Lysias, Against Diogeiton

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg032.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

500 lemmas; 1,789 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 188 (1050.9) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 85 (475.1) (544.579) (426.61)
δέ but 55 (307.4) (249.629) (351.92)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 49 (273.9) (173.647) (126.45)
οὗτος this; that 39 (218.0) (133.027) (121.95)
μέν on the one hand, on the other hand 34 (190.1) (109.727) (118.8)
εἰμί to be 29 (162.1) (217.261) (145.55)
ὅς who, that, which: relative pronoun 29 (162.1) (208.764) (194.16)
ἐγώ I (first person pronoun) 22 (123.0) (54.345) (87.02)
εἰς into, to c. acc. 20 (111.8) (66.909) (80.34)
οὐ not 18 (100.6) (104.879) (82.22)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 16 (89.4) (44.62) (43.23)
ἀνήρ a man 15 (83.8) (10.82) (29.69)
ἐν in, among. c. dat. 15 (83.8) (118.207) (88.06)
ἔχω to have 14 (78.3) (48.945) (46.31)
παῖς a child 14 (78.3) (5.845) (12.09)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 14 (78.3) (2.488) (5.04)
πολύς much, many 13 (72.7) (35.28) (44.3)
δραχμή a handful; a drachma 12 (67.1) (0.757) (0.25)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 12 (67.1) (24.797) (21.7)
τάλαντον a balance 12 (67.1) (0.492) (1.84)
ἐκεῖνος that over there, that 12 (67.1) (22.812) (17.62)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 12 (67.1) (56.75) (56.58)
καταλείπω to leave behind 11 (61.5) (1.869) (2.45)
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 11 (61.5) (0.279) (0.21)
ἐκ from out of 11 (61.5) (54.157) (51.9)
O! oh! 11 (61.5) (6.146) (14.88)
ὅς2 [possessive pronoun] 11 (61.5) (47.672) (39.01)
ποιέω to make, to do 10 (55.9) (29.319) (37.03)
δικαστής a judge 10 (55.9) (0.639) (0.52)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 10 (55.9) (26.85) (24.12)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 10 (55.9) (2.54) (2.03)
οὐδείς not one, nobody 9 (50.3) (19.346) (18.91)
πατήρ a father 9 (50.3) (9.224) (10.48)
σύ you (personal pronoun) 9 (50.3) (30.359) (61.34)
λέγω to pick; to say 9 (50.3) (90.021) (57.06)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 8 (44.7) (21.235) (25.5)
ἀλλά otherwise, but 8 (44.7) (54.595) (46.87)
γίγνομαι become, be born 8 (44.7) (53.204) (45.52)
ἐπεί after, since, when 8 (44.7) (19.86) (21.4)
ἐμός mine 8 (44.7) (8.401) (19.01)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 8 (44.7) (50.199) (32.23)
γάρ for 8 (44.7) (110.606) (74.4)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 8 (44.7) (0.897) (0.58)
μή not 7 (39.1) (50.606) (37.36)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 7 (39.1) (76.461) (54.75)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 6 (33.5) (1.651) (2.69)
οὖν so, then, therefore 6 (33.5) (34.84) (23.41)
εἴκοσι twenty 6 (33.5) (0.899) (2.3)
μάρτυς a witness 6 (33.5) (0.889) (0.54)
πᾶς all, the whole 6 (33.5) (59.665) (51.63)
οὔτε neither / nor 6 (33.5) (13.727) (16.2)
ὡς as, how 6 (33.5) (68.814) (63.16)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 6 (33.5) (17.692) (15.52)
ἀδελφή a sister 5 (27.9) (0.542) (0.56)
θυγάτηρ a daughter 5 (27.9) (1.586) (2.79)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 5 (27.9) (0.415) (0.39)
χρόνος time 5 (27.9) (11.109) (9.36)
πρότερος before, earlier 5 (27.9) (25.424) (23.72)
ὥστε so that 5 (27.9) (10.717) (9.47)
ἑπτάς period of seven days 5 (27.9) (1.142) (1.25)
δέω to bind, tie, fetter 5 (27.9) (17.994) (15.68)
ἄν modal particle 5 (27.9) (32.618) (38.42)
ἑπτά seven 5 (27.9) (1.073) (1.19)
γυνή a woman 5 (27.9) (6.224) (8.98)
οὕτως so, in this manner 5 (27.9) (28.875) (14.91)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 5 (27.9) (22.709) (26.08)
ἐνιαυτός year 5 (27.9) (0.848) (1.0)
ἀδελφός sons of the same mother 5 (27.9) (2.887) (2.55)
τις any one, any thing, some one, some thing; 4 (22.4) (97.86) (78.95)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 4 (22.4) (3.657) (4.98)
either..or; than 4 (22.4) (34.073) (23.24)
καίτοι and indeed, and further; and yet 4 (22.4) (2.582) (1.38)
δίδωμι to give 4 (22.4) (11.657) (13.85)
μηδείς (and not one); not one, no-one 4 (22.4) (8.165) (6.35)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 4 (22.4) (4.795) (6.12)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 4 (22.4) (4.322) (6.41)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 4 (22.4) (2.976) (2.93)
τολμάω to undertake, take heart 4 (22.4) (1.2) (1.96)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 4 (22.4) (19.178) (9.89)
οἰκία a building, house, dwelling 4 (22.4) (1.979) (2.07)
λαμβάνω to take, seize, receive 4 (22.4) (15.895) (13.47)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 4 (22.4) (64.142) (59.77)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 4 (22.4) (4.909) (7.73)
ἐάν if 4 (22.4) (23.689) (20.31)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 4 (22.4) (2.734) (1.67)
ἀδικέω to do wrong 4 (22.4) (2.105) (2.89)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 4 (22.4) (1.824) (0.77)
δεῖ it is necessary 4 (22.4) (13.387) (11.02)
τῇ here, there 4 (22.4) (18.312) (12.5)
ὅσος as much/many as 4 (22.4) (13.469) (13.23)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 4 (22.4) (12.481) (8.47)
πάσχω to experience, to suffer 4 (22.4) (6.528) (5.59)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 4 (22.4) (1.507) (0.82)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 4 (22.4) (49.106) (23.97)
ἐλάσσων smaller, less 4 (22.4) (4.697) (2.29)
ἐπίτροπος one to whom a charge is entrusted, a trustee, administrator 4 (22.4) (0.135) (0.15)
μήτηρ a mother 4 (22.4) (2.499) (4.41)
τοίνυν therefore, accordingly 4 (22.4) (5.224) (2.04)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 4 (22.4) (0.663) (0.9)
φάσκω to say, affirm, assert 4 (22.4) (1.561) (1.51)
λόγος the word 4 (22.4) (29.19) (16.1)
χρή it is fated, necessary 4 (22.4) (6.22) (4.12)
πέντε five 4 (22.4) (1.584) (2.13)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 4 (22.4) (9.012) (0.6)
ἅπας quite all, the whole 4 (22.4) (10.904) (7.0)
πρῶτος first 4 (22.4) (18.707) (16.57)
δύο two 4 (22.4) (1.685) (2.28)
ὅτι2 conj.: that, because 4 (22.4) (49.49) (23.92)
διά through c. gen.; because of c. acc. 4 (22.4) (56.77) (30.67)
πάππος a grandfather 4 (22.4) (0.148) (0.13)
φίλος friend; loved, beloved, dear 4 (22.4) (4.36) (12.78)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 3 (16.8) (2.355) (5.24)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 3 (16.8) (12.401) (17.56)
στατήρ gold stater 3 (16.8) (0.038) (0.06)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 3 (16.8) (8.778) (7.86)
ἕκαστος every, every one, each, each one 3 (16.8) (12.667) (11.08)
ἐκβάλλω to throw 3 (16.8) (0.986) (1.32)
θυγατριδοῦς a daughter's son, grandson 3 (16.8) (0.02) (0.01)
γε at least, at any rate 3 (16.8) (24.174) (31.72)
δισχίλιοι two thousand 3 (16.8) (0.166) (0.92)
ἔρχομαι to come 3 (16.8) (6.984) (16.46)
ἄλλος other, another 3 (16.8) (40.264) (43.75)
ναυτικός seafaring, naval 3 (16.8) (0.379) (2.1)
πόλις a city 3 (16.8) (11.245) (29.3)
παρακαταθήκη a deposit entrusted to one's care 3 (16.8) (0.081) (0.1)
πιστεύω to trust, trust to 3 (16.8) (3.079) (2.61)
κομίζω to take care of, provide for 3 (16.8) (1.249) (2.89)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 3 (16.8) (4.016) (9.32)
ζημία loss, damage 3 (16.8) (0.342) (0.38)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 3 (16.8) (2.065) (1.23)
μᾶλλον more, rather 3 (16.8) (11.489) (8.35)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 3 (16.8) (4.463) (2.35)
οὐδέ and/but not; not even 3 (16.8) (20.427) (22.36)
ὀκτώ eight 3 (16.8) (0.618) (0.92)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 3 (16.8) (3.981) (2.22)
Διόδοτος Diodotus 3 (16.8) (0.01) (0.03)
παιδίον a child 3 (16.8) (1.117) (0.81)
ἥκιστος least 3 (16.8) (0.653) (1.14)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 3 (16.8) (0.291) (0.31)
τριηραρχία the command of a trireme 3 (16.8) (0.012) (0.01)
τριάκοντα thirty 3 (16.8) (0.734) (1.53)
δοκιμάζω to assay 3 (16.8) (0.33) (0.13)
εἶπον to speak, say 3 (16.8) (16.169) (13.73)
ἥμισυς half 3 (16.8) (1.26) (1.05)
ἥσσων less, weaker 3 (16.8) (2.969) (2.18)
καθίστημι to set down, place 3 (16.8) (2.674) (4.86)
ἔτος a year 3 (16.8) (3.764) (3.64)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 (16.8) (55.077) (29.07)
ἕτερος the one; the other (of two) 3 (16.8) (18.33) (7.31)
ὑμός your 3 (16.8) (6.015) (5.65)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 3 (16.8) (0.714) (0.68)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 3 (16.8) (0.951) (1.13)
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 3 (16.8) (1.277) (2.25)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 3 (16.8) (1.723) (2.13)
ὅτε when 3 (16.8) (4.994) (7.56)
δηλόω to make visible 2 (11.2) (4.716) (2.04)
ἔργον work 2 (11.2) (5.905) (8.65)
τοιοῦτος such as this 2 (11.2) (20.677) (14.9)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (11.2) (2.333) (3.87)
πώποτε ever yet 2 (11.2) (0.36) (0.57)
ἄξιος worthy 2 (11.2) (3.181) (3.3)
οἶκος a house, abode, dwelling 2 (11.2) (2.871) (3.58)
ἀναγκάζω to force, compel 2 (11.2) (1.36) (2.82)
ἄνθρωπος man, person, human 2 (11.2) (19.466) (11.67)
ὁμοπάτριος by the same father 2 (11.2) (0.015) (0.01)
ἀκούω to hear 2 (11.2) (6.886) (9.12)
δακρύω to weep, shed tears 2 (11.2) (0.219) (0.41)
χείρων worse, meaner, inferior 2 (11.2) (1.4) (1.07)
ἐκδίδωμι to give up, surrender 2 (11.2) (0.425) (0.79)
εἶμι come, go 2 (11.2) (7.276) (13.3)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 2 (11.2) (0.791) (0.79)
ἡμέρα day 2 (11.2) (8.416) (8.56)
ἔπιπλα implements, utensils, furniture, moveable property 2 (11.2) (0.022) (0.07)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 2 (11.2) (5.553) (4.46)
Θράσυλλος Thrasyllus 2 (11.2) (0.025) (0.0) too few
συμβάλλω to throw together, dash together 2 (11.2) (0.862) (1.93)
νόμος usage, custom, law, ordinance 2 (11.2) (5.63) (4.23)
φημί to say, to claim 2 (11.2) (36.921) (31.35)
νῦν now at this very time 2 (11.2) (12.379) (21.84)
μικρός small, little 2 (11.2) (5.888) (3.02)
βούλομαι to will, wish, be willing 2 (11.2) (8.59) (11.98)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (11.2) (4.613) (6.6)
οἰκεῖος in or of the house 2 (11.2) (5.153) (2.94)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (11.2) (1.068) (1.87)
θεός god 2 (11.2) (26.466) (19.54)
θεῖος of/from the gods, divine 2 (11.2) (4.128) (1.77)
θάνατος death 2 (11.2) (3.384) (2.71)
τετρακισχίλιοι four thousand 2 (11.2) (0.086) (0.45)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 2 (11.2) (4.214) (1.84)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 2 (11.2) (0.897) (3.1)
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 2 (11.2) (0.758) (0.44)
πεντακισχίλιοι five thousand 2 (11.2) (0.132) (0.52)
πονηρία a bad state 2 (11.2) (0.356) (0.27)
ὕστερον the afterbirth 2 (11.2) (2.598) (2.47)
πάρειμι be present 2 (11.2) (5.095) (8.94)
ἀναβαίνω to go up, mount, to go up to 2 (11.2) (1.13) (1.65)
οἴχομαι to be gone, to have gone 2 (11.2) (0.581) (2.07)
ἀνάλωμα expenditure, cost 2 (11.2) (0.062) (0.04)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 2 (11.2) (0.881) (1.65)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 2 (11.2) (5.663) (6.23)
διοικίζω to cause to live apart 2 (11.2) (0.012) (0.02)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (11.2) (1.195) (1.93)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 2 (11.2) (1.423) (3.53)
ἐπιδίδωμι to give besides 2 (11.2) (0.435) (0.26)
μέγας big, great 2 (11.2) (18.419) (25.96)
χίλιοι a thousand 2 (11.2) (0.486) (1.95)
ποτε ever, sometime 2 (11.2) (7.502) (8.73)
παραλαμβάνω to receive from 2 (11.2) (1.745) (2.14)
Χερσόνησος the (Thracian) Chersonese; the Crimea 2 (11.2) (0.075) (0.41)
τίθημι to set, put, place 2 (11.2) (6.429) (7.71)
τοσοῦτος so large, so tall 2 (11.2) (5.396) (4.83)
ἐμπορία commerce, trade, traffic 2 (11.2) (0.084) (0.09)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 2 (11.2) (2.641) (2.69)
τέσσαρες four 2 (11.2) (2.963) (1.9)
πατρῷος of or belonging to the father 2 (11.2) (0.402) (0.89)
οἶδα to know 2 (11.2) (9.863) (11.77)
μιμνήσκω to remind 2 (11.2) (1.852) (2.27)
σῴζω to save, keep 2 (11.2) (2.74) (2.88)
τίς who? which? 2 (11.2) (21.895) (15.87)
ὅποι to which place, whither 2 (11.2) (0.174) (0.3)
τε and 2 (11.2) (62.106) (115.18)
μήτε neither / nor 2 (11.2) (5.253) (5.28)
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 2 (11.2) (0.288) (0.61)
καλέω to call, summon 2 (11.2) (10.936) (8.66)
ἐθέλω to will, wish, purpose 2 (11.2) (4.574) (7.56)
τεσσαράκοντα forty 2 (11.2) (0.51) (1.07)
ὀρφανός an orphan 2 (11.2) (0.101) (0.1)
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 2 (11.2) (0.194) (0.26)
κηδεστής a connexion by marriage 2 (11.2) (0.078) (0.05)
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 2 (11.2) (0.322) (0.52)
πλέω to sail, go by sea 2 (11.2) (1.067) (4.18)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 (11.2) (26.948) (12.74)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 2 (11.2) (6.869) (8.08)
τίη why? wherefore? 2 (11.2) (26.493) (13.95)
πεντήκοντα fifty 2 (11.2) (0.473) (1.48)
ἥκω to have come, be present, be here 1 (5.6) (2.341) (4.29) too few
πτωχεία beggary, mendacity 1 (5.6) (0.041) (0.02) too few
πρίασθαι to buy 1 (5.6) (0.184) (0.21) too few
ἀνάξιος unworthy, not deemed 1 (5.6) (0.247) (0.21) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (5.6) (0.525) (1.1) too few
ἐπιτροπεύω to be a trustee, administrator, guardian, governor 1 (5.6) (0.093) (0.14) too few
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 (5.6) (1.282) (4.58) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (5.6) (0.617) (0.8) too few
βιός a bow 1 (5.6) (3.814) (4.22) too few
ἄπειμι2 go away 1 (5.6) (1.11) (1.84) too few
ὁράω to see 1 (5.6) (16.42) (18.27) too few
μηδέ but not 1 (5.6) (4.628) (5.04) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (5.6) (1.041) (1.81) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (5.6) (2.001) (3.67) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (5.6) (2.477) (2.96) too few
ἄστυ a city, town 1 (5.6) (0.481) (2.23) too few
προθυμέομαι to be ready, willing, eager, zealous to do 1 (5.6) (0.164) (0.39) too few
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 1 (5.6) (0.319) (0.66) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (5.6) (0.907) (0.75) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (5.6) (6.305) (6.41) too few
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 1 (5.6) (0.203) (0.22) too few
οἰκτρός pitiable, in piteous plight 1 (5.6) (0.115) (0.17) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (5.6) (1.101) (1.28) too few
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 1 (5.6) (0.753) (2.86) too few
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 1 (5.6) (0.401) (0.38) too few
ὁπλίτης heavy-armed, armed 1 (5.6) (0.409) (2.1) too few
τέως so long, meanwhile, the while 1 (5.6) (0.641) (0.52) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (5.6) (0.367) (0.32) too few
παρίστημι to make to stand 1 (5.6) (1.412) (1.77) too few
διώκω to pursue 1 (5.6) (1.336) (1.86) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (5.6) (5.405) (7.32) too few
τριβώνιον threadbare cloak 1 (5.6) (0.017) (0.0) too few
ἔπειτα then, next 1 (5.6) (2.603) (7.5) too few
κατατίθημι to place, put 1 (5.6) (0.369) (0.84) too few
εὑρίσκω to find 1 (5.6) (6.155) (4.65) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (5.6) (13.207) (6.63) too few
διδάσκω to teach 1 (5.6) (3.329) (1.88) too few
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 1 (5.6) (1.004) (0.66) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (5.6) (3.02) (2.61) too few
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 1 (5.6) (0.291) (0.27) too few
σός your 1 (5.6) (6.214) (12.92) too few
καθά according as, just as 1 (5.6) (5.439) (4.28) too few
ἄτοπος out of place 1 (5.6) (2.003) (0.41) too few
Κυζικηνός of Cyzicus, (subst) a gold stater of Cyzicus 1 (5.6) (0.065) (0.1) too few
ἔγγειος in or of the land, native 1 (5.6) (0.01) (0.04) too few
τοτέ at times, now and then 1 (5.6) (6.167) (10.26) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (5.6) (1.343) (2.27) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (5.6) (0.22) (0.48) too few
παρακαλέω to call to 1 (5.6) (1.069) (2.89) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (5.6) (6.377) (5.2) too few
οὐδεπώποτε nor yet at any time, never yet at any time 1 (5.6) (0.062) (0.05) too few
ὀκτακισχίλιοι eight thousand 1 (5.6) (0.047) (0.18) too few
αἴρω to take up, raise, lift up 1 (5.6) (2.825) (10.15) too few
μητρυιά a step-mother 1 (5.6) (0.045) (0.07) too few
ἀκόλουθος following, attending on 1 (5.6) (0.882) (0.44) too few
οἴκαδε to one's home, home, homewards 1 (5.6) (0.313) (1.08) too few
περίειμι be superior, survive, be left over 1 (5.6) (0.34) (0.72) too few
διαθήκη a disposition 1 (5.6) (0.558) (0.02) too few
χρήστης a creditor, usurer, dun 1 (5.6) (0.035) (0.02) too few
τεός = σός, 'your' 1 (5.6) (0.751) (1.38) too few
ἔλεγχος a reproach, disgrace, dishonour 1 (5.6) (0.854) (0.27) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (5.6) (0.935) (0.99) too few
μειράκιον a boy, lad, stripling 1 (5.6) (0.339) (0.38) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (5.6) (3.717) (4.75) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (5.6) (3.016) (1.36) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (5.6) (5.601) (4.92) too few
σκοπέω to look at 1 (5.6) (1.847) (2.27) too few
τρεῖς three 1 (5.6) (4.87) (3.7) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (5.6) (0.21) (0.72) too few
Ἔφεσος Ephesus (f., the city; m., the founder) 1 (5.6) (0.185) (0.3) too few
πολεμόω to make hostile, make an enemy of 1 (5.6) (0.385) (0.68) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (5.6) (5.09) (3.3) too few
κεφάλαιος of the head 1 (5.6) (0.962) (0.27) too few
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 1 (5.6) (0.423) (0.39) too few
ἐνίοτε sometimes 1 (5.6) (1.212) (0.31) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (5.6) (0.84) (1.03) too few
τρέπω to turn 1 (5.6) (1.263) (3.2) too few
βίος life 1 (5.6) (3.82) (4.12) too few
σῖτος corn, grain 1 (5.6) (0.721) (1.84) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (5.6) (0.911) (1.33) too few
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself 1 (5.6) (0.067) (0.14) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (5.6) (0.224) (0.36) too few
πατρικός derived from one's fathers, paternal, hereditary 1 (5.6) (0.201) (0.13) too few
μόλις barely, scarcely 1 (5.6) (0.479) (0.72) too few
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 (5.6) (4.744) (3.65) too few
πρόσειμι2 approach 1 (5.6) (0.794) (0.8) too few
καθό in so far as, according as 1 (5.6) (1.993) (2.46) too few
ἑπτακισχίλιοι seven-thousand 1 (5.6) (0.037) (0.07) too few
οἴκοι at home, in the house 1 (5.6) (0.267) (0.35) too few
ἀλλότριος of/belonging to another 1 (5.6) (1.341) (1.2) too few
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 1 (5.6) (1.151) (0.61) too few
Ἀδρίας the Adriatic 1 (5.6) (0.128) (0.23) too few
διπλασιάζω to double 1 (5.6) (0.034) (0.02) too few
ὅστε who, which 1 (5.6) (1.419) (2.72) too few
ψυχή breath, soul 1 (5.6) (11.437) (4.29) too few
νυνί now, at this moment 1 (5.6) (0.695) (0.41) too few
νεανίσκος a youth 1 (5.6) (0.436) (0.77) too few
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 1 (5.6) (0.416) (0.28) too few
ἀναγκαιότης blood-relationship 1 (5.6) (0.002) (0.02) too few
ἔξαρνος denying; 1 (5.6) (0.033) (0.02) too few
κουρεύς a barber, hair-cutter 1 (5.6) (0.018) (0.0) too few
τροφή nourishment, food, victuals 1 (5.6) (3.098) (1.03) too few
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 1 (5.6) (0.099) (0.07) too few
ἀναισχυντία shamelessness 1 (5.6) (0.053) (0.05) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (5.6) (0.333) (0.69) too few
ὅπου where 1 (5.6) (1.571) (1.19) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (5.6) (0.405) (0.58) too few
ἀντίγραφος copied 1 (5.6) (0.165) (0.0) too few
Ἀθήναιος Athenaeus 1 (5.6) (1.603) (10.38) too few
τότε at that time, then 1 (5.6) (6.266) (11.78) too few
ὀργή natural impulse 1 (5.6) (1.273) (1.39) too few
μείς a month 1 (5.6) (1.4) (1.25) too few
ἄπορος without passage 1 (5.6) (0.428) (0.47) too few
ἑκκαίδεκα sixteen 1 (5.6) (0.073) (0.2) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (5.6) (2.021) (2.95) too few
σφέτερος their own, their 1 (5.6) (0.373) (2.07) too few
καταλέγω recount, tell at length and in order 1 (5.6) (0.396) (0.89) too few
ὄγδοος eighth 1 (5.6) (0.406) (0.2) too few
ἀρνίον a little lamb; a sheep-skin 1 (5.6) (0.086) (0.01) too few
ἤδη already 1 (5.6) (8.333) (11.03) too few
γραμματεῖον that on which one writes, tablets 1 (5.6) (0.053) (0.01) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (5.6) (1.92) (3.82) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (5.6) (2.343) (2.93) too few
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 1 (5.6) (0.733) (1.36) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (5.6) (0.326) (0.27) too few
Πειραιεύς Peiraeus 1 (5.6) (0.161) (0.32) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (5.6) (2.863) (2.91) too few
πίμπλημι to fill full of 1 (5.6) (0.243) (0.76) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (5.6) (0.431) (0.49) too few
συνέρχομαι come together, meet 1 (5.6) (0.758) (0.75) too few
φέρω to bear 1 (5.6) (8.129) (10.35) too few
ἀδελφιδῆ a brother’s or sister’s daughter, a niece 1 (5.6) (0.013) (0.01) too few
ἐξευρίσκω to find out, discover 1 (5.6) (0.486) (0.7) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (5.6) (3.117) (19.2) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (5.6) (13.567) (4.4) too few
ὀβολός an obol 1 (5.6) (0.259) (0.15) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (5.6) (13.407) (5.2) too few
νόος mind, perception 1 (5.6) (5.507) (3.33) too few
ζημιόω to cause loss 1 (5.6) (0.209) (0.24) too few
ἐπίπλοος2 (n) sailing against, bearing down 1 (5.6) (0.09) (0.39) too few
ὁλκάς a trading vessel, merchantman 1 (5.6) (0.095) (0.34) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (5.6) (16.105) (11.17) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (5.6) (1.264) (1.76) too few
συντριηραρχέω to be a συντριήραρχος 1 (5.6) (0.001) (0.0) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (5.6) (0.653) (0.51) too few
γῆ earth 1 (5.6) (10.519) (12.21) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (5.6) (2.388) (3.65) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (5.6) (5.448) (5.3) too few
ὑμέτερος your, yours 1 (5.6) (0.709) (1.21) too few
μισθόω to let out for hire, farm out, let 1 (5.6) (0.132) (0.19) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (5.6) (0.39) (0.49) too few
ἐπιπλέω to sail upon 1 (5.6) (0.241) (0.74) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (5.6) (3.696) (3.99) too few
ἀντιβολέω to meet by chance 1 (5.6) (0.088) (0.35) too few
ἐκπλέω to sail out, sail away, weigh anchor 1 (5.6) (0.136) (0.76) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (5.6) (1.634) (1.72) too few
δωμάτιον a chamber, bed-chamber 1 (5.6) (0.043) (0.04) too few
διαχειρίζω to have in hand, conduct, manage, administer 1 (5.6) (0.042) (0.02) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 1 (5.6) (0.685) (2.19) too few
δύω dunk 1 (5.6) (1.034) (2.79) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (5.6) (4.93) (0.86) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (5.6) (0.519) (0.37) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (5.6) (2.254) (1.6) too few
ὁμομήτριος born of the same mother 1 (5.6) (0.02) (0.04) too few
δίαιτα a way of living, mode of life 1 (5.6) (0.746) (0.41) too few
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 1 (5.6) (0.984) (1.12) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (5.6) (0.949) (1.25) too few
συμφορέω to bring together, to gather, collect, heap up 1 (5.6) (0.043) (0.06) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (5.6) (4.713) (1.73) too few
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 1 (5.6) (0.354) (0.79) too few
ἀχεύω grieving, sorrowing, mourning 1 (5.6) (0.103) (1.13) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (5.6) (11.058) (14.57) too few
ἐπιλανθάνομαι to forget 1 (5.6) (0.214) (0.27) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (5.6) (0.652) (0.95) too few
ἐθίζω to accustom, use 1 (5.6) (0.409) (0.39) too few
λῆμμα anything received, income 1 (5.6) (0.304) (0.05) too few
ὄψον cooked meat 1 (5.6) (0.246) (0.16) too few
ὀφείλω to owe, have to pay 1 (5.6) (1.063) (1.21) too few
κλαίω to weep, lament, wail 1 (5.6) (0.415) (1.03) too few
πρόσοδος approach, income 1 (5.6) (0.151) (0.44) too few
κληρονόμος one who receives a portion 1 (5.6) (0.144) (0.05) too few
ἐρωτάω to ask 1 (5.6) (1.642) (1.49) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (5.6) (2.61) (5.45) too few
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 1 (5.6) (4.073) (1.48) too few
θυγατριδῆ a daughter's daughter, granddaughter 1 (5.6) (0.005) (0.0) too few
παιδαγωγός a boy-ward; 1 (5.6) (0.18) (0.06) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (5.6) (1.897) (0.35) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (5.6) (1.365) (1.36) too few
ἐφίζω to set upon 1 (5.6) (0.344) (0.61) too few
πολεμέω to be at war 1 (5.6) (1.096) (2.71) too few
λειτουργία a liturgy 1 (5.6) (0.225) (0.05) too few
δαπανάω to spend 1 (5.6) (0.235) (0.23) too few
ἀτελής without end 1 (5.6) (0.711) (0.19) too few
ἐπιλείπω to leave behind; to run out, fail 1 (5.6) (0.199) (0.2) too few
πάππας papa 1 (5.6) (0.041) (0.07) too few
ἑορτή a feast 1 (5.6) (0.773) (0.75) too few
χράομαι use, experience 1 (5.6) (5.93) (6.1) too few
δείδω to fear 1 (5.6) (1.45) (3.46) too few
πτωχός one who crouches 1 (5.6) (0.253) (0.28) too few
θυσία burnt offering, sacrifice 1 (5.6) (1.141) (0.81) too few
ἐπισκήπτω to make to lean upon, make a (deathbed) request 1 (5.6) (0.145) (0.11) too few
ὠνέομαι to buy, purchase 1 (5.6) (0.247) (0.24) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (5.6) (0.752) (0.83) too few
ἀπό from, away from. c. gen. 1 (5.6) (30.074) (22.12) too few
πλουτέω to be rich, wealthy 1 (5.6) (0.277) (0.18) too few
καλός beautiful 1 (5.6) (9.11) (12.96) too few
ἕξ six 1 (5.6) (0.945) (0.94) too few
ὁπότερος which of two, whether of the twain 1 (5.6) (0.376) (0.7) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (5.6) (13.803) (8.53) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (5.6) (7.784) (7.56) too few
πάππης papa 1 (5.6) (0.03) (0.06) too few
Κύζικος Cyzicus 1 (5.6) (0.131) (0.21) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 1 (5.6) (1.467) (0.8) too few
ἔχθιστος most hated, most hateful 1 (5.6) (0.061) (0.3) too few
τόκος a bringing forth, childbirth, parturition 1 (5.6) (0.277) (0.29) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (5.6) (0.514) (1.01) too few
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 (5.6) (6.432) (8.19) too few
χερσόνησος a land-island 1 (5.6) (0.035) (0.11) too few
συλλήβδην collectively, in sum, in short 1 (5.6) (0.081) (0.36) too few
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 1 (5.6) (0.739) (0.47) too few
διαιτάω act. to treat; to arbitrate; mid. to live (a certain way) 1 (5.6) (0.261) (0.22) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (5.6) (2.772) (1.58) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (5.6) (2.36) (4.52) too few
λῃστής a robber, plunderer 1 (5.6) (0.282) (0.32) too few
κακός bad 1 (5.6) (7.257) (12.65) too few
ὑποψία suspicion, jealousy 1 (5.6) (0.196) (0.31) too few
Διονύσιος of Dionysus, pr.n. Dionysius 1 (5.6) (0.436) (0.14) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (5.6) (4.116) (5.17) too few
λίαν very, exceedingly 1 (5.6) (0.971) (1.11) too few
ὄμνυμι to swear 1 (5.6) (0.582) (1.07) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (5.6) (0.33) (0.37) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (5.6) (7.064) (2.6) too few
ἀποπέμπω to send off 1 (5.6) (0.347) (1.56) too few
ἐγγράφω to mark in 1 (5.6) (0.277) (0.1) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 1 (5.6) (1.082) (1.41) too few
ἀνυπόδητος unshod, barefoot 1 (5.6) (0.021) (0.07) too few
σιωπή silence 1 (5.6) (0.238) (0.35) too few
πειράζω to make proof 1 (5.6) (0.335) (0.66) too few
διό wherefore, on which account 1 (5.6) (5.73) (5.96) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (5.6) (8.208) (3.67) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (5.6) (1.678) (2.39) too few
τρέω to flee from fear, flee away 1 (5.6) (1.989) (2.15) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (5.6) (0.953) (0.65) too few
τρέφω to nourish, rear, maintain 1 (5.6) (2.05) (2.46) too few
ἔσχατος outermost 1 (5.6) (2.261) (0.9) too few
πένθος grief, sadness, sorrow 1 (5.6) (0.23) (0.52) too few
παμπληθής in or with their whole multitude 1 (5.6) (0.057) (0.05) too few
στρῶμα anything spread 1 (5.6) (0.053) (0.07) too few
ὑπόδημα sandal, shoe 1 (5.6) (0.281) (0.15) too few
Φαῖδρος Phaedrus 1 (5.6) (0.093) (0.19) too few
ἀποστέλλω to send off 1 (5.6) (1.335) (1.76) too few
μνῆμα a memorial, remembrance, record 1 (5.6) (0.262) (0.1) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (5.6) (0.607) (0.59) too few
ἱκετεύω to approach as a suppliant 1 (5.6) (0.317) (0.32) too few
ὑφή a web 1 (5.6) (0.148) (0.46) too few
ἀναπέμπω to send up 1 (5.6) (0.151) (0.07) too few
παιδεύω to bring up 1 (5.6) (0.727) (0.59) too few
ἑκατόν a hundred 1 (5.6) (0.738) (1.91) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (5.6) (0.263) (0.39) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (5.6) (3.114) (2.65) too few
κναφεῖον a fuller's shop 1 (5.6) (0.008) (0.01) too few
διοίκισις removal, change of abode 1 (5.6) (0.0) (0.0) too few
ποθεν from some place 1 (5.6) (0.996) (0.8) too few
δανείζω to put out money at usury, to lend 1 (5.6) (0.103) (0.07) too few

PAGINATE