urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1:3.11
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

179 lemmas; 356 tokens (67,286 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
ὡς as, how 2 303 (45.03) (68.814) (63.16)
O! oh! 1 26 (3.86) (6.146) (14.88)
χράω to fall upon, attack, assail 1 19 (2.82) (5.601) (4.92)
χράομαι use, experience 1 57 (8.47) (5.93) (6.1)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 16 (2.38) (1.723) (2.13)
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 2 (0.3) (1.741) (0.58)
φημί to say, to claim 2 216 (32.1) (36.921) (31.35)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 1 39 (5.8) (1.526) (1.65)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 60 (8.92) (6.432) (8.19)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 67 (9.96) (6.305) (6.41)
τρέφω to nourish, rear, maintain 1 4 (0.59) (2.05) (2.46)
τοιόσδε such a 1 14 (2.08) (1.889) (3.54)
τις any one, any thing, some one, some thing; 5 388 (57.66) (97.86) (78.95)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 1 18 (2.68) (0.653) (0.67)
τιμωρέω to help, aid, succour 1 2 (0.3) (0.326) (0.85)
τιμή that which is paid in token of worth 1 25 (3.72) (1.962) (2.21)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 13 (1.93) (1.698) (2.37)
τέλος the fulfilment 1 30 (4.46) (4.234) (3.89)
τε and 1 352 (52.31) (62.106) (115.18)
συνείδησις self-consciousness: conscience 1 6 (0.89) (0.105) (0.0)
συναρμόζω to fit together 1 2 (0.3) (0.077) (0.07)
συμπόσιον a drinking-party, symposium 1 4 (0.59) (0.325) (0.06)
στρατεία an expedition, campaign 1 5 (0.74) (0.315) (0.86)
στέφανος that which surrounds 2 10 (1.49) (0.775) (0.94)
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 18 (2.68) (0.541) (0.55)
στένω to moan, sigh, groan 1 7 (1.04) (0.135) (0.22)
σός your 2 71 (10.55) (6.214) (12.92)
σήμερον to-day 1 12 (1.78) (0.478) (0.24)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 1 16 (2.38) (1.704) (0.56)
πωλέω to exchange; to sell 1 1 (0.15) (0.27) (0.39)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 9 (1.34) (1.282) (4.58)
Πρῶτος Protus 1 7 (1.04) (0.239) (0.03)
πρόσωπον the face, visage, countenance 1 18 (2.68) (1.94) (0.95)
προσωπεῖον a mask 2 7 (1.04) (0.035) (0.0)
προστάσσω to order 1 88 (13.08) (1.223) (1.25)
προσηγορία an appellation, name 2 13 (1.93) (0.582) (0.1)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 1 278 (41.32) (56.75) (56.58)
προξενέω to be proxenos; to procure, to be a patron, protector 1 6 (0.89) (0.044) (0.03)
πρόκειμαι to be set before one 1 11 (1.63) (2.544) (1.2)
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 1 7 (1.04) (0.391) (0.36)
ποτός drunk, fit for drinking 1 3 (0.45) (0.41) (0.3)
πολυτελής very expensive, very costly 1 1 (0.15) (0.296) (0.32)
πόλις a city 1 146 (21.7) (11.245) (29.3)
πληρόω to make full 1 20 (2.97) (1.781) (0.98)
πικρός pointed, sharp, keen 1 15 (2.23) (0.817) (0.77)
πηγή running waters, streams 2 9 (1.34) (0.851) (0.74)
περίκειμαι to lie round about 1 7 (1.04) (0.277) (0.07)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 1 307 (45.63) (44.62) (43.23)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 78 (11.59) (4.016) (9.32)
πᾶς all, the whole 2 384 (57.07) (59.665) (51.63)
παρρησία freespokenness, openness, frankness 2 36 (5.35) (0.407) (0.29)
παροινία drunken behaviour, drunken violence, a drunken frolic 1 5 (0.74) (0.055) (0.01)
πάρειμι be present 2 54 (8.03) (5.095) (8.94)
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 1 22 (3.27) (0.242) (0.82)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 1 15 (2.23) (1.406) (2.3)
παράνομος acting contrary to law, lawless 1 20 (2.97) (0.242) (0.23)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 2 41 (6.09) (2.566) (2.66)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 2 257 (38.2) (22.709) (26.08)
παῖς a child 1 30 (4.46) (5.845) (12.09)
πάγη anything that fixes 1 3 (0.45) (0.052) (0.07)
οὗτος this; that 8 1,255 (186.52) (133.027) (121.95)
οὐ not 1 587 (87.24) (104.879) (82.22)
ὅσος as much/many as 1 51 (7.58) (13.469) (13.23)
ὅς2 [possessive pronoun] 1 210 (31.21) (47.672) (39.01)
ὅς who, that, which: relative pronoun 3 993 (147.58) (208.764) (194.16)
ὁράω to see 1 105 (15.61) (16.42) (18.27)
ὁπλίζω to equip, make ready; to arm 1 6 (0.89) (0.292) (0.41)
ὀνομάζω to name 1 37 (5.5) (4.121) (1.33)
ὅμως all the same, nevertheless 1 32 (4.76) (2.105) (2.59)
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 28 (4.16) (1.852) (2.63)
ὀλοφύρομαι to lament, wail, moan, weep 1 14 (2.08) (0.093) (0.41)
ὄλεθρος ruin, destruction, death 1 5 (0.74) (0.352) (0.9)
οἶκος a house, abode, dwelling 1 18 (2.68) (2.871) (3.58)
οἴκοι at home, in the house 1 4 (0.59) (0.267) (0.35)
the 64 11,437 (1699.76) (1391.018) (1055.57)
νῦν now at this very time 1 68 (10.11) (12.379) (21.84)
νόμος usage, custom, law, ordinance 3 67 (9.96) (5.63) (4.23)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 3 66 (9.81) (5.553) (4.46)
νᾶμα anything flowing, running water, a river, stream 1 4 (0.59) (0.083) (0.03)
μύσος uncleanness 3 11 (1.63) (0.055) (0.06)
Μυσός a Mysian 1 3 (0.45) (0.069) (0.33)
μυσαρός foul, dirty 1 8 (1.19) (0.028) (0.01)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 136 (20.21) (19.178) (9.89)
μίασμα stain, defilement, the taint of guilt 1 1 (0.15) (0.06) (0.11)
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 1 19 (2.82) (0.494) (0.31)
μηδείς (and not one); not one, no-one 1 46 (6.84) (8.165) (6.35)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 36 (5.35) (3.714) (2.8)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 1 3 (0.45) (0.802) (0.5)
μέν on the one hand, on the other hand 6 709 (105.37) (109.727) (118.8)
μειράκιον a boy, lad, stripling 1 10 (1.49) (0.339) (0.38)
μάρτυς a witness 2 30 (4.46) (0.889) (0.54)
μᾶλλον more, rather 2 30 (4.46) (11.489) (8.35)
μάκελλον the meat-market, shambles 1 1 (0.15) (0.004) (0.0)
λόγος the word 1 152 (22.59) (29.19) (16.1)
λέγω to pick; to say 3 358 (53.21) (90.021) (57.06)
λάχανον garden-herbs, potherbs, vegetables, greens 1 1 (0.15) (0.154) (0.01)
κρέας flesh, meat, a piece of meat 1 1 (0.15) (0.542) (0.82)
κελεύω to urge 1 81 (12.04) (3.175) (6.82)
κατασκευάζω to equip 1 18 (2.68) (1.81) (0.77)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 2 451 (67.03) (76.461) (54.75)
καῖρος the row of thrums 1 25 (3.72) (1.981) (3.68)
καιρός time; the right moment, opportunity 1 53 (7.88) (4.163) (8.09)
καί and, also 26 4,105 (610.08) (544.579) (426.61)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 19 (2.82) (9.107) (4.91)
θυσία burnt offering, sacrifice 2 5 (0.74) (1.141) (0.81)
θρυλέω chatter, babble; repeat over and over 1 4 (0.59) (0.042) (0.04)
θήρατρον an instrument of the chase, a net, trap 1 2 (0.3) (0.007) (0.0)
θήκη a case to put anything in, a box, chest 1 5 (0.74) (0.09) (0.23)
θερμός hot, warm 1 7 (1.04) (3.501) (0.49)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 43 (6.39) (1.993) (1.71)
θαυμάσιος wondrous, wonderful, marvellous 1 29 (4.31) (0.395) (0.46)
ζωή a living 1 9 (1.34) (2.864) (0.6)
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 28 (4.16) (0.301) (0.23)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 4 122 (18.13) (0.782) (0.13)
ἐτήσιος lasting a year, a year long 1 2 (0.3) (0.086) (0.04)
ἐσθίω to eat 1 5 (0.74) (2.007) (1.91)
ἐρώτησις a questioning 1 2 (0.3) (0.253) (0.04)
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 2 8 (1.19) (0.164) (0.07)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 1 168 (24.97) (64.142) (59.77)
ἔπειτα then, next 1 8 (1.19) (2.603) (7.5)
ἐξαπατάω to deceive 1 14 (2.08) (0.368) (0.66)
ἐν in, among. c. dat. 7 640 (95.12) (118.207) (88.06)
ἐλευθερόω to free, set free 1 12 (1.78) (0.302) (0.8)
ἐκεῖνος that over there, that 5 530 (78.77) (22.812) (17.62)
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 46 (6.84) (12.667) (11.08)
εἰς into, to c. acc. 1 485 (72.08) (66.909) (80.34)
εἶπον to speak, say 1 67 (9.96) (16.169) (13.73)
εἶμι come, go 1 66 (9.81) (7.276) (13.3)
εἰμί to be 5 778 (115.63) (217.261) (145.55)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 1 31 (4.61) (3.359) (2.6)
ἐδώδιμος eatable 1 1 (0.15) (0.076) (0.03)
ἐγώ I (first person pronoun) 1 454 (67.47) (54.345) (87.02)
δύστηνος wretched, unhappy, unfortunate, disastrous 1 4 (0.59) (0.092) (0.51)
δυσσέβεια impiety, ungodliness 1 19 (2.82) (0.079) (0.03)
δύο two 1 10 (1.49) (1.685) (2.28)
διά through c. gen.; because of c. acc. 1 237 (35.22) (56.77) (30.67)
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 145 (21.55) (17.728) (33.0)
δέ but 15 1,793 (266.47) (249.629) (351.92)
δάφνη the laurel 1 7 (1.04) (0.16) (0.1)
γίγνομαι become, be born 2 371 (55.14) (53.204) (45.52)
γῆ earth 1 28 (4.16) (10.519) (12.21)
γάρ for 8 690 (102.55) (110.606) (74.4)
βρῶμα that which is eaten, food, meat 1 1 (0.15) (0.341) (0.07)
βασκαίνω to slander, malign, belie, disparage 1 2 (0.3) (0.033) (0.01)
βασιλεύς a king, chief 5 366 (54.39) (9.519) (15.15)
βασίλεια a queen, princess 1 74 (11.0) (2.773) (1.59)
βασιλεία a kingdom, dominion 1 75 (11.15) (2.877) (2.08)
Βαβυλών Babylon 1 3 (0.45) (0.597) (0.64)
ἀφορμή a starting-point 1 9 (1.34) (0.47) (0.68)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 1 1,026 (152.48) (173.647) (126.45)
ἄστυ a city, town 1 19 (2.82) (0.481) (2.23)
ἀσπιδηφόρος shield-bearing 1 1 (0.15) (0.003) (0.01)
ἀσέβεια ungodliness, impiety, profaneness 1 50 (7.43) (0.395) (0.27)
ἄρτος bread, loaf of bread 1 2 (0.3) (1.04) (0.41)
ἄριστος best 1 37 (5.5) (2.087) (4.08)
ἀποστάτης a runaway slave: a deserter, rebel 1 1 (0.15) (0.055) (0.1)
ἀπολαύω to have enjoyment of 1 6 (0.89) (0.471) (0.24)
ἀποδύω to strip off 1 1 (0.15) (0.062) (0.14)
ἅπας quite all, the whole 1 119 (17.69) (10.904) (7.0)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 1 10 (1.49) (0.871) (0.18)
ἀξιέπαινος praiseworthy 2 14 (2.08) (0.022) (0.01)
Ἀντίοχος Antiochus 1 9 (1.34) (0.537) (2.15)
ἀνήρ a man 1 111 (16.5) (10.82) (29.69)
ἀνακρίνω to examine closely, to question, interrogate 1 2 (0.3) (0.108) (0.1)
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 24 (3.57) (3.379) (1.22)
ἀναιδής shameless 1 3 (0.45) (0.104) (0.18)
ἄλλος other, another 2 163 (24.22) (40.264) (43.75)
ἀλλά otherwise, but 1 217 (32.25) (54.595) (46.87)
ἀλήθεια truth 1 81 (12.04) (3.154) (1.99)
ἀκούω to hear 1 46 (6.84) (6.886) (9.12)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 9 (1.34) (5.786) (1.93)
αἰτία a charge, accusation 1 11 (1.63) (5.906) (2.88)
αἰκία injurious treatment, an affront, outrage 1 4 (0.59) (0.081) (0.1)
ἀθλητής a prizefighter 1 13 (1.93) (0.252) (0.24)
ἀγωνιστής competitor in the games, combatant 1 13 (1.93) (0.058) (0.03)
ἄγω to lead 1 49 (7.28) (5.181) (10.6)
ἀγορά an assembly of the people 1 11 (1.63) (0.754) (1.98)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 1 134 (19.91) (3.701) (0.12)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 2 358 (53.21) (63.859) (4.86)

PAGINATE