Nichomachus of Gerasa, Introductio arithmetica

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0358.tlg001.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,371 lemmas; 26,106 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
μονάς alone, solitary 159 (60.9) (1.202) (0.02)
ἀριθμητικός of or for reckoning, arithmetical 37 (14.2) (0.287) (0.01)
σχέσις a state, condition 34 (13.0) (0.905) (0.01)
ἐπίτριτος one and a third 21 (8.0) (0.068) (0.01)
τετραπλάσιος fourfold, four times as much 19 (7.3) (0.076) (0.01)
τριάς the number three, a triad 34 (13.0) (0.392) (0.01)
ἀσύνθετος uncompounded 17 (6.5) (0.077) (0.01)
ἰσάκις the same number of times, as many times 15 (5.7) (0.145) (0.01)
ἀνάπαλιν back again 12 (4.6) (0.435) (0.01)
ἀναλογία proportion 23 (8.8) (0.729) (0.01)
παρώνυμος formed by a slight change, derivative 10 (3.8) (0.162) (0.01)
διχῆ in two, asunder 10 (3.8) (0.043) (0.01)
ὁμογενής of the same race 9 (3.4) (0.252) (0.01)
στίχος a row 49 (18.8) (0.2) (0.04)
τριπλάσιος thrice as many, thrice as much, thrice as great as 44 (16.9) (0.118) (0.04)
ἰσότης equality 26 (10.0) (0.289) (0.03)
διάγραμμα that which is marked out by lines, a figure, plan 12 (4.6) (0.12) (0.01)
ποσότης quantity 6 (2.3) (0.118) (0.01)
ποιότης quality 6 (2.3) (2.429) (0.01)
τετράς the fourth day 23 (8.8) (0.249) (0.03)
τρίγωνος three-cornered, triangular 38 (14.6) (1.412) (0.05)
γεωμετρικός of or for geometry, geometrical; skilled in geometry 27 (10.3) (0.195) (0.04)
πρόβασις property in cattle 10 (3.8) (0.017) (0.01)
πολλαπλασιάζω multiply 5 (1.9) (0.142) (0.01)
στοιχηδόν in a row 5 (1.9) (0.022) (0.01)
ἑπτάκις seven times 9 (3.4) (0.052) (0.01)
πεντάκις five times 18 (6.9) (0.042) (0.03)
ἰσόπλευρος with equal sides 9 (3.4) (0.142) (0.01)
(Cyr.) where 85 (32.6) (1.241) (0.15)
διαιρετός divided, separated 4 (1.5) (0.542) (0.01)
ἀνάλογος proportionate 20 (7.7) (1.072) (0.04)
ἤ2 exclam. 85 (32.6) (1.346) (0.16)
τετράγωνος with four equal angles, rectangular 77 (29.5) (0.946) (0.15)
ἡμιόλιος containing one and a half, half as much again 40 (15.3) (0.121) (0.09)
κύβος dice 23 (8.8) (0.268) (0.05)
ἰά a voice, cry 40 (15.3) (0.684) (0.1)
κύβης a dicer, gambler 3 (1.1) (0.039) (0.01)
ἔντεχνος within the province of art, artificial, artistic 3 (1.1) (0.034) (0.01)
σκαληνός uneven, unequal 3 (1.1) (0.033) (0.01)
ἀνισόω to make equal, equalise 3 (1.1) (0.075) (0.01)
ἄννησον anise, Pimpinella Anisum 3 (1.1) (0.042) (0.01)
ἀκολουθία a following, train 3 (1.1) (0.445) (0.01)
πῇ whither? in what way? how? 29 (11.1) (0.3) (0.07)
σύνθετος put together, composite, compound 23 (8.8) (1.252) (0.06)
ἔκθεσις a putting out, exposing 11 (4.2) (0.125) (0.03)
εὔτακτος well-ordered, orderly 27 (10.3) (0.097) (0.07)
ἠμί to say 85 (32.6) (1.545) (0.25)
πενταπλάσιος five-fold 5 (1.9) (0.038) (0.01)
ἀφαίρεσις a taking away, carrying off 5 (1.9) (0.312) (0.01)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 40 (15.3) (0.811) (0.12)
διπλασίων duplicate 22 (8.4) (0.438) (0.07)
ἀπειρόω multiply to infinity 7 (2.7) (0.252) (0.02)
ἐνέργεια action, operation, energy 21 (8.0) (5.988) (0.07)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 61 (23.4) (2.195) (0.2)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 8 (3.1) (2.123) (0.03)
Γλαφύρα Glaphyra 2 (0.8) (0.013) (0.01)
προμήκης prolonged, elongated 4 (1.5) (0.087) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 4 (1.5) (0.293) (0.01)
μετουσία participation, partnership, communion 2 (0.8) (0.102) (0.01)
ὑποβαίνω to go under, fall below, stand back 2 (0.8) (0.045) (0.01)
ἰή exclam. of joy or enthusiasm; or of grief 26 (10.0) (0.197) (0.1)
ἐνάκις nine times 2 (0.8) (0.002) (0.01)
κιβώτιον box, voting urn 2 (0.8) (0.035) (0.01)
ἐπαύξησις increase, increment 2 (0.8) (0.004) (0.01)
ah! 124 (47.5) (1.559) (0.48)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1,234 (472.7) (63.859) (4.86)
φυσικός natural, native 24 (9.2) (3.328) (0.1)
τριχῆ in three parts, in three ways 11 (4.2) (0.186) (0.04)
ὑπόδειγμα a token, mark 18 (6.9) (0.233) (0.07)
στοιχεῖον sound; element, principle 14 (5.4) (2.704) (0.06)
μεταίχμιος between two armies 5 (1.9) (0.033) (0.02)
σύνθεσις a putting together, composition, combination 19 (7.3) (0.768) (0.09)
διπλάσιος twofold, double, twice as much as, twice as many as, as long as 77 (29.5) (0.715) (0.37)
ἑξάκις six times 3 (1.1) (0.018) (0.01)
ἀδιαίρετος undivided 3 (1.1) (0.614) (0.01)
ἄτμητος not cut up, unravaged 3 (1.1) (0.043) (0.01)
συναναιρέω to destroy together with 6 (2.3) (0.169) (0.03)
ἄρτιος suitable, exactly fitted; ἀρτίως = ἄρτι, just now 81 (31.0) (0.741) (0.42)
ἔκκειμαι to be cast out 17 (6.5) (0.304) (0.09)
ἐέ exclamation of pain or grief 76 (29.1) (0.993) (0.4)
εὐταξία good arrangement, good condition 7 (2.7) (0.103) (0.04)
περισσός beyond the regular number 62 (23.7) (1.464) (0.34)
ὁσάκις as many times as, as often as 8 (3.1) (0.085) (0.04)
γνώμων one that knows 4 (1.5) (0.107) (0.02)
εἰσαγωγή importation 4 (1.5) (0.092) (0.02)
ἑκατέρωθι on each side 4 (1.5) (0.009) (0.02)
τετράκις four times 13 (5.0) (0.08) (0.07)
γραμμή the stroke 11 (4.2) (1.361) (0.07)
ἀριθμός number 181 (69.3) (5.811) (1.1)
στερεός stiff, stark, firm, solid 27 (10.3) (0.816) (0.17)
ἄνισος unequal, uneven 13 (5.0) (0.593) (0.09)
πλευρόν a rib 15 (5.7) (0.336) (0.1)
βάσις a stepping, step 22 (8.4) (0.694) (0.15)
πη [Dor. in some way, somehow] 60 (23.0) (0.791) (0.44)
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 3 (1.1) (0.538) (0.02)
φυσιολογία inquiring into natural causes and phenomena 3 (1.1) (0.088) (0.02)
συννεύω to incline to a point, converge 2 (0.8) (0.006) (0.01)
μέθοδος a following after, pursuit 11 (4.2) (0.733) (0.08)
κόσκινον a sieve 4 (1.5) (0.04) (0.03)
μόριος of burial 5 (1.9) (1.44) (0.04)
κυρίως like a lord 10 (3.8) (1.741) (0.07)
Πυθαγόρας Pythagoras 6 (2.3) (0.221) (0.04)
σωρηδόν by heaps, in heaps 3 (1.1) (0.018) (0.02)
ὁποτεροσοῦν whichEVER of the two 2 (0.8) (0.035) (0.01)
συγκρίνω to compound 18 (6.9) (0.236) (0.13)
γωνία a corner, angle 9 (3.4) (1.598) (0.07)
εἰδοί Idus 9 (3.4) (0.937) (0.07)
ἴον the violet 14 (5.4) (0.34) (0.11)
ἰδίωμα peculiarity, specific property, unique feature 11 (4.2) (0.113) (0.09)
πολλαπλάσιος many times as many, many times more 40 (15.3) (0.283) (0.33)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 7 (2.7) (1.286) (0.06)
ἀόριστος without boundaries 5 (1.9) (0.734) (0.04)
πολλαπλασίων many times as many, many times more 5 (1.9) (0.118) (0.04)
δευτερόω do the second time: repeat 9 (3.4) (0.306) (0.08)
παράλληλος beside one another, side by side 13 (5.0) (0.367) (0.12)
διάστασις a standing aloof, separation 6 (2.3) (0.667) (0.06)
σύγκρισις a compounding 12 (4.6) (0.364) (0.12)
προκόπτω to advance 6 (2.3) (0.124) (0.06)
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 26 (10.0) (0.732) (0.26)
πυθμήν the hollow bottom 8 (3.1) (0.135) (0.08)
ἀμέλει never mind 5 (1.9) (0.305) (0.05)
πῆ [Dor. in what way? how?] 30 (11.5) (0.522) (0.32)
ἐπίγνωσις full knowledge 2 (0.8) (0.168) (0.02)
σκέμμα a subject for speculation, a question 2 (0.8) (0.062) (0.02)
εὕρεσις a finding, discovery 2 (0.8) (0.392) (0.02)
ἕκτη the sixth of a stater 4 (1.5) (0.136) (0.04)
προκοπή progress on a journey 10 (3.8) (0.104) (0.11)
ὅρος a boundary, landmark 91 (34.9) (3.953) (1.03)
πυραμίς a pyramid 17 (6.5) (0.259) (0.19)
τομή stump, section 7 (2.7) (0.465) (0.08)
πλάτος breadth, width 20 (7.7) (1.095) (0.24)
ἰάομαι to heal, cure 26 (10.0) (1.023) (0.32)
ὁμώνυμος having the same name 6 (2.3) (1.172) (0.07)
ἐπίπεδος to the level of the ground, level 31 (11.9) (0.831) (0.39)
ἄμη a shovel 8 (3.1) (0.278) (0.1)
μόριον a piece, portion, section 12 (4.6) (3.681) (0.15)
θεώρημα that which is looked at, viewed, a sight, spectacle 4 (1.5) (0.501) (0.05)
πρόλογος the prologue, prologue speaker 7 (2.7) (0.031) (0.1)
πῃ in some way, somehow 29 (11.1) (0.264) (0.41)
διάστημα an interval 39 (14.9) (1.324) (0.56)
ἐγχωρέω to give room 4 (1.5) (0.447) (0.06)
Λᾶς Las (f) town in Laconia; (m) its founder 3 (1.1) (0.224) (0.04)
Πλάτων Plato 6 (2.3) (2.215) (0.09)
ἑκατέρωθεν on each side, on either hand 10 (3.8) (0.421) (0.15)
ἀρχικός of or for rule, fit for rule, skilled in government or command 3 (1.1) (0.112) (0.04)
καθολικός general 5 (1.9) (0.361) (0.07)
ὑποτείνω to stretch under, put under 2 (0.8) (0.253) (0.03)
καταλήγω to leave off, end, stop 4 (1.5) (0.079) (0.06)
ἀναλύω to unloose, undo [ἀνα-] 7 (2.7) (0.251) (0.1)
πάντως altogether; 52 (19.9) (2.955) (0.78)
πρώτιστος the very first, first of the first 18 (6.9) (0.154) (0.28)
σύστημα a whole compounded of parts, a system 13 (5.0) (0.146) (0.21)
μετρέω to measure in any way 17 (6.5) (0.963) (0.27)
σημειόω to mark 4 (1.5) (0.173) (0.07)
ἐκτίθημι to set out, place outside 15 (5.7) (0.724) (0.26)
διαφορά difference, distinction 71 (27.2) (4.404) (1.25)
μερίς a part, portion, share, parcel 7 (2.7) (0.238) (0.13)
γένεσις an origin, source, productive cause 18 (6.9) (4.522) (0.32)
ἐπιδέχομαι to admit besides 13 (5.0) (0.48) (0.24)
δίς twice, doubly 29 (11.1) (0.833) (0.53)
διαγράφω to mark out by lines, delineate 2 (0.8) (0.041) (0.04)
διαζεύγνυμι part, separate 2 (0.8) (0.054) (0.04)
δηλαδή quite clearly, manifestly 2 (0.8) (0.264) (0.04)
ὀρθότης upright posture, erectness 2 (0.8) (0.107) (0.04)
ὁμοιότροπος of like manners and life 2 (0.8) (0.044) (0.04)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 8 (3.1) (0.606) (0.15)
τέταρτος fourth 45 (17.2) (1.676) (0.89)
πλευρά a rib 35 (13.4) (1.164) (0.69)
πέμπτος the fifth, oneself with four others 27 (10.3) (0.956) (0.54)
ἀναμίξ promiscuously 4 (1.5) (0.031) (0.08)
ἥμισυς half 51 (19.5) (1.26) (1.05)
ἐλλιπής wanting, lacking, defective 5 (1.9) (0.184) (0.1)
ἐναλλάξ crosswise 5 (1.9) (0.186) (0.1)
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 33 (12.6) (0.978) (0.69)
ἀμάω reap, mow down 8 (3.1) (0.293) (0.17)
διαλείπω to leave an interval between 9 (3.4) (0.353) (0.19)
τρίτος the third 109 (41.8) (4.486) (2.33)
ἐλάσσων smaller, less 107 (41.0) (4.697) (2.29)
δεκάς a decad: a company of ten 3 (1.1) (0.279) (0.07)
μέσης a wind between 21 (8.0) (1.256) (0.46)
μήτοι not (μή τοι) 2 (0.8) (0.027) (0.04)
γεωμετρία geometry 6 (2.3) (0.365) (0.13)
παραβολή juxta-position, comparison 2 (0.8) (0.372) (0.04)
ἀκόλουθος following, attending on 19 (7.3) (0.882) (0.44)
γεννάω to beget, engender 26 (10.0) (2.666) (0.6)
πεμπτός sent 22 (8.4) (0.859) (0.52)
οἱονεί as if 4 (1.5) (0.511) (0.1)
ἔμπαλιν backwards, back 10 (3.8) (0.505) (0.24)
καταγραφή drawing, delineation 3 (1.1) (0.076) (0.07)
δήποτε at some time, once upon a time 3 (1.1) (0.265) (0.07)
εὐθεῖα (γραμμή) straight line 3 (1.1) (1.18) (0.07)
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 5 (1.9) (0.36) (0.13)
ἀριθμέω to number, count 7 (2.7) (0.512) (0.18)
συντίθημι to put together 45 (17.2) (1.368) (1.15)
ἕκτος sixth 10 (3.8) (0.621) (0.26)
ἕκατος far-shooting 2 (0.8) (0.034) (0.05)
πηλίκος how great 2 (0.8) (0.096) (0.05)
ἐλάχιστος the smallest, least 28 (10.7) (0.969) (0.73)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 59 (22.6) (10.005) (1.56)
εἶτα then, next 56 (21.5) (4.335) (1.52)
παρέπομαι to follow along side, follow close 7 (2.7) (0.184) (0.19)
τρίς thrice, three times 26 (10.0) (0.36) (0.73)
διαίρεσις a dividing, division 6 (2.3) (1.82) (0.17)
ὄγδοος eighth 7 (2.7) (0.406) (0.2)
ἅπαξ once 17 (6.5) (0.777) (0.49)
ποσός of a certain quantity 18 (6.9) (2.579) (0.52)
προχωρέω to go forward, advance 17 (6.5) (0.192) (0.49)
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 13 (5.0) (0.743) (0.38)
χορδή gut, gut string, sausage 2 (0.8) (0.145) (0.06)
συμφωνέω to agree in sound, be in harmony 3 (1.1) (0.237) (0.09)
ἁπλῶς singly, in one way 17 (6.5) (3.946) (0.5)
ἕβδομος seventh 9 (3.4) (0.727) (0.27)
ὑπεροχή a projection, an eminence 8 (3.1) (0.53) (0.24)
κάτωθεν from below, up from below 4 (1.5) (0.437) (0.13)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 52 (19.9) (2.906) (1.65)
βάθος depth 14 (5.4) (0.995) (0.45)
δεύτερος second 95 (36.4) (6.183) (3.08)
which way, where, whither, in 86 (32.9) (4.108) (2.83)
ὄντως really, actually > εἰμί 4 (1.5) (0.913) (0.13)
ἄνωθεν from above, from on high 11 (4.2) (1.358) (0.37)
ἄκρος at the furthest point 35 (13.4) (1.252) (1.18)
ὁμοιότης likeness, resemblance 3 (1.1) (0.664) (0.1)
νοητός perceptible to the mind, thinkable 3 (1.1) (1.254) (0.1)
ἀΐδιος everlasting, eternal 3 (1.1) (1.232) (0.1)
ἁπλόος single, simple 24 (9.2) (6.452) (0.83)
ῥίζα a root 8 (3.1) (0.974) (0.28)
σύγγραμμα a writing, a written paper 2 (0.8) (0.604) (0.07)
περαίτερος beyond 2 (0.8) (0.112) (0.07)
προγενής born before, primaeval 3 (1.1) (0.031) (0.11)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 5 (1.9) (0.673) (0.18)
μῆκος length 22 (8.4) (1.601) (0.86)
συναμφότεροι both together 3 (1.1) (0.356) (0.12)
πρόειμι go forward 12 (4.6) (1.153) (0.47)
ἰός an arrow 14 (5.4) (0.939) (0.56)
ἐμμελής sounding in unison, in tune 2 (0.8) (0.082) (0.08)
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 6 (2.3) (1.411) (0.24)
νάω to flow 5 (1.9) (0.612) (0.21)
σωματικός of or for the body, bodily 3 (1.1) (0.753) (0.13)
ἤπειρος terra-firma, the land 41 (15.7) (2.882) (1.73)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 64 (24.5) (3.714) (2.8)
ἐξέτασις a close examination, scrutiny, review 2 (0.8) (0.177) (0.09)
τεχνικός artistic, skilful, workmanlike 2 (0.8) (0.227) (0.09)
ὑπόμνησις a reminding 2 (0.8) (0.085) (0.09)
ἀμοιβή a requital, recompense, compensation, return, payment 3 (1.1) (0.173) (0.13)
ἁρμονία a fastening 10 (3.8) (0.613) (0.44)
δωδέκατος the twelfth 4 (1.5) (0.146) (0.18)
μουσική any art over which the Muses presided 4 (1.5) (0.129) (0.18)
ἔνατος ninth 4 (1.5) (0.196) (0.18)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 7 (2.7) (0.446) (0.33)
ποικιλία a marking with various colours, embroidering, embroidery 2 (0.8) (0.136) (0.1)
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 10 (3.8) (0.971) (0.48)
παρακολουθέω to follow beside, follow closely 2 (0.8) (0.363) (0.1)
ἄπειρος without trial, inexperienced 12 (4.6) (2.444) (0.58)
σύστασις a putting together, composition 8 (3.1) (0.753) (0.39)
πλεονάκις more frequently, oftener 6 (2.3) (0.099) (0.3)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 2 (0.8) (0.551) (0.1)
μέτρον that by which anything is measured 15 (5.7) (1.22) (0.77)
ἔφοδος2 one who goes the rounds 2 (0.8) (0.04) (0.1)
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 6 (2.3) (0.276) (0.31)
διαφορέω to spread abroad 2 (0.8) (0.458) (0.1)
ἤτοι now surely, truly, verily 23 (8.8) (3.652) (1.2)
ἵημι to set a going, put in motion 117 (44.8) (12.618) (6.1)
ὁρίζω to divide 12 (4.6) (3.324) (0.63)
μέσος middle, in the middle 78 (29.9) (6.769) (4.18)
σχῆμα form, figure, appearance 11 (4.2) (4.435) (0.59)
συνεχής holding together 33 (12.6) (3.097) (1.77)
ἐπιστήμη knowledge, skill 15 (5.7) (3.886) (0.82)
σημεῖον a sign, a mark, token 17 (6.5) (3.721) (0.94)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 4 (1.5) (0.542) (0.22)
κατάρχω to make beginning of 4 (1.5) (0.125) (0.22)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 4 (1.5) (1.112) (0.22)
τρεῖς three 66 (25.3) (4.87) (3.7)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 87 (33.3) (9.107) (4.91)
μάθημα that which is learnt, a lesson 9 (3.4) (0.575) (0.51)
στείχω to walk, march, go 8 (3.1) (0.105) (0.46)
ὑπέρκειμαι to lie 2 (0.8) (0.175) (0.12)
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 3 (1.1) (0.085) (0.18)
ποιητικός capable of making, creative, productive 3 (1.1) (1.437) (0.18)
τάξις an arranging 31 (11.9) (2.44) (1.91)
φορά a carrying 2 (0.8) (1.093) (0.13)
κατάληψις a seizing 2 (0.8) (0.305) (0.13)
τέσσαρες four 30 (11.5) (2.963) (1.9)
ἰδιότης peculiar nature, property 3 (1.1) (0.281) (0.19)
ἐπινοέω to think on 7 (2.7) (0.554) (0.45)
εἷς one 157 (60.1) (23.591) (10.36)
οὐδέποτε never 12 (4.6) (0.782) (0.8)
διάφορος different, unlike 7 (2.7) (2.007) (0.46)
εὑρίσκω to find 67 (25.7) (6.155) (4.65)
μέρος a part, share 97 (37.2) (11.449) (6.76)
πόσος how much? how many? 7 (2.7) (1.368) (0.5)
παντοῖος of all sorts 8 (3.1) (0.495) (0.58)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 2 (0.8) (1.217) (0.15)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 5 (1.9) (1.211) (0.37)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 22 (8.4) (2.132) (1.65)
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 5 (1.9) (0.356) (0.38)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 31 (11.9) (4.463) (2.35)
ἕτερος the one; the other (of two) 95 (36.4) (18.33) (7.31)
πάλιν back, backwards 83 (31.8) (10.367) (6.41)
Ἀριστοτέλης Aristotle 2 (0.8) (2.814) (0.15)
ποικίλλω to work in various colours, to broider, work in embroidery 2 (0.8) (0.133) (0.15)
διηνεκής continuous, unbroken 2 (0.8) (0.214) (0.15)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 8 (3.1) (1.038) (0.62)
τίη why? wherefore? 180 (68.9) (26.493) (13.95)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 21 (8.0) (3.387) (1.63)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 48 (18.4) (15.198) (3.78)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 4 (1.5) (0.486) (0.32)
δίχα in two, asunder 5 (1.9) (0.555) (0.4)
ἐπισκοπέω to look upon 6 (2.3) (1.347) (0.48)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 38 (14.6) (4.115) (3.06)
μέση mese 3 (1.1) (0.527) (0.24)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 5 (1.9) (1.259) (0.41)
τρέω to flee from fear, flee away 26 (10.0) (1.989) (2.15)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 7 (2.7) (0.659) (0.59)
δύο two 27 (10.3) (1.685) (2.28)
καθό in so far as, according as 29 (11.1) (1.993) (2.46)
τέλειος having reached its end, finished, complete 18 (6.9) (3.199) (1.55)
περιέχω to encompass, embrace, surround 7 (2.7) (2.596) (0.61)
ἄστρον the stars 2 (0.8) (0.786) (0.18)
αὐλός aulos (wind instrument resembling oboe) 3 (1.1) (0.482) (0.27)
ἔσχατος outermost 10 (3.8) (2.261) (0.9)
ὀρός the watery or serous part of milk 3 (1.1) (0.383) (0.27)
ὑπολείπω to leave remaining 7 (2.7) (0.545) (0.64)
ἐξαιρετός that can be taken out, removable 2 (0.8) (0.328) (0.18)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 120 (46.0) (16.105) (11.17)
θεωρέω to look at, view, behold 20 (7.7) (2.307) (1.87)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 47 (18.0) (13.567) (4.4)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 79 (30.3) (7.784) (7.56)
ἄτακτος not in battle-order 2 (0.8) (0.313) (0.19)
σοφία skill 9 (3.4) (1.979) (0.86)
ὑποπίπτω to fall under 2 (0.8) (0.212) (0.19)
ἀπό from, away from. c. gen. 228 (87.3) (30.074) (22.12)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 10 (3.8) (1.86) (0.99)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 20 (7.7) (2.685) (1.99)
κίνησις movement, motion 2 (0.8) (8.43) (0.2)
ἐοικότως similarly, like 10 (3.8) (1.868) (1.01)
ἐξετάζω to examine well 4 (1.5) (0.695) (0.41)
πέντε five 21 (8.0) (1.584) (2.13)
in truth, truly, verily, of a surety 85 (32.6) (2.231) (8.66)
σύγκειμαι to lie together 3 (1.1) (1.059) (0.31)
παράδειγμα a pattern 4 (1.5) (1.433) (0.41)
ὑπάρχω to begin; to exist 49 (18.8) (13.407) (5.2)
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 2 (0.8) (0.279) (0.21)
ὁμοιόω to make like 2 (0.8) (0.334) (0.21)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 6 (2.3) (1.603) (0.65)
εἰκός like truth 10 (3.8) (1.953) (1.09)
καθά according as, just as 39 (14.9) (5.439) (4.28)
στερέω to deprive, bereave, rob of 5 (1.9) (0.541) (0.55)
ὕψος height 3 (1.1) (0.539) (0.34)
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 5 (1.9) (0.664) (0.57)
ζωός alive, living 5 (1.9) (1.744) (0.57)
διαμένω to remain by, stand by 2 (0.8) (0.542) (0.23)
περαιόω to carry to the opposite side, carry over 4 (1.5) (0.154) (0.46)
δάκτυλος a finger 2 (0.8) (1.064) (0.23)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 9 (3.4) (3.133) (1.05)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 11 (4.2) (1.945) (1.28)
ὁπόσος as many as 6 (2.3) (1.404) (0.7)
ἄλογος without 4 (1.5) (1.824) (0.47)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 20 (7.7) (3.691) (2.36)
αὔξησις growth, increase 2 (0.8) (0.77) (0.24)
πρῶτος first 138 (52.9) (18.707) (16.57)
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 4 (1.5) (0.393) (0.49)
πρόχειρος at hand, ready 2 (0.8) (0.288) (0.24)
σύμπας all together, all at once, all in a body 12 (4.6) (1.33) (1.47)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 4 (1.5) (1.907) (0.49)
ἴς sinew, tendon 2 (0.8) (0.943) (0.25)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 4 (1.5) (0.802) (0.5)
θέσις a setting, placing, arranging 2 (0.8) (1.601) (0.25)
ὅμοιος like, resembling 40 (15.3) (10.645) (5.05)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 78 (29.9) (19.178) (9.89)
μεταξύ betwixt, between 13 (5.0) (2.792) (1.7)
εἰκών a likeness, image, portrait 4 (1.5) (1.509) (0.52)
ἀεί always, for ever 62 (23.7) (7.241) (8.18)
διακρίνω to separate one from another 4 (1.5) (0.94) (0.53)
ἀπείρων2 boundless, endless, countless 2 (0.8) (0.179) (0.27)
ἀφαιρέω to take from, take away from 12 (4.6) (2.254) (1.6)
ὅς2 [possessive pronoun] 286 (109.6) (47.672) (39.01)
πέρα beyond, across 2 (0.8) (0.278) (0.27)
ἀπείρων without experience, ignorant 2 (0.8) (0.524) (0.27)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 37 (14.2) (7.241) (5.17)
αἴσθησις perception by the senses 2 (0.8) (4.649) (0.28)
γείτων one of the same land, a neighbour 2 (0.8) (0.229) (0.28)
ἔφοδος accessible 9 (3.4) (0.418) (1.26)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 3 (1.1) (1.226) (0.42)
κύριος having power 11 (4.2) (8.273) (1.56)
θείνω to strike, wound 6 (2.3) (0.215) (0.86)
either..or; than 162 (62.1) (34.073) (23.24)
ἔφοδος3 a way towards, approach 8 (3.1) (0.4) (1.15)
αὐξάνω to make large, increase, augment 7 (2.7) (1.963) (1.01)
κορυφή the head, top, highest point; 5 (1.9) (0.483) (0.72)
ὅταν when, whenever 28 (10.7) (9.255) (4.07)
ἁρμόζω to fit together, join 8 (3.1) (1.185) (1.18)
τερπνός delightsome, delightful, pleasant, agreeable, glad 2 (0.8) (0.083) (0.3)
ἀμφότερος each of two, both 35 (13.4) (4.116) (5.17)
πάντῃ every way, on every side 7 (2.7) (1.179) (1.03)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 4 (1.5) (9.012) (0.6)
πρόθεσις a placing in public 7 (2.7) (0.326) (1.06)
λοιπός remaining, the rest 34 (13.0) (6.377) (5.2)
οὕτως so, in this manner 97 (37.2) (28.875) (14.91)
συνόχωκα to be held together 2 (0.8) (0.401) (0.31)
ἕξ six 6 (2.3) (0.945) (0.94)
μηδέποτε never 2 (0.8) (0.361) (0.32)
σπέρμα seed, offspring 2 (0.8) (2.127) (0.32)
συνάπτω to tie 7 (2.7) (1.207) (1.11)
πρότερος before, earlier 145 (55.5) (25.424) (23.72)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 5 (1.9) (1.507) (0.82)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 52 (19.9) (13.803) (8.53)
ἐκβάλλω to throw 8 (3.1) (0.986) (1.32)
βεβαιόω to make firm, confirm, establish, secure, warrant, make good 2 (0.8) (0.291) (0.33)
ὀνομάζω to name 8 (3.1) (4.121) (1.33)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 5 (1.9) (0.764) (0.83)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 87 (33.3) (6.249) (14.54)
δέκατος tenth 3 (1.1) (0.465) (0.5)
μηχανή an instrument, machine 4 (1.5) (0.37) (0.68)
λόγος the word 94 (36.0) (29.19) (16.1)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 169 (64.7) (55.077) (29.07)
τοσοῦτος so large, so tall 28 (10.7) (5.396) (4.83)
συμπλέκω to twine 2 (0.8) (0.388) (0.35)
προχειρίζω to put into the hand, have ready at hand 2 (0.8) (0.18) (0.35)
εἶμι come, go 76 (29.1) (7.276) (13.3)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 323 (123.7) (56.75) (56.58)
ὁπότερος which of two, whether of the twain 4 (1.5) (0.376) (0.7)
ζῷον a living being, animal 4 (1.5) (8.115) (0.7)
κοινός common, shared in common 25 (9.6) (6.539) (4.41)
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 2 (0.8) (0.288) (0.35)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 13 (5.0) (1.406) (2.3)
ὑπεναντίος set over against, meeting 9 (3.4) (0.243) (1.62)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 10 (3.8) (5.806) (1.8)
συνήθης dwelling 2 (0.8) (0.793) (0.36)
ἕκαστος every, every one, each, each one 61 (23.4) (12.667) (11.08)
οὗ where 22 (8.4) (6.728) (4.01)
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 5 (1.9) (0.447) (0.92)
οὐκέτι no more, no longer, no further 15 (5.7) (2.658) (2.76)
ἔμπειρος experienced 2 (0.8) (0.226) (0.38)
σκοπός one that watches, one that looks after 2 (0.8) (1.174) (0.38)
οὔπω not yet 5 (1.9) (1.001) (0.94)
τροπός a twisted leathern thong 29 (11.1) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 29 (11.1) (7.612) (5.49)
πρόγονος a forefather, ancestor 3 (1.1) (0.412) (0.58)
παλαιός old in years 8 (3.1) (2.149) (1.56)
κόσμος order 8 (3.1) (3.744) (1.56)
ἐλασσόω to make less 2 (0.8) (0.198) (0.4)
σύνταξις a putting together, arranging, arrangement, organisation, order 2 (0.8) (0.267) (0.4)
διάνοια a thought, intention, purpose 5 (1.9) (2.096) (1.0)
τάσσω to arrange, put in order 17 (6.5) (2.051) (3.42)
ἐκλέγω to pick out; single out 2 (0.8) (0.433) (0.41)
πλείων more, larger 35 (13.4) (7.783) (7.12)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 62 (23.7) (26.948) (12.74)
μέγας big, great 126 (48.3) (18.419) (25.96)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (0.8) (0.457) (0.41)
κακία badness 2 (0.8) (1.366) (0.41)
πέρας an end, limit, boundary 2 (0.8) (1.988) (0.42)
παράκειμαι to lie beside 2 (0.8) (0.607) (0.42)
πῆχυς the fore-arm 2 (0.8) (0.633) (0.43)
δυνατός strong, mighty, able 14 (5.4) (3.942) (3.03)
οὐδαμῶς in no wise 5 (1.9) (0.866) (1.08)
σῴζω to save, keep 13 (5.0) (2.74) (2.88)
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 2 (0.8) (0.361) (0.44)
σύνθημα anything agreed upon, a preconcerted signal 2 (0.8) (0.172) (0.44)
ὁμοῦ at the same place, together 6 (2.3) (1.529) (1.34)
καταλείπω to leave behind 11 (4.2) (1.869) (2.45)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 3 (1.1) (2.935) (0.67)
γλαφυρός hollow, hollowed 3 (1.1) (0.074) (0.67)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 9 (3.4) (2.54) (2.03)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 21 (8.0) (3.717) (4.75)
ὑπόκειμαι to lie under 3 (1.1) (5.461) (0.69)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 238 (91.2) (76.461) (54.75)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 2 (0.8) (0.902) (0.46)
ὑφή a web 2 (0.8) (0.148) (0.46)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 101 (38.7) (26.85) (24.12)
τῇ here, there 52 (19.9) (18.312) (12.5)
ἐκεῖνος that over there, that 73 (28.0) (22.812) (17.62)
δέκα ten 10 (3.8) (1.54) (2.42)
ἐντός within, inside 6 (2.3) (1.347) (1.45)
πᾶς all, the whole 213 (81.6) (59.665) (51.63)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 88 (33.7) (24.797) (21.7)
ἀποτέμνω to cut off, sever 2 (0.8) (0.265) (0.49)
γραφή drawing, writing; indictment 2 (0.8) (2.255) (0.49)
λείπω to leave, quit 16 (6.1) (1.614) (4.04)
ζητέω to seek, seek for 7 (2.7) (5.036) (1.78)
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 2 (0.8) (0.475) (0.51)
ἄμφω both 5 (1.9) (2.508) (1.28)
περίστασις a standing round, a crowd standing round 3 (1.1) (0.187) (0.77)
ἐν in, among. c. dat. 343 (131.4) (118.207) (88.06)
τοιοῦτος such as this 58 (22.2) (20.677) (14.9)
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 5 (1.9) (0.884) (1.29)
ὄϊς sheep 3 (1.1) (1.922) (0.78)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 7 (2.7) (4.214) (1.84)
ἐάν if 77 (29.5) (23.689) (20.31)
ἀριστερός left, on the left 2 (0.8) (0.981) (0.53)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 474 (181.6) (173.647) (126.45)
ὅς who, that, which: relative pronoun 726 (278.1) (208.764) (194.16)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 6 (2.3) (3.876) (1.61)
ὑπερβάλλω to throw over 3 (1.1) (0.763) (0.8)
γε at least, at any rate 118 (45.2) (24.174) (31.72)
εὐθύς straight, direct 22 (8.4) (5.672) (5.93)
εἰμί to be 539 (206.5) (217.261) (145.55)
δύη woe, misery, anguish, pain 3 (1.1) (0.161) (0.83)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 30 (11.5) (5.82) (8.27)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 8 (3.1) (3.981) (2.22)
ὄνομα name 16 (6.1) (7.968) (4.46)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 13 (5.0) (4.744) (3.65)
διασῴζω to preserve through 2 (0.8) (0.43) (0.56)
πρό before 15 (5.7) (5.786) (4.33)
the 3,638 (1393.5) (1391.018) (1055.57)
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 2 (0.8) (0.478) (0.58)
φιλόσοφος a lover of wisdom 2 (0.8) (1.741) (0.58)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 4 (1.5) (2.656) (1.17)
τελευταῖος last 4 (1.5) (0.835) (1.17)
ποιός of a certain nature, kind 7 (2.7) (3.169) (2.06)
δύναμις power, might, strength 29 (11.1) (13.589) (8.54)
καθόλου on the whole, in general 5 (1.9) (5.11) (1.48)
καί and, also 1,438 (550.8) (544.579) (426.61)
γάρ for 249 (95.4) (110.606) (74.4)
γένος race, stock, family 11 (4.2) (8.844) (3.31)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 2 (0.8) (1.151) (0.61)
οὐδαμός not even one, no one 5 (1.9) (0.872) (1.52)
ἄν modal particle 126 (48.3) (32.618) (38.42)
λαμβάνω to take, seize, receive 44 (16.9) (15.895) (13.47)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 12 (4.6) (8.208) (3.67)
ἐκ from out of 167 (64.0) (54.157) (51.9)
πλέως full of 8 (3.1) (2.061) (2.5)
ἔχω to have 147 (56.3) (48.945) (46.31)
ἄρσην male 2 (0.8) (1.187) (0.63)
ἔμπροσθεν before, in front 2 (0.8) (1.891) (0.63)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 2 (0.8) (1.255) (0.64)
ὅθεν from where, whence 4 (1.5) (2.379) (1.29)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 9 (3.4) (2.863) (2.91)
ταύτῃ in this way. 9 (3.4) (2.435) (2.94)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 24 (9.2) (8.778) (7.86)
πλέος full. 3 (1.1) (1.122) (0.99)
δῆλος visible, conspicuous 8 (3.1) (5.582) (2.64)
τέμνω to cut, hew 4 (1.5) (1.328) (1.33)
καλέω to call, summon 26 (10.0) (10.936) (8.66)
ὀρθός straight 11 (4.2) (3.685) (3.67)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 178 (68.2) (64.142) (59.77)
ὅσος as much/many as 39 (14.9) (13.469) (13.23)
διαλέγομαι talk 2 (0.8) (0.836) (0.69)
ἀδύνατος unable, impossible 5 (1.9) (4.713) (1.73)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 16 (6.1) (4.236) (5.53)
ἐπώχατο were kept shut 2 (0.8) (0.486) (0.69)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 3 (1.1) (1.829) (1.05)
πῶς how? in what way 18 (6.9) (8.955) (6.31)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 5 (1.9) (3.216) (1.77)
κοσμέω to order, arrange 2 (0.8) (0.659) (0.71)
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 3 (1.1) (0.479) (1.07)
πρόνοια foresight, foreknowledge 2 (0.8) (0.781) (0.72)
ἄλλως in another way 5 (1.9) (3.069) (1.79)
πως somehow, in some way 21 (8.0) (9.844) (7.58)
συμβαίνω meet, agree, happen 20 (7.7) (9.032) (7.24)
μέν on the one hand, on the other hand 326 (124.9) (109.727) (118.8)
οἰκεῖος in or of the house 8 (3.1) (5.153) (2.94)
μηδείς (and not one); not one, no-one 17 (6.5) (8.165) (6.35)
κοινωνέω to have or do in common with 2 (0.8) (0.907) (0.75)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 17 (6.5) (6.305) (6.41)
σκοπέω to look at 6 (2.3) (1.847) (2.27)
οὗτος this; that 322 (123.3) (133.027) (121.95)
πρόσθεν before 6 (2.3) (1.463) (2.28)
ἐπιστημονικός capable of knowledge 1 (0.4) (0.081) (0.0) too few
σκυτοτόμος a leather-cutter, a worker in leather 1 (0.4) (0.068) (0.13) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (0.4) (0.404) (0.66) too few
ἔργον work 1 (0.4) (5.905) (8.65) too few
ὀργανόω to be organized 1 (0.4) (0.156) (0.01) too few
ἔννοια a thought in the mind, notion, conception 1 (0.4) (0.952) (0.46) too few
μείων less 1 (0.4) (0.213) (0.29) too few
ἔνθα there 1 (0.4) (1.873) (6.42) too few
κτείνω to kill, slay 1 (0.4) (0.844) (2.43) too few
μᾶ mother 1 (0.4) (0.145) (0.01) too few
μά (no,) by .. 1 (0.4) (0.595) (1.11) too few
ὄψις look, appearance, aspect 1 (0.4) (2.378) (1.7) too few
παραλειπτέος one must pass over 1 (0.4) (0.007) (0.01) too few
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 1 (0.4) (0.423) (0.15) too few
διατάσσω to appoint 1 (0.4) (0.243) (0.45) too few
ἰδιωτικός of or for a private person, unskilled, unprofessional 1 (0.4) (0.099) (0.12) too few
παραλληλεπίπεδος with parallel surfaces 1 (0.4) (0.031) (0.0) too few
ἰσογώνιος equiangular 1 (0.4) (0.092) (0.0) too few
ὑπεράνω over, above 1 (0.4) (0.09) (0.01) too few
διανοητικός of or for thinking, intellectual 1 (0.4) (0.104) (0.01) too few
σύμμετρος commensurate with 1 (0.4) (1.278) (0.14) too few
βιός a bow 1 (0.4) (3.814) (4.22) too few
ἄκοσμος without order, disorderly 1 (0.4) (0.042) (0.04) too few
τηρέω to watch over, protect, guard 1 (0.4) (0.878) (1.08) too few
ῥύσις a flowing, flow 1 (0.4) (0.175) (0.07) too few
ἀπειρία want of skill, inexperience 1 (0.4) (0.208) (0.34) too few
ὑπερτελής leaping over the strait 2 (0.8) (0.004) (0.0) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (0.4) (2.474) (4.78) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (0.4) (0.865) (1.06) too few
διάζευξις a disjoining, parting 1 (0.4) (0.019) (0.0) too few
ἄπταιστος not stumbling 3 (1.1) (0.046) (0.0) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (0.4) (2.477) (2.96) too few
βάρος weight 1 (0.4) (0.679) (0.29) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (0.4) (0.43) (0.69) too few
θίς a heap 1 (0.4) (0.044) (0.32) too few
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 1 (0.4) (0.84) (0.12) too few
ἑβδομάς the number seven 5 (1.9) (0.275) (0.0) too few
αὐτάρκεια sufficiency in oneself, independence 1 (0.4) (0.036) (0.0) too few
ἀκρωτήριον any prominent part 1 (0.4) (0.068) (0.18) too few
ἀσυμμετρία want of proportion 1 (0.4) (0.021) (0.01) too few
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 1 (0.4) (1.683) (3.67) too few
ὀκτάκις eight times 5 (1.9) (0.009) (0.0) too few
ἀποκλείω to shut off from 1 (0.4) (0.193) (0.33) too few
δισσός two-fold, double 1 (0.4) (1.099) (0.3) too few
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 1 (0.4) (0.177) (0.02) too few
παράθεσις juxta-position, neighbourhood 1 (0.4) (0.219) (0.24) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (0.4) (0.845) (0.76) too few
ἀδιάφορος not different 1 (0.4) (0.27) (0.01) too few
θυγάτηρ a daughter 1 (0.4) (1.586) (2.79) too few
κάλως a reefing rope, reef 1 (0.4) (0.089) (0.21) too few
ἄγκος a bend 1 (0.4) (0.015) (0.07) too few
πρώϊος early 1 (0.4) (0.204) (0.04) too few
δεκάκις ten-times 1 (0.4) (0.021) (0.03) too few
ὄρεξις desire, appetite 3 (1.1) (0.553) (0.0) too few
συμφρόνησις agreement, union. 1 (0.4) (0.002) (0.01) too few
ὑποθέω to run in under, make a secret attack 1 (0.4) (0.132) (0.08) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (0.4) (0.573) (0.57) too few
πολύγωνον polygon 9 (3.4) (0.016) (0.0) too few
μελῳδία a singing, chanting 1 (0.4) (0.019) (0.01) too few
ἐννάκις nine times 1 (0.4) (0.006) (0.0) too few
τεχνόω instruct in an art 1 (0.4) (0.071) (0.05) too few
ἑτερογενής of different kinds 2 (0.8) (0.04) (0.0) too few
ἀπρέπεια unseemly conduct; indecency, impropriety 1 (0.4) (0.005) (0.01) too few
ἵζω to make to sit, seat, place 1 (0.4) (0.166) (1.35) too few
ἐπιτηδειότης fitness, suitableness 1 (0.4) (0.198) (0.02) too few
χιασμός placing crosswise, diagonal arrangement 1 (0.4) (0.0) (0.0) too few
ὁδός a way, path, track, journey 1 (0.4) (2.814) (4.36) too few
Ταραντῖνος Tarentine, of Tarentum 1 (0.4) (0.13) (0.33) too few
ἁρμονικός skilled in music; harmonic 17 (6.5) (0.069) (0.0) too few
ἐκτελέω to bring quite to an end, to accomplish, achieve 1 (0.4) (0.104) (0.32) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (0.4) (1.523) (2.38) too few
ναυτιλία sailing, seamanship 1 (0.4) (0.03) (0.21) too few
ἔρχομαι to come 1 (0.4) (6.984) (16.46) too few
Ἀρχύτης Archytas 1 (0.4) (0.083) (0.0) too few
Λέων Leon 1 (0.4) (0.317) (0.18) too few
αἱρετιστής one who chooses 1 (0.4) (0.007) (0.03) too few
σφηκός wasp-like 1 (0.4) (0.012) (0.0) too few
ἀναζωπυρέω to rekindle 1 (0.4) (0.012) (0.01) too few
οὐδέπω and not yet, not as yet 1 (0.4) (0.387) (0.17) too few
συλλογισμός computation 1 (0.4) (3.029) (0.06) too few
ὀγδοάς the number eight 1 (0.4) (0.019) (0.0) too few
Πυθαγορικός of Pythagoras, Pythagorean 5 (1.9) (0.079) (0.0) too few
μονόφθαλμος one-eyed 1 (0.4) (0.011) (0.04) too few
ἐπιμιμνήσκομαι to remember, think of; to mention 1 (0.4) (0.104) (0.22) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 (0.4) (0.964) (1.05) too few
πᾶσις acquisition, possession 1 (0.4) (0.266) (0.14) too few
δοκίς plank 1 (0.4) (0.011) (0.0) too few
ἀκρότης highest pitch 1 (0.4) (0.038) (0.0) too few
παρίστημι to make to stand 1 (0.4) (1.412) (1.77) too few
ἀρτιάκις an even number of times 22 (8.4) (0.031) (0.0) too few
ἀμετακίνητος immovable 1 (0.4) (0.017) (0.0) too few
Κῦνος Cynus 1 (0.4) (0.009) (0.03) too few
πλήρης filled 1 (0.4) (0.868) (0.7) too few
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 1 (0.4) (0.902) (0.25) too few
ἄγλωσσος without tongue 1 (0.4) (0.003) (0.01) too few
θεῖος2 one's father's or mother's brother 1 (0.4) (0.249) (0.11) too few
συνέχω to hold or keep together, secure; mid. to be afflicted 1 (0.4) (0.484) (0.56) too few
διατηρέω to watch closely, observe 1 (0.4) (0.095) (0.21) too few
εὐσύνοπτος easily taken in at a glance, seen at once 1 (0.4) (0.023) (0.03) too few
φυσιολογέω discourse on nature, investigate natural causes and phenomena 1 (0.4) (0.021) (0.0) too few
ὀκταπλάσιος eightfold 2 (0.8) (0.002) (0.0) too few
ὑπαρχή the beginning 1 (0.4) (0.033) (0.01) too few
διάγνωσις a distinguishing, discernment 1 (0.4) (0.343) (0.01) too few
ἀγωγή a carrying away, carriage 1 (0.4) (0.279) (0.26) too few
ἄλλῃ in another place, elsewhere 1 (0.4) (0.52) (0.89) too few
γεωργία tillage, agriculture, farming 1 (0.4) (0.126) (0.07) too few
σφήξ a wasp 1 (0.4) (0.049) (0.01) too few
διδάσκω to teach 1 (0.4) (3.329) (1.88) too few
ἄγω to lead 1 (0.4) (5.181) (10.6) too few
λῆψις a taking hold, seizing, catching, seizure 1 (0.4) (0.202) (0.1) too few
αἰσθητός perceptible by the senses 1 (0.4) (2.492) (0.02) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (0.4) (0.942) (3.27) too few
ἄτοπος out of place 1 (0.4) (2.003) (0.41) too few
ἑτερότης otherness, difference 1 (0.4) (0.137) (0.0) too few
παράλειψις neglect, disregard 1 (0.4) (0.004) (0.01) too few
βλαστάνω to bud, sprout, grow 1 (0.4) (0.12) (0.18) too few
τρεπτέος one must turn 1 (0.4) (0.006) (0.01) too few
θυμός the soul 1 (0.4) (1.72) (7.41) too few
πόλις a city 1 (0.4) (11.245) (29.3) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (0.4) (4.795) (6.12) too few
Πρῶτος Protus 1 (0.4) (0.239) (0.03) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (0.4) (0.24) (0.38) too few
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 (0.4) (0.791) (0.79) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (0.4) (4.322) (6.41) too few
γοῦν at least then, at any rate, any way 1 (0.4) (3.743) (0.99) too few
εἴκοσι twenty 1 (0.4) (0.899) (2.3) too few
ἐμπίπτω to fall in 1 (0.4) (1.012) (1.33) too few
ἀντιπάσχω to suffer in turn; to be proportional 1 (0.4) (0.077) (0.03) too few
ἔφεκτος containing 1 and one sixth 4 (1.5) (0.003) (0.0) too few
τρίγων a game at ball 5 (1.9) (0.086) (0.0) too few
σφαῖρα a ball, playing-ball 1 (0.4) (0.909) (0.05) too few
τμῆμα a part cut off, a section, piece 1 (0.4) (0.581) (0.07) too few
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 1 (0.4) (0.78) (1.22) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (0.4) (0.786) (0.98) too few
μῖγμα a mixture 2 (0.8) (0.097) (0.0) too few
διαρθρόω to divide by joints, to articulate 1 (0.4) (0.111) (0.01) too few
προϋπάρχω take the initiative in 1 (0.4) (0.378) (0.3) too few
οἰκειόω to make one's own 1 (0.4) (0.133) (0.07) too few
ἐλαττονάκις fewer times, multiplied by a less number 1 (0.4) (0.005) (0.0) too few
ὁμοταγής ranged in the same row 6 (2.3) (0.01) (0.0) too few
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 1 (0.4) (0.656) (0.52) too few
πηρός disabled in a limb, maimed 1 (0.4) (0.08) (0.05) too few
πλινθίς a whetstone 2 (0.8) (0.002) (0.0) too few
συμμετρέω to measure by comparison with 1 (0.4) (0.005) (0.04) too few
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 1 (0.4) (0.872) (0.89) too few
ὀξύς2 sharp, keen 1 (0.4) (1.671) (1.89) too few
μηδέτερος neither of the two 1 (0.4) (0.201) (0.21) too few
μηδαμῶς not at all 1 (0.4) (0.346) (0.2) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (0.4) (1.583) (2.13) too few
εἶδον to see 1 (0.4) (4.063) (7.0) too few
θρησκεία religious worship 1 (0.4) (0.232) (0.01) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (0.4) (0.675) (0.47) too few
προτείνω to stretch out before, hold before 1 (0.4) (0.253) (0.59) too few
ἐγκράτεια mastery over 1 (0.4) (0.214) (0.04) too few
διαστατός torn by faction 8 (3.1) (0.101) (0.0) too few
συμμείγνυμι mix together, commingle 1 (0.4) (0.307) (1.33) too few
πάντοτε at all times, always 1 (0.4) (0.202) (0.04) too few
ἐκφέρω to carry out of 1 (0.4) (0.452) (0.94) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (0.4) (1.966) (1.67) too few
ἄκρατος unmixed, sheer 1 (0.4) (0.447) (0.18) too few
ἱερόω to hallow, consecrate, dedicate 1 (0.4) (0.128) (0.07) too few
εἰκῇ without plan 1 (0.4) (0.206) (0.27) too few
συμβάλλω to throw together, dash together 1 (0.4) (0.862) (1.93) too few
μετοχή participation, communion 1 (0.4) (0.116) (0.01) too few
ἑτερομήκης with sides of uneven length 9 (3.4) (0.034) (0.0) too few
τετράπλευρος four-sided 1 (0.4) (0.038) (0.0) too few
ἐπιπλήσσω to strike, to rebuke 1 (0.4) (0.104) (0.13) too few
ὕδωρ water 1 (0.4) (7.043) (3.14) too few
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 10 (3.8) (1.583) (0.0) too few
κεφάλαιος of the head 1 (0.4) (0.962) (0.27) too few
ἐξαλλαγή a complete change, alteration 1 (0.4) (0.015) (0.01) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (0.4) (1.348) (0.75) too few
περίοδος2 a going round, a flank march 1 (0.4) (0.582) (0.19) too few
προϋφίσταμαι presuppose 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
ἀνάλυσις a loosing, releasing 1 (0.4) (0.155) (0.0) too few
ἐπισυναγωγή a gathering 1 (0.4) (0.01) (0.0) too few
πηγή running waters, streams 1 (0.4) (0.851) (0.74) too few
τῆ take 1 (0.4) (1.084) (0.11) too few
κίνημα a motion, movement 1 (0.4) (0.125) (0.14) too few
συμπέρασμα a conclusion 2 (0.8) (2.147) (0.0) too few
αἰσθητής one who perceives 1 (0.4) (0.887) (0.0) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (0.4) (2.978) (3.52) too few
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (0.4) (4.016) (9.32) too few
ἔνδεια want, need, lack 1 (0.4) (0.423) (0.18) too few
γλῶσσα the tongue 1 (0.4) (1.427) (1.17) too few
ἀπόστασις a standing away from 1 (0.4) (0.519) (0.55) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (0.4) (3.295) (3.91) too few
ἀκίνητος unmoved, motionless 1 (0.4) (1.017) (0.15) too few
ὁμωνυμία a having the same name, identity, an equivocal word 2 (0.8) (0.235) (0.0) too few
πλάσις moulding, conformation 1 (0.4) (0.021) (0.01) too few
βίος life 1 (0.4) (3.82) (4.12) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (0.4) (0.911) (1.33) too few
μεσιτεία mediation, negotiation 1 (0.4) (0.001) (0.0) too few
ἔκδηλος conspicuous 1 (0.4) (0.04) (0.05) too few
διάθεσις a disposition, arrangement 1 (0.4) (1.947) (0.89) too few
ὑποτίθημι to place under, to suggest 1 (0.4) (1.68) (0.55) too few
τουτέστι that is to say 34 (13.0) (4.259) (0.0) too few
ἔνιοι some 1 (0.4) (2.716) (0.95) too few
πανταχῆ everywhere 1 (0.4) (0.125) (0.23) too few
ἄλφα -square 2 (0.8) (0.073) (0.0) too few
ἀμήχανος without means 1 (0.4) (0.303) (0.42) too few
ἡδύς sweet 1 (0.4) (2.071) (1.82) too few
ποσάκις how many times? how often? 1 (0.4) (0.032) (0.0) too few
θῆλυς female 1 (0.4) (1.183) (0.69) too few
συστρατιώτης a fellow-soldier 1 (0.4) (0.038) (0.01) too few
σύζυγος yoked together, paired 1 (0.4) (0.038) (0.0) too few
τρύπημα a hole 1 (0.4) (0.008) (0.0) too few
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 1 (0.4) (1.398) (0.39) too few
καταρχή beginning 1 (0.4) (0.052) (0.12) too few
Δίη Dia 1 (0.4) (0.502) (0.72) too few
ἀνακόπτω to drive back 1 (0.4) (0.056) (0.01) too few
γάμος a wedding, wedding-feast 1 (0.4) (1.015) (1.15) too few
τριπλασίων three-fold 2 (0.8) (0.041) (0.0) too few
ἀρχοειδής of the nature of a principle 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
κοσμικός of the world 2 (0.8) (0.057) (0.0) too few
ἑπτάς period of seven days 1 (0.4) (1.142) (1.25) too few
στερεόω to make firm 9 (3.4) (0.215) (0.0) too few
διάδοχος succeeding 1 (0.4) (0.212) (0.15) too few
πρόχειρον crutch 1 (0.4) (0.125) (0.04) too few
μηκύνω to lengthen, prolong, extend 1 (0.4) (0.12) (0.15) too few
πενταπλασίων five-fold 3 (1.1) (0.025) (0.0) too few
πάθη a passive state 1 (0.4) (0.63) (0.1) too few
ἀσυνήθης unaccustomed, inexperienced, unacquainted 1 (0.4) (0.032) (0.01) too few
ἐκποδών away from the feet 1 (0.4) (0.11) (0.16) too few
ἐπίπεμπτος of loans bearing interest at the rate of 1/5 of the principal 1 (0.4) (0.007) (0.0) too few
φαντάζω make visible, present to the eye 1 (0.4) (0.171) (0.06) too few
διπλασιάζω to double 1 (0.4) (0.034) (0.02) too few
ἐντομή slit, groove 1 (0.4) (0.022) (0.01) too few
πῦρ fire 1 (0.4) (4.894) (2.94) too few
δεσμός anything for binding, a band, bond 1 (0.4) (0.794) (0.7) too few
εὐχέρεια dexterity 1 (0.4) (0.028) (0.08) too few
μεριστός divided, divisible 1 (0.4) (0.208) (0.0) too few
ὄργανος working 1 (0.4) (0.429) (0.06) too few
ἄμειψις exchange, interchange 1 (0.4) (0.005) (0.01) too few
ἀνήκοος without hearing 1 (0.4) (0.036) (0.0) too few
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 1 (0.4) (0.194) (0.03) too few
βάναυσος mechanical 1 (0.4) (0.056) (0.08) too few
χορός a round dance 1 (0.4) (0.832) (2.94) too few
τελειόω to make perfect, complete 1 (0.4) (0.524) (0.26) too few
πούς a foot 1 (0.4) (2.799) (4.94) too few
φθορά destruction, ruin, perdition 1 (0.4) (1.418) (0.14) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (0.4) (1.068) (0.71) too few
εὐθύγραμμος rectilinear figure 1 (0.4) (0.127) (0.0) too few
ἔγκειμαι to lie in, be wrapped in 1 (0.4) (0.257) (0.2) too few
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 1 (0.4) (0.974) (0.24) too few
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 (0.4) (1.343) (3.6) too few
χάριν for the sake of, because of (postposition + gen.) 1 (0.4) (0.28) (0.75) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (0.4) (0.488) (0.55) too few
νομιστέος to be accounted 1 (0.4) (0.098) (0.15) too few
νέος young, youthful 1 (0.4) (2.183) (4.18) too few
πολλαπλασιόω to multiply 1 (0.4) (0.005) (0.01) too few
διαγραφή a marking off by lines 1 (0.4) (0.011) (0.01) too few
ὁπόστος in what relation of number 1 (0.4) (0.002) (0.01) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (0.4) (1.875) (4.27) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (0.4) (1.591) (1.51) too few
βαρύς heavy 1 (0.4) (1.527) (1.65) too few
ὄγκος the barb 1 (0.4) (0.853) (0.09) too few
ἄτομος uncut, unmown 3 (1.1) (1.231) (0.0) too few
πότερος which of the two? 1 (0.4) (1.888) (1.51) too few
ἆρα particle introducing a question 1 (0.4) (1.208) (2.41) too few
ϛ stigma, used as numeral six; see also ϝ 17 (6.5) (0.066) (0.0) too few
ἔμφασις appearing in 1 (0.4) (0.19) (0.24) too few
ἀποκορυφόω to bring to a point 1 (0.4) (0.003) (0.01) too few
ἀπαράλλακτος unchanged, unchangeable 4 (1.5) (0.049) (0.0) too few
πολύγωνος polygonal 16 (6.1) (0.066) (0.0) too few
συνέχεια continuity 1 (0.4) (0.294) (0.13) too few
χρησιμεύω to be useful 1 (0.4) (0.014) (0.0) too few
συμπλήρωσις completion 1 (0.4) (0.038) (0.01) too few
ἀμέριστος undivided, indivisible 1 (0.4) (0.147) (0.0) too few
κελεύω to urge 1 (0.4) (3.175) (6.82) too few
πλατύς wide, broad 1 (0.4) (0.756) (0.3) too few
ἐπιγιγνώσκω to look upon, witness, observe 1 (0.4) (0.366) (0.34) too few
ποιητέος to be made 1 (0.4) (0.164) (0.32) too few
ἀνώτατος topmost 1 (0.4) (0.079) (0.01) too few
Αὖλος Aulus 1 (0.4) (0.125) (0.12) too few
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 1 (0.4) (0.43) (0.13) too few
πλατύνω to widen, make wide 2 (0.8) (0.043) (0.0) too few
ἐπωνυμία name, title; derived, significant name, nickname 1 (0.4) (0.169) (0.28) too few
ἑπτά seven 1 (0.4) (1.073) (1.19) too few
διόλου altogether 1 (0.4) (0.06) (0.01) too few
κᾶλον wood 1 (0.4) (0.021) (0.02) too few
συντείνω to stretch together, strain, draw tight, brace up 1 (0.4) (0.151) (0.1) too few
μίγδα promiscuously, confusedly 1 (0.4) (0.004) (0.03) too few
παρεκτείνω to stretch out in line 1 (0.4) (0.012) (0.03) too few
δώδεκα twelve 1 (0.4) (0.398) (0.44) too few
περιφορά meats carried round 1 (0.4) (0.209) (0.06) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (0.4) (1.247) (0.72) too few
σκέψις a viewing, perception by the senses 1 (0.4) (0.299) (0.1) too few
φυλάζω to divide into tribes 1 (0.4) (0.498) (0.44) too few
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 1 (0.4) (1.47) (1.48) too few
Σωκράτης Socrates 1 (0.4) (2.44) (2.29) too few
εἰκοσάεδρος of twenty surfaces 1 (0.4) (0.02) (0.0) too few
μετριότης moderation 1 (0.4) (0.06) (0.07) too few
διαδείκνυμι to shew clearly, shew plainly 1 (0.4) (0.256) (0.24) too few
σφραγιστήρ sealer 1 (0.4) (0.001) (0.0) too few
Τάρας Tarentum 1 (0.4) (0.097) (0.21) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (0.4) (2.598) (2.47) too few
ποίμνη a flock 1 (0.4) (0.101) (0.19) too few
κοινόω to make common, communicate, impart 1 (0.4) (0.21) (0.22) too few
πρόειμι2 be before 2 (0.8) (0.088) (0.0) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (0.4) (0.366) (0.32) too few
ἀείδω to sing 1 (0.4) (0.923) (1.22) too few
ἰσάριθμος equal in number. 5 (1.9) (0.063) (0.0) too few
μέτωπον the space between the eyes, the brow, forehead 1 (0.4) (0.34) (0.37) too few
ὑπερφέρω to bear or carry over, transfer; to surpass, excel 1 (0.4) (0.024) (0.09) too few
ἑξαπλάσιος six times as large as 1 (0.4) (0.006) (0.01) too few
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 1 (0.4) (0.255) (0.07) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (0.4) (2.273) (1.08) too few
ἑνδέκατος the eleventh 1 (0.4) (0.154) (0.13) too few
κυβερνήτης a steersman, helmsman, pilot 1 (0.4) (0.268) (0.46) too few
μεσότης a middle 47 (18.0) (0.344) (0.0) too few
παιδίον a child 1 (0.4) (1.117) (0.81) too few
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 1 (0.4) (0.733) (1.36) too few
πάντοθι everywhere 1 (0.4) (0.001) (0.0) too few
πάμπολυς very much, great, large 1 (0.4) (0.464) (0.17) too few
νεάω to plough up anew 1 (0.4) (0.113) (0.41) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (0.4) (1.424) (4.39) too few
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 1 (0.4) (1.195) (1.93) too few
δημιουργός one who works for the people, a skilled workman, handicraftsman 1 (0.4) (0.842) (0.49) too few
κατατομή abscission, concision 1 (0.4) (0.008) (0.0) too few
δένδρον a tree 1 (0.4) (0.702) (0.76) too few
ἐπάνω above, atop, on the upper side 1 (0.4) (0.335) (0.32) too few
σφήν a wedge 1 (0.4) (0.007) (0.01) too few
ἐπιτηδές advisedly; designedly, deceitfully 1 (0.4) (0.066) (0.19) too few
κατορύσσω to bury in the earth 1 (0.4) (0.059) (0.12) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (0.4) (2.932) (4.24) too few
ἑνόω make one, unite 1 (0.4) (0.18) (0.01) too few
στόμα the mouth 1 (0.4) (2.111) (1.83) too few
ἰσόω to make equal 1 (0.4) (0.069) (0.05) too few
ἠρεμέω to keep quiet, be at rest 1 (0.4) (0.775) (0.02) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (0.4) (0.613) (0.44) too few
βασιλεύς a king, chief 1 (0.4) (9.519) (15.15) too few
ἐκμανθάνω to learn thoroughly 1 (0.4) (0.144) (0.3) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (0.4) (1.417) (1.63) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (0.4) (5.491) (7.79) too few
ἰδέα form 1 (0.4) (1.544) (0.48) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (0.4) (1.679) (0.87) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (0.4) (1.39) (1.28) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (0.4) (0.434) (0.42) too few
διϊσχυρίζομαι lean upon, rely on 1 (0.4) (0.055) (0.03) too few
σημαντικός significant 1 (0.4) (0.263) (0.06) too few
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 1 (0.4) (2.086) (0.02) too few
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 1 (0.4) (0.417) (0.07) too few
συμφωνία concord 1 (0.4) (0.347) (0.1) too few
οὐρανός heaven 1 (0.4) (4.289) (2.08) too few
ἠθικός of or for morals, ethical, moral 1 (0.4) (0.354) (0.05) too few
χρῆσις a using, employment, use 1 (0.4) (0.787) (0.08) too few
σφαιρικός globular, spherical 1 (0.4) (0.031) (0.0) too few
διδασκαλία teaching, instruction, education 1 (0.4) (1.33) (0.05) too few
νέω2 to spin 1 (0.4) (0.439) (0.41) too few
μήκιστος tallest 1 (0.4) (0.053) (0.07) too few
κανών any straight rod 1 (0.4) (0.355) (0.11) too few
δωδεκάκις twelve times 1 (0.4) (0.009) (0.0) too few
Ἰωνικός Ionic, Ionian 1 (0.4) (0.098) (0.07) too few
δυάς the number two 47 (18.0) (0.591) (0.0) too few
ὕφος web 3 (1.1) (0.03) (0.0) too few
συγκατατίθημι to deposit together 1 (0.4) (0.104) (0.21) too few
ἀκολουθέω to follow 1 (0.4) (1.679) (0.69) too few
Μοῦσα the Muse 1 (0.4) (0.431) (0.89) too few
ἔκστασις any displacement: entrancement, astonishment 1 (0.4) (0.11) (0.0) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (0.4) (1.242) (2.43) too few
εὔχρηστος easy to make use of, useful, serviceable 1 (0.4) (0.086) (0.05) too few
οὐδέτερος not either, neither of the two 1 (0.4) (0.63) (0.41) too few
ἑξάγωνος hexagonal 6 (2.3) (0.049) (0.0) too few
ἀντιπερίστασις surrounding so as to compress 1 (0.4) (0.021) (0.0) too few
καρτερία patient endurance, patience 1 (0.4) (0.115) (0.04) too few
συνοράω to see together 1 (0.4) (0.352) (0.64) too few
τητάομαι to be in want, suffer want 1 (0.4) (0.034) (0.02) too few
παῖς a child 1 (0.4) (5.845) (12.09) too few
αὔλιος of or for farm-yards, rustic 1 (0.4) (0.009) (0.02) too few
κἄν and if, even if, although 1 (0.4) (1.617) (0.18) too few
γῆ earth 1 (0.4) (10.519) (12.21) too few
μηδαμός none 1 (0.4) (0.355) (0.29) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (0.4) (2.388) (3.65) too few
ἐξίστημι to put out of its place, to change 1 (0.4) (0.482) (0.23) too few
παραλαμβάνω to receive from 1 (0.4) (1.745) (2.14) too few
ἄθροισμα a gathering 1 (0.4) (0.064) (0.0) too few
πεντάγωνος pentagonal 15 (5.7) (0.059) (0.0) too few
σφήκωμα the point of a helmet where the plume is fixed in 1 (0.4) (0.0) (0.0) too few
μεταπίπτω to fall differently, undergo a change 1 (0.4) (0.208) (0.09) too few
τιθήνη a nurse 1 (0.4) (0.026) (0.07) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (0.4) (1.035) (1.83) too few
περίεργος careful overmuch 1 (0.4) (0.122) (0.01) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (0.4) (2.299) (9.04) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (0.4) (0.897) (0.58) too few
γέφυρα a dyke, dam 1 (0.4) (0.173) (0.75) too few
ἀστεῖος of the town 1 (0.4) (0.144) (0.05) too few
ἀνήνυτος endless 1 (0.4) (0.031) (0.02) too few
ἀρχέτυπος first-moulded as a pattern 1 (0.4) (0.067) (0.0) too few
σχηματίζω assume a certain form, figure, posture 1 (0.4) (0.103) (0.02) too few
σπουδάζω to make haste 1 (0.4) (0.887) (0.89) too few
ὑποδέχομαι to receive, entertain; to promise 1 (0.4) (0.479) (0.74) too few
ὀδούς tooth 1 (0.4) (0.665) (0.52) too few
συμμετρία commensurability 1 (0.4) (0.357) (0.04) too few
Ἐρατοσθένης Eratosthenes 1 (0.4) (0.061) (0.14) too few
ἀμέτοχος having no share of 1 (0.4) (0.03) (0.0) too few
Πλατωνικός of Plato 2 (0.8) (0.03) (0.0) too few
αὖθις back, back again 1 (0.4) (2.732) (4.52) too few
ἀστός a townsman, citizen 1 (0.4) (0.126) (0.9) too few
ἱερόν sanctuary 1 (0.4) (1.348) (2.26) too few
ὑπερβαλλόντως exceedingly 1 (0.4) (0.04) (0.04) too few
εἰδικός specific 4 (1.5) (0.042) (0.0) too few
μεταγενής born after 1 (0.4) (0.017) (0.0) too few
Ἴς Is, a city, and a river nearby it 2 (0.8) (0.086) (0.0) too few
ποσόω to reckon up, count 10 (3.8) (0.48) (0.0) too few
μεταγωγή removal, transference 1 (0.4) (0.001) (0.0) too few
φιλοτιμέομαι to be ambitious 1 (0.4) (0.134) (0.13) too few
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 1 (0.4) (0.409) (0.24) too few
ὑπεξαιρέω to take away from below 1 (0.4) (0.016) (0.04) too few
γενικός belonging to or connected with the γένος 5 (1.9) (0.278) (0.0) too few
διακόσιοι two hundred 1 (0.4) (0.304) (1.22) too few
ἀστήρ star 1 (0.4) (1.24) (0.27) too few
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 (0.4) (2.641) (2.69) too few
νεωτερικός natural to a youth, youthful 1 (0.4) (0.006) (0.01) too few
λύγος vitex agnus castus 1 (0.4) (0.037) (0.07) too few
ἀπογεννάω produce 1 (0.4) (0.011) (0.0) too few
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 (0.4) (2.288) (3.51) too few
βρέφος the babe in the womb 1 (0.4) (0.235) (0.09) too few
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 1 (0.4) (0.354) (0.79) too few
σιτέω take food, eat 1 (0.4) (0.171) (0.23) too few
τοσόσδε so strong, so able 1 (0.4) (0.411) (0.66) too few
χιλιάς the number one thousand, a thousand 1 (0.4) (0.294) (0.16) too few
συνεργός working together, joining 1 (0.4) (0.182) (0.29) too few
παγχάλεπος most difficult to deal with 1 (0.4) (0.021) (0.01) too few
ἥσσων less, weaker 1 (0.4) (2.969) (2.18) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (0.4) (1.674) (2.01) too few
ὀκτάεδρος eight-sided 1 (0.4) (0.019) (0.0) too few
ἐπιδεκτικός capable of containing 1 (0.4) (0.012) (0.0) too few
κοσμητικός skilled in arranging 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
ἀνισότης inequality 11 (4.2) (0.089) (0.0) too few
στοιχειώδης elementary, of the nature of an element 2 (0.8) (0.056) (0.0) too few
σωρός a heap 1 (0.4) (0.058) (0.03) too few
ἀσώματος unembodied, incorporeal 1 (0.4) (0.767) (0.0) too few
διανομή a distribution 1 (0.4) (0.102) (0.04) too few
μυριάς a number of ten thousand, myriad 1 (0.4) (0.377) (0.78) too few
κατηγορία an accusation, charge 1 (0.4) (1.705) (0.35) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (0.4) (1.588) (3.52) too few
φθόγγος any clear, distinct sound 1 (0.4) (0.205) (0.16) too few
μεταχειρίζω to take in hand, have in hand, conduct, pursue, treat 1 (0.4) (0.132) (0.14) too few
εἰσαγωγεύς one who brings cases into court 2 (0.8) (0.007) (0.0) too few
παραλείφω to bedaub as with ointment 1 (0.4) (0.038) (0.02) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (0.4) (2.347) (7.38) too few
ἀντίστροφος turned so as to face one another: correlative, coordinate, counterpart 1 (0.4) (0.123) (0.04) too few
μάχομαι to fight 1 (0.4) (1.504) (4.23) too few
περιίζομαι to sit round about 1 (0.4) (0.004) (0.03) too few
ἐναρμόζω to fit 1 (0.4) (0.038) (0.07) too few
ἀνέω winnow 1 (0.4) (0.131) (0.05) too few
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 1 (0.4) (1.376) (1.54) too few
ἐκλογή a picking out, choice, election 1 (0.4) (0.153) (0.14) too few
τρανής piercing 1 (0.4) (0.047) (0.02) too few
δημιουργία a making, creating 1 (0.4) (0.126) (0.07) too few
ἑτεροιόω to make of different kind 1 (0.4) (0.011) (0.02) too few
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 1 (0.4) (1.239) (0.21) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (0.4) (1.897) (0.35) too few
ἐπιβάλλω to throw 1 (0.4) (0.749) (1.78) too few
φαντάζομαι to become visible, appear, shew oneself 1 (0.4) (0.1) (0.02) too few
ἀναμφίλογος undisputed, undoubted 1 (0.4) (0.032) (0.01) too few
γεννητικός generative, productive 1 (0.4) (0.163) (0.0) too few
ἀπερείδω to rest, fix, settle 1 (0.4) (0.032) (0.18) too few
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 1 (0.4) (0.337) (0.3) too few
ἀναλογέω to be analogous 1 (0.4) (0.03) (0.0) too few
τύχη (good) fortune, luck, chance 1 (0.4) (1.898) (2.33) too few
μορία the sacred olives 1 (0.4) (0.098) (0.01) too few
μηδαμῆ in no wise, not at all 1 (0.4) (0.019) (0.0) too few
πόσις2 a drinking, drink, beverage 1 (0.4) (0.126) (0.28) too few
Δίον Dion 1 (0.4) (0.503) (0.72) too few
ἀφορίζω to mark off by boundaries 1 (0.4) (0.463) (0.05) too few
δήπου perhaps, it may be 1 (0.4) (0.763) (0.43) too few
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 1 (0.4) (0.387) (0.26) too few
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 1 (0.4) (0.629) (0.2) too few
μερίζω to divide, distribute 1 (0.4) (0.35) (0.16) too few
πίπτω to fall, fall down 1 (0.4) (1.713) (3.51) too few
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 1 (0.4) (2.518) (2.71) too few
ἀρχαῖος from the beginning 1 (0.4) (1.06) (0.97) too few
ἑορτή a feast 1 (0.4) (0.773) (0.75) too few
ὄγκος2 bulk, size, mass 1 (0.4) (0.806) (0.09) too few
κλῖμαξ a ladder 1 (0.4) (0.186) (0.5) too few
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 1 (0.4) (1.165) (1.55) too few
κυκλοτερής made round by turning 1 (0.4) (0.069) (0.07) too few
ὑπόλοιπος l