Galen, De differentiis pulsuum

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg059.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,268 lemmas; 43,434 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
συστολή a drawing together, contraction, limitation 78 (18.0) (0.223) (0.01)
σφοδρότης vehemence, violence 58 (13.4) (0.16) (0.01)
ποιότης quality 50 (11.5) (2.429) (0.01)
ὁρισμός a marking out by boundaries, limitation 31 (7.1) (2.831) (0.01)
ἀνωμαλία unevenness 81 (18.6) (0.419) (0.03)
διάγνωσις a distinguishing, discernment 35 (8.1) (0.343) (0.01)
διάγραμμα that which is marked out by lines, a figure, plan 27 (6.2) (0.12) (0.01)
διαστολή a notch 140 (32.2) (0.333) (0.08)
Ἐρασίστρατος Erasistratus 12 (2.8) (0.237) (0.01)
ἀνώμαλος uneven, irregular 56 (12.9) (0.362) (0.04)
μαλακότης softness 11 (2.5) (0.115) (0.01)
διάστασις a standing aloof, separation 74 (17.0) (0.667) (0.06)
ζωτικός full of life, lively 18 (4.1) (0.161) (0.01)
ἁφή a lighting, kindling; touch 26 (6.0) (0.883) (0.02)
αἰσθητός perceptible by the senses 25 (5.8) (2.492) (0.02)
ὑγρότης wetness, moisture 8 (1.8) (0.804) (0.01)
δίκροτος double-beating, with just two banks of oars manned 8 (1.8) (0.023) (0.01)
σφοδρός vehement, violent, excessive 69 (15.9) (1.283) (0.07)
διάλειμμα an interval 15 (3.5) (0.078) (0.01)
κίνησις movement, motion 199 (45.8) (8.43) (0.2)
συζυγία a yoke of animals, a pair 7 (1.6) (0.709) (0.01)
ἀμυδρός indistinct, dim, obscure 21 (4.8) (0.327) (0.02)
πυκνότης closeness, thickness, denseness 33 (7.6) (0.232) (0.04)
σύμμετρος commensurate with 122 (28.1) (1.278) (0.14)
σκληρότης hardness 25 (5.8) (0.253) (0.03)
δίπους two-footed 6 (1.4) (0.396) (0.01)
χυμός juice 6 (1.4) (1.871) (0.01)
Χρύσιππος Chrysippus 5 (1.2) (0.279) (0.01)
κενότης emptiness, vanity 5 (1.2) (0.006) (0.01)
ἐπήρεια despiteful treatment, spiteful abuse 5 (1.2) (0.036) (0.01)
διχῶς doubly, in two ways 5 (1.2) (0.31) (0.01)
διορισμός division, distinction 5 (1.2) (0.273) (0.01)
κοιλότης hollowness: a hollow 5 (1.2) (0.221) (0.01)
μικρότης smallness: littleness, meanness, pettiness 19 (4.4) (0.245) (0.03)
μόριος of burial 22 (5.1) (1.44) (0.04)
εὔτονος well-strung, vigorous 4 (0.9) (0.111) (0.01)
διαφωνία discord, disagreement 4 (0.9) (0.166) (0.01)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 8 (1.8) (0.331) (0.01)
ὑδατώδης watery 4 (0.9) (0.172) (0.01)
μύουρος mouse-tailed: curtailed 4 (0.9) (0.013) (0.01)
διδασκαλία teaching, instruction, education 27 (6.2) (1.33) (0.05)
ἰσχνός dry, withered, lean, meagre 11 (2.5) (0.214) (0.02)
ἐνέργεια action, operation, energy 31 (7.1) (5.988) (0.07)
ψυχικός of the soul 13 (3.0) (0.544) (0.03)
διαλεκτικός skilled in logical argument 26 (6.0) (0.637) (0.06)
γρυπός hook-nosed, with aquiline nose 3 (0.7) (0.036) (0.01)
ἄρρωστος weak, sickly 9 (2.1) (0.322) (0.02)
διαστέλλω to put asunder, tear open 30 (6.9) (0.246) (0.07)
σχέσις a state, condition 3 (0.7) (0.905) (0.01)
διόρισις distinction 3 (0.7) (0.24) (0.01)
ἀδολεσχία garrulity, idle talk 3 (0.7) (0.038) (0.01)
τόνος rope, cord, brace; stretching, raising, exertion, pitch 33 (7.6) (0.347) (0.08)
κυρίως like a lord 26 (6.0) (1.741) (0.07)
σπασμός a convulsion, spasm 5 (1.2) (0.264) (0.01)
προσθήκη an addition, appendage, appendix 5 (1.2) (0.46) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 5 (1.2) (0.293) (0.01)
Ἀπίς Apian land: Peloponnese 10 (2.3) (0.191) (0.03)
παραγράφω to write by the side 5 (1.2) (0.057) (0.01)
πολλαχῶς in many ways 5 (1.2) (0.377) (0.01)
μόριον a piece, portion, section 50 (11.5) (3.681) (0.15)
ἑρμηνεύω to interpret 18 (4.1) (0.377) (0.06)
Ἀσκληπιάδης son of Asclepius; physician 11 (2.5) (0.257) (0.04)
σύνθετος put together, composite, compound 17 (3.9) (1.252) (0.06)
νοόω convert into pure Intelligence 17 (3.9) (0.707) (0.06)
ἄνισος unequal, uneven 25 (5.8) (0.593) (0.09)
σάκκος a coarse hair-cloth, sackcloth 2 (0.5) (0.062) (0.01)
διαρθρόω to divide by joints, to articulate 2 (0.5) (0.111) (0.01)
εὔδηλος quite clear, manifest 8 (1.8) (0.317) (0.03)
θερμότης heat 4 (0.9) (1.143) (0.01)
ὄψιος late 4 (0.9) (0.033) (0.01)
μυριάκις ten thousand times 4 (0.9) (0.077) (0.01)
ἔγχυμα instillation 2 (0.5) (0.011) (0.01)
μῆνιγξ membrane 4 (0.9) (0.148) (0.01)
ἐξαρίθμησις numbering, enumeration 2 (0.5) (0.009) (0.01)
ἁπτός subject to the sense of touch 4 (0.9) (0.226) (0.01)
βραδυτής slowness 16 (3.7) (0.146) (0.06)
ἀνάπαλιν back again 2 (0.5) (0.435) (0.01)
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 6 (1.4) (2.086) (0.02)
διαφορέω to spread abroad 27 (6.2) (0.458) (0.1)
κἄν and if, even if, although 46 (10.6) (1.617) (0.18)
ἀταξία want of discipline, disorderliness 23 (5.3) (0.13) (0.09)
ὁμαλός even, level 47 (10.8) (0.41) (0.19)
ἁδρός thick 9 (2.1) (0.076) (0.04)
πυρετός burning heat, fiery heat 7 (1.6) (1.833) (0.03)
προσηγορία an appellation, name 21 (4.8) (0.582) (0.1)
ὀκλάζω to crouch down on one's hams, to squat 3 (0.7) (0.026) (0.01)
σκληρόω harden 3 (0.7) (0.069) (0.01)
ἀναλογία proportion 3 (0.7) (0.729) (0.01)
ἐκκρίνω to choose 3 (0.7) (0.256) (0.01)
ἰσότης equality 6 (1.4) (0.289) (0.03)
περίεργος careful overmuch 3 (0.7) (0.122) (0.01)
σκληρός hard 49 (11.3) (1.221) (0.24)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 13 (3.0) (0.255) (0.07)
βραδύς slow 72 (16.6) (0.818) (0.38)
ὑπογραφή a signed bill of indictment 7 (1.6) (0.257) (0.04)
ἀραιός thin, narrow, slight, slender 14 (3.2) (0.26) (0.07)
ἀραῖος prayed to 11 (2.5) (0.126) (0.06)
ὁμαλής level 15 (3.5) (0.234) (0.08)
μεταφορά transference 23 (5.3) (0.217) (0.13)
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 4 (0.9) (0.538) (0.02)
εὔρυθμος rhythmical 4 (0.9) (0.056) (0.02)
διάλεκτος discourse: discussion, debate, arguing 18 (4.1) (0.21) (0.1)
ἄπιος a pear-tree 10 (2.3) (0.223) (0.06)
σύνδυο two together, two and two, in pairs 5 (1.2) (0.022) (0.03)
φυσικός natural, native 16 (3.7) (3.328) (0.1)
συμμετρία commensurability 7 (1.6) (0.357) (0.04)
διαφορά difference, distinction 192 (44.2) (4.404) (1.25)
μεταφέρω to carry over, transfer 9 (2.1) (0.316) (0.06)
ἀναπνοή recovery of breath, revival 10 (2.3) (0.478) (0.07)
ῥυθμός measured motion, time, rhythm 46 (10.6) (0.217) (0.31)
δευτερόω do the second time: repeat 12 (2.8) (0.306) (0.08)
βιβλίον a paper, scroll, letter 50 (11.5) (1.897) (0.35)
ἐκκενόω to empty out, leave desolate 2 (0.5) (0.087) (0.01)
κίσσα the jay 2 (0.5) (0.012) (0.01)
διαφωνέω to be dissonant 2 (0.5) (0.119) (0.01)
ξηρότης dryness 2 (0.5) (0.336) (0.01)
γεῦσις sense of taste 2 (0.5) (0.388) (0.01)
παραξέω to graze 2 (0.5) (0.029) (0.01)
ἄτμητος not cut up, unravaged 2 (0.5) (0.043) (0.01)
λευκότης whiteness 2 (0.5) (0.222) (0.01)
ἄκουσις hearing 2 (0.5) (0.018) (0.01)
παρακόπτω to strike falsely 2 (0.5) (0.016) (0.01)
λεπτότης thinness: fineness, delicacy, leanness 2 (0.5) (0.116) (0.01)
κναφεῖον a fuller's shop 2 (0.5) (0.008) (0.01)
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 3 (0.7) (0.177) (0.02)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 27 (6.2) (2.195) (0.2)
μεταφορέω change, transfer, shift 3 (0.7) (0.003) (0.02)
λῆρος silly talk, nonsense, trumpery 5 (1.2) (0.119) (0.04)
μέθοδος a following after, pursuit 11 (2.5) (0.733) (0.08)
καθάρειος cleanly, neat, nice, tidy 3 (0.7) (0.024) (0.02)
πολυειδής of many kinds 5 (1.2) (0.178) (0.04)
εὕρεσις a finding, discovery 3 (0.7) (0.392) (0.02)
γεώδης earth-like, earthy 3 (0.7) (0.257) (0.02)
σκυθρωπός angry-looking, of sad countenance, sullen 3 (0.7) (0.092) (0.02)
ζήτημα that which is sought 5 (1.2) (0.178) (0.04)
ἀνάλογος proportionate 5 (1.2) (1.072) (0.04)
ταπεινός low 36 (8.3) (0.507) (0.28)
ἀσαφής indistinct 13 (3.0) (0.329) (0.1)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 12 (2.8) (1.676) (0.1)
πλατύς wide, broad 36 (8.3) (0.756) (0.3)
εἰδοί Idus 8 (1.8) (0.937) (0.07)
περίοδος2 a going round, a flank march 23 (5.3) (0.582) (0.19)
ὅρος a boundary, landmark 122 (28.1) (3.953) (1.03)
ἐγχωρέω to give room 7 (1.6) (0.447) (0.06)
μικτός mixed, blended, compound 5 (1.2) (0.2) (0.04)
ποσός of a certain quantity 58 (13.4) (2.579) (0.52)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 19 (4.4) (0.426) (0.17)
φορά a carrying 14 (3.2) (1.093) (0.13)
Ζήνων Zeno 7 (1.6) (0.272) (0.07)
καρδία the heart 104 (23.9) (2.87) (0.99)
ῥῆσις a saying, speaking, speech 13 (3.0) (0.488) (0.13)
φλέψ a vein 3 (0.7) (1.699) (0.03)
ἐγκέφαλος that which is within the head, the brain 12 (2.8) (0.9) (0.12)
φλυαρία silly talk, nonsense, foolery 6 (1.4) (0.069) (0.06)
τομή stump, section 8 (1.8) (0.465) (0.08)
ἁπλῶς singly, in one way 48 (11.1) (3.946) (0.5)
σύγγραμμα a writing, a written paper 7 (1.6) (0.604) (0.07)
ἐπίσκεψις inspection, visitation 7 (1.6) (0.159) (0.07)
κριτήριον a means for judging 2 (0.5) (0.283) (0.02)
δήπουθεν of course 2 (0.5) (0.126) (0.02)
ἀρρωστέω to be weak and sickly 2 (0.5) (0.136) (0.02)
τροπόω make to turn, put to flight 2 (0.5) (0.038) (0.02)
διάκενος quite empty 2 (0.5) (0.018) (0.02)
βίβλος the inner bark of the papyrus 2 (0.5) (0.315) (0.02)
ἐπαμφοτερίζω to admit a double sense 2 (0.5) (0.031) (0.02)
πόκος wool 2 (0.5) (0.022) (0.02)
ὑποχώρησις a going back, retirement, retreat 2 (0.5) (0.042) (0.02)
ἀσάφεια indistinctness, obscurity 2 (0.5) (0.124) (0.02)
φλεγμαίνω to be heated, inflamed, to fester 2 (0.5) (0.278) (0.02)
πλατός approachable 2 (0.5) (0.289) (0.02)
ὁρίζω to divide 55 (12.7) (3.324) (0.63)
προγράφω to write before 5 (1.2) (0.222) (0.06)
μνημονεύω to call to mind, remember 35 (8.1) (1.526) (0.42)
πληγή a blow, stroke 54 (12.4) (0.895) (0.66)
αἴσθησις perception by the senses 23 (5.3) (4.649) (0.28)
ἀντίτυπος repelled 3 (0.7) (0.077) (0.04)
ὕπαρξις existence, reality 3 (0.7) (0.297) (0.04)
δηλαδή quite clearly, manifestly 3 (0.7) (0.264) (0.04)
ὀρθότης upright posture, erectness 3 (0.7) (0.107) (0.04)
συλλαβή that which holds together 3 (0.7) (0.367) (0.04)
Βακχεῖον the temple of Bacchus 3 (0.7) (0.005) (0.04)
σιμός snub-nosed, flat-nosed 3 (0.7) (0.232) (0.04)
ἀκριβόω to make exact or accurate; understand, be sure about 3 (0.7) (0.086) (0.04)
ἁπλόος single, simple 66 (15.2) (6.452) (0.83)
ὄγκος the barb 7 (1.6) (0.853) (0.09)
κενόω to empty out, drain 7 (1.6) (0.776) (0.09)
ὀνομάζω to name 104 (23.9) (4.121) (1.33)
ῥοῖζος the whistling 4 (0.9) (0.021) (0.05)
πηλίκος how great 4 (0.9) (0.096) (0.05)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 46 (10.6) (9.012) (0.6)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 17 (3.9) (1.112) (0.22)
ὄντως really, actually > εἰμί 10 (2.3) (0.913) (0.13)
πλάτος breadth, width 18 (4.1) (1.095) (0.24)
γένεσις an origin, source, productive cause 24 (5.5) (4.522) (0.32)
νόησις intelligence, thought 7 (1.6) (0.476) (0.1)
σοφιστής a master of one's craft 15 (3.5) (0.559) (0.21)
ἄρρητος unspoken, unsaid 10 (2.3) (0.248) (0.14)
πλῆξις stroke, percussion 2 (0.5) (0.005) (0.03)
γλίσχρος glutinous, sticky, clammy 2 (0.5) (0.281) (0.03)
στοιχεῖον sound; element, principle 4 (0.9) (2.704) (0.06)
θλίβω to press, squeeze, pinch 4 (0.9) (0.291) (0.06)
ἀγύμναστος unexercised, untrained 2 (0.5) (0.057) (0.03)
πλήρωσις a filling up, filling 2 (0.5) (0.097) (0.03)
νομοθεσία lawgiving, legislation 4 (0.9) (0.135) (0.06)
τρῆμα a perforation, hole, aperture, orifice 2 (0.5) (0.112) (0.03)
ἐναντίωσις a contradiction 2 (0.5) (0.51) (0.03)
ἀντιλογία contradiction, controversy, disputation 8 (1.8) (0.147) (0.12)
μικρολογία meanness, stinginess 2 (0.5) (0.028) (0.03)
μακρολογέω to speak at length, use many words 2 (0.5) (0.023) (0.03)
ὁμοιότης likeness, resemblance 7 (1.6) (0.664) (0.1)
νεαρός young, youthful 3 (0.7) (0.058) (0.04)
περισσός beyond the regular number 23 (5.3) (1.464) (0.34)
Πλάτων Plato 6 (1.4) (2.215) (0.09)
σύμφυτος born with one, congenital, innate, natural, inborn, inbred 3 (0.7) (0.231) (0.04)
μεταπίπτω to fall differently, undergo a change 6 (1.4) (0.208) (0.09)
ἐπικράτεια mastery, dominion, possession 3 (0.7) (0.112) (0.04)
ὄγκος2 bulk, size, mass 6 (1.4) (0.806) (0.09)
ἐπεισάγω to bring in besides, to bring in 3 (0.7) (0.041) (0.04)
πλήρης filled 47 (10.8) (0.868) (0.7)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 12 (2.8) (0.673) (0.18)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 25 (5.8) (1.398) (0.39)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 37 (8.5) (1.94) (0.58)
ἔννοια a thought in the mind, notion, conception 29 (6.7) (0.952) (0.46)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 14 (3.2) (0.542) (0.22)
ἄτακτος not in battle-order 12 (2.8) (0.313) (0.19)
χρῆσις a using, employment, use 5 (1.2) (0.787) (0.08)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 19 (4.4) (0.366) (0.32)
λέξις a speaking, saying, speech 19 (4.4) (1.763) (0.32)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 6 (1.4) (0.551) (0.1)
Ἀριστοτέλης Aristotle 9 (2.1) (2.814) (0.15)
νεῦρον a sinew, tendon; 3 (0.7) (1.281) (0.05)
θύλακος a bag, pouch, wallet 3 (0.7) (0.024) (0.05)
ἀμαυρός dimly seen, dim, faint, baffling sight 3 (0.7) (0.055) (0.05)
διαλείπω to leave an interval between 11 (2.5) (0.353) (0.19)
γνωρίζω to make known, point out, explain 17 (3.9) (1.012) (0.3)
μαλακός soft 31 (7.1) (0.963) (0.55)
γένος race, stock, family 182 (41.9) (8.844) (3.31)
ἐνίοτε sometimes 17 (3.9) (1.212) (0.31)
ἐπίγραμμα an inscription 2 (0.5) (0.155) (0.04)
συναγορεύω to join in advocating, advocate the same 2 (0.5) (0.046) (0.04)
κωμικός of or for comedy, comic 2 (0.5) (0.115) (0.04)
ὀκτωκαιδέκατος eighteenth 2 (0.5) (0.034) (0.04)
ὁμώνυμος having the same name 4 (0.9) (1.172) (0.07)
σφῦρα a hammer 2 (0.5) (0.048) (0.04)
βραδύνω to make slow, delay 2 (0.5) (0.08) (0.04)
Χριστός the anointed one, Christ 2 (0.5) (5.404) (0.04)
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 2 (0.5) (0.197) (0.04)
ὁτιοῦν whatsoever 13 (3.0) (0.534) (0.24)
ἀγγεῖον vessel, reservoir 7 (1.6) (0.953) (0.13)
δάκτυλος a finger 12 (2.8) (1.064) (0.23)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 11 (2.5) (1.239) (0.21)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 11 (2.5) (0.53) (0.21)
χορδή gut, gut string, sausage 3 (0.7) (0.145) (0.06)
ὄργανος working 3 (0.7) (0.429) (0.06)
ἀπέραντος boundless, infinite 3 (0.7) (0.101) (0.06)
κατηγορία an accusation, charge 18 (4.1) (1.705) (0.35)
ἐκμανθάνω to learn thoroughly 15 (3.5) (0.144) (0.3)
τρόφις well-fed, stout, large 4 (0.9) (0.153) (0.08)
ἐπιτείνω to stretch upon 4 (0.9) (0.227) (0.08)
ἔμφυτος implanted, innate, natural 4 (0.9) (0.326) (0.08)
μῦς the field-mouse, muscle, mussel 4 (0.9) (1.812) (0.08)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 29 (6.7) (0.659) (0.59)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 9 (2.1) (1.802) (0.18)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 7 (1.6) (1.217) (0.15)
ὄνομα name 208 (47.9) (7.968) (4.46)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 85 (19.6) (4.214) (1.84)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 31 (7.1) (2.935) (0.67)
πλεονέκτης one who has 2 (0.5) (0.089) (0.04)
γραμμή the stroke 3 (0.7) (1.361) (0.07)
ἰδίω to sweat 2 (0.5) (0.188) (0.04)
τριχῆ in three parts, in three ways 2 (0.5) (0.186) (0.04)
προσεχής next to 4 (0.9) (0.737) (0.09)
καινοτομέω to open a new vein (in mining); to innovate 3 (0.7) (0.044) (0.07)
τροπικός of the solstice 3 (0.7) (0.16) (0.07)
εὔρωστος stout, strong 4 (0.9) (0.072) (0.09)
ἐκφορά a carrying out, funeral procession 2 (0.5) (0.046) (0.04)
ὡσαύτως in like manner, just so 20 (4.6) (1.656) (0.46)
ἡσυχία stillness, rest, quiet 50 (11.5) (0.58) (1.14)
τηνικαῦτα at that time, then 9 (2.1) (0.822) (0.21)
ἀνατρέπω to turn up 8 (1.8) (0.306) (0.18)
συναμφότεροι both together 5 (1.2) (0.356) (0.12)
Ἀπολλώνιος of or belonging to Apollo; (pr.n.) Apollonius 4 (0.9) (0.146) (0.1)
ἑτέρωθι on the other side 4 (0.9) (0.174) (0.1)
παρακολουθέω to follow beside, follow closely 4 (0.9) (0.363) (0.1)
πάμπολυς very much, great, large 7 (1.6) (0.464) (0.17)
διαίρεσις a dividing, division 7 (1.6) (1.82) (0.17)
ἔνιοι some 39 (9.0) (2.716) (0.95)
ἀντεῖπον to speak against 6 (1.4) (0.164) (0.15)
φωράω to search after a thief, detect, discover 3 (0.7) (0.147) (0.07)
παρανομέω to transgress the law, act unlawfully 3 (0.7) (0.093) (0.07)
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 18 (4.1) (1.207) (0.44)
ἐννέα nine 18 (4.1) (0.408) (0.44)
τέταρτος fourth 36 (8.3) (1.676) (0.89)
συγχέω to pour together, commingle, confound 8 (1.8) (0.315) (0.2)
πνεῦμα a blowing 23 (5.3) (5.838) (0.58)
ληρέω to be foolish 5 (1.2) (0.11) (0.13)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 25 (5.8) (1.255) (0.64)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 2 (0.5) (0.191) (0.05)
συμπληρόω to help to fill 2 (0.5) (0.181) (0.05)
μετάβασις a passing over, migration 2 (0.5) (0.166) (0.05)
τρίγωνος three-cornered, triangular 2 (0.5) (1.412) (0.05)
ἐπιπολάζω to be at the top, come to the surface, float on the surface 2 (0.5) (0.154) (0.05)
τετράπους four-footed 2 (0.5) (0.282) (0.05)
παλαιόω to make old 2 (0.5) (0.154) (0.05)
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 10 (2.3) (0.387) (0.26)
ἐπίδειξις a shewing forth, making known 2 (0.5) (0.134) (0.05)
κινέω to set in motion, to move 54 (12.4) (13.044) (1.39)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 5 (1.2) (0.82) (0.13)
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 13 (3.0) (0.438) (0.35)
μῆκος length 32 (7.4) (1.601) (0.86)
νομοθετέω to make law 7 (1.6) (0.299) (0.19)
εἰκοστός the twentieth 10 (2.3) (0.289) (0.28)
βάθος depth 16 (3.7) (0.995) (0.45)
διδάσκαλος a teacher, master 11 (2.5) (1.058) (0.31)
σύγκειμαι to lie together 11 (2.5) (1.059) (0.31)
γοῦν at least then, at any rate, any way 35 (8.1) (3.743) (0.99)
ἐπιλήθω to cause to forget 6 (1.4) (0.221) (0.17)
ὑπείκω to retire, withdraw, depart 9 (2.1) (0.177) (0.26)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 69 (15.9) (2.685) (1.99)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 17 (3.9) (1.907) (0.49)
βαρύτης weight, heaviness 2 (0.5) (0.166) (0.06)
θρασύνω to make bold, embolden, encourage 2 (0.5) (0.049) (0.06)
ἀρρωστία weakness, sickness 2 (0.5) (0.23) (0.06)
ἀπίθανος not winning belief, incredible, unlikely, improbable 2 (0.5) (0.112) (0.06)
ἀνώνυμος without name, nameless 2 (0.5) (0.137) (0.06)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 49 (11.3) (3.747) (1.45)
Δῖος of Zeus 3 (0.7) (0.277) (0.09)
ἀσχολία an occupation, business, want of leisure 3 (0.7) (0.105) (0.09)
νυνί now, at this moment 14 (3.2) (0.695) (0.41)
καταχράομαι to make full use of, apply; to finish off, execute 5 (1.2) (0.129) (0.15)
ἄντικρυς straight on, right on 3 (0.7) (0.318) (0.09)
νόμισμα anything sanctioned by usage, a custom, institution 5 (1.2) (0.265) (0.15)
ἄκμων a thunderbolt 3 (0.7) (0.024) (0.09)
ῥέπω to incline downwards, to sink, fall 6 (1.4) (0.221) (0.18)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 11 (2.5) (1.1) (0.32)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 50 (11.5) (4.073) (1.48)
ἤτοι now surely, truly, verily 40 (9.2) (3.652) (1.2)
πέρας an end, limit, boundary 14 (3.2) (1.988) (0.42)
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 38 (8.7) (0.814) (1.14)
χιτών the garment worn next the skin, a frock 26 (6.0) (0.636) (0.79)
ἔμπαλιν backwards, back 8 (1.8) (0.505) (0.24)
δεύτερος second 99 (22.8) (6.183) (3.08)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 13 (3.0) (3.244) (0.41)
ἐρέω Epic: ask, enquire 15 (3.5) (0.675) (0.47)
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 11 (2.5) (0.577) (0.35)
ζωός alive, living 18 (4.1) (1.744) (0.57)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 56 (12.9) (3.216) (1.77)
διΐστημι set apart, separate 13 (3.0) (0.7) (0.41)
δηλόω to make visible 64 (14.7) (4.716) (2.04)
παρέπομαι to follow along side, follow close 6 (1.4) (0.184) (0.19)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 6 (1.4) (0.645) (0.19)
ὑποπίπτω to fall under 6 (1.4) (0.212) (0.19)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 6 (1.4) (2.61) (0.19)
προσβλέπω to look at 2 (0.5) (0.035) (0.07)
κάπηλος a retail-dealer, huckster, hawker, peddlar, higgler 2 (0.5) (0.058) (0.07)
ἀντιβαίνω to go against, withstand, resist 2 (0.5) (0.037) (0.07)
τρόμος a trembling, quaking, quivering 4 (0.9) (0.131) (0.13)
ἐπανάστασις a rising up against, an insurrection 2 (0.5) (0.083) (0.07)
σύνδεσμος a bond of union, bond, fastening 2 (0.5) (0.562) (0.07)
προσέτι over and above, besides 6 (1.4) (0.291) (0.2)
ὑψηλός high, lofty, high-raised 27 (6.2) (0.992) (0.9)
πόσος how much? how many? 15 (3.5) (1.368) (0.5)
περιέχω to encompass, embrace, surround 18 (4.1) (2.596) (0.61)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 48 (11.1) (2.906) (1.65)
ἀναλύω to unloose, undo [ἀνα-] 3 (0.7) (0.251) (0.1)
προερέω to say beforehand 3 (0.7) (0.431) (0.1)
σκέψις a viewing, perception by the senses 3 (0.7) (0.299) (0.1)
στενός narrow, strait 28 (6.4) (0.524) (0.97)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 68 (15.7) (4.463) (2.35)
γράφω to scratch, draw, write 74 (17.0) (7.064) (2.6)
αἵρεσις a taking especially 22 (5.1) (1.136) (0.78)
νοσέω to be sick, ill, to ail 10 (2.3) (1.226) (0.36)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 24 (5.5) (1.679) (0.87)
Ἀθήναιον the temple of Athena 4 (0.9) (0.048) (0.15)
ἀκίνητος unmoved, motionless 4 (0.9) (1.017) (0.15)
ὑπονοέω to think secretly, suspect 4 (0.9) (0.237) (0.15)
καταψεύδομαι to tell lies against, speak falsely of 2 (0.5) (0.091) (0.07)
σφάλμα trip, stumble, false step 2 (0.5) (0.089) (0.07)
πάλαισμα a bout 2 (0.5) (0.03) (0.07)
πλατεῖα street 2 (0.5) (0.096) (0.07)
ἀντιτίθημι to set against, oppose 2 (0.5) (0.1) (0.07)
δοκός a bearing-beam 2 (0.5) (0.048) (0.07)
τρεισκαιδέκατος thirteenth 3 (0.7) (0.072) (0.11)
τροπή a turn, turning 7 (1.6) (0.494) (0.26)
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 7 (1.6) (0.194) (0.26)
ποιητικός capable of making, creative, productive 5 (1.2) (1.437) (0.18)
μακρός long 76 (17.5) (1.989) (2.83)
παράδειγμα a pattern 11 (2.5) (1.433) (0.41)
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 9 (2.1) (0.409) (0.34)
σιωπάω to be silent 7 (1.6) (0.372) (0.27)
ἀσκός a leathern-bag, a wine-skin 5 (1.2) (0.161) (0.19)
βραχύς short 69 (15.9) (2.311) (2.66)
ἐνεργέω to be in action, to operate 4 (0.9) (1.664) (0.15)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 4 (0.9) (0.476) (0.15)
ἰδιωτικός of or for a private person, unskilled, unprofessional 3 (0.7) (0.099) (0.12)
πρωΐ early in the day, at morn 5 (1.2) (0.343) (0.2)
διδάσκω to teach 47 (10.8) (3.329) (1.88)
ἄτοπος out of place 10 (2.3) (2.003) (0.41)
Βάκχειος Bacchic, of the god Dionysus, Bacchus 4 (0.9) (0.034) (0.16)
τρέω to flee from fear, flee away 53 (12.2) (1.989) (2.15)
κύριος having power 38 (8.7) (8.273) (1.56)
βίαιος forcible, violent 12 (2.8) (0.622) (0.49)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 53 (12.2) (3.279) (2.18)
πέμπτος the fifth, oneself with four others 13 (3.0) (0.956) (0.54)
θέρμος lupine, Lupinus albus 3 (0.7) (1.098) (0.13)
ἔθος custom, habit 14 (3.2) (1.231) (0.59)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 39 (9.0) (2.132) (1.65)
ταράσσω to stir, stir up, trouble 14 (3.2) (0.564) (0.6)
ἕκτος sixth 6 (1.4) (0.621) (0.26)
πεμπτός sent 12 (2.8) (0.859) (0.52)
δισσός two-fold, double 7 (1.6) (1.099) (0.3)
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 7 (1.6) (0.276) (0.3)
πάντως altogether; 18 (4.1) (2.955) (0.78)
ἐξηγέομαι to be leader of 16 (3.7) (0.77) (0.7)
τεχνικός artistic, skilful, workmanlike 2 (0.5) (0.227) (0.09)
ἡλίκος as big as 3 (0.7) (0.148) (0.13)
κεφάλαιος of the head 6 (1.4) (0.962) (0.27)
πιστόω to make trustworthy 2 (0.5) (0.407) (0.09)
κολοιός a jackdaw, daw 2 (0.5) (0.049) (0.09)
ἔμπροσθεν before, in front 14 (3.2) (1.891) (0.63)
τρίτος the third 51 (11.7) (4.486) (2.33)
τρεῖς three 81 (18.6) (4.87) (3.7)
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 9 (2.1) (0.13) (0.41)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 13 (3.0) (0.498) (0.6)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 12 (2.8) (1.275) (0.55)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 8 (1.8) (1.211) (0.37)
ἀδυνατέω to want strength 3 (0.7) (0.221) (0.14)
φθορά destruction, ruin, perdition 3 (0.7) (1.418) (0.14)
μικρός small, little 64 (14.7) (5.888) (3.02)
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 5 (1.2) (0.25) (0.24)
ἅπας quite all, the whole 148 (34.1) (10.904) (7.0)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 17 (3.9) (1.467) (0.8)
ἀριθμός number 23 (5.3) (5.811) (1.1)
Σειρήν a Siren 2 (0.5) (0.075) (0.1)
δέρμα the skin, hide 10 (2.3) (1.071) (0.48)
ἀδυνατόω debilitate 2 (0.5) (0.089) (0.1)
βάρος weight 6 (1.4) (0.679) (0.29)
προσβολή a putting to, application 10 (2.3) (0.234) (0.49)
ὑπεροχή a projection, an eminence 5 (1.2) (0.53) (0.24)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 32 (7.4) (10.005) (1.56)
ἐπιπολή surface, ἐπιπολῆς on top 3 (0.7) (0.219) (0.15)
ξηρός dry 3 (0.7) (2.124) (0.15)
ἰσχυρός strong, mighty 25 (5.8) (2.136) (1.23)
πιθανός calculated to persuade; 4 (0.9) (0.513) (0.2)
παχύς thick, stout 8 (1.8) (1.124) (0.4)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 4 (0.9) (0.629) (0.2)
πρόκειμαι to be set before one 24 (5.5) (2.544) (1.2)
θέσις a setting, placing, arranging 5 (1.2) (1.601) (0.25)
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 6 (1.4) (0.347) (0.3)
παραβάλλω to throw beside 9 (2.1) (0.561) (0.46)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 9 (2.1) (1.077) (0.46)
φιλονικέω to be fond of victory, engage in rivalry, be contentious 2 (0.5) (0.093) (0.1)
πάθη a passive state 2 (0.5) (0.63) (0.1)
ἐπάνειμι to return 3 (0.7) (0.31) (0.15)
ἐλλιπής wanting, lacking, defective 2 (0.5) (0.184) (0.1)
ὁπωσοῦν in any way whatever, in some way or other 3 (0.7) (0.326) (0.15)
ἐκτίθημι to set out, place outside 5 (1.2) (0.724) (0.26)
ἐπανορθόω to set up again, restore 2 (0.5) (0.156) (0.1)
πρόδηλος clear 8 (1.8) (0.652) (0.41)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 15 (3.5) (0.635) (0.78)
ὅταν when, whenever 78 (18.0) (9.255) (4.07)
ὑπόκειμαι to lie under 13 (3.0) (5.461) (0.69)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 6 (1.4) (0.486) (0.32)
καταπαύω to lay to rest, put an end to 6 (1.4) (0.203) (0.32)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 83 (19.1) (13.567) (4.4)
ἕβδομος seventh 5 (1.2) (0.727) (0.27)
ἄτεχνος without art, ignorant of the rules of art, unskilled, empirical 5 (1.2) (0.184) (0.27)
ἐπισκοπέω to look upon 9 (2.1) (1.347) (0.48)
προσθέω to run towards 4 (0.9) (0.263) (0.21)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 7 (1.6) (0.671) (0.38)
συγχωρέω to come together, meet 23 (5.3) (1.25) (1.24)
διαμαρτάνω to go astray from 3 (0.7) (0.235) (0.16)
γνώρισμα that by which a thing is made known, a mark, token 3 (0.7) (0.347) (0.16)
ἅπαξ once 9 (2.1) (0.777) (0.49)
ποιός of a certain nature, kind 38 (8.7) (3.169) (2.06)
ῥώμη bodily strength, strength, might 7 (1.6) (0.426) (0.38)
καίτοι and indeed, and further; and yet 25 (5.8) (2.582) (1.38)
ἀναπετάννυμι to spread out, unfold, unfurl 2 (0.5) (0.1) (0.11)
Ἐρυθραῖος of Erythrae 2 (0.5) (0.035) (0.11)
ὀκτωκαίδεκα eighteen 2 (0.5) (0.052) (0.11)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 6 (1.4) (0.446) (0.33)
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 7 (1.6) (0.778) (0.39)
πότερος which of the two? 27 (6.2) (1.888) (1.51)
ἐπανίστημι to set up again 5 (1.2) (0.152) (0.28)
εἷς one 184 (42.4) (23.591) (10.36)
διαίρω to raise up, lift up 3 (0.7) (0.435) (0.17)
ὀκτώ eight 16 (3.7) (0.618) (0.92)
ἐξίστημι to put out of its place, to change 4 (0.9) (0.482) (0.23)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 172 (39.6) (19.178) (9.89)
καταφέρω to bring down 5 (1.2) (0.383) (0.29)
ἐξήγησις a statement, narrative 5 (1.2) (0.416) (0.29)
πληρόω to make full 17 (3.9) (1.781) (0.98)
πολλάκις many times, often, oft 33 (7.6) (3.702) (1.91)
σῶμα the body 57 (13.1) (16.622) (3.34)
χρή it is fated, necessary 70 (16.1) (6.22) (4.12)
ἕτερος the one; the other (of two) 124 (28.5) (18.33) (7.31)
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 4 (0.9) (0.367) (0.24)
καταρχή beginning 2 (0.5) (0.052) (0.12)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 2 (0.5) (0.811) (0.12)
ψυχρός cold, chill 5 (1.2) (2.892) (0.3)
πρεσβύτης age 3 (0.7) (0.223) (0.18)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 83 (19.1) (9.107) (4.91)
γεννάω to beget, engender 10 (2.3) (2.666) (0.6)
ἔσχατος outermost 15 (3.5) (2.261) (0.9)
παράκειμαι to lie beside 7 (1.6) (0.607) (0.42)
λευκός light, bright, clear 19 (4.4) (4.248) (1.14)
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 4 (0.9) (1.411) (0.24)
πρόχειρος at hand, ready 4 (0.9) (0.288) (0.24)
τέσσαρες four 31 (7.1) (2.963) (1.9)
ἀξιόλογος worthy of mention, noteworthy 3 (0.7) (0.335) (0.18)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 29 (6.7) (3.221) (1.81)
περιλαμβάνω to seize around, embrace 5 (1.2) (0.484) (0.32)
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 10 (2.3) (0.742) (0.63)
προβάλλω to throw before, throw 8 (1.8) (0.591) (0.51)
τάξις an arranging 30 (6.9) (2.44) (1.91)
ζῷον a living being, animal 11 (2.5) (8.115) (0.7)
πλησιάζω to bring near 3 (0.7) (0.44) (0.19)
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 4 (0.9) (0.732) (0.26)
καινός new, fresh 9 (2.1) (0.929) (0.58)
φιλόσοφος a lover of wisdom 9 (2.1) (1.741) (0.58)
ὀκνέω to shrink 6 (1.4) (0.304) (0.39)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 123 (28.3) (6.869) (8.08)
ὄγδοος eighth 3 (0.7) (0.406) (0.2)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 13 (3.0) (4.93) (0.86)
πρόσκειμαι to be placed at, by; to be attached to, devoted to 8 (1.8) (0.702) (0.53)
συνίημι to bring together; understand 14 (3.2) (0.928) (0.94)
ἄμφω both 19 (4.4) (2.508) (1.28)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 24 (5.5) (2.189) (1.62)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 6 (1.4) (0.732) (0.41)
ὕψος height 5 (1.2) (0.539) (0.34)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 8 (1.8) (4.811) (0.55)
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 10 (2.3) (0.291) (0.69)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 3 (0.7) (0.535) (0.21)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 794 (182.8) (76.461) (54.75)
ἀμφισβήτησις a dispute, controversy, debate 2 (0.5) (0.087) (0.14)
ἔριον wool 2 (0.5) (0.366) (0.14)
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 4 (0.9) (0.426) (0.28)
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 4 (0.9) (0.392) (0.28)
τοίνυν therefore, accordingly 29 (6.7) (5.224) (2.04)
ἐρῶ [I will say] 56 (12.9) (8.435) (3.94)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 5 (1.2) (1.615) (0.35)
ἀήρ the lower air, the air 10 (2.3) (3.751) (0.71)
Τάρας Tarentum 3 (0.7) (0.097) (0.21)
ἐπάνοδος a rising up 3 (0.7) (0.16) (0.21)
Κιλικία Cilicia 3 (0.7) (0.17) (0.21)
ῥητός stated, specified 3 (0.7) (0.95) (0.21)
καλέω to call, summon 120 (27.6) (10.936) (8.66)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 52 (12.0) (15.198) (3.78)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 16 (3.7) (2.656) (1.17)
ἑπτάς period of seven days 17 (3.9) (1.142) (1.25)
ἑκατέρωθεν on each side, on either hand 2 (0.5) (0.421) (0.15)
ῥάθυμος light-hearted, easy-tempered, frivolous, careless 2 (0.5) (0.141) (0.15)
πρόβλημα anything projecting, a headland, promontory 2 (0.5) (0.905) (0.15)
καθάπαξ once for all 2 (0.5) (0.125) (0.15)
φθέγγομαι to utter a sound 8 (1.8) (0.607) (0.59)
ψευδής lying, false 6 (1.4) (1.919) (0.44)
πάντοθεν from all quarters, from every side 3 (0.7) (0.161) (0.22)
διαδέχομαι to receive one from another 3 (0.7) (0.385) (0.22)
καταμένω to stay behind, stay 3 (0.7) (0.11) (0.22)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 13 (3.0) (1.478) (0.97)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 11 (2.5) (1.507) (0.82)
ἐπινοέω to think on 6 (1.4) (0.554) (0.45)
μειράκιον a boy, lad, stripling 5 (1.2) (0.339) (0.38)
δίς twice, doubly 7 (1.6) (0.833) (0.53)
ἀριστερός left, on the left 7 (1.6) (0.981) (0.53)
εἶτα then, next 20 (4.6) (4.335) (1.52)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 31 (7.1) (3.691) (2.36)
διακόπτω to cut in two, cut through 3 (0.7) (0.153) (0.23)
καταγελάω to laugh at, jeer 3 (0.7) (0.158) (0.23)
ἕξις a having, possession 3 (0.7) (1.893) (0.23)
νόσημα a sickness, disease, plague 3 (0.7) (1.694) (0.23)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 3 (0.7) (0.279) (0.23)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 40 (9.2) (4.115) (3.06)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 10 (2.3) (1.824) (0.77)
μανθάνω to learn 47 (10.8) (3.86) (3.62)
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 4 (0.9) (0.494) (0.31)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 2 (0.5) (0.606) (0.15)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 6 (1.4) (0.902) (0.46)
ὑπάρχω to begin; to exist 67 (15.4) (13.407) (5.2)
φωνή a sound, tone 19 (4.4) (3.591) (1.48)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 22 (5.1) (2.405) (1.71)
ἔρομαι to ask, enquire 16 (3.7) (0.949) (1.25)
ἕξ six 12 (2.8) (0.945) (0.94)
σύστασις a putting together, composition 5 (1.2) (0.753) (0.39)
αὔξησις growth, increase 3 (0.7) (0.77) (0.24)
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 3 (0.7) (0.171) (0.24)
πυκνός close, compact 16 (3.7) (1.024) (1.26)
ἑπτά seven 15 (3.5) (1.073) (1.19)
οὕτως so, in this manner 188 (43.3) (28.875) (14.91)
either..or; than 293 (67.5) (34.073) (23.24)
δείκνυμι to show 45 (10.4) (13.835) (3.57)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 65 (15.0) (7.241) (5.17)
κοινός common, shared in common 55 (12.7) (6.539) (4.41)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 13 (3.0) (1.829) (1.05)
μεθίστημι to place in another way, to change 7 (1.6) (0.529) (0.57)
ἔνδοξος held in esteem 2 (0.5) (0.746) (0.16)
πρεσβύτης2 old man 3 (0.7) (0.266) (0.24)
σύμπτωμα a chance, casualty 4 (0.9) (0.841) (0.32)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 19 (4.4) (1.376) (1.54)
μονόω to make single 3 (0.7) (0.304) (0.24)
προσάπτω to fasten to, attach, grant, ascribe 2 (0.5) (0.147) (0.16)
κενός empty 38 (8.7) (2.157) (3.12)
αἰτία a charge, accusation 35 (8.1) (5.906) (2.88)
φαίνω to bring to light, make to appear 97 (22.3) (8.435) (8.04)
Ταραντῖνος Tarentine, of Tarentum 4 (0.9) (0.13) (0.33)
τρίβω to rub: to rub 3 (0.7) (0.71) (0.25)
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 11 (2.5) (0.406) (0.92)
ταχύς quick, swift, fleet 72 (16.6) (3.502) (6.07)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 7 (1.6) (1.608) (0.59)
ζητέω to seek, seek for 21 (4.8) (5.036) (1.78)
οὐδέπω and not yet, not as yet 2 (0.5) (0.387) (0.17)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 2 (0.5) (0.756) (0.17)
στερεός stiff, stark, firm, solid 2 (0.5) (0.816) (0.17)
ὁποῖος of what sort 8 (1.8) (1.665) (0.68)
ἀνεκτός bearable, sufferable, tolerable 2 (0.5) (0.069) (0.17)
μάθημα that which is learnt, a lesson 6 (1.4) (0.575) (0.51)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 19 (4.4) (3.387) (1.63)
σεμνός revered, august, holy, awful 7 (1.6) (0.57) (0.61)
λόγος the word 186 (42.8) (29.19) (16.1)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 8 (1.8) (1.141) (0.69)
οὐδαμοῦ nowhere 3 (0.7) (0.316) (0.27)
ἐπιλανθάνομαι to forget 3 (0.7) (0.214) (0.27)
τίη why? wherefore? 156 (35.9) (26.493) (13.95)
πλέος full. 11 (2.5) (1.122) (0.99)
συνήθης dwelling 4 (0.9) (0.793) (0.36)
ὥσπερ just as if, even as 73 (16.8) (13.207) (6.63)
πρῶτος first 182 (41.9) (18.707) (16.57)
δῆλος visible, conspicuous 29 (6.7) (5.582) (2.64)
πρόσθεν before 25 (5.8) (1.463) (2.28)
αὐξάνω to make large, increase, augment 11 (2.5) (1.963) (1.01)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 2 (0.5) (0.472) (0.18)
ἔνδεια want, need, lack 2 (0.5) (0.423) (0.18)
Ἡρακλείδης son of Heracles 6 (1.4) (0.228) (0.55)
καθά according as, just as 46 (10.6) (5.439) (4.28)
ἴσως equally, in like manner 18 (4.1) (2.15) (1.68)
τροφή nourishment, food, victuals 11 (2.5) (3.098) (1.03)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 12 (2.8) (0.984) (1.12)
μήν now verily, full surely 68 (15.7) (6.388) (6.4)
σύνειμι2 come together 4 (0.9) (0.386) (0.38)
αὖθις back, back again 48 (11.1) (2.732) (4.52)
παύω to make to cease 27 (6.2) (1.958) (2.55)
τέμνω to cut, hew 14 (3.2) (1.328) (1.33)
πειράζω to make proof 7 (1.6) (0.335) (0.66)
ἰδέα form 5 (1.2) (1.544) (0.48)
σάρξ flesh 3 (0.7) (3.46) (0.29)
βαρύς heavy 17 (3.9) (1.527) (1.65)
πάλιν back, backwards 65 (15.0) (10.367) (6.41)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 10 (2.3) (1.86) (0.99)
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 9 (2.1) (0.872) (0.89)
κόραξ carrion-crow 2 (0.5) (0.223) (0.2)
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 4 (0.9) (0.325) (0.4)
μεταστρέφω to turn about, turn round, turn 2 (0.5) (0.049) (0.2)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 34 (7.8) (4.633) (3.4)
ὁπόσος as many as 7 (1.6) (1.404) (0.7)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 5 (1.2) (0.802) (0.5)
πρότερος before, earlier 236 (54.3) (25.424) (23.72)
νή (yes) by.. 11 (2.5) (0.565) (1.11)
ἐοικότως similarly, like 10 (2.3) (1.868) (1.01)
ἐκλύω to loose, release, set free, from 4 (0.9) (0.236) (0.41)
τολμάω to undertake, take heart 19 (4.4) (1.2) (1.96)
ἐπέξειμι go out against, prosecute 3 (0.7) (0.13) (0.31)
ἄδηλος not seen 4 (0.9) (0.791) (0.41)
τῇδε here, thus 5 (1.2) (0.621) (0.52)
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 2 (0.5) (0.209) (0.21)
σκαιός left, on the left side 2 (0.5) (0.071) (0.21)
ἀπορρέω to flow 2 (0.5) (0.447) (0.21)
σπάνιος rare, scarce, scanty 4 (0.9) (0.375) (0.41)
δύο two 22 (5.1) (1.685) (2.28)
νεώτερος younger 7 (1.6) (0.506) (0.73)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 28 (6.4) (2.976) (2.93)
εἴκοσι twenty 22 (5.1) (0.899) (2.3)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 10 (2.3) (3.133) (1.05)
τοιοῦτος such as this 140 (32.2) (20.677) (14.9)
ἀποχωρέω to go from 9 (2.1) (0.348) (0.96)
δήπου perhaps, it may be 4 (0.9) (0.763) (0.43)
συνετός intelligent, sagacious, wise 2 (0.5) (0.25) (0.21)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 78 (18.0) (12.481) (8.47)
ἄνειμι go up, reach 4 (0.9) (0.356) (0.44)
εἰκός like truth 10 (2.3) (1.953) (1.09)
κατηγορέω to speak against, to accuse 8 (1.8) (3.352) (0.88)
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 2 (0.5) (0.202) (0.22)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 4 (0.9) (1.671) (0.44)
βύβλος the Egyptian papyrus; roll of papyrus, book 4 (0.9) (0.488) (0.44)
ἐμμένω to abide in 3 (0.7) (0.282) (0.33)
κάτω down, downwards 8 (1.8) (3.125) (0.89)
προσίημι to send to 4 (0.9) (0.675) (0.45)
μεταξύ betwixt, between 15 (3.5) (2.792) (1.7)
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 5 (1.2) (0.664) (0.57)
λέγω to pick; to say 501 (115.3) (90.021) (57.06)
χρόνος time 82 (18.9) (11.109) (9.36)
σκιά a shadow 2 (0.5) (0.513) (0.23)
κερδαίνω to gain, derive profit 2 (0.5) (0.215) (0.23)
μέλι honey 2 (0.5) (1.281) (0.23)
συντίθημι to put together 10 (2.3) (1.368) (1.15)
μέσης a wind between 4 (0.9) (1.256) (0.46)
ἑβδομήκοντα seventy 4 (0.9) (0.291) (0.46)
διάφορος different, unlike 4 (0.9) (2.007) (0.46)
ὀλίγος few, little, scanty, small 47 (10.8) (5.317) (5.48)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 23 (5.3) (2.641) (2.69)
ποτε ever, sometime 74 (17.0) (7.502) (8.73)
ἄλογος without 4 (0.9) (1.824) (0.47)
ἐπιδέχομαι to admit besides 2 (0.5) (0.48) (0.24)
ἀπολαύω to have enjoyment of 2 (0.5) (0.471) (0.24)
συνεχής holding together 15 (3.5) (3.097) (1.77)
σχῆμα form, figure, appearance 5 (1.2) (4.435) (0.59)
τις any one, any thing, some one, some thing; 664 (152.9) (97.86) (78.95)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 15 (3.5) (5.806) (1.8)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 5 (1.2) (1.151) (0.61)
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 4 (0.9) (0.393) (0.49)
ὑπομιμνήσκω to remind 2 (0.5) (0.333) (0.24)
μόγις (with toil and pain); barely, scarcely 2 (0.5) (0.156) (0.24)
ἐλάχιστος the smallest, least 6 (1.4) (0.969) (0.73)
ἰδιώτης a private person, an individual 5 (1.2) (0.552) (0.61)
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 3 (0.7) (0.381) (0.37)
συμπλοκή an intertwining, complication 3 (0.7) (0.482) (0.37)
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 6 (1.4) (0.559) (0.74)
ἐκτείνω to stretch out 4 (0.9) (0.85) (0.49)
χρεία use, advantage, service 17 (3.9) (2.117) (2.12)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 44 (10.1) (6.8) (5.5)
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 6 (1.4) (0.583) (0.75)
Δημοσθένης Demosthenes 6 (1.4) (0.443) (0.75)
φάσκω to say, affirm, assert 12 (2.8) (1.561) (1.51)
μέσος middle, in the middle 33 (7.6) (6.769) (4.18)
ἄκων a javelin, dart 5 (1.2) (0.32) (0.63)
ἀναμιμνήσκω to remind 4 (0.9) (0.653) (0.51)
ἐπιφέρω to bring, put 8 (1.8) (1.459) (1.02)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 3 (0.7) (0.561) (0.38)
ζεύγνυμι to yoke, put to 5 (1.2) (0.153) (0.64)
μετατίθημι to place among 2 (0.5) (0.374) (0.26)
ἐθίζω to accustom, use 3 (0.7) (0.409) (0.39)
πως somehow, in some way 58 (13.4) (9.844) (7.58)
πλείων more, larger 54 (12.4) (7.783) (7.12)
ἵημι to set a going, put in motion 46 (10.6) (12.618) (6.1)
ἀλλά otherwise, but 353 (81.3) (54.595) (46.87)
συγγράφω to write down, describe, compose 2 (0.5) (0.277) (0.27)
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 2 (0.5) (0.326) (0.27)
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 3 (0.7) (0.285) (0.4)
μακράν a long way, far, far away 3 (0.7) (0.444) (0.4)
οὖν so, then, therefore 176 (40.5) (34.84) (23.41)
ἕκαστος every, every one, each, each one 83 (19.1) (12.667) (11.08)
τίς who? which? 118 (27.2) (21.895) (15.87)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 21 (4.8) (2.65) (2.84)
κάμνω to work, toil, be sick 8 (1.8) (1.144) (1.08)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 5 (1.2) (1.195) (0.68)
ἑκάστοτε each time, on each occasion 2 (0.5) (0.194) (0.27)
προφανής shewing itself 4 (0.9) (0.248) (0.55)