Hippocrates, De corde

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg045.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

376 lemmas; 1,006 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
πάχετος massive 1 (9.9) (0.003) (0.01) too few
φορύσσω to defile, to mix 1 (9.9) (0.003) (0.01) too few
ἀξιαφήγητος worth telling 1 (9.9) (0.005) (0.04) too few
ἐνακούω to listen to 1 (9.9) (0.006) (0.0) too few
ἀναχώννυμι to heap up into a mound 1 (9.9) (0.006) (0.01) too few
χόανος a melting-pot 1 (9.9) (0.007) (0.02) too few
διαψύχω to cool, refresh 1 (9.9) (0.01) (0.01) too few
σηραγγώδης full of holes 1 (9.9) (0.011) (0.0) too few
ἁρμός the fastenings 1 (9.9) (0.011) (0.01) too few
κολεόν a sheath, scabbard 1 (9.9) (0.012) (0.1) too few
ἡμίτομος half cut through, cut in two 1 (9.9) (0.012) (0.01) too few
ἰαχή a cry, shout, wail, shriek 1 (9.9) (0.014) (0.1) too few
ἀνοκωχή a stay, cessation 1 (9.9) (0.014) (0.07) too few
εἴκελος like 1 (9.9) (0.016) (0.15) too few
ὑπένερθε underneath, beneath 1 (9.9) (0.017) (0.15) too few
ἀπαντικρύ right opposite 1 (9.9) (0.019) (0.0) too few
Καρδία Cardia 1 (9.9) (0.02) (0.04) too few
λαιμός the throat, gullet 1 (9.9) (0.02) (0.08) too few
ἅλμα a spring, leap, bound 1 (9.9) (0.021) (0.04) too few
ἐξεπίσταμαι to know thoroughly, know well 1 (9.9) (0.023) (0.18) too few
διασημαίνω to mark out, point out clearly 1 (9.9) (0.025) (0.02) too few
ἀποκείρω to clip, cut off 1 (9.9) (0.032) (0.03) too few
ἀποπτύω to spit out 1 (9.9) (0.032) (0.04) too few
τυτθός little, small 2 (19.9) (0.032) (0.42)
ἀράχνη a spider, a spider’s web 1 (9.9) (0.033) (0.0) too few
ὅλμος a round smooth stone: a mortar, kneading trough 1 (9.9) (0.034) (0.01) too few
κατακορής satiated, glutted 1 (9.9) (0.038) (0.03) too few
σκῆνος the body 1 (9.9) (0.038) (0.04) too few
ζώννυμι to gird 1 (9.9) (0.039) (0.15) too few
ζάλη the surging 1 (9.9) (0.041) (0.02) too few
μίλτος red chalk, ruddle 1 (9.9) (0.042) (0.02) too few
πινάω to be dirty 1 (9.9) (0.043) (0.03) too few
ἀνέδην let loose, freely, without restraint 1 (9.9) (0.044) (0.04) too few
φιλόκαλος loving the beautiful 1 (9.9) (0.044) (0.01) too few
νηδύς the stomach 3 (29.8) (0.047) (0.23)
ἄκος a cure, relief, remedy for 1 (9.9) (0.049) (0.13) too few
παλινδρομέω to run back again 2 (19.9) (0.055) (0.01)
κατασκοπέω to view closely, spy out 1 (9.9) (0.055) (0.07) too few
ἴκελος like, resembling 1 (9.9) (0.056) (0.44) too few
πῶμα a lid, cover 1 (9.9) (0.061) (0.13) too few
εἰσπνοή inspiration, inhalation 1 (9.9) (0.062) (0.0) too few
ἑλκτικός fit for drawing, attractive 1 (9.9) (0.063) (0.01) too few
εὐθυωρία straight course 1 (9.9) (0.068) (0.01) too few
κυάνεος dark-blue, glossy-blue 1 (9.9) (0.069) (0.25) too few
βόσκω to feed, tend 1 (9.9) (0.07) (0.32) too few
φυλακεύς watching 1 (9.9) (0.072) (0.16) too few
ἐσχατιά the furthest part, edge, border, verge 1 (9.9) (0.074) (0.24) too few
φλέβιον any one of the smaller vessels 1 (9.9) (0.074) (0.0) too few
κλείω2 [Epic, celebrate > κλέω] 2 (19.9) (0.075) (0.14)
θύραζε out to the door, out of the door 1 (9.9) (0.075) (0.37) too few
δυναστεύω to hold power 1 (9.9) (0.076) (0.14) too few
βόθρος any hole 1 (9.9) (0.077) (0.09) too few
κλέω make famous 2 (19.9) (0.079) (0.18)
χειρουργία a working by hand, practice of a handicraft 1 (9.9) (0.081) (0.01) too few
ἀποσφάζω to cut the throat of 1 (9.9) (0.095) (0.09) too few
λαιός blue thrush, Petrocichla cyanus 2 (19.9) (0.097) (0.25)
ὀργαίνω to make angry, enrage 1 (9.9) (0.099) (0.03) too few
ἀτρεκής real, genuine 2 (19.9) (0.106) (0.69)
ἀγχοῦ near, nigh 1 (9.9) (0.111) (0.41) too few
τρῆμα a perforation, hole, aperture, orifice 1 (9.9) (0.112) (0.03) too few
εὐπετής falling well; favourable 1 (9.9) (0.112) (0.35) too few
φοινίκεος purple-red, purple 1 (9.9) (0.116) (0.08) too few
αὖλις a place for passing the night in, a tent, roosting-place 1 (9.9) (0.118) (0.04) too few
ἄρδω to water 1 (9.9) (0.118) (0.24) too few
ῥύμη the force, swing, rush 2 (19.9) (0.121) (0.12)
οὕνεκα on which account, wherefore 1 (9.9) (0.125) (0.98) too few
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 1 (9.9) (0.137) (0.24) too few
πνοή a blowing, blast, breeze 1 (9.9) (0.137) (0.49) too few
κέλευθος a road, way, path, track 1 (9.9) (0.14) (0.79) too few
συμβολή a coming together, meeting, joining 1 (9.9) (0.142) (0.2) too few
δασύς thick with hair, hairy, shaggy, rough 1 (9.9) (0.146) (0.16) too few
σῦριγξ a pipe 1 (9.9) (0.152) (0.55) too few
περίβολος going round, encircling; (subst.) circuit of walls 2 (19.9) (0.153) (0.13)
πότης a drinker, tippler, toper 1 (9.9) (0.159) (0.12) too few
ἰχώρ ichor, the etherial juice 1 (9.9) (0.163) (0.03) too few
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 1 (9.9) (0.167) (0.1) too few
περιφερής moving round, surrounding 1 (9.9) (0.168) (0.06) too few
φῦσα a pair of bellows, bellows 1 (9.9) (0.184) (0.07) too few
γέμω to be full 1 (9.9) (0.19) (0.24) too few
ἀποκλείω to shut off from 1 (9.9) (0.193) (0.33) too few
κάρτα very, very, much, extremely 2 (19.9) (0.204) (0.8)
ἡγεμονικός ready to lead 1 (9.9) (0.215) (0.1) too few
ἀναφορά coming up, rising; a carrying back, reference 1 (9.9) (0.224) (0.14) too few
κλείω to shut, close, bar 2 (19.9) (0.225) (0.38)
ἐρημία a solitude, desert, wilderness 1 (9.9) (0.229) (0.26) too few
φάρυγξ the throat, gullet 1 (9.9) (0.231) (0.04) too few
κτῆνος flocks and herds 1 (9.9) (0.237) (0.29) too few
ἐκδέχομαι to take 1 (9.9) (0.243) (0.32) too few
βήξ a cough 1 (9.9) (0.245) (0.01) too few
οὖρος3 (βοῦς) Bos primigenius 1 (9.9) (0.245) (0.19) too few
πάμπαν quite, wholly, altogether 2 (19.9) (0.246) (0.42)
μαλθακός soft 1 (9.9) (0.252) (0.17) too few
μαστός one of the breasts 1 (9.9) (0.254) (0.3) too few
πυραμίς a pyramid 1 (9.9) (0.259) (0.19) too few
ἀκτίς a ray, beam 1 (9.9) (0.291) (0.18) too few
πῶμα2 a drink, a draught 1 (9.9) (0.297) (0.17) too few
περιουσία supersum 1 (9.9) (0.3) (0.18) too few
μηχανάομαι to prepare, make ready 1 (9.9) (0.312) (0.77) too few
ἐνδύω to go into 1 (9.9) (0.313) (0.29) too few
ποίημα anything made 1 (9.9) (0.315) (0.18) too few
ἐγγίων nearer, nearest 1 (9.9) (0.32) (0.13) too few
χειρόω master, subdue 1 (9.9) (0.323) (0.49) too few
ἔμφυτος implanted, innate, natural 1 (9.9) (0.326) (0.08) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (9.9) (0.326) (0.32) too few
woe! woe! 1 (9.9) (0.339) (0.02) too few
τόνος rope, cord, brace; stretching, raising, exertion, pitch 1 (9.9) (0.347) (0.08) too few
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 1 (9.9) (0.356) (0.38) too few
ὅπη by which way 1 (9.9) (0.356) (0.94) too few
εἰσίημι to send into 1 (9.9) (0.37) (0.41) too few
ἕδρα a sitting-place 1 (9.9) (0.381) (0.47) too few
οὐρός a trench 1 (9.9) (0.383) (0.57) too few
σύνειμι2 come together 1 (9.9) (0.386) (0.38) too few
στόμαχος a mouth, opening 1 (9.9) (0.39) (0.02) too few
θαυμάσιος wondrous, wonderful, marvellous 1 (9.9) (0.395) (0.46) too few
ποτός drunk, fit for drinking 4 (39.8) (0.41) (0.3)
ἐπιμελής careful 1 (9.9) (0.419) (0.49) too few
ὑμήν a thin skin, membrane 5 (49.7) (0.424) (0.01)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (9.9) (0.428) (0.66) too few
ὄργανος working 1 (9.9) (0.429) (0.06) too few
ὠμός raw, crude 1 (9.9) (0.429) (0.27) too few
διαβάλλω to throw over 1 (9.9) (0.43) (0.68) too few
τεκμήριον a sure signs. 1 (9.9) (0.434) (0.42) too few
διαίρω to raise up, lift up 1 (9.9) (0.435) (0.17) too few
ἑός his, her own 1 (9.9) (0.445) (1.93) too few
ἄκρατος unmixed, sheer 1 (9.9) (0.447) (0.18) too few
δεξιά the right hand 4 (39.8) (0.472) (0.42)
ξανθός yellow 1 (9.9) (0.474) (0.51) too few
ἀναπνοή recovery of breath, revival 2 (19.9) (0.478) (0.07)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 1 (9.9) (0.479) (0.14) too few
κορυφή the head, top, highest point; 1 (9.9) (0.483) (0.72) too few
κύστις the bladder 1 (9.9) (0.499) (0.02) too few
ἔντερον an intestine, piece of gut 2 (19.9) (0.506) (0.07)
ἁρπάζω to snatch away, carry off 1 (9.9) (0.507) (0.89) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (9.9) (0.519) (0.37) too few
σπλάγχνον the inward parts 2 (19.9) (0.529) (0.24)
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 1 (9.9) (0.531) (0.83) too few
οὖρος a fair wind 1 (9.9) (0.555) (0.6) too few
ὁπόταν whensoever 1 (9.9) (0.559) (0.17) too few
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 1 (9.9) (0.567) (0.75) too few
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 (9.9) (0.572) (0.65) too few
ψύχω to breathe, blow 1 (9.9) (0.574) (0.06) too few
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 1 (9.9) (0.575) (0.3) too few
ἔνθεν whence; thence 1 (9.9) (0.579) (0.99) too few
εἴσειμι to go into 2 (19.9) (0.609) (0.62)
ἀνοίγνυμι to open 1 (9.9) (0.625) (0.66) too few
πάθη a passive state 2 (19.9) (0.63) (0.1)
χιτών the garment worn next the skin, a frock 1 (9.9) (0.636) (0.79) too few
τιμωρία help, aid, assistance, succour 1 (9.9) (0.653) (0.67) too few
κολάζω to curtail, dock, prune 1 (9.9) (0.677) (0.49) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 2 (19.9) (0.685) (2.19)
φυλακή a watching 1 (9.9) (0.687) (1.97) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (9.9) (0.695) (1.14) too few
λεῖος smooth, plain, not embroidered 2 (19.9) (0.724) (0.14)
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (9.9) (0.738) (0.98) too few
ἀπάγω to lead away, carry off 1 (9.9) (0.763) (1.22) too few
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 1 (9.9) (0.775) (0.38) too few
ἐνίστημι to put, set, place in 1 (9.9) (0.778) (1.23) too few
ὀπίσω backwards 1 (9.9) (0.796) (1.79) too few
στερεός stiff, stark, firm, solid 3 (29.8) (0.816) (0.17)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (9.9) (0.819) (0.26) too few
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 5 (49.7) (0.848) (0.04)
πηγή running waters, streams 1 (9.9) (0.851) (0.74) too few
χολή gall, bile 1 (9.9) (0.855) (0.04) too few
ἀτάρ but, yet 2 (19.9) (0.881) (8.18)
θύρα a door 2 (19.9) (0.919) (1.74)
ἰσχύς strength 1 (9.9) (0.923) (0.62) too few
ἄνεμος wind 1 (9.9) (0.926) (2.26) too few
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 1 (9.9) (0.938) (1.7) too few
ἰός an arrow 1 (9.9) (0.939) (0.56) too few
ἀγγεῖον vessel, reservoir 2 (19.9) (0.953) (0.13)
θεραπεία a waiting on, service 1 (9.9) (0.954) (0.4) too few
μαλακός soft 1 (9.9) (0.963) (0.55) too few
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 1 (9.9) (0.978) (0.69) too few
ἀριστερός left, on the left 4 (39.8) (0.981) (0.53)
ἐκβάλλω to throw 1 (9.9) (0.986) (1.32) too few
ἐέ exclamation of pain or grief 1 (9.9) (0.993) (0.4) too few
θερμαίνω to warm, heat 1 (9.9) (1.019) (0.08) too few
παρατίθημι to place beside 1 (9.9) (1.046) (0.41) too few
ἀρχαῖος from the beginning 1 (9.9) (1.06) (0.97) too few
θέρμος lupine, Lupinus albus 3 (29.8) (1.098) (0.13)
δισσός two-fold, double 1 (9.9) (1.099) (0.3) too few
παχύς thick, stout 2 (19.9) (1.124) (0.4)
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 1 (9.9) (1.165) (1.55) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (9.9) (1.179) (1.03) too few
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 1 (9.9) (1.195) (0.68) too few
ἔνδον in, within, in the house, at home 1 (9.9) (1.222) (1.6) too few
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 (9.9) (1.228) (1.54) too few
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 (9.9) (1.23) (1.34) too few
ἄκρος at the furthest point 1 (9.9) (1.252) (1.18) too few
νεῦρον a sinew, tendon; 1 (9.9) (1.281) (0.05) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (9.9) (1.314) (6.77) too few
ὁπότε when 1 (9.9) (1.361) (2.1) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (9.9) (1.363) (1.24) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (9.9) (1.398) (1.59) too few
ὁπόσος as many as 3 (29.8) (1.404) (0.7)
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (9.9) (1.417) (1.63) too few
οὖς auris, the ear 4 (39.8) (1.469) (0.72)
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (9.9) (1.544) (1.98) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (9.9) (1.591) (1.51) too few
ἀρτηρία the wind-pipe 4 (39.8) (1.592) (0.0) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (9.9) (1.603) (0.65) too few
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 2 (19.9) (1.615) (0.35)
ὁποῖος of what sort 4 (39.8) (1.665) (0.68)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (9.9) (1.665) (2.81) too few
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 (9.9) (1.67) (3.01) too few
κοιλία the large cavity of the body, the belly 4 (39.8) (1.676) (0.1)
δύο two 1 (9.9) (1.685) (2.28) too few
φλέψ a vein 3 (29.8) (1.699) (0.03)
δεξιός on the right hand 1 (9.9) (1.733) (1.87) too few
ζωός alive, living 1 (9.9) (1.744) (0.57) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (9.9) (1.75) (2.84) too few
γαστήρ the paunch, belly 2 (19.9) (1.811) (0.48)
μῦς the field-mouse, muscle, mussel 1 (9.9) (1.812) (0.08) too few
ὗς wild swine 1 (9.9) (1.845) (0.91) too few
ὧδε in this wise, so, thus 1 (9.9) (1.85) (3.4) too few
ἔνθα there 2 (19.9) (1.873) (6.42)
ἔξωθεν from without 1 (9.9) (1.897) (0.59) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (9.9) (1.988) (0.42) too few
τρέω to flee from fear, flee away 1 (9.9) (1.989) (2.15) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (19.9) (2.021) (2.95)
τρέφω to nourish, rear, maintain 2 (19.9) (2.05) (2.46)
στόμα the mouth 5 (49.7) (2.111) (1.83)
ἰσχυρός strong, mighty 1 (9.9) (2.136) (1.23) too few
πίνω to drink 3 (29.8) (2.254) (1.59)
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (9.9) (2.254) (1.6) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (9.9) (2.36) (4.52) too few
ὄψις look, appearance, aspect 1 (9.9) (2.378) (1.7) too few
ταύτῃ in this way. 1 (9.9) (2.435) (2.94) too few
ποταμός a river, stream 1 (9.9) (2.456) (7.1) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 2 (19.9) (2.474) (4.78)
πάνυ altogether, entirely 2 (19.9) (2.482) (3.16)
ἄμφω both 1 (9.9) (2.508) (1.28) too few
πλήν except 2 (19.9) (2.523) (3.25)
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (9.9) (2.582) (1.38) too few
ἔπειτα then, next 2 (19.9) (2.603) (7.5)
ἐργάζομαι to work, labour 1 (9.9) (2.772) (1.58) too few
κρατέω to be strong, mighty, powerful 1 (9.9) (2.779) (3.98) too few
ὁδός a way, path, track, journey 2 (19.9) (2.814) (4.36)
ζωή a living 1 (9.9) (2.864) (0.6) too few
καρδία the heart 16 (159.0) (2.87) (0.99)
ψυχρός cold, chill 2 (19.9) (2.892) (0.3)
παρέχω to furnish, provide, supply 3 (29.8) (2.932) (4.24)
τροφή nourishment, food, victuals 6 (59.6) (3.098) (1.03)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 1 (9.9) (3.133) (1.05) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 3 (29.8) (3.181) (2.51)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 4 (39.8) (3.244) (0.41)
δέχομαι to take, accept, receive 1 (9.9) (3.295) (3.91) too few
σάρξ flesh 1 (9.9) (3.46) (0.29) too few
θερμός hot, warm 3 (29.8) (3.501) (0.49)
αἷμα blood 5 (49.7) (3.53) (1.71)
κύκλος a ring, circle, round 1 (9.9) (3.609) (1.17) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 2 (19.9) (3.696) (3.99)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 2 (19.9) (3.717) (4.75)
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (9.9) (3.721) (0.94) too few
κόσμος order 1 (9.9) (3.744) (1.56) too few
ἀήρ the lower air, the air 6 (59.6) (3.751) (0.71)
κεφαλή the head 1 (9.9) (3.925) (2.84) too few
ὅρος a boundary, landmark 1 (9.9) (3.953) (1.03) too few
εἶδον to see 1 (9.9) (4.063) (7.0) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (9.9) (4.169) (5.93) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (9.9) (4.236) (5.53) too few
οὐρανός heaven 1 (9.9) (4.289) (2.08) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 2 (19.9) (4.322) (6.41)
σχῆμα form, figure, appearance 2 (19.9) (4.435) (0.59)
σύν along with, in company with, together with 1 (9.9) (4.575) (7.0) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 (19.9) (4.633) (3.4)
ἀνά up, upon 2 (19.9) (4.693) (6.06)
ὅπως how, that, in order that, as 3 (29.8) (4.748) (5.64)
τρεῖς three 1 (9.9) (4.87) (3.7) too few
πῦρ fire 1 (9.9) (4.894) (2.94) too few
ἄγω to lead 1 (9.9) (5.181) (10.6) too few
καθά according as, just as 1 (9.9) (5.439) (4.28) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (9.9) (5.448) (5.3) too few
νόος mind, perception 1 (9.9) (5.507) (3.33) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (9.9) (5.582) (2.64) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (9.9) (5.601) (4.92) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (9.9) (5.663) (6.23) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (9.9) (5.82) (8.27) too few
πνεῦμα a blowing 1 (9.9) (5.838) (0.58) too few
μικρός small, little 1 (9.9) (5.888) (3.02) too few
ἔργον work 1 (9.9) (5.905) (8.65) too few
εὑρίσκω to find 1 (9.9) (6.155) (4.65) too few
χρή it is fated, necessary 1 (9.9) (6.22) (4.12) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (9.9) (6.249) (14.54) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (9.9) (6.377) (5.2) too few
μήν now verily, full surely 1 (9.9) (6.388) (6.4) too few
μάλιστα most 4 (39.8) (6.673) (9.11)
οὗ where 1 (9.9) (6.728) (4.01) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (9.9) (6.88) (12.75) too few
ὕδωρ water 5 (49.7) (7.043) (3.14)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 (9.9) (7.241) (5.17) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (9.9) (7.784) (7.56) too few
ζῷον a living being, animal 1 (9.9) (8.115) (0.7) too few
φέρω to bear 3 (29.8) (8.129) (10.35)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (9.9) (8.208) (3.67) too few
ἤδη already 2 (19.9) (8.333) (11.03)
ἐμός mine 1 (9.9) (8.401) (19.01) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (9.9) (8.435) (3.94) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 3 (29.8) (8.435) (8.04)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (9.9) (8.778) (7.86) too few
πῶς how? in what way 2 (19.9) (8.955) (6.31)
πως somehow, in some way 2 (19.9) (9.844) (7.58)
ἀγαθός good 1 (9.9) (9.864) (6.93) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (9.9) (10.005) (1.56) too few
ὅδε this 3 (29.8) (10.255) (22.93)
ὥστε so that 4 (39.8) (10.717) (9.47)
ἀνήρ a man 1 (9.9) (10.82) (29.69) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (9.9) (11.058) (14.57) too few
ψυχή breath, soul 1 (9.9) (11.437) (4.29) too few
μᾶλλον more, rather 4 (39.8) (11.489) (8.35)
δίδωμι to give 1 (9.9) (11.657) (13.85) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 4 (39.8) (12.401) (17.56)
ἵημι to set a going, put in motion 1 (9.9) (12.618) (6.1) too few
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 (9.9) (12.667) (11.08) too few
ὥσπερ just as if, even as 3 (29.8) (13.207) (6.63)
οὔτε neither / nor 4 (39.8) (13.727) (16.2)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (9.9) (13.803) (8.53) too few
δείκνυμι to show 1 (9.9) (13.835) (3.57) too few
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 6 (59.6) (15.198) (3.78)
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (9.9) (15.895) (13.47) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (9.9) (16.105) (11.17) too few
ὁράω to see 1 (9.9) (16.42) (18.27) too few
σῶμα the body 2 (19.9) (16.622) (3.34)
ἕτερος the one; the other (of two) 3 (29.8) (18.33) (7.31)
μέγας big, great 2 (19.9) (18.419) (25.96)
οὐδείς not one, nobody 2 (19.9) (19.346) (18.91)
ἄνθρωπος man, person, human 8 (79.5) (19.466) (11.67)
οὐδέ and/but not; not even 4 (39.8) (20.427) (22.36)
τοιοῦτος such as this 1 (9.9) (20.677) (14.9) too few
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 (9.9) (21.235) (25.5) too few
τίς who? which? 1 (9.9) (21.895) (15.87) too few
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 1 (9.9) (22.709) (26.08) too few
εἷς one 2 (19.9) (23.591) (10.36)
ἐάν if 7 (69.6) (23.689) (20.31)
γε at least, at any rate 2 (19.9) (24.174) (31.72)
τίη why? wherefore? 1 (9.9) (26.493) (13.95) too few
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 2 (19.9) (26.85) (24.12)
λόγος the word 3 (29.8) (29.19) (16.1)
ἀπό from, away from. c. gen. 1 (9.9) (30.074) (22.12) too few
ἄν modal particle 2 (19.9) (32.618) (38.42)
οὖν so, then, therefore 2 (19.9) (34.84) (23.41)
πολύς much, many 4 (39.8) (35.28) (44.3)
φημί to say, to claim 3 (29.8) (36.921) (31.35)
ἄλλος other, another 4 (39.8) (40.264) (43.75)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 5 (49.7) (44.62) (43.23)
ὅς2 [possessive pronoun] 3 (29.8) (47.672) (39.01)
ἔχω to have 4 (39.8) (48.945) (46.31)
ὅτι2 conj.: that, because 1 (9.9) (49.49) (23.92) too few
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 3 (29.8) (50.199) (32.23)
μή not 3 (29.8) (50.606) (37.36)
γίγνομαι become, be born 4 (39.8) (53.204) (45.52)
ἐκ from out of 6 (59.6) (54.157) (51.9)
ἐγώ I (first person pronoun) 4 (39.8) (54.345) (87.02)
ἀλλά otherwise, but 10 (99.4) (54.595) (46.87)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 4 (39.8) (55.077) (29.07)
διά through c. gen.; because of c. acc. 6 (59.6) (56.77) (30.67)
πᾶς all, the whole 5 (49.7) (59.665) (51.63)
τε and 2 (19.9) (62.106) (115.18)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 (9.9) (63.859) (4.86) too few
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 3 (29.8) (64.142) (59.77)
εἰς into, to c. acc. 11 (109.3) (66.909) (80.34)
ὡς as, how 2 (19.9) (68.814) (63.16)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 6 (59.6) (76.461) (54.75)
λέγω to pick; to say 1 (9.9) (90.021) (57.06) too few
τις any one, any thing, some one, some thing; 8 (79.5) (97.86) (78.95)
οὐ not 17 (169.0) (104.879) (82.22)
μέν on the one hand, on the other hand 16 (159.0) (109.727) (118.8)
γάρ for 25 (248.5) (110.606) (74.4)
ἐν in, among. c. dat. 13 (129.2) (118.207) (88.06)
οὗτος this; that 17 (169.0) (133.027) (121.95)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 8 (79.5) (173.647) (126.45)
ὅς who, that, which: relative pronoun 21 (208.7) (208.764) (194.16)
εἰμί to be 15 (149.1) (217.261) (145.55)
δέ but 35 (347.9) (249.629) (351.92)
καί and, also 46 (457.3) (544.579) (426.61)
the 162 (1610.3) (1391.018) (1055.57)

PAGINATE