Aristotle, De anima

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg002.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,315 lemmas; 21,528 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
χυμός juice 25 (11.6) (1.871) (0.01)
ἁφή a lighting, kindling; touch 48 (22.3) (0.883) (0.02)
αἰσθητός perceptible by the senses 38 (17.7) (2.492) (0.02)
γεῦσις sense of taste 24 (11.1) (0.388) (0.01)
ἁπτός subject to the sense of touch 23 (10.7) (0.226) (0.01)
ἀδιαίρετος undivided 21 (9.8) (0.614) (0.01)
Δημόκριτος Democritus 9 (4.2) (0.372) (0.01)
διχῶς doubly, in two ways 9 (4.2) (0.31) (0.01)
διαιρετός divided, separated 7 (3.3) (0.542) (0.01)
ἐνέργεια action, operation, energy 55 (25.5) (5.988) (0.07)
θεωρητικός fond of contemplating 6 (2.8) (0.444) (0.01)
ἀχώριστος not parted, not divided 5 (2.3) (0.352) (0.01)
ὀρεκτός stretched out 5 (2.3) (0.098) (0.01)
στοιχεῖον sound; element, principle 35 (16.3) (2.704) (0.06)
διανοητικός of or for thinking, intellectual 4 (1.9) (0.104) (0.01)
μόριος of burial 20 (9.3) (1.44) (0.04)
ἀλλοίωσις a change, alteration 8 (3.7) (0.774) (0.01)
ὁρισμός a marking out by boundaries, limitation 4 (1.9) (2.831) (0.01)
αἴσθησις perception by the senses 148 (68.7) (4.649) (0.28)
μονάς alone, solitary 11 (5.1) (1.202) (0.02)
φθίσις a perishing, decay 10 (4.6) (0.141) (0.02)
κινητικός of or for putting in motion, exciting, seditious, mobile 16 (7.4) (0.358) (0.04)
ὁμοειδής of the same species 6 (2.8) (0.28) (0.01)
σφαιροειδής ball-like, spherical 3 (1.4) (0.145) (0.01)
ὑγρότης wetness, moisture 3 (1.4) (0.804) (0.01)
ἀμιγής unmixed, pure 3 (1.4) (0.08) (0.01)
ὑπόληψις taking-up: reply, impression, assumption 6 (2.8) (0.332) (0.01)
κίνησις movement, motion 69 (32.1) (8.43) (0.2)
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 50 (23.2) (0.623) (0.15)
ἠρεμέω to keep quiet, be at rest 7 (3.3) (0.775) (0.02)
Ἐμπεδοκλῆς Empedocles 9 (4.2) (0.381) (0.03)
πλωτήρ a sailor, seaman 2 (0.9) (0.029) (0.01)
μαθηματικός disposed to learn 2 (0.9) (0.66) (0.01)
ὑμήν a thin skin, membrane 2 (0.9) (0.424) (0.01)
ἀφαίρεσις a taking away, carrying off 4 (1.9) (0.312) (0.01)
στέρησις deprivation, privation 2 (0.9) (1.133) (0.01)
κριτικός able to discern, critical 2 (0.9) (0.113) (0.01)
ἔναιμος with blood in one 2 (0.9) (0.222) (0.01)
ψοφέω to make an inarticulate noise, to sound, make a noise 11 (5.1) (0.087) (0.04)
διαφανής seen through, transparent 20 (9.3) (0.408) (0.08)
ἀνάλογος proportionate 9 (4.2) (1.072) (0.04)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 42 (19.5) (1.802) (0.18)
ὁρατός to be seen, visible 13 (6.0) (0.535) (0.06)
φθαρτικός destructive of 3 (1.4) (0.119) (0.01)
θερμότης heat 3 (1.4) (1.143) (0.01)
πολλαχῶς in many ways 3 (1.4) (0.377) (0.01)
ἐναντίωσις a contradiction 6 (2.8) (0.51) (0.03)
ἔμψυχος having life in one, alive, living 17 (7.9) (0.843) (0.09)
ὁρατής beholder 4 (1.9) (0.187) (0.02)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 5 (2.3) (2.123) (0.03)
μόριον a piece, portion, section 26 (12.1) (3.681) (0.15)
φυσικός natural, native 16 (7.4) (3.328) (0.1)
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 7 (3.3) (0.486) (0.04)
φυτός shaped by nature, without art 16 (7.4) (0.683) (0.1)
νοητός perceptible to the mind, thinkable 16 (7.4) (1.254) (0.1)
φάντασμα an appearance, phantasm, phantom 10 (4.6) (0.21) (0.07)
κινέω to set in motion, to move 210 (97.5) (13.044) (1.39)
φαντασία imagination, the power by which an object is presented 38 (17.7) (1.42) (0.26)
νόησις intelligence, thought 14 (6.5) (0.476) (0.1)
ζῷον a living being, animal 96 (44.6) (8.115) (0.7)
σκληρόω harden 2 (0.9) (0.069) (0.01)
κινητής one that sets agoing, an author 2 (0.9) (0.148) (0.01)
σκοτάω their sight is darkened 2 (0.9) (0.011) (0.01)
ἐπισκεπτέος to be considered 2 (0.9) (0.117) (0.01)
πότερον whether 6 (2.8) (0.106) (0.04)
ἑτέρως in one or the other way; differently 2 (0.9) (0.293) (0.01)
βουλευτικός of or for the council, able to deliberate 3 (1.4) (0.059) (0.02)
ὀσμή a smell, scent, odour 33 (15.3) (0.625) (0.24)
ἀνώνυμος without name, nameless 7 (3.3) (0.137) (0.06)
μίξις mixing, mingling 6 (2.8) (0.606) (0.05)
σύνθεσις a putting together, composition, combination 10 (4.6) (0.768) (0.09)
ἄψυχος lifeless, inanimate 5 (2.3) (0.583) (0.04)
σιμός snub-nosed, flat-nosed 4 (1.9) (0.232) (0.04)
ὀργαίνω to make angry, enrage 3 (1.4) (0.099) (0.03)
περιφορά meats carried round 6 (2.8) (0.209) (0.06)
συμφυής born with one, congenital, natural 3 (1.4) (0.148) (0.03)
ἀκουστός heard, audible 3 (1.4) (0.066) (0.03)
σφαῖρα a ball, playing-ball 5 (2.3) (0.909) (0.05)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 20 (9.3) (1.239) (0.21)
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 2 (0.9) (0.538) (0.02)
αὐστηρός harsh, rough, bitter 2 (0.9) (0.215) (0.02)
γραμμή the stroke 6 (2.8) (1.361) (0.07)
ἀήρ the lower air, the air 62 (28.8) (3.751) (0.71)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 5 (2.3) (1.286) (0.06)
ὄργανος working 5 (2.3) (0.429) (0.06)
νοόω convert into pure Intelligence 5 (2.3) (0.707) (0.06)
ἤ2 exclam. 13 (6.0) (1.346) (0.16)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 18 (8.4) (0.982) (0.23)
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 4 (1.9) (0.388) (0.05)
ἀναπνοή recovery of breath, revival 5 (2.3) (0.478) (0.07)
Ἀναξαγόρας Anaxagoras 6 (2.8) (0.326) (0.09)
ἔνυδρος with water in it, holding water; living in the water 2 (0.9) (0.149) (0.03)
φευκτός to be shunned 3 (1.4) (0.146) (0.04)
Πρῶτος Protus 2 (0.9) (0.239) (0.03)
μικτός mixed, blended, compound 3 (1.4) (0.2) (0.04)
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 2 (0.9) (0.194) (0.03)
ἀνακλάω to bend back 2 (0.9) (0.099) (0.03)
ἀόριστος without boundaries 3 (1.4) (0.734) (0.04)
πεῖνα hunger, famine 2 (0.9) (0.084) (0.03)
ἐνεργέω to be in action, to operate 10 (4.6) (1.664) (0.15)
φορά a carrying 8 (3.7) (1.093) (0.13)
θέρμος lupine, Lupinus albus 8 (3.7) (1.098) (0.13)
ἀπαθής not suffering 8 (3.7) (0.426) (0.13)
σάρξ flesh 18 (8.4) (3.46) (0.29)
ἀκοή a hearing, the sound heard 27 (12.5) (0.941) (0.44)
αὔξησις growth, increase 14 (6.5) (0.77) (0.24)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 35 (16.3) (9.012) (0.6)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 94 (43.7) (2.189) (1.62)
ὅρασις seeing, the act of sight 3 (1.4) (0.319) (0.05)
τρίγωνος three-cornered, triangular 3 (1.4) (1.412) (0.05)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 8 (3.7) (0.724) (0.14)
ψυχή breath, soul 239 (111.0) (11.437) (4.29)
χολή gall, bile 2 (0.9) (0.855) (0.04)
φάρυγξ the throat, gullet 2 (0.9) (0.231) (0.04)
συλλογισμός computation 3 (1.4) (3.029) (0.06)
διερός fresh, active, nimble 3 (1.4) (0.03) (0.06)
ἐπιστήμων knowing, wise, prudent 6 (2.8) (0.404) (0.12)
γνωρίζω to make known, point out, explain 15 (7.0) (1.012) (0.3)
μέθοδος a following after, pursuit 4 (1.9) (0.733) (0.08)
χωρίζω to separate, part, sever, divide 28 (13.0) (1.352) (0.58)
ἐφαρμόζω to fit on 2 (0.9) (0.378) (0.04)
θυμικός high-spirited, passionate 2 (0.9) (0.05) (0.04)
εἰδοί Idus 3 (1.4) (0.937) (0.07)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 6 (2.8) (0.702) (0.13)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 22 (10.2) (1.907) (0.49)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 23 (10.7) (4.811) (0.55)
ψυχρός cold, chill 12 (5.6) (2.892) (0.3)
κυρίως like a lord 3 (1.4) (1.741) (0.07)
ξηρός dry 6 (2.8) (2.124) (0.15)
σωματικός of or for the body, bodily 5 (2.3) (0.753) (0.13)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 16 (7.4) (3.244) (0.41)
συμφωνία concord 4 (1.9) (0.347) (0.1)
ὀσφραίνομαι to catch scent of, smell, scent, track 2 (0.9) (0.067) (0.05)
μόνιμος staying in one's place, stable, steadfast 4 (1.9) (0.192) (0.1)
ἀΐδιος everlasting, eternal 4 (1.9) (1.232) (0.1)
Θαλῆς Thales 2 (0.9) (0.095) (0.05)
ποιητικός capable of making, creative, productive 7 (3.3) (1.437) (0.18)
σῶμα the body 126 (58.5) (16.622) (3.34)
ὕλη wood, material 35 (16.3) (5.5) (0.94)
τρόφις well-fed, stout, large 3 (1.4) (0.153) (0.08)
δριμύς piercing, sharp, keen 3 (1.4) (0.554) (0.08)
λεκτέος to be said 6 (2.8) (0.527) (0.16)
κηρός bees-wax 4 (1.9) (0.644) (0.11)
διαλεκτικός skilled in logical argument 2 (0.9) (0.637) (0.06)
ὗλις mud 4 (1.9) (0.468) (0.12)
σύνθετος put together, composite, compound 2 (0.9) (1.252) (0.06)
μύρμηξ ant 2 (0.9) (0.098) (0.06)
ζητητέος to be sought 3 (1.4) (0.206) (0.09)
τροφή nourishment, food, victuals 34 (15.8) (3.098) (1.03)
ἐπιστήμη knowledge, skill 27 (12.5) (3.886) (0.82)
σκεπτέος one must reflect 5 (2.3) (0.202) (0.15)
ἀληθεύω to speak truth 3 (1.4) (0.746) (0.1)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 11 (5.1) (1.615) (0.35)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 55 (25.5) (3.216) (1.77)
ἀφυής without natural talent, witless, dull 2 (0.9) (0.042) (0.07)
ἀναπνέω to breathe again, take breath 7 (3.3) (0.362) (0.24)
στερεός stiff, stark, firm, solid 5 (2.3) (0.816) (0.17)
ἀριθμός number 32 (14.9) (5.811) (1.1)
σκέψις a viewing, perception by the senses 3 (1.4) (0.299) (0.1)
ἄνευ without 52 (24.2) (2.542) (1.84)
ἁπλόος single, simple 23 (10.7) (6.452) (0.83)
σχῆμα form, figure, appearance 16 (7.4) (4.435) (0.59)
ἀκίνητος unmoved, motionless 4 (1.9) (1.017) (0.15)
ὁμώνυμος having the same name 2 (0.9) (1.172) (0.07)
βούλησις a willing 5 (2.3) (0.34) (0.18)
καμπύλος bent, crooked, curved 3 (1.4) (0.071) (0.11)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 10 (4.6) (1.211) (0.37)
ὁρίζω to divide 17 (7.9) (3.324) (0.63)
ἀτελής without end 5 (2.3) (0.711) (0.19)
λογιστικός skilled 4 (1.9) (0.152) (0.15)
λυπηρός painful, distressing 5 (2.3) (0.269) (0.2)
ψευδής lying, false 11 (5.1) (1.919) (0.44)
ἀναίρω to lift up 2 (0.9) (0.55) (0.08)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 38 (17.7) (10.005) (1.56)
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 3 (1.4) (0.43) (0.13)
ἁπλῶς singly, in one way 12 (5.6) (3.946) (0.5)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 4 (1.9) (0.756) (0.17)
ποσός of a certain quantity 12 (5.6) (2.579) (0.52)
δισσός two-fold, double 7 (3.3) (1.099) (0.3)
ἁλμυρός salt, briny 3 (1.4) (0.229) (0.13)
ἁρμονία a fastening 10 (4.6) (0.613) (0.44)
συνόχωκα to be held together 7 (3.3) (0.401) (0.31)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 19 (8.8) (4.93) (0.86)
ἕξις a having, possession 5 (2.3) (1.893) (0.23)
ἀδυνατέω to want strength 3 (1.4) (0.221) (0.14)
φθορά destruction, ruin, perdition 3 (1.4) (1.418) (0.14)
νόος mind, perception 71 (33.0) (5.507) (3.33)
ἄμφω both 27 (12.5) (2.508) (1.28)
ἔνιοι some 20 (9.3) (2.716) (0.95)
λευκός light, bright, clear 24 (11.1) (4.248) (1.14)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 4 (1.9) (2.61) (0.19)
ἐπιθυμητικός desiring, coveting, lusting after 2 (0.9) (0.118) (0.1)
which way, where, whither, in 59 (27.4) (4.108) (2.83)
ὄψις look, appearance, aspect 35 (16.3) (2.378) (1.7)
ἐπιζητέω to seek after, wish for, miss 3 (1.4) (0.344) (0.15)
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 3 (1.4) (0.86) (0.15)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 4 (1.9) (2.195) (0.2)
ἄτοπος out of place 8 (3.7) (2.003) (0.41)
ὁμοιότης likeness, resemblance 2 (0.9) (0.664) (0.1)
νόημα that which is perceived, a perception, thought 5 (2.3) (0.461) (0.26)
πρόσωθεν from afar 3 (1.4) (0.294) (0.15)
πρακτικός fit for action, fit for business, business-like, practical 4 (1.9) (0.489) (0.21)
διάλεκτος discourse: discussion, debate, arguing 2 (0.9) (0.21) (0.1)
πότερος which of the two? 29 (13.5) (1.888) (1.51)
σκότος darkness, gloom 9 (4.2) (0.838) (0.48)
ἐπισκοπέω to look upon 9 (4.2) (1.347) (0.48)
θερμός hot, warm 9 (4.2) (3.501) (0.49)
διαφορά difference, distinction 23 (10.7) (4.404) (1.25)
ἐπίπεδος to the level of the ground, level 7 (3.3) (0.831) (0.39)
ὅμοιος like, resembling 90 (41.8) (10.645) (5.05)
Κλέων Cleon 5 (2.3) (0.065) (0.28)
διαίρεσις a dividing, division 3 (1.4) (1.82) (0.17)
διαφαίνω to shew through, let 3 (1.4) (0.09) (0.17)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 24 (11.1) (1.959) (1.39)
ζάω to live 23 (10.7) (2.268) (1.36)
κἄν and if, even if, although 3 (1.4) (1.617) (0.18)
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 12 (5.6) (1.783) (0.71)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 2 (0.9) (0.811) (0.12)
ὥσπερ just as if, even as 112 (52.0) (13.207) (6.63)
ἀδύνατος unable, impossible 29 (13.5) (4.713) (1.73)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 28 (13.0) (2.734) (1.67)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 4 (1.9) (0.574) (0.24)
ἀπορία difficulty of passing 15 (7.0) (1.504) (0.92)
γλυκύς sweet 17 (7.9) (1.252) (1.06)
μεταφορά transference 2 (0.9) (0.217) (0.13)
πόσος how much? how many? 8 (3.7) (1.368) (0.5)
θέσις a setting, placing, arranging 4 (1.9) (1.601) (0.25)
ἕτερος the one; the other (of two) 115 (53.4) (18.33) (7.31)
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 6 (2.8) (0.401) (0.38)
ὑγίεια health, soundness 3 (1.4) (1.276) (0.19)
γένεσις an origin, source, productive cause 5 (2.3) (4.522) (0.32)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 28 (13.0) (4.214) (1.84)
ὑπάρχω to begin; to exist 79 (36.7) (13.407) (5.2)
συνέχεια continuity 2 (0.9) (0.294) (0.13)
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie 8 (3.7) (1.616) (0.53)
φάος light, daylight 20 (9.3) (1.873) (1.34)
μεταξύ betwixt, between 25 (11.6) (2.792) (1.7)
πέλεκυς an axe 4 (1.9) (0.11) (0.27)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 11 (5.1) (1.348) (0.75)
ζέω to boil, seethe 18 (8.4) (1.826) (1.25)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 15 (7.0) (3.133) (1.05)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 2 (0.9) (0.479) (0.14)
ἔριον wool 2 (0.9) (0.366) (0.14)
πέσσω to cook, bake; to ripen, to digest 2 (0.9) (0.385) (0.14)
πληγή a blow, stroke 9 (4.2) (0.895) (0.66)
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 8 (3.7) (0.484) (0.59)
μορφή form, shape 3 (1.4) (0.748) (0.22)
ζωή a living 8 (3.7) (2.864) (0.6)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 8 (3.7) (1.151) (0.61)
τίμιος valued 4 (1.9) (0.75) (0.31)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 21 (9.8) (3.387) (1.63)
γονή produce, offspring 2 (0.9) (0.359) (0.16)
σκληρός hard 3 (1.4) (1.221) (0.24)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 137 (63.6) (16.105) (11.17)
ἄδηλος not seen 5 (2.3) (0.791) (0.41)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 4 (1.9) (0.446) (0.33)
κύκλος a ring, circle, round 14 (6.5) (3.609) (1.17)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 14 (6.5) (2.656) (1.17)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 8 (3.7) (2.935) (0.67)
πατάσσω to beat, knock 2 (0.9) (0.279) (0.17)
σημεῖον a sign, a mark, token 11 (5.1) (3.721) (0.94)
θιγγάνω to touch, handle 2 (0.9) (0.117) (0.18)
ὀστέον bone 7 (3.3) (2.084) (0.63)
δίψα thirst 2 (0.9) (0.179) (0.18)
ὕδωρ water 34 (15.8) (7.043) (3.14)
συνέχω to hold or keep together, secure; mid. to be afflicted 6 (2.8) (0.484) (0.56)
τέκτων any worker in wood 3 (1.4) (0.202) (0.28)
τύπτω to beat, strike, smite 10 (4.6) (0.436) (0.94)
δῆλος visible, conspicuous 28 (13.0) (5.582) (2.64)
ἄλογος without 5 (2.3) (1.824) (0.47)
ὅταν when, whenever 43 (20.0) (9.255) (4.07)
ἔνειμι to be in; to be possible 13 (6.0) (1.363) (1.24)
πικρός pointed, sharp, keen 8 (3.7) (0.817) (0.77)
ἄπειρος without trial, inexperienced 6 (2.8) (2.444) (0.58)
ὑπόκειμαι to lie under 7 (3.3) (5.461) (0.69)
ἀπορέω2 to be at a loss 9 (4.2) (1.432) (0.89)
ἀρχός a leader, chief, commander; the rectum, anus 3 (1.4) (0.743) (0.3)
τρέφω to nourish, rear, maintain 25 (11.6) (2.05) (2.46)
κριτής a decider, judge, umpire 2 (0.9) (0.321) (0.2)
εἷς one 103 (47.8) (23.591) (10.36)
αἰτία a charge, accusation 28 (13.0) (5.906) (2.88)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 2 (0.9) (0.535) (0.21)
ἐνίοτε sometimes 3 (1.4) (1.212) (0.31)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 16 (7.4) (1.526) (1.65)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 6 (2.8) (0.486) (0.62)
συμβαίνω meet, agree, happen 70 (32.5) (9.032) (7.24)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 42 (19.5) (13.567) (4.4)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 35 (16.3) (8.208) (3.67)
τύπος a blow 3 (1.4) (0.945) (0.32)
δύναμις power, might, strength 80 (37.2) (13.589) (8.54)
μηδέτερος neither of the two 2 (0.9) (0.201) (0.21)
πάσχω to experience, to suffer 52 (24.2) (6.528) (5.59)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 35 (16.3) (15.198) (3.78)
ὑπερβολή a throwing beyond 7 (3.3) (0.845) (0.76)
Δῆλος Delos 4 (1.9) (0.295) (0.44)
θεωρέω to look at, view, behold 17 (7.9) (2.307) (1.87)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 30 (13.9) (5.09) (3.3)
διάνοια a thought, intention, purpose 9 (4.2) (2.096) (1.0)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 21 (9.8) (4.463) (2.35)
διό wherefore, on which account 53 (24.6) (5.73) (5.96)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 17 (7.9) (5.786) (1.93)
ὡσαύτως in like manner, just so 4 (1.9) (1.656) (0.46)
ἀκολουθέω to follow 6 (2.8) (1.679) (0.69)
διαμένω to remain by, stand by 2 (0.9) (0.542) (0.23)
ἐρῶ [I will say] 34 (15.8) (8.435) (3.94)
μέσης a wind between 4 (1.9) (1.256) (0.46)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 7 (3.3) (1.507) (0.82)
πῦρ fire 25 (11.6) (4.894) (2.94)
διασπάω to tear asunder, part forcibly 3 (1.4) (0.271) (0.35)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 5 (2.3) (1.083) (0.6)
λύπη pain of body 4 (1.9) (0.996) (0.48)
μέση mese 2 (0.9) (0.527) (0.24)
ἵημι to set a going, put in motion 50 (23.2) (12.618) (6.1)
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 9 (4.2) (0.525) (1.1)
συμπλοκή an intertwining, complication 3 (1.4) (0.482) (0.37)
ἀποβλέπω look steadily at 3 (1.4) (0.373) (0.37)
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 4 (1.9) (0.868) (0.49)
τίη why? wherefore? 112 (52.0) (26.493) (13.95)
βελτίων better 9 (4.2) (1.81) (1.12)
καθά according as, just as 34 (15.8) (5.439) (4.28)
πλήσσω to strike, smite 7 (3.3) (0.691) (0.89)
αὐλός aulos (wind instrument resembling oboe) 2 (0.9) (0.482) (0.27)
φωνή a sound, tone 11 (5.1) (3.591) (1.48)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 5 (2.3) (2.754) (0.67)
either..or; than 173 (80.4) (34.073) (23.24)
ὀρίνω to stir, raise, agitate 3 (1.4) (0.059) (0.41)
ἀπείρων without experience, ignorant 2 (0.9) (0.524) (0.27)
εὐλαβέομαι to be discreet, cautious, beware 2 (0.9) (0.194) (0.27)
ζητέω to seek, seek for 13 (6.0) (5.036) (1.78)
εἰσίημι to send into 3 (1.4) (0.37) (0.41)
οὐδέτερος not either, neither of the two 3 (1.4) (0.63) (0.41)
κοινός common, shared in common 32 (14.9) (6.539) (4.41)
καίτοι and indeed, and further; and yet 10 (4.6) (2.582) (1.38)
δόξα a notion 18 (8.4) (4.474) (2.49)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 5 (2.3) (1.407) (0.69)
πέρας an end, limit, boundary 3 (1.4) (1.988) (0.42)
ῥίζα a root 2 (0.9) (0.974) (0.28)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 23 (10.7) (2.811) (3.25)
ἐναντίος opposite 31 (14.4) (8.842) (4.42)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 9 (4.2) (1.945) (1.28)
μῆκος length 6 (2.8) (1.601) (0.86)
ὅθεν from where, whence 9 (4.2) (2.379) (1.29)
φοβερός fearful 4 (1.9) (0.492) (0.58)
ἐνδύω to go into 2 (0.9) (0.313) (0.29)
γλῶσσα the tongue 8 (3.7) (1.427) (1.17)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 5 (2.3) (0.594) (0.73)
φώς a man 9 (4.2) (0.967) (1.32)
ἀρή bane, ruin 2 (0.9) (0.32) (0.3)
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 10 (4.6) (1.47) (1.48)
ἤτοι now surely, truly, verily 8 (3.7) (3.652) (1.2)
γεννάω to beget, engender 4 (1.9) (2.666) (0.6)
ἔσχατος outermost 6 (2.8) (2.261) (0.9)
πλάσσω to form, mould, shape 2 (0.9) (0.443) (0.3)
ἡδύς sweet 12 (5.6) (2.071) (1.82)
ἀρά a prayer, imprecation, curse 2 (0.9) (0.349) (0.3)
ποτός drunk, fit for drinking 2 (0.9) (0.41) (0.3)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 5 (2.3) (1.387) (0.76)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 3 (1.4) (1.077) (0.46)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 2 (0.9) (0.638) (0.31)
κύριος having power 10 (4.6) (8.273) (1.56)
ἀληθής unconcealed, true 24 (11.1) (7.533) (3.79)
μηδέποτε never 2 (0.9) (0.361) (0.32)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 4 (1.9) (1.004) (0.66)
βίαιος forcible, violent 3 (1.4) (0.622) (0.49)
θρίξ the hair of the head 2 (0.9) (0.632) (0.33)
ὅρος a boundary, landmark 6 (2.8) (3.953) (1.03)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 30 (13.9) (7.241) (5.17)
κοῖλος hollow, hollowed 5 (2.3) (0.715) (0.86)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 9 (4.2) (2.081) (1.56)
ἕκαστος every, every one, each, each one 64 (29.7) (12.667) (11.08)
λόγος the word 93 (43.2) (29.19) (16.1)
λιπαρός oily, shiny with oil 2 (0.9) (0.299) (0.35)
θαρσαλέος bold, of good courage, ready, daring, undaunted 2 (0.9) (0.106) (0.35)
κατηγορία an accusation, charge 2 (0.9) (1.705) (0.35)
κάτω down, downwards 5 (2.3) (3.125) (0.89)
οὖς auris, the ear 4 (1.9) (1.469) (0.72)
ἰχθύς a fish 3 (1.4) (1.082) (0.54)
γάρ for 414 (192.3) (110.606) (74.4)
ἄνω2 up, upwards 8 (3.7) (3.239) (1.45)
μαλακός soft 3 (1.4) (0.963) (0.55)
καθόλου on the whole, in general 8 (3.7) (5.11) (1.48)
ἴσως equally, in like manner 9 (4.2) (2.15) (1.68)
κοινωνέω to have or do in common with 4 (1.9) (0.907) (0.75)
βραδύς slow 2 (0.9) (0.818) (0.38)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 2 (0.9) (0.671) (0.38)
ὀξύς2 sharp, keen 10 (4.6) (1.671) (1.89)
τίς who? which? 84 (39.0) (21.895) (15.87)
φαίνω to bring to light, make to appear 42 (19.5) (8.435) (8.04)
ἐγγύθεν from nigh at hand 2 (0.9) (0.114) (0.38)
ποίησις a making, fabrication, creation, production 2 (0.9) (0.485) (0.38)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 2 (0.9) (1.398) (0.39)
νεῖκος a quarrel, wrangle, strife 3 (1.4) (0.275) (0.59)
συνεχής holding together 9 (4.2) (3.097) (1.77)
ἔξωθεν from without 3 (1.4) (1.897) (0.59)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 50 (23.2) (19.178) (9.89)
οὕτως so, in this manner 75 (34.8) (28.875) (14.91)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 162 (75.3) (50.199) (32.23)
ἀπόφασις a denial, negation 2 (0.9) (1.561) (0.4)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 20 (9.3) (3.696) (3.99)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 8 (3.7) (3.876) (1.61)
τοιοῦτος such as this 74 (34.4) (20.677) (14.9)
περιέχω to encompass, embrace, surround 3 (1.4) (2.596) (0.61)
εἰμί to be 720 (334.4) (217.261) (145.55)
αὐξάνω to make large, increase, augment 5 (2.3) (1.963) (1.01)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 42 (19.5) (13.803) (8.53)
ὅτι2 conj.: that, because 117 (54.3) (49.49) (23.92)
πάντῃ every way, on every side 5 (2.3) (1.179) (1.03)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (0.9) (0.457) (0.41)
εἴσειμι to go into 3 (1.4) (0.609) (0.62)
ἐνίημι to send in 2 (0.9) (0.238) (0.41)
φύω to bring forth, produce, put forth 12 (5.6) (3.181) (2.51)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 114 (53.0) (49.106) (23.97)
μνημονεύω to call to mind, remember 2 (0.9) (1.526) (0.42)
οὗ where 19 (8.8) (6.728) (4.01)
πῶς how? in what way 29 (13.5) (8.955) (6.31)
τις any one, any thing, some one, some thing; 360 (167.2) (97.86) (78.95)
ὄμμα the eye 5 (2.3) (0.671) (1.11)
βάθος depth 2 (0.9) (0.995) (0.45)
ὥστε so that 42 (19.5) (10.717) (9.47)
ἔχω to have 205 (95.2) (48.945) (46.31)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 128 (59.5) (55.077) (29.07)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 24 (11.1) (7.612) (5.49)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 2 (0.9) (0.902) (0.46)
μέλας black, swart 8 (3.7) (2.124) (1.87)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 12 (5.6) (1.665) (2.81)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 13 (6.0) (4.115) (3.06)
πως somehow, in some way 32 (14.9) (9.844) (7.58)
ἔοικα to be like; to look like 25 (11.6) (4.169) (5.93)
τροπός a twisted leathern thong 23 (10.7) (7.547) (5.48)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 3 (1.4) (1.14) (0.72)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 23 (10.7) (6.8) (5.5)
λέγω to pick; to say 238 (110.6) (90.021) (57.06)
δέρμα the skin, hide 2 (0.9) (1.071) (0.48)
ὀρθός straight 15 (7.0) (3.685) (3.67)
οἰκεῖος in or of the house 12 (5.6) (5.153) (2.94)
ἰσχυρός strong, mighty 5 (2.3) (2.136) (1.23)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 4 (1.9) (0.935) (0.99)
καρδία the heart 4 (1.9) (2.87) (0.99)
τόπος a place 27 (12.5) (8.538) (6.72)
οὐδείς not one, nobody 76 (35.3) (19.346) (18.91)
πλήν except 13 (6.0) (2.523) (3.25)
ἀλλά otherwise, but 187 (86.9) (54.595) (46.87)
οἰκοδομέω to build a house 2 (0.9) (0.725) (0.5)
οὖν so, then, therefore 92 (42.7) (34.84) (23.41)
ξανθός yellow 2 (0.9) (0.474) (0.51)
γένος race, stock, family 13 (6.0) (8.844) (3.31)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 5 (2.3) (0.916) (1.28)
Τίμαιος Timaeus 2 (0.9) (0.298) (0.52)
διά through c. gen.; because of c. acc. 118 (54.8) (56.77) (30.67)
ἀποβάλλω to throw off 2 (0.9) (0.43) (0.52)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 9 (4.2) (1.523) (2.38)
σίδηρος iron 2 (0.9) (0.492) (0.53)
διώκω to pursue 7 (3.3) (1.336) (1.86)
δεῖ it is necessary 41 (19.0) (13.387) (11.02)
κάμνω to work, toil, be sick 4 (1.9) (1.144) (1.08)
διαφερόντως differently from, at odds with 2 (0.9) (0.212) (0.55)
βαρύς heavy 6 (2.8) (1.527) (1.65)
ὕστερον the afterbirth 9 (4.2) (2.598) (2.47)
θηρίον a wild animal, beast 5 (2.3) (1.068) (1.39)
λίαν very, exceedingly 4 (1.9) (0.971) (1.11)
ἔτι yet, as yet, still, besides 52 (24.2) (11.058) (14.57)
φθίω to decay, wane, dwindle 2 (0.9) (0.183) (0.56)
ὕπνος sleep, slumber 5 (2.3) (1.091) (1.42)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 7 (3.3) (2.685) (1.99)
πλείων more, larger 25 (11.6) (7.783) (7.12)
ἀκμή a point, edge 3 (1.4) (0.519) (0.86)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 17 (7.9) (63.859) (4.86)
οὐ not 286 (132.9) (104.879) (82.22)
πνεῦμα a blowing 2 (0.9) (5.838) (0.58)
συντίθημι to put together 4 (1.9) (1.368) (1.15)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 2 (0.9) (0.897) (0.58)
σῴζω to save, keep 10 (4.6) (2.74) (2.88)
ἐντός within, inside 5 (2.3) (1.347) (1.45)
ποιός of a certain nature, kind 7 (3.3) (3.169) (2.06)
στάσις a standing, the posture of standing 3 (1.4) (0.94) (0.89)
οὐδέ and/but not; not even 75 (34.8) (20.427) (22.36)
ἀλλότριος of/belonging to another 4 (1.9) (1.341) (1.2)
ἄλλως in another way 6 (2.8) (3.069) (1.79)
λίθος a stone 5 (2.3) (2.39) (1.5)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 6 (2.8) (5.806) (1.8)
μικρός small, little 10 (4.6) (5.888) (3.02)
προέρχομαι to go forward, go on, advance 2 (0.9) (0.934) (0.61)
ὀφθαλμός the eye 7 (3.3) (2.632) (2.12)
ἀεί always, for ever 27 (12.5) (7.241) (8.18)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 7 (3.3) (1.723) (2.13)
εὐφυής well-grown, shapely, goodly 2 (0.9) (0.209) (0.62)
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 3 (1.4) (0.722) (0.93)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 9 (4.2) (3.714) (2.8)
αἰθήρ ether, the brighter purer air, the sky (f. in Hom.; m. Attic) 2 (0.9) (0.272) (0.64)
τοιόσδε such a 11 (5.1) (1.889) (3.54)
σκοπέω to look at 7 (3.3) (1.847) (2.27)
μεταβολή a change, changing 3 (1.4) (2.27) (0.97)
σκέπτομαι to look about, look carefully 2 (0.9) (0.404) (0.66)
γοῦν at least then, at any rate, any way 3 (1.4) (3.743) (0.99)
μή not 113 (52.5) (50.606) (37.36)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 53 (24.6) (12.401) (17.56)
μισέω to hate 2 (0.9) (0.74) (0.66)
νέομαι to go 3 (1.4) (0.577) (1.01)
πᾶς all, the whole 153 (71.1) (59.665) (51.63)
φωνέω to produce a sound 5 (2.3) (0.617) (1.7)
αἷμα blood 5 (2.3) (3.53) (1.71)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 158 (73.4) (76.461) (54.75)
καί and, also 1,223 (568.1) (544.579) (426.61)
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 3 (1.4) (0.964) (1.05)
πλήρης filled 2 (0.9) (0.868) (0.7)
οὗτος this; that 345 (160.3) (133.027) (121.95)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 4 (1.9) (3.069) (1.42)
θεῖος of/from the gods, divine 5 (2.3) (4.128) (1.77)
μέν on the one hand, on the other hand 331 (153.8) (109.727) (118.8)
ἐκεῖνος that over there, that 49 (22.8) (22.812) (17.62)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 21 (9.8) (7.784) (7.56)
μᾶλλον more, rather 23 (10.7) (11.489) (8.35)
the 2,906 (1349.9) (1391.018) (1055.57)
ἥσσων less, weaker 6 (2.8) (2.969) (2.18)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 23 (10.7) (12.481) (8.47)
μηδείς (and not one); not one, no-one 17 (7.9) (8.165) (6.35)
μέρος a part, share 18 (8.4) (11.449) (6.76)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 115 (53.4) (44.62) (43.23)
ὅς who, that, which: relative pronoun 516 (239.7) (208.764) (194.16)
ἄν modal particle 102 (47.4) (32.618) (38.42)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 7 (3.3) (3.114) (2.65)
πολλάκις many times, often, oft 5 (2.3) (3.702) (1.91)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 63 (29.3) (26.85) (24.12)
ἐάν if 53 (24.6) (23.689) (20.31)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 6 (2.8) (1.406) (2.3)
πρῶτος first 43 (20.0) (18.707) (16.57)
ἄλλος other, another 113 (52.5) (40.264) (43.75)
πίστις trust, belief; pledge, security 5 (2.3) (3.054) (1.94)
ἅπας quite all, the whole 18 (8.4) (10.904) (7.0)
ποῖος of what nature? of what sort? 6 (2.8) (2.531) (2.35)
ὄϊς sheep 2 (0.9) (1.922) (0.78)
ἐν in, among. c. dat. 225 (104.5) (118.207) (88.06)
ἄκρος at the furthest point 3 (1.4) (1.252) (1.18)
παρουσία a being present, presence 2 (0.9) (0.687) (0.79)
πρότερος before, earlier 60 (27.9) (25.424) (23.72)
εὐθύς straight, direct 15 (7.0) (5.672) (5.93)
ὅπου where 3 (1.4) (1.571) (1.19)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 39 (18.1) (17.692) (15.52)
χαλκός copper 5 (2.3) (0.86) (1.99)
οὐδέποτε never 2 (0.9) (0.782) (0.8)
ὑπερβάλλω to throw over 2 (0.9) (0.763) (0.8)
ἀναιρέω to take up; to destroy 3 (1.4) (3.379) (1.22)
ὁράω to see 45 (20.9) (16.42) (18.27)
δέω to bind, tie, fetter 38 (17.7) (17.994) (15.68)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 7 (3.3) (2.863) (2.91)
γῆρας old age 2 (0.9) (0.553) (0.83)
ἐκεῖ there, in that place 4 (1.9) (2.795) (1.68)
ἔξω out 5 (2.3) (2.334) (2.13)
μήν now verily, full surely 15 (7.0) (6.388) (6.4)
βία bodily strength, force, power, might 6 (2.8) (0.98) (2.59)
ἀΐσσω shoot, dart, glance 2 (0.9) (0.248) (0.86)
δυνατός strong, mighty, able 7 (3.3) (3.942) (3.03)
οὔτε neither / nor 37 (17.2) (13.727) (16.2)
ὅσος as much/many as 30 (13.9) (13.469) (13.23)
ξύλον wood 2 (0.9) (1.689) (0.89)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 11 (5.1) (9.107) (4.91)
εἴσω to within, into 3 (1.4) (1.02) (1.34)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 5 (2.3) (1.343) (2.27)
ὅς2 [possessive pronoun] 86 (39.9) (47.672) (39.01)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 2 (0.9) (0.803) (0.91)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 14 (6.5) (6.305) (6.41)
πάλιν back, backwards 14 (6.5) (10.367) (6.41)
ἀπολύω to loose from 2 (0.9) (0.637) (0.92)
τρεῖς three 8 (3.7) (4.87) (3.7)
ἐπιστημονικός capable of knowledge 2 (0.9) (0.081) (0.0) too few
ὑφαίνω to weave 1 (0.5) (0.09) (0.26) too few
ὀργανόω to be organized 1 (0.5) (0.156) (0.01) too few
δυσώδης ill-smelling 1 (0.5) (0.107) (0.02) too few
φράγμα a fence, breast-work, screen 1 (0.5) (0.011) (0.01) too few
αἰσθητήριον an organ of sense 43 (20.0) (0.605) (0.0) too few
προγενής born before, primaeval 1 (0.5) (0.031) (0.11) too few
ἐπίστασις a stopping, halting, a halt 1 (0.5) (0.101) (0.34) too few
πλίνθος a brick 1 (0.5) (0.1) (0.15) too few
ὄζω to smell 1 (0.5) (0.06) (0.09) too few
περατόω limit, bound 1 (0.5) (0.042) (0.0) too few
χορδή gut, gut string, sausage 1 (0.5) (0.145) (0.06) too few
ἀμαύρωσις darkening 1 (0.5) (0.008) (0.0) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (0.5) (0.617) (0.8) too few
ἁρμόζω to fit together, join 1 (0.5) (1.185) (1.18) too few
διάμετρος diametrically opposed; diameter 1 (0.5) (0.59) (0.07) too few
λειότης smoothness 1 (0.5) (0.051) (0.0) too few
χειρόω master, subdue 1 (0.5) (0.323) (0.49) too few
χόανος a melting-pot 1 (0.5) (0.007) (0.02) too few
πέψις softening, ripening 1 (0.5) (0.385) (0.0) too few
ἀναθυμίασις rising invapour, exhalation 1 (0.5) (0.332) (0.0) too few
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 1 (0.5) (0.239) (0.11) too few
πατέομαι to eat 1 (0.5) (0.116) (0.27) too few
ὁμοιομερής having parts like each other and the whole 1 (0.5) (0.343) (0.0) too few
καίπερ although, albeit 1 (0.5) (0.396) (1.01) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (0.5) (0.989) (0.75) too few
ἐπιλήθω to cause to forget 1 (0.5) (0.221) (0.17) too few
ἥδυσμα that which gives a relish 1 (0.5) (0.049) (0.02) too few
ψυχικός of the soul 1 (0.5) (0.544) (0.03) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (0.5) (1.94) (0.58) too few
ὑποδεής somewhat deficient, inferior; 1 (0.5) (0.056) (0.13) too few
ἐντελέχεια full, complete reality 37 (17.2) (0.47) (0.0) too few
αἴγλη the light of the sun, radiance 1 (0.5) (0.063) (0.16) too few
μακάριος blessed, happy 1 (0.5) (0.896) (0.38) too few
ἔσω to the interior 1 (0.5) (0.334) (0.47) too few
σελήνη the moon 1 (0.5) (1.588) (0.3) too few
γευστός that may be tasted 6 (2.8) (0.064) (0.0) too few
ἀλλοῖος of another sort 1 (0.5) (0.199) (0.24) too few
ἄσφαλτος asphalt, bitumen 1 (0.5) (0.102) (0.05) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (0.5) (1.527) (3.41) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (0.5) (1.304) (0.42) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (0.5) (3.747) (1.45) too few
νίκη victory 1 (0.5) (1.082) (1.06) too few
φρυκτός adj. roasted; subst. torch, beacon 1 (0.5) (0.017) (0.02) too few
τέμνω to cut, hew 1 (0.5) (1.328) (1.33) too few
στρατηγέω to be general 1 (0.5) (0.267) (0.92) too few
ἱστορία a learning by inquiry, inquiry 1 (0.5) (1.084) (1.17) too few
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 1 (0.5) (0.848) (0.04) too few
μυκτήρ the nose, snout 1 (0.5) (0.216) (0.01) too few
ἀδιάφορος not different 1 (0.5) (0.27) (0.01) too few
ἀπύρηνος without stone 1 (0.5) (0.005) (0.0) too few
ψύχρα cold 1 (0.5) (0.063) (0.01) too few
ἀμερής without parts, indivisible 4 (1.9) (0.427) (0.0) too few
βαρύτης weight, heaviness 1 (0.5) (0.166) (0.06) too few
ἀφάλλομαι to spring off 1 (0.5) (0.008) (0.02) too few
ἐμποιέω to make in 1 (0.5) (0.403) (0.38) too few
γωνία a corner, angle 1 (0.5) (1.598) (0.07) too few
ἐγκρατής in possession of power 1 (0.5) (0.32) (0.58) too few
ὄρεξις desire, appetite 28 (13.0) (0.553) (0.0) too few
χαρά joy, delight 1 (0.5) (0.368) (0.19) too few
μέθη strong drink 1 (0.5) (0.322) (0.23) too few
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 1 (0.5) (0.573) (0.57) too few
κατάψυξις cooling 1 (0.5) (0.069) (0.0) too few
συμφανής manifest at the same time, quite manifest 1 (0.5) (0.023) (0.09) too few
διαπορέω to be quite at a loss 1 (0.5) (0.157) (0.38) too few
αἴτημα a request, demand 1 (0.5) (0.066) (0.01) too few
κύριος2 a lord, master 1 (0.5) (7.519) (1.08) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (0.5) (0.541) (0.55) too few
δυσχέρεια annoyance 1 (0.5) (0.068) (0.08) too few
θερμαίνω to warm, heat 1 (0.5) (1.019) (0.08) too few
γέγωνα to call out so as to be heard 1 (0.5) (0.033) (0.19) too few
ἀπωθέω to thrust away, push back 1 (0.5) (0.303) (0.5) too few
γνωριστικός capable of apprehending, cognitive 1 (0.5) (0.021) (0.0) too few
οἰκοδόμος a builder, an architect 1 (0.5) (0.174) (0.05) too few
διάστημα an interval 1 (0.5) (1.324) (0.56) too few
ἔπος a word 1 (0.5) (1.082) (5.8) too few
ἔρχομαι to come 1 (0.5) (6.984) (16.46) too few
ἄκων a javelin, dart 1 (0.5) (0.32) (0.63) too few
πηδάλιον a rudder 1 (0.5) (0.143) (0.11) too few
πολλαχοῦ in many places 1 (0.5) (0.223) (0.1) too few
ποδιαῖος a foot long, broad 1 (0.5) (0.053) (0.0) too few
μῆτις wisdom, counsel, cunning, craft 1 (0.5) (0.158) (0.61) too few
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 1 (0.5) (0.492) (0.37) too few
ἀπαντάω to meet 1 (0.5) (0.895) (0.92) too few
σιγή silence 1 (0.5) (0.245) (0.35) too few
Πυθαγορικός of Pythagoras, Pythagorean 1 (0.5) (0.079) (0.0) too few
πᾶσις acquisition, possession 1 (0.5) (0.266) (0.14) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (0.5) (1.603) (0.65) too few
παρίστημι to make to stand 1 (0.5) (1.412) (1.77) too few
ἄκων2 against one's will > ἀέκων 1 (0.5) (0.383) (1.11) too few
θάσσων quicker, swifter 1 (0.5) (0.719) (0.67) too few
τετράγωνος with four equal angles, rectangular 1 (0.5) (0.946) (0.15) too few
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 1 (0.5) (0.902) (0.25) too few
ἄφοβος without fear 1 (0.5) (0.082) (0.04) too few
θρύπτω to break in pieces, break small 2 (0.9) (0.058) (0.0) too few
φυτάς plant 1 (0.5) (0.025) (0.0) too few
γέννησις an engendering, producing 1 (0.5) (0.183) (0.05) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (0.5) (3.66) (3.87) too few
ὄζος a bough, branch, twig, shoot 1 (0.5) (0.031) (0.17) too few
ἀμβλύς blunt, dulled, with the edge taken off 1 (0.5) (0.097) (0.05) too few
ἄποτος not drinkable 1 (0.5) (0.022) (0.02) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (0.5) (0.812) (0.83) too few
φυσιολογέω discourse on nature, investigate natural causes and phenomena 1 (0.5) (0.021) (0.0) too few
ἀσφαλτόω smear with pitch 1 (0.5) (0.044) (0.01) too few
ὑπαρχή the beginning 1 (0.5) (0.033) (0.01) too few
στιγμός pricking 1 (0.5) (0.055) (0.0) too few
ἔπειτα then, next 1 (0.5) (2.603) (7.5) too few
καυστός burnt, red-hot 2 (0.9) (0.023) (0.0) too few
φατέος one must say 1 (0.5) (0.039) (0.01) too few
εὑρίσκω to find 1 (0.5) (6.155) (4.65) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (0.5) (0.381) (0.37) too few
θρύψις a breaking in small pieces 1 (0.5) (0.014) (0.0) too few
ξύσμα filings, shavings 2 (0.9) (0.018) (0.0) too few
συνδοκέω to seem good also 1 (0.5) (0.044) (0.15) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (0.5) (0.942) (3.27) too few
μοναχός single, solitary; monk 1 (0.5) (0.152) (0.01) too few
βλαστάνω to bud, sprout, grow 1 (0.5) (0.12) (0.18) too few
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 1 (0.5) (1.047) (0.01) too few
λύρα lyre 1 (0.5) (0.153) (0.13) too few
κυβερνάω to act as pilot 1 (0.5) (0.082) (0.13) too few
λυγρός sore, baneful, mournful 1 (0.5) (0.083) (0.66) too few
νηνεμία stillness in the air, a calm 1 (0.5) (0.059) (0.07) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (0.5) (1.75) (2.84) too few
σκέπασμα a covering, shelter 2 (0.9) (0.076) (0.0) too few
προαίρεσις a choosing 1 (0.5) (0.951) (1.23) too few
νάω to flow 1 (0.5) (0.612) (0.21) too few
πάομαι to acquire 1 (0.5) (0.096) (0.14) too few
πιθανός calculated to persuade; 1 (0.5) (0.513) (0.2) too few
ἀμφοτέρως in both ways 3 (1.4) (0.071) (0.0) too few
δακτύλιος a ring, seal-ring 1 (0.5) (0.149) (0.1) too few
καθοράω (to look down); to observe 1 (0.5) (0.423) (0.89) too few
συμπλέκω to twine 1 (0.5) (0.388) (0.35) too few
λίθινος of stone 1 (0.5) (0.128) (0.24) too few
μύω to close eyes; (of eyes) to be closed 1 (0.5) (0.111) (0.04) too few
χρύσεος golden, of gold, decked 1 (0.5) (1.072) (2.49) too few
ἄργυρος silver 1 (0.5) (0.301) (0.38) too few
καταχράω to suffice, see καταχράομαι end of entry 1 (0.5) (0.047) (0.08) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (0.5) (1.583) (2.13) too few
ἐπικαλύπτω to cover over, cover up, shroud 1 (0.5) (0.02) (0.01) too few
ἀπομνημονεύω to relate from memory, relate, recount 1 (0.5) (0.055) (0.02) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (0.5) (2.089) (3.95) too few
λύω to loose 1 (0.5) (2.411) (3.06) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (0.5) (0.675) (0.47) too few
Ἕκτωρ Hector 1 (0.5) (0.393) (3.48) too few
κατακάμπτω to bend down 1 (0.5) (0.003) (0.0) too few
ἐπανίημι to let loose at 1 (0.5) (0.075) (0.02) too few
πειρατέος one must attempt 1 (0.5) (0.073) (0.04) too few
κυρτός bulging, swelling 1 (0.5) (0.198) (0.04) too few
ἀκρατής powerless, impotent 1 (0.5) (0.371) (0.06) too few
ἀνατολή a rising, rise 1 (0.5) (0.626) (0.29) too few
ὁπόσος as many as 1 (0.5) (1.404) (0.7) too few
σκιά a shadow 1 (0.5) (0.513) (0.23) too few
μύκης a mushroom 1 (0.5) (0.031) (0.01) too few
παραδέχομαι to receive from 1 (0.5) (0.335) (0.26) too few
εὔθυνα a setting straight, correction, chastisement 1 (0.5) (0.094) (0.02) too few
ὁπόταν whensoever 1 (0.5) (0.559) (0.17) too few
ἄρον cuckoo-pint, Arum italicum 1 (0.5) (0.704) (5.73) too few
βάδισις a walking, going 1 (0.5) (0.116) (0.0) too few
ἀπόφημι to speak out, declare flatly 1 (0.5) (0.24) (0.07) too few
Ἀφροδίτη Aphrodite 1 (0.5) (0.644) (0.77) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (0.5) (1.979) (2.07) too few
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 1 (0.5) (0.36) (0.13) too few
ὄξος poor wine; vinegar 1 (0.5) (0.911) (0.06) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (0.5) (1.966) (1.67) too few
κυρία authority; in Rome, comitia 1 (0.5) (0.157) (0.14) too few
ἄποθεν from afar 2 (0.9) (0.022) (0.0) too few
ὁπότε when 1 (0.5) (1.361) (2.1) too few
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 1 (0.5) (0.135) (0.07) too few
ὄφελος furtherance, advantage, help 1 (0.5) (0.194) (0.22) too few
ἀπονέμω to portion out, impart, assign 1 (0.5) (0.257) (0.1) too few
κατάφασις affirmation, affirmative proposition 1 (0.5) (0.872) (0.0) too few
κεφάλαιος of the head 1 (0.5) (0.962) (0.27) too few
χωριστής one who separates 3 (1.4) (0.139) (0.0) too few
ἐγρήγορσις waking, wakefulness 3 (1.4) (0.099) (0.0) too few
ἐξιόω clean from rust 1 (0.5) (0.032) (0.03) too few
ὁμογενής of the same race 1 (0.5) (0.252) (0.01) too few
φυγή flight 1 (0.5) (0.734) (1.17) too few
συμπέρασμα a conclusion 2 (0.9) (2.147) (0.0) too few
αἰσθητής one who perceives 19 (8.8) (0.887) (0.0) too few
ἀλλάσσω to make other than it is, to change, alter 1 (0.5) (0.139) (0.1) too few
ἀράομαι to pray to 1 (0.5) (0.193) (0.49) too few
ἰσόπλευρος with equal sides 1 (0.5) (0.142) (0.01) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (0.5) (2.065) (1.23) too few
ἐμψυχόω to animate 1 (0.5) (0.042) (0.01) too few
παράλογος beyond calculation, unexpected, unlooked for 1 (0.5) (0.179) (0.36) too few
ἀργία idleness, laziness 1 (0.5) (0.142) (0.06) too few
νεῦρον a sinew, tendon; 1 (0.5) (1.281) (0.05) too few
παθητικός subject to feeling, capable of feeling 1 (0.5) (0.435) (0.02) too few
θυρίς a window 1 (0.5) (0.063) (0.02) too few
ἀπορροή flowing off, stream 1 (0.5) (0.035) (0.0) too few
ἄγνοια want of perception, ignorance 1 (0.5) (0.718) (0.68) too few
μόλις barely, scarcely 1 (0.5) (0.479) (0.72) too few
θερμαντός capable of being heated 1 (0.5) (0.007) (0.0) too few
στρυφνός rough, harsh, astringent 1 (0.5) (0.084) (0.0) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (0.5) (0.343) (0.39) too few
διάθεσις a disposition, arrangement 1 (0.5) (1.947) (0.89) too few
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 1 (0.5) (1.671) (0.44) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (0.5) (1.336) (3.27) too few
στιγμή a spot, point 17 (7.9) (0.423) (0.0) too few
ἀνάγω to lead up; mid. set sail 1 (0.5) (1.577) (1.51) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (0.5) (1.321) (2.94) too few
δυνατέω to be powerful, mighty 1 (0.5) (0.167) (0.15) too few
ἐκκρίνω to choose 1 (0.5) (0.256) (0.01) too few
ἐπείσειμι come in after, come in besides 1 (0.5) (0.025) (0.01) too few
ἀκρασία2 incontinence 1 (0.5) (0.212) (0.03) too few
ἐμμένω to abide in 1 (0.5) (0.282) (0.33) too few
ἐκτός outside 1 (0.5) (1.394) (1.48) too few
Ἀχελῷος Achelous 1 (0.5) (0.045) (0.15) too few
ὀρθογώνιον rectangle 1 (0.5) (0.226) (0.0) too few
προσφύω to make to grow to 1 (0.5) (0.09) (0.05) too few
ἑρμηνεία interpretation, explanation 1 (0.5) (0.331) (0.01) too few
ἑπτάς period of seven days 1 (0.5) (1.142) (1.25) too few
μάθημα that which is learnt, a lesson 1 (0.5) (0.575) (0.51) too few
στερεόω to make firm 3 (1.4) (0.215) (0.0) too few
ἀΐδηλος making unseen, annihilating, destructive 1 (0.5) (0.02) (0.15) too few
Κριτίας Critias 1 (0.5) (0.08) (0.0) too few
ὅστε who, which 1 (0.5) (1.419) (2.72) too few
ῥυθμός measured motion, time, rhythm 1 (0.5) (0.217) (0.31) too few
ἐπάνειμι to return 1 (0.5) (0.31) (0.15) too few
μεριστός divided, divisible 5 (2.3) (0.208) (0.0) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (0.5) (1.226) (0.42) too few
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 1 (0.5) (0.699) (0.69) too few
σφοδρός vehement, violent, excessive 1 (0.5) (1.283) (0.07) too few
πούς a foot 1 (0.5) (2.799) (4.94) too few
ὀργανικός serving as instruments 3 (1.4) (0.115) (0.0) too few
βήξ a cough 1 (0.5) (0.245) (0.01) too few
τοῖος quality, such, such-like 1 (0.5) (0.298) (1.49) too few
δηλέομαι to hurt, do a mischief to 1 (0.5) (0.059) (0.22) too few
πλεοναχός manifold, adv. in various ways 2 (0.9) (0.116) (0.0) too few
ἀνάπλεος quite full of 1 (0.5) (0.061) (0.01) too few
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 1 (0.5) (0.974) (0.24) too few
ἀρετάω to be fit 1 (0.5) (0.345) (0.13) too few
διάστασις a standing aloof, separation 1 (0.5) (0.667) (0.06) too few
νέος young, youthful 1 (0.5) (2.183) (4.18) too few
ὀκτώ eight 1 (0.5) (0.618) (0.92) too few
μάθησις learning, the getting of knowledge 1 (0.5) (0.326) (0.15) too few
Πλάτων Plato 1 (0.5) (2.215) (0.09) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (0.5) (1.591) (1.51) too few
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 1 (0.5) (0.494) (0.31) too few
σείω to shake, move to and fro 1 (0.5) (0.187) (0.29) too few
κενόω to empty out, drain 1 (0.5) (0.776) (0.09) too few
πόρος a means of passing/providing, provision 1 (0.5) (0.89) (0.68) too few
βάπτω to dip in water 1 (0.5) (0.062) (0.12) too few
Δαίδαλος Daedalus 1 (0.5) (0.067) (0.07) too few
ἄτομος uncut, unmown 2 (0.9) (1.231) (0.0) too few
ἰάομαι to heal, cure 1 (0.5) (1.023) (0.32) too few
περιφέρω to carry round 1 (0.5) (0.248) (0.24) too few
ἆρα particle introducing a question 1 (0.5) (1.208) (2.41) too few
πάντοσε every way, in all directions 1 (0.5) (0.02) (0.14) too few
χώρα land 1 (0.5) (3.587) (8.1) too few
μικρότης smallness: littleness, meanness, pettiness 1 (0.5) (0.245) (0.03) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (0.5) (1.325) (1.52) too few
θίξις touching 1 (0.5) (0.008) (0.0) too few
φθαρτός perishable 4 (1.9) (0.707) (0.0) too few
κρόκος the crocus 1 (0.5) (0.305) (0.05) too few
εὐθυωρία straight course 1 (0.5) (0.068) (0.01) too few
ποιητέος to be made 1 (0.5) (0.164) (0.32) too few
ἐπανέρχομαι to go back, return 1 (0.5) (0.728) (0.72) too few
εὐκίνητος easily moved 1 (0.5) (0.101) (0.03) too few
εὐμαρής easy, convenient, without trouble 1 (0.5) (0.101) (0.16) too few
ἐπωνυμία name, title; derived, significant name, nickname 1 (0.5) (0.169) (0.28) too few
ἑπτά seven 1 (0.5) (1.073) (1.19) too few
φύλλον a leaf; 1 (0.5) (0.521) (0.37) too few
θέω to run 1 (0.5) (0.925) (1.43) too few
ἄπους without foot 1 (0.5) (0.119) (0.04) too few
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 (0.5) (1.993) (1.71) too few
που anywhere, somewhere 1 (0.5) (2.474) (4.56) too few
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 1 (0.5) (1.259) (0.41) too few
ἀθρέω to look at, gaze at, observe, perceive 1 (0.5) (0.097) (0.21) too few
βελόνη any sharp point, a needle 2 (0.9) (0.051) (0.0) too few
εἰσαῦθις hereafter, afterwards 1 (0.5) (0.038) (0.01) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (0.5) (1.497) (1.41) too few
βλέφαρον mostly in pl. the eyelids 1 (0.5) (0.25) (0.38) too few
τραχύτης roughness, ruggedness 1 (0.5) (0.089) (0.03) too few
ἄπορος without passage 1 (0.5) (0.428) (0.47) too few
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 1 (0.5) (0.167) (0.1) too few
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 1 (0.5) (0.814) (1.14) too few
ἄφρων without sense 1 (0.5) (0.284) (0.32) too few
πρό before 1 (0.5) (5.786) (4.33) too few
εἰλικρινής unmixed, without alloy, pure 1 (0.5) (0.208) (0.07) too few
καταχράομαι to make full use of, apply; to finish off, execute 1 (0.5) (0.129) (0.15) too few
τριχόω furnish with hair 1 (0.5) (0.077) (0.01) too few
ἀσύμμετρος having no common measure 1 (0.5) (0.347) (0.02) too few
ἠρεμία rest, quietude 2 (0.9) (0.392) (0.0) too few
ἡλικία time of life, age 1 (0.5) (1.229) (1.25) too few
πρεσβύτης2 old man 1 (0.5) (0.266) (0.24) too few
εὕρεσις a finding, discovery 1 (0.5) (0.392) (0.02) too few
διαπνέω to blow through 1 (0.5) (0.047) (0.02) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (0.5) (2.255) (0.49) too few
δεκτικός fit for receiving 7 (3.3) (0.479) (0.0) too few
ὅραμα that which is seen, a sight, spectacle 2 (0.9) (0.09) (0.0) too few
γραμματεῖον that on which one writes, tablets 1 (0.5) (0.053) (0.01) too few
κεντέω to prick, goad, spur on 1 (0.5) (0.054) (0.13) too few
ἄρος use, profit, help 1 (0.5) (0.264) (0.13) too few
διαίρω to raise up, lift up 1 (0.5) (0.435) (0.17) too few
σύμφυτος born with one, congenital, innate, natural, inborn, inbred 1 (0.5) (0.231) (0.04) too few
θύρα a door 1 (0.5) (0.919) (1.74) too few
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 1 (0.5) (0.301) (0.16) too few
ἀναίσθητος insensate, unfeeling 1 (0.5) (0.326) (0.04) too few
πολυμερής consisting of many parts, manifold, of divers kinds 1 (0.5) (0.042) (0.01) too few
ἐέ exclamation of pain or grief 1 (0.5) (0.993) (0.4) too few
τόνος rope, cord, brace; stretching, raising, exertion, pitch 1 (0.5) (0.347) (0.08) too few
θάρσος courage, boldness 1 (0.5) (0.176) (0.35) too few
ἀνακάμπτω to bend back 1 (0.5) (0.134) (0.1) too few
νοητικός intelligent 6 (2.8) (0.042) (0.0) too few
φλέβιον any one of the smaller vessels 1 (0.5) (0.074) (0.0) too few
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 1 (0.5) (0.293) (0.5) too few
μεσότης a middle 4 (1.9) (0.344) (0.0) too few
θύμος thyme 1 (0.5) (0.064) (0.01) too few
ἐπανιτέος one must return 1 (0.5) (0.021) (0.01) too few
πάμπολυς very much, great, large 1 (0.5) (0.464) (0.17) too few
Ποίας Poeas, father of Philoctetes 1 (0.5) (0.038) (0.01) too few
σύμπτωμα a chance, casualty 1 (0.5) (0.841) (0.32) too few
ῥέω to flow, run, stream, gush 1 (0.5) (1.029) (1.83) too few
Πειθώ Peitho, Persuasion 1 (0.5) (0.089) (0.1) too few
ἄφωνος voiceless, speechless, dumb, silent 1 (0.5) (0.195) (0.11) too few
ψύχω to breathe, blow 1 (0.5) (0.574) (0.06) too few
ἔξειμι go out 1 (0.5) (0.687) (0.71) too few
ξηρά dry land 1 (0.5) (0.451) (0.03) too few
γέλοιος causing laughter, laughable 1 (0.5) (0.381) (0.55) too few
φυσιολόγος one who inquires into natural causes and phenomena 1 (0.5) (0.047) (0.0) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (0.5) (1.776) (2.8) too few
στόμα the mouth 1 (0.5) (2.111) (1.83) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (0.5) (1.417) (1.63) too few
οἰκουμένη the inhabited world 1 (0.5) (0.452) (0.38) too few
δίς twice, doubly 1 (0.5) (0.833) (0.53) too few
ἰδέα form 1 (0.5) (1.544) (0.48) too few
ἔμπαλιν backwards, back 1 (0.5) (0.505) (0.24) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (0.5) (1.679) (0.87) too few
σύ you (personal pronoun) 1 (0.5) (30.359) (61.34) too few
ὀξύτης sharpness, pointedness 1 (0.5) (0.133) (0.04) too few
διαχέω to pour different ways, to disperse 1 (0.5) (0.081) (0.1) too few
ἀγγεῖον vessel, reservoir 1 (0.5) (0.953) (0.13) too few
ὀρεκτικός of or for the desires, appetitive 11 (5.1) (0.106) (0.0) too few
σημαντικός significant 1 (0.5) (0.263) (0.06) too few
Διογένης Diogenes 1 (0.5) (0.211) (0.07) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (0.5) (3.117) (19.2) too few
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 1 (0.5) (0.417) (0.07) too few
ἔλεος pity, mercy, compassion 1 (0.5) (0.389) (0.25) too few
ἑτέρωθι on the other side 1 (0.5) (0.174) (0.1) too few
ἐναλλάξ crosswise 1 (0.5) (0.186) (0.1) too few
διδασκαλία teaching, instruction, education 1 (0.5) (1.33) (0.05) too few
σκοτεινός dark 1 (0.5) (0.117) (0.07) too few
ἀέξω to increase, enlarge, foster, strengthen 1 (0.5) (0.043) (0.3) too few
κανών any straight rod 1 (0.5) (0.355) (0.11) too few
ὄσφρησις the sense of smell, smell 10 (4.6) (0.226) (0.0) too few
ἐπίπονος painful, toilsome, laborious 1 (0.5) (0.187) (0.14) too few
Ἵππος Hippus 1 (0.5) (0.078) (0.04) too few
ἐπιστητός that can be scientifically known, matter of science 3 (1.4) (0.373) (0.0) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (0.5) (2.54) (2.03) too few
ἐγκατοικοδομέω to build in 1 (0.5) (0.004) (0.01) too few
τμῆσις a cutting 1 (0.5) (0.012) (0.01) too few
χυτός poured, shed 1 (0.5) (0.023) (0.08) too few
ἔκστασις any displacement: entrancement, astonishment 1 (0.5) (0.11) (0.0) too few
πόα grass, herb 1 (0.5) (0.478) (0.41) too few
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 (0.5) (1.741) (0.58) too few
ὁπωσοῦν in any way whatever, in some way or other 1 (0.5) (0.326) (0.15) too few
ξύλινος of wood, wooden 1 (0.5) (0.18) (0.35) too few
ἐπιθέω to run at 1 (0.5) (0.132) (0.18) too few
παῖς a child 1 (0.5) (5.845) (12.09) too few
ἀκρασία bad mixture, ill temperature 1 (0.5) (0.215) (0.02) too few
σήπω to make rotten 1 (0.5) (0.236) (0.05) too few
κινητός moving 1 (0.5) (0.151) (0.01) too few
ἄρνυμαι to receive for oneself, reap, win, gain, earn 1 (0.5) (0.06) (0.4) too few
πειθώ persuasion 1 (0.5) (0.153) (0.16) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (0.5) (2.388) (3.65) too few
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 1 (0.5) (0.673) (0.18) too few
παραλαμβάνω to receive from 1 (0.5) (1.745) (2.14) too few
Ἠχώ Echo 1 (0.5) (0.011) (0.03) too few
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 1 (0.5) (0.778) (0.39) too few
γήϊνος of earth 1 (0.5) (0.083) (0.01) too few
ὁμοιότροπος of like manners and life 1 (0.5) (0.044) (0.04) too few
ὑγιαίνω to be sound, healthy 1 (0.5) (0.82) (0.13) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (0.5) (0.39) (0.49) too few
μαντεύομαι to divine, prophesy, presage 1 (0.5) (0.189) (0.41) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (0.5) (1.283) (3.94) too few
ἕλιξ2 anything which assumes a spiral shape 1 (0.5) (0.115) (0.13) too few
ὄμβρος storm of rain, thunder-storm 1 (0.5) (0.178) (0.4) too few
πολέμιος hostile; enemy 1 (0.5) (2.812) (8.48) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (0.5) (0.6) (0.92) too few
πανσπερμία a mixture of all seeds 1 (0.5) (0.013) (0.0) too few
χωριστός separated, separable 14 (6.5) (0.58) (0.0) too few
ἄπεπτος uncooked: undigested 2 (0.9) (0.18) (0.0) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (0.5) (1.634) (1.72) too few
σύγκειμαι to lie together 1 (0.5) (1.059) (0.31) too few
νῆστις not eating, fasting 1 (0.5) (0.161) (0.03) too few
ὁμοιόω to make like 1 (0.5) (0.334) (0.21) too few
οἱονεί as if 1 (0.5) (0.511) (0.1) too few
γεύω to give a taste of 1 (0.5) (0.409) (0.44) too few
ἀνάμνησις a calling to mind, recollection 1 (0.5) (0.197) (0.05) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (0.5) (0.969) (0.73) too few
ποσόω to reckon up, count 1 (0.5) (0.48) (0.0) too few
ὑπεναντίωσις opposition 1 (0.5) (0.004) (0.0) too few
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 (0.5) (1.411) (0.24) too few
ἀστήρ star 1 (0.5) (1.24) (0.27) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (0.5) (2.254) (1.6) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (0.5) (4.163) (8.09) too few
πρακτός things to be done, points of moral action 4 (1.9) (0.16) (0.0) too few
διαψεύδω to deceive utterly 1 (0.5) (0.066) (0.21) too few
συνεφέλκω to draw after 1 (0.5) (0.005) (0.0) too few
παροξύνω to urge, prick 1 (0.5) (0.329) (0.27) too few
καῦμα burning heat 1 (0.5) (0.182) (0.14) too few
ἀνασπάω to draw up, pull up 1 (0.5) (0.13) (0.16) too few
ὀσμάομαι to smell at 4 (1.9) (0.019) (0.0) too few
πλάνη a wandering, roaming 1 (0.5) (0.455) (0.1) too few
ἥμισυς half 1 (0.5) (1.26) (1.05) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (0.5) (1.561) (1.51) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (0.5) (0.949) (1.25) too few
πορεία a walking, mode of walking 1 (0.5) (0.473) (1.68) too few
λεπτομερής composed of small particles 1 (0.5) (0.124) (0.0) too few
συναίτιος being the cause of a thing jointly with another 1 (0.5) (0.066) (0.0) too few
μῆνιγξ membrane 1 (0.5) (0.148) (0.01) too few
πάσσω to sprinkle 1 (0.5) (0.277) (0.4) too few
ἀπείρων2 boundless, endless, countless 1 (0.5) (0.179) (0.27) too few
σύνολος all together 1 (0.5) (0.145) (0.01) too few
σωρός a heap 1 (0.5) (0.058) (0.03) too few
ἀσώματος unembodied, incorporeal 4 (1.9) (0.767) (0.0) too few
ἀγέννητος unbegotten, unborn 1 (0.5) (0.129) (0.01) too few
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 1 (0.5) (0.535) (0.94) too few
προσίημι to send to 1 (0.5) (0.675) (0.45) too few
ἠχώ a sound 1 (0.5) (0.046) (0.05) too few
ἀπάθεια want of sensation, insensibility 1 (0.5) (0.069) (0.0) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (0.5) (0.85) (0.49) too few
τριχῶς in threefold manner 2 (0.9) (0.129) (0.0) too few
ἀέκων against one's will, unwilling 1 (0.5) (0.38) (1.09) too few
ζήτημα that which is sought 1 (0.5) (0.178) (0.04) too few
ἀνθέλκω to draw 1 (0.5) (0.013) (0.01) too few
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 1 (0.5) (0.543) (0.38) too few
Λεύκιππος Leucippus 1 (0.5) (0.056) (0.0) too few
αὐξητικός growing, of growth 1 (0.5) (0.076) (0.0) too few
μετρέω to measure in any way 1 (0.5) (0.963) (0.27) too few
τρίπηχυς three cubits long 1 (0.5) (0.065) (0.03) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (0.5) (0.534) (0.24) too few
διωκτός driven into exile, banished 1 (0.5) (0.016) (0.0) too few
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 1 (0.5) (1.017) (0.5) too few
δύη woe, misery, anguish, pain 1 (0.5) (0.161) (0.83) too few
φθάνω to come or do first, before others 1 (0.5) (1.285) (0.97) too few
ἄπειμι be absent 1 (0.5) (1.064) (1.49) too few
αὖλις a place for passing the night in, a tent, roosting-place 1 (0.5) (0.118) (0.04) too few
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 1 (0.5) (0.606) (0.15) too few
Ἡράκλειτος Heraclitus 1 (0.5) (0.164) (0.02) too few
οἶδα to know 1 (0.5) (9.863) (11.77) too few
Ἥφαιστος Hephaestus, god of fire 1 (0.5) (0.201) (0.77) too few
ζέσις seething, effervescence, boiling 1 (0.5) (0.037) (0.0) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (0.5) (1.365) (1.36) too few
ψάμμος sand 1 (0.5) (0.099) (0.2) too few
πέντε five 1 (0.5) (1.584) (2.13) too few
ἀποκαλύπτω to uncover 1 (0.5) (0.215) (0.02) too few
γεννητικός generative, productive 4 (1.9) (0.163) (0.0) too few
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 1 (0.5) (1.416) (0.11) too few
παραχωρέω to go aside, make room, give place, retire 1 (0.5) (0.222) (0.27) too few
ἑλκέω to drag about, tear asunder 1 (0.5) (0.84) (0.39) too few
θύραθεν from outside the door, from without 1 (0.5) (0.055) (0.01) too few
ἄκουσις hearing 1 (0.5) (0.018) (0.01) too few
ἀδυνατόω debilitate 1 (0.5) (0.089) (0.1) too few
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (0.5) (0.819) (0.26) too few
μορία the sacred olives 1 (0.5) (0.098) (0.01) too few
φυσάω to puff 1 (0.5) (0.117) (0.17) too few
ἐνσημαίνω contain a signification, imply 1 (0.5) (0.014) (0.01) too few
φυτόομαι grow into a vegetative creature 1 (0.5) (0.088) (0.01) too few
ἀφορίζω to mark off by boundaries 1 (0.5) (0.463) (0.05) too few
θρεπτικός promoting growth 18 (8.4) (0.215) (0.0) t