Longus, Daphnis & Chloe*

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0561.tlg001.perseus-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,364 lemmas; 19,775 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ὁμόδουλος a fellow-slave 2 (1.0) (0.028) (0.01)
φιλητός to be loved, worthy of love 5 (2.5) (0.049) (0.04)
εὐαγγελίζομαι to bring good news, announce them 2 (1.0) (0.205) (0.01)
παίδευμα that which is reared up, taught, a nursling, scholar, pupil 2 (1.0) (0.035) (0.01)
μειδίαμα a smile 2 (1.0) (0.008) (0.01)
ἐλεφαντόκωπος ivory-hilted 2 (1.0) (0.002) (0.01)
ἀρτιγένειος with beard just sprouting 2 (1.0) (0.001) (0.01)
χλωρεύς bird 2 (1.0) (0.012) (0.01)
ἀνακλητικός fit for exhorting 2 (1.0) (0.016) (0.01)
ταρσόω provide with a ταρσός II.3 2 (1.0) (0.008) (0.01)
Ἠχώ Echo 4 (2.0) (0.011) (0.03)
φιλητής lover 5 (2.5) (0.005) (0.04)
εὔδρομος running well, swift of foot 2 (1.0) (0.001) (0.01)
ἰωνιά violet-bed 2 (1.0) (0.001) (0.01)
κιττώ cassia 2 (1.0) (0.007) (0.01)
ἰξός mistletoe 4 (2.0) (0.032) (0.03)
ληνός vat, trough 4 (2.0) (0.056) (0.03)
κατελαύνω to draw down 3 (1.5) (0.002) (0.02)
τρύγη ripe fruit, a grain-crop, corn 3 (1.5) (0.015) (0.02)
θυγάτριον little daughter 6 (3.0) (0.028) (0.04)
γνώρισμα that by which a thing is made known, a mark, token 22 (11.1) (0.347) (0.16)
ὄχνη a wild pear 3 (1.5) (0.004) (0.02)
Γνάθων Gnatho 11 (5.6) (0.007) (0.08)
Δάφνις Daphnis 209 (105.7) (0.101) (1.55)
χλόη the first shoot of plants 179 (90.5) (0.119) (1.34)
φίλημα a kiss 36 (18.2) (0.068) (0.27)
Δρύας Dryas 37 (18.7) (0.023) (0.3)
ποίμνιος frequented by flocks 11 (5.6) (0.071) (0.09)
συρίζω to play the syrinx 9 (4.6) (0.015) (0.07)
τρύγητος a vintage, harvest 8 (4.0) (0.012) (0.07)
καταφιλέω to kiss tenderly, to caress 14 (7.1) (0.054) (0.12)
ἀγροικία rusticity, boorishness, coarseness 8 (4.0) (0.023) (0.07)
ἐρύθημα a redness on the skin 4 (2.0) (0.043) (0.04)
σῦριγξ a pipe 59 (29.8) (0.152) (0.55)
ἦχος sound 7 (3.5) (0.194) (0.07)
μετόπωρον late autumn 7 (3.5) (0.075) (0.07)
πήρα a leathern pouch, a wallet, scrip 19 (9.6) (0.055) (0.18)
τράγος a he-goat 31 (15.7) (0.139) (0.3)
ἀκρίς a locust, cricket, grasshopper 3 (1.5) (0.079) (0.03)
φάσσα a wild pigeon, ringdove 3 (1.5) (0.033) (0.03)
Ἤρ Er 3 (1.5) (0.014) (0.03)
στέλεχος the crown of the root, stump 6 (3.0) (0.052) (0.06)
πίτυς the pine, stone pine 20 (10.1) (0.06) (0.2)
περιβολή anything which is thrown round, a covering 14 (7.1) (0.093) (0.14)
κωμήτης a villager, countryman 5 (2.5) (0.006) (0.05)
παράδεισος a park 14 (7.1) (0.236) (0.15)
λύγος vitex agnus castus 7 (3.5) (0.037) (0.07)
ἔπαυλις a fold 9 (4.6) (0.043) (0.1)
τρυγάω to gather in 9 (4.6) (0.041) (0.1)
βουκόλιον a herd of cattle 2 (1.0) (0.022) (0.02)
λῃστήριον a band of robbers 2 (1.0) (0.024) (0.02)
πόρπη a buckle-pin 2 (1.0) (0.004) (0.02)
σοβέω to scare away 2 (1.0) (0.014) (0.02)
ἀνθοσμίας redolent of flowers 2 (1.0) (0.011) (0.02)
Ἵππασος Hippasus 2 (1.0) (0.018) (0.02)
οἰκουρία housekeeping, the cares of housekeeping 2 (1.0) (0.011) (0.02)
ἔριφος a young goat, kid 16 (8.1) (0.1) (0.18)
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 2 (1.0) (0.053) (0.02)
ἐπαλλάσσω to interchange 2 (1.0) (0.022) (0.02)
σύριγμα the sound of a pipe 2 (1.0) (0.007) (0.02)
κρύος icy cold, chill, frost 2 (1.0) (0.09) (0.02)
ἄρριχος a wicker basket 2 (1.0) (0.001) (0.02)
κλῆμα a vine-twig, vine-branch 12 (6.1) (0.052) (0.13)
ποιμενικός of or for a shepherd 4 (2.0) (0.015) (0.04)
Πάν Pan 48 (24.3) (0.206) (0.54)
βότρυς a cluster or bunch of grapes 15 (7.6) (0.099) (0.17)
Μηθυμναῖος of Methymna 20 (10.1) (0.027) (0.23)
πίθων a little ape 5 (2.5) (0.017) (0.06)
ὑάκινθος the hyacinth 5 (2.5) (0.038) (0.06)
ποίμνιον a flock 14 (7.1) (0.075) (0.17)
αἴξ a goat 118 (59.7) (0.384) (1.43)
ἄκουσμα a thing heard 3 (1.5) (0.035) (0.04)
γεωργικός agricultural, of farming, skilled in farming 3 (1.5) (0.058) (0.04)
ξιφίδιον a dagger 3 (1.5) (0.035) (0.04)
βραδύνω to make slow, delay 3 (1.5) (0.08) (0.04)
μύρτος the myrtle 3 (1.5) (0.036) (0.04)
ὀνειροπολέω to deal with dreams 4 (2.0) (0.02) (0.05)
ἀγέλη a herd 40 (20.2) (0.22) (0.52)
ἀναπηδάω to leap up, start up 10 (5.1) (0.087) (0.13)
αἰπόλος a goatherd 14 (7.1) (0.038) (0.2)
ὄρειον mare's tail, Hippuris vulgaris 2 (1.0) (0.01) (0.03)
κατάρρυτος irrigated, watered 2 (1.0) (0.007) (0.03)
μύρτον a myrtle-berry 5 (2.5) (0.057) (0.07)
εἰρηνικός of or for peace, in peace, peaceable 2 (1.0) (0.115) (0.03)
βαλλάντιον a bag, pouch, purse 4 (2.0) (0.021) (0.06)
λάλος talkative, babbling, loquacious 4 (2.0) (0.042) (0.06)
σπάργανον a swathing band 4 (2.0) (0.043) (0.06)
μετοπωρινός autumnal 2 (1.0) (0.035) (0.03)
σφριγάω to be full to bursting 2 (1.0) (0.014) (0.03)
σηπεδών rottenness, putrefaction 2 (1.0) (0.14) (0.03)
ἀνατρέφω to feed up, nurse up, educate 4 (2.0) (0.081) (0.06)
ψάρ a starling 2 (1.0) (0.011) (0.03)
ἀστικός of a city 2 (1.0) (0.022) (0.03)
κισσάω to crave for strange food 2 (1.0) (0.023) (0.03)
τρυγών the turtle-dove 2 (1.0) (0.075) (0.03)
ἔκθεσις a putting out, exposing 2 (1.0) (0.125) (0.03)
καλαῦροψ a shepherd's staff 3 (1.5) (0.004) (0.04)
τέττιξ a kind of grasshopper, the cicala, Lat. cicada 6 (3.0) (0.068) (0.09)
φυλλάς a heap of leaves, bed 6 (3.0) (0.02) (0.09)
ἔκκειμαι to be cast out 6 (3.0) (0.304) (0.09)
πήδημα a leap, bound 3 (1.5) (0.012) (0.04)
ὀπώρα the part of the year between the rising of Sirius and of Arcturus 8 (4.0) (0.103) (0.13)
νάπη a wooded vale, dell 11 (5.6) (0.049) (0.18)
νομή a pasture, pasturage 17 (8.6) (0.285) (0.28)
σκιρτάω to spring, leap, bound 4 (2.0) (0.046) (0.07)
κλάδος a young slip 7 (3.5) (0.196) (0.12)
ἄγροικος of or in the country, rustic; boorish, rude 9 (4.6) (0.133) (0.15)
γαῦλος a round-built Phoenician merchant vessel 6 (3.0) (0.011) (0.1)
αἰπόλιον a herd of goats 7 (3.5) (0.02) (0.13)
νύμφη a young wife, bride 69 (34.9) (0.408) (1.26)
Διονυσιακός belonging to Dionysus 2 (1.0) (0.011) (0.04)
γύναιος of, for a woman, womanly 2 (1.0) (0.188) (0.04)
κατασπένδω to pour as a drink-offering 2 (1.0) (0.005) (0.04)
κίχλη a thrush 2 (1.0) (0.051) (0.04)
δονακεύς a thicket of reeds 2 (1.0) (0.003) (0.04)
μηλέα an apple-tree 2 (1.0) (0.021) (0.04)
κατάκλισις a making 2 (1.0) (0.041) (0.04)
γαλαθηνός sucking, young, tender 2 (1.0) (0.015) (0.04)
διάχρυσος interwoven with gold 2 (1.0) (0.019) (0.04)
νάρκισσος the narcissus 2 (1.0) (0.052) (0.04)
ἐπιπηδάω to leap upon, assault 2 (1.0) (0.024) (0.04)
ναυαρχίς the ship of the ναύαρχος 2 (1.0) (0.007) (0.04)
γάλα milk 19 (9.6) (0.9) (0.37)
συμπόσιον a drinking-party, symposium 3 (1.5) (0.325) (0.06)
ἐξαρτάω to hang upon, to make dependent upon 3 (1.5) (0.083) (0.06)
θηλή the part of the breast which gives suck, the teat, nipple 4 (2.0) (0.045) (0.08)
φυτός shaped by nature, without art 5 (2.5) (0.683) (0.1)
λόχμη a thicket, coppice, copse 5 (2.5) (0.026) (0.11)
ἄλσις growth 2 (1.0) (0.033) (0.04)
ᾠδή a song, lay, ode 9 (4.6) (0.347) (0.2)
τυρός cheese 10 (5.1) (0.233) (0.22)
μύρτη murta 2 (1.0) (0.016) (0.04)
ᾆσμα a song, a lyric ode 2 (1.0) (0.139) (0.04)
ἴον the violet 5 (2.5) (0.34) (0.11)
ἄρος use, profit, help 6 (3.0) (0.264) (0.13)
κόρυμβος high-pointed sterns 2 (1.0) (0.008) (0.04)
ἀγένειος beardless 2 (1.0) (0.019) (0.04)
βρέφος the babe in the womb 4 (2.0) (0.235) (0.09)
κηρίον a honeycomb 3 (1.5) (0.078) (0.07)
στιβάς a bed of straw, rushes 2 (1.0) (0.036) (0.04)
ἄνθος a blossom, flower 25 (12.6) (0.514) (0.55)
ἀνυπόδητος unshod, barefoot 3 (1.5) (0.021) (0.07)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 10 (5.1) (0.982) (0.23)
κάλαμος a reed 8 (4.0) (0.22) (0.18)
ἄμπελος clasping tendrils 14 (7.1) (0.403) (0.33)
ἐρωτικός amatory 16 (8.1) (0.201) (0.39)
ἀμελής careless, heedless, negligent 3 (1.5) (0.126) (0.07)
φωράω to search after a thief, detect, discover 3 (1.5) (0.147) (0.07)
συμπότης a fellow-drinker, boon-companion 5 (2.5) (0.042) (0.13)
ἀηδών the songstress 5 (2.5) (0.044) (0.13)
χλωρός greenish-yellow 12 (6.1) (0.354) (0.3)
λύκος a wolf 16 (8.1) (0.28) (0.41)
ἄντρον a cave, grot, cavern 17 (8.6) (0.107) (0.44)
κελευστής the signalman 2 (1.0) (0.011) (0.05)
ἄπαυστος unceasing, never-ending 2 (1.0) (0.075) (0.05)
ἐπιτεχνάομαι to contrive for 2 (1.0) (0.02) (0.05)
ῥοῖζος the whistling 2 (1.0) (0.021) (0.05)
ἠχώ a sound 2 (1.0) (0.046) (0.05)
πίθος a wine-jar 6 (3.0) (0.092) (0.15)
μυρσίνη a branch or wreath of myrtle 4 (2.0) (0.11) (0.1)
ἀνθηρός flowering, blooming 2 (1.0) (0.031) (0.05)
παιδίον a child 30 (15.2) (1.117) (0.81)
χάσμα a yawning hollow, chasm, gulf 3 (1.5) (0.091) (0.08)
μόσχος a young shoot 3 (1.5) (0.124) (0.08)
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 3 (1.5) (0.191) (0.08)
ἀφθονία freedom from envy 3 (1.5) (0.11) (0.08)
ῥόδον the rose 3 (1.5) (0.217) (0.08)
ἀμέλγω to milk 3 (1.5) (0.014) (0.08)
κατακλίνω to lay down 8 (4.0) (0.166) (0.22)
καταδρομή an inroad, raid 4 (2.0) (0.047) (0.11)
κισσός ivy 4 (2.0) (0.077) (0.11)
βουκόλος a cowherd, herdsman 16 (8.1) (0.094) (0.46)
ἀγρός fields, lands 30 (15.2) (0.663) (0.88)
στοιχεῖον sound; element, principle 2 (1.0) (2.704) (0.06)
συνήδομαι to rejoice together 2 (1.0) (0.057) (0.06)
κῆπος a garden, orchard, plantation 8 (4.0) (0.14) (0.24)
χιτωνίσκος a short frock 2 (1.0) (0.036) (0.06)
πατέω to tread, walk 5 (2.5) (0.125) (0.15)
πηγός well put together, compact, strong 2 (1.0) (0.095) (0.06)
βυθός the depth 2 (1.0) (0.135) (0.06)
ὄργανος working 2 (1.0) (0.429) (0.06)
τερπνός delightsome, delightful, pleasant, agreeable, glad 10 (5.1) (0.083) (0.3)
φιλοφρονέομαι to treat affectionately, to shew kindness to 2 (1.0) (0.055) (0.06)
ἐμφορέω to be borne about in 2 (1.0) (0.057) (0.06)
ἐξαρπάζω to snatch away from 2 (1.0) (0.034) (0.06)
νεοσσός a young bird, nestling, chick 4 (2.0) (0.109) (0.12)
ἱκέτις suppliant 2 (1.0) (0.017) (0.06)
κρίνον a lily 2 (1.0) (0.057) (0.06)
κόμη the hair, hair of the head 14 (7.1) (0.314) (0.41)
τρυφή softness, delicacy, daintiness 3 (1.5) (0.528) (0.09)
Σάτυρος a Satyr; pr. n. Satyrus 3 (1.5) (0.111) (0.09)
Μήθυμνα Methymna 3 (1.5) (0.022) (0.09)
βρόχος a noose 6 (3.0) (0.171) (0.18)
συνήθης dwelling 12 (6.1) (0.793) (0.36)
πλησίος near, close to 25 (12.6) (1.174) (0.76)
μουσική any art over which the Muses presided 6 (3.0) (0.129) (0.18)
σχοῖνος a rush 5 (2.5) (0.057) (0.15)
βοηθός assisting, auxiliary 5 (2.5) (0.182) (0.15)
γεωργός tilling the ground 10 (5.1) (0.318) (0.31)
παρθενία virginhood 4 (2.0) (0.13) (0.13)
χελιδών the swallow 4 (2.0) (0.099) (0.13)
πρόβατον sheep; small cattle 28 (14.2) (0.719) (0.89)
δέρμα the skin, hide 15 (7.6) (1.071) (0.48)
γεωργέω to be a husbandman, farmer 3 (1.5) (0.178) (0.1)
ποίμνη a flock 6 (3.0) (0.101) (0.19)
χήν the tame goose 5 (2.5) (0.149) (0.16)
σκύμνος a cub, whelp 2 (1.0) (0.05) (0.07)
κήλη a tumor 2 (1.0) (0.05) (0.07)
σιωπάω to be silent 8 (4.0) (0.372) (0.27)
ἐπιρρέω to flow upon the surface, float a-top 2 (1.0) (0.222) (0.07)
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 2 (1.0) (0.099) (0.07)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 2 (1.0) (0.255) (0.07)
ὄρχησις dancing, the dance 2 (1.0) (0.157) (0.07)
αἱμάσσω to make bloody, stain with blood 2 (1.0) (0.027) (0.07)
μηνοειδής crescent-shaped 2 (1.0) (0.035) (0.07)
διπλασίων duplicate 2 (1.0) (0.438) (0.07)
ἕλειος of the marsh 2 (1.0) (0.013) (0.07)
ἐπιδρομή a sudden inroad, a raid, attack 2 (1.0) (0.066) (0.07)
λαγώς hare 5 (2.5) (0.171) (0.17)
μαλθακός soft 5 (2.5) (0.252) (0.17)
ὄναρ a dream, vision in sleep 8 (4.0) (0.229) (0.27)
κατακλάω2 break short, snap off 3 (1.5) (0.016) (0.1)
ἀμέλεια indifference, negligence 3 (1.5) (0.069) (0.1)
κατακλάω [ > κλαίω bewail] 3 (1.5) (0.017) (0.1)
πηγή running waters, streams 21 (10.6) (0.851) (0.74)
λῃστής a robber, plunderer 9 (4.6) (0.282) (0.32)
κριός a ram 10 (5.1) (0.397) (0.35)
νύκτωρ by night 10 (5.1) (0.36) (0.35)
ποιμήν herdsman, shepherd 26 (13.1) (0.479) (0.94)
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 15 (7.6) (0.488) (0.55)
ἀναζητέω to examine into, investigate 2 (1.0) (0.097) (0.07)
λίνος usu. λίνον; anything made of flax; (pl.) the Bands, a constellation 2 (1.0) (0.089) (0.07)
πηδάω to leap, spring, bound 4 (2.0) (0.079) (0.15)
μέλισσα a bee 7 (3.5) (0.25) (0.26)
σχολάζω to have leisure 2 (1.0) (0.148) (0.07)
ταινία a band, riband, fillet 2 (1.0) (0.111) (0.07)
φαιδρός bright, beaming 2 (1.0) (0.117) (0.07)
ξηρός dry 4 (2.0) (2.124) (0.15)
ὄρειος of or belonging to the mountain 2 (1.0) (0.069) (0.07)
ἐκτρέχω to run out 2 (1.0) (0.063) (0.07)
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 2 (1.0) (0.247) (0.07)
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice, the primal offering 2 (1.0) (0.227) (0.07)
ὑπόδημα sandal, shoe 4 (2.0) (0.281) (0.15)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 10 (5.1) (0.492) (0.37)
θηράω to hunt 5 (2.5) (0.161) (0.18)
νήχω to swim 3 (1.5) (0.047) (0.11)
κηρός bees-wax 3 (1.5) (0.644) (0.11)
λάσιος hairy, rough, shaggy; bushy, overgrown 3 (1.5) (0.043) (0.11)
αἱμασιά a wall 3 (1.5) (0.016) (0.11)
περισσός beyond the regular number 9 (4.6) (1.464) (0.34)
τέρψις enjoyment, delight 5 (2.5) (0.095) (0.19)
ἐμπνέω to blow 5 (2.5) (0.07) (0.19)
στεφανόω to wreathe, to crown 12 (6.1) (0.339) (0.46)
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 9 (4.6) (0.35) (0.35)
ἀγέρωχος high-minded, lordly 3 (1.5) (0.024) (0.12)
λουτρόν a bath, bathing place 6 (3.0) (0.487) (0.24)
εὐφημέω to use words of good omen 3 (1.5) (0.067) (0.12)
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 8 (4.0) (0.326) (0.32)
γείτων one of the same land, a neighbour 7 (3.5) (0.229) (0.28)
βόειος of an ox 17 (8.6) (0.362) (0.69)
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 2 (1.0) (0.244) (0.08)
γυμνός naked, unclad 16 (8.1) (0.564) (0.65)
δόναξ shaken by the wind 2 (1.0) (0.015) (0.08)
γαυλός a milk-pail 2 (1.0) (0.008) (0.08)
ἄπληστος not to be filled, insatiate 2 (1.0) (0.085) (0.08)
οἶστρος the gadfly, breese 2 (1.0) (0.053) (0.08)
ὀνομαστί by name 2 (1.0) (0.091) (0.08)
χηλή a horse’s hoof; breakwater, spur of a mountain 2 (1.0) (0.054) (0.08)
μνησικακέω to remember wrongs done one, remember past injuries 2 (1.0) (0.04) (0.08)
γάμος a wedding, wedding-feast 28 (14.2) (1.015) (1.15)
ὄϊς sheep 19 (9.6) (1.922) (0.78)
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 20 (10.1) (0.759) (0.83)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 9 (4.6) (0.825) (0.38)
ποιμαίνω to be shepherd 3 (1.5) (0.093) (0.13)
κάλλος beauty 23 (11.6) (0.894) (0.97)
ἔαρ spring 10 (5.1) (0.493) (0.42)
βοάω to cry aloud, to shout 36 (18.2) (0.903) (1.53)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 16 (8.1) (0.714) (0.68)
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 12 (6.1) (0.446) (0.51)
τροφή nourishment, food, victuals 24 (12.1) (3.098) (1.03)
κώπη the handle of an oar 5 (2.5) (0.099) (0.21)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 30 (15.2) (1.404) (1.3)
φιλέω to love, regard with affection 56 (28.3) (1.242) (2.43)
ὄνυξ talons, claws, nails 3 (1.5) (0.194) (0.13)
ὀρχέομαι to dance in a row 5 (2.5) (0.178) (0.22)
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 4 (2.0) (0.193) (0.18)
θρηνέω to sing a dirge, to wail 2 (1.0) (0.154) (0.09)
νυμφίος a bridegroom, one lately married 3 (1.5) (0.16) (0.13)
δελφίς the dolphin 3 (1.5) (0.097) (0.13)
ἀρνός wool 5 (2.5) (0.093) (0.22)
ὑμέναιος hymenaeus, the wedding or bridal song 2 (1.0) (0.043) (0.09)
εὐδαιμονίζω to call or account happy 2 (1.0) (0.032) (0.09)
καταπίπτω to fall 7 (3.5) (0.203) (0.31)
ἄνισος unequal, uneven 2 (1.0) (0.593) (0.09)
διαγίγνομαι to go through, pass 3 (1.5) (0.065) (0.13)
βόα fish 17 (8.6) (0.336) (0.77)
νέμω to deal out, distribute, dispense 48 (24.3) (0.685) (2.19)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 19 (9.6) (1.028) (0.87)
δακρύω to weep, shed tears 9 (4.6) (0.219) (0.41)
ἔρως love 46 (23.3) (0.962) (2.14)
ἐραστός beloved, lovely 3 (1.5) (0.112) (0.14)
ἀλεκτρυών a cock 3 (1.5) (0.18) (0.14)
μειράκιον a boy, lad, stripling 8 (4.0) (0.339) (0.38)
ἴχνος a track, footstep 5 (2.5) (0.246) (0.24)
εὐνομία good order, order 2 (1.0) (0.049) (0.1)
ἀνακρίνω to examine closely, to question, interrogate 2 (1.0) (0.108) (0.1)
συντείνω to stretch together, strain, draw tight, brace up 2 (1.0) (0.151) (0.1)
πλέκω to plait, twine, twist, weave, braid 4 (2.0) (0.099) (0.19)
θάσσω to sit, sit idle 2 (1.0) (0.073) (0.1)
σύμβολον a sign 2 (1.0) (0.38) (0.1)
Μυτιλήνη Mytilene 5 (2.5) (0.057) (0.24)
ἐπιτηρέω to look out for 3 (1.5) (0.083) (0.15)
οἴη = κώμη 3 (1.5) (0.028) (0.15)
ἀρή bane, ruin 6 (3.0) (0.32) (0.3)
κτύπος any loud noise, a crash 3 (1.5) (0.072) (0.15)
θήρα a hunting of wild beasts, the chase 4 (2.0) (0.233) (0.2)
κρύφα without the knowledge of 4 (2.0) (0.09) (0.2)
ψάμμος sand 4 (2.0) (0.099) (0.2)
ἁπαλός soft to the touch, tender 6 (3.0) (0.257) (0.3)
ἀρά a prayer, imprecation, curse 6 (3.0) (0.349) (0.3)
ποικίλλω to work in various colours, to broider, work in embroidery 3 (1.5) (0.133) (0.15)
συνδέω to bind together 3 (1.5) (0.139) (0.15)
καρτερέω to be steadfast, patient, staunch 3 (1.5) (0.101) (0.15)
θραύω to break in pieces, shatter, shiver 2 (1.0) (0.055) (0.1)
νεανικός youthful, fresh, active, vigorous 2 (1.0) (0.055) (0.1)
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 6 (3.0) (0.494) (0.31)
ἄγκυρα anchor 3 (1.5) (0.121) (0.15)
πεῖσμα a ship's cable 5 (2.5) (0.039) (0.26)
δρυμός an oak-coppice; 2 (1.0) (0.083) (0.1)
συκῆ the fig-tree 2 (1.0) (0.231) (0.1)
ἐφύω to rain upon 2 (1.0) (0.049) (0.1)
μυθολογέω to tell mythic tales 2 (1.0) (0.059) (0.1)
δρῦς a tree 6 (3.0) (0.162) (0.32)
ἱκετεύω to approach as a suppliant 6 (3.0) (0.317) (0.32)
παιδεύω to bring up 11 (5.6) (0.727) (0.59)
μεστός full, filled, filled full 7 (3.5) (0.408) (0.38)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 7 (3.5) (0.671) (0.38)
Μυτιληναῖος of Mytilene 10 (5.1) (0.044) (0.54)
φηγός oak; acorn 3 (1.5) (0.03) (0.16)
ἀνέρχομαι to go up 5 (2.5) (0.299) (0.27)
πανταχοῦ everywhere 5 (2.5) (0.926) (0.27)
ἀνάθημα a votive offering set up 7 (3.5) (0.247) (0.38)
τρέχω to run 9 (4.6) (0.495) (0.49)
ἀποτρέχω to run off 2 (1.0) (0.04) (0.11)
ἁρπάγη hook, rake, grappling iron 4 (2.0) (0.09) (0.22)
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 4 (2.0) (0.203) (0.22)
ὑποτρέχω to run in under 2 (1.0) (0.042) (0.11)
λούω to wash 12 (6.1) (0.513) (0.66)
Λίνος Linos 2 (1.0) (0.115) (0.11)
εὕρημα an invention, discovery 2 (1.0) (0.074) (0.11)
ἐκλανθάνω to escape notice utterly 2 (1.0) (0.057) (0.11)
ἁρπάζω to snatch away, carry off 16 (8.1) (0.507) (0.89)
ἁρπαγή seizure, rapine, robbery, rape 7 (3.5) (0.18) (0.39)
κοινωνός a companion, partner 3 (1.5) (0.293) (0.17)
ἐραστής a lover 7 (3.5) (0.285) (0.4)
ἀείδω to sing 21 (10.6) (0.923) (1.22)
ἐπόμνυμι to swear after, swear accordingly 2 (1.0) (0.052) (0.12)
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 4 (2.0) (0.137) (0.24)
καθέλκω to draw 2 (1.0) (0.034) (0.12)
προσκυνέω to make obeisance 6 (3.0) (0.658) (0.35)
ἐνίημι to send in 7 (3.5) (0.238) (0.41)
Διόνυσος Dionysus 15 (7.6) (0.504) (0.89)
καθέζομαι to sit down, take one's seat 9 (4.6) (0.211) (0.54)
γνωρίζω to make known, point out, explain 5 (2.5) (1.012) (0.3)
σκληρός hard 4 (2.0) (1.221) (0.24)
κατατρέχω to run down 3 (1.5) (0.145) (0.18)
φύλλον a leaf; 6 (3.0) (0.521) (0.37)
βαδίζω to go slowly, to walk 5 (2.5) (1.133) (0.31)
ῥόα a pomegranate; a pomegranate-tree 5 (2.5) (0.181) (0.31)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 10 (5.1) (1.038) (0.62)
πάρεργον a bye-work, subordinate 2 (1.0) (0.178) (0.13)
ἐπάγνυμι to break 2 (1.0) (0.154) (0.13)
καταφορά conveyance 2 (1.0) (0.068) (0.13)
θέρμος lupine, Lupinus albus 2 (1.0) (1.098) (0.13)
σκήπτω to prop, stay 2 (1.0) (0.05) (0.13)
ἐκτίθημι to set out, place outside 4 (2.0) (0.724) (0.26)
αὐλέω to play on the flute 4 (2.0) (0.219) (0.26)
δάκνω to bite 5 (2.5) (0.363) (0.32)
ὀκνέω to shrink 6 (3.0) (0.304) (0.39)
ὄρνις a bird 24 (12.1) (0.862) (1.59)
μήπω not yet 2 (1.0) (0.46) (0.13)
παιδιά childish play, pastime, amusement 2 (1.0) (0.179) (0.13)
βαστάζω to lift, lift up, raise 3 (1.5) (0.228) (0.2)
τήκω to melt, melt down 4 (2.0) (0.321) (0.27)
περίβολος going round, encircling; (subst.) circuit of walls 2 (1.0) (0.153) (0.13)
ταράσσω to stir, stir up, trouble 9 (4.6) (0.564) (0.6)
τρώγω to gnaw, nibble, munch 2 (1.0) (0.057) (0.13)
μακράν a long way, far, far away 6 (3.0) (0.444) (0.4)
ἐξορμέω to be out of harbour, run out 2 (1.0) (0.097) (0.13)
αὐλός aulos (wind instrument resembling oboe) 4 (2.0) (0.482) (0.27)
ὄμνυμι to swear 16 (8.1) (0.582) (1.07)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 72 (36.4) (63.859) (4.86)
πόα grass, herb 6 (3.0) (0.478) (0.41)
ἄρτος bread, loaf of bread 6 (3.0) (1.04) (0.41)
μῆλον a sheep 15 (7.6) (0.363) (1.02)
μῆλον2 tree-fruit 15 (7.6) (0.374) (1.02)
μετέωρος raised from the ground, hanging 8 (4.0) (0.442) (0.55)
ὡραῖος produced at the right season (subst. ἡ ὡραία harvest time) 3 (1.5) (0.236) (0.21)
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 10 (5.1) (0.699) (0.69)
νεών ship shed (νεώριον) 2 (1.0) (0.071) (0.14)
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 4 (2.0) (0.416) (0.28)
εὐφροσύνη mirth, merriment 2 (1.0) (0.244) (0.14)
καῦμα burning heat 2 (1.0) (0.182) (0.14)
νυκτερινός by night, nightly 2 (1.0) (0.08) (0.14)
ταπεινός low 4 (2.0) (0.507) (0.28)
πλάγιος placed sideways, slanting, aslant 2 (1.0) (0.211) (0.14)
σκύλαξ a young dog, whelp, puppy 2 (1.0) (0.039) (0.14)
φεύζω to cry φεῦ 2 (1.0) (0.062) (0.14)
φάρμακον a drug, medicine 9 (4.6) (2.51) (0.63)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 5 (2.5) (1.615) (0.35)
περιβάλλω to throw round 9 (4.6) (0.519) (0.64)
κέντρον any sharp point 3 (1.5) (1.175) (0.21)
βοῦς cow 39 (19.7) (1.193) (2.78)
μνάομαι be mindful of; woo 4 (2.0) (0.048) (0.29)
γεύω to give a taste of 6 (3.0) (0.409) (0.44)
ὕλη wood, material 13 (6.6) (5.5) (0.94)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 9 (4.6) (1.004) (0.66)
προστρέχω to run to 2 (1.0) (0.076) (0.15)
ναύτης a sailor, seaman; a fellow sailor 7 (3.5) (0.158) (0.52)
κατακλείω to shut in, enclose 2 (1.0) (0.1) (0.15)
ἀνακαίω to light up 2 (1.0) (0.027) (0.15)
παραμυθέομαι to encourage 2 (1.0) (0.187) (0.15)
μίτρα a belt, girdle; a turban; a bandage 2 (1.0) (0.034) (0.15)
ἀνθέω to blossom, bloom 2 (1.0) (0.15) (0.15)
ἐφικνέομαι to reach at, aim at 2 (1.0) (0.09) (0.15)
χειμερινός of or in winter, wintry; stormy 2 (1.0) (0.139) (0.15)
ὄφελος furtherance, advantage, help 3 (1.5) (0.194) (0.22)
καθίζω to make to sit down, seat 12 (6.1) (0.432) (0.89)
ῥίπτω to throw, cast, hurl 11 (5.6) (0.59) (0.82)
εἰκών a likeness, image, portrait 7 (3.5) (1.509) (0.52)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 12 (6.1) (0.803) (0.91)
πυρρός flame-coloured, yellowish-red 3 (1.5) (0.225) (0.23)
σκιά a shadow 3 (1.5) (0.513) (0.23)
μέλι honey 3 (1.5) (1.281) (0.23)
ἐράω to love, to be in love with 18 (9.1) (0.99) (1.38)
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 7 (3.5) (0.328) (0.54)
αἰγίς the aegis 2 (1.0) (0.034) (0.15)
ταρσός a wickerwork basket, frame, mat 2 (1.0) (0.065) (0.15)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 2 (1.0) (0.606) (0.15)
ἀπώλεια destruction 2 (1.0) (0.32) (0.15)
τέρπω to satisfy, delight, gladden, cheer 17 (8.6) (0.401) (1.32)
δῶρον a gift, present 27 (13.7) (0.798) (2.13)
κρατήρ a mixing vessel 9 (4.6) (0.187) (0.71)
ἕψω to boil, seethe 3 (1.5) (0.553) (0.24)
γελάω to laugh 9 (4.6) (0.421) (0.72)
αἰδέομαι to be ashamed to do 8 (4.0) (0.372) (0.64)
πολυτελής very expensive, very costly 4 (2.0) (0.296) (0.32)
Πύρρος pr.n., Pyrrhus 2 (1.0) (0.171) (0.16)
ἀράομαι to pray to 6 (3.0) (0.193) (0.49)
λάβρος furious, boisterous 3 (1.5) (0.089) (0.24)
χεῖλος lip 5 (2.5) (0.395) (0.41)
πνεῦμα a blowing 7 (3.5) (5.838) (0.58)
χιών snow 6 (3.0) (0.387) (0.49)
βοή a loud cry, shout 21 (10.6) (0.664) (1.73)
ἀετός an eagle 5 (2.5) (0.297) (0.41)
θρίξ the hair of the head 4 (2.0) (0.632) (0.33)
καινός new, fresh 7 (3.5) (0.929) (0.58)
πόσος how much? how many? 6 (3.0) (1.368) (0.5)
ἀναμένω to wait for, await 3 (1.5) (0.257) (0.25)
ἑωθινός in the morning, early 3 (1.5) (0.054) (0.25)
τράπεζα four-legged a table 8 (4.0) (0.588) (0.68)
ἀμάω reap, mow down 2 (1.0) (0.293) (0.17)
λειμών any moist, grassy place, a meadow, mead, holm 4 (2.0) (0.113) (0.34)
παραμένω to stay beside 4 (2.0) (0.305) (0.34)
θέλγω to enchant, bewitch; cheat 4 (2.0) (0.058) (0.34)
νεανίσκος a youth 9 (4.6) (0.436) (0.77)
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 8 (4.0) (0.448) (0.69)
χῶμα earth thrown up, a bank, mound 3 (1.5) (0.129) (0.26)
ἀνατρέχω to run back 3 (1.5) (0.16) (0.26)
ἕωθεν from morn 3 (1.5) (0.128) (0.26)
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 7 (3.5) (0.288) (0.61)
σιωπή silence 4 (2.0) (0.238) (0.35)
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 11 (5.6) (0.689) (0.96)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 19 (9.6) (1.966) (1.67)
ἁμιλλάομαι to compete, vie, contend with 2 (1.0) (0.06) (0.18)
γυμνόω to strip naked 2 (1.0) (0.205) (0.18)
πτερόν feathers 6 (3.0) (0.337) (0.53)
ῥάβδος a rod, wand, stick, switch 2 (1.0) (0.44) (0.18)
πενία poverty, need 3 (1.5) (0.298) (0.27)
πρεσβύτης age 2 (1.0) (0.223) (0.18)
κάματος toil, trouble, labour 6 (3.0) (0.2) (0.54)
ἡνίκα at which time, when 6 (3.0) (0.856) (0.54)
ἰχθύς a fish 6 (3.0) (1.082) (0.54)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 11 (5.6) (0.784) (0.99)
κρέας flesh, meat, a piece of meat 9 (4.6) (0.542) (0.82)
ἄγρα a catching, hunting 3 (1.5) (0.084) (0.27)
τρέφω to nourish, rear, maintain 27 (13.7) (2.05) (2.46)
πρόσειμι be there (in addition) 7 (3.5) (0.784) (0.64)
περιμένω to wait for, await 4 (2.0) (0.223) (0.37)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 2 (1.0) (1.802) (0.18)
φωνή a sound, tone 16 (8.1) (3.591) (1.48)
ἀσεβής ungodly, godless, unholy, profane 2 (1.0) (0.47) (0.18)
ποίημα anything made 2 (1.0) (0.315) (0.18)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 2 (1.0) (0.673) (0.18)
θεατής one who sees, a spectator 2 (1.0) (0.12) (0.18)
καταδιώκω to pursue closely 2 (1.0) (0.056) (0.18)
κατεσθίω to eat up, devour 2 (1.0) (0.221) (0.18)
κομίζω to take care of, provide for 31 (15.7) (1.249) (2.89)
αὐλών a hollow way, defile, glen 3 (1.5) (0.123) (0.28)
ἔνδοθεν from within 3 (1.5) (0.26) (0.28)
κρεμάννυμι to hang, hang up 3 (1.5) (0.161) (0.28)
πληγή a blow, stroke 7 (3.5) (0.895) (0.66)
βραδύς slow 4 (2.0) (0.818) (0.38)
ἐμπίμπλημι fill quite full 5 (2.5) (0.382) (0.47)
τρισχίλιοι three thousand 7 (3.5) (0.164) (0.66)
οἴκοθεν from one's house, from home 2 (1.0) (0.171) (0.19)
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 4 (2.0) (0.401) (0.38)
παίω to strike, smite 6 (3.0) (0.283) (0.58)
ἔκπληξις consternation 2 (1.0) (0.114) (0.19)
ἐνδύω to go into 3 (1.5) (0.313) (0.29)
λύπη pain of body 5 (2.5) (0.996) (0.48)
ἐπισκοπέω to look upon 5 (2.5) (1.347) (0.48)
χαμαί on the earth, on the ground 6 (3.0) (0.139) (0.58)
προσέρχομαι to come 8 (4.0) (0.91) (0.78)
ὄνειρος a dream 6 (3.0) (0.368) (0.59)
οἰκτίρω to pity, feel pity for, have pity upon 2 (1.0) (0.095) (0.2)
λυπηρός painful, distressing 2 (1.0) (0.269) (0.2)
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 2 (1.0) (0.197) (0.2)
παραφυλάσσω to watch beside, to guard closely, watch narrowly 2 (1.0) (0.122) (0.2)
ἔγκειμαι to lie in, be wrapped in 2 (1.0) (0.257) (0.2)
κατάκειμαι to lie down, lie outstretched 4 (2.0) (0.243) (0.4)
κύων a dog 19 (9.6) (1.241) (1.9)
οἶνος wine 20 (10.1) (2.867) (2.0)
ἐσθίω to eat 19 (9.6) (2.007) (1.91)
ἐλεεινός finding pity, pitied 3 (1.5) (0.104) (0.3)
βλέπω to see, have the power of sight 15 (7.6) (1.591) (1.51)
ποτός drunk, fit for drinking 3 (1.5) (0.41) (0.3)
μόλις barely, scarcely 7 (3.5) (0.479) (0.72)
κλαίω to weep, lament, wail 10 (5.1) (0.415) (1.03)
πτέρυξ the wing 3 (1.5) (0.161) (0.31)
ψευδοκύων a sham Cynic 3 (1.5) (0.144) (0.31)
ἐντίθημι to put in 3 (1.5) (0.318) (0.31)
ἀπελαύνω to drive away, expel from 6 (3.0) (0.253) (0.62)
αὐλή court 8 (4.0) (0.319) (0.83)
ζητέω to seek, seek for 17 (8.6) (5.036) (1.78)
πρόσωπον the face, visage, countenance 9 (4.6) (1.94) (0.95)
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 8 (4.0) (0.74) (0.85)
πίνω to drink 15 (7.6) (2.254) (1.59)
δρόμος a course, running, race 7 (3.5) (0.517) (0.75)
ἑορτή a feast 7 (3.5) (0.773) (0.75)
συνετός intelligent, sagacious, wise 2 (1.0) (0.25) (0.21)
νομεύς a shepherd, herdsman; pl. ribs of a ship 2 (1.0) (0.069) (0.21)
παραπλέω to sail by 6 (3.0) (0.132) (0.65)
ἐσθής dress, clothing, raiment 7 (3.5) (0.476) (0.76)
διώκω to pursue 17 (8.6) (1.336) (1.86)
πικρός pointed, sharp, keen 7 (3.5) (0.817) (0.77)
παρακελεύομαι to order 4 (2.0) (0.321) (0.44)
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 2 (1.0) (0.238) (0.22)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 4 (2.0) (1.671) (0.44)
φροντίς thought, care, heed, attention 2 (1.0) (0.486) (0.22)
κοινόω to make common, communicate, impart 2 (1.0) (0.21) (0.22)
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 6 (3.0) (0.245) (0.66)
εὑρίσκω to find 41 (20.7) (6.155) (4.65)
παίζω to play like a child, to sport, play 5 (2.5) (0.329) (0.57)
πρόσειμι2 approach 7 (3.5) (0.794) (0.8)
ἀναβάλλω (to throw up;) strike up (a song); delay 2 (1.0) (0.194) (0.23)
μέθη strong drink 2 (1.0) (0.322) (0.23)
ἀκολουθέω to follow 6 (3.0) (1.679) (0.69)
δαπανάω to spend 2 (1.0) (0.235) (0.23)
λευκός light, bright, clear 10 (5.1) (4.248) (1.14)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 9 (4.6) (0.845) (1.03)
κατόπιν by consequence, behind, after 4 (2.0) (0.161) (0.46)
εἶτα then, next 13 (6.6) (4.335) (1.52)
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 20 (10.1) (0.698) (2.34)
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 2 (1.0) (0.677) (0.24)
σχῆμα form, figure, appearance 5 (2.5) (4.435) (0.59)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 5 (2.5) (1.608) (0.59)
ἐξορμάω to send forth, send to war 2 (1.0) (0.131) (0.24)
εὐπρεπής well-looking, goodly, comely 2 (1.0) (0.149) (0.24)
φθέγγομαι to utter a sound 5 (2.5) (0.607) (0.59)
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 3 (1.5) (0.393) (0.35)
κοσμέω to order, arrange 6 (3.0) (0.659) (0.71)
θεραπεύω to be an attendant, do service 6 (3.0) (1.21) (0.71)
πέτρα a rock, a ledge 12 (6.1) (0.682) (1.42)
πολλάκις many times, often, oft 16 (8.1) (3.702) (1.91)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 5 (2.5) (0.498) (0.6)
ἀοιδή song, a singing 7 (3.5) (0.28) (0.84)
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 17 (8.6) (1.045) (2.04)
ἔραμαι to love, to be in love with 3 (1.5) (0.123) (0.36)
οἰκέτης a house-slave, menial 5 (2.5) (0.585) (0.61)
βασανίζω to put to the test, to torture 2 (1.0) (0.2) (0.24)
σκέλος the leg 2 (1.0) (0.863) (0.24)
πρεσβύτης2 old man 2 (1.0) (0.266) (0.24)
θέρος summer, summertime; harvest, crop 10 (5.1) (0.779) (1.22)
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 2 (1.0) (0.409) (0.24)
ἠχέω to sound, ring, peal 2 (1.0) (0.1) (0.24)
ποθέω to long for, yearn after 3 (1.5) (0.277) (0.37)
ἀφανής unseen, invisible, viewless 3 (1.5) (0.519) (0.37)
κοῖλος hollow, hollowed 7 (3.5) (0.715) (0.86)
μεσημβρία mid-day, noon; south 4 (2.0) (0.298) (0.49)
γραφή drawing, writing; indictment 4 (2.0) (2.255) (0.49)
μέλω to be an object of care 12 (6.1) (0.505) (1.48)
εἰρεσία rowing 2 (1.0) (0.063) (0.25)
ὀπτάω to roast, broil 2 (1.0) (0.159) (0.25)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 4 (2.0) (1.017) (0.5)
κοῦφος light, nimble 3 (1.5) (0.942) (0.38)
δένδρον a tree 6 (3.0) (0.702) (0.76)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 14 (7.1) (0.712) (1.78)
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 4 (2.0) (0.277) (0.51)
μηκέτι no more, no longer, no further 6 (3.0) (0.86) (0.77)
ἕλος low ground by rivers, a marsh-meadow 3 (1.5) (0.176) (0.38)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 11 (5.6) (3.069) (1.42)
ὕπνος sleep, slumber 11 (5.6) (1.091) (1.42)
παράλιος by the sea 2 (1.0) (0.107) (0.26)
ἐπιδίδωμι to give besides 2 (1.0) (0.435) (0.26)
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 15 (7.6) (0.827) (1.95)
διάγω to carry over 3 (1.5) (0.532) (0.39)
δικαστής a judge 4 (2.0) (0.639) (0.52)
συλλαμβάνω to collect, gather together 6 (3.0) (0.673) (0.79)
γλυκύς sweet 8 (4.0) (1.252) (1.06)
φεῦ ah! alas! woe! 3 (1.5) (0.113) (0.4)
παραιτέομαι to beg from 3 (1.5) (0.401) (0.4)
εἴθε (in wishes) would that! if only... 2 (1.0) (0.116) (0.27)
αἰτέω to ask, beg; postulate 11 (5.6) (1.871) (1.48)
στέφανος that which surrounds 7 (3.5) (0.775) (0.94)
Λέσβος Lesbos 3 (1.5) (0.069) (0.41)
κάμνω to work, toil, be sick 8 (4.0) (1.144) (1.08)
παροξύνω to urge, prick 2 (1.0) (0.329) (0.27)
εἴωθα to be accustomed 8 (4.0) (1.354) (1.1)
εὖρος breadth, width 3 (1.5) (0.121) (0.41)
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 3 (1.5) (0.13) (0.41)
καίτοι and indeed, and further; and yet 10 (5.1) (2.582) (1.38)
κάθημαι to be seated 8 (4.0) (0.912) (1.11)
κρύπτω to hide, cover, cloak 6 (3.0) (0.752) (0.83)
αἴσθησις perception by the senses 2 (1.0) (4.649) (0.28)
φρουρέω to keep watch 3 (1.5) (0.225) (0.42)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 7 (3.5) (0.935) (0.99)
καρδία the heart 7 (3.5) (2.87) (0.99)
ὀφρῦς brow, eyebrow 3 (1.5) (0.193) (0.43)
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 3 (1.5) (0.579) (0.43)
ἐπανέρχομαι to go back, return 5 (2.5) (0.728) (0.72)
φοβερός fearful 4 (2.0) (0.492) (0.58)
ἱερεῖον a victim, an animal for sacrifice 2 (1.0) (0.219) (0.29)
ἄρτι just now, recently 10 (5.1) (0.652) (1.45)
ἄλσος a glade 3 (1.5) (0.187) (0.44)
ἀνατίθημι dedicate, refer 6 (3.0) (0.694) (0.88)
προσφέρω to bring to 8 (4.0) (1.465) (1.2)
κοινωνέω to have or do in common with 5 (2.5) (0.907) (0.75)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 12 (6.1) (3.221) (1.81)
πλάσσω to form, mould, shape 2 (1.0) (0.443) (0.3)
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 2 (1.0) (0.276) (0.3)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 14 (7.1) (1.583) (2.13)
κατέρχομαι to go down from; return from exile 4 (2.0) (0.435) (0.61)
κόλπος bosom; gulf 8 (4.0) (0.419) (1.22)
θύω2 rage, seethe 13 (6.6) (1.097) (2.0)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 16 (8.1) (1.525) (2.46)
καταμανθάνω to observe well, examine closely 2 (1.0) (0.236) (0.31)
πάντως altogether; 5 (2.5) (2.955) (0.78)
διδάσκω to teach 12 (6.1) (3.329) (1.88)
χειμών winter; storm, stormy weather 12 (6.1) (1.096) (1.89)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 3 (1.5) (0.416) (0.47)
ἐπιτρέχω to run upon 2 (1.0) (0.172) (0.32)
ἄρσην male 4 (2.0) (1.187) (0.63)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 14 (7.1) (3.981) (2.22)
κέρας the horn of an animal 13 (6.6) (0.728) (2.07)
ὥρα [sacrificial victim] 11 (5.6) (2.015) (1.75)
γαστήρ the paunch, belly 3 (1.5) (1.811) (0.48)
ὥσπερ just as if, even as 41 (20.7) (13.207) (6.63)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 4 (2.0) (1.603) (0.65)
θύω to sacrifice 13 (6.6) (1.161) (2.11)
θερμός hot, warm 3 (1.5) (3.501) (0.49)
πονηρός toilsome, painful, grievous 4 (2.0) (1.795) (0.65)
ὥρα2 time, season, climate 11 (5.6) (2.188) (1.79)
καταλείπω to leave behind 15 (7.6) (1.869) (2.45)
στρέφω to turn about 4 (2.0) (0.466) (0.66)
πλέος full. 6 (3.0) (1.122) (0.99)
βίαιος forcible, violent 3 (1.5) (0.622) (0.49)
εὐτυχέω to be well off, successful, prosperous 3 (1.5) (0.166) (0.49)
ὀφρύς the brow, eyebrow 2 (1.0) (0.131) (0.33)
οἰμώζω to wail aloud, lament 2 (1.0) (0.07) (0.33)
πότε when? at what time? 2 (1.0) (0.488) (0.33)
γῆρας old age 5 (2.5) (0.553) (0.83)
σκεῦος a vessel 2 (1.0) (0.484) (0.34)
τραῦμα a wound, hurt 2 (1.0) (0.506) (0.34)
ἐντεῦθεν hence 13 (6.6) (2.103) (2.21)
ὁράω to see 107 (54.1) (16.42) (18.27)
τοσοῦτος so large, so tall 28 (14.2) (5.396) (4.83)
καταφεύγω to flee for refuge 4 (2.0) (0.333) (0.69)
τέως so long, meanwhile, the while 3 (1.5) (0.641) (0.52)
ἐπαύω to shout over 3 (1.5) (0.335) (0.52)
πάνυ altogether, entirely 18 (9.1) (2.482) (3.16)
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 2 (1.0) (0.276) (0.35)
οἴκοι at home, in the house 2 (1.0) (0.267) (0.35)
κάτω down, downwards 5 (2.5) (3.125) (0.89)
θόρυβος a noise, uproar, clamour 3 (1.5) (0.35) (0.54)
νύξ the night 30 (15.2) (2.561) (5.42)
ἄφθονος without envy 2 (1.0) (0.275) (0.36)
νοσέω to be sick, ill, to ail 2 (1.0) (1.226) (0.36)
δάκρυον a tear 7 (3.5) (0.515) (1.27)
ταῦρος a bull 3 (1.5) (0.343) (0.55)
στόμα the mouth 10 (5.1) (2.111) (1.83)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 10 (5.1) (1.438) (1.84)
ἄπειμι2 go away 10 (5.1) (1.11) (1.84)
ἀποτίθημι to put away, stow away 2 (1.0) (0.406) (0.37)
πυρός wheat 2 (1.0) (0.199) (0.37)
συλλέγω to collect, gather 7 (3.5) (0.488) (1.3)
ποτε ever, sometime 47 (23.8) (7.502) (8.73)
ἄπειμι be absent 8 (4.0) (1.064) (1.49)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 3 (1.5) (0.508) (0.56)
ἰός an arrow 3 (1.5) (0.939) (0.56)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 15 (7.6) (1.665) (2.81)
τίσις payment by way of return 2 (1.0) (0.258) (0.38)
ἄργυρος silver 2 (1.0) (0.301) (0.38)
θάλασσα the sea 38 (19.2) (3.075) (7.18)
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 3 (1.5) (0.573) (0.57)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 9 (4.6) (1.993) (1.71)
μανθάνω to learn 19 (9.6) (3.86) (3.62)
προπέμπω to send before, send on 2 (1.0) (0.171) (0.38)
ὀφθαλμός the eye 11 (5.6) (2.632) (2.12)
τύχη (good) fortune, luck, chance 12 (6.1) (1.898) (2.33)
ἁνδάνω to please, delight, gratify 3 (1.5) (0.127) (0.58)
πεδίον a plain 16 (8.1) (0.696) (3.11)
ἐπίπλοος2 (n) sailing against, bearing down 2 (1.0) (0.09) (0.39)
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 13 (6.6) (0.646) (2.58)
κόπτω to strike, smite, knock down 3 (1.5) (0.451) (0.6)
βοείη an ox-hide, ox-hide shield 3 (1.5) (0.299) (0.61)
προέρχομαι to go forward, go on, advance 3 (1.5) (0.934) (0.61)
ἡδύς sweet 9 (4.6) (2.071) (1.82)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 3 (1.5) (1.151) (0.61)
ταχύς quick, swift, fleet 30 (15.2) (3.502) (6.07)
γονεύς a begetter, father 2 (1.0) (0.464) (0.41)
ἐκλύω to loose, release, set free, from 2 (1.0) (0.236) (0.41)
μάχαιρα a large knife 2 (1.0) (0.361) (0.41)
ἀναιρέω to take up; to destroy 6 (3.0) (3.379) (1.22)
καθά according as, just as 21 (10.6) (5.439) (4.28)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 11 (5.6) (1.343) (2.27)
ἐπικουρία aid, succour 2 (1.0) (0.205) (0.41)
ἀποδιδράσκω to run away 2 (1.0) (0.293) (0.41)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 13 (6.6) (2.518) (2.71)
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 4 (2.0) (0.531) (0.83)
νέος young, youthful 20 (10.1) (2.183) (4.18)
καταφρονέω to think down upon 3 (1.5) (0.668) (0.63)
δεξιά the right hand 2 (1.0) (0.472) (0.42)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 2 (1.0) (0.464) (0.42)
παράκειμαι to lie beside 2 (1.0) (0.607) (0.42)
μνημονεύω to call to mind, remember 2 (1.0) (1.526) (0.42)
ὀλίγος few, little, scanty, small 26 (13.1) (5.317) (5.48)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 52 (26.3) (16.105) (11.17)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 13 (6.6) (3.714) (2.8)
ναός the dwelling of a god, a temple 6 (3.0) (1.339) (1.29)
οἴκαδε to one's home, home, homewards 5 (2.5) (0.313) (1.08)
ἐκεῖνος that over there, that 81 (41.0) (22.812) (17.62)
λάμπω to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant 2 (1.0) (0.148) (0.44)
τολμάω to undertake, take heart 9 (4.6) (1.2) (1.96)
ἐκβαίνω to step out of 3 (1.5) (0.32) (0.66)
κατηγορέω to speak against, to accuse 4 (2.0) (3.352) (0.88)
πλήσσω to strike, smite 4 (2.0) (0.691) (0.89)