) (0.07) too few
βασιλεύω to be king, to rule, reign 1 (0.7) (1.423) (1.37) too few
ὑπολείπω to leave remaining 1 (0.7) (0.545) (0.64) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (0.7) (0.428) (0.66) too few
συνέδριον a body of men assembled in council, a council-board, council 1 (0.7) (0.235) (0.63) too few
καρπόω to bear fruit 1 (0.7) (0.265) (0.27) too few
νεκρόω to make dead 1 (0.7) (0.077) (0.05) too few
προσευχή prayer 2 (1.4) (0.242) (0.0) too few
παρεγγυάω to hand over 1 (0.7) (0.079) (0.09) too few
ἵππος a horse, mare 1 (0.7) (3.33) (7.22) too few
καθαιρέω to take down 1 (0.7) (0.784) (0.83) too few
δετός that may be bound 1 (0.7) (0.003) (0.0) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (0.7) (0.286) (0.41) too few
κώδων a bell 1 (0.7) (0.023) (0.01) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (0.7) (0.649) (0.91) too few
παρακοή unwillingness to hear, disobedience 2 (1.4) (0.062) (0.0) too few
μᾶ mother 1 (0.7) (0.145) (0.01) too few
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 1 (0.7) (3.221) (1.81) too few
ἐργάτης a workman 1 (0.7) (0.147) (0.05) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (0.7) (0.418) (0.28) too few
συνᾴδω to sing with 1 (0.7) (0.117) (0.07) too few
εὐδόκιμος in good repute, honoured, famous, glorious 1 (0.7) (0.061) (0.01) too few
ἐκκόπτω to cut out, knock out 1 (0.7) (0.244) (0.15) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (0.7) (1.431) (1.76) too few
προσοχή attention 1 (0.7) (0.027) (0.0) too few
διατάσσω to appoint 1 (0.7) (0.243) (0.45) too few
ὑστερέω to be behind, come late 1 (0.7) (0.149) (0.14) too few
περικλείω to shut in all round, surround on all sides 1 (0.7) (0.016) (0.08) too few
θεμιτός allowed by the laws of God and men, righteous 1 (0.7) (0.068) (0.06) too few
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 1 (0.7) (0.472) (1.92) too few
γραώδης like an old woman 2 (1.4) (0.002) (0.0) too few
τόμος a cut, slice 2 (1.4) (0.119) (0.0) too few
ἀφθαρσία incorruption 5 (3.4) (0.171) (0.0) too few
τριάς the number three, a triad 1 (0.7) (0.392) (0.01) too few
μένος might, force, strength, prowess, courage 1 (0.7) (0.79) (1.64) too few
ἀπείργω to keep away from, debar from 1 (0.7) (0.11) (0.25) too few
κοσμιότης propriety, decorum, orderly behaviour 1 (0.7) (0.018) (0.0) too few
ὑπέροψις taking no notice 1 (0.7) (0.002) (0.0) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (0.7) (1.544) (1.98) too few
οἴκοθεν from one's house, from home 1 (0.7) (0.171) (0.19) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (0.7) (1.358) (0.37) too few
ἄκοσμος without order, disorderly 1 (0.7) (0.042) (0.04) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (0.7) (0.989) (0.75) too few
προστρέχω to run to 1 (0.7) (0.076) (0.15) too few
παροικέω to dwell beside 1 (0.7) (0.039) (0.06) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (0.7) (1.94) (0.58) too few
δεξιά the right hand 1 (0.7) (0.472) (0.42) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (0.7) (1.179) (1.03) too few
καλοκἀγαθία the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness 1 (0.7) (0.078) (0.12) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (0.7) (1.041) (1.81) too few
βιβρώσκω to eat, eat up 1 (0.7) (0.077) (0.07) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (0.7) (0.865) (1.06) too few
ἀληθινός agreeable to truth 1 (0.7) (0.691) (0.91) too few
ἔνδοθεν from within 1 (0.7) (0.26) (0.28) too few
περιορίζω to mark by boundaries 1 (0.7) (0.009) (0.01) too few
δωρεά a gift, present 1 (0.7) (0.563) (0.54) too few
ἄσπιλος without spot, spotless 3 (2.0) (0.014) (0.0) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (0.7) (0.369) (0.26) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (0.7) (0.43) (0.69) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (0.7) (0.296) (0.32) too few
μέμψις blame, censure, reproof 1 (0.7) (0.107) (0.03) too few
ἐξακολουθέω follow 1 (0.7) (0.014) (0.04) too few
αὐτάρκεια sufficiency in oneself, independence 1 (0.7) (0.036) (0.0) too few
λέων a lion 1 (0.7) (0.675) (0.88) too few
πέμπω to send, despatch 1 (0.7) (2.691) (6.86) too few
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 1 (0.7) (0.651) (0.8) too few
οἰκοδεσποτέω to be master of the house, to rule the household 2 (1.4) (0.002) (0.0) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (0.7) (0.884) (1.29) too few
ἐπιτηδεύω to pursue 1 (0.7) (0.25) (0.38) too few
κεφαλή the head 1 (0.7) (3.925) (2.84) too few
ἀνιερόω to dedicate, devote 1 (0.7) (0.15) (0.0) too few
ἀνακινέω to sway 1 (0.7) (0.039) (0.01) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (0.7) (0.581) (0.97) too few
πταῖσμα a stumble, trip, false step 1 (0.7) (0.091) (0.01) too few
σήμερον to-day 1 (0.7) (0.478) (0.24) too few
πείρω to pierce quite through, fix 1 (0.7) (0.541) (0.76) too few
ἱστορία a learning by inquiry, inquiry 1 (0.7) (1.084) (1.17) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (0.7) (0.277) (0.42) too few