Philo Judaeus, De Cherubim

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,636 lemmas; 7,523 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἄτρεπτος unmoved, immutable 4 (5.3) (0.085) (0.01)
χυλός juice 3 (4.0) (0.709) (0.01)
πλανητός wandering 2 (2.7) (0.028) (0.01)
ἡμερότης tameness 2 (2.7) (0.09) (0.01)
ἐξωτάτω outermost 2 (2.7) (0.041) (0.01)
ποιότης quality 2 (2.7) (2.429) (0.01)
πάροικος dwelling beside 6 (8.0) (0.038) (0.02)
ἀνίατος incurable 3 (4.0) (0.163) (0.01)
αἰσθητός perceptible by the senses 4 (5.3) (2.492) (0.02)
ἐπιδεής in want of 2 (2.7) (0.024) (0.01)
Μωυσῆς Moses 13 (17.3) (1.297) (0.1)
ἀναλογία proportion 2 (2.7) (0.729) (0.01)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 2 (2.7) (0.331) (0.01)
ἐπίγειος terrestrial 2 (2.7) (0.148) (0.01)
πάγιος solid 2 (2.7) (0.052) (0.01)
ἔποχος mounted upon 2 (2.7) (0.032) (0.01)
δεσποτεία the power of a master 2 (2.7) (0.042) (0.01)
φυσιολογία inquiring into natural causes and phenomena 3 (4.0) (0.088) (0.02)
μύστης one initiated; (adj.) mystic 3 (4.0) (0.049) (0.02)
ἐπιμονή a staying on, tarrying, delay 3 (4.0) (0.02) (0.02)
σάλος tossing: earthquake, wave action; distemper 3 (4.0) (0.056) (0.03)
μήτρα womb 2 (2.7) (0.691) (0.02)
τῦφος smoke, vapour 2 (2.7) (0.115) (0.02)
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 2 (2.7) (2.086) (0.02)
ἑῷος in or of the morning, early, Eastern 2 (2.7) (0.362) (0.02)
εὐμάρεια easiness, ease, opportunity 2 (2.7) (0.015) (0.02)
Ἀβραάμ Abraham 7 (9.3) (0.949) (0.08)
μετάρσιος raised form the ground, high in air 4 (5.3) (0.043) (0.05)
ἐνέργεια action, operation, energy 5 (6.6) (5.988) (0.07)
αἴσθησις perception by the senses 20 (26.6) (4.649) (0.28)
ψυχικός of the soul 2 (2.7) (0.544) (0.03)
ἔνυδρος with water in it, holding water; living in the water 2 (2.7) (0.149) (0.03)
ἀντιπάσχω to suffer in turn; to be proportional 2 (2.7) (0.077) (0.03)
λαβή a handle, haft 2 (2.7) (0.171) (0.03)
πρᾶσις a selling, sale 2 (2.7) (0.047) (0.03)
ἑρμηνεύω to interpret 4 (5.3) (0.377) (0.06)
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 3 (4.0) (0.486) (0.04)
χρῆσις a using, employment, use 5 (6.6) (0.787) (0.08)
διδασκαλία teaching, instruction, education 3 (4.0) (1.33) (0.05)
γέννημα that which is produced 3 (4.0) (0.155) (0.05)
χερσαῖος on or of dry land 2 (2.7) (0.139) (0.04)
πλάνης a wanderer, roamer, rover 2 (2.7) (0.179) (0.04)
κυρίως like a lord 4 (5.3) (1.741) (0.07)
κακοπραγία misadventure, failure 2 (2.7) (0.03) (0.04)
κλῆσις a calling, call 2 (2.7) (0.312) (0.04)
γένεσις an origin, source, productive cause 15 (19.9) (4.522) (0.32)
καθιερόω to dedicate, devote, hallow 2 (2.7) (0.057) (0.04)
ὄντως really, actually > εἰμί 6 (8.0) (0.913) (0.13)
σύμβολος an augury, omen 3 (4.0) (0.287) (0.07)
μετονομάζω to call by a new name 2 (2.7) (0.061) (0.04)
γλίχομαι to cling to, strive after, long for 2 (2.7) (0.053) (0.04)
αὔχημα a thing boasted of, a pride, boast 2 (2.7) (0.02) (0.04)
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 3 (4.0) (0.417) (0.07)
καρτερία patient endurance, patience 2 (2.7) (0.115) (0.04)
ἄνεσις a loosening, relaxing 2 (2.7) (0.2) (0.04)
ἄψυχος lifeless, inanimate 2 (2.7) (0.583) (0.04)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 15 (19.9) (1.615) (0.35)
φορά a carrying 5 (6.6) (1.093) (0.13)
ἀλλοτριόω to estrange from 2 (2.7) (0.029) (0.05)
σφαῖρα a ball, playing-ball 2 (2.7) (0.909) (0.05)
ἀΐδιος everlasting, eternal 4 (5.3) (1.232) (0.1)
εὐαγής free from pollution, guiltless, pure, undefiled 3 (4.0) (0.045) (0.08)
ἀφροσύνη folly, thoughtlessness, senselessness 4 (5.3) (0.166) (0.12)
εὐφυΐα natural goodness of growth 2 (2.7) (0.06) (0.06)
ὄργανος working 2 (2.7) (0.429) (0.06)
πρόσοψις appearance, aspect, mien 2 (2.7) (0.024) (0.06)
καταγωγή a bringing down from 2 (2.7) (0.053) (0.06)
τρυφή softness, delicacy, daintiness 3 (4.0) (0.528) (0.09)
ἀρετάω to be fit 4 (5.3) (0.345) (0.13)
σύμβολον a sign 3 (4.0) (0.38) (0.1)
τμῆμα a part cut off, a section, piece 2 (2.7) (0.581) (0.07)
κλόνος any confused motion, the press of battle, battle-rout, turmoil 2 (2.7) (0.047) (0.07)
θεία one’s father’s or mother’s sister, aunt 2 (2.7) (0.576) (0.07)
φθορά destruction, ruin, perdition 4 (5.3) (1.418) (0.14)
τελετή initiation 5 (6.6) (0.171) (0.18)
ἐπίσκεψις inspection, visitation 2 (2.7) (0.159) (0.07)
ἑορτάζω to keep festival 2 (2.7) (0.122) (0.07)
μυστήριον a mystery 2 (2.7) (0.695) (0.07)
ἀεκούσιος against one's will, involuntary 4 (5.3) (0.313) (0.15)
σπειράομαι to be coiled 3 (4.0) (0.088) (0.12)
κίνησις movement, motion 5 (6.6) (8.43) (0.2)
ἐκνίζω to wash out, purge away 2 (2.7) (0.029) (0.08)
ἀρτάω to fasten to 2 (2.7) (0.128) (0.08)
πτηνός feathered, winged 2 (2.7) (0.287) (0.08)
φυγαδεύω to drive from a country, banish 2 (2.7) (0.049) (0.08)
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 3 (4.0) (0.513) (0.13)
παρθενία virginhood 3 (4.0) (0.13) (0.13)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 3 (4.0) (0.782) (0.13)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 16 (21.3) (0.448) (0.69)
κενόω to empty out, drain 2 (2.7) (0.776) (0.09)
ἔμψυχος having life in one, alive, living 2 (2.7) (0.843) (0.09)
ἐκδιδάσκω to teach thoroughly 2 (2.7) (0.064) (0.09)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 3 (4.0) (0.724) (0.14)
κἀν crasis of καὶ ἐν 2 (2.7) (0.701) (0.1)
δεόντως as it ought 4 (5.3) (0.17) (0.19)
φυσικός natural, native 2 (2.7) (3.328) (0.1)
ἀληθεύω to speak truth 2 (2.7) (0.746) (0.1)
αἰνίσσομαι to speak in riddles 2 (2.7) (0.381) (0.1)
παράδεισος a park 3 (4.0) (0.236) (0.15)
φυτός shaped by nature, without art 2 (2.7) (0.683) (0.1)
νοητός perceptible to the mind, thinkable 2 (2.7) (1.254) (0.1)
ἐπίκλησις a surname 2 (2.7) (0.151) (0.1)
ἐνεργέω to be in action, to operate 3 (4.0) (1.664) (0.15)
νομοθέτης a lawgiver 2 (2.7) (0.301) (0.1)
ἄλογος without 8 (10.6) (1.824) (0.47)
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 4 (5.3) (0.974) (0.24)
ἄκρατος unmixed, sheer 3 (4.0) (0.447) (0.18)
ἄνανδρος husbandless 2 (2.7) (0.07) (0.13)
κατάληψις a seizing 2 (2.7) (0.305) (0.13)
ἄδεια freedom from fear: safe conduct, indemnity 2 (2.7) (0.187) (0.13)
χαρά joy, delight 3 (4.0) (0.368) (0.19)
μήπω not yet 2 (2.7) (0.46) (0.13)
ἀμοιβή a requital, recompense, compensation, return, payment 2 (2.7) (0.173) (0.13)
θηρεύω to hunt, go hunting 2 (2.7) (0.182) (0.13)
γεννάω to beget, engender 9 (12.0) (2.666) (0.6)
ἐραστός beloved, lovely 2 (2.7) (0.112) (0.14)
κτῆνος flocks and herds 4 (5.3) (0.237) (0.29)
ἀντικρύ over against, right opposite 4 (5.3) (0.087) (0.29)
ἑσπέριος at even, at eventide 2 (2.7) (0.183) (0.15)
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 2 (2.7) (0.86) (0.15)
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 5 (6.6) (0.77) (0.37)
μελέτη care, attention 3 (4.0) (0.228) (0.23)
παρακούω to hear beside 2 (2.7) (0.079) (0.15)
κύω to conceive 2 (2.7) (0.216) (0.15)
ἐχυρός strong, secure 2 (2.7) (0.047) (0.16)
διαμαρτάνω to go astray from 2 (2.7) (0.235) (0.16)
δημιουργός one who works for the people, a skilled workman, handicraftsman 6 (8.0) (0.842) (0.49)
ἔμπαλιν backwards, back 3 (4.0) (0.505) (0.24)
λεκτέος to be said 2 (2.7) (0.527) (0.16)
ἐπιστήμη knowledge, skill 10 (13.3) (3.886) (0.82)
σπείρω to sow 5 (6.6) (0.378) (0.41)
κακία badness 5 (6.6) (1.366) (0.41)
θέσις a setting, placing, arranging 3 (4.0) (1.601) (0.25)
ἀγεννής of no family, low-born 2 (2.7) (0.135) (0.17)
πάμπολυς very much, great, large 2 (2.7) (0.464) (0.17)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 2 (2.7) (0.426) (0.17)
ψευδής lying, false 5 (6.6) (1.919) (0.44)
διάνοια a thought, intention, purpose 11 (14.6) (2.096) (1.0)
παράπαν altogether, absolutely 6 (8.0) (0.26) (0.55)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 2 (2.7) (1.802) (0.18)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 2 (2.7) (0.871) (0.18)
ποιητικός capable of making, creative, productive 2 (2.7) (1.437) (0.18)
κτῆσις acquisition 5 (6.6) (0.326) (0.46)
σύνοδος fellow-traveller 3 (4.0) (0.891) (0.28)
περίοδος2 a going round, a flank march 2 (2.7) (0.582) (0.19)
πλησιάζω to bring near 2 (2.7) (0.44) (0.19)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 4 (5.3) (1.398) (0.39)
δέσποινα the mistress, lady of the house 2 (2.7) (0.186) (0.2)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 2 (2.7) (0.629) (0.2)
στοχάζομαι to aim 3 (4.0) (0.271) (0.3)
ἀξιόχρεως worthy of a thing 3 (4.0) (0.083) (0.3)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 4 (5.3) (1.259) (0.41)
ἀναπαύω to make to cease, to stop 3 (4.0) (0.323) (0.31)
διατηρέω to watch closely, observe 2 (2.7) (0.095) (0.21)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 2 (2.7) (2.47) (0.21)
σοφιστής a master of one's craft 2 (2.7) (0.559) (0.21)
ψυχή breath, soul 41 (54.5) (11.437) (4.29)
ἄφρων without sense 3 (4.0) (0.284) (0.32)
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle 4 (5.3) (0.381) (0.43)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 18 (23.9) (5.786) (1.93)
δωρεά a gift, present 5 (6.6) (0.563) (0.54)
χορεύω to dance a round 2 (2.7) (0.076) (0.22)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 5 (6.6) (1.275) (0.55)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 2 (2.7) (0.982) (0.23)
ἕξις a having, possession 2 (2.7) (1.893) (0.23)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 4 (5.3) (1.077) (0.46)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 8 (10.6) (0.761) (0.93)
ὠνέομαι to buy, purchase 2 (2.7) (0.247) (0.24)
σύνοδος2 an assembly, meeting 3 (4.0) (0.885) (0.35)
κύριος having power 13 (17.3) (8.273) (1.56)
ἰδέα form 4 (5.3) (1.544) (0.48)
κόσμος order 13 (17.3) (3.744) (1.56)
δωρέω to give, present 3 (4.0) (0.278) (0.36)
παροράω to look at by the way, notice, remark 2 (2.7) (0.159) (0.24)
μήποτε never, on no account 2 (2.7) (0.732) (0.24)
μέτειμι2 go among, go after 2 (2.7) (0.382) (0.24)
μέση mese 2 (2.7) (0.527) (0.24)
ἀφανής unseen, invisible, viewless 3 (4.0) (0.519) (0.37)
ἑορτή a feast 6 (8.0) (0.773) (0.75)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 7 (9.3) (1.028) (0.87)
ἀρετή goodness, excellence 23 (30.6) (4.312) (2.92)
ἐπιτηδεύω to pursue 3 (4.0) (0.25) (0.38)
ἀνάπτω to make fast on 2 (2.7) (0.184) (0.26)
φαντασία imagination, the power by which an object is presented 2 (2.7) (1.42) (0.26)
ἀνατρέχω to run back 2 (2.7) (0.16) (0.26)
ὑπείκω to retire, withdraw, depart 2 (2.7) (0.177) (0.26)
τροπή a turn, turning 2 (2.7) (0.494) (0.26)
καρπόω to bear fruit 2 (2.7) (0.265) (0.27)
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 4 (5.3) (0.772) (0.53)
ἑκούσιος voluntary 2 (2.7) (0.537) (0.27)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 5 (6.6) (2.754) (0.67)
κάματος toil, trouble, labour 4 (5.3) (0.2) (0.54)
μάχαιρα a large knife 3 (4.0) (0.361) (0.41)
πανήγυρις a general, festive assembly 2 (2.7) (0.209) (0.27)
θνητός liable to death, mortal 10 (13.3) (1.296) (1.37)
διΐστημι set apart, separate 3 (4.0) (0.7) (0.41)
ἀμήχανος without means 3 (4.0) (0.303) (0.42)
σπουδαῖος earnest, serious 2 (2.7) (0.834) (0.28)
σοφία skill 6 (8.0) (1.979) (0.86)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 6 (8.0) (4.93) (0.86)
πνεῦμα a blowing 4 (5.3) (5.838) (0.58)
ἱερεῖον a victim, an animal for sacrifice 2 (2.7) (0.219) (0.29)
Ἑστία Vesta 2 (2.7) (0.178) (0.29)
γεύω to give a taste of 3 (4.0) (0.409) (0.44)
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 2 (2.7) (0.575) (0.3)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 4 (5.3) (9.012) (0.6)
δισσός two-fold, double 2 (2.7) (1.099) (0.3)
γνωρίζω to make known, point out, explain 2 (2.7) (1.012) (0.3)
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 2 (2.7) (0.347) (0.3)
κατασκευάζω to equip 5 (6.6) (1.81) (0.77)
εἰσάγω to lead in 6 (8.0) (1.077) (0.92)
ἄρσην male 4 (5.3) (1.187) (0.63)
κατανοέω to observe well, to understand 2 (2.7) (0.416) (0.32)
ἱκετεύω to approach as a suppliant 2 (2.7) (0.317) (0.32)
σπέρμα seed, offspring 2 (2.7) (2.127) (0.32)
τύπος a blow 2 (2.7) (0.945) (0.32)
οὐρανός heaven 13 (17.3) (4.289) (2.08)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 3 (4.0) (1.619) (0.49)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 3 (4.0) (0.646) (0.49)
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 2 (2.7) (0.597) (0.32)
περιποιέω to make to remain over and above, to keep safe, preserve 2 (2.7) (0.192) (0.32)
ἐκβάλλω to throw 8 (10.6) (0.986) (1.32)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 11 (14.6) (1.415) (1.83)
ἀντίπαλος wrestling against 2 (2.7) (0.17) (0.35)
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 2 (2.7) (0.403) (0.35)
θεῖος of/from the gods, divine 10 (13.3) (4.128) (1.77)
παιδεία the rearing of a child 2 (2.7) (0.557) (0.35)
ἀήρ the lower air, the air 4 (5.3) (3.751) (0.71)
ποῦ where 7 (9.3) (0.998) (1.25)
κύριος2 a lord, master 6 (8.0) (7.519) (1.08)
ἡνίκα at which time, when 3 (4.0) (0.856) (0.54)
νόσος sickness, disease, malady 6 (8.0) (2.273) (1.08)
συνήθης dwelling 2 (2.7) (0.793) (0.36)
νοσέω to be sick, ill, to ail 2 (2.7) (1.226) (0.36)
βιάω to constrain 2 (2.7) (0.132) (0.36)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 3 (4.0) (4.811) (0.55)
σῶμα the body 18 (23.9) (16.622) (3.34)
μεστός full, filled, filled full 2 (2.7) (0.408) (0.38)
ἄργυρος silver 2 (2.7) (0.301) (0.38)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 4 (5.3) (1.348) (0.75)
τυφλός blind 2 (2.7) (0.432) (0.38)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 20 (26.6) (15.198) (3.78)
ὕλη wood, material 5 (6.6) (5.5) (0.94)
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 5 (6.6) (0.652) (0.95)
φυγή flight 6 (8.0) (0.734) (1.17)
ἀσπάζομαι to welcome kindly, bid welcome, greet 2 (2.7) (0.387) (0.39)
συλλαμβάνω to collect, gather together 4 (5.3) (0.673) (0.79)
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 5 (6.6) (0.662) (1.0)
χρέος that which one needs must pay, an obligation, debt 2 (2.7) (0.181) (0.4)
κείρω to cut 2 (2.7) (0.121) (0.4)
θεραπεία a waiting on, service 2 (2.7) (0.954) (0.4)
θέμις that which is laid down 4 (5.3) (0.301) (0.8)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 4 (5.3) (1.467) (0.8)
οἰκέτης a house-slave, menial 3 (4.0) (0.585) (0.61)
περιέχω to encompass, embrace, surround 3 (4.0) (2.596) (0.61)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 3 (4.0) (1.151) (0.61)
ἐκεῖσε thither, to that place 3 (4.0) (0.623) (0.61)
ἐξετάζω to examine well 2 (2.7) (0.695) (0.41)
κατέρχομαι to go down from; return from exile 3 (4.0) (0.435) (0.61)
ἀποδιδράσκω to run away 2 (2.7) (0.293) (0.41)
παράδειγμα a pattern 2 (2.7) (1.433) (0.41)
ἔαρ spring 2 (2.7) (0.493) (0.42)
κατασκευή preparation 4 (5.3) (0.748) (0.84)
σεαυτοῦ of thyself 5 (6.6) (0.863) (1.06)
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 2 (2.7) (0.579) (0.43)
γηθέω to rejoice 2 (2.7) (0.086) (0.43)
ἀθρόος in crowds 4 (5.3) (1.056) (0.86)
ξύλον wood 4 (5.3) (1.689) (0.89)
ἀκοή a hearing, the sound heard 2 (2.7) (0.941) (0.44)
ὡσαύτως in like manner, just so 2 (2.7) (1.656) (0.46)
θῆλυς female 3 (4.0) (1.183) (0.69)
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 3 (4.0) (0.978) (0.69)
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 4 (5.3) (0.535) (0.94)
ἁρμόζω to fit together, join 5 (6.6) (1.185) (1.18)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 6 (8.0) (3.069) (1.42)
οὖς auris, the ear 3 (4.0) (1.469) (0.72)
γαστήρ the paunch, belly 2 (2.7) (1.811) (0.48)
ἐπισκοπέω to look upon 2 (2.7) (1.347) (0.48)
σύμπας all together, all at once, all in a body 6 (8.0) (1.33) (1.47)
οἰκεῖος in or of the house 12 (16.0) (5.153) (2.94)
γοῦν at least then, at any rate, any way 4 (5.3) (3.743) (0.99)
γραφή drawing, writing; indictment 2 (2.7) (2.255) (0.49)
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 2 (2.7) (0.477) (0.49)
οὗ where 16 (21.3) (6.728) (4.01)
συνέρχομαι come together, meet 3 (4.0) (0.758) (0.75)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 2 (2.7) (1.017) (0.5)
ἐξαίφνης suddenly 2 (2.7) (0.427) (0.51)
νόος mind, perception 13 (17.3) (5.507) (3.33)
ποι somewhither 2 (2.7) (0.324) (0.52)
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 2 (2.7) (0.327) (0.52)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 5 (6.6) (1.404) (1.3)
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 3 (4.0) (0.762) (0.78)
πάντως altogether; 3 (4.0) (2.955) (0.78)
δικαστής a judge 2 (2.7) (0.639) (0.52)
ὑπήκοος giving ear, listening to 2 (2.7) (0.345) (0.52)
διώκω to pursue 7 (9.3) (1.336) (1.86)
θεός god 73 (97.0) (26.466) (19.54)
μάρτυς a witness 2 (2.7) (0.889) (0.54)
μετέωρος raised from the ground, hanging 2 (2.7) (0.442) (0.55)
σοφός wise, skilled, clever 7 (9.3) (1.915) (1.93)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 8 (10.6) (3.981) (2.22)
γῆρας old age 3 (4.0) (0.553) (0.83)
τοίνυν therefore, accordingly 7 (9.3) (5.224) (2.04)
λεία2 booty, plunder 2 (2.7) (0.426) (0.59)
ἐτάζω to examine, test 2 (2.7) (0.302) (0.59)
σχῆμα form, figure, appearance 2 (2.7) (4.435) (0.59)
ἔθος custom, habit 2 (2.7) (1.231) (0.59)
ἐκτός outside 5 (6.6) (1.394) (1.48)
ὄνομα name 15 (19.9) (7.968) (4.46)
οἶκος a house, abode, dwelling 12 (16.0) (2.871) (3.58)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 2 (2.7) (1.083) (0.6)
ζωή a living 2 (2.7) (2.864) (0.6)
κήρ doom, death, fate (LSJ Κήρ) 2 (2.7) (0.103) (0.6)
λίθος a stone 5 (6.6) (2.39) (1.5)
ἀναιρέω to take up; to destroy 4 (5.3) (3.379) (1.22)
λεία tool for smoothing stone 2 (2.7) (0.469) (0.61)
ἄνευ without 6 (8.0) (2.542) (1.84)
τίκτω to bring into the world 9 (12.0) (1.368) (2.76)
ἀπαντάω to meet 3 (4.0) (0.895) (0.92)
ἰσχύς strength 2 (2.7) (0.923) (0.62)
τέλειος having reached its end, finished, complete 5 (6.6) (3.199) (1.55)
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 5 (6.6) (1.165) (1.55)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 2 (2.7) (1.038) (0.62)
ἐργάζομαι to work, labour 5 (6.6) (2.772) (1.58)
πρόσωπον the face, visage, countenance 3 (4.0) (1.94) (0.95)
ἄμφω both 4 (5.3) (2.508) (1.28)
αἰτία a charge, accusation 9 (12.0) (5.906) (2.88)
ἱερεύς a priest, sacrificer 2 (2.7) (1.143) (0.64)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 3 (4.0) (1.478) (0.97)
γυμνός naked, unclad 2 (2.7) (0.564) (0.65)
πληγή a blow, stroke 2 (2.7) (0.895) (0.66)
ἀνοίγνυμι to open 2 (2.7) (0.625) (0.66)
ἀλήθεια truth 6 (8.0) (3.154) (1.99)
ἅπας quite all, the whole 21 (27.9) (10.904) (7.0)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 2 (2.7) (2.935) (0.67)
κράτος strength, might 4 (5.3) (0.653) (1.34)
ἡγεμονία a leading the way, going first 2 (2.7) (0.409) (0.67)
ὑπομένω to stay behind, survive 4 (5.3) (1.365) (1.36)
ὅταν when, whenever 12 (16.0) (9.255) (4.07)
δηλόω to make visible 6 (8.0) (4.716) (2.04)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 2 (2.7) (1.407) (0.69)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 4 (5.3) (1.959) (1.39)
κινέω to set in motion, to move 4 (5.3) (13.044) (1.39)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 8 (10.6) (3.714) (2.8)
ζῷον a living being, animal 2 (2.7) (8.115) (0.7)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 27 (35.9) (19.178) (9.89)
γένος race, stock, family 9 (12.0) (8.844) (3.31)
πηγή running waters, streams 2 (2.7) (0.851) (0.74)
φωνή a sound, tone 4 (5.3) (3.591) (1.48)
χρυσός gold 4 (5.3) (0.812) (1.49)
μαίνομαι to rage, be furious 2 (2.7) (0.455) (0.75)
φάσκω to say, affirm, assert 4 (5.3) (1.561) (1.51)
ἀληθής unconcealed, true 10 (13.3) (7.533) (3.79)
ἐπιβαίνω to go upon 3 (4.0) (0.555) (1.14)
δένδρον a tree 2 (2.7) (0.702) (0.76)
τάξις an arranging 5 (6.6) (2.44) (1.91)
μέτρον that by which anything is measured 2 (2.7) (1.22) (0.77)
λήγω to stay, abate 2 (2.7) (0.476) (0.77)
γλῶσσα the tongue 3 (4.0) (1.427) (1.17)
ἑπτά seven 3 (4.0) (1.073) (1.19)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 13 (17.3) (7.241) (5.17)
διατίθημι to place separately, arrange 2 (2.7) (0.617) (0.8)
ἀλλότριος of/belonging to another 3 (4.0) (1.341) (1.2)
οὐδέποτε never 2 (2.7) (0.782) (0.8)
ἐναντίος opposite 11 (14.6) (8.842) (4.42)
πλοῦτος wealth, riches 2 (2.7) (1.072) (0.8)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 7 (9.3) (2.65) (2.84)
καθήκω to have come; to suit, to belong to, be one’s duty 3 (4.0) (0.359) (1.22)
παιδίον a child 2 (2.7) (1.117) (0.81)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 13 (17.3) (5.448) (5.3)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 9 (12.0) (8.208) (3.67)
καθαιρέω to take down 2 (2.7) (0.784) (0.83)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 4 (5.3) (1.526) (1.65)
οἰκία a building, house, dwelling 5 (6.6) (1.979) (2.07)
ζέω to boil, seethe 3 (4.0) (1.826) (1.25)
ἑπτάς period of seven days 3 (4.0) (1.142) (1.25)
διαφορά difference, distinction 3 (4.0) (4.404) (1.25)
φύω to bring forth, produce, put forth 6 (8.0) (3.181) (2.51)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 3 (4.0) (1.945) (1.28)
καθά according as, just as 10 (13.3) (5.439) (4.28)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 2 (2.7) (0.536) (0.86)
ἀκμή a point, edge 2 (2.7) (0.519) (0.86)
ἡγεμών leader, guide 5 (6.6) (1.062) (2.19)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 4 (5.3) (1.486) (1.76)
ὀνομάζω to name 3 (4.0) (4.121) (1.33)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 6 (8.0) (2.437) (2.68)
ἔσχατος outermost 2 (2.7) (2.261) (0.9)
ζάω to live 3 (4.0) (2.268) (1.36)
εὑρίσκω to find 10 (13.3) (6.155) (4.65)
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 2 (2.7) (0.722) (0.93)
τύπτω to beat, strike, smite 2 (2.7) (0.436) (0.94)
which way, where, whither, in 6 (8.0) (4.108) (2.83)
πολλάκις many times, often, oft 4 (5.3) (3.702) (1.91)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 5 (6.6) (1.678) (2.39)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 45 (59.8) (24.797) (21.7)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 8 (10.6) (3.66) (3.87)
ἐξουσία power 2 (2.7) (1.082) (0.97)
φθάνω to come or do first, before others 2 (2.7) (1.285) (0.97)
μεταβολή a change, changing 2 (2.7) (2.27) (0.97)
τολμάω to undertake, take heart 4 (5.3) (1.2) (1.96)
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 2 (2.7) (0.738) (0.98)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 4 (5.3) (2.685) (1.99)
δύναμις power, might, strength 17 (22.6) (13.589) (8.54)
ἐπιφέρω to bring, put 2 (2.7) (1.459) (1.02)
δείκνυμι to show 7 (9.3) (13.835) (3.57)
ποιός of a certain nature, kind 4 (5.3) (3.169) (2.06)
μέρος a part, share 13 (17.3) (11.449) (6.76)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 3 (4.0) (10.005) (1.56)
ἕτερος the one; the other (of two) 14 (18.6) (18.33) (7.31)
μέσος middle, in the middle 8 (10.6) (6.769) (4.18)
καρπός fruit 2 (2.7) (1.621) (1.05)
γλυκύς sweet 2 (2.7) (1.252) (1.06)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 5 (6.6) (3.114) (2.65)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 2 (2.7) (0.865) (1.06)
ἀφαιρέω to take from, take away from 3 (4.0) (2.254) (1.6)
τίη why? wherefore? 26 (34.6) (26.493) (13.95)
ἐλευθερία freedom, liberty 2 (2.7) (0.488) (1.08)
κάμνω to work, toil, be sick 2 (2.7) (1.144) (1.08)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 3 (4.0) (3.387) (1.63)
εἴωθα to be accustomed 2 (2.7) (1.354) (1.1)
δοῦλος slave 2 (2.7) (1.48) (1.11)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 3 (4.0) (2.734) (1.67)
θυγάτηρ a daughter 5 (6.6) (1.586) (2.79)
δέχομαι to take, accept, receive 7 (9.3) (3.295) (3.91)
μυρίος numberless, countless, infinite 3 (4.0) (1.186) (1.73)
κύκλος a ring, circle, round 2 (2.7) (3.609) (1.17)
βίος life 7 (9.3) (3.82) (4.12)
παρίστημι to make to stand 3 (4.0) (1.412) (1.77)
συνεχής holding together 3 (4.0) (3.097) (1.77)
μᾶλλον more, rather 14 (18.6) (11.489) (8.35)
ἐλεύθερος free 2 (2.7) (0.802) (1.2)
βιάζω to constrain 2 (2.7) (0.763) (1.2)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 3 (4.0) (3.221) (1.81)
πολίτης (fellow) citizen 3 (4.0) (1.041) (1.81)
βιός a bow 7 (9.3) (3.814) (4.22)
θέρος summer, summertime; harvest, crop 2 (2.7) (0.779) (1.22)
ὅς2 [possessive pronoun] 64 (85.1) (47.672) (39.01)
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 2 (2.7) (0.78) (1.22)
χράω to fall upon, attack, assail 8 (10.6) (5.601) (4.92)
πρό before 7 (9.3) (5.786) (4.33)
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (2.7) (1.363) (1.24)
πάσχω to experience, to suffer 9 (12.0) (6.528) (5.59)
δόξα a notion 4 (5.3) (4.474) (2.49)
δικαιοσύνη righteousness, justice 2 (2.7) (1.642) (1.25)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 7 (9.3) (13.567) (4.4)
ὕδωρ water 5 (6.6) (7.043) (3.14)
μηδείς (and not one); not one, no-one 10 (13.3) (8.165) (6.35)
δράω to do 4 (5.3) (1.634) (2.55)
ναός the dwelling of a god, a temple 2 (2.7) (1.339) (1.29)
πλήν except 5 (6.6) (2.523) (3.25)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 13 (17.3) (12.481) (8.47)
διά through c. gen.; because of c. acc. 47 (62.5) (56.77) (30.67)
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 3 (4.0) (1.544) (1.98)
εἰρήνη peace, time of peace 2 (2.7) (1.348) (1.32)
φώς a man 2 (2.7) (0.967) (1.32)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 4 (5.3) (2.518) (2.71)
ὧδε in this wise, so, thus 5 (6.6) (1.85) (3.4)
τροπός a twisted leathern thong 8 (10.6) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 8 (10.6) (7.612) (5.49)
καίτοι and indeed, and further; and yet 2 (2.7) (2.582) (1.38)
γυνή a woman 13 (17.3) (6.224) (8.98)
ἕκαστος every, every one, each, each one 16 (21.3) (12.667) (11.08)
χωρίον a particular place, a place, spot, district 4 (5.3) (1.776) (2.8)
λόγος the word 23 (30.6) (29.19) (16.1)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 2 (2.7) (1.497) (1.41)
τάχα (Homer, later rare) quickly, presently; (post-Homer) perhaps 2 (2.7) (1.086) (1.41)
ὀφθαλμός the eye 3 (4.0) (2.632) (2.12)
παρέχω to furnish, provide, supply 6 (8.0) (2.932) (4.24)
ὕπνος sleep, slumber 2 (2.7) (1.091) (1.42)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 3 (4.0) (1.723) (2.13)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 11 (14.6) (8.778) (7.86)
καλός beautiful 18 (23.9) (9.11) (12.96)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 2 (2.7) (3.747) (1.45)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 2 (2.7) (1.623) (1.45)
συμβαίνω meet, agree, happen 10 (13.3) (9.032) (7.24)
ὅτι2 conj.: that, because 33 (43.9) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 33 (43.9) (49.106) (23.97)
ἐντός within, inside 2 (2.7) (1.347) (1.45)
πᾶς all, the whole 71 (94.4) (59.665) (51.63)
νομίζω to have as a custom; to believe 9 (12.0) (4.613) (6.6)
ὥσπερ just as if, even as 9 (12.0) (13.207) (6.63)
ἐξέρχομαι to go out, come out 2 (2.7) (1.544) (1.49)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 11 (14.6) (5.82) (8.27)
ἄγγελος a messenger, envoy 2 (2.7) (2.06) (1.51)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 6 (8.0) (2.36) (4.52)
εἶτα then, next 2 (2.7) (4.335) (1.52)
σπουδή haste, speed 2 (2.7) (1.021) (1.52)
χράομαι use, experience 8 (10.6) (5.93) (6.1)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 4 (5.3) (4.115) (3.06)
χῶρος a piece of ground, ground, place 2 (2.7) (0.303) (1.55)
ἄνθρωπος man, person, human 15 (19.9) (19.466) (11.67)
ποῖος of what nature? of what sort? 3 (4.0) (2.531) (2.35)
παλαιός old in years 2 (2.7) (2.149) (1.56)
καλέω to call, summon 11 (14.6) (10.936) (8.66)
ἥλιος the sun 4 (5.3) (3.819) (3.15)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 8 (10.6) (6.305) (6.41)
εἶπον to speak, say 17 (22.6) (16.169) (13.73)
οὖν so, then, therefore 29 (38.5) (34.84) (23.41)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 10 (13.3) (6.869) (8.08)
γάρ for 92 (122.3) (110.606) (74.4)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 2 (2.7) (2.132) (1.65)
χρή it is fated, necessary 5 (6.6) (6.22) (4.12)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 9 (12.0) (7.784) (7.56)
ἐκεῖ there, in that place 2 (2.7) (2.795) (1.68)
ὄψις look, appearance, aspect 2 (2.7) (2.378) (1.7)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 2 (2.7) (0.938) (1.7)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 10 (13.3) (13.803) (8.53)
τοτέ at times, now and then 12 (16.0) (6.167) (10.26)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 2 (2.7) (1.993) (1.71)
τίθημι to set, put, place 9 (12.0) (6.429) (7.71)
οὐδείς not one, nobody 22 (29.2) (19.346) (18.91)
ὅμως all the same, nevertheless 3 (4.0) (2.105) (2.59)
γῆ earth 14 (18.6) (10.519) (12.21)
πρᾶξις a doing, transaction, business 4 (5.3) (2.288) (3.51)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 2 (2.7) (1.264) (1.76)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 2 (2.7) (1.25) (1.76)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 2 (2.7) (3.216) (1.77)
ἵστημι to make to stand 8 (10.6) (4.072) (7.15)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 2 (2.7) (5.806) (1.8)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 14 (18.6) (26.948) (12.74)
καί and, also 467 (620.8) (544.579) (426.61)
ὀρθός straight 4 (5.3) (3.685) (3.67)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 2 (2.7) (4.214) (1.84)
δεξιός on the right hand 2 (2.7) (1.733) (1.87)
τίς who? which? 17 (22.6) (21.895) (15.87)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 3 (4.0) (1.665) (2.81)
διδάσκω to teach 2 (2.7) (3.329) (1.88)
χειμών winter; storm, stormy weather 2 (2.7) (1.096) (1.89)
λέγω to pick; to say 60 (79.8) (90.021) (57.06)
ἔργον work 9 (12.0) (5.905) (8.65)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 3 (4.0) (2.863) (2.91)
πίστις trust, belief; pledge, security 2 (2.7) (3.054) (1.94)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 5 (6.6) (63.859) (4.86)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 3 (4.0) (2.976) (2.93)
οὐ not 84 (111.7) (104.879) (82.22)
ἐρῶ [I will say] 4 (5.3) (8.435) (3.94)
εὐθύς straight, direct 6 (8.0) (5.672) (5.93)
ἀγαθός good 7 (9.3) (9.864) (6.93)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 29 (38.5) (55.077) (29.07)
δυνατός strong, mighty, able 3 (4.0) (3.942) (3.03)
ὅς who, that, which: relative pronoun 192 (255.2) (208.764) (194.16)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 2 (2.7) (2.54) (2.03)
ὅσος as much/many as 13 (17.3) (13.469) (13.23)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 3 (4.0) (1.164) (3.1)
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 3 (4.0) (0.878) (3.11)
κενός empty 3 (4.0) (2.157) (3.12)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 5 (6.6) (2.355) (5.24)
ὁπότε when 2 (2.7) (1.361) (2.1)
μήτε neither / nor 5 (6.6) (5.253) (5.28)
either..or; than 22 (29.2) (34.073) (23.24)
δῶρον a gift, present 2 (2.7) (0.798) (2.13)
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 4 (5.3) (1.875) (4.27)
ἔρως love 2 (2.7) (0.962) (2.14)
τρέω to flee from fear, flee away 2 (2.7) (1.989) (2.15)
υἱός a son 7 (9.3) (7.898) (7.64)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 2 (2.7) (3.279) (2.18)
ἄξιος worthy 3 (4.0) (3.181) (3.3)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 3 (4.0) (5.09) (3.3)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 5 (6.6) (6.8) (5.5)
τιμή that which is paid in token of worth 2 (2.7) (1.962) (2.21)
ἀπό from, away from. c. gen. 20 (26.6) (30.074) (22.12)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 7 (9.3) (5.491) (7.79)
ἀλλά otherwise, but 42 (55.8) (54.595) (46.87)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 2 (2.7) (1.277) (2.25)
ἱερόν sanctuary 2 (2.7) (1.348) (2.26)
αὖθις back, back again 4 (5.3) (2.732) (4.52)
σκοπέω to look at 2 (2.7) (1.847) (2.27)
ἐγγύς near, nigh, at hand 2 (2.7) (1.452) (2.28)
the 925 (1229.6) (1391.018) (1055.57)
τάσσω to arrange, put in order 3 (4.0) (2.051) (3.42)
φέρω to bear 9 (12.0) (8.129) (10.35)
εἷς one 9 (12.0) (23.591) (10.36)
δείδω to fear 3 (4.0) (1.45) (3.46)
τρίτος the third 2 (2.7) (4.486) (2.33)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 2 (2.7) (4.463) (2.35)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 2 (2.7) (3.691) (2.36)
μή not 31 (41.2) (50.606) (37.36)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 3 (4.0) (4.744) (3.65)
ὁράω to see 15 (19.9) (16.42) (18.27)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 4 (5.3) (9.107) (4.91)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 46 (61.1) (56.75) (56.58)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 2 (2.7) (1.525) (2.46)
ποτε ever, sometime 7 (9.3) (7.502) (8.73)
ἐπεί after, since, when 17 (22.6) (19.86) (21.4)
ὅτε when 6 (8.0) (4.994) (7.56)
μέν on the one hand, on the other hand 94 (125.0) (109.727) (118.8)
ἐμός mine 15 (19.9) (8.401) (19.01)
παύω to make to cease 2 (2.7) (1.958) (2.55)
μήν now verily, full surely 5 (6.6) (6.388) (6.4)
πιστεύω to trust, trust to 2 (2.7) (3.079) (2.61)
οἶδα to know 9 (12.0) (9.863) (11.77)
πατήρ a father 8 (10.6) (9.224) (10.48)
ὁμῶς equally, likewise, alike 2 (2.7) (1.852) (2.63)
εἰμί to be 110 (146.2) (217.261) (145.55)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 3 (4.0) (2.779) (3.98)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 1 (1.3) (0.375) (0.17) too few
πωλέω to exchange; to sell 1 (1.3) (0.27) (0.39) too few
χρεία use, advantage, service 1 (1.3) (2.117) (2.12) too few
ἔρευνα inquiry, search 1 (1.3) (0.033) (0.01) too few
ὀργανόω to be organized 1 (1.3) (0.156) (0.01) too few
τιμωρία help, aid, assistance, succour 1 (1.3) (0.653) (0.67) too few
ἀπρεπής unseemly, unbecoming, indecent, indecorous 1 (1.3) (0.083) (0.14) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (1.3) (0.286) (0.41) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (1.3) (0.649) (0.91) too few
συνεπισκοπέω to examine together with 1 (1.3) (0.004) (0.01) too few
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 1 (1.3) (0.538) (0.02) too few
προσοχή attention 1 (1.3) (0.027) (0.0) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (1.3) (1.431) (1.76) too few
μῆκος length 1 (1.3) (1.601) (0.86) too few
ἀφωνία speechlessness 1 (1.3) (0.03) (0.01) too few
ἰδιωτικός of or for a private person, unskilled, unprofessional 1 (1.3) (0.099) (0.12) too few
καίω to light, kindle 1 (1.3) (1.158) (1.18) too few
σπασμός a convulsion, spasm 1 (1.3) (0.264) (0.01) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (1.3) (0.525) (1.1) too few
σύμμαχος fighting along with, allied with 1 (1.3) (1.077) (6.77) too few
ἁπλόος single, simple 1 (1.3) (6.452) (0.83) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (1.3) (0.476) (0.76) too few
πικρός pointed, sharp, keen 1 (1.3) (0.817) (0.77) too few
ἀβέβαιος uncertain, unsteady 1 (1.3) (0.073) (0.02) too few
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 1 (1.3) (0.239) (0.11) too few
τλάω to take upon oneself, to bear, suffer, undergo 1 (1.3) (0.132) (0.97) too few
στέλλω to set in order, to arrange, array, equip, make ready 1 (1.3) (0.496) (0.64) too few
κακοδαίμων possessed by an evil genius, ill-fated, ill-starred, miserable 1 (1.3) (0.103) (0.19) too few
τηλαυγής far-shining, far-beaming 1 (1.3) (0.03) (0.04) too few
ποδαπός from what country? 1 (1.3) (0.038) (0.04) too few
ὠδίς the pangs 1 (1.3) (0.115) (0.1) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (1.3) (1.94) (0.58) too few
γονή produce, offspring 1 (1.3) (0.359) (0.16) too few
ἄπειμι2 go away 1 (1.3) (1.11) (1.84) too few
ἀπειρία want of skill, inexperience 1 (1.3) (0.208) (0.34) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (1.3) (1.179) (1.03) too few
κυμαίνω to rise in waves 1 (1.3) (0.026) (0.07) too few
κριτήριον a means for judging 1 (1.3) (0.283) (0.02) too few
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 1 (1.3) (0.677) (0.24) too few
παιδιά childish play, pastime, amusement 1 (1.3) (0.179) (0.13) too few
σκεδάννυμι to scatter, disperse 1 (1.3) (0.111) (0.32) too few
πλῆξις stroke, percussion 1 (1.3) (0.005) (0.03) too few
ἐνοικέω to dwell in 1 (1.3) (0.149) (0.22) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (1.3) (2.477) (2.96) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (1.3) (0.369) (0.26) too few
μακάριος blessed, happy 1 (1.3) (0.896) (0.38) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (1.3) (0.43) (0.69) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (1.3) (0.296) (0.32) too few
λιποτάκτης deserter 1 (1.3) (0.001) (0.0) too few
εὐτυχής well off, successful, lucky, fortunate, prosperous 1 (1.3) (0.192) (0.24) too few
συνδράω to do together, help in doing 1 (1.3) (0.009) (0.02) too few
σελήνη the moon 1 (1.3) (1.588) (0.3) too few
πρόβατον sheep; small cattle 1 (1.3) (0.719) (0.89) too few
ἐκλεκτός picked out, select 1 (1.3) (0.155) (0.01) too few
κατορθόω to set upright, erect 1 (1.3) (0.566) (0.38) too few
ἀλλοῖος of another sort 1 (1.3) (0.199) (0.24) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (1.3) (0.884) (1.29) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (1.3) (1.304) (0.42) too few
ῥᾳδιουργία ease in doing, facility 1 (1.3) (0.024) (0.04) too few
ναυάγιον a piece of wreck 1 (1.3) (0.065) (0.18) too few
ἀχανής not opening the mouth 1 (1.3) (0.034) (0.02) too few
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 1 (1.3) (0.411) (0.28) too few
εὐήθης good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless 1 (1.3) (0.164) (0.18) too few
φευκτέος one must flee 1 (1.3) (0.03) (0.02) too few
χειροήθης accustomed to the hand, manageable; 1 (1.3) (0.018) (0.03) too few
νίκη victory 1 (1.3) (1.082) (1.06) too few
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 1 (1.3) (0.551) (0.1) too few
πολυτελέω to be extravagant 1 (1.3) (0.012) (0.0) too few
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 1 (1.3) (0.78) (1.58) too few
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 1 (1.3) (0.319) (0.66) too few
τέμνω to cut, hew 1 (1.3) (1.328) (1.33) too few
ἄποιος without quality 1 (1.3) (0.075) (0.0) too few
ἱστορία a learning by inquiry, inquiry 1 (1.3) (1.084) (1.17) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (1.3) (0.277) (0.42) too few
μυκτήρ the nose, snout 1 (1.3) (0.216) (0.01) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (1.3) (0.254) (0.35) too few
αὐχέω to boast, plume oneself 1 (1.3) (0.077) (0.04) too few
ἀκήρατος unmixed, uncontaminated, undefiled 1 (1.3) (0.072) (0.15) too few
ἐμποιέω to make in 1 (1.3) (0.403) (0.38) too few
(Cyr.) where 1 (1.3) (1.241) (0.15) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (1.3) (0.415) (0.39) too few
μετέρχομαι to come 1 (1.3) (0.275) (0.37) too few
κραταιός strong, mighty, resistless 1 (1.3) (0.062) (0.13) too few
κῴδιον sheepskin, fleece 1 (1.3) (0.014) (0.01) too few
ὑπεναντίος set over against, meeting 1 (1.3) (0.243) (1.62) too few
μέθη strong drink 1 (1.3) (0.322) (0.23) too few
λήθη a forgetting, forgetfulness 1 (1.3) (0.225) (0.18) too few
φυγάς one who flees, exile, fugitive 1 (1.3) (0.222) (0.82) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (1.3) (0.573) (0.57) too few
πρεπώδης fit, becoming, suitable, proper 3 (4.0) (0.033) (0.0) too few
ἀγένητος unborn, uncreated, unoriginated 3 (4.0) (0.392) (0.0) too few
στοά a roofed colonnade, piazza, cloister 1 (1.3) (0.253) (0.15) too few
βάκτρον stick, cudgel 1 (1.3) (0.013) (0.03) too few
ἐγκύκλιος circular, rounded, round 4 (5.3) (0.12) (0.0) too few
λιπαρός oily, shiny with oil 1 (1.3) (0.299) (0.35) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (1.3) (1.101) (1.28) too few
αὐτόχθων sprung from the land itself 1 (1.3) (0.059) (0.09) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (1.3) (2.811) (3.25) too few
ἀναγκάζω to force, compel 1 (1.3) (1.36) (2.82) too few
φρόνημα one's mind, spirit 1 (1.3) (0.433) (0.41) too few
ἀναβλέπω to look up 1 (1.3) (0.115) (0.12) too few
ἀταλαίπωρος without pains 1 (1.3) (0.027) (0.01) too few
ὑπόνοια a hidden thought 1 (1.3) (0.271) (0.12) too few
ἡμέτερος our 1 (1.3) (2.045) (2.83) too few
ἀπάγω to lead away, carry off 1 (1.3) (0.763) (1.22) too few
τροχός wheel 1 (1.3) (0.137) (0.12) too few
ὄχημα anything that bears 1 (1.3) (0.154) (0.04) too few
πρωτότοκος first-born 1 (1.3) (0.306) (0.01) too few
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 1 (1.3) (0.158) (0.26) too few
ὁλόκληρος complete in all parts, entire, perfect 1 (1.3) (0.196) (0.01) too few
παροινία drunken behaviour, drunken violence, a drunken frolic 1 (1.3) (0.055) (0.01) too few
νητός heaped, piled up 1 (1.3) (0.004) (0.01) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (1.3) (1.387) (0.76) too few
μαρτυρία witness, testimony, evidence 1 (1.3) (0.472) (0.15) too few
χλιδάω to be soft 1 (1.3) (0.013) (0.01) too few
προσάγω to bring to 1 (1.3) (0.972) (1.04) too few
ἡνία reins 1 (1.3) (0.107) (0.32) too few
περιπαθέω to be in a state of violent emotion 1 (1.3) (0.005) (0.0) too few
ἔπος a word 1 (1.3) (1.082) (5.8) too few
μετανίστημι to remove 1 (1.3) (0.043) (0.07) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (1.3) (12.618) (6.1) too few
πολλαχοῦ in many places 1 (1.3) (0.223) (0.1) too few
μοιχεύω to commit adultery with 1 (1.3) (0.171) (0.07) too few
ἄλυπος without pain 1 (1.3) (0.205) (0.07) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (1.3) (0.537) (1.08) too few
ἐθελούσιος voluntary 1 (1.3) (0.018) (0.01) too few
ὀργαίνω to make angry, enrage 1 (1.3) (0.099) (0.03) too few
προστάσσω to order 1 (1.3) (1.223) (1.25) too few
ἰσοτιμία equality of privilege 1 (1.3) (0.014) (0.0) too few
πάρεργον a bye-work, subordinate 1 (1.3) (0.178) (0.13) too few
πᾶσις acquisition, possession 1 (1.3) (0.266) (0.14) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (1.3) (1.603) (0.65) too few
ἀκρότης highest pitch 1 (1.3) (0.038) (0.0) too few
πόσος how much? how many? 1 (1.3) (1.368) (0.5) too few
κοινός common, shared in common 1 (1.3) (6.539) (4.41) too few
γενητός originated 5 (6.6) (0.401) (0.0) too few
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 1 (1.3) (0.902) (0.25) too few
ἄφοβος without fear 1 (1.3) (0.082) (0.04) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (1.3) (1.14) (0.72) too few
ἐπιστασία authority, dominion 1 (1.3) (0.031) (0.0) too few
παράνοια derangement, madness 1 (1.3) (0.02) (0.01) too few
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 1 (1.3) (0.276) (0.35) too few
ἄφθαρτος uncorrupted, incorruptible 5 (6.6) (0.567) (0.0) too few
περικαλλής very beautiful 1 (1.3) (0.071) (0.47) too few
ἔπειτα then, next 1 (1.3) (2.603) (7.5) too few
τυφώς a whirlwind, typhoon 1 (1.3) (0.015) (0.01) too few
διαζεύγνυμι part, separate 1 (1.3) (0.054) (0.04) too few
κίβδηλος adulterated, spurious, base 1 (1.3) (0.041) (0.05) too few
ἐξοπλίζω to arm completely, accoutre 1 (1.3) (0.049) (0.07) too few
γεωργία tillage, agriculture, farming 1 (1.3) (0.126) (0.07) too few
ἐκδύω to take off, strip off 1 (1.3) (0.047) (0.09) too few
θρύψις a breaking in small pieces 2 (2.7) (0.014) (0.0) too few
προσβάλλω to strike 1 (1.3) (0.519) (1.04) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (1.3) (0.43) (0.52) too few
ἐξαρκέω to be quite enough for, suffice for 1 (1.3) (0.197) (0.16) too few
γαυριάω to bear oneself proudly, prance 1 (1.3) (0.008) (0.0) too few
κατασκήπτω to rush down 1 (1.3) (0.042) (0.04) too few
Κάις Cain 9 (12.0) (0.124) (0.0) too few
προσδοκάω to expect 1 (1.3) (0.539) (0.43) too few
ἀρκτέος one must begin 1 (1.3) (0.061) (0.01) too few
ἐξάπτω to fasten from 1 (1.3) (0.187) (0.12) too few
ἀνάληψις a taking up 1 (1.3) (0.132) (0.01) too few
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 1 (1.3) (1.047) (0.01) too few
βάσις a stepping, step 1 (1.3) (0.694) (0.15) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (1.3) (0.705) (1.77) too few
ἀντίπαις like a boy 1 (1.3) (0.005) (0.02) too few
ἐνέδρα a sitting in: a lying in wait, ambush 1 (1.3) (0.175) (0.3) too few
τοῖχος the wall of a house 1 (1.3) (0.308) (0.37) too few
δεσποτικός of or for a master; inclined to tyranny, despotic 1 (1.3) (0.071) (0.04) too few
λύρα lyre 1 (1.3) (0.153) (0.13) too few
ἀνδρών the men's apartment 1 (1.3) (0.057) (0.07) too few
γηθοσύνη joy, delight 1 (1.3) (0.008) (0.04) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 1 (1.3) (0.506) (0.46) too few
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 1 (1.3) (0.191) (0.08) too few
αὐστηρός harsh, rough, bitter 1 (1.3) (0.215) (0.02) too few
νεύω to nod 1 (1.3) (0.178) (0.46) too few
προσνέμω to assign, attach 1 (1.3) (0.065) (0.14) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (1.3) (0.24) (0.38) too few
λαός the people 1 (1.3) (2.428) (2.78) too few
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 (1.3) (0.535) (0.21) too few
λιμήν a harbour, haven, creek 1 (1.3) (0.478) (1.59) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (1.3) (1.75) (2.84) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (1.3) (4.322) (6.41) too few
ἀνάπαυσις repose, rest 1 (1.3) (0.194) (0.08) too few
βλαβερός hurtful, noxious, disadvantageous 1 (1.3) (0.225) (0.1) too few
ἀποστατέω to stand aloof from, depart from, be far from 1 (1.3) (0.026) (0.06) too few
προαίρεσις a choosing 1 (1.3) (0.951) (1.23) too few
ἐριστικός eager for strife 1 (1.3) (0.123) (0.01) too few
παρακαταθήκη a deposit entrusted to one's care 1 (1.3) (0.081) (0.1) too few
λώβη despiteful treatment, outrage, dishonour 1 (1.3) (0.064) (0.18) too few
ἄπονος without toil 1 (1.3) (0.11) (0.1) too few
παρορέω to be adjacent 1 (1.3) (0.008) (0.01) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (1.3) (0.786) (0.98) too few
προσήλυτος one that has arrived at 2 (2.7) (0.044) (0.0) too few
διεξέρχομαι to go through, pass through 1 (1.3) (0.397) (0.31) too few
πιθανός calculated to persuade; 1 (1.3) (0.513) (0.2) too few
ἀθεράπευτος uncared for 1 (1.3) (0.01) (0.0) too few
ἀκόλαστος licentious, intemperate 1 (1.3) (0.33) (0.09) too few
εὐπάθεια the enjoyment of good things, comfort, ease 1 (1.3) (0.049) (0.07) too few
οἰκειόω to make one's own 1 (1.3) (0.133) (0.07) too few
καθοράω (to look down); to observe 1 (1.3) (0.423) (0.89) too few
ὕψος height 1 (1.3) (0.539) (0.34) too few
λείπω to leave, quit 1 (1.3) (1.614) (4.04) too few
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 1 (1.3) (0.656) (0.52) too few
προκόσμημα ornament in front, showy ornament 1 (1.3) (0.001) (0.0) too few
αὐχήν the neck, throat 1 (1.3) (0.335) (0.63) too few
ἁγνεία purity, chastity 1 (1.3) (0.099) (0.01) too few
αἴρω to take up, raise, lift up 1 (1.3) (2.825) (10.15) too few
αὐθιγενής born on the spot, born in the country, native 1 (1.3) (0.01) (0.02) too few
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (1.3) (0.498) (0.6) too few
καταλείπω to leave behind 1 (1.3) (1.869) (2.45) too few
καινός new, fresh 1 (1.3) (0.929) (0.58) too few
γέννα descent, birth 1 (1.3) (0.243) (0.1) too few
φιλοφροσύνη friendliness, kindliness 1 (1.3) (0.063) (0.05) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (1.3) (1.86) (0.99) too few
καταχράω to suffice, see καταχράομαι end of entry 1 (1.3) (0.047) (0.08) too few
χαλκός copper 1 (1.3) (0.86) (1.99) too few
συνώνυμος of like name 1 (1.3) (0.345) (0.02) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (1.3) (1.136) (0.78) too few
ἀπομνημονεύω to relate from memory, relate, recount 1 (1.3) (0.055) (0.02) too few
ἐνδέω2 to be in want of 1 (1.3) (0.181) (0.13) too few
ἐπώνυμος given as a name 1 (1.3) (0.186) (0.21) too few
ἀνά up, upon 1 (1.3) (4.693) (6.06) too few
ὁμοδίαιτος living with others 1 (1.3) (0.007) (0.0) too few
εἴλω to roll up, pack 1 (1.3) (0.156) (0.42) too few
περιάγω to lead 1 (1.3) (0.208) (0.2) too few
ἀέναος ever-flowing 1 (1.3) (0.068) (0.1) too few
στοιχεῖον sound; element, principle 1 (1.3) (2.704) (0.06) too few
μαθηματικός disposed to learn 1 (1.3) (0.66) (0.01) too few
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 1 (1.3) (3.701) (0.12) too few
κυριεύω to be lord 1 (1.3) (0.16) (0.45) too few
θεοφιλής dear to the gods, highly favoured 1 (1.3) (0.257) (0.23) too few
ἀκρατής powerless, impotent 1 (1.3) (0.371) (0.06) too few
ἀνατολή a rising, rise 1 (1.3) (0.626) (0.29) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (1.3) (0.935) (0.99) too few
ταύτῃ in this way. 1 (1.3) (2.435) (2.94) too few
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 1 (1.3) (0.374) (0.01) too few
ἐμφανής obvious 1 (1.3) (0.249) (0.28) too few
μανιώδης like madness, mad 1 (1.3) (0.042) (0.02) too few
σκιά a shadow 1 (1.3) (0.513) (0.23) too few
ἄφθονος without envy 1 (1.3) (0.275) (0.36) too few
παραδέχομαι to receive from 1 (1.3) (0.335) (0.26) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (1.3) (1.249) (2.89) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (1.3) (3.016) (1.36) too few
δεινότης terribleness 1 (1.3) (0.096) (0.07) too few
σεμνολογέω to speak gravely 1 (1.3) (0.008) (0.0) too few
ἐπιλάμπω to shine after 1 (1.3) (0.041) (0.06) too few
ἀνώδυνος free from pain 1 (1.3) (0.148) (0.01) too few
πρωτοτόκος bearing her first-born 1 (1.3) (0.11) (0.01) too few
συμβάλλω to throw together, dash together 1 (1.3) (0.862) (1.93) too few
ἡμερόω to tame, make tame 1 (1.3) (0.43) (0.23) too few
κατοικίζω settle 1 (1.3) (0.095) (0.37) too few
πρῷρα the forepart of a ship, a ship's head, prow, bow 1 (1.3) (0.064) (0.27) too few
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 1 (1.3) (0.135) (0.07) too few
ἔξω out 1 (1.3) (2.334) (2.13) too few
ἀνείρομαι inquire of, question 1 (1.3) (0.013) (0.07) too few
ὄφελος furtherance, advantage, help 1 (1.3) (0.194) (0.22) too few
γέλως laughter 1 (1.3) (0.371) (0.46) too few
κεφάλαιος of the head 1 (1.3) (0.962) (0.27) too few
ἐμφέρω to bear or bring in 1 (1.3) (0.06) (0.01) too few
ἀναγράφω to engrave and set up 1 (1.3) (0.637) (0.13) too few
εὔπλοια a fair voyage 1 (1.3) (0.015) (0.01) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (1.3) (1.868) (1.01) too few
κάρπωμα fruit 1 (1.3) (0.008) (0.0) too few
ἐξιόω clean from rust 1 (1.3) (0.032) (0.03) too few
τῆ take 1 (1.3) (1.084) (0.11) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (1.3) (0.99) (1.38) too few
ἀνευρίσκω to find out, make out, discover 1 (1.3) (0.12) (0.18) too few
Σάββατον sabbath 1 (1.3) (0.306) (0.1) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (1.3) (0.84) (1.03) too few
συρμός any lengthened sweeping motion 1 (1.3) (0.003) (0.0) too few
σκύλος a skin, hide 1 (1.3) (0.041) (0.08) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (1.3) (2.978) (3.52) too few
φέγγος light, splendour, lustre 1 (1.3) (0.097) (0.17) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (1.3) (0.934) (0.61) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (1.3) (1.829) (1.05) too few
ἀρρωστία weakness, sickness 1 (1.3) (0.23) (0.06) too few
ἔνδεια want, need, lack 1 (1.3) (0.423) (0.18) too few
μίμημα anything imitated, a counterfeit, copy 1 (1.3) (0.14) (0.11) too few
ἀψευδής without lie and deceit, truthful, sincere, trusty 1 (1.3) (0.065) (0.07) too few
Ἑωσφόρος bringer of morn 1 (1.3) (0.042) (0.01) too few
ἐτήσιος lasting a year, a year long 1 (1.3) (0.086) (0.04) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (1.3) (0.351) (0.28) too few
διαλέγομαι talk 1 (1.3) (0.836) (0.69) too few
ἐνθύμημα a thought, piece of reasoning, argument 1 (1.3) (0.083) (0.03) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (1.3) (1.988) (0.42) too few
θηράω to hunt 1 (1.3) (0.161) (0.18) too few
Ἀρεία Area, daughter of Cleochus; also a placename 1 (1.3) (0.011) (0.01) too few
ἀνδριάς the image of a man, a statue 1 (1.3) (0.497) (0.21) too few
ὅμιλος any assembled crowd, a throng of people 1 (1.3) (0.166) (1.17) too few
ἄχθος a weight, burden, load 1 (1.3) (0.092) (0.13) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (1.3) (0.224) (0.36) too few
σκέπη a covering, shelter, protection 1 (1.3) (0.118) (0.05) too few
οὔριος with a fair wind 1 (1.3) (0.046) (0.05) too few
ἀποδοκιμάζω to reject on scrutiny, to reject for want of qualification 1 (1.3) (0.104) (0.17) too few
εὐλάβεια discretion, caution, circumspection 1 (1.3) (0.146) (0.07) too few
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 1 (1.3) (0.197) (0.2) too few
ἡσυχάζω to be still, keep quiet, be at rest 1 (1.3) (0.292) (0.69) too few
προσδοκία a looking for, expectation 1 (1.3) (0.159) (0.31) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (1.3) (0.343) (0.39) too few
διάθεσις a disposition, arrangement 1 (1.3) (1.947) (0.89) too few
καθηκόντως fittingly, properly 1 (1.3) (0.014) (0.04) too few
ἀδυνατέω to want strength 1 (1.3) (0.221) (0.14) too few
ἀντιδράω to act against, retaliate 1 (1.3) (0.013) (0.04) too few
Ἄρειος devoted to Ares, warlike, martial; (πάγος:) the hill of Ares 1 (1.3) (0.456) (0.52) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (1.3) (1.068) (1.87) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (1.3) (0.233) (0.38) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (1.3) (0.345) (0.75) too few
κάθοδος a going down, descent 1 (1.3) (0.159) (0.3) too few
τουτέστι that is to say 1 (1.3) (4.259) (0.0) too few
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 (1.3) (1.616) (8.21) too few
ἐπάρατος accursed, laid under a curse 1 (1.3) (0.05) (0.03) too few
περιρραντήριον an utensil for besprinkling 1 (1.3) (0.011) (0.01) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (1.3) (2.189) (1.62) too few
ἀποσείω to shake off 1 (1.3) (0.063) (0.04) too few
στιγμή a spot, point 1 (1.3) (0.423) (0.0) too few
χορεία a dance, esp. choral dance with music 1 (1.3) (0.061) (0.04) too few
ἐξαγορεύω to tell out, make known, declare 1 (1.3) (0.135) (0.37) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (1.3) (1.321) (2.94) too few
ἡδύς sweet 1 (1.3) (2.071) (1.82) too few
ἐδώδιμος eatable 1 (1.3) (0.076) (0.03) too few
οἰκείωσις a taking as one's own, appropriation 1 (1.3) (0.037) (0.01) too few
διακρίνω to separate one from another 1 (1.3) (0.94) (0.53) too few
τέρψις enjoyment, delight 1 (1.3) (0.095) (0.19) too few
ἀτυφία freedom from arrogance 1 (1.3) (0.007) (0.0) too few
ξίφος a sword 1 (1.3) (0.597) (0.8) too few
ἄδυτος not to be entered 1 (1.3) (0.079) (0.05) too few
ἑωσφόρος bringer of morn 1 (1.3) (0.047) (0.01) too few
διαστέλλω to put asunder, tear open 1 (1.3) (0.246) (0.07) too few
ἀνθρώπειος of man, of mankind 1 (1.3) (0.327) (0.43) too few
δραστήριος vigorous, active, efficacious 1 (1.3) (0.088) (0.02) too few
ἐπακολουθέω to follow close upon, follow after 1 (1.3) (0.272) (0.24) too few
ἀναπίμπλημι to fill up; to contaminate, infect 1 (1.3) (0.061) (0.18) too few
χῶρος2 north-west wind 1 (1.3) (0.197) (0.99) too few
ἀκρασία2 incontinence 1 (1.3) (0.212) (0.03) too few
γεῦσις sense of taste 1 (1.3) (0.388) (0.01) too few
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 1 (1.3) (0.74) (0.85) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (1.3) (2.157) (5.09) too few
ἀποτέμνω to cut off, sever 1 (1.3) (0.265) (0.49) too few
κακοπάθεια ill plight, distress 1 (1.3) (0.057) (0.21) too few
γάμος a wedding, wedding-feast 1 (1.3) (1.015) (1.15) too few
αἰτέω to ask, beg; postulate 1 (1.3) (1.871) (1.48) too few
τέκνον a child 1 (1.3) (1.407) (2.84) too few
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 1 (1.3) (0.295) (0.22) too few
ὑπεροψία contempt, disdain for 1 (1.3) (0.065) (0.03) too few
μαρτύριον a testimony, proof 1 (1.3) (0.434) (0.21) too few
ἀδικία injustice 1 (1.3) (0.737) (0.96) too few
καρτερός strong, staunch, stout, sturdy; 1 (1.3) (0.274) (0.55) too few
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (1.3) (0.486) (0.22) too few
γέννας mother's brother, uncle 1 (1.3) (0.162) (0.05) too few
ὀσμή a smell, scent, odour 1 (1.3) (0.625) (0.24) too few
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 (1.3) (0.572) (0.65) too few
γεωργικός agricultural, of farming, skilled in farming 1 (1.3) (0.058) (0.04) too few
ἡνία2 the bridle 1 (1.3) (0.098) (0.12) too few
κένωσις an emptying 1 (1.3) (0.343) (0.01) too few
ἐκποδών away from the feet 1 (1.3) (0.11) (0.16) too few
ἔλασις a driving away, banishing 1 (1.3) (0.018) (0.05) too few
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 1 (1.3) (0.382) (0.78) too few
ἄνω to accomplish, achieve, finish 1 (1.3) (3.876) (1.61) too few
εἰσηγέομαι to bring in, introduce 1 (1.3) (0.122) (0.14) too few
σκιάω to overshadow 1 (1.3) (0.02) (0.1) too few
ἄατος insatiate 1 (1.3) (0.093) (0.08) too few
ὅστε who, which 1 (1.3) (1.419) (2.72) too few
ῥυθμός measured motion, time, rhythm 1 (1.3) (0.217) (0.31) too few
εὐφραίνω to cheer, delight, gladden 1 (1.3) (0.305) (0.16) too few
πῦρ fire 1 (1.3) (4.894) (2.94) too few
πλάστης a moulder, modeller 1 (1.3) (0.037) (0.02) too few
νυνί now, at this moment 1 (1.3) (0.695) (0.41) too few
ἐνδίδωμι to give in 1 (1.3) (0.434) (0.47) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (1.3) (1.226) (0.42) too few
συντίθημι to put together 1 (1.3) (1.368) (1.15) too few
τελειόω to make perfect, complete 1 (1.3) (0.524) (0.26) too few
ἀχθέω load 1 (1.3) (0.023) (0.01) too few
σφοδρός vehement, violent, excessive 1 (1.3) (1.283) (0.07) too few
ἅψις touching 1 (1.3) (0.022) (0.01) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (1.3) (1.133) (0.31) too few
δόμα gift 1 (1.3) (0.031) (0.0) too few
εὑρετός discoverable 1 (1.3) (0.035) (0.01) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (1.3) (1.068) (0.71) too few
ἔγκειμαι to lie in, be wrapped in 1 (1.3) (0.257) (0.2) too few
πληθύς fulness, a throng, a crowd 1 (1.3) (0.201) (0.18) too few
ἄμωμος without blame, blameless 1 (1.3) (0.132) (0.02) too few
βίβλος the inner bark of the papyrus 1 (1.3) (0.315) (0.02) too few
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 (1.3) (1.343) (3.6) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to p