Hesiod, Sheild of Heracles

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0020.tlg003.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

420 lemmas; 754 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Πρόλοχος Prolochus 1 (13.3) (0.0) (0.0) too few
πρεσβεύς ambassador 1 (13.3) (0.0) (0.0) too few
συνενείκομαι to strike 1 (13.3) (0.0) (0.0) too few
καταιωρέομαι to hang down 1 (13.3) (0.0) (0.0) too few
μεγαθαρσής very bold 1 (13.3) (0.0) (0.0) too few
Ἠλεκτρυώνη daughter of Electryon, Alcmene 1 (13.3) (0.001) (0.0) too few
Παγασαῖος of Pagasae, in Thessaly; epithet of Jason 1 (13.3) (0.001) (0.0) too few
λιχμάζω to lick 1 (13.3) (0.001) (0.01) too few
δεινώψ fierce-eyed 1 (13.3) (0.001) (0.01) too few
θυνέω to dart along 1 (13.3) (0.001) (0.01) too few
εὐπλεκής well-plaited, well-woven 1 (13.3) (0.001) (0.01) too few
τανύσφυρος with taper ancles 1 (13.3) (0.002) (0.02) too few
ἀτάρβητος fearless, undaunted 1 (13.3) (0.002) (0.01) too few
εἰλυφάζω to roll along 1 (13.3) (0.002) (0.02) too few
Ἀμφιτρυωνιάδης son of Amphitryon 1 (13.3) (0.002) (0.02) too few
γλαυκιάω glaring fiercely 1 (13.3) (0.002) (0.01) too few
αὐσταλέος to dry 1 (13.3) (0.003) (0.04) too few
εὔπυργος well-towered 1 (13.3) (0.003) (0.01) too few
φοινικόεις dark-red, purple 1 (13.3) (0.003) (0.03) too few
ἀγκυλοχείλης with hooked beak 1 (13.3) (0.003) (0.02) too few
ὀτραλέος quickly, readily. 1 (13.3) (0.003) (0.03) too few
ὁμιλαδόν in groups 1 (13.3) (0.004) (0.05) too few
ἄπλητος great 1 (13.3) (0.004) (0.04) too few
ἀντιβίην against, face to face 1 (13.3) (0.004) (0.05) too few
θλάω to crush, bruise 1 (13.3) (0.004) (0.02) too few
μυδαλέος wet, dripping 1 (13.3) (0.004) (0.03) too few
κάμαξ a vine-pole, vine-prop 1 (13.3) (0.004) (0.01) too few
ἰχθυάω to fish, angle 1 (13.3) (0.005) (0.02) too few
Δεῖμος Deimus 1 (13.3) (0.005) (0.03) too few
ἐξόπιθεν behind, in rear 1 (13.3) (0.005) (0.04) too few
δαφοινός blood-red, tawny 1 (13.3) (0.005) (0.04) too few
οἰωνιστής one who foretells from the flight and cries of birds, an augur 1 (13.3) (0.005) (0.02) too few
κηρόθι in the heart, with all the heart, heartily 1 (13.3) (0.005) (0.07) too few
θύσανος a tassel 1 (13.3) (0.006) (0.04) too few
ἀποθρῴσκω leap off from 1 (13.3) (0.006) (0.04) too few
Πετραῖος Petraeus; also epithet of Poseidon, of the rocks of Tempe 1 (13.3) (0.006) (0.03) too few
ἄϊδρις unknowing, ignorant 1 (13.3) (0.006) (0.05) too few
εἰσαφικάνω to come to 1 (13.3) (0.006) (0.07) too few
ἀκαχμένος sharpened 1 (13.3) (0.006) (0.08) too few
ῥώομαι to move with speed 1 (13.3) (0.007) (0.08) too few
λαμπετάω to shine 1 (13.3) (0.007) (0.04) too few
ὑπαλύσκω to avoid, shun, flee from, escape 1 (13.3) (0.007) (0.08) too few
ἐφίμερος longed for, desired, charming 1 (13.3) (0.007) (0.02) too few
ὀριγνάομαι to stretch oneself 1 (13.3) (0.007) (0.01) too few
καναχή a sharp sound: the ring 1 (13.3) (0.007) (0.07) too few
βυσσοδομεύω to build in the deep 1 (13.3) (0.007) (0.05) too few
ἑκατηβόλος far-shooting 1 (13.3) (0.008) (0.07) too few
πολυδαίδαλος much wrought, richly dight 3 (39.8) (0.008) (0.07)
Φάληρος founder of Phaleron 1 (13.3) (0.008) (0.09) too few
δοκεύω to keep an eye upon, watch narrowly 2 (26.5) (0.008) (0.09)
αὐτοσχεδόν near at hand, hand to hand 1 (13.3) (0.009) (0.13) too few
ἄαπτος not to be touched, resistless, invincible 1 (13.3) (0.009) (0.11) too few
κυανοχαίτης dark-haired 1 (13.3) (0.01) (0.08) too few
ἠμαθόεις sandy 1 (13.3) (0.011) (0.1) too few
αἰγυπιός a vulture 1 (13.3) (0.011) (0.06) too few
ἕρση dew 1 (13.3) (0.012) (0.1) too few
κρυόεις chilling 1 (13.3) (0.012) (0.05) too few
ἄπλατος unapproachable, terrible 2 (26.5) (0.012) (0.07)
βρυχάομαι to roar, bellow 1 (13.3) (0.012) (0.07) too few
δαιδάλεος cunningly 1 (13.3) (0.013) (0.15) too few
Διόγνητος sprung from Zeus 1 (13.3) (0.013) (0.06) too few
ἀγχίμολος coming near 1 (13.3) (0.013) (0.15) too few
προφερής carried before, placed before, excelling 1 (13.3) (0.013) (0.09) too few
βροτολοιγός plague of man, bane of men 1 (13.3) (0.014) (0.1) too few
εὐστέφανος well-crowned 1 (13.3) (0.014) (0.13) too few
ὑπόδρα from under 1 (13.3) (0.014) (0.19) too few
φύλοπις the battle-cry, din of battle, battle 1 (13.3) (0.014) (0.17) too few
ὠκύπους swift-footed 1 (13.3) (0.015) (0.13) too few
ἀγχέμαχος fighting hand to hand 1 (13.3) (0.015) (0.08) too few
ἀμφίβληστρον anything thrown round; a net 1 (13.3) (0.015) (0.02) too few
ἀλιταίνω to sin 1 (13.3) (0.016) (0.13) too few
Ἀρίων Arion 1 (13.3) (0.016) (0.08) too few
βλοσυρός grim, fierce 2 (26.5) (0.016) (0.04)
λοιγός ruin, havoc 1 (13.3) (0.017) (0.18) too few
ἀνδροκτασία slaughter of men 1 (13.3) (0.019) (0.05) too few
ὅμαδος a noise, din 1 (13.3) (0.02) (0.16) too few
κλειτός renowned, famous (cp κλεινός) 1 (13.3) (0.02) (0.18) too few
χαράσσω to make sharp 1 (13.3) (0.02) (0.04) too few
ἔντοσθε from within 1 (13.3) (0.02) (0.27) too few
ἐσσύμενος hurrying, vehement, eager, impetuous 2 (26.5) (0.02) (0.23)
γαμψῶνυξ with crooked talons 1 (13.3) (0.021) (0.04) too few
μάρπτω to catch, lay hold of, seize 2 (26.5) (0.021) (0.21)
ἄμυδις together, at the same time 1 (13.3) (0.022) (0.28) too few
ἐπεμβαίνω to step on 1 (13.3) (0.022) (0.06) too few
φατός that may be spoken 1 (13.3) (0.022) (0.07) too few
ὄβριμος strong, mighty 1 (13.3) (0.023) (0.25) too few
μελία the ash 1 (13.3) (0.025) (0.15) too few
αἶθοψ fiery-looking 1 (13.3) (0.025) (0.28) too few
Τραχίς Trachis 1 (13.3) (0.026) (0.16) too few
προλείπω to go forth and leave, to leave behind, forsake, abandon 1 (13.3) (0.027) (0.15) too few
ἱμερόεις exciting love 1 (13.3) (0.028) (0.15) too few
στίξ a row, line, rank 1 (13.3) (0.028) (0.35) too few
Κύκνος Cycnus 1 (13.3) (0.029) (0.04) too few
κρήδεμνον a veil 1 (13.3) (0.029) (0.12) too few
λείβω to pour, pour forth 1 (13.3) (0.033) (0.21) too few
αἰγίς the aegis 1 (13.3) (0.034) (0.15) too few
περίφρων very thoughtful, very careful, notable 1 (13.3) (0.034) (0.43) too few
Μυρμιδόνες Myrmidons (sg. a Myrmidon, or their mythical ancestor M.) 1 (13.3) (0.035) (0.33) too few
ἀκτή2 corn 1 (13.3) (0.038) (0.2) too few
δαίω2 to divide 1 (13.3) (0.038) (0.11) too few
Ἑλίκη Helice 1 (13.3) (0.038) (0.06) too few
φόρμιγξ the phorminx 1 (13.3) (0.039) (0.33) too few
θύελλα a furious storm, hurricane 1 (13.3) (0.04) (0.25) too few
ἀγλαΐα splendour, beauty 1 (13.3) (0.041) (0.18) too few
βρίθω to be heavy 3 (39.8) (0.041) (0.17)
Πύλας Pylas, son of Cleson king of Megara 1 (13.3) (0.041) (0.25) too few
πέδιλον sandals 1 (13.3) (0.042) (0.21) too few
χάρμα (a source of) joy, delight 1 (13.3) (0.043) (0.2) too few
ἀσπάσιος welcome, gladly welcomed 1 (13.3) (0.043) (0.27) too few
Ἰόλαος Iolaus 1 (13.3) (0.044) (0.07) too few
μεγαλήτωρ great-hearted, heroic 1 (13.3) (0.044) (0.51) too few
νόσφι aloof, apart, afar, away 1 (13.3) (0.045) (0.56) too few
μάρναμαι to fight, do battle 1 (13.3) (0.046) (0.54) too few
οὐτάω to wound, hurt, hit 1 (13.3) (0.048) (0.66) too few
μεγάθυμος high-minded 1 (13.3) (0.049) (0.57) too few
πέρθω to waste, ravage, sack, destroy 1 (13.3) (0.049) (0.32) too few
ἐλάτη the silver fir, pinus picea 1 (13.3) (0.05) (0.19) too few
μειδάω to smile 1 (13.3) (0.05) (0.23) too few
προπάροιθε before, in front of 1 (13.3) (0.05) (0.55) too few
παλάμη the palm of the hand, the hand 1 (13.3) (0.053) (0.32) too few
κασίγνητος a brother; adj of a brother; sibling 1 (13.3) (0.053) (0.55) too few
ὁμός one and the same, common, joint 1 (13.3) (0.054) (0.11) too few
ὄσσα a rumour 1 (13.3) (0.056) (0.63) too few
ἴκελος like, resembling 1 (13.3) (0.056) (0.44) too few
σάκος a shield 3 (39.8) (0.057) (0.7)
σέλας a bright flame, blaze, light 2 (26.5) (0.059) (0.24)
ἐπίσχω to hold 1 (13.3) (0.059) (0.16) too few
Ἀμφιτρύων Amphitryo 1 (13.3) (0.062) (0.15) too few
γλαυκῶπις with gleaming eyes, brighteyed 3 (39.8) (0.062) (0.77)
Γοργώ the Gorgon 1 (13.3) (0.063) (0.13) too few
δαίω to light up, make to burn, kindle 2 (26.5) (0.064) (0.32)
αἴθω to light up, kindle 2 (26.5) (0.065) (0.38)
φέρτατος bravest, best 1 (13.3) (0.065) (0.51) too few
ὄσσε the two eyes 3 (39.8) (0.066) (0.61)
εὖτε when, at the time when 1 (13.3) (0.07) (0.58) too few
ἰδέ and 1 (13.3) (0.071) (0.36) too few
φαεινός shining, beaming, radiant 1 (13.3) (0.076) (0.77) too few
θρῴσκω to leap, spring 2 (26.5) (0.079) (0.44)
πτερόεις feathered, winged 2 (26.5) (0.079) (1.06)
κλυτός heard of: renowned, famous 1 (13.3) (0.081) (0.85) too few
μέμονα to wish eagerly, to yearn, strive, be fain 1 (13.3) (0.081) (1.08) too few
ἀμύμων blameless, noble, excellent 1 (13.3) (0.082) (0.92) too few
κῆρ the heart 2 (26.5) (0.083) (0.84)
τοκεύς one who begets, a father 1 (13.3) (0.084) (0.66) too few
ὅθι where 1 (13.3) (0.091) (0.96) too few
κονία dust, a cloud of dust 1 (13.3) (0.091) (0.55) too few
ἄχθος a weight, burden, load 1 (13.3) (0.092) (0.13) too few
τῆλε at a distance, far off, far away 1 (13.3) (0.092) (0.92) too few
Τάρταρος Tartarus 1 (13.3) (0.093) (0.15) too few
συλάω to strip off 1 (13.3) (0.094) (0.36) too few
στάχυς an ear of corn 1 (13.3) (0.094) (0.09) too few
ἀνδροφόνος man-slaying 1 (13.3) (0.094) (0.19) too few
πέπων cooked by the sun, ripe, mellow 1 (13.3) (0.096) (0.19) too few
δελφίς the dolphin 1 (13.3) (0.097) (0.13) too few
ἀκτέα the elder-tree 1 (13.3) (0.097) (0.37) too few
Φοῖβος Phoebus 1 (13.3) (0.097) (0.82) too few
Πυθώ Pytho, the region of Delphi 1 (13.3) (0.098) (0.32) too few
μελαίνω to blacken 1 (13.3) (0.098) (0.04) too few
προσαυδάω to speak to, address, accost 1 (13.3) (0.099) (1.39) too few
δαΐς fire-brand, pinetorch 1 (13.3) (0.1) (0.18) too few
σθένος strength, might 1 (13.3) (0.101) (0.63) too few
ἐξάρχω to begin with, make a beginning of 1 (13.3) (0.102) (0.12) too few
ἀχεύω grieving, sorrowing, mourning 1 (13.3) (0.103) (1.13) too few
δέρκομαι to see clearly, see 2 (26.5) (0.105) (0.42)
ἡνία reins 1 (13.3) (0.107) (0.32) too few
ἄλοχος a bedfellow, spouse, wife 1 (13.3) (0.108) (0.98) too few
ἄλκιμος strong, stout 1 (13.3) (0.108) (0.54) too few
ὀϊστός arrow 1 (13.3) (0.111) (0.77) too few
σφός their, their own, belonging to them 1 (13.3) (0.112) (0.77) too few
ἕλιξ2 anything which assumes a spiral shape 1 (13.3) (0.115) (0.13) too few
ἄρδω to water 1 (13.3) (0.118) (0.24) too few
αἰνός dread, dire, grim 1 (13.3) (0.119) (1.06) too few
σῆμα a sign, mark, token 1 (13.3) (0.119) (0.69) too few
φιλότης friendship, love, affection 1 (13.3) (0.121) (0.8) too few
αἶψα quick, with speed, on a sudden 2 (26.5) (0.121) (1.5)
ἀπορρίπτω to throw away, put away 1 (13.3) (0.121) (0.16) too few
πρανής with the face downwards, lying on the front, falling forwards 1 (13.3) (0.125) (0.19) too few
πόσις2 a drinking, drink, beverage 1 (13.3) (0.126) (0.28) too few
τώς so, in this wise 1 (13.3) (0.126) (0.13) too few
ἄτερ without 1 (13.3) (0.127) (0.3) too few
ἕλιξ twisted, curved 1 (13.3) (0.129) (0.17) too few
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 1 (13.3) (0.13) (0.41) too few
σταφυλή a bunch of grapes 1 (13.3) (0.131) (0.04) too few
τεῦχος a tool, implement 1 (13.3) (0.131) (1.6) too few
Λοκρός Locrian 1 (13.3) (0.139) (0.75) too few
χαμαί on the earth, on the ground 1 (13.3) (0.139) (0.58) too few
ἔχις an adder, viper 1 (13.3) (0.147) (0.15) too few
λάμπω to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant 2 (26.5) (0.148) (0.44)
βρῶσις meat 1 (13.3) (0.153) (0.15) too few
ἱκέτης one who comes to seek protection, a suppliant 1 (13.3) (0.161) (0.57) too few
δίφρος the chariot (board); seat 3 (39.8) (0.163) (0.85)
ἀκτή headland, foreland, promontory 1 (13.3) (0.166) (0.8) too few
προγίγνομαι to come forwards 1 (13.3) (0.171) (0.89) too few
Φωκεύς a Phocian 1 (13.3) (0.177) (0.6) too few
εὐνή a bed 1 (13.3) (0.179) (0.92) too few
Ὄλυμπος Olympus 1 (13.3) (0.181) (1.31) too few
ἄλσος a glade 1 (13.3) (0.187) (0.44) too few
σείω to shake, move to and fro 1 (13.3) (0.187) (0.29) too few
ἔγχος a spear, lance 4 (53.1) (0.189) (1.94)
δαίς feast 1 (13.3) (0.193) (0.97) too few
χῶρος2 north-west wind 1 (13.3) (0.197) (0.99) too few
Ἥφαιστος Hephaestus, god of fire 1 (13.3) (0.201) (0.77) too few
ὄρνυμι to stir, stir up 2 (26.5) (0.203) (2.44)
σεύω to put in quick motion: to drive, hunt, chase away 2 (26.5) (0.203) (0.94)
καταπίπτω to fall 1 (13.3) (0.203) (0.31) too few
κύκνος a swan 1 (13.3) (0.204) (0.1) too few
γυμνόω to strip naked 1 (13.3) (0.205) (0.18) too few
ῥύομαι to draw to oneself 1 (13.3) (0.212) (0.57) too few
λᾶας stone 1 (13.3) (0.215) (1.04) too few
Ἡράκλειος of Hercules 1 (13.3) (0.218) (0.38) too few
Δημήτηρ Demeter 1 (13.3) (0.236) (0.58) too few
τίω to pay honour to 2 (26.5) (0.236) (1.17)
ὠκύς quick, swift, fleet 1 (13.3) (0.237) (1.81) too few
ἀργύρεος silver, of silver 3 (39.8) (0.274) (0.63)
ἀοιδή song, a singing 1 (13.3) (0.28) (0.84) too few
δόλος a bait, trap, cunning 1 (13.3) (0.287) (0.88) too few
χῶρος a piece of ground, ground, place 1 (13.3) (0.303) (1.55) too few
πόσις a husband, spouse, mate 1 (13.3) (0.313) (1.06) too few
ἐρύω2 protect, guard 1 (13.3) (0.319) (0.91) too few
ἀγείρω to bring together, gather together 1 (13.3) (0.329) (0.79) too few
βρότος blood that has run from a wound, gore 1 (13.3) (0.343) (1.56) too few
ἀραρίσκω to join, join together, fasten 1 (13.3) (0.345) (0.92) too few
ῥήγνυμι to break, break asunder 2 (26.5) (0.351) (0.6)
χλωρός greenish-yellow 1 (13.3) (0.354) (0.3) too few
δόμος a house; a course of stone 2 (26.5) (0.366) (2.61)
σφέτερος their own, their 2 (26.5) (0.373) (2.07)
συνόχωκα to be held together 1 (13.3) (0.401) (0.31) too few
Θῆβαι Thebes (usu. plural) 2 (26.5) (0.405) (1.29)
βροτός a mortal man 1 (13.3) (0.429) (1.9) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (13.3) (0.43) (0.69) too few
καταβάλλω to throw down, overthrow 1 (13.3) (0.442) (0.58) too few
ἑός his, her own 2 (26.5) (0.445) (1.93)
συνέχω to hold or keep together, secure; mid. to be afflicted 1 (13.3) (0.484) (0.56) too few
ἠδέ and 2 (26.5) (0.487) (4.77)
γαῖα a land, country 1 (13.3) (0.502) (3.61) too few
Διόνυσος Dionysus 1 (13.3) (0.504) (0.89) too few
ἔμπαλιν backwards, back 1 (13.3) (0.505) (0.24) too few
τίνω to pay a price 1 (13.3) (0.513) (1.22) too few
δάκρυον a tear 1 (13.3) (0.515) (1.27) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (13.3) (0.516) (0.74) too few
φύλλον a leaf; 2 (26.5) (0.521) (0.37)
γενεά race, stock, family 1 (13.3) (0.544) (0.95) too few
γῆρας old age 1 (13.3) (0.553) (0.83) too few
ἐπιβαίνω to go upon 1 (13.3) (0.555) (1.14) too few
ἄναξ a lord, master 1 (13.3) (0.563) (2.99) too few
ὦμος shoulder (with the upper arm) 2 (26.5) (0.563) (1.63)
λιμός hunger, famine 1 (13.3) (0.568) (0.45) too few
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 (13.3) (0.572) (0.65) too few
οἴχομαι to be gone, to have gone 1 (13.3) (0.581) (2.07) too few
μηρός the thigh 1 (13.3) (0.585) (0.57) too few
βωμός any raised platform, a stand 1 (13.3) (0.624) (1.06) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (13.3) (0.641) (2.44) too few
Ἄρης Ares 2 (26.5) (0.644) (2.29)
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 1 (13.3) (0.662) (1.0) too few
ὀδούς tooth 1 (13.3) (0.665) (0.52) too few
λέων a lion 1 (13.3) (0.675) (0.88) too few
πέτρα a rock, a ledge 1 (13.3) (0.682) (1.42) too few
θεά a goddess 2 (26.5) (0.712) (2.74)
θάσσων quicker, swifter 1 (13.3) (0.719) (0.67) too few
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 (13.3) (0.791) (0.79) too few
φρήν the midriff; heart, mind 2 (26.5) (0.791) (3.96)
πρόσειμι2 approach 1 (13.3) (0.794) (0.8) too few
δῶρον a gift, present 1 (13.3) (0.798) (2.13) too few
πω up to this time, yet 1 (13.3) (0.812) (1.9) too few
χορός a round dance 1 (13.3) (0.832) (2.94) too few
χαλκός copper 3 (39.8) (0.86) (1.99)
ἀτάρ but, yet 1 (13.3) (0.881) (8.18) too few
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 1 (13.3) (0.885) (1.58) too few
μάρτυς a witness 1 (13.3) (0.889) (0.54) too few
Ἀθῆναι the city of Athens 3 (39.8) (0.914) (3.9)
μιν him, her, it 1 (13.3) (0.953) (8.52) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 (13.3) (0.964) (1.05) too few
φώς a man 1 (13.3) (0.967) (1.32) too few
χαλκοῦς a copper coin 2 (26.5) (0.971) (2.29)
βία bodily strength, force, power, might 3 (39.8) (0.98) (2.59)
Ἀπόλλων Apollo 2 (26.5) (0.986) (2.42)
ὑψηλός high, lofty, high-raised 1 (13.3) (0.992) (0.9) too few
ἐμπίπτω to fall in 1 (13.3) (1.012) (1.33) too few
χρύσεος golden, of gold, decked 3 (39.8) (1.072) (2.49)
ἔπος a word 2 (26.5) (1.082) (5.8)
ἰχθύς a fish 1 (13.3) (1.082) (0.54) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (13.3) (1.109) (1.06) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (13.3) (1.141) (0.69) too few
ἀθάνατος undying, immortal 1 (13.3) (1.155) (2.91) too few
καίω to light, kindle 1 (13.3) (1.158) (1.18) too few
πλευρά a rib 1 (13.3) (1.164) (0.69) too few
ἀμφί on both sides 3 (39.8) (1.179) (5.12)
θῆλυς female 2 (26.5) (1.183) (0.69)
ἀΐδιος everlasting, eternal 1 (13.3) (1.232) (0.1) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (13.3) (1.252) (2.43) too few
Ἀθήνη Athena 3 (39.8) (1.254) (5.09)
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (13.3) (1.266) (2.18) too few
ἐντός within, inside 1 (13.3) (1.347) (1.45) too few
φόβος fear, panic, flight 2 (26.5) (1.426) (2.23)
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 1 (13.3) (1.47) (1.48) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (13.3) (1.523) (2.38) too few
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 1 (13.3) (1.525) (2.46) too few
ἀνάγω to lead up; mid. set sail 1 (13.3) (1.577) (1.51) too few
ὀξύς2 sharp, keen 1 (13.3) (1.671) (1.89) too few
βάλλω to throw 1 (13.3) (1.692) (5.49) too few
πίπτω to fall, fall down 2 (26.5) (1.713) (3.51)
θυμός the soul 1 (13.3) (1.72) (7.41) too few
πόνος work 1 (13.3) (1.767) (1.9) too few
ἔνθα there 2 (26.5) (1.873) (6.42)
καθό in so far as, according as 1 (13.3) (1.993) (2.46) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (13.3) (2.001) (3.67) too few
ἐσθίω to eat 1 (13.3) (2.007) (1.91) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (13.3) (2.014) (6.77) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (13.3) (2.021) (2.95) too few
ἡμέτερος our 1 (13.3) (2.045) (2.83) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (13.3) (2.157) (5.09) too few
κενός empty 1 (13.3) (2.157) (3.12) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (13.3) (2.299) (9.04) too few
δεινός fearful, terrible, dread, dire 3 (39.8) (2.355) (5.24)
λαός the people 2 (26.5) (2.428) (2.78)
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (13.3) (2.474) (4.78) too few
νύξ the night 1 (13.3) (2.561) (5.42) too few
ἔπειτα then, next 1 (13.3) (2.603) (7.5) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (13.3) (2.632) (2.12) too few
εὖ well 1 (13.3) (2.642) (5.92) too few
πούς a foot 1 (13.3) (2.799) (4.94) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (13.3) (2.811) (3.25) too few
αἱρέω to take, (mid.) to choose 1 (13.3) (3.052) (8.73) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 2 (26.5) (3.117) (19.2)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 (13.3) (3.216) (1.77) too few
ἵππος a horse, mare 4 (53.1) (3.33) (7.22)
ταχύς quick, swift, fleet 1 (13.3) (3.502) (6.07) too few
πόλεμος battle, fight, war 2 (26.5) (3.953) (12.13)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (13.3) (4.016) (9.32) too few
εἶδον to see 2 (26.5) (4.063) (7.0)
ἕπομαι follow 1 (13.3) (4.068) (4.18) too few
ἔοικα to be like; to look like 2 (26.5) (4.169) (5.93)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (13.3) (4.214) (1.84) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (13.3) (4.322) (6.41) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 2 (26.5) (4.36) (12.78)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 1 (13.3) (4.515) (5.86) too few
Ζεύς Zeus 3 (39.8) (4.739) (12.03)
πῦρ fire 4 (53.1) (4.894) (2.94)
ὅτε when 1 (13.3) (4.994) (7.56) too few
ἄγω to lead 1 (13.3) (5.181) (10.6) too few
καθά according as, just as 1 (13.3) (5.439) (4.28) too few
νόος mind, perception 1 (13.3) (5.507) (3.33) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 2 (26.5) (5.663) (6.23)
χείρ the hand 1 (13.3) (5.786) (10.92) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (13.3) (5.82) (8.27) too few
παῖς a child 1 (13.3) (5.845) (12.09) too few
ἔργον work 2 (26.5) (5.905) (8.65)
O! oh! 1 (13.3) (6.146) (14.88) too few
τοτέ at times, now and then 1 (13.3) (6.167) (10.26) too few
γυνή a woman 1 (13.3) (6.224) (8.98) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 6 (79.6) (6.249) (14.54)
τότε at that time, then 2 (26.5) (6.266) (11.78)
τίθημι to set, put, place 2 (26.5) (6.429) (7.71)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 (13.3) (6.432) (8.19) too few
ἔρχομαι to come 2 (26.5) (6.984) (16.46)
εἶμι come, go 2 (26.5) (7.276) (13.3)
ποτε ever, sometime 1 (13.3) (7.502) (8.73) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (13.3) (7.784) (7.56) too few
υἱός a son 3 (39.8) (7.898) (7.64)
φέρω to bear 1 (13.3) (8.129) (10.35) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (13.3) (8.435) (3.94) too few
καλός beautiful 1 (13.3) (9.11) (12.96) too few
οἶδα to know 1 (13.3) (9.863) (11.77) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (13.3) (10.005) (1.56) too few
ὅδε this 1 (13.3) (10.255) (22.93) too few
γῆ earth 1 (13.3) (10.519) (12.21) too few
ἀνήρ a man 4 (53.1) (10.82) (29.69)
ἄρα particle: 'so' 3 (39.8) (11.074) (20.24)
πόλις a city 4 (53.1) (11.245) (29.3)
μᾶλλον more, rather 1 (13.3) (11.489) (8.35) too few
δίδωμι to give 2 (26.5) (11.657) (13.85)
νῦν now at this very time 3 (39.8) (12.379) (21.84)
ἵημι to set a going, put in motion 3 (39.8) (12.618) (6.1)
οὔτε neither / nor 2 (26.5) (13.727) (16.2)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (13.3) (16.105) (11.17) too few
ὁράω to see 3 (39.8) (16.42) (18.27)
δή [interactional particle: S&H on same page] 3 (39.8) (17.728) (33.0)
τῇ here, there 2 (26.5) (18.312) (12.5)
μέγας big, great 6 (79.6) (18.419) (25.96)
ἐπεί after, since, when 1 (13.3) (19.86) (21.4) too few
οὐδέ and/but not; not even 4 (53.1) (20.427) (22.36)
τίς who? which? 1 (13.3) (21.895) (15.87) too few
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 2 (26.5) (22.709) (26.08)
ἐκεῖνος that over there, that 1 (13.3) (22.812) (17.62) too few
εἷς one 1 (13.3) (23.591) (10.36) too few
γε at least, at any rate 7 (92.8) (24.174) (31.72)
θεός god 2 (26.5) (26.466) (19.54)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 3 (39.8) (26.85) (24.12)
ἀπό from, away from. c. gen. 4 (53.1) (30.074) (22.12)
σύ you (personal pronoun) 11 (145.9) (30.359) (61.34)
either..or; than 1 (13.3) (34.073) (23.24) too few
πολύς much, many 2 (26.5) (35.28) (44.3)
φημί to say, to claim 2 (26.5) (36.921) (31.35)
ἄλλος other, another 2 (26.5) (40.264) (43.75)
ὅς2 [possessive pronoun] 3 (39.8) (47.672) (39.01)
ἔχω to have 5 (66.3) (48.945) (46.31)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 1 (13.3) (49.106) (23.97) too few
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 1 (13.3) (50.199) (32.23) too few
ἐγώ I (first person pronoun) 1 (13.3) (54.345) (87.02) too few
ἀλλά otherwise, but 2 (26.5) (54.595) (46.87)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 1 (13.3) (55.077) (29.07) too few
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 1 (13.3) (56.75) (56.58) too few
πᾶς all, the whole 3 (39.8) (59.665) (51.63)
τε and 34 (450.9) (62.106) (115.18)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 4 (53.1) (64.142) (59.77)
εἰς into, to c. acc. 2 (26.5) (66.909) (80.34)
ὡς as, how 7 (92.8) (68.814) (63.16)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 1 (13.3) (76.461) (54.75) too few
λέγω to pick; to say 1 (13.3) (90.021) (57.06) too few
τις any one, any thing, some one, some thing; 4 (53.1) (97.86) (78.95)
οὐ not 6 (79.6) (104.879) (82.22)
μέν on the one hand, on the other hand 8 (106.1) (109.727) (118.8)
γάρ for 4 (53.1) (110.606) (74.4)
ἐν in, among. c. dat. 4 (53.1) (118.207) (88.06)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 4 (53.1) (173.647) (126.45)
ὅς who, that, which: relative pronoun 24 (318.3) (208.764) (194.16)
εἰμί to be 7 (92.8) (217.261) (145.55)
δέ but 45 (596.8) (249.629) (351.92)
καί and, also 13 (172.4) (544.579) (426.61)
the 28 (371.4) (1391.018) (1055.57)

PAGINATE