Old Testament, unknown

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg030.opp-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,155 lemmas; 19,724 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἐκδίκησις an avenging 14 (7.1) (0.055) (0.01)
ἁμαρτωλός (adj.) sinful, (n.) sinner 34 (17.2) (0.305) (0.03)
κρίμα decision, judgement 17 (8.6) (0.219) (0.01)
διαθήκη a disposition 23 (11.7) (0.558) (0.02)
πλημμέλεια a mistake in music, false note 7 (3.5) (0.036) (0.01)
καύχημα a boast, vaunt 7 (3.5) (0.058) (0.01)
ἐνώπιος face to face 7 (3.5) (0.451) (0.01)
ὕψιστος highest, loftiest 49 (24.8) (0.213) (0.05)
ἀγάπησις affection 5 (2.5) (0.026) (0.01)
κατακλυσμός a deluge, inundation 5 (2.5) (0.16) (0.01)
ἐπισκοπή a watching over, visitation 5 (2.5) (0.502) (0.01)
ἐπιβλέπω to look upon, look attentively 4 (2.0) (0.097) (0.01)
πληθύνω to make full, increase, multiply 8 (4.1) (0.082) (0.01)
σαλεύω to cause to rock, make to oscillate, shake to and fro 4 (2.0) (0.119) (0.01)
ταπείνωσις humiliation, abasement, defeat 4 (2.0) (0.07) (0.01)
σίον the water-parsnep 4 (2.0) (0.261) (0.01)
θλῖψις pressure 10 (5.1) (0.294) (0.02)
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 9 (4.6) (0.403) (0.02)
ἐπίχαρμα an object of malignant joy 3 (1.5) (0.003) (0.01)
ἐνδελεχής continuous, perpetual 6 (3.0) (0.026) (0.01)
εἰρηνεύω to bring to peace, reconcile 3 (1.5) (0.034) (0.01)
Σολομών Solomon, Salomo 3 (1.5) (0.269) (0.01)
σκώληξ a worm 3 (1.5) (0.154) (0.01)
ὑπομονή a remaining behind 6 (3.0) (0.176) (0.01)
προσφορά a bringing to, applying, application 9 (4.6) (0.11) (0.02)
ἀποκαλύπτω to uncover 8 (4.1) (0.215) (0.02)
εὐλογία good 20 (10.1) (0.211) (0.06)
ἔδεσμα meat 5 (2.5) (0.3) (0.01)
παγίς a trap 5 (2.5) (0.053) (0.01)
διανόημα a thought, notion 7 (3.5) (0.046) (0.02)
πτωχεία beggary, mendacity 7 (3.5) (0.041) (0.02)
εὐοδία a good journey, wishes for a good journey 2 (1.0) (0.004) (0.01)
ἀπέναντι opposite, against 6 (3.0) (0.051) (0.02)
καυχάομαι to speak loud, be loud-tongued 4 (2.0) (0.146) (0.01)
χόρτασμα fodder, forage: food for men 2 (1.0) (0.013) (0.01)
σύγκριμα body formed by combination, compound 2 (1.0) (0.033) (0.01)
ἐλεήμων pitiful, merciful, compassionate 2 (1.0) (0.038) (0.01)
τῆ take 30 (15.2) (1.084) (0.11)
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 2 (1.0) (0.33) (0.01)
κοπάζω to grow weary 2 (1.0) (0.01) (0.01)
ἐξομολόγησις admission, confession 2 (1.0) (0.012) (0.01)
ἐξείλλω to disentangle 2 (1.0) (0.043) (0.01)
εὐκοσμία orderly behaviour, good conduct, decency 2 (1.0) (0.048) (0.01)
υἱόω make into a son 4 (2.0) (0.483) (0.01)
ὑπεράγω lift up over 2 (1.0) (0.002) (0.01)
πόρνος catamite 2 (1.0) (0.053) (0.01)
μέθυσος drunken 2 (1.0) (0.02) (0.01)
πυρώδης cereal 2 (1.0) (0.084) (0.01)
πτῶσις a falling, fall 12 (6.1) (0.37) (0.04)
παραβολή juxta-position, comparison 11 (5.6) (0.372) (0.04)
ἀπαίδευτος uneducated 7 (3.5) (0.102) (0.03)
ἄβυσσος with no bottom, bottomless, unfathomed 5 (2.5) (0.094) (0.02)
κατάρα a curse 5 (2.5) (0.085) (0.02)
ἐκλεκτός picked out, select 3 (1.5) (0.155) (0.01)
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 3 (1.5) (0.119) (0.01)
κληρονομέω to receive a share of an inheritance, to inherit a portion 9 (4.6) (0.183) (0.04)
ἀλλοίωσις a change, alteration 3 (1.5) (0.774) (0.01)
σπινθήρ a spark 3 (1.5) (0.066) (0.01)
εὐωδία a sweet smell 6 (3.0) (0.161) (0.03)
πορνεία fornication, prostitution 3 (1.5) (0.192) (0.01)
σίζω to hiss 4 (2.0) (0.241) (0.02)
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 8 (4.1) (0.177) (0.04)
μωρός dull, sluggish, stupid 25 (12.7) (0.158) (0.14)
κύριος2 a lord, master 189 (95.8) (7.519) (1.08)
ἁγιάζω hallow, make sacred 5 (2.5) (0.167) (0.03)
ὑπερηφανία arrogance, disdain 10 (5.1) (0.057) (0.06)
σύνεσις comprehension, understanding 32 (16.2) (0.458) (0.2)
βρῶμα that which is eaten, food, meat 10 (5.1) (0.341) (0.07)
ἀνάπαυσις repose, rest 12 (6.1) (0.194) (0.08)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 17 (8.6) (3.701) (0.12)
μνημόσυνον a remembrance, memorial, record 18 (9.1) (0.05) (0.13)
ποδήρης reaching to the feet 2 (1.0) (0.036) (0.01)
κάκωσις ill-treatment 3 (1.5) (0.092) (0.02)
ἐπιδεής in want of 2 (1.0) (0.024) (0.01)
δίγλωσσος speaking two languages 2 (1.0) (0.007) (0.01)
πλημμελέω to make a false note in music; to offend, err 3 (1.5) (0.142) (0.02)
εὐσεβής pious, religious, righteous 15 (7.6) (0.418) (0.11)
μήτρα womb 3 (1.5) (0.691) (0.02)
κάμινος an oven, furnace, kiln 5 (2.5) (0.068) (0.04)
ποσαχῶς in how many ways? 2 (1.0) (0.114) (0.01)
προφητεύω to be an interpreter 2 (1.0) (0.298) (0.01)
πλάσμα anything moulded, an image, figure 2 (1.0) (0.164) (0.01)
ἀτμός steam, vapor 4 (2.0) (0.391) (0.03)
κοίμησις a lying down to sleep 2 (1.0) (0.008) (0.01)
ἀντίληψις exchange, counter, claim, objection 2 (1.0) (0.22) (0.01)
κεραμεοῦς of clay, earthen 2 (1.0) (0.06) (0.01)
ὅρασις seeing, the act of sight 7 (3.5) (0.319) (0.05)
πανουργία knavery, roguery, villany 3 (1.5) (0.098) (0.02)
λαβή a handle, haft 4 (2.0) (0.171) (0.03)
ἐνθύμημα a thought, piece of reasoning, argument 4 (2.0) (0.083) (0.03)
ἐνέργημα action, activity, operation 2 (1.0) (0.054) (0.01)
ἀναξηραίνω to dry up 2 (1.0) (0.032) (0.01)
κοπιάω to be tired, grow weary 4 (2.0) (0.093) (0.03)
ἐξαλείφω to plaster over; to wipe out, obliterate 8 (4.1) (0.062) (0.07)
σκέπη a covering, shelter, protection 6 (3.0) (0.118) (0.05)
κύριος having power 180 (91.3) (8.273) (1.56)
εὐφροσύνη mirth, merriment 16 (8.1) (0.244) (0.14)
μερίς a part, portion, share, parcel 14 (7.1) (0.238) (0.13)
εὐφραίνω to cheer, delight, gladden 18 (9.1) (0.305) (0.16)
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 8 (4.1) (0.135) (0.07)
εὐλογέω to speak well of, praise, honour 4 (2.0) (0.23) (0.04)
παιδεία the rearing of a child 38 (19.3) (0.557) (0.35)
στῦλος a pillar 3 (1.5) (0.113) (0.03)
ἀκουστός heard, audible 3 (1.5) (0.066) (0.03)
ἀσχημοσύνη want of form, ungracefulness 3 (1.5) (0.064) (0.03)
πρᾶσις a selling, sale 3 (1.5) (0.047) (0.03)
μῶμος blame, ridicule, disgrace 6 (3.0) (0.062) (0.06)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 49 (24.8) (1.619) (0.49)
ὑπερήφανος overweening, arrogant, haughty 14 (7.1) (0.11) (0.14)
λαλιά talking, talk, chat 8 (4.1) (0.035) (0.08)
διαλογισμός a balancing of accounts 5 (2.5) (0.066) (0.05)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 54 (27.4) (1.995) (0.57)
ζωή a living 56 (28.4) (2.864) (0.6)
ἔλεος pity, mercy, compassion 23 (11.7) (0.389) (0.25)
ὑετός rain 4 (2.0) (0.26) (0.04)
βίβλος the inner bark of the papyrus 2 (1.0) (0.315) (0.02)
ὁδοιπόρος a wayfarer, traveller 2 (1.0) (0.024) (0.02)
θύρωμα doorway 2 (1.0) (0.007) (0.02)
κολλάω to glue, cement 2 (1.0) (0.116) (0.02)
προσγελάω to look laughing at 2 (1.0) (0.005) (0.02)
κυπάρισσος a cypress 2 (1.0) (0.053) (0.02)
ἄνθραξ charcoal, coal 2 (1.0) (0.182) (0.02)
συναγωγή a bringing together, uniting 10 (5.1) (0.421) (0.11)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 10 (5.1) (1.416) (0.11)
ἀνταποδίδωμι to give back, repay, tender in repayment 6 (3.0) (0.068) (0.07)
καρδία the heart 89 (45.1) (2.87) (0.99)
ἀτιμία dishonour, disgrace 11 (5.6) (0.205) (0.13)
ἀσύνετος void of understanding, stupid 7 (3.5) (0.105) (0.08)
θεμέλιος of or for the foundation; (abs.) foundation (stone) 5 (2.5) (0.295) (0.06)
καλλονή beauty 3 (1.5) (0.018) (0.04)
ἀσεβής ungodly, godless, unholy, profane 15 (7.6) (0.47) (0.18)
ἐγγύη a pledge put into the hand: surety, security 3 (1.5) (0.025) (0.04)
σάρξ flesh 23 (11.7) (3.46) (0.29)
πτωχός one who crouches 22 (11.2) (0.253) (0.28)
μήποτε never, on no account 19 (9.6) (0.732) (0.24)
σοφία skill 67 (34.0) (1.979) (0.86)
μεγαλεῖος magnificent, splendid 4 (2.0) (0.04) (0.05)
ἀπώλεια destruction 12 (6.1) (0.32) (0.15)
ἐπαγωγή a bringing in, supplying; (logical) induction 9 (4.6) (0.333) (0.12)
σοφίζω to make wise, instruct 5 (2.5) (0.079) (0.07)
ἐμβλέπω to look in the face, look at 5 (2.5) (0.062) (0.07)
δόσις a giving 16 (8.1) (0.301) (0.21)
σφραγίς a seal, signet, seal-ring 9 (4.6) (0.238) (0.13)
κέδρος the cedar-tree 2 (1.0) (0.057) (0.03)
δικαίωμα an act by which wrong is set right 2 (1.0) (0.118) (0.03)
σταφυλή a bunch of grapes 3 (1.5) (0.131) (0.04)
διήγημα tale 2 (1.0) (0.093) (0.03)
πόρνη a prostitute 2 (1.0) (0.139) (0.03)
σταγών a drop 2 (1.0) (0.032) (0.03)
ἀπαιδευσία want of education 3 (1.5) (0.055) (0.04)
καθέδρα a seat 2 (1.0) (0.112) (0.03)
μετάνοια after-thought, repentance 3 (1.5) (0.341) (0.04)
λίβανος the frankincense-tree 3 (1.5) (0.277) (0.04)
μυστήριον a mystery 5 (2.5) (0.695) (0.07)
κρυπτός hidden, secret 6 (3.0) (0.133) (0.1)
θέλημα will 5 (2.5) (0.367) (0.08)
συνετός intelligent, sagacious, wise 13 (6.6) (0.25) (0.21)
καταράομαι to call down curses upon, imprecate upon 4 (2.0) (0.091) (0.07)
ἐργάτης a workman 3 (1.5) (0.147) (0.05)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 3 (1.5) (0.191) (0.05)
ἀσεβέω to be impious, to act profanely, sin against the gods 6 (3.0) (0.238) (0.1)
ἀποστροφή a turning back 3 (1.5) (0.059) (0.05)
κτίσις a founding, foundation 3 (1.5) (0.49) (0.05)
πλησμονή a filling 3 (1.5) (0.101) (0.05)
ἐκκλίνω to bend out of the regular line 6 (3.0) (0.2) (0.1)
σπέρμα seed, offspring 18 (9.1) (2.127) (0.32)
ἀνομία lawlessness 5 (2.5) (0.23) (0.09)
τράχηλος the neck, throat 5 (2.5) (0.563) (0.09)
συντέλεια a joint payment, joint contribution for public burdens 16 (8.1) (0.236) (0.29)
ἐξιλάσκομαι to propitiate 2 (1.0) (0.031) (0.04)
λειτουργός one who performed a λειτουργία 2 (1.0) (0.067) (0.04)
φάρυγξ the throat, gullet 2 (1.0) (0.231) (0.04)
μεγαλύνω to make great 2 (1.0) (0.065) (0.04)
πρωτόγονος first-born, firstling 2 (1.0) (0.025) (0.04)
ἐγκράτεια mastery over 2 (1.0) (0.214) (0.04)
μετανοέω to change one's mind 2 (1.0) (0.279) (0.04)
ταπεινόω to lower 8 (4.1) (0.164) (0.15)
διαχωρίζω to separate 2 (1.0) (0.034) (0.04)
ὀκνηρός shrinking, hesitating, backward, unready, timid 2 (1.0) (0.048) (0.04)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 11 (5.6) (2.47) (0.21)
ἄνομος without law, lawless 7 (3.5) (0.185) (0.13)
πονηρός toilsome, painful, grievous 34 (17.2) (1.795) (0.65)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 5 (2.5) (1.676) (0.1)
εὐθύνω to guide straight, direct 5 (2.5) (0.105) (0.1)
ἐγγυάω to give or hand over as a pledge, security 3 (1.5) (0.057) (0.06)
κλάδος a young slip 6 (3.0) (0.196) (0.12)
συμπόσιον a drinking-party, symposium 3 (1.5) (0.325) (0.06)
ἀφροσύνη folly, thoughtlessness, senselessness 6 (3.0) (0.166) (0.12)
νεότης youth 10 (5.1) (0.212) (0.2)
πρόσωπον the face, visage, countenance 47 (23.8) (1.94) (0.95)
ἀγάπη love 4 (2.0) (0.781) (0.08)
χρυσίον a piece of gold 12 (6.1) (0.361) (0.24)
ὡραῖος produced at the right season (subst. ἡ ὡραία harvest time) 10 (5.1) (0.236) (0.21)
πετεινός able to fly, full fledged 5 (2.5) (0.111) (0.1)
πραότης mildness, gentleness 6 (3.0) (0.147) (0.13)
πονηρία a bad state 13 (6.6) (0.356) (0.27)
νοήμων thoughtful, intelligent 2 (1.0) (0.009) (0.04)
ἐργασία work, daily labour, business 7 (3.5) (0.227) (0.15)
ὡσεί just as if, as though 2 (1.0) (0.276) (0.04)
ταχύνω to make quickly 2 (1.0) (0.018) (0.04)
ἀστραπή a flash of lightning, lightning 2 (1.0) (0.158) (0.04)
τρυφή softness, delicacy, daintiness 4 (2.0) (0.528) (0.09)
κατασκηνόω to pitch one's camp 2 (1.0) (0.021) (0.04)
ὑψόω to lift high, raise up 2 (1.0) (0.121) (0.04)
ἄνεσις a loosening, relaxing 2 (1.0) (0.2) (0.04)
ἀποσβέννυμι to put out, extinguish, quench 2 (1.0) (0.069) (0.04)
πλεονάζω to be more 3 (1.5) (0.323) (0.07)
σποδός wood-ashes, embers 3 (1.5) (0.09) (0.07)
εὐγένεια nobility of birth, high descent 3 (1.5) (0.141) (0.07)
ἦχος sound 3 (1.5) (0.194) (0.07)
ἐλάττωσις making smaller 3 (1.5) (0.03) (0.07)
δανείζω to put out money at usury, to lend 3 (1.5) (0.103) (0.07)
στηρίζω to make fast, prop, fix, set 4 (2.0) (0.136) (0.1)
ἐκκαίω to burn out 8 (4.1) (0.083) (0.19)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 530 (268.7) (26.948) (12.74)
ἀρεστός acceptable, pleasing 3 (1.5) (0.06) (0.07)
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice, the primal offering 3 (1.5) (0.227) (0.07)
ἰσχύς strength 25 (12.7) (0.923) (0.62)
κριτής a decider, judge, umpire 8 (4.1) (0.321) (0.2)
κτίζω to found 24 (12.2) (0.538) (0.6)
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 11 (5.6) (0.411) (0.28)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 4 (2.0) (0.551) (0.1)
εὐσεβέω to live or act piously, religiously 2 (1.0) (0.081) (0.05)
ἱκετεία supplication 2 (1.0) (0.052) (0.05)
γραμματεύς a secretary, clerk 2 (1.0) (0.19) (0.05)
διδασκαλία teaching, instruction, education 2 (1.0) (1.33) (0.05)
αἴνιγμα a dark saying, riddle 2 (1.0) (0.13) (0.05)
ἀπληστία insatiate desire, greediness 2 (1.0) (0.048) (0.05)
προσκόπτω to strike 4 (2.0) (0.052) (0.1)
γέννημα that which is produced 2 (1.0) (0.155) (0.05)
δοκιμάζω to assay 5 (2.5) (0.33) (0.13)
κραταιός strong, mighty, resistless 5 (2.5) (0.062) (0.13)
ῥόδον the rose 3 (1.5) (0.217) (0.08)
μερίζω to divide, distribute 6 (3.0) (0.35) (0.16)
πικρία bitterness 3 (1.5) (0.078) (0.08)
πλησίος near, close to 28 (14.2) (1.174) (0.76)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 22 (11.2) (1.083) (0.6)
πρόσταγμα an ordinance, command 4 (2.0) (0.282) (0.11)
βραχίων the arm 4 (2.0) (0.539) (0.11)
δυνάστης a lord, master, ruler 12 (6.1) (0.13) (0.33)
ὑστερέω to be behind, come late 5 (2.5) (0.149) (0.14)
πανοῦργος ready to do anything wicked, knavish, villanous 5 (2.5) (0.117) (0.14)
ἀναπαύω to make to cease, to stop 11 (5.6) (0.323) (0.31)
διαμένω to remain by, stand by 8 (4.1) (0.542) (0.23)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 9 (4.6) (0.819) (0.26)
ἄφρων without sense 11 (5.6) (0.284) (0.32)
χήρα bereft of a husband, a widow 2 (1.0) (0.17) (0.06)
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 5 (2.5) (0.86) (0.15)
ψεύστης a liar, cheat 2 (1.0) (0.066) (0.06)
κρίνον a lily 2 (1.0) (0.057) (0.06)
μέριμνα care, thought 4 (2.0) (0.075) (0.12)
βόθρος any hole 3 (1.5) (0.077) (0.09)
δράσσομαι to grasp 2 (1.0) (0.047) (0.06)
ὑάκινθος the hyacinth 2 (1.0) (0.038) (0.06)
πάσσαλος a peg 2 (1.0) (0.035) (0.06)
νωθρός sluggish, slothful, torpid 2 (1.0) (0.044) (0.06)
ἐπιστήμων knowing, wise, prudent 4 (2.0) (0.404) (0.12)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 20 (10.1) (1.096) (0.6)
ἐκτίνω to pay off, pay in full 11 (5.6) (0.288) (0.33)
ἐλασσόω to make less 13 (6.6) (0.198) (0.4)
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 12 (6.1) (0.33) (0.37)
ταπεινός low 9 (4.6) (0.507) (0.28)
ἐντολή an injunction, order, command, behest 20 (10.1) (0.701) (0.63)
ἐκχέω to pour out 7 (3.5) (0.22) (0.22)
καταπαύω to lay to rest, put an end to 10 (5.1) (0.203) (0.32)
λῆψις a taking hold, seizing, catching, seizure 3 (1.5) (0.202) (0.1)
κόπος a striking, beating 5 (2.5) (0.276) (0.16)
Ἰούδας Judas 2 (1.0) (0.915) (0.07)
ὁμίχλη a mist, fog 2 (1.0) (0.039) (0.07)
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 2 (1.0) (0.417) (0.07)
δρόσος dew 2 (1.0) (0.118) (0.07)
ἀγαπητός beloved 2 (1.0) (0.325) (0.07)
διαλλαγή interchange, exchange 2 (1.0) (0.056) (0.07)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 4 (2.0) (0.702) (0.13)
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 7 (3.5) (0.677) (0.24)
ἄρτος bread, loaf of bread 12 (6.1) (1.04) (0.41)
χεῖλος lip 12 (6.1) (0.395) (0.41)
μακάριος blessed, happy 11 (5.6) (0.896) (0.38)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 11 (5.6) (0.825) (0.38)
ἰσχύω to be strong 9 (4.6) (0.63) (0.31)
θησαυρός a store laid up, treasure 7 (3.5) (0.369) (0.26)
ὑπεροράω to look over, look down upon 4 (2.0) (0.189) (0.15)
ὀμίχλη mist, fog 2 (1.0) (0.049) (0.07)
συντρίβω to rub together 4 (2.0) (0.232) (0.15)
συνεθίζω to accustom 2 (1.0) (0.028) (0.07)
ξυλόω to make of wood. 2 (1.0) (0.206) (0.07)
ἀκροατής a hearer 2 (1.0) (0.237) (0.07)
λύπη pain of body 13 (6.6) (0.996) (0.48)
ἐνύπνιος in dreams appearing 3 (1.5) (0.139) (0.11)
φυλή a race, a tribe 6 (3.0) (0.846) (0.22)
εὕρημα an invention, discovery 3 (1.5) (0.074) (0.11)
λοιδορία railing, abuse 3 (1.5) (0.103) (0.11)
δικαιόω to set right 10 (5.1) (0.311) (0.38)
ὕψος height 9 (4.6) (0.539) (0.34)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 18 (9.1) (0.714) (0.68)
ἐξαίρω lift up, lift off the earth 6 (3.0) (0.224) (0.23)
ὑγίεια health, soundness 5 (2.5) (1.276) (0.19)
κοίτη the marriage-bed 3 (1.5) (0.13) (0.12)
καθώς how 7 (3.5) (0.867) (0.28)
οἰκέτης a house-slave, menial 15 (7.6) (0.585) (0.61)
ἔνδοξος held in esteem 4 (2.0) (0.746) (0.16)
θυμίαμα that which is burnt as incense 2 (1.0) (0.261) (0.08)
χάλαζα hail 2 (1.0) (0.153) (0.08)
καταισχύνω to disgrace, dishonour, put to shame 4 (2.0) (0.11) (0.16)
πέδη a fetter 4 (2.0) (0.058) (0.16)
λόγιον an announcement, oracle 2 (1.0) (0.248) (0.08)
αἶνος a tale, story 2 (1.0) (0.055) (0.08)
μωρία silliness, folly 2 (1.0) (0.091) (0.08)
θαυμάσιος wondrous, wonderful, marvellous 11 (5.6) (0.395) (0.46)
ῥῆσις a saying, speaking, speech 3 (1.5) (0.488) (0.13)
ἐγκαταλείπω to leave behind 7 (3.5) (0.18) (0.3)
ἐπιλήθω to cause to forget 4 (2.0) (0.221) (0.17)
στολή an equipment, armament 4 (2.0) (0.317) (0.17)
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 9 (4.6) (0.28) (0.38)
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 9 (4.6) (0.543) (0.38)
κρίσις a separating, power of distinguishing 15 (7.6) (1.732) (0.64)
ἐμπίμπλημι fill quite full 11 (5.6) (0.382) (0.47)
ἄκμων a thunderbolt 2 (1.0) (0.024) (0.09)
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 4 (2.0) (0.243) (0.18)
διάδημα a band 2 (1.0) (0.12) (0.09)
σωτήριος saving, delivering 3 (1.5) (0.456) (0.13)
ἄγος pollution, expiation 3 (1.5) (0.219) (0.13)
ἔδαφος the bottom, foundation, base 3 (1.5) (0.186) (0.13)
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 5 (2.5) (0.202) (0.22)
δόξα a notion 56 (28.4) (4.474) (2.49)
στόμα the mouth 41 (20.8) (2.111) (1.83)
γλῶσσα the tongue 26 (13.2) (1.427) (1.17)
μέλι honey 5 (2.5) (1.281) (0.23)
κακία badness 9 (4.6) (1.366) (0.41)
ὀφθαλμός the eye 46 (23.3) (2.632) (2.12)
ἔνδεια want, need, lack 4 (2.0) (0.423) (0.18)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 10 (5.1) (0.902) (0.46)
πάομαι to acquire 3 (1.5) (0.096) (0.14)
ἀπειθέω to be disobedient, refuse compliance 3 (1.5) (0.193) (0.14)
ῥίζα a root 6 (3.0) (0.974) (0.28)
διψάω to thirst 3 (1.5) (0.247) (0.14)
καῦμα burning heat 3 (1.5) (0.182) (0.14)
ἴχνος a track, footstep 5 (2.5) (0.246) (0.24)
ἔσχατος outermost 19 (9.6) (2.261) (0.9)
αὖλαξ a furrow 2 (1.0) (0.028) (0.1)
στενάζω to sigh often, sigh deeply 2 (1.0) (0.075) (0.1)
ποικιλία a marking with various colours, embroidering, embroidery 2 (1.0) (0.136) (0.1)
ἀχάριστος ungracious, unpleasant, unpleasing 2 (1.0) (0.079) (0.1)
ἐπιστήμη knowledge, skill 17 (8.6) (3.886) (0.82)
σεαυτοῦ of thyself 22 (11.2) (0.863) (1.06)
ἐπιγιγνώσκω to look upon, witness, observe 7 (3.5) (0.366) (0.34)
ἐνύπνιον a thing seen in sleep 3 (1.5) (0.139) (0.15)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 3 (1.5) (0.555) (0.15)
παράδεισος a park 3 (1.5) (0.236) (0.15)
παιδεύω to bring up 12 (6.1) (0.727) (0.59)
ψυχή breath, soul 87 (44.1) (11.437) (4.29)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 13 (6.6) (2.803) (0.66)
μισέω to hate 13 (6.6) (0.74) (0.66)
ζηλόω to rival, vie with, emulate 5 (2.5) (0.278) (0.26)
βοηθός assisting, auxiliary 3 (1.5) (0.182) (0.15)
ὀρφανός an orphan 2 (1.0) (0.101) (0.1)
προσφιλής dear, beloved 2 (1.0) (0.081) (0.1)
Γίγας the Giants 2 (1.0) (0.117) (0.1)
ἐρημόω to strip bare, to desolate, lay waste 3 (1.5) (0.085) (0.15)
νεφέλη a cloud 9 (4.6) (0.351) (0.47)
ὁμοιόω to make like 4 (2.0) (0.334) (0.21)
λαός the people 52 (26.4) (2.428) (2.78)
δόλιος crafty, deceitful, treacherous 3 (1.5) (0.075) (0.16)
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 3 (1.5) (0.141) (0.16)
λαῖλαψ a tempest, furious storm, hurricane 2 (1.0) (0.026) (0.11)
ὀργή natural impulse 25 (12.7) (1.273) (1.39)
αἰνέω (to tell;) to praise, approve, acquiesce in 9 (4.6) (0.149) (0.5)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 10 (5.1) (1.704) (0.56)
κοινωνός a companion, partner 3 (1.5) (0.293) (0.17)
σκεῦος a vessel 6 (3.0) (0.484) (0.34)
ἄμμος sand, sandy ground 3 (1.5) (0.067) (0.17)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 3 (1.5) (0.375) (0.17)
τέκνον a child 50 (25.3) (1.407) (2.84)
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 4 (2.0) (0.301) (0.23)
κάμπτω to bend, curve 4 (2.0) (0.361) (0.23)
ζυγόν anything which joins two 8 (4.1) (0.343) (0.46)
ἐκφαίνω to shew forth, bring to light, disclose, reveal, make manifest 6 (3.0) (0.16) (0.35)
εὐνοῦχος a eunuch 2 (1.0) (0.252) (0.12)
μοχλός a bar 3 (1.5) (0.083) (0.18)
ἀναιδής shameless 3 (1.5) (0.104) (0.18)
βῆμα a step, pace; a platform 2 (1.0) (0.203) (0.12)
τροχός wheel 2 (1.0) (0.137) (0.12)
εἰσίημι to send into 7 (3.5) (0.37) (0.41)
μεθύσκω to make drunk, intoxicate, inebriate 2 (1.0) (0.096) (0.12)
ἀνοίγνυμι to open 11 (5.6) (0.625) (0.66)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 7 (3.5) (1.304) (0.42)
δισσός two-fold, double 5 (2.5) (1.099) (0.3)
σήμερον to-day 4 (2.0) (0.478) (0.24)
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 8 (4.1) (0.39) (0.49)
διήγησις narrative, statement 7 (3.5) (0.346) (0.43)
ἐπιστροφή a turning about, twisting 3 (1.5) (0.168) (0.18)
πλοῦτος wealth, riches 13 (6.6) (1.072) (0.8)
φόβος fear, panic, flight 36 (18.3) (1.426) (2.23)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 5 (2.5) (0.291) (0.31)
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 42 (21.3) (3.02) (2.61)
παρθενία virginhood 2 (1.0) (0.13) (0.13)
εἰσακούω to hearken 4 (2.0) (0.087) (0.25)
κλέπτης a thief 2 (1.0) (0.161) (0.13)
συμβουλία advice 2 (1.0) (0.032) (0.13)
πάππος a grandfather 2 (1.0) (0.148) (0.13)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 11 (5.6) (1.407) (0.69)
μάστιξ a whip, scourge 5 (2.5) (0.185) (0.32)
χαρά joy, delight 3 (1.5) (0.368) (0.19)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 3 (1.5) (0.645) (0.19)
ἐπιλανθάνομαι to forget 4 (2.0) (0.214) (0.27)
ἀγοράζω to be in the ἀγορά 2 (1.0) (0.156) (0.13)
πενθέω to bewail, lament, mourn for 2 (1.0) (0.146) (0.13)
σιωπάω to be silent 4 (2.0) (0.372) (0.27)
ἔντιμος in honour, honoured, prized 2 (1.0) (0.136) (0.13)
ᾠδή a song, lay, ode 3 (1.5) (0.347) (0.2)
μακράν a long way, far, far away 6 (3.0) (0.444) (0.4)
ἐμμένω to abide in 5 (2.5) (0.282) (0.33)
σύμβουλος an adviser, counsellor 3 (1.5) (0.178) (0.2)
παραμένω to stay beside 5 (2.5) (0.305) (0.34)
εὐλαβέομαι to be discreet, cautious, beware 4 (2.0) (0.194) (0.27)
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 3 (1.5) (0.209) (0.21)
χρίω to touch on the surface: to rub 3 (1.5) (0.184) (0.21)
μαρτύριον a testimony, proof 3 (1.5) (0.434) (0.21)
σιωπή silence 5 (2.5) (0.238) (0.35)
περιβολή anything which is thrown round, a covering 2 (1.0) (0.093) (0.14)
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 4 (2.0) (0.416) (0.28)
ἀκροάομαι to hearken to, listen to 2 (1.0) (0.201) (0.14)
φεύζω to cry φεῦ 2 (1.0) (0.062) (0.14)
ἐκτείνω to stretch out 7 (3.5) (0.85) (0.49)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 32 (16.2) (1.343) (2.27)
βουλή will, determination; council, senate 21 (10.6) (1.357) (1.49)
ζωός alive, living 8 (4.1) (1.744) (0.57)
προσέχω to hold to, offer 18 (9.1) (1.101) (1.28)
λυσιτελέω to bring profit, gain 3 (1.5) (0.132) (0.21)
προσθέω to run towards 3 (1.5) (0.263) (0.21)
χορηγέω to lead a chorus 3 (1.5) (0.205) (0.21)
ἐπάνοδος a rising up 3 (1.5) (0.16) (0.21)
πνεῦμα a blowing 8 (4.1) (5.838) (0.58)
ἐνδύω to go into 4 (2.0) (0.313) (0.29)
συνοικέω to dwell together 5 (2.5) (0.226) (0.36)
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 8 (4.1) (0.405) (0.58)
γενεά race, stock, family 13 (6.6) (0.544) (0.95)
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 15 (7.6) (0.525) (1.1)
σελήνη the moon 4 (2.0) (1.588) (0.3)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 8 (4.1) (1.608) (0.59)
πιστόν pledge 2 (1.0) (0.241) (0.15)
ξηρός dry 2 (1.0) (2.124) (0.15)
μαρτυρία witness, testimony, evidence 2 (1.0) (0.472) (0.15)
διάδοχος succeeding 2 (1.0) (0.212) (0.15)
ψευδής lying, false 6 (3.0) (1.919) (0.44)
φυλάζω to divide into tribes 6 (3.0) (0.498) (0.44)
ἀτιμάω to dishonour, treat lightly 3 (1.5) (0.06) (0.22)
καῖρος the row of thrums 49 (24.8) (1.981) (3.68)
ἡμερόω to tame, make tame 3 (1.5) (0.43) (0.23)
ἐπακούω to listen 3 (1.5) (0.171) (0.23)
ποίησις a making, fabrication, creation, production 5 (2.5) (0.485) (0.38)
σοφός wise, skilled, clever 25 (12.7) (1.915) (1.93)
φορτίον a load, burden 2 (1.0) (0.134) (0.15)
μαστιγόω to whip, flog 2 (1.0) (0.087) (0.15)
διαδίδωμι to give from hand to hand, to pass on, hand over 3 (1.5) (0.163) (0.24)
οὖς auris, the ear 9 (4.6) (1.469) (0.72)
ἀλλότριος of/belonging to another 15 (7.6) (1.341) (1.2)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 30 (15.2) (1.678) (2.39)
πάσσω to sprinkle 5 (2.5) (0.277) (0.4)
ζητέω to seek, seek for 22 (11.2) (5.036) (1.78)
σπλάγχνον the inward parts 3 (1.5) (0.529) (0.24)
πιστός liquid (medicines) 6 (3.0) (0.356) (0.49)
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 4 (2.0) (0.597) (0.32)
χιλιάς the number one thousand, a thousand 2 (1.0) (0.294) (0.16)
ἠχέω to sound, ring, peal 3 (1.5) (0.1) (0.24)
σκληρός hard 3 (1.5) (1.221) (0.24)
πληγή a blow, stroke 8 (4.1) (0.895) (0.66)
ἑτοιμάζω to make ready, prepare 7 (3.5) (0.326) (0.58)
οἰκοδομέω to build a house 6 (3.0) (0.725) (0.5)
πίμπλημι to fill full of 9 (4.6) (0.243) (0.76)
τραῦμα a wound, hurt 4 (2.0) (0.506) (0.34)
κατάβασις a going down, way down, descent 2 (1.0) (0.077) (0.17)
ἐλάττωμα a disadvantage 2 (1.0) (0.04) (0.17)
σβέννυμι to quench, put out 2 (1.0) (0.217) (0.17)
μακαρίζω to bless, to deem 2 (1.0) (0.119) (0.17)
ἐπιδίδωμι to give besides 3 (1.5) (0.435) (0.26)
θάλλω to bloom, abound, to be luxuriant 3 (1.5) (0.153) (0.26)
μιμνήσκω to remind 26 (13.2) (1.852) (2.27)
ἀδικία injustice 11 (5.6) (0.737) (0.96)
κάλλος beauty 11 (5.6) (0.894) (0.97)
ταφή burial 2 (1.0) (0.139) (0.18)
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie 6 (3.0) (1.616) (0.53)
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 5 (2.5) (0.758) (0.44)
λιμός hunger, famine 5 (2.5) (0.568) (0.45)
θάνατος death 30 (15.2) (3.384) (2.71)
πατέομαι to eat 3 (1.5) (0.116) (0.27)
ἔλεγχος a reproach, disgrace, dishonour 3 (1.5) (0.854) (0.27)
ἀπαίρω to lift off, carry off, take away, to remove from 2 (1.0) (0.219) (0.18)
ἐπιθέω to run at 2 (1.0) (0.132) (0.18)
μουσική any art over which the Muses presided 2 (1.0) (0.129) (0.18)
ἀνατρέπω to turn up 2 (1.0) (0.306) (0.18)
κρύπτω to hide, cover, cloak 9 (4.6) (0.752) (0.83)
κλίνη that on which one lies, a couch 3 (1.5) (0.418) (0.28)
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 3 (1.5) (0.392) (0.28)
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 4 (2.0) (0.356) (0.38)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 8 (4.1) (1.348) (0.75)
μή not 397 (201.3) (50.606) (37.36)
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 6 (3.0) (0.664) (0.57)
ἄνθρωπος man, person, human 123 (62.4) (19.466) (11.67)
ἐκπορεύω to make to go out, fetch out 2 (1.0) (0.17) (0.19)
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 4 (2.0) (0.233) (0.38)
ἀπάντησις escort 2 (1.0) (0.074) (0.19)
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 2 (1.0) (0.225) (0.19)
παρρησία freespokenness, openness, frankness 3 (1.5) (0.407) (0.29)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 27 (13.7) (3.359) (2.6)
ἀτιμάζω to hold in no honour, to esteem lightly, dishonour, slight 5 (2.5) (0.21) (0.49)
λέων a lion 9 (4.6) (0.675) (0.88)
βροντή thunder 4 (2.0) (0.239) (0.39)
σύνεγγυς near together 3 (1.5) (0.127) (0.3)
ἐπώχατο were kept shut 7 (3.5) (0.486) (0.69)
αὔριον to-morrow 2 (1.0) (0.225) (0.2)
καταστροφή an overturning 2 (1.0) (0.066) (0.2)
θήρα a hunting of wild beasts, the chase 2 (1.0) (0.233) (0.2)
γεννάω to beget, engender 6 (3.0) (2.666) (0.6)
ἐξετάζω to examine well 4 (2.0) (0.695) (0.41)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 38 (19.3) (3.66) (3.87)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 1,240 (628.7) (173.647) (126.45)
ἐπικαλέω to call upon 7 (3.5) (0.509) (0.72)
διατηρέω to watch closely, observe 2 (1.0) (0.095) (0.21)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 6 (3.0) (1.038) (0.62)
πένθος grief, sadness, sorrow 5 (2.5) (0.23) (0.52)
ἀνατέλλω to make to rise up 2 (1.0) (0.358) (0.21)
ἔκγονος born of, sprung from 4 (2.0) (0.212) (0.41)
ὀδούς tooth 5 (2.5) (0.665) (0.52)
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 4 (2.0) (0.344) (0.41)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 16 (8.1) (1.966) (1.67)
καρπός fruit 10 (5.1) (1.621) (1.05)
στέφανος that which surrounds 9 (4.6) (0.775) (0.94)
πῦρ fire 28 (14.2) (4.894) (2.94)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 3 (1.5) (0.366) (0.32)
ἀγαθός good 65 (33.0) (9.864) (6.93)
νύσσω to touch with a sharp point, to prick, spur, pierce 2 (1.0) (0.036) (0.21)
ἀνόητος not thought on, unheard of; senseless, silly 2 (1.0) (0.351) (0.21)
εὑρίσκω to find 43 (21.8) (6.155) (4.65)
διαβολή false accusation, slander, calumny 6 (3.0) (0.284) (0.65)
ἀριθμός number 10 (5.1) (5.811) (1.1)
εἰρήνη peace, time of peace 12 (6.1) (1.348) (1.32)
ἀναγγέλλω to carry back tidings of, report 2 (1.0) (0.139) (0.22)
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 9 (4.6) (0.782) (1.0)
ἀνθίστημι to set against 3 (1.5) (0.222) (0.33)
προσέρχομαι to come 7 (3.5) (0.91) (0.78)
σής a moth 5 (2.5) (0.646) (0.56)
φοῖνιξ a purple-red, purple; date palm 2 (1.0) (0.165) (0.23)
μέθη strong drink 2 (1.0) (0.322) (0.23)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 2 (1.0) (0.982) (0.23)
καταγελάω to laugh at, jeer 2 (1.0) (0.158) (0.23)
δουλεύω to be a slave 4 (2.0) (0.501) (0.46)
ὄνειδος reproach, censure, blame 4 (2.0) (0.182) (0.46)
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 3 (1.5) (0.243) (0.35)
ἀπό from, away from. c. gen. 191 (96.8) (30.074) (22.12)
θυσία burnt offering, sacrifice 7 (3.5) (1.141) (0.81)
φλόξ a flame 4 (2.0) (0.469) (0.46)
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 8 (4.1) (0.722) (0.93)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 5 (2.5) (1.94) (0.58)
καταβάλλω to throw down, overthrow 5 (2.5) (0.442) (0.58)
δεσμός anything for binding, a band, bond 6 (3.0) (0.794) (0.7)
χρεία use, advantage, service 18 (9.1) (2.117) (2.12)
πηλός clay, earth 2 (1.0) (0.236) (0.24)
κοσμέω to order, arrange 6 (3.0) (0.659) (0.71)
εὐπρεπής well-looking, goodly, comely 2 (1.0) (0.149) (0.24)
ἐπιδέχομαι to admit besides 2 (1.0) (0.48) (0.24)
ἐν in, among. c. dat. 740 (375.2) (118.207) (88.06)
σκότος darkness, gloom 4 (2.0) (0.838) (0.48)
ἐπισκοπέω to look upon 4 (2.0) (1.347) (0.48)
ἐντέλλω to enjoin, command 7 (3.5) (0.489) (0.84)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 12 (6.1) (3.747) (1.45)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 12 (6.1) (1.623) (1.45)
ἐξαγγέλλω to send out 3 (1.5) (0.126) (0.36)
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 8 (4.1) (0.581) (0.97)
ἐξαιρέω to take out of 8 (4.1) (0.659) (0.97)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 5 (2.5) (1.151) (0.61)
ὀσμή a smell, scent, odour 2 (1.0) (0.625) (0.24)
λίθινος of stone 2 (1.0) (0.128) (0.24)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 14 (7.1) (0.938) (1.7)
αἷμα blood 14 (7.1) (3.53) (1.71)
καταλείπω to leave behind 20 (10.1) (1.869) (2.45)
διπλάσιος twofold, double, twice as much as, twice as many as, as long as 3 (1.5) (0.715) (0.37)
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 3 (1.5) (0.77) (0.37)
τοῖχος the wall of a house 3 (1.5) (0.308) (0.37)
φωνή a sound, tone 12 (6.1) (3.591) (1.48)
γραφή drawing, writing; indictment 4 (2.0) (2.255) (0.49)
καιρός time; the right moment, opportunity 65 (33.0) (4.163) (8.09)
λίθος a stone 12 (6.1) (2.39) (1.5)
κοῦφος light, nimble 3 (1.5) (0.942) (0.38)
φείδομαι to spare 3 (1.5) (0.34) (0.38)
κοινωνέω to have or do in common with 6 (3.0) (0.907) (0.75)
ἡμέρα day 67 (34.0) (8.416) (8.56)
ἐγγίζω bring near, bring up to 3 (1.5) (0.202) (0.38)
ἔργον work 67 (34.0) (5.905) (8.65)
ἕκτος sixth 2 (1.0) (0.621) (0.26)
ὑμνέω to sing, laud, sing of 2 (1.0) (0.284) (0.26)
μετατίθημι to place among 2 (1.0) (0.374) (0.26)
τελειόω to make perfect, complete 2 (1.0) (0.524) (0.26)
καταδέω to bind, take prisoner, convict, cast a spell on 2 (1.0) (0.073) (0.26)
τροπή a turn, turning 2 (1.0) (0.494) (0.26)
οὐρανός heaven 16 (8.1) (4.289) (2.08)
εὐδοκέω to be well pleased 3 (1.5) (0.11) (0.39)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 28 (14.2) (2.388) (3.65)
ἐκφεύγω to flee out 4 (2.0) (0.338) (0.52)
ὄνομα name 34 (17.2) (7.968) (4.46)
σίδηρος iron 4 (2.0) (0.492) (0.53)
δίς twice, doubly 4 (2.0) (0.833) (0.53)
πιστός2 to be trusted 10 (5.1) (1.164) (1.33)
οἶνος wine 15 (7.6) (2.867) (2.0)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 3 (1.5) (0.732) (0.41)
ἐκλέγω to pick out; single out 3 (1.5) (0.433) (0.41)
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 10 (5.1) (3.016) (1.36)
ἐπάγω to bring on 6 (3.0) (2.387) (0.82)
ἔξοδος a going out; an exit 5 (2.5) (0.366) (0.69)
ἐξουσία power 7 (3.5) (1.082) (0.97)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 5 (2.5) (1.141) (0.69)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 4 (2.0) (0.508) (0.56)
αἴσθησις perception by the senses 2 (1.0) (4.649) (0.28)
ὕδωρ water 22 (11.2) (7.043) (3.14)
ἐγκρατής in possession of power 4 (2.0) (0.32) (0.58)
ἐπανάγω to bring up: to stir up, excite 2 (1.0) (0.17) (0.29)
κτῆνος flocks and herds 2 (1.0) (0.237) (0.29)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 4 (2.0) (0.897) (0.58)
εὐχή a prayer, vow 2 (1.0) (0.766) (0.29)
κύκλος a ring, circle, round 8 (4.1) (3.609) (1.17)
γυνή a woman 61 (30.9) (6.224) (8.98)
ὀνομαστός named, to be named 2 (1.0) (0.068) (0.3)
βύβλος the Egyptian papyrus; roll of papyrus, book 3 (1.5) (0.488) (0.44)
ἀκοή a hearing, the sound heard 3 (1.5) (0.941) (0.44)
ὑποδείκνυμι to shew secretly 7 (3.5) (0.514) (1.04)
καθίζω to make to sit down, seat 6 (3.0) (0.432) (0.89)
διαβούλιον counsel, deliberation 3 (1.5) (0.036) (0.45)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 6 (3.0) (0.663) (0.9)
ὀδύνη pain of body 2 (1.0) (1.021) (0.3)
ἔλαιον olive-oil 2 (1.0) (1.471) (0.3)
ἔπαινος approval, praise, commendation 3 (1.5) (0.506) (0.46)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 12 (6.1) (1.415) (1.83)
γέλως laughter 3 (1.5) (0.371) (0.46)
ἀνάβασις a going up, mounting 2 (1.0) (0.156) (0.31)
τολμηρός hardihood 2 (1.0) (0.1) (0.31)
κλῄζω to make famous; mention, call 2 (1.0) (0.144) (0.31)
ὀστέον bone 4 (2.0) (2.084) (0.63)
ἐργάζομαι to work, labour 10 (5.1) (2.772) (1.58)
κάθημαι to be seated 7 (3.5) (0.912) (1.11)
σύ you (personal pronoun) 387 (196.2) (30.359) (61.34)
διῶρυξ a trench, conduit, canal 2 (1.0) (0.067) (0.32)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 2 (1.0) (0.486) (0.32)
κατανοέω to observe well, to understand 2 (1.0) (0.416) (0.32)
ἰάομαι to heal, cure 2 (1.0) (1.023) (0.32)
δίδωμι to give 87 (44.1) (11.657) (13.85)
ἱερεύς a priest, sacrificer 4 (2.0) (1.143) (0.64)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 11 (5.6) (3.498) (1.79)
πολυτελής very expensive, very costly 2 (1.0) (0.296) (0.32)
ἐκδέχομαι to take 2 (1.0) (0.243) (0.32)
πειράζω to make proof 4 (2.0) (0.335) (0.66)
ἐμπίπτω to fall in 8 (4.1) (1.012) (1.33)
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 2 (1.0) (1.681) (0.33)
πταίω to make to stumble 2 (1.0) (0.119) (0.33)
ὁδός a way, path, track, journey 26 (13.2) (2.814) (4.36)
νόμος usage, custom, law, ordinance 25 (12.7) (5.63) (4.23)
κυκλόω to encircle, surround 2 (1.0) (0.211) (0.34)
φυτεύω to plant 2 (1.0) (0.206) (0.34)
σιγάω to be silent 2 (1.0) (0.333) (0.34)
τράπεζα four-legged a table 4 (2.0) (0.588) (0.68)
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 3 (1.5) (0.475) (0.51)
ᾍδης Hades 9 (4.6) (0.568) (1.53)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 4 (2.0) (0.448) (0.69)
μῆνις wrath, anger 2 (1.0) (0.137) (0.35)
κόσμος order 9 (4.6) (3.744) (1.56)
πλήρης filled 4 (2.0) (0.868) (0.7)
ἰσχυρός strong, mighty 7 (3.5) (2.136) (1.23)
χείρ the hand 62 (31.4) (5.786) (10.92)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 10 (5.1) (1.264) (1.76)
ὑποκρίνω separate gradually, mid. to answer 2 (1.0) (0.208) (0.35)
ξύλον wood 5 (2.5) (1.689) (0.89)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 17 (8.6) (1.67) (3.01)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 25 (12.7) (5.553) (4.46)
μόλις barely, scarcely 4 (2.0) (0.479) (0.72)
θρόνος a seat, chair 5 (2.5) (0.806) (0.9)
μισθός wages, pay, hire 7 (3.5) (0.682) (1.26)
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 2 (1.0) (0.391) (0.36)
ὕβρις wantonness, wanton violence 5 (2.5) (0.649) (0.91)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 5 (2.5) (0.803) (0.91)
καλύπτω to cover with 5 (2.5) (0.238) (0.91)
υἱός a son 42 (21.3) (7.898) (7.64)
νεκρός a dead body, corpse 12 (6.1) (1.591) (2.21)
γάλα milk 2 (1.0) (0.9) (0.37)
ἀπόκρισις a separating; a reply 3 (1.5) (0.425) (0.55)
σκηνή a covered place, a tent 4 (2.0) (0.822) (0.74)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 2 (1.0) (0.337) (0.37)
ἀργός shining, bright, glistening 2 (1.0) (0.331) (0.37)
φύλλον a leaf; 2 (1.0) (0.521) (0.37)
ἀφανής unseen, invisible, viewless 2 (1.0) (0.519) (0.37)
σημεῖον a sign, a mark, token 5 (2.5) (3.721) (0.94)
ἐμποιέω to make in 2 (1.0) (0.403) (0.38)
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 2 (1.0) (0.24) (0.38)
οἰκία a building, house, dwelling 11 (5.6) (1.979) (2.07)
ἐπαίρω to lift up and set on 4 (2.0) (0.55) (0.76)
μέσος middle, in the middle 22 (11.2) (6.769) (4.18)
κλείω to shut, close, bar 2 (1.0) (0.225) (0.38)
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 2 (1.0) (0.743) (0.38)
φάος light, daylight 7 (3.5) (1.873) (1.34)
φοβερός fearful 3 (1.5) (0.492) (0.58)
πίστις trust, belief; pledge, security 10 (5.1) (3.054) (1.94)
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 2 (1.0) (0.263) (0.39)
ὀπίσω backwards 9 (4.6) (0.796) (1.79)
ἐέ exclamation of pain or grief 2 (1.0) (0.993) (0.4)
ἀπαιτέω to demand back, demand 2 (1.0) (0.52) (0.4)
ταράσσω to stir, stir up, trouble 3 (1.5) (0.564) (0.6)
ὕπνος sleep, slumber 7 (3.5) (1.091) (1.42)
ὄφις a serpent, snake 2 (1.0) (0.542) (0.41)
μάχαιρα a large knife 2 (1.0) (0.361) (0.41)
δακρύω to weep, shed tears 2 (1.0) (0.219) (0.41)
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 2 (1.0) (0.13) (0.41)
σπείρω to sow 2 (1.0) (0.378) (0.41)
γῆρας old age 4 (2.0) (0.553) (0.83)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 2 (1.0) (0.464) (0.42)
παράκειμαι to lie beside 2 (1.0) (0.607) (0.42)
οἶκος a house, abode, dwelling 17 (8.6) (2.871) (3.58)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 5 (2.5) (1.109) (1.06)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 26 (13.2) (6.8) (5.5)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 37 (18.8) (8.778) (7.86)
ἀδελφός sons of the same mother 12 (6.1) (2.887) (2.55)
ἐλαία the olive-tree 2 (1.0) (0.312) (0.43)
δυναστεία power, lordship, sovereignty 4 (2.0) (0.236) (0.86)
οὕτως so, in this manner 69 (35.0) (28.875) (14.91)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 6 (3.0) (1.404) (1.3)
πρό before 20 (10.1) (5.786) (4.33)
πνέω to blow 2 (1.0) (0.334) (0.44)
κεφαλή the head 13 (6.6) (3.925) (2.84)
ἐκβαίνω to step out of 3 (1.5) (0.32) (0.66)
λόγος the word 73 (37.0) (29.19) (16.1)
πᾶς all, the whole 234 (118.6) (59.665) (51.63)
οὗ where 18 (9.1) (6.728) (4.01)
βοήθεια help, aid, rescue, support 4 (2.0) (0.479) (0.89)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 3 (1.5) (2.935) (0.67)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 12 (6.1) (2.518) (2.71)
ἄγνοια want of perception, ignorance 3 (1.5) (0.718) (0.68)
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 4 (2.0) (0.748) (0.91)
ἀπαντάω to meet 4 (2.0) (0.895) (0.92)
εἰσάγω to lead in 4 (2.0) (1.077) (0.92)
κτῆσις acquisition 2 (1.0) (0.326) (0.46)
σταθμός a standing place, weight 5 (2.5) (0.291) (1.17)
καταστρέφω to turn down, trample on 4 (2.0) (0.246) (0.94)
πορεύω to make to go, carry, convey 13 (6.6) (1.56) (3.08)
πιστεύω to trust, trust to 11 (5.6) (3.079) (2.61)
ὅπου where 5 (2.5) (1.571) (1.19)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 3 (1.5) (1.14) (0.72)
γαστήρ the paunch, belly 2 (1.0) (1.811) (0.48)
ἑός his, her own 8 (4.1) (0.445) (1.93)
ἀρχαῖος from the beginning 4 (2.0) (1.06) (0.97)
καί and, also 1,746 (885.2) (544.579) (426.61)
ἀνίημι to send up; let go, abate 4 (2.0) (0.786) (0.98)
πηγή running waters, streams 3 (1.5) (0.851) (0.74) <