Hippocrates, Prognosticon

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg003.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

879 lemmas; 5,405 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
θανατώδης indicating death 13 (24.1) (0.097) (0.01)
πυρετός burning heat, fiery heat 32 (59.2) (1.833) (0.03)
ἔμετος vomiting 5 (9.3) (0.29) (0.01)
ὀσφύς the loin 4 (7.4) (0.267) (0.01)
ῥῆξις a breaking, bursting 12 (22.2) (0.073) (0.02)
ἀνώδυνος free from pain 7 (13.0) (0.148) (0.01)
βήξ a cough 3 (5.6) (0.245) (0.01)
πελιδνός livid 3 (5.6) (0.076) (0.01)
παλινδρομέω to run back again 3 (5.6) (0.055) (0.01)
διαχωρέω to go through, pass through 5 (9.3) (0.132) (0.01)
δυσώδης ill-smelling 6 (11.1) (0.107) (0.02)
διάρροια diarrhoea 2 (3.7) (0.09) (0.01)
ἀνακαθαίρω to clear completely 2 (3.7) (0.019) (0.01)
ὀλιγοχρόνιος lasting 4 (7.4) (0.076) (0.01)
ἑνδεκαταῖος on the eleventh day 2 (3.7) (0.015) (0.01)
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 5 (9.3) (0.053) (0.02)
ἀναπτύω to spit up, sputter 4 (7.4) (0.019) (0.02)
τεταρταῖος on the fourth day 8 (14.8) (0.2) (0.04)
ἐρύθημα a redness on the skin 6 (11.1) (0.043) (0.04)
ὀλέθριος destructive, deadly 12 (22.2) (0.272) (0.07)
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 6 (11.1) (0.811) (0.04)
διαγράφω to mark out by lines, delineate 5 (9.3) (0.041) (0.04)
φάρυγξ the throat, gullet 5 (9.3) (0.231) (0.04)
σπασμός a convulsion, spasm 2 (3.7) (0.264) (0.01)
κύστις the bladder 3 (5.6) (0.499) (0.02)
δύσπνοος scant of breath 2 (3.7) (0.025) (0.01)
φλέγμα flame, fire, heat 3 (5.6) (0.447) (0.02)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 13 (24.1) (1.676) (0.1)
πρόσθεσις a putting to, application 3 (5.6) (0.281) (0.02)
νόσημα a sickness, disease, plague 29 (53.7) (1.694) (0.23)
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 4 (7.4) (0.197) (0.04)
οὐρέω to urinate 3 (5.6) (0.132) (0.03)
ἑβδομαῖος on the seventh day 3 (5.6) (0.085) (0.03)
βήσσω to cough 2 (3.7) (0.049) (0.02)
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 4 (7.4) (0.848) (0.04)
ῥῖγος frost, cold 2 (3.7) (0.294) (0.02)
ἐναταῖος on the ninth day 2 (3.7) (0.013) (0.02)
οὖρον urine 8 (14.8) (0.521) (0.1)
οὖρον2 boundary 8 (14.8) (0.511) (0.1)
κενεών the hollow below the ribs, the flank 3 (5.6) (0.055) (0.04)
ἀνώμαλος uneven, irregular 3 (5.6) (0.362) (0.04)
ὀδύνη pain of body 21 (38.9) (1.021) (0.3)
τεσσαρεσκαίδεκα fourteen 3 (5.6) (0.056) (0.04)
γλίσχρος glutinous, sticky, clammy 2 (3.7) (0.281) (0.03)
πτύω to spit out 3 (5.6) (0.068) (0.04)
τεσσαρεσκαιδέκατος fourteenth 2 (3.7) (0.134) (0.03)
ῥίνη a file 5 (9.3) (0.313) (0.08)
παραφρονέω to be beside oneself, be deranged 5 (9.3) (0.081) (0.08)
χρόνιος after a long time, late 7 (13.0) (0.309) (0.13)
ἀπολούω to wash off 2 (3.7) (0.084) (0.04)
χολή gall, bile 2 (3.7) (0.855) (0.04)
οἰδέω to swell, become swollen 2 (3.7) (0.052) (0.04)
πταρμός a sneezing 2 (3.7) (0.052) (0.04)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 7 (13.0) (0.724) (0.14)
ῥινός the skin 5 (9.3) (0.219) (0.11)
νεαρός young, youthful 2 (3.7) (0.058) (0.04)
μελαίνω to blacken 2 (3.7) (0.098) (0.04)
ἀποπτύω to spit out 2 (3.7) (0.032) (0.04)
τράχηλος the neck, throat 4 (7.4) (0.563) (0.09)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 8 (14.8) (1.802) (0.18)
τριταῖος on the third day 5 (9.3) (0.274) (0.12)
πεμπταῖος on the fifth day 3 (5.6) (0.059) (0.07)
πλευρόν a rib 4 (7.4) (0.336) (0.1)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 5 (9.3) (0.82) (0.13)
μαλθακός soft 6 (11.1) (0.252) (0.17)
ὁπόσος as many as 24 (44.4) (1.404) (0.7)
σημεῖον a sign, a mark, token 32 (59.2) (3.721) (0.94)
ῥίς the nose 7 (13.0) (0.825) (0.21)
ἐπικίνδυνος in danger, dangerous, insecure, precarious 3 (5.6) (0.083) (0.1)
προλέγω pick before; foretell; proclaim 4 (7.4) (0.202) (0.13)
ῥινόν a hide 3 (5.6) (0.079) (0.11)
ὑποστροφή a turning about, wheeling round 3 (5.6) (0.102) (0.11)
ἀπόστασις a standing away from 15 (27.8) (0.519) (0.55)
οὖρος3 (βοῦς) Bos primigenius 5 (9.3) (0.245) (0.19)
ὁμαλός even, level 5 (9.3) (0.41) (0.19)
ἱδρώς sweat 5 (9.3) (0.458) (0.19)
κάρτα very, very, much, extremely 20 (37.0) (0.204) (0.8)
στρογγύλος round, spherical 2 (3.7) (0.208) (0.08)
διεξίημι to let pass through 2 (3.7) (0.067) (0.08)
προσδόκιμος expected, looked for 2 (3.7) (0.021) (0.08)
ὁμαλής level 2 (3.7) (0.234) (0.08)
σκληρός hard 6 (11.1) (1.221) (0.24)
ψυχρός cold, chill 7 (13.0) (2.892) (0.3)
πολυχρόνιος long-existing, of olden time, ancient 3 (5.6) (0.164) (0.13)
δάκτυλος a finger 5 (9.3) (1.064) (0.23)
οὖρος a fair wind 13 (24.1) (0.555) (0.6)
ἄκρατος unmixed, sheer 4 (7.4) (0.447) (0.18)
ἀποπνίγω to choke, throttle 2 (3.7) (0.074) (0.1)
ἄρθρον a joint 2 (3.7) (0.873) (0.1)
ἀληθεύω to speak truth 2 (3.7) (0.746) (0.1)
σκέλος the leg 5 (9.3) (0.863) (0.24)
κρόταφος the side of the forehead 2 (3.7) (0.134) (0.11)
οὐρός a trench 10 (18.5) (0.383) (0.57)
φλαῦρος petty, paltry, trivial 3 (5.6) (0.067) (0.18)
πονηρός toilsome, painful, grievous 11 (20.4) (1.795) (0.65)
νοσέω to be sick, ill, to ail 6 (11.1) (1.226) (0.36)
χλωρός greenish-yellow 5 (9.3) (0.354) (0.3)
δίψα thirst 3 (5.6) (0.179) (0.18)
φορά a carrying 2 (3.7) (1.093) (0.13)
αὐθήμερος on the same day 2 (3.7) (0.057) (0.13)
ἧπαρ the liver 2 (3.7) (0.902) (0.13)
θέρμος lupine, Lupinus albus 2 (3.7) (1.098) (0.13)
περίοδος2 a going round, a flank march 3 (5.6) (0.582) (0.19)
ὄνυξ talons, claws, nails 2 (3.7) (0.194) (0.13)
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 2 (3.7) (0.233) (0.13)
εὐπετής falling well; favourable 5 (9.3) (0.112) (0.35)
ξηρός dry 2 (3.7) (2.124) (0.15)
κάτω down, downwards 12 (22.2) (3.125) (0.89)
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 2 (3.7) (0.623) (0.15)
ὅρος a boundary, landmark 13 (24.1) (3.953) (1.03)
γαστήρ the paunch, belly 6 (11.1) (1.811) (0.48)
νόσος sickness, disease, malady 13 (24.1) (2.273) (1.08)
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 6 (11.1) (0.446) (0.51)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 2 (3.7) (0.426) (0.17)
λευκός light, bright, clear 13 (24.1) (4.248) (1.14)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 5 (9.3) (1.671) (0.44)
ἀριστερός left, on the left 6 (11.1) (0.981) (0.53)
ἀριθμέω to number, count 2 (3.7) (0.512) (0.18)
ἐρυθρός red 4 (7.4) (0.374) (0.35)
οὖς auris, the ear 8 (14.8) (1.469) (0.72)
χρή it is fated, necessary 46 (85.1) (6.22) (4.12)
ἰσχυρός strong, mighty 13 (24.1) (2.136) (1.23)
βάρος weight 3 (5.6) (0.679) (0.29)
διαλείπω to leave an interval between 2 (3.7) (0.353) (0.19)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 6 (11.1) (1.94) (0.58)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 15 (27.8) (4.073) (1.48)
πρωΐ early in the day, at morn 2 (3.7) (0.343) (0.2)
ἐκμανθάνω to learn thoroughly 3 (5.6) (0.144) (0.3)
ἄτερ without 3 (5.6) (0.127) (0.3)
ξανθός yellow 5 (9.3) (0.474) (0.51)
περιγίγνομαι to be superior to; to survive 8 (14.8) (0.352) (0.83)
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 10 (18.5) (0.964) (1.05)
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 15 (27.8) (0.78) (1.58)
προσδέχομαι to receive favourably, accept 13 (24.1) (0.37) (1.37)
πρόσωπον the face, visage, countenance 9 (16.7) (1.94) (0.95)
ὑποχωρέω to go back, retire, recoil 4 (7.4) (0.223) (0.43)
ὕπτιος backwards, on one’s back 2 (3.7) (0.228) (0.22)
κατακλίνω to lay down 2 (3.7) (0.166) (0.22)
πυρρός flame-coloured, yellowish-red 2 (3.7) (0.225) (0.23)
σιτέω take food, eat 2 (3.7) (0.171) (0.23)
συνήθης dwelling 3 (5.6) (0.793) (0.36)
θερμός hot, warm 4 (7.4) (3.501) (0.49)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 3 (5.6) (0.492) (0.37)
μέτωπον the space between the eyes, the brow, forehead 3 (5.6) (0.34) (0.37)
κρίσις a separating, power of distinguishing 5 (9.3) (1.732) (0.64)
ἐκχωρέω to go out and away, depart, emigrate 4 (7.4) (0.062) (0.52)
ὑπείκω to retire, withdraw, depart 2 (3.7) (0.177) (0.26)
λυσιτελής paying what is due 2 (3.7) (0.136) (0.26)
διέξειμι go through, tell in detail 3 (5.6) (0.343) (0.39)
ἕβδομος seventh 2 (3.7) (0.727) (0.27)
γεραιός old 4 (7.4) (0.099) (0.54)
παιδίον a child 6 (11.1) (1.117) (0.81)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 3 (5.6) (3.244) (0.41)
ὀξύς2 sharp, keen 13 (24.1) (1.671) (1.89)
νεώτερος younger 5 (9.3) (0.506) (0.73)
καταμανθάνω to observe well, examine closely 2 (3.7) (0.236) (0.31)
συνόχωκα to be held together 2 (3.7) (0.401) (0.31)
αὐχήν the neck, throat 4 (7.4) (0.335) (0.63)
πόνος work 12 (22.2) (1.767) (1.9)
σκέπτομαι to look about, look carefully 4 (7.4) (0.404) (0.66)
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 3 (5.6) (0.293) (0.5)
ἥσσων less, weaker 13 (24.1) (2.969) (2.18)
ἄριστον the morning meal, breakfast 2 (3.7) (0.284) (0.36)
περίειμι be superior, survive, be left over 4 (7.4) (0.34) (0.72)
κοιμάω to lull 3 (5.6) (0.492) (0.55)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 4 (7.4) (0.594) (0.73)
μέλας black, swart 10 (18.5) (2.124) (1.87)
βραδύς slow 2 (3.7) (0.818) (0.38)
βλέφαρον mostly in pl. the eyelids 2 (3.7) (0.25) (0.38)
αἷμα blood 9 (16.7) (3.53) (1.71)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 2 (3.7) (0.561) (0.38)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 3 (5.6) (0.897) (0.58)
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 2 (3.7) (0.263) (0.39)
ῥήγνυμι to break, break asunder 3 (5.6) (0.351) (0.6)
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 5 (9.3) (0.662) (1.0)
παχύς thick, stout 2 (3.7) (1.124) (0.4)
ὑπερβάλλω to throw over 4 (7.4) (0.763) (0.8)
χεῖλος lip 2 (3.7) (0.395) (0.41)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 2 (3.7) (0.464) (0.42)
τεκμήριον a sure signs. 2 (3.7) (0.434) (0.42)
ἐμέω to vomit, throw up 5 (9.3) (0.759) (1.06)
χωρίον a particular place, a place, spot, district 13 (24.1) (1.776) (2.8)
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 2 (3.7) (0.361) (0.44)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 6 (11.1) (0.733) (1.36)
ὡσαύτως in like manner, just so 2 (3.7) (1.656) (0.46)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 2 (3.7) (1.077) (0.46)
πλευρά a rib 3 (5.6) (1.164) (0.69)
ἔσω to the interior 2 (3.7) (0.334) (0.47)
νεφέλη a cloud 2 (3.7) (0.351) (0.47)
ἐπισκοπέω to look upon 2 (3.7) (1.347) (0.48)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 8 (14.8) (1.195) (1.93)
σύμπας all together, all at once, all in a body 6 (11.1) (1.33) (1.47)
τριάκοντα thirty 6 (11.1) (0.734) (1.53)
παύω to make to cease 10 (18.5) (1.958) (2.55)
σῶμα the body 13 (24.1) (16.622) (3.34)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 6 (11.1) (3.876) (1.61)
ἄριστος best 15 (27.8) (2.087) (4.08)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 3 (5.6) (0.657) (0.82)
μήτε neither / nor 19 (35.2) (5.253) (5.28)
ἡμέρα day 30 (55.5) (8.416) (8.56)
ἥκιστος least 4 (7.4) (0.653) (1.14)
πνεῦμα a blowing 2 (3.7) (5.838) (0.58)
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 7 (13.0) (0.945) (2.02)
ἄνω2 up, upwards 5 (9.3) (3.239) (1.45)
ἐάν if 69 (127.7) (23.689) (20.31)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 4 (7.4) (1.137) (1.18)
προγίγνομαι to come forwards 3 (5.6) (0.171) (0.89)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 2 (3.7) (0.498) (0.6)
θάνατος death 9 (16.7) (3.384) (2.71)
ὀφθαλμός the eye 7 (13.0) (2.632) (2.12)
ἔξω out 7 (13.0) (2.334) (2.13)
εἴσειμι to go into 2 (3.7) (0.609) (0.62)
πυκνός close, compact 4 (7.4) (1.024) (1.26)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 2 (3.7) (1.603) (0.65)
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 3 (5.6) (0.738) (0.98)
στρέφω to turn about 2 (3.7) (0.466) (0.66)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 11 (20.4) (2.388) (3.65)
συμμείγνυμι mix together, commingle 4 (7.4) (0.307) (1.33)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 2 (3.7) (2.754) (0.67)
θάσσων quicker, swifter 2 (3.7) (0.719) (0.67)
ὁποῖος of what sort 2 (3.7) (1.665) (0.68)
συνεχής holding together 5 (9.3) (3.097) (1.77)
ὕπνος sleep, slumber 4 (7.4) (1.091) (1.42)
πρόνοια foresight, foreknowledge 2 (3.7) (0.781) (0.72)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 9 (16.7) (2.811) (3.25)
δεξιός on the right hand 5 (9.3) (1.733) (1.87)
ἑξήκοντα sixty 2 (3.7) (0.28) (0.77)
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 2 (3.7) (0.382) (0.78)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 9 (16.7) (1.423) (3.53)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 2 (3.7) (0.791) (0.79)
ἔτος a year 9 (16.7) (3.764) (3.64)
κεφαλή the head 7 (13.0) (3.925) (2.84)
κακός bad 31 (57.4) (7.257) (12.65)
νέος young, youthful 10 (18.5) (2.183) (4.18)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 3 (5.6) (0.916) (1.28)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 12 (22.2) (2.355) (5.24)
either..or; than 53 (98.1) (34.073) (23.24)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 5 (9.3) (3.981) (2.22)
ὁμοῦ at the same place, together 3 (5.6) (1.529) (1.34)
χρόνος time 21 (38.9) (11.109) (9.36)
τίη why? wherefore? 31 (57.4) (26.493) (13.95)
τρέπω to turn 7 (13.0) (1.263) (3.2)
εἴκοσι twenty 5 (9.3) (0.899) (2.3)
σύν along with, in company with, together with 15 (27.8) (4.575) (7.0)
ἄνθρωπος man, person, human 25 (46.3) (19.466) (11.67)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 2 (3.7) (0.984) (0.97)
φθάνω to come or do first, before others 2 (3.7) (1.285) (0.97)
ταχύς quick, swift, fleet 12 (22.2) (3.502) (6.07)
τεσσαράκοντα forty 2 (3.7) (0.51) (1.07)
πούς a foot 9 (16.7) (2.799) (4.94)
λίαν very, exceedingly 2 (3.7) (0.971) (1.11)
ὄψις look, appearance, aspect 3 (5.6) (2.378) (1.7)
πρόσθεν before 4 (7.4) (1.463) (2.28)
ἀγαθός good 12 (22.2) (9.864) (6.93)
ὥρα [sacrificial victim] 3 (5.6) (2.015) (1.75)
ἐλπίς hope, expectation 6 (11.1) (1.675) (3.51)
ὥρα2 time, season, climate 3 (5.6) (2.188) (1.79)
μάλιστα most 15 (27.8) (6.673) (9.11)
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (3.7) (1.363) (1.24)
φύω to bring forth, produce, put forth 4 (7.4) (3.181) (2.51)
προσέχω to hold to, offer 2 (3.7) (1.101) (1.28)
συμβάλλω to throw together, dash together 3 (5.6) (0.862) (1.93)
τέρπω to satisfy, delight, gladden, cheer 2 (3.7) (0.401) (1.32)
φαίνω to bring to light, make to appear 12 (22.2) (8.435) (8.04)
εἴσω to within, into 2 (3.7) (1.02) (1.34)
γίγνομαι become, be born 67 (124.0) (53.204) (45.52)
μᾶλλον more, rather 12 (22.2) (11.489) (8.35)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 2 (3.7) (1.959) (1.39)
τοιοῦτος such as this 21 (38.9) (20.677) (14.9)
πέντε five 3 (5.6) (1.584) (2.13)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 12 (22.2) (13.803) (8.53)
μηδέ but not 7 (13.0) (4.628) (5.04)
ἀφίημι to send forth, discharge 4 (7.4) (2.477) (2.96)
σκοπέω to look at 3 (5.6) (1.847) (2.27)
ἐγγύς near, nigh, at hand 3 (5.6) (1.452) (2.28)
τρίτος the third 3 (5.6) (4.486) (2.33)
μή not 48 (88.8) (50.606) (37.36)
παλαιός old in years 2 (3.7) (2.149) (1.56)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 7 (13.0) (6.8) (5.5)
διέρχομαι to go through, pass through 2 (3.7) (1.398) (1.59)
βαρύς heavy 2 (3.7) (1.527) (1.65)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 2 (3.7) (1.966) (1.67)
παρέχω to furnish, provide, supply 5 (9.3) (2.932) (4.24)
πρό before 5 (9.3) (5.786) (4.33)
οὕτως so, in this manner 17 (31.5) (28.875) (14.91)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 2 (3.7) (1.486) (1.76)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 3 (5.6) (1.651) (2.69)
νύξ the night 6 (11.1) (2.561) (5.42)
πλεῖστος most, largest 6 (11.1) (4.005) (5.45)
ἕτερος the one; the other (of two) 8 (14.8) (18.33) (7.31)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 7 (13.0) (4.322) (6.41)
ῥέω to flow, run, stream, gush 2 (3.7) (1.029) (1.83)
τέσσαρες four 2 (3.7) (2.963) (1.9)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 4 (7.4) (2.333) (3.87)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 (5.6) (2.343) (2.93)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 33 (61.1) (50.199) (32.23)
φρήν the midriff; heart, mind 4 (7.4) (0.791) (3.96)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 2 (3.7) (2.685) (1.99)
εἰμί to be 145 (268.3) (217.261) (145.55)
μικρός small, little 3 (5.6) (5.888) (3.02)
ὅμοιος like, resembling 5 (9.3) (10.645) (5.05)
πλείων more, larger 7 (13.0) (7.783) (7.12)
λύω to loose 3 (5.6) (2.411) (3.06)
ἐν in, among. c. dat. 86 (159.1) (118.207) (88.06)
τε and 110 (203.5) (62.106) (115.18)
μηδείς (and not one); not one, no-one 6 (11.1) (8.165) (6.35)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 4 (7.4) (13.567) (4.4)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 7 (13.0) (5.491) (7.79)
ὧδε in this wise, so, thus 3 (5.6) (1.85) (3.4)
ἐλάσσων smaller, less 2 (3.7) (4.697) (2.29)
καί and, also 362 (669.8) (544.579) (426.61)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 4 (7.4) (3.717) (4.75)
ἀποκτείνω to kill, slay 2 (3.7) (1.322) (2.39)
ἀνά up, upon 5 (9.3) (4.693) (6.06)
καθίστημι to set down, place 4 (7.4) (2.674) (4.86)
ὀρθός straight 3 (5.6) (3.685) (3.67)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 3 (5.6) (8.208) (3.67)
ὕστερον the afterbirth 2 (3.7) (2.598) (2.47)
ἄν modal particle 31 (57.4) (32.618) (38.42)
πρίν before; (after negated main clause) until 4 (7.4) (2.157) (5.09)
νομίζω to have as a custom; to believe 5 (9.3) (4.613) (6.6)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 2 (3.7) (2.437) (2.68)
προαγορεύω to tell beforehand 4 (7.4) (3.068) (5.36)
μέρος a part, share 5 (9.3) (11.449) (6.76)
χείρ the hand 8 (14.8) (5.786) (10.92)
δεῖ it is necessary 8 (14.8) (13.387) (11.02)
ἀπό from, away from. c. gen. 16 (29.6) (30.074) (22.12)
ἕκαστος every, every one, each, each one 8 (14.8) (12.667) (11.08)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 2 (3.7) (1.665) (2.81)
δέ but 247 (457.0) (249.629) (351.92)
the 739 (1367.3) (1391.018) (1055.57)
σῴζω to save, keep 2 (3.7) (2.74) (2.88)
ἄλλος other, another 30 (55.5) (40.264) (43.75)
πῦρ fire 2 (3.7) (4.894) (2.94)
ἐναντίος opposite 3 (5.6) (8.842) (4.42)
φέρω to bear 7 (13.0) (8.129) (10.35)
οὗτος this; that 81 (149.9) (133.027) (121.95)
δεύτερος second 2 (3.7) (6.183) (3.08)
ἄξιος worthy 2 (3.7) (3.181) (3.3)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (3.7) (5.09) (3.3)
ἔχω to have 28 (51.8) (48.945) (46.31)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 5 (9.3) (5.82) (8.27)
πρῶτος first 10 (18.5) (18.707) (16.57)
ὥσπερ just as if, even as 4 (7.4) (13.207) (6.63)
νόος mind, perception 2 (3.7) (5.507) (3.33)
πᾶς all, the whole 31 (57.4) (59.665) (51.63)
τόπος a place 4 (7.4) (8.538) (6.72)
γάρ for 44 (81.4) (110.606) (74.4)
μάλα very, very much, exceedingly 4 (7.4) (2.014) (6.77)
μέν on the one hand, on the other hand 70 (129.5) (109.727) (118.8)
ὄρος a mountain, hill 2 (3.7) (2.059) (3.39)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 (3.7) (4.633) (3.4)
ἐκ from out of 30 (55.5) (54.157) (51.9)
ποτε ever, sometime 5 (9.3) (7.502) (8.73)
ἅπας quite all, the whole 4 (7.4) (10.904) (7.0)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 2 (3.7) (2.978) (3.52)
ἔτι yet, as yet, still, besides 8 (14.8) (11.058) (14.57)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 2 (3.7) (4.744) (3.65)
ὀλίγος few, little, scanty, small 3 (5.6) (5.317) (5.48)
τροπός a twisted leathern thong 3 (5.6) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 3 (5.6) (7.612) (5.49)
δηλόω to make visible 1 (1.9) (4.716) (2.04) too few
μαίνομαι to rage, be furious 1 (1.9) (0.455) (0.75) too few
μήπω not yet 1 (1.9) (0.46) (0.13) too few
πρασοειδής leek-green 2 (3.7) (0.011) (0.0) too few
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 1 (1.9) (1.028) (2.36) too few
κτείνω to kill, slay 1 (1.9) (0.844) (2.43) too few
σωτήριος saving, delivering 1 (1.9) (0.456) (0.13) too few
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 1 (1.9) (3.221) (1.81) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (1.9) (0.418) (0.28) too few
μῆκος length 1 (1.9) (1.601) (0.86) too few
καίω to light, kindle 1 (1.9) (1.158) (1.18) too few
ὄζω to smell 1 (1.9) (0.06) (0.09) too few
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 1 (1.9) (0.35) (0.35) too few
ἰσχύς strength 1 (1.9) (0.923) (0.62) too few
χρονίζω to spend time 1 (1.9) (0.124) (0.05) too few
πεπαίνω to ripen, make ripe 1 (1.9) (0.056) (0.02) too few
φλεβοτομία blood-letting 1 (1.9) (0.166) (0.0) too few
εἰκοσταῖος on the twentieth day 1 (1.9) (0.015) (0.0) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (1.9) (1.544) (1.98) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (1.9) (1.358) (0.37) too few
φθινόπωρον late autumn, the fall of the year 1 (1.9) (0.167) (0.04) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (1.9) (5.806) (1.8) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (1.9) (2.001) (3.67) too few
ἥσυχος still, quiet, at rest, at ease, at leisure 1 (1.9) (0.116) (0.21) too few
ὕπνον lichen 1 (1.9) (0.042) (0.06) too few
συριγγόω make into a pipe, carry along like a pipe 1 (1.9) (0.003) (0.0) too few
ὑποδείκνυμι to shew secretly 1 (1.9) (0.514) (1.04) too few
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 1 (1.9) (0.472) (0.18) too few
ἔφοδος accessible 1 (1.9) (0.418) (1.26) too few
λυσιτελέω to bring profit, gain 1 (1.9) (0.132) (0.21) too few
ἐπιτηδεύω to pursue 1 (1.9) (0.25) (0.38) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (1.9) (0.457) (0.41) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (1.9) (3.747) (1.45) too few
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 1 (1.9) (0.411) (0.28) too few
εὐήθης good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless 1 (1.9) (0.164) (0.18) too few
τέμνω to cut, hew 1 (1.9) (1.328) (1.33) too few
φλύκταινα a blister 1 (1.9) (0.023) (0.01) too few
ἐκπυέω suppurate 3 (5.6) (0.026) (0.0) too few
χειμών winter; storm, stormy weather 1 (1.9) (1.096) (1.89) too few
πεταλώδης full of flakes 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ἔκλυσις release 1 (1.9) (0.031) (0.01) too few
ὦχρος paleness, wanness 1 (1.9) (0.024) (0.01) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (1.9) (6.305) (6.41) too few
λιπαρός oily, shiny with oil 1 (1.9) (0.299) (0.35) too few
χειμάζω to pass the winter 1 (1.9) (0.072) (0.14) too few
ἕλκος a wound 1 (1.9) (1.026) (0.26) too few
θερμαίνω to warm, heat 1 (1.9) (1.019) (0.08) too few
ὑποφαίνω to bring to light from under 1 (1.9) (0.091) (0.1) too few
ἐπανερωτάω to question again 1 (1.9) (0.009) (0.0) too few
χολώδης like bile 5 (9.3) (0.347) (0.0) too few
μηκέτι no more, no longer, no further 1 (1.9) (0.86) (0.77) too few
ἀνέλπιστος unhoped for, unlooked for 1 (1.9) (0.06) (0.29) too few
ὠχρός pale, wan, sallow 1 (1.9) (0.178) (0.01) too few
ὀμφαλός the navel 1 (1.9) (0.208) (0.16) too few
προβουλεύω to contrive 1 (1.9) (0.028) (0.04) too few
σφυγμός a throbbing of parts, pulsation, vibration 1 (1.9) (1.318) (0.0) too few
ἀνειλέω to roll up together 1 (1.9) (0.26) (0.13) too few
δακρύω to weep, shed tears 1 (1.9) (0.219) (0.41) too few
σύντηξις colliquescence 1 (1.9) (0.007) (0.0) too few
ἐνθάδε here, in this place, at this point 1 (1.9) (0.61) (1.95) too few
ἐκδιηγέομαι tell in detail 1 (1.9) (0.016) (0.0) too few
πλήρης filled 1 (1.9) (0.868) (0.7) too few
ἀποκρεμάννυμι to let hang down 1 (1.9) (0.007) (0.02) too few
παράνοια derangement, madness 1 (1.9) (0.02) (0.01) too few
συνεξερεύθω inflame together 1 (1.9) (0.0) (0.0) too few
παχύνω to thicken, fatten 1 (1.9) (0.19) (0.03) too few
ἀλυσιτελής unprofitable 1 (1.9) (0.032) (0.04) too few
πίνω to drink 1 (1.9) (2.254) (1.59) too few
ἀναΐσσω to start up, rise quickly 1 (1.9) (0.022) (0.21) too few
ἄλλῃ in another place, elsewhere 1 (1.9) (0.52) (0.89) too few
δευτεραῖος on the second day 1 (1.9) (0.022) (0.1) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (1.9) (3.02) (2.61) too few
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (1.9) (1.004) (0.66) too few
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 1 (1.9) (0.291) (0.27) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (1.9) (0.801) (1.21) too few
εἷς one 1 (1.9) (23.591) (10.36) too few
τοῖχος the wall of a house 1 (1.9) (0.308) (0.37) too few
ἤγουν that is to say, or rather 1 (1.9) (1.106) (0.0) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (1.9) (4.795) (6.12) too few
Πρῶτος Protus 1 (1.9) (0.239) (0.03) too few
ἕπομαι follow 1 (1.9) (4.068) (4.18) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (1.9) (0.24) (0.38) too few
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 (1.9) (0.535) (0.21) too few
στῆθος the breast 1 (1.9) (0.467) (1.7) too few
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 1 (1.9) (0.978) (0.69) too few
σταφυλή a bunch of grapes 1 (1.9) (0.131) (0.04) too few
εὖ well 1 (1.9) (2.642) (5.92) too few
ἀποτίλλω to pluck 1 (1.9) (0.006) (0.02) too few
φῦμα a growth 1 (1.9) (0.121) (0.02) too few
ἄπονος without toil 1 (1.9) (0.11) (0.1) too few
εἰσκαλέω to call in 1 (1.9) (0.024) (0.1) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (1.9) (0.786) (0.98) too few
τολμάω to undertake, take heart 1 (1.9) (1.2) (1.96) too few
λαπαρός slack, loose 2 (3.7) (0.023) (0.0) too few
πολλαπλάσιος many times as many, many times more 1 (1.9) (0.283) (0.33) too few
διεξέρχομαι to go through, pass through 1 (1.9) (0.397) (0.31) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (1.9) (6.377) (5.2) too few
γυμνός naked, unclad 1 (1.9) (0.564) (0.65) too few
διαπλέκω to interweave, to weave together, plait 1 (1.9) (0.022) (0.04) too few
ἀποκυρτόομαι rise to a convex shape 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (1.9) (0.277) (0.37) too few
ἐπισημαίνω to set a mark upon 1 (1.9) (0.199) (0.24) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (1.9) (3.079) (2.61) too few
καμπύλος bent, crooked, curved 1 (1.9) (0.071) (0.11) too few
πιτυρώδης bran-like 1 (1.9) (0.004) (0.0) too few
ἐξυγραίνω saturate 1 (1.9) (0.005) (0.0) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (1.9) (3.702) (1.91) too few
εὔπνοος breathing well 2 (3.7) (0.02) (0.0) too few
περιάγω to lead 1 (1.9) (0.208) (0.2) too few
ἰώδης like verdigris, green 1 (1.9) (0.013) (0.0) too few
βορβορυγμός intestinal rumbling 1 (1.9) (0.003) (0.0) too few
φλεγματώδης inflammatory 1 (1.9) (0.142) (0.01) too few
καταπαύω to lay to rest, put an end to 1 (1.9) (0.203) (0.32) too few
ἔμπυος suppurating 6 (11.1) (0.082) (0.0) too few
πέμπτος the fifth, oneself with four others 1 (1.9) (0.956) (0.54) too few
εἰκοστός the twentieth 1 (1.9) (0.289) (0.28) too few
ἐμφανής obvious 1 (1.9) (0.249) (0.28) too few
κρίσιμος decisive, critical 1 (1.9) (0.176) (0.0) too few
ὁπόταν whensoever 1 (1.9) (0.559) (0.17) too few
κυνάγχης dog-throttler 1 (1.9) (0.015) (0.0) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (1.9) (5.601) (4.92) too few
κακοήθης ill-disposed, malicious 1 (1.9) (0.165) (0.01) too few
ὑποκενόω empty below, purge 1 (1.9) (0.005) (0.0) too few
διαχώρησις excretion 1 (1.9) (0.05) (0.0) too few
βορβορώδης muddy, miry 1 (1.9) (0.012) (0.0) too few
ὁπότε when 1 (1.9) (1.361) (2.1) too few
διαπύησις suppuration 1 (1.9) (0.005) (0.0) too few
καρδιώσσω have heartburn 1 (1.9) (0.003) (0.0) too few
ἐμφέρω to bear or bring in 1 (1.9) (0.06) (0.01) too few
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 (1.9) (3.379) (1.22) too few
ἐναιωρέομαι to float 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
τετράς the fourth day 1 (1.9) (0.249) (0.03) too few
ἐξανάστασις a rising up from, resurrection 1 (1.9) (0.016) (0.03) too few
ἀναίτιος not being the cause 1 (1.9) (0.125) (0.12) too few
γλίσχρων glutton 2 (3.7) (0.07) (0.0) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (1.9) (8.59) (11.98) too few
κριμνώδης like coarse meal 1 (1.9) (0.009) (0.01) too few
μαλάσσω to make soft 1 (1.9) (0.079) (0.04) too few
χαρτός that is matter of delight, causing delight, welcome 1 (1.9) (0.024) (0.0) too few
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 1 (1.9) (0.237) (0.15) too few
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 1 (1.9) (0.659) (0.59) too few
ἔκδηλος conspicuous 1 (1.9) (0.04) (0.05) too few
ἔμεσμα vomit 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
μόλις barely, scarcely 1 (1.9) (0.479) (0.72) too few
ἄνευ without 1 (1.9) (2.542) (1.84) too few
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 (1.9) (0.764) (0.83) too few
νεώτατος youngest 1 (1.9) (0.024) (0.05) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (1.9) (15.895) (13.47) too few
πεντεκαίδεκα fifteen 1 (1.9) (0.137) (0.3) too few
ἐπανέρομαι to question again and again 1 (1.9) (0.01) (0.01) too few
προπετής falling forwards, inclined forward 1 (1.9) (0.154) (0.07) too few
ὀρθόπνοια breathing only in an upright posture, orthopnoea 1 (1.9) (0.026) (0.0) too few
πρίω to saw 1 (1.9) (0.069) (0.04) too few
γνάθος the jaw 1 (1.9) (0.144) (0.08) too few
περιπλευμονικός affected with 4 (7.4) (0.009) (0.0) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (1.9) (4.463) (2.35) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (1.9) (2.65) (2.84) too few
κρεμάννυμι to hang, hang up 1 (1.9) (0.161) (0.28) too few
ἀποτέμνω to cut off, sever 1 (1.9) (0.265) (0.49) too few
ἑπτάς period of seven days 1 (1.9) (1.142) (1.25) too few
λοβός the lobe of the ear 1 (1.9) (0.105) (0.01) too few
γυμνάς fem. of γυμνός 1 (1.9) (0.006) (0.0) too few
ὀσμή a smell, scent, odour 1 (1.9) (0.625) (0.24) too few
μηκύνω to lengthen, prolong, extend 1 (1.9) (0.12) (0.15) too few
ἀμβλυωπέω to be dim-sighted 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
πάθη a passive state 1 (1.9) (0.63) (0.1) too few
ἐπαίρω to lift up and set on 1 (1.9) (0.55) (0.76) too few
οὐδέ and/but not; not even 1 (1.9) (20.427) (22.36) too few
φρενῖτις inflammation of the brain, phrenitis. 2 (3.7) (0.065) (0.0) too few
ἐνδίδωμι to give in 1 (1.9) (0.434) (0.47) too few
θεῖος of/from the gods, divine 1 (1.9) (4.128) (1.77) too few
δυσπετής falling out ill, most difficult 1 (1.9) (0.004) (0.01) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (1.9) (1.068) (0.71) too few
ἑλκόω to wound sorely, lacerate 1 (1.9) (0.397) (0.1) too few
κόσμος order 1 (1.9) (3.744) (1.56) too few
ἀτμίζω to smoke 1 (1.9) (0.002) (0.01) too few
ἐκκόπρωσις cleansing from excrement 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ὄνομα name 1 (1.9) (7.968) (4.46) too few
ἐπανείρομαι question again and again 1 (1.9) (0.016) (0.03) too few
ἀπροαίρετος without set purpose, not deliberate 1 (1.9) (0.043) (0.0) too few
βαίνω to walk, step 1 (1.9) (0.745) (4.32) too few
ἀποκορυφόω to bring to a point 1 (1.9) (0.003) (0.01) too few
θηρεύω to hunt, go hunting 1 (1.9) (0.182) (0.13) too few
ἀλλοφάσσω to be delirious 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
φαρμακεία the use of drugs, potions, spells 1 (1.9) (0.084) (0.01) too few
ὑδατώδης watery 1 (1.9) (0.172) (0.01) too few
κελεύω to urge 1 (1.9) (3.175) (6.82) too few
πλατύς wide, broad 1 (1.9) (0.756) (0.3) too few
ἔγκοιλος sinking in hollows, hollow 2 (3.7) (0.007) (0.0) too few
συντονία intense application 1 (1.9) (0.022) (0.0) too few
ἑπτά seven 1 (1.9) (1.073) (1.19) too few
κλίνω to make to bend, slope; recline 1 (1.9) (0.229) (0.74) too few
λήμη a humour that gathers in the corner of the eye, gum, rheum 1 (1.9) (0.025) (0.03) too few
προσπελάζω to make to approach, bring near to 1 (1.9) (0.067) (0.05) too few
συντείνω to stretch together, strain, draw tight, brace up 1 (1.9) (0.151) (0.1) too few
ξυσματώδης full of ξύσματα I 1 (1.9) (0.005) (0.0) too few
αἱμορραγία haemorrhage 1 (1.9) (0.125) (0.0) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (1.9) (0.758) (0.44) too few
ὁμόχροος of one colour 2 (3.7) (0.01) (0.0) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (1.9) (1.497) (1.41) too few
μείς a month 1 (1.9) (1.4) (1.25) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (1.9) (0.478) (0.58) too few
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 (1.9) (1.366) (1.96) too few
περιπλευμονία inflammation of the lungs 2 (3.7) (0.074) (0.0) too few
καῖρος the row of thrums 1 (1.9) (1.981) (3.68) too few
καταρρέω to flow down 1 (1.9) (0.069) (0.07) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (1.9) (2.734) (1.67) too few
ἡλικία time of life, age 1 (1.9) (1.229) (1.25) too few
περιφεύγω to flee from, escape from 1 (1.9) (0.005) (0.01) too few
ἄμφω both 1 (1.9) (2.508) (1.28) too few
ἐκπλάσσω model exactly 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ἀποβήσσω cough up 1 (1.9) (0.003) (0.0) too few
εὔπνοια easiness of breathing. 1 (1.9) (0.01) (0.0) too few
τρίς thrice, three times 1 (1.9) (0.36) (0.73) too few
αὐγή the light of the sun, sunlight 1 (1.9) (0.298) (0.3) too few
ἐπώδυνος painful 4 (7.4) (0.047) (0.0) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (1.9) (1.92) (3.82) too few
διαχώρημα excrement 6 (11.1) (0.16) (0.0) too few
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 1 (1.9) (0.255) (0.07) too few
ἀτρεκής real, genuine 1 (1.9) (0.106) (0.69) too few
ἑνδέκατος the eleventh 1 (1.9) (0.154) (0.13) too few
φλέβιον any one of the smaller vessels 1 (1.9) (0.074) (0.0) too few
θόρυβος a noise, uproar, clamour 1 (1.9) (0.35) (0.54) too few
ἀριθμός number 1 (1.9) (5.811) (1.1) too few
ἐκπύησις suppuration 4 (7.4) (0.018) (0.0) too few
τέλειος having reached its end, finished, complete 1 (1.9) (3.199) (1.55) too few
κορυζάω to run at the nose 1 (1.9) (0.006) (0.01) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (1.9) (2.863) (2.91) too few
μηχάνημα an engine 1 (1.9) (0.176) (0.1) too few
διψάω to thirst 1 (1.9) (0.247) (0.14) too few
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 1 (1.9) (0.15) (0.15) too few
ἕκτη the sixth of a stater 1 (1.9) (0.136) (0.04) too few
ἐρυσίπελας erysipelas 2 (3.7) (0.1) (0.0) too few
προσστέλλω to lay upon 1 (1.9) (0.006) (0.01) too few
μαρμαρυγή a flashing, sparkling 1 (1.9) (0.045) (0.04) too few
πυώδης like pus 2 (3.7) (0.017) (0.0) too few
δέρμα the skin, hide 1 (1.9) (1.071) (0.48) too few
στόμα the mouth 1 (1.9) (2.111) (1.83) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (1.9) (1.109) (1.06) too few
δίς twice, doubly 1 (1.9) (0.833) (0.53) too few
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 1 (1.9) (1.406) (2.3) too few
λυτήριος loosing, releasing, delivering 1 (1.9) (0.017) (0.03) too few
πελιός livid 8 (14.8) (0.028) (0.0) too few
ἀραχνοειδής like a cobweb 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (1.9) (3.117) (19.2) too few
ἀνακαθίζω to set up 1 (1.9) (0.009) (0.0) too few
ἄνοος without understanding, foolish, silly 1 (1.9) (0.262) (0.05) too few
ἔφοδος3 a way towards, approach 1 (1.9) (0.4) (1.15) too few
ἄχυρον husks, chaff, bran 1 (1.9) (0.049) (0.01) too few
λιποθυμέω fall into a swoon, faint 1 (1.9) (0.008) (0.01) too few
ἀλαμπής dull, not bright 1 (1.9) (0.006) (0.0) too few
πυρέσσω to be ill of a fever 1 (1.9) (0.267) (0.01) too few
παραμένω to stay beside 1 (1.9) (0.305) (0.34) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (1.9) (2.54) (2.03) too few
στρογγύλλω to twirl, spin 1 (1.9) (0.012) (0.01) too few
θεραπεία a waiting on, service 1 (1.9) (0.954) (0.4) too few
αἰδοῖον the genitals, pudenda 1 (1.9) (0.215) (0.16) too few
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 1 (1.9) (0.487) (0.44) too few
εὔλυτος easy to untie 1 (1.9) (0.03) (0.01) too few
ἀνταγωνίζομαι to struggle against, prove a match for 1 (1.9) (0.025) (0.02) too few
κόπρος dung, ordure, manure 1 (1.9) (0.176) (0.1) too few
παῖς a child 1 (1.9) (5.845) (12.09) too few
ἀμβλυωγμός dull 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
διαπύημα collection of pus 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
μανικός of or for madness, mad, frenzied, disposed to madness 1 (1.9) (0.055) (0.04) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 (1.9) (0.798) (1.28) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (1.9) (2.299) (9.04) too few
κινδυνώδης dangerous 1 (1.9) (0.041) (0.01) too few
ὀψία the latter part of day, evening 1 (1.9) (0.046) (0.07) too few
φλεγμονή fiery heat 6 (11.1) (0.666) (0.0) too few
κατισχναίνω to make to pine 1 (1.9) (0.003) (0.01) too few
ὑπόχλωρος greenish yellow, pale 1 (1.9) (0.013) (0.0) too few
ὀδούς tooth 1 (1.9) (0.665) (0.52) too few
ἄπεπτος uncooked: undigested 1 (1.9) (0.18) (0.0) too few
ἀναπνέω to breathe again, take breath 1 (1.9) (0.362) (0.24) too few
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 1 (1.9) (0.391) (0.36) too few
διαχειρίζω to have in hand, conduct, manage, administer 1 (1.9) (0.042) (0.02) too few
χειρουργία a working by hand, practice of a handicraft 1 (1.9) (0.081) (0.01) too few
αὖθις back, back again 1 (1.9) (2.732) (4.52) too few
ἀποσχάζω open 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ἐπικάμπτω to bend into an angle 1 (1.9) (0.007) (0.01) too few
κυνάγχη dog-quinsy 1 (1.9) (0.03) (0.0) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (1.9) (1.314) (6.77) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (1.9) (0.969) (0.73) too few
τέταρτος fourth 1 (1.9) (1.676) (0.89) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (1.9) (4.93) (0.86) too few
κεγχροειδής like grains of millet 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 (1.9) (2.641) (2.69) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (1.9) (4.163) (8.09) too few
ἀποσπάω to tear 1 (1.9) (0.179) (0.4) too few
ὑποχόνδριον abdomen 11 (20.4) (0.304) (0.0) too few
δίαιτα a way of living, mode of life 1 (1.9) (0.746) (0.41) too few
πλήν except 1 (1.9) (2.523) (3.25) too few
ἀνασπάω to draw up, pull up 1 (1.9) (0.13) (0.16) too few
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 1 (1.9) (0.984) (1.12) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (1.9) (1.706) (1.96) too few
ὑπόσαπρος somewhat putrid 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 1 (1.9) (0.722) (0.93) too few
ἀφρώδης foamy 3 (5.6) (0.053) (0.0) too few
οἴδημα a swelling, tumour 12 (22.2) (0.19) (0.0) too few
ἑπταετής seven years old 1 (1.9) (0.007) (0.02) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (1.9) (4.713) (1.73) too few
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 1 (1.9) (0.354) (0.79) too few
παραφροσύνη derangement 4 (7.4) (0.148) (0.0) too few
ἄφεσις a letting go, dismissal 1 (1.9) (0.27) (0.02) too few
ἄκρος at the furthest point 1 (1.9) (1.252) (1.18) too few
σύνολος all together 1 (1.9) (0.145) (0.01) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (1.9) (0.409) (0.39) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (1.9) (1.674) (2.01) too few
δύσπνοια difficulty of breathing 2 (3.7) (0.071) (0.0) too few
ἐγχρονίζω to be long about 1 (1.9) (0.009) (0.02) too few
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 1 (1.9) (0.151) (0.06) too few
εὐθύς straight, direct 1 (1.9) (5.672) (5.93) too few
φαρμάκεια sorceress 1 (1.9) (0.056) (0.01) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (1.9) (0.85) (0.49) too few
ἠθέω to sift, strain 1 (1.9) (0.159) (0.21) too few
ἀσφάλεια security against stumbling 1 (1.9) (0.453) (1.25) too few
ἐπικοινωνέω to communicate with 1 (1.9) (0.02) (0.0) too few
λαπάσσω empty 1 (1.9) (0.006) (0.0) too few
ἐρωτάω to ask 1 (1.9) (1.642) (1.49) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (1.9) (2.61) (5.45) too few
κεφαλαλγία head-ache 1 (1.9) (0.061) (0.0) too few
πρόοιδα to know beforehand 1 (1.9) (0.077) (0.13) too few
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 1 (1.9) (0.699) (0.99) too few
ὕφαιμος suffused with blood, blood-shot 1 (1.9) (0.027) (0.0) too few
γαργαρεών uvula 2 (3.7) (0.033) (0.0) too few
σφαλερός likely to make one stumble 1 (1.9) (0.098) (0.07) too few
ἄλλως in another way 1 (1.9) (3.069) (1.79) too few
χάσκω yawn, gape 1 (1.9) (0.086) (0.15) too few
ἀνέω winnow 1 (1.9) (0.131) (0.05) too few
ἑπτακαιδέκατος seventeenth 1 (1.9) (0.066) (0.02) too few
τρύζω make a low murmuring sound 1 (1.9) (0.006) (0.01) too few
ἕλμινς worm 1 (1.9) (0.028) (0.0) too few
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 1 (1.9) (0.646) (2.58) too few
κοπιάω to be tired, grow weary 1 (1.9) (0.093) (0.03) too few
ἐλαφρός lightly, buoyantly 1 (1.9) (0.118) (0.27) too few
ἐξεργάζομαι to work out, make completely, finish off, bring to perfection 1 (1.9) (0.198) (0.57) too few
αὖλις a place for passing the night in, a tent, roosting-place 1 (1.9) (0.118) (0.04) too few
προσημαίνω to presignify, foretell, announce 1 (1.9) (0.059) (0.06) too few
ἐκκλίνω to bend out of the regular line 1 (1.9) (0.2) (0.1) too few
ἀπολύω to loose from 1 (1.9) (0.637) (0.92) too few
ἐσθίω to eat 1 (1.9) (2.007) (1.91) too few
ὅπη by which way 1 (1.9) (0.356) (0.94) too few
περαιόω to carry to the opposite side, carry over 1 (1.9) (0.154) (0.46) too few
ἑλκέω to drag about, tear asunder 1 (1.9) (0.84) (0.39) too few
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (1.9) (0.819) (0.26) too few
τύχη (good) fortune, luck, chance 1 (1.9) (1.898) (2.33) too few
ἀποπίπτω to fall off from 1 (1.9) (0.097) (0.11) too few
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 1 (1.9) (0.579) (0.43) too few
κροκίς fly-trap, Silene Muscipula 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 1 (1.9) (0.387) (0.26) too few
ἐντείνω to stretch 1 (1.9) (0.09) (0.12) too few
προγνωστικός foreknowing, prescient 1 (1.9) (0.043) (0.0) too few
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 1 (1.9) (2.518) (2.71) too few
κάθαρσις a cleansing 1 (1.9) (0.392) (0.05) too few
προΐημι send forth, send forward; abandon 1 (1.9) (0.496) (1.2) too few
ἀναβήσσω to cough up, expectorate 3 (5.6) (0.007) (0.0) too few
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 (1.9) (1.438) (1.84) too few
φαρμακοποσία a drinking of medicine 1 (1.9) (0.013) (0.01) too few
χράομαι use, experience 1 (1.9) (5.93) (6.1) too few
τίς who? which? 1 (1.9) (21.895) (15.87) too few
ἐπιδημέω to be at home, live at home 1 (1.9) (0.222) (0.06) too few
ῥέπω to incline downwards, to sink, fall 1 (1.9) (0.221) (0.18) too few
κλαυθμυρίζω to make to weep 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
πτυαλισμός salivation 2 (3.7) (0.003) (0.0) too few
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 1 (1.9) (0.388) (0.05) too few
ξανθόω dye yellow 1 (1.9) (0.028) (0.01) too few
συντεκμαίρομαι to conjecture from signs 1 (1.9) (0.003) (0.01) too few
ἐξαπατάω to deceive 1 (1.9) (0.368) (0.66) too few
πρόρρησις a foretelling, prediction, a previous instruction 1 (1.9) (0.16) (0.01) too few
καλός beautiful 1 (1.9) (9.11) (12.96) too few
σταλαγμός a dropping, dripping 1 (1.9) (0.023) (0.03) too few
κενός empty 1 (1.9) (2.157) (3.12) too few
Λιβύη Libya, the north part of Africa 1 (1.9) (0.456) (1.86) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (1.9) (13.044) (1.39) too few
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 1 (1.9) (0.702) (0.13) too few
λιμώδης famished, hungry 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
ἀλυσμός anguish, disquiet: 1 (1.9) (0.002) (0.0) too few
ἀναθερμαίνω to warm up, heat again 1 (1.9) (0.03) (0.0) too few
ἄλγημα pain, suffering 3 (5.6) (0.27) (0.0) too few
ἀθρόος in crowds 1 (1.9) (1.056) (0.86) too few
διαρκέω to have full strength, be quite sufficient 1 (1.9) (0.054) (0.01) too few
ὑποκαταβαίνω to descend by degrees 1 (1.9) (0.017) (0.02) too few
τοιουτότροπος of such kind, such like 1 (1.9) (0.04) (0.04) too few
χωλός lame 1 (1.9) (0.125) (0.11) too few
τοιόσδε such a 1 (1.9) (1.889) (3.54) too few
προγράφω to write before 1 (1.9) (0.222) (0.06) too few
διέξοδος a way out through, an outlet, passage, channel 1 (1.9) (0.235) (0.1) too few
τόκος a bringing forth, childbirth, parturition 1 (1.9) (0.277) (0.29) too few
λιπαρότης fattiness 1 (1.9) (0.003) (0.0) too few
εὔογκος of good size, bulky, massive 1 (1.9) (0.007) (0.0) too few
ἅπαξ once 1 (1.9) (0.777) (0.49) too few
αὐχμέω to be squalid 1 (1.9) (0.027) (0.04) too few
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 1 (1.9) (0.739) (0.47) too few
ὑποσκέπτομαι to be on the look-out for 3 (5.6) (0.006) (0.0) too few
ἐνιαυτός year 1 (1.9) (0.848) (1.0) too few
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 1 (1.9) (0.775) (0.38) too few
κατανοέω to observe well, to understand 1 (1.9) (0.416) (0.32) too few
πτύαλον sputum, saliva 17 (31.5) (0.111) (0.0) too few
ὑδαρής mixed with too much water, watery, washy 1 (1.9) (0.109) (0.01) too few
διαρρίπτω to cast 1 (1.9) (0.036) (0.09) too few
πυός first milk after the birth 1 (1.9) (0.044) (0.0) too few
ἀμφί on both sides 1 (1.9) (1.179) (5.12) too few
κύρτωμα bulge 1 (1.9) (0.009) (0.01) too few
φλεγμαίνω to be heated, inflamed, to fester 1 (1.9) (0.278) (0.02) too few
ὑπέρυθρος somewhat red, reddish 1 (1.9) (0.041) (0.01) too few
ἐξίσχω to put forth 1 (1.9) (0.027) (0.01) too few
ἵστημι to make to stand 1 (1.9) (4.072) (7.15) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (1.9) (7.064) (2.6) too few
συγχωρέω to come together, meet 1 (1.9) (1.25) (1.24) too few
γρυπόομαι to become hooked 1 (1.9) (0.005) (0.0) too few
περιτείνω to stretch all round 1 (1.9) (0.042) (0.03) too few
κοῖλος hollow, hollowed 1 (1.9) (0.715) (0.86) too few
πεμπτός sent 1 (1.9) (0.859) (0.52) too few
συγκάμπτω to bend together, bend the knee 1 (1.9) (0.044) (0.01) too few
ἐμπύημα gathering, abscess 8 (14.8) (0.043) (0.0) too few
ὕδρωψ dropsy. 2 (3.7) (0.063) (0.0) too few
ὑποκάτω below, under 1 (1.9) (0.212) (0.03) too few
ἐκπνέω to breathe out 1 (1.9) (0.07) (0.06) too few
ἀποβαίνω to step off from 1 (1.9) (0.465) (1.36) too few
ὠμός raw, crude 1 (1.9) (0.429) (0.27) too few
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 (1.9) (26.948) (12.74) too few
Δῆλος Delos 1 (1.9) (0.295) (0.44) too few
ὑποχόνδριος under the cartilage of the breastbone 4 (7.4) (0.194) (0.0) too few
κόρυζα a running at the nose 1 (1.9) (0.033) (0.0) too few
καρφαλέος dry, parched 1 (1.9) (0.01) (0.01) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (1.9) (1.277) (2.25) too few
ὄρχις the testicles 1 (1.9) (0.242) (0.01) too few
συστρέφω to twist up into a ball 1 (1.9) (0.086) (0.25) too few
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 1 (1.9) (0.27) (0.25) too few
πύον pus 8 (14.8) (0.237) (0.0) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (1.9) (2.103) (2.21) too few
πρόειμι go forward 1 (1.9) (1.153) (0.47) too few
διατείνω to stretch to the uttermost 1 (1.9) (0.187) (0.15) too few
ἐκπύημα sore that has suppurated 1 (1.9) (0.0) (0.0) too few
μεταβολή a change, changing 1 (1.9) (2.27) (0.97) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (1.9) (1.723) (2.13) too few
περιφερής moving round, surrounding 1 (1.9) (0.168) (0.06) too few
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 1 (1.9) (0.77) (0.37) too few
προφαίνω to bring forth, bring to light, shew forth, manifest, display 1 (1.9) (0.076) (0.34) too few
μετεωρισμός rising to the surface 1 (1.9) (0.005) (0.0) too few
ζέα the roof of a horse's mouth 1 (1.9) (0.001) (0.0) too few
σημειόω to mark 1 (1.9) (0.173) (0.07) too few
τεσσαρακονθήμερος after forty days 1 (1.9) (0.004) (0.0) too few
ἤν see! see there! lo! 1 (1.9) (0.576) (0.22) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (1.9) (0.559) (0.74) too few
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 1 (1.9) (0.242) (0.82) too few
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 1 (1.9) (1.284) (1.67) too few
περιεστικός indicating recovery 4 (7.4) (0.007) (0.0) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (1.9) (1.308) (1.44) too few
φῦσα a pair of bellows, bellows 1 (1.9) (0.184) (0.07) too few
ὅς2 [possessive pronoun] 21 (38.9) (47.672) (39.01)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 2 (3.7) (15.198) (3.78)
οὖν so, then, therefore 12 (22.2) (34.84) (23.41)
οἶδα to know 6 (11.1) (9.863) (11.77)
ἐρῶ [I will say] 2 (3.7) (8.435) (3.94)
πολύς much, many 22 (40.7) (35.28) (44.3)
ὅταν when, whenever 2 (3.7) (9.255) (4.07)
τις any one, any thing, some one, some thing; 38 (70.3) (97.86) (78.95)
πρότερος before, earlier 11 (20.4) (25.424) (23.72)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 20 (37.0) (44.62) (43.23)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 7 (13.0) (17.692) (15.52)
πάρειμι be present 4 (7.4) (5.095) (8.94)
δέω to bind, tie, fetter 7 (13.0) (17.994) (15.68)
λόγος the word 7 (13.0) (29.19) (16.1)
διά through c. gen.; because of c. acc. 13 (24.1) (56.77) (30.67)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 2 (3.7) (63.859) (4.86)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 24 (44.4) (64.142) (59.77)
εἰς into, to c. acc. 32 (59.2) (66.909) (80.34)
ὅς who, that, which: relative pronoun 75 (138.8) (208.764) (194.16)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 11 (20.4) (55.077) (29.07)
ὅσος as much/many as 5 (9.3) (13.469) (13.23)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 9 (16.7) (26.85) (24.12)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (3.7) (4.236) (5.53)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 4 (7.4) (16.105) (11.17)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 3 (5.6) (12.481) (8.47)
δύναμις power, might, strength 3 (5.6) (13.589) (8.54)
μέγας big, great 9 (16.7) (18.419) (25.96)
γυνή a woman 3 (5.6) (6.224) (8.98)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 2 (3.7) (5.663) (6.23)
οὐδείς not one, nobody 6 (11.1) (19.346) (18.91)
ὥστε so that 3 (5.6) (10.717) (9.47)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 3 (5.6) (19.178) (9.89)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 36 (66.6) (173.647) (126.45)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 16 (29.6) (56.75) (56.58)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 7 (13.0) (21.235) (25.5)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 15 (27.8) (76.461) (54.75)
ἀφικνέομαι to come to 2 (3.7) (2.347) (7.38)
ποιέω to make, to do 10 (18.5) (29.319) (37.03)
θυμός the soul 2 (3.7) (1.72) (7.41)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 2 (3.7) (7.784) (7.56)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 2 (3.7) (6.869) (8.08)
ἀεί always, for ever 2 (3.7) (7.241) (8.18)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (3.7) (6.432) (8.19)
ὡς as, how 15 (27.8) (68.814) (63.16)
καλέω to call, summon 2 (3.7) (10.936) (8.66)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 4 (7.4) (12.401) (17.56)
εἶμι come, go 3 (5.6) (7.276) (13.3)
ἀλλά otherwise, but 10 (18.5) (54.595) (46.87)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 3 (5.6) (6.249) (14.54)
οὔτε neither / nor 3 (5.6) (13.727) (16.2)
οὐ not 15 (27.8) (104.879) (82.22)
ἤδη already 2 (3.7) (8.333) (11.03)
ὅδε this 4 (7.4) (10.255) (22.93)
ἐκεῖνος that over there, that 3 (5.6) (22.812) (17.62)
ὅτι2 conj.: that, because 4 (7.4) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 4 (7.4) (49.106) (23.97)
ἅμα at once, at the same time 2 (3.7) (6.88) (12.75)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 4 (7.4) (22.709) (26.08)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 3 (5.6) (24.797) (21.7)
γε at least, at any rate 4 (7.4) (24.174) (31.72)
ἀνήρ a man 3 (5.6) (10.82) (29.69)
φημί to say, to claim 3 (5.6) (36.921) (31.35)
ἐπεί after, since, when 2 (3.7) (19.86) (21.4)
δή [interactional particle: S&H on same page] 3 (5.6) (17.728) (33.0)
λέγω to pick; to say 3 (5.6) (90.021) (57.06)
σύ you (personal pronoun) 3 (5.6) (30.359) (61.34)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 (3.7) (54.345) (87.02)

PAGINATE