Appianus of Alexandria, Gallic History

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg005.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

712 lemmas; 2,097 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Καῖσαρ Caesar 20 (95.4) (1.406) (0.03)
Κελτικός Celtic, Gallic 2 (9.5) (0.116) (0.02)
ἐπιρραίνω to sprinkle upon 2 (9.5) (0.031) (0.03)
συγκόπτω to break up, cut up 2 (9.5) (0.036) (0.03)
ἐτήσιος lasting a year, a year long 2 (9.5) (0.086) (0.04)
Οὐαλέριος Valerius 2 (9.5) (0.033) (0.04)
ἔνσπονδος included in a truce 3 (14.3) (0.023) (0.07)
Φάβιος Fabius 9 (42.9) (0.136) (0.27)
μισθοφορέω receive wages or pay 2 (9.5) (0.023) (0.06)
Κελτοί the Kelts 27 (128.8) (0.5) (0.98)
τάγμα that which has been ordered 2 (9.5) (0.266) (0.1)
ἀδόκητος unexpected 2 (9.5) (0.076) (0.1)
μηνίω to be wroth with 2 (9.5) (0.051) (0.13)
ἐπιπίπτω to fall upon 6 (28.6) (0.167) (0.4)
κατακαίνω kill 2 (9.5) (0.041) (0.13)
τετράγωνος with four equal angles, rectangular 2 (9.5) (0.946) (0.15)
ὀκτακόσιοι eight hundred 3 (14.3) (0.067) (0.25)
αἰφνίδιος unforeseen, sudden 2 (9.5) (0.158) (0.24)
πέρνημι to export for sale, to sell 3 (14.3) (0.127) (0.39)
Τυρσηνός Tyrrhenian, Etruscan 2 (9.5) (0.118) (0.27)
καταπίπτω to fall 2 (9.5) (0.203) (0.31)
μυριάς a number of ten thousand, myriad 5 (23.8) (0.377) (0.78)
ἀγανακτέω to feel irritation 2 (9.5) (0.367) (0.32)
δυνάστης a lord, master, ruler 2 (9.5) (0.13) (0.33)
περάω to drive right through; pass, penetrate 4 (19.1) (0.238) (0.68)
πεντακισχίλιοι five thousand 3 (14.3) (0.132) (0.52)
Γάϊος Gaius 3 (14.3) (0.291) (0.57)
εἰσβάλλω to throw into, put into 6 (28.6) (0.206) (1.14)
Γαλάτης Celt 4 (19.1) (0.263) (0.83)
ἀπειλέω2 threaten 2 (9.5) (0.367) (0.41)
ἀπειλέω [to force back] 2 (9.5) (0.364) (0.42)
ὑφή a web 2 (9.5) (0.148) (0.46)
πρεσβεύω to be the elder; to be an ambassador 4 (19.1) (0.348) (0.95)
Ῥωμαῖος a Roman 41 (195.5) (3.454) (9.89)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 2 (9.5) (0.646) (0.49)
συνέρχομαι come together, meet 3 (14.3) (0.758) (0.75)
τῇδε here, thus 2 (9.5) (0.621) (0.52)
ἀποβάλλω to throw off 2 (9.5) (0.43) (0.52)
μαλακός soft 2 (9.5) (0.963) (0.55)
ἀπόκρισις a separating; a reply 2 (9.5) (0.425) (0.55)
στρατηγέω to be general 3 (14.3) (0.267) (0.92)
ὕπατος supremus, the highest, uppermost; Roman consul 3 (14.3) (0.501) (0.94)
αἰδέομαι to be ashamed to do 2 (9.5) (0.372) (0.64)
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 4 (19.1) (0.851) (1.32)
τόλμα courage, to undertake 3 (14.3) (0.287) (1.02)
πολεμόω to make hostile, make an enemy of 2 (9.5) (0.385) (0.68)
καταφεύγω to flee for refuge 2 (9.5) (0.333) (0.69)
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 2 (9.5) (1.783) (0.71)
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 10 (47.7) (2.001) (3.67)
τετρακόσιοι four hundred 2 (9.5) (0.205) (0.74)
ἐμπίμπρημι to kindle, burn, set on fire 2 (9.5) (0.287) (0.75)
ἐπιβαίνω to go upon 3 (14.3) (0.555) (1.14)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 2 (9.5) (1.824) (0.77)
πολεμέω to be at war 7 (33.4) (1.096) (2.71)
ἐκδίδωμι to give up, surrender 2 (9.5) (0.425) (0.79)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 4 (19.1) (1.54) (1.61)
ἀναιρέω to take up; to destroy 3 (14.3) (3.379) (1.22)
ἐπιστήμη knowledge, skill 2 (9.5) (3.886) (0.82)
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 2 (9.5) (0.701) (0.86)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 2 (9.5) (4.93) (0.86)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 6 (28.6) (3.359) (2.6)
ξύλον wood 2 (9.5) (1.689) (0.89)
ὁμοῦ at the same place, together 3 (14.3) (1.529) (1.34)
φθάνω to come or do first, before others 2 (9.5) (1.285) (0.97)
εἶτα then, next 3 (14.3) (4.335) (1.52)
Ῥώμη Roma, Rome 4 (19.1) (1.197) (2.04)
καταπλήσσω to strike down 2 (9.5) (0.323) (1.06)
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 2 (9.5) (0.479) (1.07)
τεσσαράκοντα forty 2 (9.5) (0.51) (1.07)
κάμνω to work, toil, be sick 2 (9.5) (1.144) (1.08)
βαρύς heavy 3 (14.3) (1.527) (1.65)
σῶμα the body 6 (28.6) (16.622) (3.34)
Ἰταλία Italy 3 (14.3) (0.647) (1.76)
ἀποστέλλω to send off 3 (14.3) (1.335) (1.76)
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 3 (14.3) (0.712) (1.78)
πρεσβευτής an ambassador 4 (19.1) (0.256) (2.53)
ἑκατόν a hundred 3 (14.3) (0.738) (1.91)
τρέπω to turn 5 (23.8) (1.263) (3.2)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 6 (28.6) (2.089) (3.95)
ἐμπίπτω to fall in 2 (9.5) (1.012) (1.33)
στόλος an expedition; a voyage; equipment 2 (9.5) (0.451) (1.36)
ἄρτι just now, recently 2 (9.5) (0.652) (1.45)
αἰτέω to ask, beg; postulate 2 (9.5) (1.871) (1.48)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 4 (19.1) (2.021) (2.95)
βουλή will, determination; council, senate 2 (9.5) (1.357) (1.49)
ἱερόν sanctuary 3 (14.3) (1.348) (2.26)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 2 (9.5) (1.376) (1.54)
τρίτος the third 3 (14.3) (4.486) (2.33)
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 2 (9.5) (0.466) (1.66)
ἐκπέμπω to send out 2 (9.5) (0.694) (1.7)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 4 (19.1) (1.527) (3.41)
βοή a loud cry, shout 2 (9.5) (0.664) (1.73)
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 2 (9.5) (0.876) (1.74)
μοῖρα a part, portion; fate 2 (9.5) (1.803) (1.84)
κύων a dog 2 (9.5) (1.241) (1.9)
πόνος work 2 (9.5) (1.767) (1.9)
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 2 (9.5) (0.827) (1.95)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 3 (14.3) (2.976) (2.93)
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 2 (9.5) (1.544) (1.98)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 2 (9.5) (1.674) (2.01)
βάρβαρος barbarous 4 (19.1) (1.886) (4.07)
δόρυ tree, plank, spear 3 (14.3) (0.623) (3.05)
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 2 (9.5) (1.045) (2.04)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 3 (14.3) (1.164) (3.1)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 2 (9.5) (1.583) (2.13)
πρό before 4 (19.1) (5.786) (4.33)
ἡγεμών leader, guide 2 (9.5) (1.062) (2.19)
κελεύω to urge 6 (28.6) (3.175) (6.82)
δείδω to fear 3 (14.3) (1.45) (3.46)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 2 (9.5) (4.463) (2.35)
ἀποκτείνω to kill, slay 2 (9.5) (1.322) (2.39)
ἔτος a year 3 (14.3) (3.764) (3.64)
ταχύς quick, swift, fleet 5 (23.8) (3.502) (6.07)
στρατιά army 3 (14.3) (1.136) (3.86)
ἱππεύς a horseman 4 (19.1) (1.262) (5.21)
ὅτι2 conj.: that, because 18 (85.8) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 18 (85.8) (49.106) (23.97)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 18 (85.8) (26.85) (24.12)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 2 (9.5) (3.714) (2.8)
ἅπας quite all, the whole 5 (23.8) (10.904) (7.0)
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 3 (14.3) (1.032) (4.24)
μακρός long 2 (9.5) (1.989) (2.83)
μάχη battle, fight, combat 4 (19.1) (2.176) (5.7)
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 2 (9.5) (0.753) (2.86)
παρακαλέω to call to 2 (9.5) (1.069) (2.89)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 2 (9.5) (1.67) (3.01)
δεύτερος second 2 (9.5) (6.183) (3.08)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 5 (23.8) (6.432) (8.19)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (14.3) (3.657) (4.98)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 3 (14.3) (2.488) (5.04)
ὧδε in this wise, so, thus 2 (9.5) (1.85) (3.4)
εἰς into, to c. acc. 47 (224.1) (66.909) (80.34)
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 2 (9.5) (1.325) (3.42)
στρατός an encamped army 2 (9.5) (1.047) (3.43)
φέρω to bear 6 (28.6) (8.129) (10.35)
ἔργον work 5 (23.8) (5.905) (8.65)
ποταμός a river, stream 4 (19.1) (2.456) (7.1)
ἔτι yet, as yet, still, besides 8 (38.1) (11.058) (14.57)
γῆ earth 6 (28.6) (10.519) (12.21)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 2 (9.5) (1.179) (4.14)
φίλος friend; loved, beloved, dear 6 (28.6) (4.36) (12.78)
ὁδός a way, path, track, journey 2 (9.5) (2.814) (4.36)
κοινός common, shared in common 2 (9.5) (6.539) (4.41)
μέρος a part, share 3 (14.3) (11.449) (6.76)
αὖθις back, back again 2 (9.5) (2.732) (4.52)
μάλιστα most 4 (19.1) (6.673) (9.11)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 2 (9.5) (1.282) (4.58)
δίδωμι to give 6 (28.6) (11.657) (13.85)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 8 (38.1) (3.117) (19.2)
τοσοῦτος so large, so tall 2 (9.5) (5.396) (4.83)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 52 (248.0) (173.647) (126.45)
χράω to fall upon, attack, assail 2 (9.5) (5.601) (4.92)
ὅμοιος like, resembling 2 (9.5) (10.645) (5.05)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 10 (47.7) (21.235) (25.5)
ἀμφί on both sides 2 (9.5) (1.179) (5.12)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 3 (14.3) (4.909) (7.73)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 2 (9.5) (7.241) (5.17)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 (9.5) (5.448) (5.3)
χώρα land 3 (14.3) (3.587) (8.1)
φεύγω to flee, take flight, run away 2 (9.5) (2.61) (5.45)
ἀεί always, for ever 3 (14.3) (7.241) (8.18)
βάλλω to throw 2 (9.5) (1.692) (5.49)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (9.5) (4.236) (5.53)
πολέμιος hostile; enemy 3 (14.3) (2.812) (8.48)
ὅδε this 8 (38.1) (10.255) (22.93)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 3 (14.3) (3.052) (8.73)
ἐκεῖνος that over there, that 6 (28.6) (22.812) (17.62)
διό wherefore, on which account 2 (9.5) (5.73) (5.96)
βασιλεύς a king, chief 5 (23.8) (9.519) (15.15)
καί and, also 140 (667.6) (544.579) (426.61)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (9.5) (12.618) (6.1)
χράομαι use, experience 2 (9.5) (5.93) (6.1)
ἀπό from, away from. c. gen. 7 (33.4) (30.074) (22.12)
μηδείς (and not one); not one, no-one 2 (9.5) (8.165) (6.35)
γίγνομαι become, be born 14 (66.8) (53.204) (45.52)
πέμπω to send, despatch 2 (9.5) (2.691) (6.86)
σύν along with, in company with, together with 2 (9.5) (4.575) (7.0)
χείρ the hand 3 (14.3) (5.786) (10.92)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 (9.5) (18.33) (7.31)
μέγας big, great 7 (33.4) (18.419) (25.96)
the 283 (1349.5) (1391.018) (1055.57)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 16 (76.3) (64.142) (59.77)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 2 (9.5) (7.784) (7.56)
ἄνθρωπος man, person, human 3 (14.3) (19.466) (11.67)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 2 (9.5) (5.491) (7.79)
πρῶτος first 4 (19.1) (18.707) (16.57)
τῇ here, there 3 (14.3) (18.312) (12.5)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 2 (9.5) (12.481) (8.47)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 3 (14.3) (26.948) (12.74)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (9.5) (13.803) (8.53)
ἡμέρα day 2 (9.5) (8.416) (8.56)
καλέω to call, summon 2 (9.5) (10.936) (8.66)
ὅσος as much/many as 3 (14.3) (13.469) (13.23)
πάρειμι be present 2 (9.5) (5.095) (8.94)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 2 (9.5) (4.016) (9.32)
χρόνος time 2 (9.5) (11.109) (9.36)
πρότερος before, earlier 5 (23.8) (25.424) (23.72)
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (4.8) (1.339) (1.29) too few
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (4.8) (0.323) (0.31) too few
πάλιν back, backwards 1 (4.8) (10.367) (6.41) too few
Κάσσιος Cassius 2 (9.5) (0.14) (0.0) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (4.8) (2.341) (4.29) too few
σαλεύω to cause to rock, make to oscillate, shake to and fro 1 (4.8) (0.119) (0.01) too few
Λαβιηνός Labienus 2 (9.5) (0.008) (0.0) too few
ἵππος a horse, mare 1 (4.8) (3.33) (7.22) too few
καθαιρέω to take down 1 (4.8) (0.784) (0.83) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (4.8) (0.652) (1.82) too few
κατακόπτω to cut down, cut in pieces, cut up 1 (4.8) (0.096) (0.26) too few
ἐντέλλω to enjoin, command 1 (4.8) (0.489) (0.84) too few
πατήρ a father 1 (4.8) (9.224) (10.48) too few
ἀσυνταξία incapacity of entering into construction 1 (4.8) (0.003) (0.0) too few
ἀκρόπολις the upper city 1 (4.8) (0.277) (0.71) too few
κτείνω to kill, slay 1 (4.8) (0.844) (2.43) too few
μεγαλαυχέω to boast highly, talk big 1 (4.8) (0.022) (0.04) too few
ὄψις look, appearance, aspect 1 (4.8) (2.378) (1.7) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (4.8) (1.431) (1.76) too few
στρατεύσιμος fit for service, serviceable 1 (4.8) (0.008) (0.01) too few
κηρυκεία the office of herald 1 (4.8) (0.002) (0.01) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (4.8) (0.476) (0.76) too few
ἐπάγω to bring on 1 (4.8) (2.387) (0.82) too few
Κλαύδιος Claudius 1 (4.8) (0.131) (0.16) too few
διαπρεσβεύομαι to send embassies to different places 1 (4.8) (0.039) (0.15) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (4.8) (1.358) (0.37) too few
στέλλω to set in order, to arrange, array, equip, make ready 1 (4.8) (0.496) (0.64) too few
πρανής with the face downwards, lying on the front, falling forwards 1 (4.8) (0.125) (0.19) too few
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 1 (4.8) (0.244) (0.08) too few
μάχιμος fit for battle, warlike 1 (4.8) (0.133) (0.27) too few
σκεδάννυμι to scatter, disperse 1 (4.8) (0.111) (0.32) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (4.8) (2.477) (2.96) too few
βάρος weight 1 (4.8) (0.679) (0.29) too few
περιέχω to encompass, embrace, surround 1 (4.8) (2.596) (0.61) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (4.8) (0.296) (0.32) too few
ἔκδοτος given up, delivered over, surrendered 1 (4.8) (0.028) (0.1) too few
θάλασσα the sea 1 (4.8) (3.075) (7.18) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (4.8) (8.778) (7.86) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (4.8) (0.884) (1.29) too few
ἀνιερόω to dedicate, devote 1 (4.8) (0.15) (0.0) too few
Σουλπίκιος Sulpicius 1 (4.8) (0.017) (0.01) too few
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 1 (4.8) (1.683) (3.67) too few
χειραγωγέω to lead by the hand 1 (4.8) (0.014) (0.01) too few
παρέπομαι to follow along side, follow close 1 (4.8) (0.184) (0.19) too few
ἐκβάλλω to throw 1 (4.8) (0.986) (1.32) too few
Γαλατία Galatia 1 (4.8) (0.081) (0.13) too few
κύκλος a ring, circle, round 1 (4.8) (3.609) (1.17) too few
πολύανδρος with many men, full of men 1 (4.8) (0.008) (0.02) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (4.8) (2.871) (3.58) too few
συνίζω to sit together, to hold a sitting 1 (4.8) (0.028) (0.01) too few
δισμύριοι twenty thousand 1 (4.8) (0.065) (0.24) too few
τρόφις well-fed, stout, large 1 (4.8) (0.153) (0.08) too few
μέθη strong drink 1 (4.8) (0.322) (0.23) too few
ὁδοιπορία a journey, way 1 (4.8) (0.157) (0.02) too few
δυώδεκα twelve 1 (4.8) (0.213) (0.63) too few
θηριώδης full of wild beasts, infested by them 1 (4.8) (0.131) (0.18) too few
Μάριος Marius 3 (14.3) (0.083) (0.0) too few
λῃστεύω to be a robber: to carry on a piratical 1 (4.8) (0.04) (0.05) too few
κλέος a rumour, report; fame, glory 1 (4.8) (0.184) (0.77) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (4.8) (0.657) (0.82) too few
Κικέρων Cicero 1 (4.8) (0.053) (0.0) too few
ζωγρέω to take alive, revive 1 (4.8) (0.095) (0.29) too few
αἰχμή the point of a spear 1 (4.8) (0.09) (0.58) too few
ἀγαθός good 1 (4.8) (9.864) (6.93) too few
ἀπαντάω to meet 1 (4.8) (0.895) (0.92) too few
ἄτονος not stretched, relaxed 1 (4.8) (0.052) (0.0) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 (4.8) (0.964) (1.05) too few
περίκειμαι to lie round about 1 (4.8) (0.277) (0.07) too few
παρίστημι to make to stand 1 (4.8) (1.412) (1.77) too few
διώκω to pursue 1 (4.8) (1.336) (1.86) too few
καταστρατηγέω overcome by generalship 1 (4.8) (0.006) (0.0) too few
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 (4.8) (1.651) (2.69) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (4.8) (5.317) (5.48) too few
μηχανή an instrument, machine 1 (4.8) (0.37) (0.68) too few
Ἕλλην Hellen; Greek 1 (4.8) (2.754) (10.09) too few
ἔπειτα then, next 1 (4.8) (2.603) (7.5) too few
ἐξακοντίζω to dart 1 (4.8) (0.018) (0.02) too few
ἄγω to lead 1 (4.8) (5.181) (10.6) too few
διδάσκω to teach 1 (4.8) (3.329) (1.88) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (4.8) (3.02) (2.61) too few
ἐπιπέμπω to send besides 1 (4.8) (0.111) (0.08) too few
ὑποτοπέω to suspect, surmise 1 (4.8) (0.03) (0.07) too few
καθά according as, just as 1 (4.8) (5.439) (4.28) too few
Ἄλπειος the Alps, Latin Alpes 2 (9.5) (0.009) (0.0) too few
διαχράομαι to use constantly 1 (4.8) (0.088) (0.2) too few
λιμός hunger, famine 1 (4.8) (0.568) (0.45) too few
θυμός the soul 1 (4.8) (1.72) (7.41) too few
ἐνέδρα a sitting in: a lying in wait, ambush 1 (4.8) (0.175) (0.3) too few
ἐπείγω to press down, weigh down; mid. hasten 1 (4.8) (0.537) (0.86) too few
βοείη an ox-hide, ox-hide shield 1 (4.8) (0.299) (0.61) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (4.8) (4.795) (6.12) too few
ἕπομαι follow 1 (4.8) (4.068) (4.18) too few
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 1 (4.8) (0.393) (0.49) too few
τελευταῖος last 1 (4.8) (0.835) (1.17) too few
Κάτων Cato 1 (4.8) (0.041) (0.03) too few
εἴκοσι twenty 1 (4.8) (0.899) (2.3) too few
ἅδην to satiety 1 (4.8) (0.034) (0.1) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (4.8) (2.051) (3.42) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (4.8) (1.623) (1.45) too few
ἄτολμος daring nothing, wanting courage, spiritless, cowardly 1 (4.8) (0.026) (0.09) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (4.8) (6.377) (5.2) too few
γυμνός naked, unclad 1 (4.8) (0.564) (0.65) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (4.8) (0.408) (0.38) too few
κρύφα without the knowledge of 1 (4.8) (0.09) (0.2) too few
περιέρχομαι to go round, go about 1 (4.8) (0.18) (0.24) too few
διαπλέω to sail across 1 (4.8) (0.111) (0.15) too few
συμπλέκω to twine 1 (4.8) (0.388) (0.35) too few
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 1 (4.8) (0.656) (0.52) too few
ἄοικος houseless, homeless 1 (4.8) (0.021) (0.01) too few
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 1 (4.8) (5.553) (4.46) too few
ἀπέχω to keep off 1 (4.8) (1.184) (1.8) too few
βάδην step by step 1 (4.8) (0.041) (0.16) too few
αἴρω to take up, raise, lift up 1 (4.8) (2.825) (10.15) too few
οὗ where 1 (4.8) (6.728) (4.01) too few
ὑσσός a javelin 1 (4.8) (0.006) (0.03) too few
περίειμι be superior, survive, be left over 1 (4.8) (0.34) (0.72) too few
συμμαχέω to be an ally, to be in alliance 1 (4.8) (0.28) (0.9) too few
πολεμητέος one must go to war 1 (4.8) (0.011) (0.04) too few
περιάγω to lead 1 (4.8) (0.208) (0.2) too few
ἀκρατής powerless, impotent 1 (4.8) (0.371) (0.06) too few
δορυφόρος spear-bearing 1 (4.8) (0.143) (0.25) too few
ἆσθμα short-drawn breath, panting 1 (4.8) (0.068) (0.07) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (4.8) (3.016) (1.36) too few
τεῖχος a wall 1 (4.8) (1.646) (5.01) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (4.8) (5.82) (8.27) too few
ὑλάω to howl, bark, bay 1 (4.8) (0.1) (0.1) too few
τρεῖς three 1 (4.8) (4.87) (3.7) too few
φάλαγξ a line of battle, battle-array 1 (4.8) (0.484) (1.13) too few
which way, where, whither, in 1 (4.8) (4.108) (2.83) too few
νεών ship shed (νεώριον) 1 (4.8) (0.071) (0.14) too few
νόμος usage, custom, law, ordinance 1 (4.8) (5.63) (4.23) too few
συμπέμπω to send with 1 (4.8) (0.054) (0.26) too few
προνομή a foraging, a foraging expedition, foray 1 (4.8) (0.077) (0.09) too few
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 1 (4.8) (0.423) (0.39) too few
ἱερεύς a priest, sacrificer 1 (4.8) (1.143) (0.64) too few
ἀπειθέω to be disobedient, refuse compliance 1 (4.8) (0.193) (0.14) too few
τάξις an arranging 1 (4.8) (2.44) (1.91) too few
δικτάτωρ dictator 1 (4.8) (0.056) (0.04) too few
καρπός fruit 1 (4.8) (1.621) (1.05) too few
ψευδοκύων a sham Cynic 1 (4.8) (0.144) (0.31) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (4.8) (1.829) (1.05) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (4.8) (8.59) (11.98) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (4.8) (3.295) (3.91) too few
ζημία loss, damage 1 (4.8) (0.342) (0.38) too few
ἀναχωρέω to go back 1 (4.8) (0.575) (1.94) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (4.8) (4.613) (6.6) too few
ἐκ from out of 1 (4.8) (54.157) (51.9) too few
ἐναγής under a curse, excommunicate, accurst 1 (4.8) (0.048) (0.06) too few
νεαλής young, fresh 1 (4.8) (0.009) (0.02) too few
φερέπονος bringing toil and trouble 1 (4.8) (0.009) (0.01) too few
ἐξόπισθεν behind, in rear 1 (4.8) (0.021) (0.02) too few
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 1 (4.8) (0.782) (0.13) too few
μόλις barely, scarcely 1 (4.8) (0.479) (0.72) too few
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 (4.8) (4.744) (3.65) too few
ἄνευ without 1 (4.8) (2.542) (1.84) too few
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 (4.8) (0.764) (0.83) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (4.8) (15.895) (13.47) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (4.8) (0.233) (0.38) too few
ἀναβίωσις a reviving 1 (4.8) (0.007) (0.0) too few
ἀπήνη a four-wheeled wagon 1 (4.8) (0.055) (0.21) too few
πεντεκαίδεκα fifteen 1 (4.8) (0.137) (0.3) too few
ἀπερίσκεπτος inconsiderate, thoughtless 1 (4.8) (0.043) (0.03) too few
ξίφος a sword 1 (4.8) (0.597) (0.8) too few
ὄρος a mountain, hill 1 (4.8) (2.059) (3.39) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (4.8) (2.65) (2.84) too few
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 1 (4.8) (0.295) (0.22) too few
ὑμνέω to sing, laud, sing of 1 (4.8) (0.284) (0.26) too few
ἑπτάς period of seven days 1 (4.8) (1.142) (1.25) too few
ἐγώ I (first person pronoun) 1 (4.8) (54.345) (87.02) too few
παλαιός old in years 1 (4.8) (2.149) (1.56) too few
μύσος uncleanness 1 (4.8) (0.055) (0.06) too few
σίδηρος iron 1 (4.8) (0.492) (0.53) too few
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 1 (4.8) (1.151) (0.61) too few
κατάπληξις amazement, consternation 1 (4.8) (0.038) (0.11) too few
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 1 (4.8) (0.397) (0.74) too few
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 1 (4.8) (0.382) (0.78) too few
οὐδέ and/but not; not even 1 (4.8) (20.427) (22.36) too few
κατατέμνω to cut in pieces, cut up 1 (4.8) (0.037) (0.1) too few
διάπειρα an experiment, trial 1 (4.8) (0.012) (0.04) too few
πούς a foot 1 (4.8) (2.799) (4.94) too few
ἀπορία difficulty of passing 1 (4.8) (1.504) (0.92) too few
προαγορεύω to tell beforehand 1 (4.8) (3.068) (5.36) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (4.8) (1.068) (0.71) too few
ἀπόγονος born or descended from, offspring 1 (4.8) (0.136) (0.21) too few
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 1 (4.8) (0.402) (0.65) too few
ὀπίσω backwards 1 (4.8) (0.796) (1.79) too few
Κορνήλιος Cornelius 1 (4.8) (0.088) (0.1) too few
τροφή nourishment, food, victuals 1 (4.8) (3.098) (1.03) too few
ὅμηρος a pledge for the maintenance of unity, a surety, a hostage 1 (4.8) (0.188) (0.73) too few
θάνατος death 1 (4.8) (3.384) (2.71) too few
φορέω to bear 1 (4.8) (0.303) (1.06) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (4.8) (1.875) (4.27) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (4.8) (1.675) (3.51) too few
λεηλατέω to drive away cattle as booty, to make booty 1 (4.8) (0.034) (0.07) too few
ξυλόω to make of wood. 1 (4.8) (0.206) (0.07) too few
ὄνομα name 1 (4.8) (7.968) (4.46) too few
ἐκχέω to pour out 1 (4.8) (0.22) (0.22) too few
ὄγκος the barb 1 (4.8) (0.853) (0.09) too few
Κάρβων Carbo 2 (9.5) (0.024) (0.0) too few
ξενία the rights of a guest, hospitality, friendly entertainment 1 (4.8) (0.067) (0.21) too few
ὅπου where 1 (4.8) (1.571) (1.19) too few
ἀναπηδάω to leap up, start up 1 (4.8) (0.087) (0.13) too few
πλησιάζω to bring near 1 (4.8) (0.44) (0.19) too few
κατέχω to hold fast 1 (4.8) (1.923) (2.47) too few
ἐπανέρχομαι to go back, return 1 (4.8) (0.728) (0.72) too few
εὐμαρής easy, convenient, without trouble 1 (4.8) (0.101) (0.16) too few
τραῦμα a wound, hurt 1 (4.8) (0.506) (0.34) too few
ἑπτά seven 1 (4.8) (1.073) (1.19) too few
φοβερός fearful 1 (4.8) (0.492) (0.58) too few
πρωτεύω to be the first, hold the first place 1 (4.8) (0.087) (0.04) too few
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (4.8) (0.756) (0.17) too few
μουσική any art over which the Muses presided 1 (4.8) (0.129) (0.18) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (4.8) (4.214) (1.84) too few
παρασπόνδημα a breach of faith 1 (4.8) (0.006) (0.07) too few
Γνάιος Gnaeus 1 (4.8) (0.07) (0.69) too few
πεδίον a plain 1 (4.8) (0.696) (3.11) too few
πανστρατιά a levy of the whole army 1 (4.8) (0.027) (0.14) too few
ὀργή natural impulse 1 (4.8) (1.273) (1.39) too few
ἔκπληξις consternation 1 (4.8) (0.114) (0.19) too few
ἦθος custom, character 1 (4.8) (0.735) (0.82) too few
ἐφήμερος living but a day, short-lived 1 (4.8) (0.106) (0.04) too few
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 1 (4.8) (1.366) (1.96) too few
ἄγονος unborn 1 (4.8) (0.093) (0.03) too few
συγγραφεύς one who collects and writes down historic facts, an historian 1 (4.8) (0.249) (0.59) too few
βίαιος forcible, violent 1 (4.8) (0.622) (0.49) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (4.8) (2.598) (2.47) too few
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 1 (4.8) (0.938) (1.7) too few
δέκατος tenth 1 (4.8) (0.465) (0.5) too few
σφέτερος their own, their 1 (4.8) (0.373) (2.07) too few
ἄσυλος safe from violence, inviolate 1 (4.8) (0.033) (0.02) too few
ἡλικία time of life, age 1 (4.8) (1.229) (1.25) too few
παροδεύω to pass by 1 (4.8) (0.025) (0.0) too few
ἀψαυστέω leave untouched 1 (4.8) (0.001) (0.0) too few
ἀναμένω to wait for, await 1 (4.8) (0.257) (0.25) too few
ἤδη already 1 (4.8) (8.333) (11.03) too few
μέτωπον the space between the eyes, the brow, forehead 1 (4.8) (0.34) (0.37) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (4.8) (2.685) (1.99) too few
ἀνωθέω to push up, push off from shore 1 (4.8) (0.011) (0.03) too few
διάβασις a crossing over, passage 1 (4.8) (0.139) (0.83) too few
ῥοδανός waving, flickering 1 (4.8) (0.01) (0.07) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (4.8) (0.763) (0.8) too few
δέκα ten 1 (4.8) (1.54) (2.42) too few
ἐκλύω to loose, release, set free, from 1 (4.8) (0.236) (0.41) too few
ἐφήμερον short-lived insect, the may-fly, Ephemera longicauda 1 (4.8) (0.018) (0.0) too few
ἐπιχείρησις an attempt, attack 1 (4.8) (0.193) (0.16) too few
περιουσία supersum 1 (4.8) (0.3) (0.18) too few
λοχαγός the leader of an armed band; commander of a company 1 (4.8) (0.131) (0.69) too few
σποράς scattered, dispersed 1 (4.8) (0.034) (0.06) too few
συγκαταπίπτω fall down along with 1 (4.8) (0.001) (0.0) too few
παιδίον a child 1 (4.8) (1.117) (0.81) too few
ὑπόγυιος under one's hand, nigh at hand 1 (4.8) (0.056) (0.01) too few
ἀφύη anchovy 1 (4.8) (0.048) (0.01) too few
πάμπολυς very much, great, large 1 (4.8) (0.464) (0.17) too few
χρῄζω to need, want, lack, have need of 1 (4.8) (0.416) (0.47) too few
ἄτακτος not in battle-order 1 (4.8) (0.313) (0.19) too few
Παῦλος Paulus, Paul 1 (4.8) (1.455) (0.03) too few
Κάμιλλος Camillus 3 (14.3) (0.049) (0.0) too few
σκυλεύω to strip 1 (4.8) (0.041) (0.15) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (4.8) (0.431) (0.49) too few
ἠρεμέω to keep quiet, be at rest 1 (4.8) (0.775) (0.02) too few
δρόμος a course, running, race 1 (4.8) (0.517) (0.75) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (4.8) (1.417) (1.63) too few
ὑγρός wet, moist, running, fluid 1 (4.8) (3.244) (0.41) too few
συγγνώμη forgiveness 1 (4.8) (0.319) (0.58) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (4.8) (1.679) (0.87) too few
σύ you (personal pronoun) 1 (4.8) (30.359) (61.34) too few
ζυγόν anything which joins two 1 (4.8) (0.343) (0.46) too few
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 1 (4.8) (0.245) (0.66) too few
ἀνδραποδίζω to reduce to slavery, enslave 1 (4.8) (0.047) (0.24) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (4.8) (0.641) (2.44) too few
δεῖ it is necessary 1 (4.8) (13.387) (11.02) too few
ἐνάγω to lead in 1 (4.8) (0.046) (0.13) too few
ἐφεδρεύω to sit upon, rest upon 1 (4.8) (0.092) (0.26) too few
τέλος the fulfilment 1 (4.8) (4.234) (3.89) too few
ἐξελαύνω to drive out from 1 (4.8) (0.373) (1.1) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (4.8) (13.567) (4.4) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (4.8) (13.407) (5.2) too few
υἱός a son 1 (4.8) (7.898) (7.64) too few
ἀστράτευτος without service, never having seen service 1 (4.8) (0.009) (0.0) too few
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 1 (4.8) (0.782) (1.0) too few
προσλαμβάνω to take or receive in addition 1 (4.8) (0.664) (0.81) too few
καταφρονητής a despiser 1 (4.8) (0.016) (0.0) too few
Τίτος Titus 1 (4.8) (0.181) (0.67) too few
γένος race, stock, family 1 (4.8) (8.844) (3.31) too few
πλεῖστος most, largest 1 (4.8) (4.005) (5.45) too few
Κόϊντος Quintus 1 (4.8) (0.058) (0.27) too few
παταγέω to clatter, clash, clap 1 (4.8) (0.006) (0.03) too few
πόα grass, herb 1 (4.8) (0.478) (0.41) too few
ἐκπηδάω to leap out 1 (4.8) (0.04) (0.08) too few
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 1 (4.8) (0.374) (0.51) too few
γυνή a woman 1 (4.8) (6.224) (8.98) too few
προσεπιλαμβάνω bandage something to something else; mid. take part with 1 (4.8) (0.007) (0.01) too few
οὕτως so, in this manner 1 (4.8) (28.875) (14.91) too few
ἀναίρω to lift up 1 (4.8) (0.55) (0.08) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (4.8) (4.697) (2.29) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (4.8) (2.388) (3.65) too few
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 1 (4.8) (0.673) (0.18) too few
μανικός of or for madness, mad, frenzied, disposed to madness 1 (4.8) (0.055) (0.04) too few
ἐπιφανής coming to light, appearing; remarkable, distinguished 1 (4.8) (0.431) (1.04) too few
αἰδώς a sense of shame, shame, modesty, self-respect 1 (4.8) (0.378) (0.55) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 (4.8) (0.798) (1.28) too few
πολυπραγμονέω to be busy with many things, meddlesome 1 (4.8) (0.135) (0.22) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (4.8) (4.169) (5.93) too few
ἐξαίφνης suddenly 1 (4.8) (0.427) (0.51) too few
ὄμβρος storm of rain, thunder-storm 1 (4.8) (0.178) (0.4) too few
ζόφος the gloom of the world below, nether darkness 1 (4.8) (0.066) (0.21) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (4.8) (3.696) (3.99) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (4.8) (1.255) (0.64) too few
οὔπω not yet 1 (4.8) (1.001) (0.94) too few
ἐπιπόθησις a longing after 1 (4.8) (0.0) (0.0) too few
αἰχμάλωτος taken by the spear, captive to one's spear, taken prisoner 1 (4.8) (0.548) (0.87) too few
λόφος the back of the neck 1 (4.8) (0.304) (1.29) too few
τέταρτος fourth 1 (4.8) (1.676) (0.89) too few
ἀκμής untiring, unwearied 1 (4.8) (0.022) (0.03) too few
στάδιον a stade, = ca. 600 feet 1 (4.8) (0.733) (2.15) too few
εὐχή a prayer, vow 1 (4.8) (0.766) (0.29) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (4.8) (2.014) (6.77) too few
αἰωρέω to lift up, raise 1 (4.8) (0.044) (0.06) too few
σπουδή haste, speed 1 (4.8) (1.021) (1.52) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (4.8) (4.163) (8.09) too few
συγγιγνώσκω to think with, agree with 1 (4.8) (0.096) (0.26) too few
εἶπον to speak, say 1 (4.8) (16.169) (13.73) too few
συγκαθίζω to make to sit together 1 (4.8) (0.014) (0.0) too few
καίνω to kill, slay 1 (4.8) (0.115) (0.21) too few
τάχα (Homer, later rare) quickly, presently; (post-Homer) perhaps 1 (4.8) (1.086) (1.41) too few
χειροτονέω (to stretch out the hand), to vote, elect 1 (4.8) (0.228) (0.02) too few
θηρίον a wild animal, beast 1 (4.8) (1.068) (1.39) too few
ἥμισυς half 1 (4.8) (1.26) (1.05) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (4.8) (4.713) (1.73) too few
τοσόσδε so strong, so able 1 (4.8) (0.411) (0.66) too few
ἄφεσις a letting go, dismissal 1 (4.8) (0.27) (0.02) too few
περιπέμπω to send round 1 (4.8) (0.049) (0.07) too few
χρονικός of or concerning time, temporal 1 (4.8) (0.064) (0.0) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (4.8) (0.409) (0.39) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (4.8) (0.652) (0.95) too few
ἐπιπρεσβεύομαι to send an embassy 1 (4.8) (0.001) (0.0) too few
θριαμβεύω to triumph 1 (4.8) (0.05) (0.01) too few
στρατήγημα act of a general 1 (4.8) (0.07) (0.07) too few
ἐπιλέγω to choose, pick out, select 1 (4.8) (0.374) (0.49) too few
εὐθύς straight, direct 1 (4.8) (5.672) (5.93) too few
ἔνδον in, within, in the house, at home 1 (4.8) (1.222) (1.6) too few
προσίημι to send to 1 (4.8) (0.675) (0.45) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (4.8) (4.748) (5.64) too few
διατειχίζω to cut off and fortify by a wall 1 (4.8) (0.011) (0.01) too few
κρατύνω to strengthen 1 (4.8) (0.131) (0.17) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (4.8) (0.85) (0.49) too few
ἀποτυγχάνω to fail in hitting 1 (4.8) (0.139) (0.16) too few
ἀκόντιον javelin 1 (4.8) (0.083) (0.15) too few
Βρεττανοί Britanni, Britons 1 (4.8) (0.028) (0.0) too few
ἐξαιτέω to demand 1 (4.8) (0.121) (0.11) too few
ἐπιπηδάω to leap upon, assault 1 (4.8) (0.024) (0.04) too few
σάρξ flesh 1 (4.8) (3.46) (0.29) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (4.8) (2.347) (7.38) too few
Ὀλυμπιάς Olympic (Muse)/games/victory; Olympiad (four years) 1 (4.8) (0.372) (0.46) too few
Ἑστία Vesta 1 (4.8) (0.178) (0.29) too few
διατρέχω to run across 1 (4.8) (0.105) (0.05) too few
ἥβη manhood, youthful prime, youth 1 (4.8) (0.154) (0.32) too few
σύντονος strained tight 1 (4.8) (0.118) (0.09) too few
ὑπασπιστής a shield-bearer, armour-bearer, esquire 1 (4.8) (0.072) (0.07) too few
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 1 (4.8) (0.885) (1.58) too few
ὑπατεία the office or rank of consul, ὕπατος 1 (4.8) (0.11) (0.0) too few
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 1 (4.8) (0.438) (0.35) too few
παραθαρσύνω to embolden, cheer on, encourage 1 (4.8) (0.029) (0.06) too few
συνεκδημέω to be abroad with 1 (4.8) (0.0) (0.0) too few
ἐπαμύνω to come to aid, defend, assist 1 (4.8) (0.081) (0.24) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (4.8) (1.365) (1.36) too few
ἀπειλή boasts, threats 1 (4.8) (0.282) (0.18) too few
σῴζω to save, keep 1 (4.8) (2.74) (2.88) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (4.8) (0.659) (0.71) too few
ὁμαλός even, level 1 (4.8) (0.41) (0.19) too few
κρύος icy cold, chill, frost 1 (4.8) (0.09) (0.02) too few
πολύχρυσος rich in gold 1 (4.8) (0.03) (0.12) too few
ἀρχαῖος from the beginning 1 (4.8) (1.06) (0.97) too few
ὁμαιχμία union for battle, a defensive alliance, league 1 (4.8) (0.007) (0.02) too few
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 (4.8) (1.438) (1.84) too few
ὄγκος2 bulk, size, mass 1 (4.8) (0.806) (0.09) too few
ἑξακισμύριοι sixty thousand 1 (4.8) (0.005) (0.02) too few
ἤπειρος terra-firma, the land 1 (4.8) (2.882) (1.73) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (4.8) (1.959) (1.39) too few
δεκατόω to take tithe of 1 (4.8) (0.014) (0.0) too few
διΐστημι set apart, separate 1 (4.8) (0.7) (0.41) too few
ὑπατεύω to be consul 1 (4.8) (0.056) (0.0) too few
δορυφορέω to attend as a bodyguard 1 (4.8) (0.05) (0.08) too few
ἱδρώς sweat 1 (4.8) (0.458) (0.19) too few
διαχωρίζω to separate 1 (4.8) (0.034) (0.04) too few
φερεπονία patience in toil 1 (4.8) (0.003) (0.0) too few
ὑποστράτηγος a lieutenant-general 1 (4.8) (0.016) (0.03) too few
συνεφάπτομαι to take part in 1 (4.8) (0.017) (0.02) too few
ὀγδοήκοντα eighty 1 (4.8) (0.167) (0.41) too few
κρατέω to be strong, mighty, powerful 1 (4.8) (2.779) (3.98) too few
δημός fat 1 (4.8) (1.62) (3.58) too few
βραχύς short 1 (4.8) (2.311) (2.66) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 1 (4.8) (1.467) (0.8) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (4.8) (2.405) (1.71) too few
καταβαίνω to step down, go 1 (4.8) (0.757) (1.45) too few
χιλίαρχος the commander of a thousand men, a chiliarch 1 (4.8) (0.155) (0.73) too few
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 1 (4.8) (0.15) (0.21) too few
ἄγνωστος unknown 1 (4.8) (0.253) (0.1) too few
ὁμαλής level 1 (4.8) (0.234) (0.08) too few
Αἰμίλιος Aemilius 1 (4.8) (0.085) (0.22) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (4.8) (4.574) (7.56) too few
Σαβῖνος Sabinus 1 (4.8) (0.14) (0.01) too few
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 1 (4.8) (15.198) (3.78) too few
μουσικός musical, skilled in music, elegant 1 (4.8) (1.038) (0.62) too few
παρορκέω forswear oneself 1 (4.8) (0.001) (0.0) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (4.8) (2.772) (1.58) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (4.8) (2.36) (4.52) too few
οἶνος wine 1 (4.8) (2.867) (2.0) too few
κακός bad 1 (4.8) (7.257) (12.65) too few
ἀπιστία disbelief, distrust, mistrust 1 (4.8) (0.258) (0.21) too few
ἐρεθίζω to rouse to anger, rouse to fight, irritate 1 (4.8) (0.169) (0.18) too few
παρανομία transgression of law, decency 1 (4.8) (0.12) (0.36) too few
διαρρίπτω to cast 1 (4.8) (0.036) (0.09) too few
πέραν on the other side, across, beyond 1 (4.8) (0.212) (0.56) too few
ἀναγραφή a registering 1 (4.8) (0.084) (0.04) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (4.8) (0.762) (0.78) too few
τριτάω when three days old 1 (4.8) (0.083) (0.07) too few
ἵστημι to make to stand 1 (4.8) (4.072) (7.15) too few
ἔμπροσθεν before, in front 1 (4.8) (1.891) (0.63) too few
ἱερουργία religious service, worship, sacrifice 1 (4.8) (0.079) (0.01) too few
ἀπέοικα to be unlike, differ from 1 (4.8) (0.047) (0.02) too few
σύνταξις a putting together, arranging, arrangement, organisation, order 1 (4.8) (0.267) (0.4) too few
πάμπαν quite, wholly, altogether 1 (4.8) (0.246) (0.42) too few
προσπέμπω to send to 1 (4.8) (0.028) (0.1) too few
Σένονες Senones 4 (19.1) (0.005) (0.0) too few
φονεύω to murder, kill, slay 1 (4.8) (0.352) (0.54) too few
στενός narrow, strait 1 (4.8) (0.524) (0.97) too few
κατασκευάζω to equip 1 (4.8) (1.81) (0.77) too few
δείκνυμι to show 1 (4.8) (13.835) (3.57) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (4.8) (8.208) (3.67) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (4.8) (1.678) (2.39) too few
τρέω to flee from fear, flee away 1 (4.8) (1.989) (2.15) too few
ὕλη wood, material 1 (4.8) (5.5) (0.94) too few
ὄρειος of or belonging to the mountain 1 (4.8) (0.069) (0.07) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (4.8) (1.252) (2.43) too few
πανστρατιᾷ with the whole army 1 (4.8) (0.028) (0.14) too few
ἐπιποθέω to yearn after 1 (4.8) (0.036) (0.01) too few
σκευάζω to prepare, make ready 1 (4.8) (0.277) (0.32) too few
δέος fear, alarm 1 (4.8) (0.383) (0.66) too few
γεφυρόω to bridge over, make passable by a bridge 1 (4.8) (0.028) (0.11) too few
νῆσος an island 1 (4.8) (1.017) (3.96) too few
βροντή thunder 1 (4.8) (0.239) (0.39) too few
ἐνενήκοντα ninety 1 (4.8) (0.1) (0.14) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (4.8) (0.382) (0.47) too few
ὕστερος latter, last 1 (4.8) (1.506) (1.39) too few
φιλία friendly love, affection, friendship 1 (4.8) (1.063) (1.44) too few
κομιδῇ exactly, just 1 (4.8) (0.222) (0.32) too few
ἀδηφαγία gluttony 1 (4.8) (0.006) (0.0) too few
πάππος a grandfather 1 (4.8) (0.148) (0.13) too few
τίη why? wherefore? 1 (4.8) (26.493) (13.95) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (4.8) (1.723) (2.13) too few
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 1 (4.8) (0.878) (3.11) too few
θάλπω to heat, soften by heat 1 (4.8) (0.054) (0.07) too few
λιφαιμέω lack blood 1 (4.8) (0.0) (0.0) too few
πεντήκοντα fifty 1 (4.8) (0.473) (1.48) too few
λύμη brutal outrage, maltreatment, maiming 1 (4.8) (0.068) (0.07) too few
Καπιτώλιον the Capitoline, Capitolium; citadel 3 (14.3) (0.062) (0.0) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (4.8) (3.114) (2.65) too few
ἄμπωτις a being sucked back, the ebb-tide 1 (4.8) (0.021) (0.06) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (4.8) (0.559) (0.74) too few
πεντακόσιοι five hundred 1 (4.8) (0.26) (1.02) too few
τρόπαιον a trophy 1 (4.8) (0.163) (0.4) too few
κόμη the hair, hair of the head 1 (4.8) (0.314) (0.41) too few
ὅς2 [possessive pronoun] 8 (38.1) (47.672) (39.01)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 (9.5) (19.178) (9.89)
τοτέ at times, now and then 2 (9.5) (6.167) (10.26)
ἐν in, among. c. dat. 17 (81.1) (118.207) (88.06)
εἷς one 2 (9.5) (23.591) (10.36)
φημί to say, to claim 6 (28.6) (36.921) (31.35)
δή [interactional particle: S&H on same page] 6 (28.6) (17.728) (33.0)
πολύς much, many 8 (38.1) (35.28) (44.3)
ὅς who, that, which: relative pronoun 35 (166.9) (208.764) (194.16)
δέ but 63 (300.4) (249.629) (351.92)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 3 (14.3) (12.401) (17.56)
τότε at that time, then 2 (9.5) (6.266) (11.78)
εἰμί to be 24 (114.4) (217.261) (145.55)
πόλεμος battle, fight, war 2 (9.5) (3.953) (12.13)
διά through c. gen.; because of c. acc. 5 (23.8) (56.77) (30.67)
μή not 6 (28.6) (50.606) (37.36)
οὐ not 13 (62.0) (104.879) (82.22)
τε and 18 (85.8) (62.106) (115.18)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 4 (19.1) (22.709) (26.08)
τις any one, any thing, some one, some thing; 12 (57.2) (97.86) (78.95)
εἶμι come, go 2 (9.5) (7.276) (13.3)
ὡς as, how 9 (42.9) (68.814) (63.16)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 2 (9.5) (6.249) (14.54)
ἄλλος other, another 6 (28.6) (40.264) (43.75)
μέν on the one hand, on the other hand 16 (76.3) (109.727) (118.8)
τοιοῦτος such as this 2 (9.5) (20.677) (14.9)
either..or; than 3 (14.3) (34.073) (23.24)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 2 (9.5) (17.692) (15.52)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 7 (33.4) (76.461) (54.75)
δέω to bind, tie, fetter 2 (9.5) (17.994) (15.68)
λόγος the word 2 (9.5) (29.19) (16.1)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 4 (19.1) (50.199) (32.23)
οὔτε neither / nor 2 (9.5) (13.727) (16.2)
ἔρχομαι to come 2 (9.5) (6.984) (16.46)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 5 (23.8) (44.62) (43.23)
ὁράω to see 2 (9.5) (16.42) (18.27)
ἔχω to have 5 (23.8) (48.945) (46.31)
οὐδείς not one, nobody 2 (9.5) (19.346) (18.91)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 (14.3) (55.077) (29.07)
ἀνήρ a man 3 (14.3) (10.82) (29.69)
οὗτος this; that 12 (57.2) (133.027) (121.95)
νῦν now at this very time 2 (9.5) (12.379) (21.84)
οὖν so, then, therefore 2 (9.5) (34.84) (23.41)
γάρ for 6 (28.6) (110.606) (74.4)
ἄν modal particle 3 (14.3) (32.618) (38.42)
πόλις a city 2 (9.5) (11.245) (29.3)
ἀλλά otherwise, but 3 (14.3) (54.595) (46.87)
γε at least, at any rate 2 (9.5) (24.174) (31.72)
ποιέω to make, to do 2 (9.5) (29.319) (37.03)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 3 (14.3) (56.75) (56.58)
λέγω to pick; to say 3 (14.3) (90.021) (57.06)
πᾶς all, the whole 2 (9.5) (59.665) (51.63)

PAGINATE