New Testament, 1 Corinthians

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,003 lemmas; 7,253 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Χριστός the anointed one, Christ 49 (67.6) (5.404) (0.04)
προφητεύω to be an interpreter 11 (15.2) (0.298) (0.01)
διερμηνεύω to interpret, expound 4 (5.5) (0.008) (0.01)
εὐαγγέλιον the reward of good tidings 8 (11.0) (0.825) (0.01)
πόρνος catamite 4 (5.5) (0.053) (0.01)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 10 (13.8) (1.639) (0.02)
εὐαγγελίζομαι to bring good news, announce them 6 (8.3) (0.205) (0.01)
γλωσσός talking, chattering 3 (4.1) (0.034) (0.01)
καυχάομαι to speak loud, be loud-tongued 6 (8.3) (0.146) (0.01)
καύχημα a boast, vaunt 3 (4.1) (0.058) (0.01)
πορνεία fornication, prostitution 5 (6.9) (0.192) (0.01)
πορνεύω to prostitute 2 (2.8) (0.051) (0.01)
Παῦλος Paulus, Paul 8 (11.0) (1.455) (0.03)
Σατάν Satan 2 (2.8) (0.19) (0.01)
ἑδραῖος sitting, sedentary 2 (2.8) (0.063) (0.01)
ἀνάθεμα anything devoted to evil, an accursed thing 2 (2.8) (0.111) (0.01)
ἀκατακάλυπτος uncovered 2 (2.8) (0.006) (0.01)
μέθυσος drunken 2 (2.8) (0.02) (0.01)
μεριμνάω to care for, be anxious about, think earnestly upon, scan minutely 5 (6.9) (0.072) (0.02)
κρίμα decision, judgement 3 (4.1) (0.219) (0.01)
κλητός called, invited, welcome 3 (4.1) (0.048) (0.01)
ἀποκαλύπτω to uncover 4 (5.5) (0.215) (0.02)
ἀγάπη love 13 (17.9) (0.781) (0.08)
ἐπουράνιος in heaven, heavenly 5 (6.9) (0.232) (0.04)
ψυχικός of the soul 4 (5.5) (0.544) (0.03)
σχίσμα a cleft, a rent 3 (4.1) (0.039) (0.02)
κατακαλύπτω to cover up 3 (4.1) (0.017) (0.02)
ἁγιάζω hallow, make sacred 4 (5.5) (0.167) (0.03)
ἐνέργημα action, activity, operation 2 (2.8) (0.054) (0.01)
ἐντροπή a turning towards 2 (2.8) (0.019) (0.01)
ἀσχημονέω to behave unseemly, disgrace oneself, to be put to shame 2 (2.8) (0.028) (0.01)
ἐπίγειος terrestrial 2 (2.8) (0.148) (0.01)
σκανδαλίζω to make to stumble, give offence to 2 (2.8) (0.071) (0.01)
ἴαμα a means of healing, remedy, medicine 3 (4.1) (0.16) (0.02)
χριστός to be rubbed on 14 (19.3) (0.427) (0.11)
προσεύχομαι to offer prayers 8 (11.0) (0.285) (0.07)
φυσιόω dispose one naturally 6 (8.3) (0.024) (0.05)
ποτήριον a drinking-cup, wine-cup 8 (11.0) (0.409) (0.07)
ἐποικοδομέω to build up 4 (5.5) (0.034) (0.04)
ἄγαμος unmarried, unwedded, single 4 (5.5) (0.044) (0.04)
ἀνακρίνω to examine closely, to question, interrogate 10 (13.8) (0.108) (0.1)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 12 (16.5) (3.701) (0.12)
καταγγέλλω to denounce, betray 3 (4.1) (0.128) (0.03)
κοπιάω to be tired, grow weary 3 (4.1) (0.093) (0.03)
βρῶμα that which is eaten, food, meat 6 (8.3) (0.341) (0.07)
κολλάω to glue, cement 2 (2.8) (0.116) (0.02)
κριτήριον a means for judging 2 (2.8) (0.283) (0.02)
μιμητός to be imitated 2 (2.8) (0.016) (0.02)
ζωοποιέω make alive 2 (2.8) (0.069) (0.02)
κληρονομέω to receive a share of an inheritance, to inherit a portion 4 (5.5) (0.183) (0.04)
οἰκονόμος one who manages a household 2 (2.8) (0.098) (0.02)
εὐλογέω to speak well of, praise, honour 3 (4.1) (0.23) (0.04)
εὐχαριστέω to be thankful, return thanks 6 (8.3) (0.152) (0.07)
μυστήριον a mystery 6 (8.3) (0.695) (0.07)
πνεῦμα a blowing 40 (55.1) (5.838) (0.58)
βαπτίζω to dip in 10 (13.8) (0.344) (0.15)
καθώς how 19 (26.2) (0.867) (0.28)
πλεονέκτης one who has 3 (4.1) (0.089) (0.04)
βιωτικός of or pertaining to life; lively; popular 2 (2.8) (0.047) (0.03)
γογγύζω to mutter, murmur 2 (2.8) (0.014) (0.03)
συνευδοκέω to consent to 2 (2.8) (0.012) (0.03)
πόρνη a prostitute 2 (2.8) (0.139) (0.03)
πεῖνα hunger, famine 2 (2.8) (0.084) (0.03)
διακονία the office of a διάκονος, service 2 (2.8) (0.233) (0.03)
μωρία silliness, folly 5 (6.9) (0.091) (0.08)
ἀγαπητός beloved 4 (5.5) (0.325) (0.07)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 34 (46.9) (1.608) (0.59)
κύριος2 a lord, master 60 (82.7) (7.519) (1.08)
ψάλλω to touch sharply, to pluck, pull, twitch 2 (2.8) (0.075) (0.04)
ἀνάστασις a raising up 4 (5.5) (0.803) (0.07)
κλῆσις a calling, call 2 (2.8) (0.312) (0.04)
Τιμόθεος Timotheus 2 (2.8) (0.23) (0.04)
θεμέλιος of or for the foundation; (abs.) foundation (stone) 3 (4.1) (0.295) (0.06)
περισσεύω to be over and above 3 (4.1) (0.114) (0.06)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 5 (6.9) (1.416) (0.11)
ἀλοάω to thresh, thresh out 2 (2.8) (0.02) (0.04)
ὁσάκις as many times as, as often as 2 (2.8) (0.085) (0.04)
πάντοτε at all times, always 2 (2.8) (0.202) (0.04)
ἀθανασία immortality 2 (2.8) (0.176) (0.04)
διδακτός taught, learnt 2 (2.8) (0.059) (0.04)
ἅρπαξ rapacious 3 (4.1) (0.046) (0.07)
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice, the primal offering 3 (4.1) (0.227) (0.07)
νεκρόω to make dead 2 (2.8) (0.077) (0.05)
ἀνάμνησις a calling to mind, recollection 2 (2.8) (0.197) (0.05)
κύριος having power 60 (82.7) (8.273) (1.56)
σάρξ flesh 11 (15.2) (3.46) (0.29)
θέλημα will 3 (4.1) (0.367) (0.08)
συγχαίρω to rejoice with, take part in joy 2 (2.8) (0.047) (0.06)
ἐπιταγή imposition 2 (2.8) (0.04) (0.06)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 22 (30.3) (2.803) (0.66)
καταισχύνω to disgrace, dishonour, put to shame 5 (6.9) (0.11) (0.16)
ἄνομος without law, lawless 4 (5.5) (0.185) (0.13)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 6 (8.3) (2.47) (0.21)
μωρός dull, sluggish, stupid 4 (5.5) (0.158) (0.14)
εὐσχήμων elegant in figure, mien and bearing, graceful 3 (4.1) (0.077) (0.11)
ἀναπληρόω to fill up 2 (2.8) (0.149) (0.07)
σταυρόω to fence with pales; to crucify 4 (5.5) (0.319) (0.15)
σπειράομαι to be coiled 3 (4.1) (0.088) (0.12)
ὑποτάσσω to place 8 (11.0) (0.402) (0.32)
ἀσθενόω to weaken 2 (2.8) (0.122) (0.08)
ἄπιστος not to be trusted 11 (15.2) (0.466) (0.48)
δοκιμάζω to assay 3 (4.1) (0.33) (0.13)
ἀγοράζω to be in the ἀγορά 3 (4.1) (0.156) (0.13)
ξυρέω to shave 2 (2.8) (0.044) (0.09)
διδαχή teaching 2 (2.8) (0.103) (0.09)
κενόω to empty out, drain 2 (2.8) (0.776) (0.09)
κερδαίνω to gain, derive profit 5 (6.9) (0.215) (0.23)
ὑστερέω to be behind, come late 3 (4.1) (0.149) (0.14)
Μωυσῆς Moses 2 (2.8) (1.297) (0.1)
στέγω to cover closely, so as to keep 2 (2.8) (0.075) (0.1)
κρυπτός hidden, secret 2 (2.8) (0.133) (0.1)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 2 (2.8) (1.676) (0.1)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 3 (4.1) (1.217) (0.15)
σοφία skill 17 (23.4) (1.979) (0.86)
ἀλλάσσω to make other than it is, to change, alter 2 (2.8) (0.139) (0.1)
περιτέμνω to cut 2 (2.8) (0.134) (0.1)
κλάω to break, break off 2 (2.8) (0.091) (0.1)
σπείρω to sow 8 (11.0) (0.378) (0.41)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 20 (27.6) (1.109) (1.06)
δαιμόνιον divine being, spirit 3 (4.1) (0.247) (0.16)
μερίζω to divide, distribute 3 (4.1) (0.35) (0.16)
ἄφωνος voiceless, speechless, dumb, silent 2 (2.8) (0.195) (0.11)
γλῶσσα the tongue 21 (29.0) (1.427) (1.17)
διαίρεσις a dividing, division 3 (4.1) (1.82) (0.17)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 16 (22.1) (0.803) (0.91)
ἄρτος bread, loaf of bread 7 (9.7) (1.04) (0.41)
καταντάω come down to, arrive 2 (2.8) (0.16) (0.12)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 8 (11.0) (1.619) (0.49)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 11 (15.2) (1.195) (0.68)
ἀτιμία dishonour, disgrace 2 (2.8) (0.205) (0.13)
ζηλόω to rival, vie with, emulate 4 (5.5) (0.278) (0.26)
ἀδελφός sons of the same mother 39 (53.8) (2.887) (2.55)
Ἰουδαῖος a Jew 8 (11.0) (2.187) (0.52)
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 2 (2.8) (0.233) (0.13)
ἐσθίω to eat 28 (38.6) (2.007) (1.91)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 26 (35.8) (3.498) (1.79)
κήρυγμα that which is cried by a herald, a proclamation, public notice 3 (4.1) (0.417) (0.21)
ὑμός your 81 (111.7) (6.015) (5.65)
φθορά destruction, ruin, perdition 2 (2.8) (1.418) (0.14)
οἰκοδομέω to build a house 7 (9.7) (0.725) (0.5)
σῶμα the body 46 (63.4) (16.622) (3.34)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 2 (2.8) (0.555) (0.15)
καταχράομαι to make full use of, apply; to finish off, execute 2 (2.8) (0.129) (0.15)
κόσμος order 21 (29.0) (3.744) (1.56)
σταυρός an upright pale 2 (2.8) (0.473) (0.15)
μιμητής an imitator, copyist 2 (2.8) (0.107) (0.15)
ἐνεργέω to be in action, to operate 2 (2.8) (1.664) (0.15)
κόπος a striking, beating 2 (2.8) (0.276) (0.16)
γαμέω to marry 9 (12.4) (0.59) (0.75)
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 3 (4.1) (0.902) (0.25)
κοινωνός a companion, partner 2 (2.8) (0.293) (0.17)
περισσός beyond the regular number 4 (5.5) (1.464) (0.34)
ἐπιγιγνώσκω to look upon, witness, observe 4 (5.5) (0.366) (0.34)
φυτεύω to plant 4 (5.5) (0.206) (0.34)
εἴδωλον an image, a phantom 4 (5.5) (0.649) (0.35)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 27 (37.2) (3.691) (2.36)
κοιμάω to lull 6 (8.3) (0.492) (0.55)
ἀστήρ star 3 (4.1) (1.24) (0.27)
ποίμνη a flock 2 (2.8) (0.101) (0.19)
ἐνδύω to go into 3 (4.1) (0.313) (0.29)
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 4 (5.5) (0.635) (0.38)
ἐξουσία power 10 (13.8) (1.082) (0.97)
ἀσπάζομαι to welcome kindly, bid welcome, greet 4 (5.5) (0.387) (0.39)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 3 (4.1) (0.291) (0.31)
ἀνάξιος unworthy, not deemed 2 (2.8) (0.247) (0.21)
διακρίνω to separate one from another 5 (6.9) (0.94) (0.53)
κέντρον any sharp point 2 (2.8) (1.175) (0.21)
συνέρχομαι come together, meet 7 (9.7) (0.758) (0.75)
διατάσσω to appoint 4 (5.5) (0.243) (0.45)
σιγάω to be silent 3 (4.1) (0.333) (0.34)
νήπιος infant, childish 6 (8.3) (0.379) (0.69)
ἐνεργής productive 2 (2.8) (0.112) (0.24)
πίνω to drink 13 (17.9) (2.254) (1.59)
τρέχω to run 4 (5.5) (0.495) (0.49)
σύμφορος accompanying; suitable, useful, profitable 2 (2.8) (0.084) (0.26)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 2 (2.8) (0.819) (0.26)
σάλπιγξ a war-trumpet, trump 2 (2.8) (0.202) (0.27)
ἐκλέγω to pick out; single out 3 (4.1) (0.433) (0.41)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 58 (80.0) (8.778) (7.86)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 3 (4.1) (1.226) (0.42)
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 2 (2.8) (0.392) (0.28)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 4 (5.5) (1.995) (0.57)
χωρίζω to separate, part, sever, divide 4 (5.5) (1.352) (0.58)
γράφω to scratch, draw, write 18 (24.8) (7.064) (2.6)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 6 (8.3) (1.028) (0.87)
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 2 (2.8) (0.575) (0.3)
θυόω to fill with sweet smells 2 (2.8) (0.122) (0.3)
γνωρίζω to make known, point out, explain 2 (2.8) (1.012) (0.3)
Ἔφεσος Ephesus (f., the city; m., the founder) 2 (2.8) (0.185) (0.3)
διδάσκαλος a teacher, master 2 (2.8) (1.058) (0.31)
ποῦ where 8 (11.0) (0.998) (1.25)
ἐκδέχομαι to take 2 (2.8) (0.243) (0.32)
βεβαιόω to make firm, confirm, establish, secure, warrant, make good 2 (2.8) (0.291) (0.33)
ἐπιμένω to stay on, tarry 2 (2.8) (0.213) (0.33)
νεκρός a dead body, corpse 13 (17.9) (1.591) (2.21)
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 2 (2.8) (0.409) (0.34)
εἰκών a likeness, image, portrait 3 (4.1) (1.509) (0.52)
σοφός wise, skilled, clever 11 (15.2) (1.915) (1.93)
ἔσχατος outermost 5 (6.9) (2.261) (0.9)
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 2 (2.8) (0.224) (0.36)
γάλα milk 2 (2.8) (0.9) (0.37)
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 4 (5.5) (0.516) (0.74)
θεός god 105 (144.8) (26.466) (19.54)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 6 (8.3) (0.951) (1.13)
δικαιόω to set right 2 (2.8) (0.311) (0.38)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 17 (23.4) (2.811) (3.25)
προπέμπω to send before, send on 2 (2.8) (0.171) (0.38)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 3 (4.1) (0.897) (0.58)
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 2 (2.8) (0.543) (0.38)
εὐδοκέω to be well pleased 2 (2.8) (0.11) (0.39)
πάντως altogether; 4 (5.5) (2.955) (0.78)
καρδία the heart 5 (6.9) (2.87) (0.99)
κείρω to cut 2 (2.8) (0.121) (0.4)
ἀντάω to come opposite to, meet face to face, meet with 2 (2.8) (0.09) (0.4)
ἐλεύθερος free 6 (8.3) (0.802) (1.2)
ὀφείλω to owe, have to pay 6 (8.3) (1.063) (1.21)
δουλόω to make a slave of, enslave 2 (2.8) (0.201) (0.41)
ἰδιώτης a private person, an individual 3 (4.1) (0.552) (0.61)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 7 (9.7) (1.623) (1.45)
ἄρτι just now, recently 7 (9.7) (0.652) (1.45)
νυνί now, at this moment 2 (2.8) (0.695) (0.41)
κακία badness 2 (2.8) (1.366) (0.41)
ἄδηλος not seen 2 (2.8) (0.791) (0.41)
δόξα a notion 12 (16.5) (4.474) (2.49)
βλέπω to see, have the power of sight 7 (9.7) (1.591) (1.51)
γυνή a woman 41 (56.5) (6.224) (8.98)
δοῦλος slave 5 (6.9) (1.48) (1.11)
πειράζω to make proof 3 (4.1) (0.335) (0.66)
ἀκοή a hearing, the sound heard 2 (2.8) (0.941) (0.44)
ζητέω to seek, seek for 8 (11.0) (5.036) (1.78)
κομάω to let the hair grow long; give oneself airs 2 (2.8) (0.104) (0.47)
νεφέλη a cloud 2 (2.8) (0.351) (0.47)
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 3 (4.1) (1.783) (0.71)
ἐλάχιστος the smallest, least 3 (4.1) (0.969) (0.73)
γραφή drawing, writing; indictment 2 (2.8) (2.255) (0.49)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 5 (6.9) (1.945) (1.28)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 4 (5.5) (1.829) (1.05)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 21 (29.0) (6.8) (5.5)
ἀγείρω to bring together, gather together 3 (4.1) (0.329) (0.79)
πιστός2 to be trusted 5 (6.9) (1.164) (1.33)
πίστις trust, belief; pledge, security 7 (9.7) (3.054) (1.94)
ἀδελφή a sister 2 (2.8) (0.542) (0.56)
κεφαλή the head 10 (13.8) (3.925) (2.84)
πιστεύω to trust, trust to 9 (12.4) (3.079) (2.61)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 2 (2.8) (1.083) (0.6)
ἐπιστολή a message, command, commission 2 (2.8) (1.043) (0.6)
ζωή a living 2 (2.8) (2.864) (0.6)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 2 (2.8) (1.096) (0.6)
ἰσχυρός strong, mighty 4 (5.5) (2.136) (1.23)
ἐντολή an injunction, order, command, behest 2 (2.8) (0.701) (0.63)
μισθός wages, pay, hire 4 (5.5) (0.682) (1.26)
βασίλεια a queen, princess 5 (6.9) (2.773) (1.59)
πρόσωπον the face, visage, countenance 3 (4.1) (1.94) (0.95)
σῴζω to save, keep 9 (12.4) (2.74) (2.88)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 16 (22.1) (7.241) (5.17)
εἰρήνη peace, time of peace 4 (5.5) (1.348) (1.32)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 4 (5.5) (0.911) (1.33)
θάνατος death 8 (11.0) (3.384) (2.71)
τράπεζα four-legged a table 2 (2.8) (0.588) (0.68)
ὅταν when, whenever 12 (16.5) (9.255) (4.07)
εἷς one 30 (41.4) (23.591) (10.36)
ἀήρ the lower air, the air 2 (2.8) (3.751) (0.71)
οὖς auris, the ear 2 (2.8) (1.469) (0.72)
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 2 (2.8) (0.239) (0.72)
ἐκτός outside 4 (5.5) (1.394) (1.48)
ἄγγελος a messenger, envoy 4 (5.5) (2.06) (1.51)
ἄνθρωπος man, person, human 31 (42.7) (19.466) (11.67)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 7 (9.7) (2.566) (2.66)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 10 (13.8) (3.66) (3.87)
μή not 96 (132.4) (50.606) (37.36)
ὅτι2 conj.: that, because 61 (84.1) (49.49) (23.92)
παρουσία a being present, presence 2 (2.8) (0.687) (0.79)
ἐργάζομαι to work, labour 4 (5.5) (2.772) (1.58)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 59 (81.3) (49.106) (23.97)
ἵημι to set a going, put in motion 15 (20.7) (12.618) (6.1)
βασιλεία a kingdom, dominion 5 (6.9) (2.877) (2.08)
δεῖπνον the principal meal 2 (2.8) (0.717) (0.83)
ἐάν if 48 (66.2) (23.689) (20.31)
ὀφθαλμός the eye 5 (6.9) (2.632) (2.12)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 3 (4.1) (0.798) (1.28)
αἷμα blood 4 (5.5) (3.53) (1.71)
ναός the dwelling of a god, a temple 3 (4.1) (1.339) (1.29)
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 6 (8.3) (3.02) (2.61)
πᾶς all, the whole 118 (162.7) (59.665) (51.63)
ἐθέλω to will, wish, purpose 17 (23.4) (4.574) (7.56)
καθίζω to make to sit down, seat 2 (2.8) (0.432) (0.89)
βασιλεύω to be king, to rule, reign 3 (4.1) (1.423) (1.37)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 4 (5.5) (1.438) (1.84)
σημεῖον a sign, a mark, token 2 (2.8) (3.721) (0.94)
νόμος usage, custom, law, ordinance 9 (12.4) (5.63) (4.23)
οἶδα to know 25 (34.5) (9.863) (11.77)
οὔπω not yet 2 (2.8) (1.001) (0.94)
νόος mind, perception 7 (9.7) (5.507) (3.33)
παρακαλέω to call to 6 (8.3) (1.069) (2.89)
οὕτως so, in this manner 31 (42.7) (28.875) (14.91)
οὐ not 168 (231.6) (104.879) (82.22)
φωνή a sound, tone 3 (4.1) (3.591) (1.48)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 9 (12.4) (5.553) (4.46)
διό wherefore, on which account 12 (16.5) (5.73) (5.96)
τίη why? wherefore? 28 (38.6) (26.493) (13.95)
ἕκαστος every, every one, each, each one 22 (30.3) (12.667) (11.08)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 64 (88.2) (50.199) (32.23)
αὐξάνω to make large, increase, augment 2 (2.8) (1.963) (1.01)
εἶτα then, next 3 (4.1) (4.335) (1.52)
ἐν in, among. c. dat. 172 (237.1) (118.207) (88.06)
κλαίω to weep, lament, wail 2 (2.8) (0.415) (1.03)
τέλειος having reached its end, finished, complete 3 (4.1) (3.199) (1.55)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 7 (9.7) (2.388) (3.65)
Μακεδονία Macedon 2 (2.8) (0.296) (1.06)
διέρχομαι to go through, pass through 3 (4.1) (1.398) (1.59)
σύ you (personal pronoun) 115 (158.6) (30.359) (61.34)
τιμή that which is paid in token of worth 4 (5.5) (1.962) (2.21)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 3 (4.1) (1.966) (1.67)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 3 (4.1) (2.734) (1.67)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 2 (2.8) (0.984) (1.12)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 15 (20.7) (12.481) (8.47)
δύναμις power, might, strength 15 (20.7) (13.589) (8.54)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 3 (4.1) (2.405) (1.71)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 2 (2.8) (2.656) (1.17)
τίς who? which? 27 (37.2) (21.895) (15.87)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 2 (2.8) (1.137) (1.18)
ὑμέτερος your, yours 2 (2.8) (0.709) (1.21)
Ἀπόλλων Apollo 4 (5.5) (0.986) (2.42)
ἐγώ I (first person pronoun) 142 (195.8) (54.345) (87.02)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 4 (5.5) (1.525) (2.46)
ἐνίστημι to put, set, place in 2 (2.8) (0.778) (1.23)
διώκω to pursue 3 (4.1) (1.336) (1.86)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 7 (9.7) (13.567) (4.4)
πῶς how? in what way 10 (13.8) (8.955) (6.31)
ἀλλά otherwise, but 72 (99.3) (54.595) (46.87)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 4 (5.5) (3.359) (2.6)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 3 (4.1) (1.366) (1.96)
ἁμός our, my > ἐμός 2 (2.8) (0.628) (1.32)
ἕτερος the one; the other (of two) 11 (15.2) (18.33) (7.31)
οὗ where 6 (8.3) (6.728) (4.01)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 19 (26.2) (26.948) (12.74)
ὥστε so that 14 (19.3) (10.717) (9.47)
θνητός liable to death, mortal 2 (2.8) (1.296) (1.37)
γάρ for 107 (147.5) (110.606) (74.4)
θύω to sacrifice 3 (4.1) (1.161) (2.11)
χρεία use, advantage, service 3 (4.1) (2.117) (2.12)
πέτρα a rock, a ledge 2 (2.8) (0.682) (1.42)
παραλαμβάνω to receive from 3 (4.1) (1.745) (2.14)
τρέω to flee from fear, flee away 3 (4.1) (1.989) (2.15)
καλέω to call, summon 12 (16.5) (10.936) (8.66)
διά through c. gen.; because of c. acc. 42 (57.9) (56.77) (30.67)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 8 (11.0) (4.515) (5.86)
τῇ here, there 17 (23.4) (18.312) (12.5)
μέλω to be an object of care 2 (2.8) (0.505) (1.48)
λοιπός remaining, the rest 7 (9.7) (6.377) (5.2)
ὄνομα name 6 (8.3) (7.968) (4.46)
ἐξέρχομαι to go out, come out 2 (2.8) (1.544) (1.49)
πως somehow, in some way 10 (13.8) (9.844) (7.58)
πορεύω to make to go, carry, convey 4 (5.5) (1.56) (3.08)
κενός empty 4 (5.5) (2.157) (3.12)
παλαιός old in years 2 (2.8) (2.149) (1.56)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 10 (13.8) (6.432) (8.19)
καθό in so far as, according as 3 (4.1) (1.993) (2.46)
κατέχω to hold fast 3 (4.1) (1.923) (2.47)
μᾶλλον more, rather 10 (13.8) (11.489) (8.35)
μηδέ but not 6 (8.3) (4.628) (5.04)
παραγγέλλω to transmit as a message; give orders 2 (2.8) (0.491) (1.68)
καθά according as, just as 5 (6.9) (5.439) (4.28)
εἰσέρχομαι to go in 2 (2.8) (1.634) (1.72)
μυρίος numberless, countless, infinite 2 (2.8) (1.186) (1.73)
ὥρα [sacrificial victim] 2 (2.8) (2.015) (1.75)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 33 (45.5) (55.077) (29.07)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 2 (2.8) (1.25) (1.76)
οἶκος a house, abode, dwelling 4 (5.5) (2.871) (3.58)
ὥρα2 time, season, climate 2 (2.8) (2.188) (1.79)
εἰμί to be 160 (220.6) (217.261) (145.55)
ἔρχομαι to come 18 (24.8) (6.984) (16.46)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 7 (9.7) (4.322) (6.41)
δίδωμι to give 15 (20.7) (11.657) (13.85)
τρεῖς three 4 (5.5) (4.87) (3.7)
ἀνήρ a man 32 (44.1) (10.82) (29.69)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (2.8) (1.068) (1.87)
τις any one, any thing, some one, some thing; 84 (115.8) (97.86) (78.95)
διδάσκω to teach 2 (2.8) (3.329) (1.88)
ἔχω to have 49 (67.6) (48.945) (46.31)
τέκνον a child 3 (4.1) (1.407) (2.84)
λόγος the word 17 (23.4) (29.19) (16.1)
ἀδικέω to do wrong 3 (4.1) (2.105) (2.89)
μέρος a part, share 7 (9.7) (11.449) (6.76)
πῦρ fire 3 (4.1) (4.894) (2.94)
ἀφίημι to send forth, discharge 3 (4.1) (2.477) (2.96)
οὐδείς not one, nobody 19 (26.2) (19.346) (18.91)
ἀλήθεια truth 2 (2.8) (3.154) (1.99)
σύν along with, in company with, together with 7 (9.7) (4.575) (7.0)
θύω2 rage, seethe 2 (2.8) (1.097) (2.0)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 2 (2.8) (2.54) (2.03)
δηλόω to make visible 2 (2.8) (4.716) (2.04)
οἰκία a building, house, dwelling 2 (2.8) (1.979) (2.07)
ὑπάρχω to begin; to exist 5 (6.9) (13.407) (5.2)
οὐρανός heaven 2 (2.8) (4.289) (2.08)
ἐμός mine 18 (24.8) (8.401) (19.01)
μηδείς (and not one); not one, no-one 6 (8.3) (8.165) (6.35)
ἔξω out 2 (2.8) (2.334) (2.13)
ἔργον work 8 (11.0) (5.905) (8.65)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 3 (4.1) (5.09) (3.3)
τίθημι to set, put, place 7 (9.7) (6.429) (7.71)
γένος race, stock, family 3 (4.1) (8.844) (3.31)
either..or; than 21 (29.0) (34.073) (23.24)
γίγνομαι become, be born 41 (56.5) (53.204) (45.52)
ἱερόν sanctuary 2 (2.8) (1.348) (2.26)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 21 (29.0) (26.85) (24.12)
τρίτος the third 2 (2.8) (4.486) (2.33)
ἐλπίς hope, expectation 3 (4.1) (1.675) (3.51)
πίπτω to fall, fall down 3 (4.1) (1.713) (3.51)
οἰκέω to inhabit, occupy 3 (4.1) (1.588) (3.52)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 2 (2.8) (1.678) (2.39)
μανθάνω to learn 3 (4.1) (3.86) (3.62)
ἡμέρα day 7 (9.7) (8.416) (8.56)
λαμβάνω to take, seize, receive 11 (15.2) (15.895) (13.47)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 3 (4.1) (8.208) (3.67)
οὖν so, then, therefore 19 (26.2) (34.84) (23.41)
πούς a foot 4 (5.5) (2.799) (4.94)
οὔτε neither / nor 13 (17.9) (13.727) (16.2)
ἔπειτα then, next 6 (8.3) (2.603) (7.5)
the 835 (1151.2) (1391.018) (1055.57)
τέλος the fulfilment 3 (4.1) (4.234) (3.89)
ὥσπερ just as if, even as 5 (6.9) (13.207) (6.63)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 16 (22.1) (24.797) (21.7)
πωλέω to exchange; to sell 1 (1.4) (0.27) (0.39) too few
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (1.4) (0.323) (0.31) too few
μαίνομαι to rage, be furious 1 (1.4) (0.455) (0.75) too few
μαλακός soft 1 (1.4) (0.963) (0.55) too few
προσευχή prayer 1 (1.4) (0.242) (0.0) too few
πυκτεύω to practise boxing, box, spar 1 (1.4) (0.023) (0.0) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (1.4) (0.301) (0.23) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (1.4) (0.652) (1.82) too few
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 1 (1.4) (0.513) (0.13) too few
κορέννυμι to sate, satiate, satisfy 1 (1.4) (0.065) (0.24) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (1.4) (0.356) (0.49) too few
ἐκπειράζω to tempt 1 (1.4) (0.006) (0.0) too few
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 1 (1.4) (2.123) (0.03) too few
γαμίζω to give in marriage 2 (2.8) (0.008) (0.0) too few
ἀφθαρσία incorruption 3 (4.1) (0.171) (0.0) too few
βλασφημέω to drop evil 1 (1.4) (0.211) (0.04) too few
καταρτίζω to adjust, put in order, in battle array 1 (1.4) (0.053) (0.17) too few
τηρέω to watch over, protect, guard 1 (1.4) (0.878) (1.08) too few
ἀροτριάω plough 2 (2.8) (0.017) (0.0) too few
ὄντως really, actually > εἰμί 1 (1.4) (0.913) (0.13) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (1.4) (1.907) (0.49) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (1.4) (0.865) (1.06) too few
μακάριος blessed, happy 1 (1.4) (0.896) (0.38) too few
ἔσω to the interior 1 (1.4) (0.334) (0.47) too few
σελήνη the moon 1 (1.4) (1.588) (0.3) too few
βουλή will, determination; council, senate 1 (1.4) (1.357) (1.49) too few
μωραίνω to be silly, foolish 1 (1.4) (0.015) (0.01) too few
ἑτοιμάζω to make ready, prepare 1 (1.4) (0.326) (0.58) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (1.4) (1.304) (0.42) too few
ἐτάζω to examine, test 1 (1.4) (0.302) (0.59) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 (1.4) (2.333) (3.87) too few
ἐξουσιάζω to exercise authority over 3 (4.1) (0.014) (0.0) too few
ἄξιος worthy 1 (1.4) (3.181) (3.3) too few
ὡσαύτως in like manner, just so 1 (1.4) (1.656) (0.46) too few
ἔνδοξος held in esteem 1 (1.4) (0.746) (0.16) too few
ποῖος of what nature? of what sort? 1 (1.4) (2.531) (2.35) too few
κύμβαλον a cymbal 1 (1.4) (0.032) (0.0) too few
Γαλατία Galatia 1 (1.4) (0.081) (0.13) too few
συγκρίνω to compound 1 (1.4) (0.236) (0.13) too few
ἀπολούω to wash off 1 (1.4) (0.084) (0.04) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (1.4) (0.845) (0.76) too few
ἦτε surely, doubtless 1 (1.4) (0.02) (0.01) too few
γεώργιον field 1 (1.4) (0.054) (0.0) too few
διότι for the reason that, since 1 (1.4) (2.819) (2.97) too few
ἐξουδενόω to set at naught 3 (4.1) (0.019) (0.0) too few
ἐπιθανάτιος condemned to death 1 (1.4) (0.005) (0.0) too few
χρυσίον a piece of gold 1 (1.4) (0.361) (0.24) too few
κιθάρα lyre, lute 1 (1.4) (0.109) (0.04) too few
ἀρχιτέκτων a chief-artificer, master-builder, director of works, architect, engineer 1 (1.4) (0.059) (0.07) too few
πῶμα2 a drink, a draught 1 (1.4) (0.297) (0.17) too few
πενθέω to bewail, lament, mourn for 1 (1.4) (0.146) (0.13) too few
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 1 (1.4) (0.753) (2.86) too few
ἀπάγω to lead away, carry off 1 (1.4) (0.763) (1.22) too few
συμβασιλεύω to rule 1 (1.4) (0.014) (0.02) too few
εὐπάρεδρος constantly attending 1 (1.4) (0.002) (0.0) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (1.4) (1.523) (2.38) too few
πάσχα Passover 1 (1.4) (0.355) (0.07) too few
ἄκων a javelin, dart 1 (1.4) (0.32) (0.63) too few
κατεργάζομαι to effect by labour, to achieve, accomplish 1 (1.4) (0.29) (0.46) too few
ἐλεεινός finding pity, pitied 1 (1.4) (0.104) (0.3) too few
μῆτις wisdom, counsel, cunning, craft 1 (1.4) (0.158) (0.61) too few
ῥιπή the swing 1 (1.4) (0.042) (0.2) too few
ἀδόκιμος not standing the test, spurious 1 (1.4) (0.062) (0.03) too few
πρόσκομμα a stumble, stumbling 1 (1.4) (0.025) (0.0) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (1.4) (0.903) (1.53) too few
παρίστημι to make to stand 1 (1.4) (1.412) (1.77) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (1.4) (0.668) (0.63) too few
ξύλον wood 1 (1.4) (1.689) (0.89) too few
ἀμετακίνητος immovable 1 (1.4) (0.017) (0.0) too few
μολύνω to stain, sully, defile 1 (1.4) (0.05) (0.01) too few
εἴσοπτρον a mirror 1 (1.4) (0.033) (0.01) too few
ἄφοβος without fear 1 (1.4) (0.082) (0.04) too few
ὑπεροχή a projection, an eminence 1 (1.4) (0.53) (0.24) too few
συμπάσχω to suffer together, be affected by the same thing 1 (1.4) (0.059) (0.04) too few
ἄφθαρτος uncorrupted, incorruptible 2 (2.8) (0.567) (0.0) too few
δειπνέω to make a meal 1 (1.4) (0.284) (0.35) too few
ἐλευθερία freedom, liberty 1 (1.4) (0.488) (1.08) too few
κρέας flesh, meat, a piece of meat 1 (1.4) (0.542) (0.82) too few
πλουτίζω to make wealthy, enrich 1 (1.4) (0.025) (0.03) too few
ἑτερόγλωσσος of other tongue 1 (1.4) (0.006) (0.01) too few
ἄγω to lead 1 (1.4) (5.181) (10.6) too few
ἔνοχος held in 1 (1.4) (0.114) (0.08) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (1.4) (0.801) (1.21) too few
Κόρινθος Corinth, (masc) Korinthos son of Zeus, founder of Corinth 1 (1.4) (0.268) (0.94) too few
ἀκαταστασία instability, anarchy, confusion 1 (1.4) (0.026) (0.04) too few
θέατρον a place for seeing 1 (1.4) (0.316) (0.19) too few
κυβερνάω to act as pilot 1 (1.4) (0.082) (0.13) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 1 (1.4) (0.506) (0.46) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (1.4) (4.795) (6.12) too few
πλήρωμα a full measure; crew 1 (1.4) (0.318) (0.3) too few
καταργέω to leave unemployed 9 (12.4) (0.125) (0.0) too few
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 1 (1.4) (0.748) (0.91) too few
ἀρσενοκοίτης lying with men 1 (1.4) (0.006) (0.0) too few
ὄφις a serpent, snake 1 (1.4) (0.542) (0.41) too few
πάροδος passer-by 1 (1.4) (0.305) (0.19) too few
εἴκοσι twenty 1 (1.4) (0.899) (2.3) too few
πόλεμος battle, fight, war 1 (1.4) (3.953) (12.13) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (1.4) (2.051) (3.42) too few
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 1 (1.4) (0.78) (1.22) too few
τολμάω to undertake, take heart 1 (1.4) (1.2) (1.96) too few
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 (1.4) (2.132) (1.65) too few
ἐκνήφω to sleep off a drunken fit, become sober again 1 (1.4) (0.005) (0.0) too few
μακροθυμέω to be long-suffering 1 (1.4) (0.024) (0.0) too few
γυμνός naked, unclad 1 (1.4) (0.564) (0.65) too few
θυσιαστήριον an altar 2 (2.8) (0.233) (0.0) too few
ὀλοθρευτής a destroyer (ὀλοθρεύω LSJ) 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
ἀκροβυστία the foreskin 2 (2.8) (0.079) (0.0) too few
ποιός of a certain nature, kind 1 (1.4) (3.169) (2.06) too few
πανουργία knavery, roguery, villany 1 (1.4) (0.098) (0.02) too few
χήρα bereft of a husband, a widow 1 (1.4) (0.17) (0.06) too few
ἀμήν verily, of a truth, so be it 1 (1.4) (0.161) (0.37) too few
περικάθαρμα an off-scouring, refuse 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
καινός new, fresh 1 (1.4) (0.929) (0.58) too few
ἀθετέω to set aside 1 (1.4) (0.19) (0.16) too few
κόκκος a grain, seed 1 (1.4) (0.161) (0.03) too few
δυσφημέω to use ill words 1 (1.4) (0.008) (0.0) too few
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 (1.4) (2.437) (2.68) too few
καταχράω to suffice, see καταχράομαι end of entry 1 (1.4) (0.047) (0.08) too few
χαλκός copper 1 (1.4) (0.86) (1.99) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (1.4) (1.583) (2.13) too few
δικαιοσύνη righteousness, justice 1 (1.4) (1.642) (1.25) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (1.4) (1.136) (0.78) too few
λύω to loose 1 (1.4) (2.411) (3.06) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (1.4) (0.675) (0.47) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (1.4) (9.032) (7.24) too few
περιάγω to lead 1 (1.4) (0.208) (0.2) too few
βάθος depth 1 (1.4) (0.995) (0.45) too few
διαθήκη a disposition 1 (1.4) (0.558) (0.02) too few
ἄρρωστος weak, sickly 1 (1.4) (0.322) (0.02) too few
ἐντρέπω to turn about 1 (1.4) (0.071) (0.18) too few
αὔριον to-morrow 1 (1.4) (0.225) (0.2) too few
ἐπισπάω to draw 1 (1.4) (0.302) (0.35) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (1.4) (3.717) (4.75) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (1.4) (3.016) (1.36) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (1.4) (5.601) (4.92) too few
κλέπτης a thief 1 (1.4) (0.161) (0.13) too few
συναναμείγνυμι mix up together 2 (2.8) (0.007) (0.0) too few
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 1 (1.4) (0.36) (0.13) too few
ὑπωπιάζω to strike 1 (1.4) (0.002) (0.0) too few
εἰκῇ without plan 1 (1.4) (0.206) (0.27) too few
ἰχθύς a fish 1 (1.4) (1.082) (0.54) too few
περιτομή circumcision 1 (1.4) (0.319) (0.01) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (1.4) (4.435) (0.59) too few
σάρκινος of flesh, in the flesh 1 (1.4) (0.028) (0.01) too few
ἀπολογία a speech in defence, defence 1 (1.4) (0.324) (0.08) too few
ὄφελος furtherance, advantage, help 1 (1.4) (0.194) (0.22) too few
σκάνδαλον a trap 1 (1.4) (0.084) (0.0) too few
ἀποκάλυψις an uncovering, a revelation 2 (2.8) (0.164) (0.0) too few
διαλογισμός a balancing of accounts 1 (1.4) (0.066) (0.05) too few
τάξις an arranging 1 (1.4) (2.44) (1.91) too few
δράσσομαι to grasp 1 (1.4) (0.047) (0.06) too few
εἴσω to within, into 1 (1.4) (1.02) (1.34) too few
καρπός fruit 1 (1.4) (1.621) (1.05) too few
Σάββατον sabbath 1 (1.4) (0.306) (0.1) too few
σαρκικός fleshly, sensual 3 (4.1) (0.078) (0.0) too few
μικρός small, little 1 (1.4) (5.888) (3.02) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (1.4) (8.59) (11.98) too few
σχολάζω to have leisure 1 (1.4) (0.148) (0.07) too few
νουθετέω to put in mind, to admonish, warn, advise 1 (1.4) (0.124) (0.16) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (1.4) (3.295) (3.91) too few
εὐλογία good 1 (1.4) (0.211) (0.06) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (1.4) (0.351) (0.28) too few
λοιδορέω to abuse, revile 1 (1.4) (0.236) (0.3) too few
σῖτος corn, grain 1 (1.4) (0.721) (1.84) too few
μεθύω to be drunken with wine 1 (1.4) (0.226) (0.18) too few
ἐγκρατεύομαι exercise self-control 2 (2.8) (0.009) (0.0) too few
ὑστέρημα deficiency, need, want 1 (1.4) (0.046) (0.0) too few
παραζηλόω provoke to jealousy 1 (1.4) (0.018) (0.0) too few
εὐγενής well-born, of noble race, of high descent 1 (1.4) (0.208) (0.26) too few
ἀστατέω to be unstable 1 (1.4) (0.002) (0.0) too few
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 (1.4) (1.616) (8.21) too few
ἀπρόσκεπτος unforeseen 1 (1.4) (0.009) (0.01) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (1.4) (2.105) (2.59) too few
ἀνδρίζω to make a man of 1 (1.4) (0.019) (0.01) too few
ποιμαίνω to be shepherd 1 (1.4) (0.093) (0.13) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (1.4) (1.336) (3.27) too few
νουθεσία admonition, warning 1 (1.4) (0.053) (0.01) too few
ἀπεκδέχομαι to expect anxiously, to look for, await 1 (1.4) (0.031) (0.0) too few
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 1 (1.4) (0.33) (0.01) too few
προσκυνέω to make obeisance 1 (1.4) (0.658) (0.35) too few
ὄρος a mountain, hill 1 (1.4) (2.059) (3.39) too few
ἀκρασία2 incontinence 1 (1.4) (0.212) (0.03) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (1.4) (4.463) (2.35) too few
ἐπιθυμητής one who longs for 1 (1.4) (0.026) (0.04) too few
αἰτέω to ask, beg; postulate 1 (1.4) (1.871) (1.48) too few
παραγίγνομαι to come near, attend upon 1 (1.4) (1.332) (3.51) too few
μαρτύριον a testimony, proof 1 (1.4) (0.434) (0.21) too few
πινάω to be dirty 1 (1.4) (0.043) (0.03) too few
γυμνιτεύω to be naked (γυμνητεύω) 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
ἀδικία injustice 1 (1.4) (0.737) (0.96) too few
βρόχος a noose 1 (1.4) (0.171) (0.18) too few
κολαφίζω to buffet 1 (1.4) (0.006) (0.0) too few
βόειος of an ox 1 (1.4) (0.362) (0.69) too few
στήκω to stand 1 (1.4) (0.042) (0.03) too few
ἀσπασμός a greeting, embrace, salutation 1 (1.4) (0.029) (0.0) too few
κιθαρίζω to play the cithara 1 (1.4) (0.088) (0.05) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (1.4) (0.916) (1.28) too few
ψυχή breath, soul 1 (1.4) (11.437) (4.29) too few
ἐπιέννυμι to put on besides 1 (1.4) (0.228) (0.44) too few
ψευδομάρτυς a false witness 1 (1.4) (0.01) (0.0) too few
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 (1.4) (0.536) (0.86) too few
ζυμόω to leaven 1 (1.4) (0.011) (0.0) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 1 (1.4) (0.845) (1.03) too few
νέος young, youthful 1 (1.4) (2.183) (4.18) too few
συνεσθίω eat together 1 (1.4) (0.016) (0.0) too few
στέφανος that which surrounds 1 (1.4) (0.775) (0.94) too few
ὑπηρέτης (an under-rower); a servant 1 (1.4) (0.273) (0.24) too few
ἀποφέρω to carry off 1 (1.4) (0.269) (0.44) too few
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 1 (1.4) (0.494) (0.31) too few
ἐπιθυμητός desired, to be desired 1 (1.4) (0.02) (0.01) too few
ἄτομος uncut, unmown 1 (1.4) (1.231) (0.0) too few
φανερόω to make manifest 1 (1.4) (0.21) (0.14) too few
λογία a collection for the poor 2 (2.8) (0.021) (0.0) too few
ὅπου where 1 (1.4) (1.571) (1.19) too few
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 1 (1.4) (0.243) (0.18) too few
φθαρτός perishable 2 (2.8) (0.707) (0.0) too few
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (1.4) (0.756) (0.17) too few
πυρόω to burn with fire, burn up 1 (1.4) (0.098) (0.04) too few
φύραμα that which is mixed 2 (2.8) (0.041) (0.0) too few
δώδεκα twelve 1 (1.4) (0.398) (0.44) too few
δέρω to skin, flay 1 (1.4) (0.049) (0.13) too few
παράγω to lead by 1 (1.4) (0.509) (0.37) too few
μέσος middle, in the middle 1 (1.4) (6.769) (4.18) too few
τύπτω to beat, strike, smite 1 (1.4) (0.436) (0.94) too few
ἦθος custom, character 1 (1.4) (0.735) (0.82) too few
μέσης a wind between 1 (1.4) (1.256) (0.46) too few
ἄφρων without sense 1 (1.4) (0.284) (0.32) too few
πονηρία a bad state 1 (1.4) (0.356) (0.27) too few
παρεδρεύω to sit constantly beside, attend constantly, be always near 1 (1.4) (0.008) (0.01) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (1.4) (3.981) (2.22) too few
καῖρος the row of thrums 1 (1.4) (1.981) (3.68) too few
περίψημα anything wiped off, an offscouring 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
ἀναβαίνω to go up, mount, to go up to 1 (1.4) (1.13) (1.65) too few
ἐπερωτάω to inquire of, question, consult 1 (1.4) (0.209) (0.35) too few
ἐφάπαξ once for all 1 (1.4) (0.013) (0.0) too few
γυμνητεύω to be light-armed 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
τρόμος a trembling, quaking, quivering 1 (1.4) (0.131) (0.13) too few
νή (yes) by.. 1 (1.4) (0.565) (1.11) too few
καρδιόω hearten 1 (1.4) (0.014) (0.0) too few
ἐρῆμος desolate, lone, lonely, lonesome, solitary 1 (1.4) (1.033) (1.28) too few
γραμματεύς a secretary, clerk 1 (1.4) (0.19) (0.05) too few
ἦχος sound 1 (1.4) (0.194) (0.07) too few
Ἰερουσαλήμ Jerusalem 1 (1.4) (0.798) (0.0) too few
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 1 (1.4) (0.732) (0.41) too few
ζηλωτός to be emulated, worthy of imitation 1 (1.4) (0.08) (0.1) too few
ἀποστολή a sending off 1 (1.4) (0.068) (0.03) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (1.4) (1.92) (3.82) too few
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 1 (1.4) (0.182) (0.15) too few
εἰδωλολατρεία idolatry 1 (1.4) (0.019) (0.0) too few
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 1 (1.4) (0.255) (0.07) too few
θύρα a door 1 (1.4) (0.919) (1.74) too few
ζάω to live 1 (1.4) (2.268) (1.36) too few
παιδίον a child 1 (1.4) (1.117) (0.81) too few
πεντηκοστός fiftieth 1 (1.4) (0.088) (0.01) too few
δίδημι to bind, fetter 1 (1.4) (0.029) (0.04) too few
κτῆνος flocks and herds 1 (1.4) (0.237) (0.29) too few
κραταιόω strengthen, mid. prevail 1 (1.4) (0.017) (0.0) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (1.4) (2.863) (2.91) too few
ἐκτίνω to pay off, pay in full 1 (1.4) (0.288) (0.33) too few
διψάω to thirst 1 (1.4) (0.247) (0.14) too few
ἤ2 exclam. 1 (1.4) (1.346) (0.16) too few
συνείδησις self-consciousness: conscience 8 (11.0) (0.105) (0.0) too few
ἐπάνω above, atop, on the upper side 1 (1.4) (0.335) (0.32) too few
ψαλμός a twitching 1 (1.4) (0.212) (0.01) too few
εὐκαιρέω to devote one's leisure 1 (1.4) (0.006) (0.04) too few
πτηνός feathered, winged 1 (1.4) (0.287) (0.08) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (1.4) (5.491) (7.79) too few
Ἀσία Asia 1 (1.4) (0.787) (2.44) too few
ἀμέριμνος free from care, unconcerned 1 (1.4) (0.015) (0.01) too few
βρῶσις meat 1 (1.4) (0.153) (0.15) too few
ἔννομος within the law, lawful, legal 1 (1.4) (0.088) (0.1) too few
παρατίθημι to place beside 1 (1.4) (1.046) (0.41) too few
ζηλωτής an emulator, zealous admirer 1 (1.4) (0.094) (0.07) too few
ζημιόω to cause loss 1 (1.4) (0.209) (0.24) too few
ποτε ever, sometime 1 (1.4) (7.502) (8.73) too few
πάροδος2 a by-way, passage, first entrance by the chorus 1 (1.4) (0.362) (0.25) too few
σφραγίς a seal, signet, seal-ring 1 (1.4) (0.238) (0.13) too few
διάκονος a servant, waiting-man 1 (1.4) (0.32) (0.1) too few
θάπτω to bury, to honour with funeral rites 1 (1.4) (0.399) (1.01) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (1.4) (5.582) (2.64) too few
ὄσφρησις the sense of smell, smell 1 (1.4) (0.226) (0.0) too few
πάσχω to experience, to suffer 1 (1.4) (6.528) (5.59) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (1.4) (1.264) (1.76) too few
παραχειμάζω to winter in 1 (1.4) (0.019) (0.12) too few
σκότος darkness, gloom 1 (1.4) (0.838) (0.48) too few
ἀκολουθέω to follow 1 (1.4) (1.679) (0.69) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (1.4) (0.653) (0.51) too few
πλεῖστος most, largest 1 (1.4) (4.005) (5.45) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (1.4) (1.242) (2.43) too few
ἄζυμος unleavened 2 (2.8) (0.091) (0.0) too few
εὐοδόω to help on the way 1 (1.4) (0.008) (0.0) too few
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 (1.4) (17.728) (33.0) too few
συμβιβάζω to bring together 1 (1.4) (0.007) (0.02) too few
ζύμη leaven 4 (5.5) (0.092) (0.0) too few
ἀκρασία bad mixture, ill temperature 1 (1.4) (0.215) (0.02) too few
ἐπιστολεύς secretary 1 (1.4) (0.135) (0.04) too few
φίλημα a kiss 1 (1.4) (0.068) (0.27) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (1.4) (0.39) (0.49) too few
παράδοσις a handing down, transmission 1 (1.4) (0.213) (0.1) too few
αἴνιγμα a dark saying, riddle 1 (1.4) (0.13) (0.05) too few
φωτίζω to enlighten, illuminate: to instruct, teach 1 (1.4) (0.166) (0.04) too few
τοσοῦτος so large, so tall 1 (1.4) (5.396) (4.83) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (1.4) (3.387) (1.63) too few
εὔσημος of good signs 1 (1.4) (0.02) (0.01) too few
ἀπολύτρωσις a ransoming 1 (1.4) (0.066) (0.0) too few
ἤτε or also 1 (1.4) (0.025) (0.07) too few
νύξ the night 1 (1.4) (2.561) (5.42) too few
θερίζω to do summer-work, to mow, reap 1 (1.4) (0.104) (0.08) too few
ῥάβδος a rod, wand, stick, switch 1 (1.4) (0.44) (0.18) too few
στάδιον a stade, = ca. 600 feet 1 (1.4) (0.733) (2.15) too few
ἔκβασις a way out, egress 1 (1.4) (0.081) (0.09) too few
συνεργέω to work together with, help in work, cooperate 1 (1.4) (0.22) (0.54) too few
ἄκαρπος without fruit, barren 1 (1.4) (0.078) (0.04) too few
τοίνυν therefore, accordingly 1 (1.4) (5.224) (2.04) too few
ὀψώνιον provisions 1 (1.4) (0.024) (0.19) too few
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 1 (1.4) (0.663) (0.9) too few
παροξύνω to urge, prick 1 (1.4) (0.329) (0.27) too few
πλήν except 1 (1.4) (2.523) (3.25) too few
καταπίνω to gulp, swallow down 1 (1.4) (0.238) (0.15) too few
εἰδωλολάτρης an idol-worshipper, idolater 4 (5.5) (0.033) (0.0) too few
ἔκτρωμα a child untimely born, an abortion 1 (1.4) (0.014) (0.0) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (1.4) (0.984) (0.97) too few
πάσσω to sprinkle 1 (1.4) (0.277) (0.4) too few
φιλόνικος fond of victory, contentious. 1 (1.4) (0.078) (0.09) too few
χιλιάς the number one thousand, a thousand 1 (1.4) (0.294) (0.16) too few
συνεργός working together, joining 1 (1.4) (0.182) (0.29) too few
θείνω to strike, wound 1 (1.4) (0.215) (0.86) too few
εἰδωλόθυτος sacrificed to idols 5 (6.9) (0.05) (0.0) too few
ὁποῖος of what sort 1 (1.4) (1.665) (0.68) too few
ἥσσων less, weaker 1 (1.4) (2.969) (2.18) too few
κυριακός of or for an owner or master 1 (1.4) (0.044) (0.0) too few
τυπικός impressionable 1 (1.4) (0.017) (0.0) too few
οὐαί woe 1 (1.4) (0.159) (0.0) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (1.4) (4.748) (5.64) too few
ἀγνωσία ignorance 1 (1.4) (0.061) (0.02) too few
ὡσπερεί just as if 1 (1.4) (0.123) (0.04) too few
εὐσχημοσύνη gracefulness, decorum 1 (1.4) (0.024) (0.06) too few
πιθός persuasive (πιθανός) 1 (1.4) (0.0) (0.0) too few
μάκελλον the meat-market, shambles 1 (1.4) (0.004) (0.0) too few
ἠθέω to sift, strain 1 (1.4) (0.159) (0.21) too few
φθόγγος any clear, distinct sound 1 (1.4) (0.205) (0.16) too few
παραμυθία encouragement, exhortation, persuasion 1 (1.4) (0.142) (0.01) too few
εὐχαριστία thankfulness, gratitude 1 (1.4) (0.125) (0.04) too few
χόρτος a feeding-place; fodder 1 (1.4) (0.138) (0.07) too few
παράκλησις a calling to one's aid, summons 1 (1.4) (0.208) (0.16) too few
διάκρισις separation, dissolution 1 (1.4) (0.436) (0.02) too few
θυσιαστήριος sacrificial 1 (1.4) (0.128) (0.0) too few
τιτρώσκω to wound 1 (1.4) (0.464) (0.44) too few
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 1 (1.4) (1.017) (0.5) too few
παύω to make to cease 1 (1.4) (1.958) (2.55) too few
κατάκειμαι to lie down, lie outstretched 1 (1.4) (0.243) (0.4) too few
παιδαγωγός a boy-ward; 1 (1.4) (0.18) (0.06) too few
ἀδάπανος without expense, costing nothing 1 (1.4) (0.009) (0.0) too few
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 1 (1.4) (0.531) (0.83) too few
ἄπειμι be absent 1 (1.4) (1.064) (1.49) too few
ὀνομάζω to name 1 (1.4) (4.121) (1.33) too few
ἀσχήμων misshapen, unseemly, shameful 1 (1.4) (0.07) (0.04) too few
οἰκονομία the management of a household 1 (1.4) (0.493) (0.31) too few
ἐπιβάλλω to throw 1 (1.4) (0.749) (1.78) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (1.4) (1.365) (1.36) too few
προορίζω to determine beforehand, to predetermine, pre-ordain 1 (1.4) (0.019) (0.0) too few
πέντε five 1 (1.4) (1.584) (2.13) too few
θησαυρίζω to store 1 (1.4) (0.032) (0.03) too few
μιμνήσκω to remind 1 (1.4) (1.852) (2.27) too few
ψωμίζω to feed with sops 1 (1.4) (0.007) (0.0) too few
ἐξαίρω lift up, lift off the earth 1 (1.4) (0.224) (0.23) too few
περιβόλαιον that which is thrown round, a covering 1 (1.4) (0.029) (0.01) too few
θηριομαχέω fight with wild beasts 1 (1.4) (0.004) (0.0) too few
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 1 (1.4) (0.579) (0.43) too few
συμμερίζω to distribute in shares 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
συνετός intelligent, sagacious, wise 1 (1.4) (0.25) (0.21) too few
ζωός alive, living 1 (1.4) (1.744) (0.57) too few
σύνεσις comprehension, understanding 1 (1.4) (0.458) (0.2) too few
Ἰάκωβος Jacob 1 (1.4) (0.165) (0.0) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (1.4) (1.852) (2.63) too few
σαλπίζω to sound the trumpet, give signal by trumpet 1 (1.4) (0.034) (0.03) too few
κτίζω to found 1 (1.4) (0.538) (0.6) too few
περπερεύομαι to boast 1 (1.4) (0.004) (0.0) too few
χλόη the first shoot of plants 1 (1.4) (0.119) (1.34) too few
ἱερόθυτος offered to a god 1 (1.4) (0.005) (0.01) too few
φανέρωσις disclosure 1 (1.4) (0.012) (0.0) too few
περιτίθημι to place round 1 (1.4) (0.34) (0.41) too few
καύχησις reason to boast 1 (1.4) (0.037) (0.0) too few
θυσία burnt offering, sacrifice 1 (1.4) (1.141) (0.81) too few
φόβος fear, panic, flight 1 (1.4) (1.426) (2.23) too few
οὐδέποτε never 1 (1.4) (0.782) (0.8) too few
διατήκω to melt, soften by heat 1 (1.4) (0.013) (0.01) too few
Γάϊος Gaius 1 (1.4) (0.291) (0.57) too few
φείδομαι to spare 1 (1.4) (0.34) (0.38) too few
δυνατός strong, mighty, able 1 (1.4) (3.942) (3.03) too few
ἀνέγκλητος not accused, without reproach, void of offence 1 (1.4) (0.031) (0.0) too few
ἀραρίσκω to join, join together, fasten 1 (1.4) (0.345) (0.92) too few
λίθος a stone 1 (1.4) (2.39) (1.5) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (1.4) (1.959) (1.39) too few
τάγμα that which has been ordered 1 (1.4) (0.266) (0.1) too few
αὐλός aulos (wind instrument resembling oboe) 1 (1.4) (0.482) (0.27) too few
ἐξαπατάω to deceive 1 (1.4) (0.368) (0.66) too few
πλουτέω to be rich, wealthy 1 (1.4) (0.277) (0.18) too few
οἷ2 whither; where (to) 1 (1.4) (0.405) (0.45) too few
γεννάω to beget, engender 1 (1.4) (2.666) (0.6) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (1.4) (13.803) (8.53) too few
ἀνοίγνυμι to open 1 (1.4) (0.625) (0.66) too few
δαιμόνιος of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous 1 (1.4) (0.364) (0.63) too few
ὑπέρακμος past the bloom of youth 1 (1.4) (0.002) (0.0) too few
θλῖψις pressure 1 (1.4) (0.294) (0.02) too few
ναῦς a ship 1 (1.4) (3.843) (21.94) too few
διερμηνευτής an interpreter 1 (1.4) (0.001) (0.0) too few
χάρισμα a grace, favour: a free gift, gift of God's grace 7 (9.7) (0.289) (0.0) too few
ὧδε in this wise, so, thus 1 (1.4) (1.85) (3.4) too few
ἀμπελών a vineyard 1 (1.4) (0.175) (0.0) too few
μετασχηματίζω to change the form of 1 (1.4) (0.023) (0.0) too few
ἑορτάζω to keep festival 1 (1.4) (0.122) (0.07) too few
ἀπρόσκοπος not stumbling, void of offence 1 (1.4) (0.007) (0.01) too few
χεῖλος lip 1 (1.4) (0.395) (0.41) too few
Ἀχαϊκός of Achaea 1 (1.4) (0.032) (0.13) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (1.4) (0.759) (1.06) too few
πειρασμός trial, temptation 2 (2.8) (0.191) (0.0) too few
ὄλεθρος ruin, destruction, death 1 (1.4) (0.352) (0.9) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (1.4) (0.514) (1.01) too few
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 1 (1.4) (15.198) (3.78) too few
κατακαίω to burn down, burn completely 1 (1.4) (0.233) (0.42) too few
ἀπελεύθερος an emancipated slave, a freedman 1 (1.4) (0.05) (0.01) too few
πραότης mildness, gentleness 1 (1.4) (0.147) (0.13) too few
δουλαγωγέω to make a slave, treat as such 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
νηπιάζω to be as a babe, childish 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
χρηστεύομαι to be good and kind 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
ἄψυχος lifeless, inanimate 1 (1.4) (0.583) (0.04) too few
κάκη wickedness, vice 1 (1.4) (0.043) (0.05) too few
βοή a loud cry, shout 1 (1.4) (0.664) (1.73) too few
ἐξεγείρω to awaken 1 (1.4) (0.043) (0.1) too few
φωνέω to produce a sound 1 (1.4) (0.617) (1.7) too few
ἀλαλάζω to raise the war-cry 1 (1.4) (0.049) (0.07) too few
λοίδορος railing, abusive 2 (2.8) (0.018) (0.0) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 1 (1.4) (1.082) (1.41) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (1.4) (0.322) (0.52) too few
κῦρος supreme power, authority 1 (1.4) (0.093) (0.03) too few
δείκνυμι to show 1 (1.4) (13.835) (3.57) too few
ἐπικαλέω to call upon 1 (1.4) (0.509) (0.72) too few
κατακρίνω to give as sentence against 1 (1.4) (0.154) (0.1) too few
προφητεία the gift of interpreting the will of the gods 5 (6.9) (0.537) (0.0) too few
ὀφειλή a debt 1 (1.4) (0.029) (0.0) too few
παίζω to play like a child, to sport, play 1 (1.4) (0.329) (0.57) too few
πονηρός toilsome, painful, grievous 1 (1.4) (1.795) (0.65) too few
κάθημαι to be seated 1 (1.4) (0.912) (1.11) too few
τήρησις a watching, keeping, guarding 1 (1.4) (0.169) (0.02) too few
κατηχέω to sound, to instruct 1 (1.4) (0.06) (0.04) too few
εἰστιτρώσκω perforate, pierce 1 (1.4) (0.003) (0.0) too few
δόκιμος assayed, examined, tested 1 (1.4) (0.192) (0.35) too few
πανταχοῦ everywhere 1 (1.4) (0.926) (0.27) too few
τίμιος valued 1 (1.4) (0.75) (0.31) too few
ταχύς quick, swift, fleet 1 (1.4) (3.502) (6.07) too few
βραβεῖον a prize in the games 1 (1.4) (0.03) (0.0) too few
εἰσακούω to hearken 1 (1.4) (0.087) (0.25) too few
διαστολή a notch 1 (1.4) (0.333) (0.08) too few
ἁγιασμός consecration, sanctification 1 (1.4) (0.08) (0.0) too few
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 (1.4) (2.081) (1.56) too few
φιμόω to muzzle, shut up as with a muzzle 1 (1.4) (0.014) (0.01) too few
μοιχός an adulterer, paramour, debaucher 1 (1.4) (0.153) (0.08) too few
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 1 (1.4) (6.869) (8.08) too few
γρηγορέω to be awake 1 (1.4) (0.035) (0.0) too few
χοϊκός of earth 4 (5.5) (0.039) (0.0) too few
ἐκλανθάνω to escape notice utterly 1 (1.4) (0.057) (0.11) too few
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 1 (1.4) (3.133) (1.05) too few
ἀποστέλλω to send off 1 (1.4) (1.335) (1.76) too few
ἥλιος the sun 1 (1.4) (3.819) (3.15) too few
ἀπερίσπαστος not diawn hither and thither, not distracted 1 (1.4) (0.016) (0.04) too few
εὔσχημος with decency 1 (1.4) (0.018) (0.0) too few
ἐνώπιος face to face 1 (1.4) (0.451) (0.01) too few
σπέρμα seed, offspring 1 (1.4) (2.127) (0.32) too few
ὑφή a web 1 (1.4) (0.148) (0.46) too few
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 (1.4) (0.705) (0.23) too few
ἀγενής unborn, uncreated 1 (1.4) (0.011) (0.0) too few
ποτίζω to give to drink 5 (6.9) (0.14) (0.0) too few
παιδεύω to bring up 1 (1.4) (0.727) (0.59) too few
ὑποταγή subordination, subjection, submission 1 (1.4) (0.019) (0.0) too few
καταμένω to stay behind, stay 1 (1.4) (0.11) (0.22) too few
Ἀχαία epithet of Demeter, Achaea 1 (1.4) (0.069) (0.58) too few
καταλλάσσω to change 1 (1.4) (0.042) (0.1) too few
πνευματικός of spirit, spiritual 16 (22.1) (0.61) (0.0) too few
αὐλέω to play on the flute 1 (1.4) (0.219) (0.26) too few
ὑποφέρω to carry away under 1 (1.4) (0.11) (0.1) too few
καλάμη the stalk 1 (1.4) (0.071) (0.07) too few
πεντακόσιοι five hundred 1 (1.4) (0.26) (1.02) too few
τύπος a blow 1 (1.4) (0.945) (0.32) too few
συγκεράννυμι to mix up with, commingle 1 (1.4) (0.036) (0.05) too few
βόα fish 1 (1.4) (0.336) (0.77) too few
κόμη the hair, hair of the head 1 (1.4) (0.314) (0.41) too few
λαός the people 2 (2.8) (2.428) (2.78)
βοῦς cow 2 (2.8) (1.193) (2.78)
which way, where, whither, in 2 (2.8) (4.108) (2.83)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 2 (2.8) (2.65) (2.84)
ὡς as, how 44 (60.7) (68.814) (63.16)
καλός beautiful 9 (12.4) (9.11) (12.96)
ταύτῃ in this way. 2 (2.8) (2.435) (2.94)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 85 (117.2) (173.647) (126.45)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 3 (4.1) (2.36) (4.52)
εἶπον to speak, say 9 (12.4) (16.169) (13.73)
ἐκ from out of 34 (46.9) (54.157) (51.9)
δεύτερος second 2 (2.8) (6.183) (3.08)
καί and, also 275 (379.2) (544.579) (426.61)
τοιοῦτος such as this 9 (12.4) (20.677) (14.9)
ὅμοιος like, resembling 3 (4.1) (10.645) (5.05)
δέ but 208 (286.8) (249.629) (351.92)
ὅς2 [possessive pronoun] 23 (31.7) (47.672) (39.01)
τοτέ at times, now and then 6 (8.3) (6.167) (10.26)
πατήρ a father 6 (8.3) (9.224) (10.48)
λέγω to pick; to say 32 (44.1) (90.021) (57.06)
οὗτος this; that 67 (92.4) (133.027) (121.95)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 4 (5.5) (7.784) (7.56)
ἄλλος other, another 23 (31.7) (40.264) (43.75)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 9 (12.4) (12.401) (17.56)
τότε at that time, then 6 (8.3) (6.266) (11.78)
ἐρῶ [I will say] 2 (2.8) (8.435) (3.94)
φρήν the midriff; heart, mind 2 (2.8) (0.791) (3.96)
βάρβαρος barbarous 2 (2.8) (1.886) (4.07)
ὅς who, that, which: relative pronoun 94 (129.6) (208.764) (194.16)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (4.1) (5.663) (6.23)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 7 (9.7) (6.249) (14.54)
πολύς much, many 21 (29.0) (35.28) (44.3)
εἰς into, to c. acc. 38 (52.4) (66.909) (80.34)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 3 (4.1) (6.305) (6.41)
πάλιν back, backwards 3 (4.1) (10.367) (6.41)
πρό before 2 (2.8) (5.786) (4.33)
ὁδός a way, path, track, journey 2 (2.8) (2.814) (4.36)
εἶμι come, go 6 (8.3) (7.276) (13.3)
οὐδέ and/but not; not even 10 (13.8) (20.427) (22.36)
ἀκούω to hear 4 (5.5) (6.886) (9.12)
ὁράω to see 8 (11.0) (16.42) (18.27)
εὑρίσκω to find 2 (2.8) (6.155) (4.65)
εἶδον to see 3 (4.1) (4.063) (7.0)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 24 (33.1) (56.75) (56.58)
πρῶτος first 7 (9.7) (18.707) (16.57)
πλείων more, larger 3 (4.1) (7.783) (7.12)
ἐπεί after, since, when 9 (12.4) (19.86) (21.4)
ἵστημι to make to stand 3 (4.1) (4.072) (7.15)
ἀπό from, away from. c. gen. 9 (12.4) (30.074) (22.12)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 4 (5.5) (19.178) (9.89)
ὅτε when 3 (4.1) (4.994) (7.56)
Ἕλλην Hellen; Greek 4 (5.5) (2.754) (10.09)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 21 (29.0) (76.461) (54.75)
δέω to bind, tie, fetter 6 (8.3) (17.994) (15.68)
ποιέω to make, to do 14 (19.3) (29.319) (37.03)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 (2.8) (5.448) (5.3)
καιρός time; the right moment, opportunity 3 (4.1) (4.163) (8.09)
φεύγω to flee, take flight, run away 2 (2.8) (2.61) (5.45)
χείρ the hand 4 (5.5) (5.786) (10.92)
δεῖ it is necessary 4 (5.5) (13.387) (11.02)
ἤδη already 4 (5.5) (8.333) (11.03)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 9 (12.4) (21.235) (25.5)
ἀνά up, upon 2 (2.8) (4.693) (6.06)
χράομαι use, experience 2 (2.8) (5.93) (6.1)
νῦν now at this very time 7 (9.7) (12.379) (21.84)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 19 (26.2) (64.142) (59.77)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (2.8) (4.613) (6.6)
τόπος a place 2 (2.8) (8.538) (6.72)
πρότερος before, earlier 7 (9.7) (25.424) (23.72)
πέμπω to send, despatch 2 (2.8) (2.691) (6.86)
ἐκεῖνος that over there, that 5 (6.9) (22.812) (17.62)
θάλασσα the sea 2 (2.8) (3.075) (7.18)
ἔτι yet, as yet, still, besides 4 (5.5) (11.058) (14.57)
υἱός a son 2 (2.8) (7.898) (7.64)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 2 (2.8) (4.909) (7.73)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 4 (5.5) (17.692) (15.52)
ἄρα particle: 'so' 5 (6.9) (11.074) (20.24)
γῆ earth 3 (4.1) (10.519) (12.21)
σός your 3 (4.1) (6.214) (12.92)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 10 (13.8) (44.62) (43.23)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 6 (8.3) (22.709) (26.08)
πάρειμι be present 2 (2.8) (5.095) (8.94)
φημί to say, to claim 7 (9.7) (36.921) (31.35)
χρόνος time 2 (2.8) (11.109) (9.36)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (2.8) (2.825) (10.15)
μέγας big, great 5 (6.9) (18.419) (25.96)
ἄν modal particle 7 (9.7) (32.618) (38.42)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 2 (2.8) (16.105) (11.17)
μέν on the one hand, on the other hand 20 (27.6) (109.727) (118.8)
κακός bad 2 (2.8) (7.257) (12.65)
γε at least, at any rate 5 (6.9) (24.174) (31.72)
ὅσος as much/many as 2 (2.8) (13.469) (13.23)
τε and 3 (4.1) (62.106) (115.18)

PAGINATE