Alexander of Aphrodisias, Problems and Solutions

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0732.tlg012.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

399 lemmas; 3,820 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἀλλοίωσις a change, alteration 17 (44.5) (0.774) (0.01)
διχῶς doubly, in two ways 4 (10.5) (0.31) (0.01)
ἐνέργεια action, operation, energy 32 (83.8) (5.988) (0.07)
αἰσθητός perceptible by the senses 10 (26.2) (2.492) (0.02)
διαφανής seen through, transparent 34 (89.0) (0.408) (0.08)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 46 (120.4) (1.802) (0.18)
αἴσθησις perception by the senses 45 (117.8) (4.649) (0.28)
ἀόριστος without boundaries 7 (18.3) (0.734) (0.04)
φωτίζω to enlighten, illuminate: to instruct, teach 4 (10.5) (0.166) (0.04)
κυρίως like a lord 7 (18.3) (1.741) (0.07)
παθητικός subject to feeling, capable of feeling 2 (5.2) (0.435) (0.02)
ἀπουσία absence 2 (5.2) (0.16) (0.02)
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 3 (7.9) (0.811) (0.04)
πέρατος on the opposite side 2 (5.2) (0.153) (0.03)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 9 (23.6) (0.702) (0.13)
ἕξις a having, possession 14 (36.6) (1.893) (0.23)
μίξις mixing, mingling 3 (7.9) (0.606) (0.05)
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 5 (13.1) (0.167) (0.1)
ὁρατός to be seen, visible 3 (7.9) (0.535) (0.06)
ἐνεργέω to be in action, to operate 7 (18.3) (1.664) (0.15)
ἐπιστήμων knowing, wise, prudent 5 (13.1) (0.404) (0.12)
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 5 (13.1) (0.43) (0.13)
διδασκαλία teaching, instruction, education 2 (5.2) (1.33) (0.05)
διάκονος a servant, waiting-man 4 (10.5) (0.32) (0.1)
μηδέπω nor as yet, not as yet 2 (5.2) (0.256) (0.06)
ἔμψυχος having life in one, alive, living 3 (7.9) (0.843) (0.09)
νοόω convert into pure Intelligence 2 (5.2) (0.707) (0.06)
ὁρίζω to divide 20 (52.4) (3.324) (0.63)
κίνησις movement, motion 6 (15.7) (8.43) (0.2)
ἀλλάσσω to make other than it is, to change, alter 3 (7.9) (0.139) (0.1)
διακονέω to minister, serve, do service 2 (5.2) (0.215) (0.07)
ζῷον a living being, animal 19 (49.7) (8.115) (0.7)
πέρας an end, limit, boundary 11 (28.8) (1.988) (0.42)
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 11 (28.8) (0.971) (0.48)
Ἀριστοτέλης Aristotle 3 (7.9) (2.814) (0.15)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 4 (10.5) (1.239) (0.21)
μεταβολή a change, changing 18 (47.1) (2.27) (0.97)
οὐδέπω and not yet, not as yet 3 (7.9) (0.387) (0.17)
στερεός stiff, stark, firm, solid 3 (7.9) (0.816) (0.17)
διαίρεσις a dividing, division 3 (7.9) (1.82) (0.17)
συναμφότεροι both together 2 (5.2) (0.356) (0.12)
ὗλις mud 2 (5.2) (0.468) (0.12)
ὀσμή a smell, scent, odour 4 (10.5) (0.625) (0.24)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 14 (36.6) (4.93) (0.86)
ὕλη wood, material 15 (39.3) (5.5) (0.94)
γένεσις an origin, source, productive cause 5 (13.1) (4.522) (0.32)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 3 (7.9) (2.195) (0.2)
φθορά destruction, ruin, perdition 2 (5.2) (1.418) (0.14)
μάθησις learning, the getting of knowledge 2 (5.2) (0.326) (0.15)
αὔξησις growth, increase 3 (7.9) (0.77) (0.24)
καθόλου on the whole, in general 17 (44.5) (5.11) (1.48)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 6 (15.7) (9.012) (0.6)
ποσός of a certain quantity 5 (13.1) (2.579) (0.52)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 14 (36.6) (10.005) (1.56)
πάσχω to experience, to suffer 50 (130.9) (6.528) (5.59)
αὐξάνω to make large, increase, augment 9 (23.6) (1.963) (1.01)
κινέω to set in motion, to move 12 (31.4) (13.044) (1.39)
ἐπιστήμη knowledge, skill 7 (18.3) (3.886) (0.82)
σῶμα the body 26 (68.1) (16.622) (3.34)
παρουσία a being present, presence 6 (15.7) (0.687) (0.79)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 5 (13.1) (2.754) (0.67)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 12 (31.4) (2.189) (1.62)
κύριος having power 11 (28.8) (8.273) (1.56)
ἐξήγησις a statement, narrative 2 (5.2) (0.416) (0.29)
λέξις a speaking, saying, speech 2 (5.2) (1.763) (0.32)
ὁποῖος of what sort 4 (10.5) (1.665) (0.68)
δύναμις power, might, strength 48 (125.7) (13.589) (8.54)
μετέρχομαι to come 2 (5.2) (0.275) (0.37)
στερέω to deprive, bereave, rob of 3 (7.9) (0.541) (0.55)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 2 (5.2) (1.211) (0.37)
ποιός of a certain nature, kind 11 (28.8) (3.169) (2.06)
σχῆμα form, figure, appearance 3 (7.9) (4.435) (0.59)
γεννάω to beget, engender 3 (7.9) (2.666) (0.6)
διαφορά difference, distinction 6 (15.7) (4.404) (1.25)
δείκνυμι to show 17 (44.5) (13.835) (3.57)
ὅμοιος like, resembling 24 (62.8) (10.645) (5.05)
μνημονεύω to call to mind, remember 2 (5.2) (1.526) (0.42)
γένος race, stock, family 14 (36.6) (8.844) (3.31)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 6 (15.7) (3.747) (1.45)
ἀναιρέω to take up; to destroy 5 (13.1) (3.379) (1.22)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 15 (39.3) (15.198) (3.78)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 7 (18.3) (3.216) (1.77)
οἰκεῖος in or of the house 11 (28.8) (5.153) (2.94)
κατηγορέω to speak against, to accuse 3 (7.9) (3.352) (0.88)
ἤτοι now surely, truly, verily 4 (10.5) (3.652) (1.2)
ὗς wild swine 3 (7.9) (1.845) (0.91)
ἀπορία difficulty of passing 3 (7.9) (1.504) (0.92)
φάος light, daylight 4 (10.5) (1.873) (1.34)
ὑπόκειμαι to lie under 2 (5.2) (5.461) (0.69)
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 2 (5.2) (1.783) (0.71)
ἀήρ the lower air, the air 2 (5.2) (3.751) (0.71)
ἀριθμός number 3 (7.9) (5.811) (1.1)
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 4 (10.5) (1.47) (1.48)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 4 (10.5) (4.073) (1.48)
ἀλλότριος of/belonging to another 3 (7.9) (1.341) (1.2)
κοινός common, shared in common 11 (28.8) (6.539) (4.41)
ἁπλόος single, simple 2 (5.2) (6.452) (0.83)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 14 (36.6) (4.515) (5.86)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 2 (5.2) (1.679) (0.87)
ἀπορέω2 to be at a loss 2 (5.2) (1.432) (0.89)
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 3 (7.9) (1.23) (1.34)
ὑπομένω to stay behind, survive 3 (7.9) (1.365) (1.36)
ὕστερος latter, last 3 (7.9) (1.506) (1.39)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 6 (15.7) (2.863) (2.91)
πῶς how? in what way 12 (31.4) (8.955) (6.31)
ἐναντίος opposite 8 (20.9) (8.842) (4.42)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 3 (7.9) (2.734) (1.67)
βελτίων better 2 (5.2) (1.81) (1.12)
παρίημι to pass over, let go, relax, yield, allow 2 (5.2) (0.721) (1.13)
λευκός light, bright, clear 2 (5.2) (4.248) (1.14)
αἰτία a charge, accusation 5 (13.1) (5.906) (2.88)
ποῖος of what nature? of what sort? 4 (10.5) (2.531) (2.35)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 4 (10.5) (4.463) (2.35)
ἄλλως in another way 3 (7.9) (3.069) (1.79)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 3 (7.9) (5.806) (1.8)
ῥέω to flow, run, stream, gush 3 (7.9) (1.029) (1.83)
δεύτερος second 5 (13.1) (6.183) (3.08)
μέλας black, swart 3 (7.9) (2.124) (1.87)
θεωρέω to look at, view, behold 3 (7.9) (2.307) (1.87)
φύω to bring forth, produce, put forth 4 (10.5) (3.181) (2.51)
πως somehow, in some way 12 (31.4) (9.844) (7.58)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 12 (31.4) (12.481) (8.47)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 34 (89.0) (26.85) (24.12)
σῴζω to save, keep 4 (10.5) (2.74) (2.88)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 11 (28.8) (6.869) (8.08)
ἐκτός outside 2 (5.2) (1.394) (1.48)
ἐρωτάω to ask 2 (5.2) (1.642) (1.49)
καθό in so far as, according as 3 (7.9) (1.993) (2.46)
ὕστερον the afterbirth 3 (7.9) (2.598) (2.47)
μεταξύ betwixt, between 2 (5.2) (2.792) (1.7)
ψυχή breath, soul 5 (13.1) (11.437) (4.29)
ζητέω to seek, seek for 2 (5.2) (5.036) (1.78)
διά through c. gen.; because of c. acc. 34 (89.0) (56.77) (30.67)
εἰμί to be 161 (421.5) (217.261) (145.55)
συμβαίνω meet, agree, happen 8 (20.9) (9.032) (7.24)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 32 (83.8) (55.077) (29.07)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 14 (36.6) (26.948) (12.74)
λαμβάνω to take, seize, receive 14 (36.6) (15.895) (13.47)
λέγω to pick; to say 59 (154.5) (90.021) (57.06)
δέχομαι to take, accept, receive 4 (10.5) (3.295) (3.91)
ἔχω to have 46 (120.4) (48.945) (46.31)
τοίνυν therefore, accordingly 2 (5.2) (5.224) (2.04)
ἐπεί after, since, when 21 (55.0) (19.86) (21.4)
ὅτι2 conj.: that, because 23 (60.2) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 23 (60.2) (49.106) (23.97)
γάρ for 70 (183.2) (110.606) (74.4)
τοιοῦτος such as this 14 (36.6) (20.677) (14.9)
ἥσσων less, weaker 2 (5.2) (2.969) (2.18)
πρῶτος first 15 (39.3) (18.707) (16.57)
ὄνομα name 4 (10.5) (7.968) (4.46)
τίς who? which? 14 (36.6) (21.895) (15.87)
οὕτως so, in this manner 13 (34.0) (28.875) (14.91)
διό wherefore, on which account 5 (13.1) (5.73) (5.96)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 2 (5.2) (1.523) (2.38)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 3 (7.9) (4.744) (3.65)
δεῖ it is necessary 9 (23.6) (13.387) (11.02)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 3 (7.9) (8.208) (3.67)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 44 (115.2) (76.461) (54.75)
γίγνομαι become, be born 35 (91.6) (53.204) (45.52)
ἐρῶ [I will say] 3 (7.9) (8.435) (3.94)
δῆλος visible, conspicuous 2 (5.2) (5.582) (2.64)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 2 (5.2) (3.114) (2.65)
τις any one, any thing, some one, some thing; 59 (154.5) (97.86) (78.95)
μᾶλλον more, rather 6 (15.7) (11.489) (8.35)
τίη why? wherefore? 10 (26.2) (26.493) (13.95)
ὡς as, how 45 (117.8) (68.814) (63.16)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (10.5) (4.748) (5.64)
which way, where, whither, in 2 (5.2) (4.108) (2.83)
ὅς2 [possessive pronoun] 27 (70.7) (47.672) (39.01)
πῦρ fire 2 (5.2) (4.894) (2.94)
διότι for the reason that, since 2 (5.2) (2.819) (2.97)
ἐν in, among. c. dat. 58 (151.8) (118.207) (88.06)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 21 (55.0) (50.199) (32.23)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 4 (10.5) (5.663) (6.23)
τῇ here, there 8 (20.9) (18.312) (12.5)
πρότερος before, earlier 15 (39.3) (25.424) (23.72)
μηδείς (and not one); not one, no-one 4 (10.5) (8.165) (6.35)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 7 (18.3) (16.105) (11.17)
λόγος the word 10 (26.2) (29.19) (16.1)
μή not 23 (60.2) (50.606) (37.36)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 3 (7.9) (9.107) (4.91)
χράω to fall upon, attack, assail 3 (7.9) (5.601) (4.92)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 6 (15.7) (19.178) (9.89)
ὥσπερ just as if, even as 4 (10.5) (13.207) (6.63)
ὅς who, that, which: relative pronoun 117 (306.3) (208.764) (194.16)
νόος mind, perception 2 (5.2) (5.507) (3.33)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 13 (34.0) (24.797) (21.7)
οὐ not 48 (125.7) (104.879) (82.22)
εἶπον to speak, say 8 (20.9) (16.169) (13.73)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 3 (7.9) (7.241) (5.17)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 9 (23.6) (17.692) (15.52)
ὑπάρχω to begin; to exist 3 (7.9) (13.407) (5.2)
δέω to bind, tie, fetter 9 (23.6) (17.994) (15.68)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 72 (188.5) (173.647) (126.45)
προαγορεύω to tell beforehand 3 (7.9) (3.068) (5.36)
πάρειμι be present 5 (13.1) (5.095) (8.94)
μάλιστα most 5 (13.1) (6.673) (9.11)
ἤδη already 6 (15.7) (8.333) (11.03)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 4 (10.5) (7.784) (7.56)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (5.2) (2.333) (3.87)
the 533 (1395.3) (1391.018) (1055.57)
μέν on the one hand, on the other hand 59 (154.5) (109.727) (118.8)
ἵημι to set a going, put in motion 3 (7.9) (12.618) (6.1)
χρή it is fated, necessary 2 (5.2) (6.22) (4.12)
εἷς one 5 (13.1) (23.591) (10.36)
οὐδείς not one, nobody 9 (23.6) (19.346) (18.91)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 28 (73.3) (64.142) (59.77)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 20 (52.4) (44.62) (43.23)
πρό before 2 (5.2) (5.786) (4.33)
καί and, also 196 (513.1) (544.579) (426.61)
οὐδέ and/but not; not even 10 (26.2) (20.427) (22.36)
μέρος a part, share 3 (7.9) (11.449) (6.76)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 2 (5.2) (3.717) (4.75)
βούλομαι to will, wish, be willing 5 (13.1) (8.59) (11.98)
πᾶς all, the whole 21 (55.0) (59.665) (51.63)
οὗτος this; that 47 (123.0) (133.027) (121.95)
δηλόω to make visible 1 (2.6) (4.716) (2.04) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (2.6) (5.786) (1.93) too few
αἰσθητήριον an organ of sense 2 (5.2) (0.605) (0.0) too few
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 1 (2.6) (3.221) (1.81) too few
ὄψις look, appearance, aspect 1 (2.6) (2.378) (1.7) too few
ἐφαρμόζω to fit on 1 (2.6) (0.378) (0.04) too few
ῥύσις a flowing, flow 1 (2.6) (0.175) (0.07) too few
μηδέ but not 1 (2.6) (4.628) (5.04) too few
ἐντελέχεια full, complete reality 8 (20.9) (0.47) (0.0) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (2.6) (1.907) (0.49) too few
περιέχω to encompass, embrace, surround 1 (2.6) (2.596) (0.61) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (2.6) (7.533) (3.79) too few
δισσός two-fold, double 1 (2.6) (1.099) (0.3) too few
ὑλικός of or belonging to matter, material 3 (7.9) (0.264) (0.0) too few
πείρω to pierce quite through, fix 1 (2.6) (0.541) (0.76) too few
στρατηγέω to be general 1 (2.6) (0.267) (0.92) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (2.6) (1.486) (1.76) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (2.6) (1.363) (1.24) too few
ἔρχομαι to come 1 (2.6) (6.984) (16.46) too few
πόσος how much? how many? 1 (2.6) (1.368) (0.5) too few
καπνός smoke 1 (2.6) (0.297) (0.4) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (2.6) (1.14) (0.72) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (2.6) (5.317) (5.48) too few
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 1 (2.6) (1.286) (0.06) too few
ἔπειτα then, next 1 (2.6) (2.603) (7.5) too few
προσθήκη an addition, appendage, appendix 1 (2.6) (0.46) (0.01) too few
τρίτος the third 1 (2.6) (4.486) (2.33) too few
πρόοδος (adj.) going before, soldiers in advance party 1 (2.6) (0.197) (0.01) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (2.6) (0.381) (0.37) too few
ἀνάληψις a taking up 1 (2.6) (0.132) (0.01) too few
ἑκάστοτε each time, on each occasion 1 (2.6) (0.194) (0.27) too few
τοτέ at times, now and then 1 (2.6) (6.167) (10.26) too few
γοῦν at least then, at any rate, any way 1 (2.6) (3.743) (0.99) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (2.6) (2.051) (3.42) too few
νάω to flow 1 (2.6) (0.612) (0.21) too few
διαρθρόω to divide by joints, to articulate 1 (2.6) (0.111) (0.01) too few
προϋπάρχω take the initiative in 1 (2.6) (0.378) (0.3) too few
κινητικός of or for putting in motion, exciting, seditious, mobile 1 (2.6) (0.358) (0.04) too few
μέτειμι2 go among, go after 1 (2.6) (0.382) (0.24) too few
οὗ where 1 (2.6) (6.728) (4.01) too few
συνώνυμος of like name 1 (2.6) (0.345) (0.02) too few
λύω to loose 1 (2.6) (2.411) (3.06) too few
βάθος depth 1 (2.6) (0.995) (0.45) too few
ταύτῃ in this way. 1 (2.6) (2.435) (2.94) too few
προσεχής next to 1 (2.6) (0.737) (0.09) too few
ἐνεργής productive 1 (2.6) (0.112) (0.24) too few
ὕδωρ water 1 (2.6) (7.043) (3.14) too few
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 1 (2.6) (1.583) (0.0) too few
κεφάλαιος of the head 1 (2.6) (0.962) (0.27) too few
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 1 (2.6) (0.577) (0.35) too few
ὑπερτίθημι to communicate; mid. to surpass, to defer 1 (2.6) (0.107) (0.29) too few
φημί to say, to claim 1 (2.6) (36.921) (31.35) too few
αἰσθητής one who perceives 6 (15.7) (0.887) (0.0) too few
νῦν now at this very time 1 (2.6) (12.379) (21.84) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (2.6) (2.978) (3.52) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (2.6) (0.934) (0.61) too few
διάνοια a thought, intention, purpose 1 (2.6) (2.096) (1.0) too few
ἀπόστασις a standing away from 1 (2.6) (0.519) (0.55) too few
πλέος full. 1 (2.6) (1.122) (0.99) too few
ἀργία idleness, laziness 1 (2.6) (0.142) (0.06) too few
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 1 (2.6) (0.361) (0.44) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (2.6) (0.343) (0.39) too few
διάθεσις a disposition, arrangement 1 (2.6) (1.947) (0.89) too few
ὑποτίθημι to place under, to suggest 1 (2.6) (1.68) (0.55) too few
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 1 (2.6) (1.565) (0.71) too few
στερεόω to make firm 1 (2.6) (0.215) (0.0) too few
ἑκάτερος each of two, either, each singly 1 (2.6) (4.115) (3.06) too few
σαρκίς meat 1 (2.6) (0.011) (0.0) too few
ξανθός yellow 1 (2.6) (0.474) (0.51) too few
τελειόω to make perfect, complete 1 (2.6) (0.524) (0.26) too few
στέγω to cover closely, so as to keep 1 (2.6) (0.075) (0.1) too few
ῥητέος one must mention 1 (2.6) (0.479) (0.13) too few
χώρα land 1 (2.6) (3.587) (8.1) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (2.6) (1.325) (1.52) too few
πλέως full of 1 (2.6) (2.061) (2.5) too few
κατέχω to hold fast 1 (2.6) (1.923) (2.47) too few
ἔξωθεν from without 1 (2.6) (1.897) (0.59) too few
σχέσις a state, condition 1 (2.6) (0.905) (0.01) too few
δηλωτικός indicative 2 (5.2) (0.271) (0.0) too few
τότε at that time, then 1 (2.6) (6.266) (11.78) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (2.6) (0.478) (0.58) too few
ἄμφω both 1 (2.6) (2.508) (1.28) too few
δεκτικός fit for receiving 9 (23.6) (0.479) (0.0) too few
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 1 (2.6) (0.293) (0.5) too few
τέλειος having reached its end, finished, complete 1 (2.6) (3.199) (1.55) too few
σύμπτωμα a chance, casualty 1 (2.6) (0.841) (0.32) too few
παρέχω to furnish, provide, supply 1 (2.6) (2.932) (4.24) too few
ὑγρός wet, moist, running, fluid 1 (2.6) (3.244) (0.41) too few
φυσικός natural, native 1 (2.6) (3.328) (0.1) too few
σύ you (personal pronoun) 1 (2.6) (30.359) (61.34) too few
ἥκιστος least 1 (2.6) (0.653) (1.14) too few
χωρίζω to separate, part, sever, divide 1 (2.6) (1.352) (0.58) too few
σκότος darkness, gloom 1 (2.6) (0.838) (0.48) too few
ἔκστασις any displacement: entrancement, astonishment 1 (2.6) (0.11) (0.0) too few
μήν now verily, full surely 1 (2.6) (6.388) (6.4) too few
παῖς a child 1 (2.6) (5.845) (12.09) too few
γῆ earth 1 (2.6) (10.519) (12.21) too few
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 1 (2.6) (22.709) (26.08) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (2.6) (4.169) (5.93) too few
ποιητικός capable of making, creative, productive 1 (2.6) (1.437) (0.18) too few
τελειότης completeness, perfection 5 (13.1) (0.297) (0.0) too few
συναναιρέω to destroy together with 1 (2.6) (0.169) (0.03) too few
ὁμοιόω to make like 1 (2.6) (0.334) (0.21) too few
νοητός perceptible to the mind, thinkable 1 (2.6) (1.254) (0.1) too few
ποσόω to reckon up, count 2 (5.2) (0.48) (0.0) too few
τόπος a place 1 (2.6) (8.538) (6.72) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (2.6) (2.014) (6.77) too few
τοσόσδε so strong, so able 1 (2.6) (0.411) (0.66) too few
εὐθύς straight, direct 1 (2.6) (5.672) (5.93) too few
σάρξ flesh 1 (2.6) (3.46) (0.29) too few
μανότης looseness of texture, porousness 2 (5.2) (0.05) (0.0) too few
παύω to make to cease 1 (2.6) (1.958) (2.55) too few
ὀνομάζω to name 1 (2.6) (4.121) (1.33) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (2.6) (1.897) (0.35) too few
διαφαίνω to shew through, let 1 (2.6) (0.09) (0.17) too few
γεννητικός generative, productive 1 (2.6) (0.163) (0.0) too few
ποιότης quality 1 (2.6) (2.429) (0.01) too few
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 1 (2.6) (0.629) (0.2) too few
ὄϊς sheep 1 (2.6) (1.922) (0.78) too few
παράδειγμα a pattern 1 (2.6) (1.433) (0.41) too few
οὖ letter omicron; translit. Lat. -u- 1 (2.6) (0.364) (0.02) too few
μήνυσις laying of information 1 (2.6) (0.02) (0.01) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (2.6) (13.803) (8.53) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (2.6) (8.435) (8.04) too few
δευτερόω do the second time: repeat 1 (2.6) (0.306) (0.08) too few
καλέω to call, summon 1 (2.6) (10.936) (8.66) too few
ἐμποδίζω to put the feet in bonds, to fetter 1 (2.6) (0.222) (0.1) too few
πρόβλημα anything projecting, a headland, promontory 1 (2.6) (0.905) (0.15) too few
εἴρω to fasten together in rows, to string 1 (2.6) (0.317) (0.72) too few
ἐνεργός at work, working, active, busy 1 (2.6) (0.11) (0.48) too few
προεῖπον to tell 1 (2.6) (0.428) (0.63) too few
πάντως altogether; 1 (2.6) (2.955) (0.78) too few
πρόοδος2 (n.) a going on, advance, progress 1 (2.6) (0.125) (0.01) too few
σύστασις a putting together, composition 1 (2.6) (0.753) (0.39) too few
αἰσθητικός of/for sense perception 9 (23.6) (0.851) (0.0) too few
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 (2.6) (63.859) (4.86) too few
καθόσον in so far as, inasmuch as 2 (5.2) (0.169) (0.0) too few
ah! 1 (2.6) (1.559) (0.48) too few
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 1 (2.6) (1.077) (0.46) too few
φώς a man 1 (2.6) (0.967) (1.32) too few
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 (2.6) (0.705) (0.23) too few
ἐπιδρομή a sudden inroad, a raid, attack 1 (2.6) (0.066) (0.07) too few
ἀντιλαμβάνω to receive instead of 1 (2.6) (0.465) (0.21) too few
ἄοσμος having no smell 1 (2.6) (0.01) (0.0) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (2.6) (1.308) (1.44) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 (5.2) (5.448) (5.3)
εἰς into, to c. acc. 30 (78.5) (66.909) (80.34)
τροπός a twisted leathern thong 2 (5.2) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 2 (5.2) (7.612) (5.49)
ἕκαστος every, every one, each, each one 4 (10.5) (12.667) (11.08)
τε and 40 (104.7) (62.106) (115.18)
ἄλλος other, another 15 (39.3) (40.264) (43.75)
ἐκεῖνος that over there, that 6 (15.7) (22.812) (17.62)
ἀνά up, upon 2 (5.2) (4.693) (6.06)
χράομαι use, experience 2 (5.2) (5.93) (6.1)
πάλιν back, backwards 2 (5.2) (10.367) (6.41)
οὔτε neither / nor 5 (13.1) (13.727) (16.2)
ἐκ from out of 16 (41.9) (54.157) (51.9)
ἄν modal particle 11 (28.8) (32.618) (38.42)
σύν along with, in company with, together with 2 (5.2) (4.575) (7.0)
πλείων more, larger 2 (5.2) (7.783) (7.12)
ἔτι yet, as yet, still, besides 4 (10.5) (11.058) (14.57)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 (5.2) (18.33) (7.31)
ὅτε when 2 (5.2) (4.994) (7.56)
either..or; than 6 (15.7) (34.073) (23.24)
οὖν so, then, therefore 6 (15.7) (34.84) (23.41)
δέ but 90 (235.6) (249.629) (351.92)
γε at least, at any rate 8 (20.9) (24.174) (31.72)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 14 (36.6) (56.75) (56.58)
ποιέω to make, to do 9 (23.6) (29.319) (37.03)
ὅσος as much/many as 3 (7.9) (13.469) (13.23)
ἀκούω to hear 2 (5.2) (6.886) (9.12)
ἀλλά otherwise, but 10 (26.2) (54.595) (46.87)
ὁράω to see 3 (7.9) (16.42) (18.27)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 (10.5) (21.235) (25.5)
ἅμα at once, at the same time 2 (5.2) (6.88) (12.75)
ἀπό from, away from. c. gen. 3 (7.9) (30.074) (22.12)
πολύς much, many 6 (15.7) (35.28) (44.3)
ὅδε this 3 (7.9) (10.255) (22.93)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 2 (5.2) (12.401) (17.56)
ἐάν if 2 (5.2) (23.689) (20.31)
ἐγώ I (first person pronoun) 7 (18.3) (54.345) (87.02)
δή [interactional particle: S&H on same page] 2 (5.2) (17.728) (33.0)

PAGINATE