Hippocrates, De officina medici

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg008.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

589 lemmas; 2,282 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
σίνος hurt, harm, mischief, injury 7 (30.7) (0.04) (0.01)
διάτασις tension 3 (13.1) (0.051) (0.01)
βουβών the groin 3 (13.1) (0.169) (0.01)
ἀνάληψις a taking up 5 (21.9) (0.132) (0.01)
εὔθετος well-arranged 2 (8.8) (0.052) (0.01)
ἔκτασις extension 2 (8.8) (0.118) (0.01)
σπλήν the milt, spleen; compression bandage 2 (8.8) (0.423) (0.01)
ἀνατρίβω to rub well, rub clean 2 (8.8) (0.026) (0.01)
ἀτρεμέω not to tremble, to keep still 2 (8.8) (0.057) (0.01)
τεχνητός artificial 2 (8.8) (0.062) (0.01)
παραίρημα the edge 2 (8.8) (0.001) (0.01)
ἐγγώνιος forming an angle 2 (8.8) (0.018) (0.01)
ὑπόδεσις a putting on one's shoes 3 (13.1) (0.024) (0.02)
ὀθόνιον a piece of fine linen 6 (26.3) (0.245) (0.04)
θερμότης heat 2 (8.8) (1.143) (0.01)
εὔρυθμος rhythmical 3 (13.1) (0.056) (0.02)
ἰσχναίνω to make dry 2 (8.8) (0.035) (0.01)
νάρθηξ the Bacchanalian wands 6 (26.3) (0.091) (0.04)
ἰσχνός dry, withered, lean, meagre 3 (13.1) (0.214) (0.02)
εὐσταλής well-equipt 2 (8.8) (0.015) (0.01)
ἰατρεῖον a surgery 2 (8.8) (0.032) (0.01)
ἅμμα anything tied 4 (17.5) (0.037) (0.04)
χαλαρός slack, loose 2 (8.8) (0.108) (0.02)
ἐκπετάννυμι to spread out 2 (8.8) (0.017) (0.02)
κατάντης down-hill, downward, steep 2 (8.8) (0.056) (0.02)
λοξός slanting, crosswise, aslant 3 (13.1) (0.342) (0.04)
ὅριος of boundaries 3 (13.1) (0.17) (0.04)
εὐκρινής well-separated 3 (13.1) (0.019) (0.04)
φλέψ a vein 2 (8.8) (1.699) (0.03)
ἐπιδέω to bind on 9 (39.4) (0.22) (0.14)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 4 (17.5) (0.255) (0.07)
ἐλινύω to keep holiday, to take rest, be at rest, keep quiet, stand idle 3 (13.1) (0.028) (0.05)
σιμός snub-nosed, flat-nosed 2 (8.8) (0.232) (0.04)
μαλθακός soft 9 (39.4) (0.252) (0.17)
διάστασις a standing aloof, separation 3 (13.1) (0.667) (0.06)
χρῆσις a using, employment, use 4 (17.5) (0.787) (0.08)
ἄπονος without toil 5 (21.9) (0.11) (0.1)
πάχος thickness 5 (21.9) (0.367) (0.11)
δάκτυλος a finger 8 (35.1) (1.064) (0.23)
ὄργανος working 2 (8.8) (0.429) (0.06)
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 2 (8.8) (0.151) (0.06)
πλάτος breadth, width 8 (35.1) (1.095) (0.24)
διαστέλλω to put asunder, tear open 2 (8.8) (0.246) (0.07)
ἀποπίπτω to fall off from 3 (13.1) (0.097) (0.11)
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 3 (13.1) (0.43) (0.13)
θέσις a setting, placing, arranging 6 (26.3) (1.601) (0.25)
αὐγή the light of the sun, sunlight 7 (30.7) (0.298) (0.3)
ἄνισος unequal, uneven 2 (8.8) (0.593) (0.09)
ὁμαλός even, level 4 (17.5) (0.41) (0.19)
μόνιμος staying in one's place, stable, steadfast 2 (8.8) (0.192) (0.1)
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 7 (30.7) (0.77) (0.37)
βραχίων the arm 2 (8.8) (0.539) (0.11)
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 14 (61.3) (0.382) (0.78)
ἀγκών the bend of the arm, the elbow 3 (13.1) (0.254) (0.17)
χειρίζω handle, manipulate 11 (48.2) (0.081) (0.64)
καταντάω come down to, arrive 2 (8.8) (0.16) (0.12)
κνήμη the part between the knee and ankle, the leg 3 (13.1) (0.413) (0.18)
σκέλος the leg 4 (17.5) (0.863) (0.24)
κατάληψις a seizing 2 (8.8) (0.305) (0.13)
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 2 (8.8) (0.233) (0.13)
περιβολή anything which is thrown round, a covering 2 (8.8) (0.093) (0.14)
εὔπορος easy to pass 3 (13.1) (0.173) (0.21)
σχῆμα form, figure, appearance 8 (35.1) (4.435) (0.59)
ἐπιδέω2 to want 2 (8.8) (0.084) (0.15)
διορθόω to make quite straight, set right, amend 3 (13.1) (0.161) (0.23)
ἤ2 exclam. 2 (8.8) (1.346) (0.16)
κυκλέω to move round and round, wheel along 2 (8.8) (0.081) (0.17)
διόρθωσις a making straight, restoration, reform 2 (8.8) (0.128) (0.18)
κάτω down, downwards 10 (43.8) (3.125) (0.89)
πλατύς wide, broad 3 (13.1) (0.756) (0.3)
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 2 (8.8) (0.15) (0.22)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 14 (61.3) (3.876) (1.61)
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 6 (26.3) (0.978) (0.69)
ἄνω2 up, upwards 12 (52.6) (3.239) (1.45)
σκληρός hard 2 (8.8) (1.221) (0.24)
μῆκος length 7 (30.7) (1.601) (0.86)
ἕλκος a wound 2 (8.8) (1.026) (0.26)
παχύς thick, stout 3 (13.1) (1.124) (0.4)
ψαύω to touch 2 (8.8) (0.234) (0.27)
ὁπόσος as many as 5 (21.9) (1.404) (0.7)
ἥκιστος least 8 (35.1) (0.653) (1.14)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 3 (13.1) (1.671) (0.44)
ἰσχύς strength 4 (17.5) (0.923) (0.62)
ὀστέον bone 4 (17.5) (2.084) (0.63)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 2 (8.8) (0.486) (0.32)
ἰάομαι to heal, cure 2 (8.8) (1.023) (0.32)
ἐρείδω cause to lean, prop 3 (13.1) (0.141) (0.49)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 4 (17.5) (1.603) (0.65)
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 3 (13.1) (0.477) (0.49)
κυκλόω to encircle, surround 2 (8.8) (0.211) (0.34)
τραῦμα a wound, hurt 2 (8.8) (0.506) (0.34)
ἐφοράω to oversee, observe, survey 3 (13.1) (0.325) (0.56)
κοῦφος light, nimble 2 (8.8) (0.942) (0.38)
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 2 (8.8) (0.743) (0.38)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 8 (35.1) (10.005) (1.56)
τεκμαίρομαι to fix by a mark 2 (8.8) (0.255) (0.39)
ἔθος custom, habit 3 (13.1) (1.231) (0.59)
μεταλλάσσω to change, alter 3 (13.1) (0.132) (0.63)
πῆχυς the fore-arm 2 (8.8) (0.633) (0.43)
ἁρμονία a fastening 2 (8.8) (0.613) (0.44)
γόνυ the knee 6 (26.3) (0.542) (1.34)
ἑλίσσω to turn round, to turn 2 (8.8) (0.092) (0.46)
μέσης a wind between 2 (8.8) (1.256) (0.46)
ἕδρα a sitting-place 2 (8.8) (0.381) (0.47)
ὅπου where 5 (21.9) (1.571) (1.19)
ἐργάζομαι to work, labour 6 (26.3) (2.772) (1.58)
ἀριστερός left, on the left 2 (8.8) (0.981) (0.53)
μέτριος within measure 3 (13.1) (1.299) (0.8)
ἁπλόος single, simple 3 (13.1) (6.452) (0.83)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 3 (13.1) (4.93) (0.86)
ἔσχατος outermost 3 (13.1) (2.261) (0.9)
ὅπη by which way 3 (13.1) (0.356) (0.94)
δράω to do 8 (35.1) (1.634) (2.55)
περιβάλλω to throw round 2 (8.8) (0.519) (0.64)
σῶμα the body 10 (43.8) (16.622) (3.34)
πλευρά a rib 2 (8.8) (1.164) (0.69)
κεφαλή the head 8 (35.1) (3.925) (2.84)
κάθημαι to be seated 3 (13.1) (0.912) (1.11)
μήτε neither / nor 14 (61.3) (5.253) (5.28)
ὑστεραῖος on the day after, the next day 2 (8.8) (0.315) (0.77)
ἁρμόζω to fit together, join 3 (13.1) (1.185) (1.18)
ἐναντίος opposite 11 (48.2) (8.842) (4.42)
προσλαμβάνω to take or receive in addition 2 (8.8) (0.664) (0.81)
ὅμοιος like, resembling 12 (52.6) (10.645) (5.05)
πρόσω forwards, onwards, further 2 (8.8) (1.411) (0.96)
ἔνθεν whence; thence 2 (8.8) (0.579) (0.99)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 11 (48.2) (4.236) (5.53)
μηδέ but not 10 (43.8) (4.628) (5.04)
τροφή nourishment, food, victuals 2 (8.8) (3.098) (1.03)
τίη why? wherefore? 26 (113.9) (26.493) (13.95)
which way, where, whither, in 5 (21.9) (4.108) (2.83)
τρίτος the third 4 (17.5) (4.486) (2.33)
ἄκρος at the furthest point 2 (8.8) (1.252) (1.18)
μέσος middle, in the middle 7 (30.7) (6.769) (4.18)
λύω to loose 5 (21.9) (2.411) (3.06)
ἄνευ without 3 (13.1) (2.542) (1.84)
either..or; than 36 (157.8) (34.073) (23.24)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 17 (74.5) (16.105) (11.17)
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 2 (8.8) (1.23) (1.34)
ὕστερος latter, last 2 (8.8) (1.506) (1.39)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 4 (17.5) (2.343) (2.93)
ἀμφότερος each of two, both 7 (30.7) (4.116) (5.17)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 4 (17.5) (1.67) (3.01)
μικρός small, little 4 (17.5) (5.888) (3.02)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 5 (21.9) (15.198) (3.78)
ἐγγύς near, nigh, at hand 3 (13.1) (1.452) (2.28)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 2 (8.8) (1.228) (1.54)
πλήν except 4 (17.5) (2.523) (3.25)
ὦμος shoulder (with the upper arm) 2 (8.8) (0.563) (1.63)
κατέχω to hold fast 3 (13.1) (1.923) (2.47)
ἴσως equally, in like manner 2 (8.8) (2.15) (1.68)
στῆθος the breast 2 (8.8) (0.467) (1.7)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 2 (8.8) (0.938) (1.7)
ὥστε so that 11 (48.2) (10.717) (9.47)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 3 (13.1) (1.651) (2.69)
μάλιστα most 10 (43.8) (6.673) (9.11)
μᾶλλον more, rather 9 (39.4) (11.489) (8.35)
δεξιός on the right hand 2 (8.8) (1.733) (1.87)
τέσσαρες four 2 (8.8) (2.963) (1.9)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 5 (21.9) (9.107) (4.91)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 3 (13.1) (4.115) (3.06)
ἥσσων less, weaker 2 (8.8) (2.969) (2.18)
ὀλίγος few, little, scanty, small 5 (21.9) (5.317) (5.48)
νέμω to deal out, distribute, dispense 2 (8.8) (0.685) (2.19)
κοινός common, shared in common 4 (17.5) (6.539) (4.41)
μή not 32 (140.2) (50.606) (37.36)
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 2 (8.8) (1.028) (2.36)
ἔργον work 7 (30.7) (5.905) (8.65)
ἔνθα there 5 (21.9) (1.873) (6.42)
δέω to bind, tie, fetter 12 (52.6) (17.994) (15.68)
δῆλος visible, conspicuous 2 (8.8) (5.582) (2.64)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 2 (8.8) (2.518) (2.71)
πλεῖστος most, largest 4 (17.5) (4.005) (5.45)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 4 (17.5) (6.8) (5.5)
δεῖ it is necessary 8 (35.1) (13.387) (11.02)
τῇ here, there 9 (39.4) (18.312) (12.5)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 11 (48.2) (17.692) (15.52)
παρέχω to furnish, provide, supply 3 (13.1) (2.932) (4.24)
ἕτερος the one; the other (of two) 5 (21.9) (18.33) (7.31)
ἀφίημι to send forth, discharge 2 (8.8) (2.477) (2.96)
ταχύς quick, swift, fleet 4 (17.5) (3.502) (6.07)
δεύτερος second 2 (8.8) (6.183) (3.08)
χράω to fall upon, attack, assail 3 (13.1) (5.601) (4.92)
ἵστημι to make to stand 4 (17.5) (4.072) (7.15)
χείρ the hand 6 (26.3) (5.786) (10.92)
ὀρθός straight 2 (8.8) (3.685) (3.67)
τρεῖς three 2 (8.8) (4.87) (3.7)
ὅπως how, that, in order that, as 3 (13.1) (4.748) (5.64)
ἐρῶ [I will say] 2 (8.8) (8.435) (3.94)
ἐκ from out of 26 (113.9) (54.157) (51.9)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 2 (8.8) (3.696) (3.99)
χράομαι use, experience 3 (13.1) (5.93) (6.1)
ὅταν when, whenever 2 (8.8) (9.255) (4.07)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 14 (61.3) (55.077) (29.07)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 4 (17.5) (13.803) (8.53)
ἀγαθός good 3 (13.1) (9.864) (6.93)
εὑρίσκω to find 2 (8.8) (6.155) (4.65)
μέν on the one hand, on the other hand 51 (223.5) (109.727) (118.8)
πρῶτος first 7 (30.7) (18.707) (16.57)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 2 (8.8) (3.717) (4.75)
ἀπό from, away from. c. gen. 9 (39.4) (30.074) (22.12)
πούς a foot 2 (8.8) (2.799) (4.94)
ἔπειτα then, next 3 (13.1) (2.603) (7.5)
πρίν before; (after negated main clause) until 2 (8.8) (2.157) (5.09)
ὅς2 [possessive pronoun] 15 (65.7) (47.672) (39.01)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 (8.8) (5.448) (5.3)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 19 (83.3) (76.461) (54.75)
δέ but 121 (530.2) (249.629) (351.92)
πρότερος before, earlier 8 (35.1) (25.424) (23.72)
ὅς who, that, which: relative pronoun 64 (280.5) (208.764) (194.16)
μέγας big, great 8 (35.1) (18.419) (25.96)
ὅσος as much/many as 4 (17.5) (13.469) (13.23)
εἰς into, to c. acc. 24 (105.2) (66.909) (80.34)
ἄλλος other, another 13 (57.0) (40.264) (43.75)
εἶδον to see 2 (8.8) (4.063) (7.0)
ἅπας quite all, the whole 2 (8.8) (10.904) (7.0)
ὡς as, how 18 (78.9) (68.814) (63.16)
πλείων more, larger 2 (8.8) (7.783) (7.12)
ἔχω to have 13 (57.0) (48.945) (46.31)
ὁράω to see 5 (21.9) (16.42) (18.27)
the 287 (1257.7) (1391.018) (1055.57)
οὖν so, then, therefore 6 (26.3) (34.84) (23.41)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 14 (61.3) (56.75) (56.58)
ἐάν if 5 (21.9) (23.689) (20.31)
ἐν in, among. c. dat. 21 (92.0) (118.207) (88.06)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 14 (61.3) (64.142) (59.77)
ἡμέρα day 2 (8.8) (8.416) (8.56)
καλός beautiful 3 (13.1) (9.11) (12.96)
καί and, also 98 (429.4) (544.579) (426.61)
σύγκαμψις a bending together 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (4.4) (0.404) (0.66) too few
σιγάω to be silent 1 (4.4) (0.333) (0.34) too few
μαλακός soft 1 (4.4) (0.963) (0.55) too few
ἄριστος best 1 (4.4) (2.087) (4.08) too few
ἀπεναντίον the opposite 1 (4.4) (0.061) (0.01) too few
μείων less 1 (4.4) (0.213) (0.29) too few
χειρισμός handling, manipulation, treatment 1 (4.4) (0.02) (0.24) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (4.4) (5.786) (1.93) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (4.4) (0.284) (0.36) too few
σφυρόν the ankle 1 (4.4) (0.112) (0.07) too few
ἀνύω to effect, achieve, accomplish, complete 1 (4.4) (0.32) (0.58) too few
ὄπισθεν behind, at the back 1 (4.4) (0.723) (1.17) too few
ἐπάγω to bring on 1 (4.4) (2.387) (0.82) too few
ἔρεισμα a prop, stay, support 1 (4.4) (0.044) (0.07) too few
σύμμετρος commensurate with 1 (4.4) (1.278) (0.14) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (4.4) (1.358) (0.37) too few
ἕβδομος seventh 1 (4.4) (0.727) (0.27) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 (4.4) (12.401) (17.56) too few
πάντῃ every way, on every side 1 (4.4) (1.179) (1.03) too few
εὐανάληπτος easy to recover 1 (4.4) (0.002) (0.01) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (4.4) (0.865) (1.06) too few
κατάχυσις pouring on 4 (17.5) (0.014) (0.0) too few
ἀλλοῖος of another sort 1 (4.4) (0.199) (0.24) too few
προσαναγκάζω to force 1 (4.4) (0.027) (0.13) too few
ἑτερόρροπος inclined to one side 1 (4.4) (0.007) (0.0) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 (4.4) (2.333) (3.87) too few
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 1 (4.4) (0.457) (0.41) too few
ἄρμενα the tackling 1 (4.4) (0.011) (0.04) too few
ἀποκλείω to shut off from 1 (4.4) (0.193) (0.33) too few
δισσός two-fold, double 1 (4.4) (1.099) (0.3) too few
μέλος a limb; a phrase of song; a song 1 (4.4) (0.803) (0.91) too few
κυλλός crooked, crippled 1 (4.4) (0.023) (0.01) too few
παράθεσις juxta-position, neighbourhood 1 (4.4) (0.219) (0.24) too few
ὁδοιπορέω to travel, walk 1 (4.4) (0.067) (0.07) too few
τρόφις well-fed, stout, large 1 (4.4) (0.153) (0.08) too few
ἀποκλάω to break off 1 (4.4) (0.0) (0.0) too few
(Cyr.) where 1 (4.4) (1.241) (0.15) too few
ὑπεναντίος set over against, meeting 1 (4.4) (0.243) (1.62) too few
σπάσμα a spasm, convulsion 1 (4.4) (0.023) (0.0) too few
ἀλλά otherwise, but 1 (4.4) (54.595) (46.87) too few
ἀποξέω to shave off, to cut off 1 (4.4) (0.005) (0.0) too few
ὑποτάσσω to place 1 (4.4) (0.402) (0.32) too few
ἐνέρεισις pressure 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
ἐπισυλλέγω collect besides 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
μεταλλαγή change 1 (4.4) (0.024) (0.02) too few
διάστημα an interval 1 (4.4) (1.324) (0.56) too few
ὄνυξ talons, claws, nails 1 (4.4) (0.194) (0.13) too few
στοχάζομαι to aim 1 (4.4) (0.271) (0.3) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (4.4) (12.618) (6.1) too few
σφυγμός a throbbing of parts, pulsation, vibration 2 (8.8) (1.318) (0.0) too few
ἐνεός dumb, deaf and dumb 1 (4.4) (0.029) (0.03) too few
καταφανής clearly seen, in sight 1 (4.4) (0.124) (0.27) too few
ὀργαίνω to make angry, enrage 1 (4.4) (0.099) (0.03) too few
κουρά a shearing 1 (4.4) (0.197) (1.78) too few
τεκμαρτέος to be determined 1 (4.4) (0.003) (0.0) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (4.4) (3.66) (3.87) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (4.4) (1.14) (0.72) too few
παχύνω to thicken, fatten 1 (4.4) (0.19) (0.03) too few
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 1 (4.4) (1.286) (0.06) too few
ἀπόσφιγξις squeezing tight 1 (4.4) (0.003) (0.0) too few
κορυφή the head, top, highest point; 1 (4.4) (0.483) (0.72) too few
δίδωμι to give 1 (4.4) (11.657) (13.85) too few
προσβάλλω to strike 1 (4.4) (0.519) (1.04) too few
αἷμα blood 1 (4.4) (3.53) (1.71) too few
εἷς one 1 (4.4) (23.591) (10.36) too few
ὑπόρρυσις surface-drain 1 (4.4) (0.006) (0.0) too few
ἀμείβω change, alternate, respond 1 (4.4) (0.417) (2.22) too few
ἔκτρεψις displacement, distortion 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
μαστός one of the breasts 1 (4.4) (0.254) (0.3) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (4.4) (4.795) (6.12) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (4.4) (0.24) (0.38) too few
μέτρον that by which anything is measured 1 (4.4) (1.22) (0.77) too few
εὖ well 1 (4.4) (2.642) (5.92) too few
εἴκοσι twenty 1 (4.4) (0.899) (2.3) too few
ἀνάτριψις chafing, friction 1 (4.4) (0.008) (0.0) too few
τήκω to melt, melt down 1 (4.4) (0.321) (0.27) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (4.4) (0.786) (0.98) too few
προσπεριβάλλω to put round besides 1 (4.4) (0.008) (0.01) too few
λαπαρός slack, loose 1 (4.4) (0.023) (0.0) too few
παρέξειμι pass by, pass alongside of, avoid, trespass 1 (4.4) (0.018) (0.1) too few
γίγνομαι become, be born 1 (4.4) (53.204) (45.52) too few
ὕψος height 1 (4.4) (0.539) (0.34) too few
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 1 (4.4) (5.553) (4.46) too few
διαναγκάζω drill, train 1 (4.4) (0.007) (0.0) too few
αἴρω to take up, raise, lift up 1 (4.4) (2.825) (10.15) too few
μασχάλη the armpit 1 (4.4) (0.177) (0.0) too few
οὗ where 1 (4.4) (6.728) (4.01) too few
ῥίς the nose 1 (4.4) (0.825) (0.21) too few
ἀνά up, upon 1 (4.4) (4.693) (6.06) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (4.4) (9.032) (7.24) too few
παρακολλάω glue 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
ἐκτρέπω to turn out of the course, to turn aside 1 (4.4) (0.143) (0.15) too few
κυρτός bulging, swelling 1 (4.4) (0.198) (0.04) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (4.4) (5.82) (8.27) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (4.4) (1.966) (1.67) too few
λεία tool for smoothing stone 1 (4.4) (0.469) (0.61) too few
τρέχω to run 1 (4.4) (0.495) (0.49) too few
ἀνάρροπος tilted up 1 (4.4) (0.004) (0.0) too few
νόμος usage, custom, law, ordinance 1 (4.4) (5.63) (4.23) too few
ἔξω out 1 (4.4) (2.334) (2.13) too few
ὕδωρ water 1 (4.4) (7.043) (3.14) too few
κεφάλαιος of the head 1 (4.4) (0.962) (0.27) too few
καταχέω to pour down upon, pour over 1 (4.4) (0.143) (0.25) too few
φημί to say, to claim 1 (4.4) (36.921) (31.35) too few
πλανώδης wandering 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
κενεών the hollow below the ribs, the flank 1 (4.4) (0.055) (0.04) too few
θιγγάνω to touch, handle 1 (4.4) (0.117) (0.18) too few
φυγή flight 1 (4.4) (0.734) (1.17) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (4.4) (3.714) (2.8) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (4.4) (2.978) (3.52) too few
ἔνδεια want, need, lack 1 (4.4) (0.423) (0.18) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (4.4) (8.59) (11.98) too few
γλῶσσα the tongue 1 (4.4) (1.427) (1.17) too few
ἀπόστασις a standing away from 1 (4.4) (0.519) (0.55) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (4.4) (3.295) (3.91) too few
ἀπόσπασμα that which is torn off, a piece, rag, shred 1 (4.4) (0.015) (0.0) too few
τρέπω to turn 1 (4.4) (1.263) (3.2) too few
ἄχθος a weight, burden, load 1 (4.4) (0.092) (0.13) too few
ἀργία idleness, laziness 1 (4.4) (0.142) (0.06) too few
νεῦρον a sinew, tendon; 1 (4.4) (1.281) (0.05) too few
μανθάνω to learn 1 (4.4) (3.86) (3.62) too few
εὐφυΐα natural goodness of growth 1 (4.4) (0.06) (0.06) too few
σωλήν a channel, gutter, pipe 1 (4.4) (0.057) (0.01) too few
ἀνάπλασις remodelling, new formation 2 (8.8) (0.007) (0.0) too few
ὑποτίθημι to place under, to suggest 1 (4.4) (1.68) (0.55) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (4.4) (1.068) (1.87) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (4.4) (1.336) (3.27) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (4.4) (2.189) (1.62) too few
ἡδύς sweet 1 (4.4) (2.071) (1.82) too few
αὔξησις growth, increase 1 (4.4) (0.77) (0.24) too few
καταπρηνής down-turned 1 (4.4) (0.006) (0.04) too few
πληρόω to make full 1 (4.4) (1.781) (0.98) too few
ἕρμασμα prop, support 1 (4.4) (0.004) (0.0) too few
ἵξις coming 2 (8.8) (0.06) (0.0) too few
παραξέω to graze 1 (4.4) (0.029) (0.01) too few
ἡμίτομος half cut through, cut in two 1 (4.4) (0.012) (0.01) too few
κηκίω to gush 1 (4.4) (0.033) (0.07) too few
ἐκεῖσε thither, to that place 1 (4.4) (0.623) (0.61) too few
χαλάω to slacken, loosen 1 (4.4) (0.188) (0.11) too few
ἐξέχω to stand out 1 (4.4) (0.08) (0.01) too few
ἀσαρκής not fleshly 1 (4.4) (0.007) (0.0) too few
βήξ a cough 1 (4.4) (0.245) (0.01) too few
ὕπειμι be under 1 (4.4) (0.07) (0.1) too few
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 1 (4.4) (4.909) (7.73) too few
μέση mese 1 (4.4) (0.527) (0.24) too few
βραχύτης shortness 1 (4.4) (0.048) (0.03) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (4.4) (7.547) (5.48) too few
πίεσις squeezing, compression 3 (13.1) (0.028) (0.0) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (4.4) (1.591) (1.51) too few
ὑπηρέτης (an under-rower); a servant 1 (4.4) (0.273) (0.24) too few
βαίνω to walk, step 1 (4.4) (0.745) (4.32) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (4.4) (1.325) (1.52) too few
χυμός juice 1 (4.4) (1.871) (0.01) too few
κελεύω to urge 1 (4.4) (3.175) (6.82) too few
εὐθυωρία straight course 1 (4.4) (0.068) (0.01) too few
ἔκπτωμα dislocation 1 (4.4) (0.007) (0.0) too few
ἐπεῖδον to look upon, behold 1 (4.4) (0.088) (0.07) too few
ἰγνύα the part behind the thigh and knee, the ham 1 (4.4) (0.069) (0.01) too few
μῦς the field-mouse, muscle, mussel 1 (4.4) (1.812) (0.08) too few
συντείνω to stretch together, strain, draw tight, brace up 1 (4.4) (0.151) (0.1) too few
σχέσις a state, condition 1 (4.4) (0.905) (0.01) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (4.4) (0.758) (0.44) too few
μηρός the thigh 1 (4.4) (0.585) (0.57) too few
συμψαύω to touch one another 1 (4.4) (0.006) (0.02) too few
ἅλις in heaps, crowds, swarms, in abundance, in plenty 1 (4.4) (0.124) (0.44) too few
σύμπας all together, all at once, all in a body 1 (4.4) (1.33) (1.47) too few
συνδίδωμι contribute 1 (4.4) (0.004) (0.0) too few
ἠμί to say 1 (4.4) (1.545) (0.25) too few
ἕξις a having, possession 1 (4.4) (1.893) (0.23) too few
μετριότης moderation 1 (4.4) (0.06) (0.07) too few
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 (4.4) (1.366) (1.96) too few
ἐπιβαίνω to go upon 1 (4.4) (0.555) (1.14) too few
πάρειμι be present 1 (4.4) (5.095) (8.94) too few
εὔσχετος easily kept in its place 2 (8.8) (0.003) (0.0) too few
παραλλάσσω to make things alternate, to transpose 1 (4.4) (0.152) (0.2) too few
σαρκόω to make to look like flesh 3 (13.1) (0.095) (0.0) too few
κάτωθεν from below, up from below 1 (4.4) (0.437) (0.13) too few
πρόσθεν before 1 (4.4) (1.463) (2.28) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (4.4) (7.612) (5.49) too few
τρίβος a worn or beaten track, path, attrition, delay, exercise 1 (4.4) (0.092) (0.01) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (4.4) (0.763) (0.8) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (4.4) (2.273) (1.08) too few
μόριος of burial 1 (4.4) (1.44) (0.04) too few
παιδίον a child 1 (4.4) (1.117) (0.81) too few
ἀπόκλασμα fracture near a joint 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 1 (4.4) (0.698) (2.34) too few
καταβολή a throwing 1 (4.4) (0.092) (0.06) too few
παρασκευή preparation 1 (4.4) (0.495) (1.97) too few
συρραφή sewing together, seam 2 (8.8) (0.002) (0.0) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (4.4) (5.491) (7.79) too few
κάταγμα2 fragment; fracture 2 (8.8) (0.037) (0.0) too few
ἐξερύω to draw out of 1 (4.4) (0.012) (0.12) too few
ἁπλῶς singly, in one way 1 (4.4) (3.946) (0.5) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (4.4) (13.567) (4.4) too few
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 (4.4) (12.481) (8.47) too few
ἔγχυμα instillation 1 (4.4) (0.011) (0.01) too few
πάσχω to experience, to suffer 1 (4.4) (6.528) (5.59) too few
ἄκνησμος without irritation 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
συνεπιδέω bandage as well 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
ἀνακλάω to bend back 1 (4.4) (0.099) (0.03) too few
τετράπτυχος fourfold 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 (4.4) (17.728) (33.0) too few
ἀκοή a hearing, the sound heard 1 (4.4) (0.941) (0.44) too few
μήν now verily, full surely 1 (4.4) (6.388) (6.4) too few
μινυθέω reduce 3 (13.1) (0.007) (0.0) too few
ἀνάλημμα that which is used for repairing 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
ἐξίστημι to put out of its place, to change 1 (4.4) (0.482) (0.23) too few
ὑποπτεύω to be suspicious 1 (4.4) (0.228) (0.41) too few
πταρμός a sneezing 1 (4.4) (0.052) (0.04) too few
προσαγωγή a bringing to 1 (4.4) (0.06) (0.06) too few
ἐπιτροφή sustenance 1 (4.4) (0.0) (0.0) too few
συναγωγή a bringing together, uniting 1 (4.4) (0.421) (0.11) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (4.4) (4.575) (7.0) too few
φλεγμονή fiery heat 1 (4.4) (0.666) (0.0) too few
ἄρθρον a joint 1 (4.4) (0.873) (0.1) too few
συμμετρία commensurability 1 (4.4) (0.357) (0.04) too few
εὐκατάληπτος easy to apprehend 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
ὅθεν from where, whence 1 (4.4) (2.379) (1.29) too few
τίθημι to set, put, place 1 (4.4) (6.429) (7.71) too few
ἁπαλύνω to soften 1 (4.4) (0.008) (0.0) too few
τοσοῦτος so large, so tall 1 (4.4) (5.396) (4.83) too few
ἑρμάζω steady, support 2 (8.8) (0.004) (0.0) too few
βλάβη hurt, harm, damage 1 (4.4) (0.763) (0.45) too few
χειρουργία a working by hand, practice of a handicraft 1 (4.4) (0.081) (0.01) too few
ἐκθήλυνσις becoming soft, relaxation 1 (4.4) (0.004) (0.0) too few
περίρρεψις slipping to one side 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
στέμμα a wreath, garland 1 (4.4) (0.037) (0.09) too few
νύξ the night 1 (4.4) (2.561) (5.42) too few
τόπος a place 1 (4.4) (8.538) (6.72) too few
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 (4.4) (2.641) (2.69) too few
κάρτα very, very, much, extremely 1 (4.4) (0.204) (0.8) too few
ὑποδεσμίς under-bandage 1 (4.4) (0.011) (0.0) too few
κηρωτή cerate 1 (4.4) (0.126) (0.0) too few
μετέωρος raised from the ground, hanging 1 (4.4) (0.442) (0.55) too few
ἥμισυς half 1 (4.4) (1.26) (1.05) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (4.4) (0.949) (1.25) too few
οἴδημα a swelling, tumour 2 (8.8) (0.19) (0.0) too few
μᾶζα a barley-cake 1 (4.4) (0.113) (0.03) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (4.4) (11.058) (14.57) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (4.4) (0.409) (0.39) too few
πτέρνη heel 1 (4.4) (0.037) (0.0) too few
ἄσαρκος without flesh, lean 1 (4.4) (0.061) (0.0) too few
εὐθύς straight, direct 1 (4.4) (5.672) (5.93) too few
βελτίων better 1 (4.4) (1.81) (1.12) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (4.4) (2.231) (8.66) too few
κρατύνω to strengthen 1 (4.4) (0.131) (0.17) too few
ἀναίρεσις a taking up 1 (4.4) (0.296) (0.13) too few
ἀνάντης up-hill, steep 1 (4.4) (0.043) (0.02) too few
προστέλλω to guard 1 (4.4) (0.016) (0.01) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (4.4) (2.61) (5.45) too few
σάρξ flesh 1 (4.4) (3.46) (0.29) too few
ὁμώνυμος having the same name 1 (4.4) (1.172) (0.07) too few
συντήκω to fuse into one mass, to weld together 1 (4.4) (0.028) (0.02) too few
παύω to make to cease 1 (4.4) (1.958) (2.55) too few
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 1 (4.4) (0.849) (0.49) too few
κατάκειμαι to lie down, lie outstretched 1 (4.4) (0.243) (0.4) too few
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 1 (4.4) (0.531) (0.83) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (4.4) (1.665) (2.81) too few
λεῖος smooth, plain, not embroidered 1 (4.4) (0.724) (0.14) too few
ἐκχύμωμα ecchymosis 1 (4.4) (0.013) (0.0) too few
ἄσκημα an exercise, practice 1 (4.4) (0.007) (0.0) too few
πέντε five 1 (4.4) (1.584) (2.13) too few
ἐκκλίνω to bend out of the regular line 1 (4.4) (0.2) (0.1) too few
ἰσχίον the hip-joint 1 (4.4) (0.274) (0.05) too few
φάτης talker, liar 1 (4.4) (0.011) (0.13) too few
ὁμόζυγος yoked together 1 (4.4) (0.01) (0.0) too few
φυσάω to puff 1 (4.4) (0.117) (0.17) too few
σῴζω to save, keep 1 (4.4) (2.74) (2.88) too few
παράδειγμα a pattern 1 (4.4) (1.433) (0.41) too few
διάστρεμμα wrench, dislocation 1 (4.4) (0.002) (0.0) too few
ὅριον a boundary, limit 1 (4.4) (0.18) (0.04) too few
τίς who? which? 1 (4.4) (21.895) (15.87) too few
ῥέπω to incline downwards, to sink, fall 1 (4.4) (0.221) (0.18) too few
καταντία hanging downwards 1 (4.4) (0.001) (0.0) too few
ἐξερείπω to strike off 1 (4.4) (0.003) (0.04) too few
δυνατός strong, mighty, able 1 (4.4) (3.942) (3.03) too few
ἀποστήριγμα stay, support 3 (13.1) (0.004) (0.0) too few
διΐστημι set apart, separate 1 (4.4) (0.7) (0.41) too few
φάος light, daylight 1 (4.4) (1.873) (1.34) too few
ἕξ six 1 (4.4) (0.945) (0.94) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (4.4) (13.044) (1.39) too few
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 1 (4.4) (1.615) (0.35) too few
βάλλω to throw 1 (4.4) (1.692) (5.49) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (4.4) (7.784) (7.56) too few
ἀθρόος in crowds 1 (4.4) (1.056) (0.86) too few
μετεωρίζω to raise to a height, raise 1 (4.4) (0.093) (0.13) too few
ῥόμβος a spinning-top 1 (4.4) (0.02) (0.02) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (4.4) (2.632) (2.12) too few
βραχύς short 1 (4.4) (2.311) (2.66) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (4.4) (8.435) (8.04) too few
μύλη the nether millstone 1 (4.4) (0.069) (0.03) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (4.4) (2.405) (1.71) too few
νευρά a sinew, bow string 1 (4.4) (0.135) (0.2) too few
ἀφλέγμαντος free from inflammation 1 (4.4) (0.036) (0.0) too few
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 (4.4) (6.432) (8.19) too few
μέρος a part, share 1 (4.4) (11.449) (6.76) too few
κίνησις movement, motion 1 (4.4) (8.43) (0.2) too few
ἀτάρ but, yet 1 (4.4) (0.881) (8.18) too few
κουράς painting on a ceiling 1 (4.4) (0.005) (0.0) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (4.4) (2.36) (4.52) too few
ξηρός dry 1 (4.4) (2.124) (0.15) too few
ἐπίδεσις bandaging 16 (70.1) (0.208) (0.0) too few
ἁφή a lighting, kindling; touch 1 (4.4) (0.883) (0.02) too few
λιχανός the fore-finger 2 (8.8) (0.039) (0.0) too few
πάντως altogether; 1 (4.4) (2.955) (0.78) too few
κατάτασις stretching 1 (4.4) (0.086) (0.0) too few
περιτείνω to stretch all round 1 (4.4) (0.042) (0.03) too few
σκέπαρνον a carpenter's axe 1 (4.4) (0.025) (0.01) too few
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 (4.4) (63.859) (4.86) too few
γενεά race, stock, family 1 (4.4) (0.544) (0.95) too few
συγκάμπτω to bend together, bend the knee 1 (4.4) (0.044) (0.01) too few
κατηχέω to sound, to instruct 1 (4.4) (0.06) (0.04) too few
ἐνσείω to shake in 3 (13.1) (0.013) (0.0) too few
μινύθημα that which is lessened 1 (4.4) (0.003) (0.0) too few
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 (4.4) (2.081) (1.56) too few
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 1 (4.4) (0.27) (0.25) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (4.4) (2.103) (2.21) too few
ῥάμμα anything sewn 3 (13.1) (0.019) (0.0) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (4.4) (3.181) (2.51) too few
πάρεξις presenting 2 (8.8) (0.007) (0.0) too few
λέγω to pick; to say 1 (4.4) (90.021) (57.06) too few
ἀντίληψις exchange, counter, claim, objection 1 (4.4) (0.22) (0.01) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (4.4) (0.851) (1.32) too few
ὅτε when 1 (4.4) (4.994) (7.56) too few
ἐπιδρομή a sudden inroad, a raid, attack 1 (4.4) (0.066) (0.07) too few
τρίπτυχος threefold 1 (4.4) (0.004) (0.01) too few
ἐπίδεσμος an upper 5 (21.9) (0.104) (0.0) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (4.4) (3.114) (2.65) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (4.4) (0.559) (0.74) too few
σύντροφος brought up together with 1 (4.4) (0.069) (0.12) too few
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 1 (4.4) (0.811) (0.04) too few
ἀκούω to hear 2 (8.8) (6.886) (9.12)
χρόνος time 2 (8.8) (11.109) (9.36)
οὕτως so, in this manner 3 (13.1) (28.875) (14.91)
φέρω to bear 2 (8.8) (8.129) (10.35)
γε at least, at any rate 6 (26.3) (24.174) (31.72)
πολύς much, many 8 (35.1) (35.28) (44.3)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 (8.8) (12.667) (11.08)
ἅμα at once, at the same time 2 (8.8) (6.88) (12.75)
ἄν modal particle 6 (26.3) (32.618) (38.42)
οὗτος this; that 19 (83.3) (133.027) (121.95)
πᾶς all, the whole 8 (35.1) (59.665) (51.63)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 3 (13.1) (24.797) (21.7)
τοιοῦτος such as this 2 (8.8) (20.677) (14.9)
ὅτι2 conj.: that, because 3 (13.1) (49.49) (23.92)
λόγος the word 2 (8.8) (29.19) (16.1)
ποιέω to make, to do 4 (17.5) (29.319) (37.03)
διά through c. gen.; because of c. acc. 3 (13.1) (56.77) (30.67)
εἰμί to be 14 (61.3) (217.261) (145.55)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 4 (17.5) (44.62) (43.23)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 2 (8.8) (49.106) (23.97)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 2 (8.8) (26.85) (24.12)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 2 (8.8) (22.709) (26.08)
τις any one, any thing, some one, some thing; 6 (26.3) (97.86) (78.95)
γάρ for 5 (21.9) (110.606) (74.4)
οὐ not 5 (21.9) (104.879) (82.22)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 7 (30.7) (173.647) (126.45)
τε and 4 (17.5) (62.106) (115.18)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 (8.8) (54.345) (87.02)

PAGINATE