Galen, De temperamentis

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg009.1st1K-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,962 lemmas; 27,702 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
δυσαυξής hardly 1 (0.4) (0.001) (0.0) too few
ἀλίβας a dead body, corpse 1 (0.4) (0.001) (0.01) too few
παιωνία peony 1 (0.4) (0.001) (0.0) too few
θριδακίνη lettuce 1 (0.4) (0.002) (0.0) too few
ἄκορον yellow flag, Iris Pseudacorus 1 (0.4) (0.002) (0.0) too few
ἱμαντώδης fibrous 1 (0.4) (0.002) (0.0) too few
δᾳδίς a torch-feast 1 (0.4) (0.002) (0.0) too few
Παρθικός Parthian 1 (0.4) (0.003) (0.0) too few
ὑπονόστησις subsidence 1 (0.4) (0.003) (0.0) too few
ἀποψιλόω to strip bare 1 (0.4) (0.003) (0.01) too few
ἐμπληξία amazement, stupidity 1 (0.4) (0.003) (0.0) too few
ὑπόμυξος somewhat charged with mucus 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
τελματώδης marshy, muddy 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
ἀναίθω to light up, set on fire 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
φαλάκρωσις a becoming bald, baldness 2 (0.7) (0.004) (0.0) too few
μελλησμός procrastination, indecision 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
θηρατικός the arts for winning 2 (0.7) (0.004) (0.0) too few
προκατεργάζομαι subdue first 1 (0.4) (0.004) (0.0) too few
θύμβρα savory 1 (0.4) (0.005) (0.0) too few
ἐπισκέπτης inspector 1 (0.4) (0.005) (0.0) too few
παραβλητέος to be compared 1 (0.4) (0.005) (0.0) too few
διαγνωστικός able to distinguish 1 (0.4) (0.005) (0.0) too few
καστορίδες hounds 1 (0.4) (0.005) (0.0) too few
γρυπή vulture's nests 1 (0.4) (0.006) (0.01) too few
ὀστέϊνος made of bone, of bone 1 (0.4) (0.006) (0.01) too few
ὀπωρινός at the time of late summer 1 (0.4) (0.006) (0.03) too few
μηκώνιον spurge, a purgative 3 (1.1) (0.006) (0.0) too few
ἄκορος untiring, ceaseless 1 (0.4) (0.007) (0.01) too few
πολύαιμος full of blood, of a full habit 1 (0.4) (0.007) (0.0) too few
ῥίζωσις a taking root, beginning life 1 (0.4) (0.007) (0.0) too few
ἀσαρκής not fleshly 1 (0.4) (0.007) (0.0) too few
ἐπαντλέω to pump over 1 (0.4) (0.007) (0.0) too few
τετανός straightened, smooth 1 (0.4) (0.007) (0.0) too few
ἐπίτομος cut off 1 (0.4) (0.008) (0.0) too few
σύγκαυσις burning 2 (0.7) (0.008) (0.0) too few
εὐκρατόω temper 2 (0.7) (0.008) (0.0) too few
ἡβάσκω to come to man's estate, come to one's strength 1 (0.4) (0.008) (0.01) too few
ἐξερεύγομαι to empty themselves 1 (0.4) (0.009) (0.01) too few
βρύον a kind of mossy sea-weed 1 (0.4) (0.009) (0.01) too few
δύσθυμος desponding, melancholy, repentant 1 (0.4) (0.009) (0.03) too few
ὑδερικός dropsical 1 (0.4) (0.009) (0.0) too few
ἀναγαλλίς pimpernel, Anagallis arvensis 2 (0.7) (0.009) (0.01)
πιμελώδης like fat, fatty 1 (0.4) (0.009) (0.0) too few
εὐθυπορέω to go straight forward 1 (0.4) (0.009) (0.02) too few
λεπιδωτός scaly, covered with scales 1 (0.4) (0.009) (0.02) too few
βλαισός having the knees bent inwards, bandylegged 1 (0.4) (0.009) (0.0) too few
ἄναρθρος without joints, not articulated 1 (0.4) (0.009) (0.0) too few
ῥάμφος a beak, bill, neb 1 (0.4) (0.01) (0.01) too few
νοτία wet 1 (0.4) (0.01) (0.07) too few
δύσκρατος of bad temperament 5 (1.8) (0.01) (0.0) too few
ἄπνοια freedom from wind 1 (0.4) (0.01) (0.0) too few
πρασοειδής leek-green 2 (0.7) (0.011) (0.0) too few
συγκαίω set on fire with 1 (0.4) (0.011) (0.0) too few
ὑπονοστέω to go back, retire 1 (0.4) (0.011) (0.03) too few
παρατρίβω to rub beside 1 (0.4) (0.011) (0.04) too few
προσδίδωμι to give besides 1 (0.4) (0.011) (0.01) too few
ἑτερογενέω differ in kind 1 (0.4) (0.011) (0.0) too few
Πολιάς guardian of the city 1 (0.4) (0.012) (0.02) too few
ἀποπλανάω to lead astray 1 (0.4) (0.012) (0.01) too few
πολυσαρκία fleshiness, plumpness 1 (0.4) (0.012) (0.0) too few
ἐποικέω to go as settler 2 (0.7) (0.012) (0.01)
Πυρρώνειος of Pyrrho 1 (0.4) (0.012) (0.0) too few
κριτέος to be decided 1 (0.4) (0.012) (0.0) too few
σβέσις quenching, putting out 1 (0.4) (0.013) (0.0) too few
ἰλυώδης muddy, slimy 1 (0.4) (0.013) (0.0) too few
ἀντιδράω to act against, retaliate 1 (0.4) (0.013) (0.04) too few
ὀξύρροπος turning quickly 1 (0.4) (0.013) (0.01) too few
ἀναίμων without blood, bloodless 2 (0.7) (0.013) (0.01)
παρασπείρω sow among 1 (0.4) (0.013) (0.0) too few
κατάχυσις pouring on 1 (0.4) (0.014) (0.0) too few
πολιάς grey-haired 1 (0.4) (0.014) (0.01) too few
εὐρώς mould, dank decay 1 (0.4) (0.014) (0.0) too few
πλάδος abundance of fluids 1 (0.4) (0.014) (0.0) too few
ἐκθερμαίνω warm thoroughly 1 (0.4) (0.014) (0.0) too few
ῥητορεία skill in public speaking, eloquence, oratory, rhetoric 1 (0.4) (0.014) (0.0) too few
προκύπτω to stoop and bend forward, to peep out 1 (0.4) (0.014) (0.01) too few
φαγέδαινα cancerous sore, canker 1 (0.4) (0.014) (0.01) too few
φύλαξις a security 1 (0.4) (0.014) (0.02) too few
ἰσομοιρία an equal share, partnership 4 (1.4) (0.014) (0.01)
ἄσηπτος not liable to decay 1 (0.4) (0.015) (0.0) too few
θριδάκινος of lettuce 7 (2.5) (0.015) (0.0) too few
ἀποξηραίνω to dry up 1 (0.4) (0.015) (0.04) too few
κορωνίς crook-beaked, curved 1 (0.4) (0.016) (0.13) too few
ἀγαλματοποιός a maker of statues, a sculptor, statuary 1 (0.4) (0.016) (0.01) too few
ἐξομοίωσις a becoming like 1 (0.4) (0.016) (0.01) too few
ἔπομβρος very rainy 1 (0.4) (0.016) (0.0) too few
ἄθροισις a gathering, mustering 1 (0.4) (0.016) (0.01) too few
φθινοπωρινός autumnal 1 (0.4) (0.016) (0.01) too few
μεταχωρέω to go to another place, to withdraw, migrate, emigrate 1 (0.4) (0.017) (0.03) too few
ἔμπληκτος stunned, amazed, stupefied 1 (0.4) (0.017) (0.01) too few
ἐμπίς a mosquito, gnat 1 (0.4) (0.017) (0.04) too few
ἐλαιώδης oily 1 (0.4) (0.017) (0.0) too few
θρυαλλίς plantain, a plant used for making wicks; a wick 2 (0.7) (0.018) (0.01)
ἀποχωρίζω to part 1 (0.4) (0.019) (0.0) too few
οὐδαμόθι nowhere, in no place 1 (0.4) (0.019) (0.04) too few
ἀναπτύω to spit up, sputter 1 (0.4) (0.019) (0.02) too few
ἐλεᾶς a kind of owl 1 (0.4) (0.019) (0.02) too few
μηδεπώποτε never yet 1 (0.4) (0.019) (0.01) too few
θαρσούντως boldly, courageously 1 (0.4) (0.019) (0.0) too few
ἀποκριτέος one must reject 2 (0.7) (0.019) (0.02)
ὀρνίθειος of or belonging to a bird 1 (0.4) (0.019) (0.04) too few
ἀναθυμιάω to make to rise in vapour 1 (0.4) (0.02) (0.01) too few
κοιλαίνω to make hollow, scoop out 1 (0.4) (0.02) (0.01) too few
ἐρυγή belching 1 (0.4) (0.02) (0.0) too few
προσεάω to suffer to go further 1 (0.4) (0.02) (0.04) too few
πυρεῖον pieces of wood 1 (0.4) (0.02) (0.01) too few
αὐαίνω to dry, to wither away 1 (0.4) (0.02) (0.05) too few
ἐπικράτησις victory over 4 (1.4) (0.021) (0.01)
ἐπανάκλησις recall, reaction 3 (1.1) (0.021) (0.0) too few
θέρμω to heat, make hot 1 (0.4) (0.021) (0.1) too few
ἐπανιτέος one must return 1 (0.4) (0.021) (0.01) too few
ἐπιληψία stoppage 1 (0.4) (0.022) (0.0) too few
σύζευξις a being yoked together 1 (0.4) (0.022) (0.01) too few
ἀλωή a threshing-floor 1 (0.4) (0.022) (0.18) too few
ῥανίς a drop 1 (0.4) (0.022) (0.01) too few
φλύκταινα a blister 1 (0.4) (0.023) (0.01) too few
ἀπόρημα matter of doubt, question, puzzle 1 (0.4) (0.023) (0.02) too few
ἀποψύχω to leave off breathing, to faint, swoon 1 (0.4) (0.023) (0.04) too few
φαρμακάω to suffer from the effect of poison, to be ill 1 (0.4) (0.024) (0.01) too few
φλογίς piece of broiled flesh 1 (0.4) (0.024) (0.08) too few
κήρινος of wax, waxen 1 (0.4) (0.024) (0.0) too few
παρόμοιος much like, nearly like, closely resembling 1 (0.4) (0.025) (0.04) too few
ὠκύτης quickness, swiftness, fleetness, speed 1 (0.4) (0.025) (0.01) too few
μυξώδης like mucus, abounding in it 1 (0.4) (0.025) (0.0) too few
μέλαινα disease causing black secretions 2 (0.7) (0.025) (0.04)
ῥυτός quarried 1 (0.4) (0.026) (0.04) too few
ἄτολμος daring nothing, wanting courage, spiritless, cowardly 2 (0.7) (0.026) (0.09)
εἰσάπαξ at once, once for all 1 (0.4) (0.026) (0.05) too few
λιθώδης like stone, stony 1 (0.4) (0.026) (0.01) too few
εὔπεπτος easy of digestion 1 (0.4) (0.027) (0.0) too few
ἐμψύχω cool, refresh 1 (0.4) (0.027) (0.0) too few
πλαδαρός wet, damp 1 (0.4) (0.027) (0.01) too few
ἀταλαίπωρος without pains 1 (0.4) (0.027) (0.01) too few
σύμφυτον comfrey, Symphytum bulbosum 3 (1.1) (0.027) (0.02)
ἀποπληξία madness 1 (0.4) (0.027) (0.0) too few
κώνωψ a gnat, mosquito 1 (0.4) (0.028) (0.02) too few
φιλόστοργος loving tenderly, affectionate 1 (0.4) (0.028) (0.01) too few
ἐξεμέω to vomit forth, disgorge 1 (0.4) (0.028) (0.04) too few
τίτανος chalk 1 (0.4) (0.028) (0.0) too few
νιφετός falling snow, a snowstorm 1 (0.4) (0.028) (0.05) too few
Πέτρα Petra 1 (0.4) (0.028) (0.02) too few
χονδρώδης like groats, granular 1 (0.4) (0.029) (0.0) too few
εὐρύτης width 2 (0.7) (0.029) (0.0) too few
παραξέω to graze 2 (0.7) (0.029) (0.01)
ἀποκριτικός secretory 1 (0.4) (0.029) (0.0) too few
Δαλματεῖς Dalmatians 1 (0.4) (0.029) (0.01) too few
ἀλλοιωτικός transformative 1 (0.4) (0.03) (0.0) too few
ῥυτόν rue 1 (0.4) (0.03) (0.01) too few
εὔροος fair-flowing 1 (0.4) (0.03) (0.01) too few
χονδρός granular, coarse 5 (1.8) (0.03) (0.0) too few
κολυμβήθρα a swimming-bath 1 (0.4) (0.031) (0.03) too few
φωλεύω to lurk in a hole 1 (0.4) (0.031) (0.0) too few
γειτνίασις neighbourhood: the neighbours 1 (0.4) (0.031) (0.02) too few
κανθαρίς beetle 1 (0.4) (0.031) (0.0) too few
ἐπιπλέκω to wreathe into 1 (0.4) (0.031) (0.01) too few
κώλυσις prevention 2 (0.7) (0.031) (0.0) too few
περιπλέκω to twine 1 (0.4) (0.031) (0.01) too few
βρεφόω form into a foetus, engender 5 (1.8) (0.031) (0.0) too few
ἀνέγκλητος not accused, without reproach, void of offence 1 (0.4) (0.031) (0.0) too few
κατεργασία working up 3 (1.1) (0.032) (0.01)
ὑπαλλάσσω to exchange 1 (0.4) (0.032) (0.01) too few
ἀκοσμία disorder 1 (0.4) (0.032) (0.01) too few
ὀστρακόω turn into potsherds, dash to pieces 1 (0.4) (0.033) (0.01) too few
κόρυζα a running at the nose 2 (0.7) (0.033) (0.0) too few
πλῆκτρον anything to strike with 3 (1.1) (0.034) (0.05)
ἄσκεπτος inconsiderate, unreflecting 1 (0.4) (0.034) (0.04) too few
ἐπικλύζω to overflow 1 (0.4) (0.035) (0.03) too few
πῖον fat, rich milk 1 (0.4) (0.035) (0.01) too few
διακαίω to burn through, heat to excess 1 (0.4) (0.035) (0.04) too few
εὔσαρκος fleshy, in good case, plump 7 (2.5) (0.035) (0.0) too few
γρυπός hook-nosed, with aquiline nose 1 (0.4) (0.036) (0.01) too few
λιγνύς thick smoke mixed with flame, a murky flame 2 (0.7) (0.036) (0.06)
συγχωρητέος to be conceded 2 (0.7) (0.036) (0.04)
βραχυλογία brevity in speech 1 (0.4) (0.036) (0.0) too few
ἄνοσος without sickness, healthy, sound 1 (0.4) (0.037) (0.02) too few
πλάστης a moulder, modeller 1 (0.4) (0.037) (0.02) too few
πιλέω to compress 1 (0.4) (0.037) (0.02) too few
αὖξις growth 3 (1.1) (0.038) (0.01)
στοχασμός guessing 1 (0.4) (0.039) (0.0) too few
χοίρειος of a swine 3 (1.1) (0.039) (0.02)
νευρώδης sinewy 1 (0.4) (0.039) (0.0) too few
Πύρρα Pyrrha 1 (0.4) (0.04) (0.04) too few
ἑτερογενής of different kinds 1 (0.4) (0.04) (0.0) too few
μαρασμός withering 1 (0.4) (0.04) (0.0) too few
κυΐσκομαι conceive, become pregnant 1 (0.4) (0.041) (0.02) too few
ἰσχνότης thinness, leanness 1 (0.4) (0.041) (0.0) too few
προπίπτω to fall 1 (0.4) (0.041) (0.2) too few
ἐλλόγιμος held in account 1 (0.4) (0.041) (0.04) too few
ἀναμφισβήτητος undisputed, indisputable 1 (0.4) (0.041) (0.04) too few
ἀποτρίβω to wear out 1 (0.4) (0.042) (0.14) too few
Σαυρομάτης a Sarmatian 1 (0.4) (0.042) (0.1) too few
ἄνηθον anise, dill 1 (0.4) (0.042) (0.01) too few
ὑποχώρησις a going back, retirement, retreat 1 (0.4) (0.042) (0.02) too few
συκέα fig-tree, Ficus Carica 1 (0.4) (0.042) (0.01) too few
ὕειος of or belonging to swine 1 (0.4) (0.043) (0.01) too few
πρεπόντως in fit manner, meetly, beseemingly, gracefully 1 (0.4) (0.043) (0.06) too few
μελαγχολία atrabiliousness, melancholy 1 (0.4) (0.043) (0.0) too few
λυσσάω to be raging 1 (0.4) (0.043) (0.08) too few
εὔθυμος bountiful, generous 1 (0.4) (0.044) (0.04) too few
ἀσφαλτόω smear with pitch 1 (0.4) (0.044) (0.01) too few
τέτανος convulsive tension, tetanus 1 (0.4) (0.044) (0.0) too few
αἱμορραγέω have a haemorrhage, bleed violently 1 (0.4) (0.045) (0.0) too few
καθεκτικός capable of holding 1 (0.4) (0.045) (0.0) too few
στρουθός the sparrow 1 (0.4) (0.046) (0.09) too few
εἰσθέω to run into, run up 1 (0.4) (0.046) (0.03) too few
δυσωπέω to put out of countenance, put to shame 1 (0.4) (0.046) (0.01) too few
δεξαμενή a reservoir, tank, cistern 1 (0.4) (0.047) (0.01) too few
ὄρτυξ the quail 2 (0.7) (0.047) (0.03)
διαπνέω to blow through 3 (1.1) (0.047) (0.02)
ὁμαλότης evenness 1 (0.4) (0.047) (0.0) too few
ἀπέοικα to be unlike, differ from 1 (0.4) (0.047) (0.02) too few
τυπόω to form, mould, model 1 (0.4) (0.047) (0.01) too few
φυράω to mix 1 (0.4) (0.048) (0.02) too few
ἀποχώρησις a going off, retreat 1 (0.4) (0.048) (0.37) too few
ἐπινέμω to allot, distribute 1 (0.4) (0.048) (0.05) too few
Ἀθήναιον the temple of Athena 1 (0.4) (0.048) (0.15) too few
τανῦν now, at present 2 (0.7) (0.048) (0.1)
ὀκνηρός shrinking, hesitating, backward, unready, timid 1 (0.4) (0.048) (0.04) too few
δενδρόω turn into a tree 1 (0.4) (0.048) (0.0) too few
παχυμερής consisting of thick 2 (0.7) (0.049) (0.0) too few
ἑκατοστός the hundredth 2 (0.7) (0.049) (0.07)
θυμικός high-spirited, passionate 4 (1.4) (0.05) (0.04)
ἐκπυρόω to burn to ashes, consume utterly 4 (1.4) (0.05) (0.03)
ὑποληπτέος one must suppose, understand, think of 2 (0.7) (0.05) (0.02)
μετάπτωσις change 1 (0.4) (0.051) (0.02) too few
Πολύκλειτος Polyclitus 1 (0.4) (0.052) (0.03) too few
μελάνω to grow black 1 (0.4) (0.052) (0.01) too few
διηθέω to strain through, filter 1 (0.4) (0.053) (0.04) too few
στενότης narrowness, straitness 3 (1.1) (0.053) (0.05)
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 1 (0.4) (0.053) (0.02) too few
ἀνδριαντοποιός a statue-maker, statuary, sculptor 1 (0.4) (0.054) (0.02) too few
διάπλασις putting into shape: setting of a dislocated limb 1 (0.4) (0.054) (0.0) too few
ἄσιτος without food, fasting 1 (0.4) (0.054) (0.04) too few
γεννητής a parent 1 (0.4) (0.054) (0.01) too few
προπέτεια reckless haste, vehemence, rashness, indiscretion 1 (0.4) (0.055) (0.04) too few
παλινδρομέω to run back again 1 (0.4) (0.055) (0.01) too few
διαίτημα rules of life, a mode or course of life 1 (0.4) (0.055) (0.01) too few
εὔρυθμος rhythmical 1 (0.4) (0.056) (0.02) too few
προσκτάομαι to gain, get 2 (0.7) (0.056) (0.15)
ἴκελος like, resembling 1 (0.4) (0.056) (0.44) too few
πλάτανος plane tree 2 (0.7) (0.056) (0.07)
βλήχων pennyroyal 1 (0.4) (0.057) (0.01) too few
εὔχροος well-coloured, of good complexion, fresh-looking, healthy 1 (0.4) (0.057) (0.01) too few
ἀγύμναστος unexercised, untrained 1 (0.4) (0.057) (0.03) too few
πετραῖος of a rock 2 (0.7) (0.057) (0.07)
τύπης striker 1 (0.4) (0.058) (0.01) too few
αὐχμηρός dry, dusty, rough, squalid 3 (1.1) (0.058) (0.01)
ὧρος a year 1 (0.4) (0.058) (0.11) too few
δηλέομαι to hurt, do a mischief to 1 (0.4) (0.059) (0.22) too few
διαρρέω to flow through 1 (0.4) (0.059) (0.07) too few
τεῦτλον beet 1 (0.4) (0.059) (0.0) too few
ἦρι early 3 (1.1) (0.059) (0.2)
ἐκτροπή a turning off 1 (0.4) (0.059) (0.05) too few
μετριότης moderation 1 (0.4) (0.06) (0.07) too few
κατηχέω to sound, to instruct 1 (0.4) (0.06) (0.04) too few
οὖλος [whole, entire]>ὅλος 3 (1.1) (0.061) (0.15)
ὀροφή the roof of a house 1 (0.4) (0.061) (0.07) too few
ἀρκτέος one must begin 1 (0.4) (0.061) (0.01) too few
ἀναπίμπλημι to fill up; to contaminate, infect 1 (0.4) (0.061) (0.18) too few
ἄσαρκος without flesh, lean 3 (1.1) (0.061) (0.0) too few
θάλπος warmth, heat 4 (1.4) (0.061) (0.03)
ψύχρα cold 9 (3.2) (0.063) (0.01)
διαπνοή outlet, vent for the wind 4 (1.4) (0.063) (0.0) too few
ὁπλή a hoof, the solid hoof 4 (1.4) (0.063) (0.04)
ἰνόω make strong and nervous 1 (0.4) (0.063) (0.0) too few
θυρίς a window 1 (0.4) (0.063) (0.02) too few
ἰνέω carry off by evacuations 1 (0.4) (0.063) (0.0) too few
ἑλκτικός fit for drawing, attractive 1 (0.4) (0.063) (0.01) too few
ἔκπτωσις breaking forth, escape 1 (0.4) (0.064) (0.05) too few
εὐφόρβιον spurge, Euphorbia resinifera 1 (0.4) (0.064) (0.0) too few
κατακρύπτω to cover over, hide away, conceal 1 (0.4) (0.064) (0.11) too few
δῆξις a bite, biting 1 (0.4) (0.066) (0.0) too few
σπινθήρ a spark 3 (1.1) (0.066) (0.01)
μανδραγόρας mandrake 4 (1.4) (0.066) (0.01)
παχύτης thickness, stoutness 1 (0.4) (0.067) (0.04) too few
Θρᾴκιος Thracian 1 (0.4) (0.068) (0.23) too few
ὀρίγανον marjoram 1 (0.4) (0.068) (0.01) too few
σκληρόω harden 2 (0.7) (0.069) (0.01)
καταρρέω to flow down 4 (1.4) (0.069) (0.07)
Μύσιος of Mysia, (Aesch.) subst. a Mysian dirge 1 (0.4) (0.069) (0.12) too few
ἀποσβέννυμι to put out, extinguish, quench 1 (0.4) (0.069) (0.04) too few
ὄψ a voice 1 (0.4) (0.069) (0.34) too few
ἀνεκτός bearable, sufferable, tolerable 1 (0.4) (0.069) (0.17) too few
βρέγμα the front part of the head 1 (0.4) (0.07) (0.0) too few
γλίσχρων glutton 2 (0.7) (0.07) (0.0) too few
αἴγειος of a goat 1 (0.4) (0.07) (0.07) too few
ὕδερος dropsy 1 (0.4) (0.07) (0.0) too few
παραλογίζομαι cheat, use fallacies 3 (1.1) (0.07) (0.03)
μαραίνω to put out fire; to die away 1 (0.4) (0.07) (0.08) too few
προήκω to have gone before, be the first 4 (1.4) (0.071) (0.01)
Ἀρίστων Ariston 1 (0.4) (0.071) (0.34) too few
οὖλος2 woolly, woollen, curly, compact, rapid 2 (0.7) (0.072) (0.16)
ἔφηβος one arrived at puberty 1 (0.4) (0.072) (0.01) too few
οὐλαί barley-corns, barley-groats 2 (0.7) (0.072) (0.05)
γλαυκός gleaming, silvery 1 (0.4) (0.072) (0.07) too few
εὔρωστος stout, strong 1 (0.4) (0.072) (0.09) too few
χαῦνος gaping 1 (0.4) (0.073) (0.02) too few
Μέμνων the steadfast 1 (0.4) (0.074) (0.1) too few
ῥιζόω to make to strike root 1 (0.4) (0.075) (0.07) too few
πολλαχῆ many times, often 1 (0.4) (0.075) (0.11) too few
ἐπανίημι to let loose at 1 (0.4) (0.075) (0.02) too few
ἰλύς mud, slime, dirt 2 (0.7) (0.075) (0.07)
γραφεύς a painter 1 (0.4) (0.075) (0.07) too few
τριχόω furnish with hair 4 (1.4) (0.077) (0.01)
θρασύτης over-boldness, audacity 1 (0.4) (0.077) (0.04) too few
μυριάκις ten thousand times 1 (0.4) (0.077) (0.01) too few
οἰόομαι to be left alone, abandoned, forsaken. 1 (0.4) (0.077) (0.16) too few
Γλαύκων Glaucon 1 (0.4) (0.077) (0.61) too few
θεραπευτικός inclined to serve 1 (0.4) (0.078) (0.01) too few
σοφίζω to make wise, instruct 5 (1.8) (0.079) (0.07)
μαλάσσω to make soft 1 (0.4) (0.079) (0.04) too few
παρακούω to hear beside 2 (0.7) (0.079) (0.15)
ἀκώλυτος unhindered 1 (0.4) (0.079) (0.01) too few
ἐξέχω to stand out 2 (0.7) (0.08) (0.01)
ἐπιμειξία mixing with 1 (0.4) (0.081) (0.03) too few
φαρμακόω to endue with healing power 3 (1.1) (0.081) (0.01)
ἐξομοιόω to make quite like, to assimilate 6 (2.2) (0.081) (0.03)
συλλήβδην collectively, in sum, in short 1 (0.4) (0.081) (0.36) too few
θρέψις nourishing 4 (1.4) (0.082) (0.01)
γυμνασία exercise 2 (0.7) (0.082) (0.03)
γειτνιάω to be a neighbour, to border on 1 (0.4) (0.082) (0.04) too few
δηλητήριος noxious 7 (2.5) (0.083) (0.0) too few
καπνώδης smoky 1 (0.4) (0.083) (0.01) too few
παραχέω to pour in beside, pour in 1 (0.4) (0.083) (0.04) too few
εὐκρασία a good temperature, mildness 8 (2.9) (0.083) (0.01)
σανίς a board, plank 1 (0.4) (0.084) (0.17) too few
εὔφορος well 1 (0.4) (0.084) (0.01) too few
πυρώδης cereal 2 (0.7) (0.084) (0.01)
ὁμόσε to one and the same place 1 (0.4) (0.085) (0.19) too few
ἕρπω to creep, crawl 1 (0.4) (0.086) (0.22) too few
πέπερι pepper, the pepper-tree 3 (1.1) (0.086) (0.01)
ἀκριβόω to make exact or accurate; understand, be sure about 1 (0.4) (0.086) (0.04) too few
ἐκκενόω to empty out, leave desolate 3 (1.1) (0.087) (0.01)
ἀμφισβήτησις a dispute, controversy, debate 1 (0.4) (0.087) (0.14) too few
ἐπίσημον any distinguishing mark, a device 1 (0.4) (0.087) (0.04) too few
φαλακρός baldheaded, bald 1 (0.4) (0.087) (0.09) too few
Μήδεια Medea 1 (0.4) (0.087) (0.29) too few
διασκοπέω to look at in different ways, to examine 1 (0.4) (0.087) (0.07) too few
κράς the head 1 (0.4) (0.088) (0.55) too few
καταψύχω to cool, chill 1 (0.4) (0.088) (0.0) too few
κώνειον hemlock 4 (1.4) (0.088) (0.01)
κακουργέω to do evil, work wickedness, deal basely 1 (0.4) (0.088) (0.17) too few
φυτόομαι grow into a vegetative creature 4 (1.4) (0.088) (0.01)
λάβρος furious, boisterous 4 (1.4) (0.089) (0.24)
ἀδυνατόω debilitate 1 (0.4) (0.089) (0.1) too few
Μηδικός Median, of the Medes 1 (0.4) (0.09) (0.44) too few
μυῖα a fly 1 (0.4) (0.09) (0.07) too few
συναυξάνω to increase 2 (0.7) (0.09) (0.07)
κρύος icy cold, chill, frost 3 (1.1) (0.09) (0.02)
πταῖσμα a stumble, trip, false step 1 (0.4) (0.091) (0.01) too few
νάρθηξ the Bacchanalian wands 1 (0.4) (0.091) (0.04) too few
ὄστρεον an oyster 3 (1.1) (0.091) (0.02)
ὀνομαστί by name 1 (0.4) (0.091) (0.08) too few
ἔναγχος just now, lately 1 (0.4) (0.092) (0.02) too few
ὑπέρχομαι to go or come under; creep up, sneak in 1 (0.4) (0.092) (0.1) too few
ἐμφερής answering to, resembling 2 (0.7) (0.092) (0.1)
τάριχος preserved meat: e.g., mummy, stockfish 1 (0.4) (0.093) (0.06) too few
ἀνία grief, sorrow, distress, trouble 1 (0.4) (0.093) (0.22) too few
νεωστί lately, just now 2 (0.7) (0.095) (0.32)
μεσόω to form the middle, be in 2 (0.7) (0.095) (0.1)
σαρκώδης fleshy 2 (0.7) (0.096) (0.01)
ἐπιβλέπω to look upon, look attentively 1 (0.4) (0.097) (0.01) too few
ἐξικνέομαι to reach, arrive at 1 (0.4) (0.097) (0.32) too few
θανατώδης indicating death 1 (0.4) (0.097) (0.01) too few
ἄμικτος unmingled, that will not mingle 7 (2.5) (0.098) (0.02)
νομιστέος to be accounted 2 (0.7) (0.098) (0.15)
μύρμηξ ant 4 (1.4) (0.098) (0.06)
μορία the sacred olives 2 (0.7) (0.098) (0.01)
κρύσταλλος clear ice, ice 5 (1.8) (0.098) (0.05)
ἄλη ceaseless wandering 1 (0.4) (0.099) (0.03) too few
κατάπλασμα plaster, poultice 1 (0.4) (0.099) (0.0) too few
ψάμμος sand 1 (0.4) (0.099) (0.2) too few
δαΐς fire-brand, pinetorch 3 (1.1) (0.1) (0.18)
ἀφρός foam 1 (0.4) (0.1) (0.08) too few
ψιλόω to strip bare 1 (0.4) (0.1) (0.21) too few
ἐνεργάζομαι to make in, produce in 1 (0.4) (0.1) (0.24) too few
ἀπέραντος boundless, infinite 1 (0.4) (0.101) (0.06) too few
σκόροδον garlic 1 (0.4) (0.101) (0.04) too few
ἀποχέω to pour out 1 (0.4) (0.101) (0.3) too few
πῆξις a fixing, constructing 2 (0.7) (0.101) (0.0) too few
ἄσφαλτος asphalt, bitumen 3 (1.1) (0.102) (0.05)
ἔχιδνα an adder, viper 1 (0.4) (0.102) (0.07) too few
αὔτως in this very manner, even so, just so, as it is 1 (0.4) (0.103) (0.81) too few
ἀνάδοσις a distribution: digestion 1 (0.4) (0.103) (0.01) too few
ἐπιμιμνήσκομαι to remember, think of; to mention 3 (1.1) (0.104) (0.22)
κρανίον the upper part of the head, the skull 1 (0.4) (0.105) (0.07) too few
εὐθύνω to guide straight, direct 1 (0.4) (0.105) (0.1) too few
δριμύτης pungency, keenness 1 (0.4) (0.105) (0.01) too few
ἀμετρία excess, disproportion 3 (1.1) (0.106) (0.01)
ὁπόθεν whence, from what place 1 (0.4) (0.106) (0.27) too few
γνώμων one that knows 3 (1.1) (0.107) (0.02)
ἄλκιμος strong, stout 2 (0.7) (0.108) (0.54)
ἰκμάς moisture, juice 1 (0.4) (0.109) (0.05) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (0.4) (0.109) (0.08) too few
παιδικός of, for children 1 (0.4) (0.109) (0.15) too few
ἄπονος without toil 1 (0.4) (0.11) (0.1) too few
ἀφθονία freedom from envy 1 (0.4) (0.11) (0.08) too few
ἄμουσος without the Muses, without taste, unrefined, inelegant, rude, gross 2 (0.7) (0.11) (0.08)
προσφορά a bringing to, applying, application 3 (1.1) (0.11) (0.02)
νευρόω strain the sinews, nerve 1 (0.4) (0.111) (0.0) too few
διαρθρόω to divide by joints, to articulate 1 (0.4) (0.111) (0.01) too few
ἑτέρωθεν from the other side 1 (0.4) (0.112) (0.27) too few
ἀρχικός of or for rule, fit for rule, skilled in government or command 1 (0.4) (0.112) (0.04) too few
περαίτερος beyond 1 (0.4) (0.112) (0.07) too few
εὐπετής falling well; favourable 1 (0.4) (0.112) (0.35) too few
ἀσιτία want of food 1 (0.4) (0.113) (0.01) too few
μᾶζα a barley-cake 2 (0.7) (0.113) (0.03)
Σκυθικός Scythian 2 (0.7) (0.114) (0.38)
ἐφέπω to go after, follow, pursue 1 (0.4) (0.114) (0.83) too few
μαλακότης softness 7 (2.5) (0.115) (0.01)
καίνω to kill, slay 3 (1.1) (0.115) (0.21)
οὐλή a scar 2 (0.7) (0.116) (0.12)
συναιρέω to grasp 1 (0.4) (0.116) (0.1) too few
λεπτότης thinness: fineness, delicacy, leanness 2 (0.7) (0.116) (0.01)
ἀποδέω2 to be in want of, lack 4 (1.4) (0.116) (0.04)
Καστόρειος of or belonging to Castor 2 (0.7) (0.116) (0.01)
ἅλμη sea-water, brine 1 (0.4) (0.117) (0.13) too few
θυμοειδής high-spirited, courageous 1 (0.4) (0.117) (0.21) too few
καταγέλαστος ridiculous, absurd 1 (0.4) (0.118) (0.14) too few
ποσότης quantity 1 (0.4) (0.118) (0.01) too few
σύντονος strained tight 1 (0.4) (0.118) (0.09) too few
αὖλις a place for passing the night in, a tent, roosting-place 1 (0.4) (0.118) (0.04) too few
φθαρτικός destructive of 2 (0.7) (0.119) (0.01)
διαφωνέω to be dissonant 1 (0.4) (0.119) (0.01) too few
λῆρος silly talk, nonsense, trumpery 1 (0.4) (0.119) (0.04) too few
ὁλκή a drawing, dragging, tugging: a drawing on 1 (0.4) (0.12) (0.02) too few
αἶψα quick, with speed, on a sudden 1 (0.4) (0.121) (1.5) too few
ῥύμη the force, swing, rush 1 (0.4) (0.121) (0.12) too few
παραλογισμός false reasoning, deception 1 (0.4) (0.123) (0.03) too few
χρονίζω to spend time 2 (0.7) (0.124) (0.05)
λεπτομερής composed of small particles 1 (0.4) (0.124) (0.0) too few
σῆψις fermentation, putrefaction, decay 2 (0.7) (0.125) (0.0) too few
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate 1 (0.4) (0.125) (0.07) too few
δήπουθεν of course 2 (0.7) (0.126) (0.02)
ἀβλαβής without harm 1 (0.4) (0.126) (0.23) too few
εὐρυχωρία open space, free room 1 (0.4) (0.126) (0.12) too few
προσγράφω to write besides, add in writing 1 (0.4) (0.127) (0.0) too few
ἀρτάω to fasten to 1 (0.4) (0.128) (0.08) too few
κέραμος potter's earth, potter's clay 1 (0.4) (0.129) (0.12) too few
Ἄραψ Arab 2 (0.7) (0.129) (0.04)
τριχῶς in threefold manner 3 (1.1) (0.129) (0.0) too few
ὀφρύς the brow, eyebrow 1 (0.4) (0.131) (0.33) too few
σταφυλή a bunch of grapes 1 (0.4) (0.131) (0.04) too few
πιμελή soft fat, lard 19 (6.9) (0.132) (0.02)
διαχωρέω to go through, pass through 1 (0.4) (0.132) (0.01) too few
ἐκφύω to generate from 1 (0.4) (0.132) (0.13) too few
μεσημβρινός belonging to noon, about noon, noontide 1 (0.4) (0.133) (0.03) too few
ἀμετάβλητος unchangeable 1 (0.4) (0.133) (0.0) too few
πήγανον rue 1 (0.4) (0.134) (0.0) too few
κρόταφος the side of the forehead 4 (1.4) (0.134) (0.11)
πυθμήν the hollow bottom 1 (0.4) (0.135) (0.08) too few
ἀπόκειμαι to be laid away 1 (0.4) (0.135) (0.04) too few
νευρά a sinew, bow string 2 (0.7) (0.135) (0.2)
ὕω to send rain, to rain 5 (1.8) (0.135) (0.31)
μήκων the poppy 7 (2.5) (0.136) (0.04)
ἀποδέω to bind fast 4 (1.4) (0.136) (0.04)
ἄναιμος without blood, bloodless 5 (1.8) (0.136) (0.0) too few
μελαγχολικός atrabilious, choleric 7 (2.5) (0.137) (0.01)
τράγος a he-goat 3 (1.1) (0.139) (0.3)
πυκνόω to make close 4 (1.4) (0.14) (0.05)
σηπεδών rottenness, putrefaction 6 (2.2) (0.14) (0.03)
χλιαρός warm, lukewarm 2 (0.7) (0.141) (0.01)
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 1 (0.4) (0.141) (0.16) too few
τρῖψις rubbing, friction 1 (0.4) (0.141) (0.01) too few
ῥάθυμος light-hearted, easy-tempered, frivolous, careless 1 (0.4) (0.141) (0.15) too few
φλεγματώδης inflammatory 4 (1.4) (0.142) (0.01)
ἀργία idleness, laziness 1 (0.4) (0.142) (0.06) too few
ταλαιπωρία hard work, hardship, suffering, distress 1 (0.4) (0.142) (0.22) too few
ἐκτρέπω to turn out of the course, to turn aside 1 (0.4) (0.143) (0.15) too few
καταχέω to pour down upon, pour over 2 (0.7) (0.143) (0.25)
διαφθορά destruction, ruin, blight, death. 1 (0.4) (0.143) (0.11) too few
οἴκησις the act of dwelling, habitation 1 (0.4) (0.143) (0.27) too few
ψευδοκύων a sham Cynic 2 (0.7) (0.144) (0.31)
δασύς thick with hair, hairy, shaggy, rough 11 (4.0) (0.146) (0.16)
Δίων Dio 5 (1.8) (0.147) (0.0) too few
προσάπτω to fasten to, attach, grant, ascribe 1 (0.4) (0.147) (0.16) too few
τέφρα ashes 1 (0.4) (0.147) (0.03) too few
ἀντιλογία contradiction, controversy, disputation 2 (0.7) (0.147) (0.12)
γηράσκω to grow old, become old 3 (1.1) (0.148) (0.21)
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 2 (0.7) (0.15) (0.22)
βράχεα shallows 1 (0.4) (0.151) (0.14) too few
ὀδυνάω to cause pain or suffering, distress 1 (0.4) (0.151) (0.03) too few
ἀναμείγνυμι mix up, mix together 2 (0.7) (0.152) (0.12)
ἐπανίστημι to set up again 1 (0.4) (0.152) (0.28) too few
τρόφις well-fed, stout, large 1 (0.4) (0.153) (0.08) too few
λοιμός a plague, pestilence 1 (0.4) (0.153) (0.13) too few
προπετής falling forwards, inclined forward 2 (0.7) (0.154) (0.07)
σκώληξ a worm 3 (1.1) (0.154) (0.01)
εἴλω to roll up, pack 1 (0.4) (0.156) (0.42) too few
ἀδιόριστος indesignate 1 (0.4) (0.156) (0.0) too few
ἐπανορθόω to set up again, restore 1 (0.4) (0.156) (0.1) too few
ἐπίκτητος gained besides 16 (5.8) (0.156) (0.05)
ὠμοπλάτη the shoulder-blade 1 (0.4) (0.157) (0.0) too few
ἱμάς a leathern strap 3 (1.1) (0.158) (0.24)
παροράω to look at by the way, notice, remark 1 (0.4) (0.159) (0.24) too few
ἐπίσκεψις inspection, visitation 2 (0.7) (0.159) (0.07)
δάφνη the laurel 1 (0.4) (0.16) (0.1) too few
ἐπάνοδος a rising up 1 (0.4) (0.16) (0.21) too few
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 1 (0.4) (0.16) (0.04) too few
ὄστρακον an earthen vessel 3 (1.1) (0.16) (0.04)
ἔσωθεν from within 3 (1.1) (0.16) (0.11)
ἴαμα a means of healing, remedy, medicine 1 (0.4) (0.16) (0.02) too few
πτέρυξ the wing 1 (0.4) (0.161) (0.31) too few
θηράω to hunt 1 (0.4) (0.161) (0.18) too few
νῆστις not eating, fasting 1 (0.4) (0.161) (0.03) too few
ἐπεξέρχομαι to go out against, make a sally against 1 (0.4) (0.161) (0.32) too few
δύη woe, misery, anguish, pain 1 (0.4) (0.161) (0.83) too few
ἱδρόω to sweat, perspire 1 (0.4) (0.163) (0.09) too few
ἰχώρ ichor, the etherial juice 2 (0.7) (0.163) (0.03)
πολυχρόνιος long-existing, of olden time, ancient 2 (0.7) (0.164) (0.13)
ποιητέος to be made 1 (0.4) (0.164) (0.32) too few
ὁμοίωσις a becoming like, assimilation 1 (0.4) (0.165) (0.01) too few
φλεβοτομία blood-letting 1 (0.4) (0.166) (0.0) too few
διαφωνία discord, disagreement 2 (0.7) (0.166) (0.01)
εὔκρατος well-mixed, temperate 61 (22.0) (0.166) (0.04)
φθινόπωρον late autumn, the fall of the year 5 (1.8) (0.167) (0.04)
ἑλλέβορος hellebore 2 (0.7) (0.167) (0.01)
καρκίνος a crab 4 (1.4) (0.17) (0.02)
δεόντως as it ought 4 (1.4) (0.17) (0.19)
Ἰλλυριοί Illyrians 1 (0.4) (0.171) (0.66) too few
σιτέω take food, eat 3 (1.1) (0.171) (0.23)
ψυχρόομαι to grow cold, be cool 7 (2.5) (0.173) (0.04)
εὔπορος easy to pass 1 (0.4) (0.173) (0.21) too few
οἴμη a song, lay 1 (0.4) (0.175) (0.17) too few
νοσώδης sickly, diseased, ailing 5 (1.8) (0.176) (0.09)
ἀηδής unpleasant to the taste, distasteful 1 (0.4) (0.176) (0.07) too few
κόπρος dung, ordure, manure 1 (0.4) (0.176) (0.1) too few
ἐξέτασις a close examination, scrutiny, review 3 (1.1) (0.177) (0.09)
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 1 (0.4) (0.177) (0.04) too few
θερινός of summer, in summer 2 (0.7) (0.177) (0.09)
ὠχρός pale, wan, sallow 4 (1.4) (0.178) (0.01)
πολυειδής of many kinds 1 (0.4) (0.178) (0.04) too few
ὄμβρος storm of rain, thunder-storm 1 (0.4) (0.178) (0.4) too few
ζήτημα that which is sought 1 (0.4) (0.178) (0.04) too few
παράλογος beyond calculation, unexpected, unlooked for 1 (0.4) (0.179) (0.36) too few
λεπτόν a very small coin, a mite; small intestine; a jar (LSJ λεπτός) 2 (0.7) (0.18) (0.04)
ἐρρωμένος in good health, stout, vigorous 1 (0.4) (0.18) (0.28) too few
ὑγραίνω to wet, moisten 5 (1.8) (0.18) (0.01)
ἄπεπτος uncooked: undigested 2 (0.7) (0.18) (0.0) too few
ἄγαμαι to wonder, be astonished 1 (0.4) (0.181) (0.46) too few
ἄνθραξ charcoal, coal 6 (2.2) (0.182) (0.02)
καῦμα burning heat 5 (1.8) (0.182) (0.14)
περιχέω to pour round 1 (0.4) (0.183) (0.13) too few
ἀνάπτω to make fast on 1 (0.4) (0.184) (0.26) too few
φῦσα a pair of bellows, bellows 2 (0.7) (0.184) (0.07)
ἄσκησις exercise, practice, training 1 (0.4) (0.186) (0.07) too few
ἐξάπτω to fasten from 4 (1.4) (0.187) (0.12)
περίστασις a standing round, a crowd standing round 2 (0.7) (0.187) (0.77)
ἐπίσημος having a mark on 1 (0.4) (0.187) (0.1) too few
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 1 (0.4) (0.191) (0.05) too few
χυμόω impart a taste 1 (0.4) (0.191) (0.0) too few
ἐμπρήθω to blow up, inflate 1 (0.4) (0.192) (0.46) too few
ἀποκλείω to shut off from 2 (0.7) (0.193) (0.33)
ὀφρῦς brow, eyebrow 1 (0.4) (0.193) (0.43) too few
ἀναβάλλω (to throw up;) strike up (a song); delay 1 (0.4) (0.194) (0.23) too few
προέχω to hold before, to pretend; to jut out, to excel 1 (0.4) (0.194) (0.56) too few
πέλας near, hard by, close 1 (0.4) (0.194) (0.91) too few
ὄνυξ talons, claws, nails 5 (1.8) (0.194) (0.13)
ἑκάστοτε each time, on each occasion 1 (0.4) (0.194) (0.27) too few
ὁλόκληρος complete in all parts, entire, perfect 2 (0.7) (0.196) (0.01)
ἔκφυσις growing out 3 (1.1) (0.197) (0.02)
πάρεργος beside the main subject, subordinate, incidental 1 (0.4) (0.197) (0.2) too few
νωτιαῖος of the back 6 (2.2) (0.197) (0.0) too few
ἐπιτηδειότης fitness, suitableness 1 (0.4) (0.198) (0.02) too few
προκαλέω to call forth 1 (0.4) (0.198) (0.48) too few
ἐπισημαίνω to set a mark upon 2 (0.7) (0.199) (0.24)
νίτρον carbonate of soda 2 (0.7) (0.199) (0.0) too few
μικτός mixed, blended, compound 2 (0.7) (0.2) (0.04)
βασανίζω to put to the test, to torture 2 (0.7) (0.2) (0.24)
σκεπτέος one must reflect 2 (0.7) (0.202) (0.15)
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 1 (0.4) (0.203) (0.22) too few
καταπαύω to lay to rest, put an end to 1 (0.4) (0.203) (0.32) too few
κύκνος a swan 2 (0.7) (0.204) (0.1)
ῥητορικός oratorical, rhetorical 2 (0.7) (0.204) (0.05)
ἐπικουρία aid, succour 1 (0.4) (0.205) (0.41) too few
ἄλυπος without pain 1 (0.4) (0.205) (0.07) too few
ζητητέος to be sought 1 (0.4) (0.206) (0.09) too few
πίσσα pitch 4 (1.4) (0.207) (0.07)
εἰλικρινής unmixed, without alloy, pure 4 (1.4) (0.208) (0.07)
μεταπίπτω to fall differently, undergo a change 1 (0.4) (0.208) (0.09) too few
γνωστός known, to be known 1 (0.4) (0.209) (0.08) too few
πλάγιος placed sideways, slanting, aslant 1 (0.4) (0.211) (0.14) too few
σῦκον fig 1 (0.4) (0.212) (0.09) too few
χαρίεις graceful, beautiful, lovely 1 (0.4) (0.212) (0.3) too few
ἔκγονος born of, sprung from 5 (1.8) (0.212) (0.41)
ὑποπίπτω to fall under 1 (0.4) (0.212) (0.19) too few
νεότης youth 1 (0.4) (0.212) (0.2) too few
δυσκρασία bad temperament 12 (4.3) (0.213) (0.0) too few
μυελός marrow 3 (1.1) (0.213) (0.03)
ἰσχνός dry, withered, lean, meagre 10 (3.6) (0.214) (0.02)
ἐπιλανθάνομαι to forget 1 (0.4) (0.214) (0.27) too few
καθότι in what manner 9 (3.2) (0.215) (0.05)
πτισάνη peeled barley: a drink made thereof, barley-water, a ptisan 2 (0.7) (0.215) (0.0) too few
ἐπίπαν upon the whole, in general, on the average 2 (0.7) (0.216) (0.19)
κύω to conceive 1 (0.4) (0.216) (0.15) too few
παράθεσις juxta-position, neighbourhood 2 (0.7) (0.219) (0.24)
δακρύω to weep, shed tears 1 (0.4) (0.219) (0.41) too few
ἱερεῖον a victim, an animal for sacrifice 2 (0.7) (0.219) (0.29)
τροφός a feeder, rearer, nurse 1 (0.4) (0.219) (0.38) too few
ἀνατομή dissection 2 (0.7) (0.219) (0.0) too few
κάλαμος a reed 2 (0.7) (0.22) (0.18)
ἀντίληψις exchange, counter, claim, objection 2 (0.7) (0.22) (0.01)
ἐπιλήθω to cause to forget 2 (0.7) (0.221) (0.17)
ἀδυνατέω to want strength 1 (0.4) (0.221) (0.14) too few
βοτάνη grass, fodder 4 (1.4) (0.221) (0.04)
ῥέπω to incline downwards, to sink, fall 1 (0.4) (0.221) (0.18) too few
στωϊκός of a colonnade; Stoic 1 (0.4) (0.221) (0.0) too few
ἐπιρρέω to flow upon the surface, float a-top 1 (0.4) (0.222) (0.07) too few
λευκότης whiteness 2 (0.7) (0.222) (0.01)
ἔναιμος with blood in one 4 (1.4) (0.222) (0.01)
κόραξ carrion-crow 3 (1.1) (0.223) (0.2)
ἀναφορά coming up, rising; a carrying back, reference 1 (0.4) (0.224) (0.14) too few
πυρρός flame-coloured, yellowish-red 2 (0.7) (0.225) (0.23)
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 1 (0.4) (0.225) (0.19) too few
ἁπτός subject to the sense of touch 1 (0.4) (0.226) (0.01) too few
τεχνικός artistic, skilful, workmanlike 1 (0.4) (0.227) (0.09) too few
ἐπιτείνω to stretch upon 1 (0.4) (0.227) (0.08) too few
βαστάζω to lift, lift up, raise 1 (0.4) (0.228) (0.2) too few
δαψιλής abundant, plentiful 1 (0.4) (0.228) (0.13) too few
ἀναπείθω to bring over, convince 1 (0.4) (0.229) (0.41) too few
ἀρρωστία weakness, sickness 2 (0.7) (0.23) (0.06)
πίων fat, plump 1 (0.4) (0.231) (0.52) too few
σύμφυτος born with one, congenital, innate, natural, inborn, inbred 7 (2.5) (0.231) (0.04)
συκῆ the fig-tree 8 (2.9) (0.231) (0.1)
θέρμη heat, feverish heat 19 (6.9) (0.231) (0.04)
πυκνότης closeness, thickness, denseness 1 (0.4) (0.232) (0.04) too few
ὑποβάλλω to throw, put 1 (0.4) (0.232) (0.1) too few
σιμός snub-nosed, flat-nosed 3 (1.1) (0.232) (0.04)
θήρα a hunting of wild beasts, the chase 1 (0.4) (0.233) (0.2) too few
τυρός cheese 3 (1.1) (0.233) (0.22)
κατακαίω to burn down, burn completely 3 (1.1) (0.233) (0.42)
ψαύω to touch 2 (0.7) (0.234) (0.27)
προσβολή a putting to, application 8 (2.9) (0.234) (0.49)
αἰδοῖος regarded with reverence, august, venerable 1 (0.4) (0.234) (0.51) too few
νότος the south 1 (0.4) (0.234) (0.28) too few
ὁμαλής level 7 (2.5) (0.234) (0.08)
διαμαρτάνω to go astray from 2 (0.7) (0.235) (0.16)
ὁμωνυμία a having the same name, identity, an equivocal word 2 (0.7) (0.235) (0.0) too few
βρέφος the babe in the womb 10 (3.6) (0.235) (0.09)
δαπανάω to spend 3 (1.1) (0.235) (0.23)
διέξοδος a way out through, an outlet, passage, channel 6 (2.2) (0.235) (0.1)
καταμανθάνω to observe well, examine closely 1 (0.4) (0.236) (0.31) too few
σήπω to make rotten 5 (1.8) (0.236) (0.05)
πηλός clay, earth 1 (0.4) (0.236) (0.24) too few
Ἐρασίστρατος Erasistratus 1 (0.4) (0.237) (0.01) too few
συμφωνέω to agree in sound, be in harmony 2 (0.7) (0.237) (0.09)
ὠκύς quick, swift, fleet 1 (0.4) (0.237) (1.81) too few
ἀκροατής a hearer 2 (0.7) (0.237) (0.07)
πύον pus 1 (0.4) (0.237) (0.0) too few
καλύπτω to cover with 1 (0.4) (0.238) (0.91) too few
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 3 (1.1) (0.238) (0.22)
καταπίνω to gulp, swallow down 1 (0.4) (0.238) (0.15) too few
Πρῶτος Protus 1 (0.4) (0.239) (0.03) too few
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 1 (0.4) (0.24) (0.38) too few
διόρισις distinction 1 (0.4) (0.24) (0.01) too few
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 2 (0.7) (0.242) (0.82)
Θεόφραστος Theophrastus 3 (1.1) (0.243) (0.04)
βήξ a cough 1 (0.4) (0.245) (0.01) too few
μικρότης smallness: littleness, meanness, pettiness 2 (0.7) (0.245) (0.03)
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 1 (0.4) (0.245) (0.66) too few
περιστερά the common pigeon 1 (0.4) (0.245) (0.06) too few
βάσανος the touch-stone 1 (0.4) (0.245) (0.1) too few
βαλανεῖον bathing-room 1 (0.4) (0.246) (0.07) too few
διαστέλλω to put asunder, tear open 2 (0.7) (0.246) (0.07)
πάμπαν quite, wholly, altogether 1 (0.4) (0.246) (0.42) too few
διψάω to thirst 1 (0.4) (0.247) (0.14) too few
προσπίτνω to fall upon 3 (1.1) (0.248) (0.33)
προφανής shewing itself 2 (0.7) (0.248) (0.55)
μέλισσα a bee 8 (2.9) (0.25) (0.26)
βλέφαρον mostly in pl. the eyelids 1 (0.4) (0.25) (0.38) too few
συνετός intelligent, sagacious, wise 1 (0.4) (0.25) (0.21) too few
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 2 (0.7) (0.25) (0.24)
ἐμφύω to implant 1 (0.4) (0.251) (0.12) too few
ὁμογενής of the same race 11 (4.0) (0.252) (0.01)
σκληρότης hardness 9 (3.2) (0.253) (0.03)
ῥόδινος made of or from roses 1 (0.4) (0.253) (0.0) too few
ἀπελαύνω to drive away, expel from 1 (0.4) (0.253) (0.62) too few
προσδέω2 to need besides 2 (0.7) (0.253) (0.83)
τεκμαίρομαι to fix by a mark 3 (1.1) (0.255) (0.39)
ἐκκρίνω to choose 1 (0.4) (0.256) (0.01) too few
μηδέπω nor as yet, not as yet 4 (1.4) (0.256) (0.06)
διαδείκνυμι to shew clearly, shew plainly 1 (0.4) (0.256) (0.24) too few
Βορέας North wind 3 (1.1) (0.257) (0.8)
ἁπαλός soft to the touch, tender 1 (0.4) (0.257) (0.3) too few
γεώδης earth-like, earthy 3 (1.1) (0.257) (0.02)
τίσις payment by way of return 1 (0.4) (0.258) (0.38) too few
χρώς the surface of the body, the skin 1 (0.4) (0.258) (1.01) too few
Αἰθίοψ burnt-face 3 (1.1) (0.259) (0.56)
ἔνδοθεν from within 2 (0.7) (0.26) (0.28)
ἀραιός thin, narrow, slight, slender 1 (0.4) (0.26) (0.07) too few
δειλία cowardice 1 (0.4) (0.261) (0.18) too few
διανέμω to distribute, apportion 2 (0.7) (0.263) (0.18)
σπασμός a convulsion, spasm 1 (0.4) (0.264) (0.01) too few
ἄρος use, profit, help 1 (0.4) (0.264) (0.13) too few
δήποτε at some time, once upon a time 2 (0.7) (0.265) (0.07)
πᾶσις acquisition, possession 1 (0.4) (0.266) (0.14) too few
χόνδρος a grain 3 (1.1) (0.266) (0.02)
ὀσφύς the loin 2 (0.7) (0.267) (0.01)
ὀπός the juice of the figtree 5 (1.8) (0.267) (0.01)
κυέω to bear in the womb, to be pregnant with 3 (1.1) (0.269) (0.1)
ῥητίνη resin of the pine 5 (1.8) (0.27) (0.01)
δηλωτικός indicative 1 (0.4) (0.271) (0.0) too few
δίειμι to go to and fro, roam about 2 (0.7) (0.272) (0.16)
ἔνδειξις a pointing out 2 (0.7) (0.273) (0.02)
διορισμός division, distinction 1 (0.4) (0.273) (0.01) too few
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 4 (1.4) (0.276) (0.11)
οὐσιόω invest with being, existence 2 (0.7) (0.276) (0.0) too few
ἔργω to bar one's way 3 (1.1) (0.276) (0.93)
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 5 (1.8) (0.276) (0.3)
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (0.4) (0.277) (0.42) too few
περίκειμαι to lie round about 1 (0.4) (0.277) (0.07) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (0.4) (0.277) (0.37) too few
σκευάζω to prepare, make ready 1 (0.4) (0.277) (0.32) too few
πέρα beyond, across 2 (0.7) (0.278) (0.27)
φλεγμαίνω to be heated, inflamed, to fester 3 (1.1) (0.278) (0.02)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 21 (7.6) (0.279) (0.23)
ὁμοειδής of the same species 3 (1.1) (0.28) (0.01)
ἑξήκοντα sixty 1 (0.4) (0.28) (0.77) too few
γλίσχρος glutinous, sticky, clammy 3 (1.1) (0.281) (0.03)
ἰδιότης peculiar nature, property 2 (0.7) (0.281) (0.19)
πρόσθεσις a putting to, application 1 (0.4) (0.281) (0.02) too few
τετράπους four-footed 1 (0.4) (0.282) (0.05) too few
λύχνος a portable light, a lamp 1 (0.4) (0.282) (0.14) too few
κριτήριον a means for judging 5 (1.8) (0.283) (0.02)
προσδέω to bind on 2 (0.7) (0.283) (0.75)
σωφρονέω to be sound of mind 1 (0.4) (0.286) (0.41) too few
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 2 (0.7) (0.287) (0.15)
ἐμπίμπρημι to kindle, burn, set on fire 1 (0.4) (0.287) (0.75) too few
πτηνός feathered, winged 1 (0.4) (0.287) (0.08) too few
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 1 (0.4) (0.288) (0.35) too few
εὐρύς wide, broad 6 (2.2) (0.288) (1.67)
πρόχειρος at hand, ready 2 (0.7) (0.288) (0.24)
ἰσότης equality 5 (1.8) (0.289) (0.03)
ἔμετος vomiting 1 (0.4) (0.29) (0.01) too few
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 2 (0.7) (0.291) (0.27)
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 3 (1.1) (0.291) (0.69)
σταθμός a standing place, weight 3 (1.1) (0.291) (1.17)
νότιος wet, moist, damp; southern 3 (1.1) (0.292) (0.06)
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 2 (0.7) (0.293) (0.5)
ἑτέρως in one or the other way; differently 2 (0.7) (0.293) (0.01)
ἔμβρυον a young one, new-born lamb; embryo 1 (0.4) (0.294) (0.03) too few
πρόσωθεν from afar 2 (0.7) (0.294) (0.15)
καπνός smoke 1 (0.4) (0.297) (0.4) too few
ἀετός an eagle 1 (0.4) (0.297) (0.41) too few
στέρνον the breast, chest 3 (1.1) (0.297) (0.32)
μεσημβρία mid-day, noon; south 3 (1.1) (0.298) (0.49)
κάτειμι go down 1 (0.4) (0.298) (0.32) too few
λιπαρός oily, shiny with oil 1 (0.4) (0.299) (0.35) too few
σκέψις a viewing, perception by the senses 1 (0.4) (0.299) (0.1) too few
πῇ whither? in what way? how? 2 (0.7) (0.3) (0.07)
περιουσία supersum 1 (0.4) (0.3) (0.18) too few
ἔδεσμα meat 9 (3.2) (0.3) (0.01)
ψυχρότης coldness, cold 22 (7.9) (0.3) (0.01)
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 1 (0.4) (0.301) (0.16) too few
ἀμήχανος without means 1 (0.4) (0.303) (0.42) too few
δειλός cowardly, craven 2 (0.7) (0.304) (0.67)
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 2 (0.7) (0.305) (0.32)
παραμένω to stay beside 2 (0.7) (0.305) (0.34)
τοῖχος the wall of a house 2 (0.7) (0.308) (0.37)
δημιουργέω to practise a trade, do work 1 (0.4) (0.308) (0.14) too few
ἄρκτος a bear 1 (0.4) (0.308) (0.35) too few
ἐπάνειμι to return 1 (0.4) (0.31) (0.15) too few
διχῶς doubly, in two ways 3 (1.1) (0.31) (0.01)
ἐλαία the olive-tree 2 (0.7) (0.312) (0.43)
πόσις a husband, spouse, mate 2 (0.7) (0.313) (1.06)
συγχέω to pour together, commingle, confound 2 (0.7) (0.315) (0.2)
μεταφέρω to carry over, transfer 1 (0.4) (0.316) (0.06) too few
Λέων Leon 1 (0.4) (0.317) (0.18) too few
εὔδηλος quite clear, manifest 2 (0.7) (0.317) (0.03)
εἴρω to fasten together in rows, to string 1 (0.4) (0.317) (0.72) too few
κεράννυμι to mix, mingle 17 (6.1) (0.321) (0.24)
τήκω to melt, melt down 2 (0.7) (0.321) (0.27)
ἄρρωστος weak, sickly 7 (2.5) (0.322) (0.02)
πλεονάζω to be more 1 (0.4) (0.323) (0.07) too few
Ἀναξαγόρας Anaxagoras 1 (0.4) (0.326) (0.09) too few
ἔμφυτος implanted, innate, natural 15 (5.4) (0.326) (0.08)
ἀναίσθητος insensate, unfeeling 1 (0.4) (0.326) (0.04) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 2 (0.7) (0.326) (0.27)
ἀνθρώπειος of man, of mankind 1 (0.4) (0.327) (0.43) too few
ἀμυδρός indistinct, dim, obscure 2 (0.7) (0.327) (0.02)
ἐξαιρετός that can be taken out, removable 1 (0.4) (0.328) (0.18) too few
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 4 (1.4) (0.328) (0.54)
ἀσαφής indistinct 1 (0.4) (0.329) (0.1) too few
δοκιμάζω to assay 3 (1.1) (0.33) (0.13)
ἀναθυμίασις rising invapour, exhalation 3 (1.1) (0.332) (0.0) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (0.4) (0.333) (0.69) too few
ὁμοιόω to make like 2 (0.7) (0.334) (0.21)
παραδέχομαι to receive from 1 (0.4) (0.335) (0.26) too few
ἀξιόλογος worthy of mention, noteworthy 1 (0.4) (0.335) (0.18) too few
πειράζω to make proof 2 (0.7) (0.335) (0.66)
ξηρότης dryness 32 (11.6) (0.336) (0.01)
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 2 (0.7) (0.337) (0.3)
ἐκφεύγω to flee out 2 (0.7) (0.338) (0.52)
ἐπιδημία a stay in a place 2 (0.7) (0.339) (0.01)
μειράκιον a boy, lad, stripling 4 (1.4) (0.339) (0.38)
στέαρ stiff fat, tallow, suet 2 (0.7) (0.341) (0.04)
λοξός slanting, crosswise, aslant 2 (0.7) (0.342) (0.04)
ὁμοιομερής having parts like each other and the whole 2 (0.7) (0.343) (0.0) too few
διάγνωσις a distinguishing, discernment 8 (2.9) (0.343) (0.01)
διέξειμι go through, tell in detail 1 (0.4) (0.343) (0.39) too few
κένωσις an emptying 2 (0.7) (0.343) (0.01)
ἐπιζητέω to seek after, wish for, miss 2 (0.7) (0.344) (0.15)
εἴδομαι are visible, appear 1 (0.4) (0.344) (1.11) too few
μεσότης a middle 2 (0.7) (0.344) (0.0) too few
διήγησις narrative, statement 1 (0.4) (0.346) (0.43) too few
χολώδης like bile 6 (2.2) (0.347) (0.0) too few
γνώρισμα that by which a thing is made known, a mark, token 26 (9.4) (0.347) (0.16)
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 1 (0.4) (0.347) (0.3) too few
ἀποχωρέω to go from 1 (0.4) (0.348) (0.96) too few
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 27 (9.7) (0.35) (0.35)
μερίζω to divide, distribute 2 (0.7) (0.35) (0.16)
ἀχώριστος not parted, not divided 3 (1.1) (0.352) (0.01)
φιλάνθρωπος loving mankind, humane, benevolent, kindly 1 (0.4) (0.352) (0.76) too few
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 1 (0.4) (0.353) (0.55) too few
μεθίημι to let go, let loose, release 1 (0.4) (0.353) (1.09) too few
χλωρός greenish-yellow 3 (1.1) (0.354) (0.3)
ἤπερ than at all, than even 3 (1.1) (0.355) (0.06)
κανών any straight rod 5 (1.8) (0.355) (0.11)
ἄνειμι go up, reach 1 (0.4) (0.356) (0.44) too few
συμμετρία commensurability 9 (3.2) (0.357) (0.04)
βόειος of an ox 3 (1.1) (0.362) (0.69)
ἀναπνέω to breathe again, take breath 1 (0.4) (0.362) (0.24) too few
ἀνώμαλος uneven, irregular 9 (3.2) (0.362) (0.04)
ἔριον wool 1 (0.4) (0.366) (0.14) too few
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 1 (0.4) (0.367) (0.24) too few
πάχος thickness 5 (1.8) (0.367) (0.11)
ἐξαπατάω to deceive 4 (1.4) (0.368) (0.66)
προσδέχομαι to receive favourably, accept 1 (0.4) (0.37) (1.37) too few
τένων any tight-stretched band, a sinew, tendon 3 (1.1) (0.37) (0.09)
ἀκρατής powerless, impotent 1 (0.4) (0.371) (0.06) too few
παραβολή juxta-position, comparison 5 (1.8) (0.372) (0.04)
σφέτερος their own, their 1 (0.4) (0.373) (2.07) too few
ἀποβλέπω look steadily at 3 (1.1) (0.373) (0.37)
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 12 (4.3) (0.374) (0.01)
ἐρυθρός red 1 (0.4) (0.374) (0.35) too few
σπάνιος rare, scarce, scanty 4 (1.4) (0.375) (0.41)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 2 (0.7) (0.375) (0.17)
ὁπότερος which of two, whether of the twain 1 (0.4) (0.376) (0.7) too few
ἐμπειρία experience 2 (0.7) (0.376) (0.51)
πολλαχῶς in many ways 6 (2.2) (0.377) (0.01)
ἑρμηνεύω to interpret 1 (0.4) (0.377) (0.06) too few
προϋπάρχω take the initiative in 1 (0.4) (0.378) (0.3) too few
διοικέω to manage a house 1 (0.4) (0.379) (0.3) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (0.4) (0.381) (0.37) too few
μέτειμι2 go among, go after 1 (0.4) (0.382) (0.24) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (0.4) (0.382) (0.47) too few
πέψις softening, ripening 6 (2.2) (0.385) (0.0) too few
πέσσω to cook, bake; to ripen, to digest 15 (5.4) (0.385) (0.14)
διαδέχομαι to receive one from another 1 (0.4) (0.385) (0.22) too few
οὐδέπω and not yet, not as yet 2 (0.7) (0.387) (0.17)
χιών snow 3 (1.1) (0.387) (0.49)
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 5 (1.8) (0.387) (0.26)
νεφρός kidney 3 (1.1) (0.388) (0.01)
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 1 (0.4) (0.388) (0.05) too few
ἔλεος pity, mercy, compassion 1 (0.4) (0.389) (0.25) too few
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 3 (1.1) (0.391) (0.36)
ἀτμός steam, vapor 5 (1.8) (0.391) (0.03)
εὕρεσις a finding, discovery 1 (0.4) (0.392) (0.02) too few
θαυμάσιος wondrous, wonderful, marvellous 1 (0.4) (0.395) (0.46) too few
Ἰνδός an Indian 1 (0.4) (0.396) (0.32) too few
ἑλκόω to wound sorely, lacerate 6 (2.2) (0.397) (0.1)
ὑποτάσσω to place 1 (0.4) (0.402) (0.32) too few
ψῦχος cold 6 (2.2) (0.402) (0.16)
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 3 (1.1) (0.403) (0.02)
ἐμποιέω to make in 1 (0.4) (0.403) (0.38) too few
ἄμπελος clasping tendrils 1 (0.4) (0.403) (0.33) too few
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 4 (1.4) (0.403) (0.35)
σκέπτομαι to look about, look carefully 2 (0.7) (0.404) (0.66)
ἐπικρατέω to rule over 14 (5.1) (0.405) (0.75)
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 4 (1.4) (0.406) (0.92)
ἀποτίθημι to put away, stow away 1 (0.4) (0.406) (0.37) too few
τριήρης trireme 1 (0.4) (0.407) (1.04) too few
πιστόω to make trustworthy 1 (0.4) (0.407) (0.09) too few
μεστός full, filled, filled full 2 (0.7) (0.408) (0.38)
ἐννέα nine 2 (0.7) (0.408) (0.44)
ὁμαλός even, level 9 (3.2) (0.41) (0.19)
τοσόσδε so strong, so able 2 (0.7) (0.411) (0.66)
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 1 (0.4) (0.412) (0.21) too few
κνήμη the part between the knee and ankle, the leg 1 (0.4) (0.413) (0.18) too few
ἄκρα a headland, foreland, cape 3 (1.1) (0.413) (1.23)
ὁμιλέω to be in company with, consort with 6 (2.2) (0.413) (0.64)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 2 (0.7) (0.416) (0.47)
ἐξήγησις a statement, narrative 2 (0.7) (0.416) (0.29)
ἐπιμελής careful 1 (0.4) (0.419) (0.49) too few
ἀνωμαλία unevenness 1 (0.4) (0.419) (0.03) too few
ἑκατέρωθεν on each side, on either hand 2 (0.7) (0.421) (0.15)
σπλήν the milt, spleen; compression bandage 3 (1.1) (0.423) (0.01)
ἔνδεια want, need, lack 1 (0.4) (0.423) (0.18) too few
ὑμήν a thin skin, membrane 10 (3.6) (0.424) (0.01)
ἀπόκρισις a separating; a reply 1 (0.4) (0.425) (0.55) too few
ὑπάγω to lead 1 (0.4) (0.426) (0.47) too few
ἀπαθής not suffering 1 (0.4) (0.426) (0.13) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (0.4) (0.426) (0.28) too few
ῥώμη bodily strength, strength, might 4 (1.4) (0.426) (0.38)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (0.4) (0.428) (0.66) too few
ἄπορος without passage 4 (1.4) (0.428) (0.47)
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (0.4) (0.43) (0.69) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (0.4) (0.43) (0.52) too few
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 1 (0.4) (0.43) (0.13) too few
διασῴζω to preserve through 2 (0.7) (0.43) (0.56)
προερέω to say beforehand 2 (0.7) (0.431) (0.1)
ἐπιφανής coming to light, appearing; remarkable, distinguished 1 (0.4) (0.431) (1.04) too few
κατέρχομαι to go down from; return from exile 1 (0.4) (0.435) (0.61) too few
χέω to pour 4 (1.4) (0.435) (1.53)
κῶλον a limb 4 (1.4) (0.436) (0.11)
νεανίσκος a youth 2 (0.7) (0.436) (0.77)
διάκρισις separation, dissolution 1 (0.4) (0.436) (0.02) too few
κάτωθεν from below, up from below 1 (0.4) (0.437) (0.13) too few
ἄγαν very, much, very much 1 (0.4) (0.438) (0.42) too few
πλησιάζω to bring near 7 (2.5) (0.44) (0.19)
πλάσσω to form, mould, shape 1 (0.4) (0.443) (0.3) too few
μακράν a long way, far, far away 3 (1.1) (0.444) (0.4)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 8 (2.9) (0.446) (0.33)
ἐγχωρέω to give room 22 (7.9) (0.447) (0.06)
ἄκρατος unmixed, sheer 5 (1.8) (0.447) (0.18)
φλέγμα flame, fire, heat 16 (5.8) (0.447) (0.02)
ἀπορρέω to flow 2 (0.7) (0.447) (0.21)
ξηρά dry land 39 (14.1) (0.451) (0.03)
ἐκφέρω to carry out of 1 (0.4) (0.452) (0.94) too few
μαίνομαι to rage, be furious 2 (0.7) (0.455) (0.75)
φθόνος ill-will, envy, jealousy 1 (0.4) (0.458) (0.38) too few
ἱδρώς sweat 1 (0.4) (0.458) (0.19) too few
μήπω not yet 7 (2.5) (0.46) (0.13)
νόημα that which is perceived, a perception, thought 1 (0.4) (0.461) (0.26) too few
πάμπολυς very much, great, large 8 (2.9) (0.464) (0.17)
ἄπιστος not to be trusted 1 (0.4) (0.466) (0.48) too few
ψῦξις a cooling, chilling 23 (8.3) (0.467) (0.0) too few
φλόξ a flame 14 (5.1) (0.469) (0.46)
ἀφορμή a starting-point 5 (1.8) (0.47) (0.68)
ἀντίθεσις opposition, resistance 23 (8.3) (0.471) (0.0) too few
ξανθός yellow 14 (5.1) (0.474) (0.51)
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (0.4) (0.475) (0.51) too few
νόησις intelligence, thought 6 (2.2) (0.476) (0.1)
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 3 (1.1) (0.477) (0.49)
πόα grass, herb 2 (0.7) (0.478) (0.41)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 5 (1.8) (0.479) (0.14)
ῥητέος one must mention 2 (0.7) (0.479) (0.13)
βέλτιστος best 1 (0.4) (0.48) (0.78) too few
ἐπιδέχομαι to admit besides 1 (0.4) (0.48) (0.24) too few
τραχύς rugged, rough 1 (0.4) (0.481) (0.47) too few
ἀσπίς a round shield 1 (0.4) (0.481) (1.51) too few
ἐξίστημι to put out of its place, to change 3 (1.1) (0.482) (0.23)
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 2 (0.7) (0.484) (0.59)
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 1 (0.4) (0.485) (0.17) too few
ἐλλείπω to leave in, leave behind 2 (0.7) (0.486) (0.32)
φροντίς thought, care, heed, attention 2 (0.7) (0.486) (0.22)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 3 (1.1) (0.486) (0.62)
ἐξευρίσκω to find out, discover 18 (6.5) (0.486) (0.7)
λουτρόν a bath, bathing place 1 (0.4) (0.487) (0.24) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 4 (1.4) (0.488) (0.55)
ῥῆσις a saying, speaking, speech 1 (0.4) (0.488) (0.13) too few
πρακτικός fit for action, fit for business, business-like, practical 3 (1.1) (0.489) (0.21)
σίδηρος iron 7 (2.5) (0.492) (0.53)
ἔαρ spring 17 (6.1) (0.493) (0.42)
ἅλς a lump of salt 1 (0.4) (0.493) (1.14) too few
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 1 (0.4) (0.494) (0.31) too few
τροπή a turn, turning 1 (0.4) (0.494) (0.26) too few
παρασκευή preparation 1 (0.4) (0.495) (1.97) too few
ἀνδριάς the image of a man, a statue 1 (0.4) (0.497) (0.21) too few
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (0.4) (0.498) (0.6) too few
φυλάζω to divide into tribes 3 (1.1) (0.498) (0.44)
καθίημι to send down, let fall 1 (0.4) (0.498) (0.52) too few
κύστις the bladder 2 (0.7) (0.499) (0.02)
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 (0.4) (0.499) (0.76) too few
Κελτοί the Kelts 1 (0.4) (0.5) (0.98) too few
θεώρημα that which is looked at, viewed, a sight, spectacle 1 (0.4) (0.501) (0.05) too few
ἔμπαλιν backwards, back 5 (1.8) (0.505) (0.24)
ἔντερον an intestine, piece of gut 1 (0.4) (0.506) (0.07) too few
νεώτερος younger 2 (0.7) (0.506) (0.73)
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (0.4) (0.508) (0.56) too few
ψιλός bare, stripped; (soldier) without heavy armor, light troops 10 (3.6) (0.509) (0.69)
ἐναντίωσις a contradiction 1 (0.4) (0.51) (0.03) too few
προΐστημι set before 1 (0.4) (0.511) (1.22) too few
οὖρον2 boundary 2 (0.7) (0.511) (0.1)
βιόω to live, pass one's life 1 (0.4) (0.513) (0.3) too few
πιθανός calculated to persuade; 2 (0.7) (0.513) (0.2)
σκιά a shadow 1 (0.4) (0.513) (0.23) too few
λούω to wash 1 (0.4) (0.513) (0.66) too few
ῥεῦμα that which flows, a flow, stream, current 4 (1.4) (0.514) (0.32)
προσβάλλω to strike 2 (0.7) (0.519) (1.04)
ἀκμή a point, edge 2 (0.7) (0.519) (0.86)
οὖρον urine 2 (0.7) (0.521) (0.1)
πῆ [Dor. in what way? how?] 1 (0.4) (0.522) (0.32) too few
τελειόω to make perfect, complete 2 (0.7) (0.524) (0.26)
στενός narrow, strait 7 (2.5) (0.524) (0.97)
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (0.4) (0.525) (1.1) too few
μέση mese 4 (1.4) (0.527) (0.24)
λεκτέος to be said 2 (0.7) (0.527) (0.16)
σπλάγχνον the inward parts 9 (3.2) (0.529) (0.24)
ὑπεροχή a projection, an eminence 2 (0.7) (0.53) (0.24)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 4 (1.4) (0.53) (0.21)
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 2 (0.7) (0.531) (0.83)
ὁτιοῦν whatsoever 12 (4.3) (0.534) (0.24)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 2 (0.7) (0.535) (0.21)
ἐπείγω to press down, weigh down; mid. hasten 1 (0.4) (0.537) (0.86) too few
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 9 (3.2) (0.538) (0.02)
πείρω to pierce quite through, fix 3 (1.1) (0.541) (0.76)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 4 (1.4) (0.542) (0.22)
κρέας flesh, meat, a piece of meat 5 (1.8) (0.542) (0.82)
ὄφις a serpent, snake 1 (0.4) (0.542) (0.41) too few
διαμένω to remain by, stand by 3 (1.1) (0.542) (0.23)
ψυχικός of the soul 1 (0.4) (0.544) (0.03) too few
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 1 (0.4) (0.551) (0.1) too few
ὄρεξις desire, appetite 1 (0.4) (0.553) (0.0) too few
γῆρας old age 8 (2.9) (0.553) (0.83)
ὄνος an ass 1 (0.4) (0.553) (0.4) too few
δριμύς piercing, sharp, keen 3 (1.1) (0.554) (0.08)
ἐπινοέω to think on 3 (1.1) (0.554) (0.45)
οὖρος a fair wind 2 (0.7) (0.555) (0.6)
σοφιστής a master of one's craft 1 (0.4) (0.559) (0.21) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 10 (3.6) (0.559) (0.74)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 15 (5.4) (0.561) (0.38)
παραβάλλω to throw beside 40 (14.4) (0.561) (0.46)
σύνδεσμος a bond of union, bond, fastening 10 (3.6) (0.562) (0.07)
τράχηλος the neck, throat 1 (0.4) (0.563) (0.09) too few
ὦμος shoulder (with the upper arm) 1 (0.4) (0.563) (1.63) too few
γυμνός naked, unclad 1 (0.4) (0.564) (0.65) too few
ταράσσω to stir, stir up, trouble 1 (0.4) (0.564) (0.6) too few
νή (yes) by.. 2 (0.7) (0.565) (1.11)
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 1 (0.4) (0.567) (0.75) too few
ὑγιεινός good for the health, wholesome, sound, healthy 11 (4.0) (0.57) (0.12)
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 (0.4) (0.572) (0.65) too few
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 1 (0.4) (0.574) (0.24) too few
ψύχω to breathe, blow 20 (7.2) (0.574) (0.06)
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 3 (1.1) (0.577) (0.35)
προσηγορία an appellation, name 4 (1.4) (0.582) (0.1)
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (0.4) (0.583) (0.75) too few
ἄψυχος lifeless, inanimate 5 (1.8) (0.583) (0.04)
μηρός the thigh 3 (1.1) (0.585) (0.57)
ἐπιχείρημα an attempt, enterprise 2 (0.7) (0.587) (0.03)
προβάλλω to throw before, throw 1 (0.4) (0.591) (0.51) too few
ἑσπέρα evening, eventide, eve 1 (0.4) (0.592) (0.63) too few
ἄνισος unequal, uneven 2 (0.7) (0.593) (0.09)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 2 (0.7) (0.594) (0.73)
τείνω to stretch 2 (0.7) (0.596) (0.72)
ξίφος a sword 1 (0.4) (0.597) (0.8) too few
ἀπολιμπάνω to leave 12 (4.3) (0.6) (0.92)
μίξις mixing, mingling 3 (1.1) (0.606) (0.05)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 1 (0.4) (0.606) (0.15) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (0.4) (0.607) (0.59) too few
διατίθημι to place separately, arrange 5 (1.8) (0.617) (0.8)
ὠφέλεια help, aid, succour, assistance 1 (0.4) (0.617) (0.93) too few
φωνέω to produce a sound 1 (0.4) (0.617) (1.7) too few
ὀκτώ eight 2 (0.7) (0.618) (0.92)
ἀθροίζω to gather together, to muster 6 (2.2) (0.621) (1.13)
τῇδε here, thus 1 (0.4) (0.621) (0.52) too few
βίαιος forcible, violent 2 (0.7) (0.622) (0.49)
ὀσμή a smell, scent, odour 1 (0.4) (0.625) (0.24) too few
οὐδέτερος not either, neither of the two 11 (4.0) (0.63) (0.41)
θρίξ the hair of the head 35 (12.6) (0.632) (0.33)
πῆχυς the fore-arm 1 (0.4) (0.633) (0.43) too few
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 2 (0.7) (0.635) (0.78)
δεῦρο hither 1 (0.4) (0.636) (1.96) too few
χιτών the garment worn next the skin, a frock 6 (2.2) (0.636) (0.79)
ἀπολύω to loose from 1 (0.4) (0.637) (0.92) too few
τέως so long, meanwhile, the while 8 (2.9) (0.641) (0.52)
κηρός bees-wax 2 (0.7) (0.644) (0.11)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 3 (1.1) (0.645) (0.19)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 1 (0.4) (0.646) (0.49) too few
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 6 (2.2) (0.646) (2.58)
ἐπιτελέω to complete, finish, accomplish 1 (0.4) (0.648) (0.97) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (0.7) (0.65) (0.77)
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 3 (1.1) (0.651) (0.8)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (0.4) (0.652) (1.82) too few
ἄρτι just now, recently 5 (1.8) (0.652) (1.45)
πρόδηλος clear 7 (2.5) (0.652) (0.41)
ἥκιστος least 3 (1.1) (0.653) (1.14)
ἀναμιμνήσκω to remind 3 (1.1) (0.653) (0.51)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (0.4) (0.657) (0.82) too few
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 12 (4.3) (0.659) (0.59)
κοσμέω to order, arrange 1 (0.4) (0.659) (0.71) too few
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 6 (2.2) (0.662) (1.0)
ὁμοιότης likeness, resemblance 1 (0.4) (0.664) (0.1) too few
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 1 (0.4) (0.664) (0.57) too few
φλεγμονή fiery heat 3 (1.1) (0.666) (0.0) too few
διάστασις a standing aloof, separation 1 (0.4) (0.667) (0.06) too few
ἀφοράω to look away from 1 (0.4) (0.669) (0.33) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 2 (0.7) (0.671) (0.38)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 4 (1.4) (0.673) (0.18)
διπλόος twofold, double 2 (0.7) (0.673) (0.55)
λέων a lion 13 (4.7) (0.675) (0.88)
ἐρέω Epic: ask, enquire 5 (1.8) (0.675) (0.47)
προσίημι to send to 1 (0.4) (0.675) (0.45) too few
ἔλαιος the wild olive 3 (1.1) (0.675) (0.06)
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 1 (0.4) (0.677) (0.24) too few
κολάζω to curtail, dock, prune 3 (1.1) (0.677) (0.49)
περίσσωμα that which is over and above 26 (9.4) (0.678) (0.0) too few
σπεύδω to set a-going, to urge on, hasten, quicken 1 (0.4) (0.679) (1.3) too few
ἠώς the morning red, daybreak, dawn 1 (0.4) (0.679) (2.1) too few
πέτρα a rock, a ledge 1 (0.4) (0.682) (1.42) too few
φυτός shaped by nature, without art 16 (5.8) (0.683) (0.1)
νέμω to deal out, distribute, dispense 2 (0.7) (0.685) (2.19)
φυλακή a watching 1 (0.4) (0.687) (1.97) too few
ἔξειμι go out 1 (0.4) (0.687) (0.71) too few
ξηραίνω to parch up, dry up 16 (5.8) (0.688) (0.04)
πλήσσω to strike, smite 2 (0.7) (0.691) (0.89)
μήτρα womb 2 (0.7) (0.691) (0.02)
νυνί now, at this moment 5 (1.8) (0.695) (0.41)
ἐξετάζω to examine well 11 (4.0) (0.695) (0.41)
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 6 (2.2) (0.699) (0.99)
διΐστημι set apart, separate 1 (0.4) (0.7) (0.41) too few
δένδρον a tree 2 (0.7) (0.702) (0.76)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 15 (5.4) (0.702) (0.13)
ἄρον cuckoo-pint, Arum italicum 1 (0.4) (0.704) (5.73) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 6 (2.2) (0.705) (1.77)
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 (0.4) (0.705) (0.23) too few
χυλός juice 1 (0.4) (0.709) (0.01) too few
συζυγία a yoke of animals, a pair 9 (3.2) (0.709) (0.01)
τρίβω to rub: to rub 2 (0.7) (0.71) (0.25)
αὐτόματος acting of one's own will, of oneself 1 (0.4) (0.71) (0.47) too few
ἀτελής without end 2 (0.7) (0.711) (0.19)
κοῖλος hollow, hollowed 1 (0.4) (0.715) (0.86) too few
ἄγνοια want of perception, ignorance 1 (0.4) (0.718) (0.68) too few
πρόβατον sheep; small cattle 1 (0.4) (0.719) (0.89) too few
θάσσων quicker, swifter 1 (0.4) (0.719) (0.67) too few
ἐπανέρχομαι to go back, return 3 (1.1) (0.728) (0.72)
κέρας the horn of an animal 3 (1.1) (0.728) (2.07)
ἀναλογία proportion 2 (0.7) (0.729) (0.01)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 1 (0.4) (0.732) (0.41) too few
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 6 (2.2) (0.732) (0.26)
μέθοδος a following after, pursuit 4 (1.4) (0.733) (0.08)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (0.7) (0.733) (1.36)
ἦθος custom, character 3 (1.1) (0.735) (0.82)
προσεχής next to 3 (1.1) (0.737) (0.09)
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (0.4) (0.738) (0.98) too few
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 4 (1.4) (0.739) (0.47)
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 3 (1.1) (0.742) (0.63)
δίαιτα a way of living, mode of life 5 (1.8) (0.746) (0.41)
ἀληθεύω to speak truth 2 (0.7) (0.746) (0.1)
τεός = σός, 'your' 8 (2.9) (0.751) (1.38)
σύστασις a putting together, composition 2 (0.7) (0.753) (0.39)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (0.4) (0.756) (0.17) too few
συνέρχομαι come together, meet 3 (1.1) (0.758) (0.75)
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (0.4) (0.759) (0.83) too few
ἐμέω to vomit, throw up 6 (2.2) (0.759) (1.06)
ἀπάγω to lead away, carry off 1 (0.4) (0.763) (1.22) too few
βιάζω to constrain 1 (0.4) (0.763) (1.2) too few
ὑπερβάλλω to throw over 4 (1.4) (0.763) (0.8)
βλάβη hurt, harm, damage 4 (1.4) (0.763) (0.45)
δήπου perhaps, it may be 6 (2.2) (0.763) (0.43)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 (0.4) (0.764) (0.83) too few
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 10 (3.6) (0.768) (0.13)
ἐξηγέομαι to be leader of 1 (0.4) (0.77) (0.7) too few
αὔξησις growth, increase 5 (1.8) (0.77) (0.24)
ἀλλοίωσις a change, alteration 9 (3.2) (0.774) (0.01)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 20 (7.2) (0.775) (0.38)
κενόω to empty out, drain 4 (1.4) (0.776) (0.09)
ἅπαξ once 4 (1.4) (0.777) (0.49)
ἐνίστημι to put, set, place in 3 (1.1) (0.778) (1.23)
θέρος summer, summertime; harvest, crop 29 (10.5) (0.779) (1.22)
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 1 (0.4) (0.78) (1.58) too few
οὐδέποτε never 1 (0.4) (0.782) (0.8) too few
πρόσειμι be there (in addition) 2 (0.7) (0.784) (0.64)
καθαίρω to make pure 3 (1.1) (0.786) (0.29)
Ἀσία Asia 1 (0.4) (0.787) (2.44) too few
χρῆσις a using, employment, use 3 (1.1) (0.787) (0.08)
μένος might, force, strength, prowess, courage 2 (0.7) (0.79) (1.64)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 9 (3.2) (0.791) (0.79)
ἄδηλος not seen 1 (0.4) (0.791) (0.41) too few
ὑγρότης wetness, moisture 50 (18.0) (0.804) (0.01)
ὄγκος2 bulk, size, mass 4 (1.4) (0.806) (0.09)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 1 (0.4) (0.811) (0.12) too few
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 1 (0.4) (0.811) (0.04) too few
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 4 (1.4) (0.814) (1.14)
στερεός stiff, stark, firm, solid 1 (0.4) (0.816) (0.17) too few
βραδύς slow 1 (0.4) (0.818) (0.38) too few
ὑγιαίνω to be sound, healthy 1 (0.4) (0.82) (0.13) too few
τηνικαῦτα at that time, then 7 (2.5) (0.822) (0.21)
ῥίς the nose 8 (2.9) (0.825) (0.21)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 3 (1.1) (0.825) (0.38)
τελευταῖος last 1 (0.4) (0.835) (1.17) too few
διαλέγομαι talk 1 (0.4) (0.836)