Isocrates, Against Callimachus

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg002.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

710 lemmas; 3,786 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 415 (1096.1) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 124 (327.5) (544.579) (426.61)
δέ but 123 (324.9) (249.629) (351.92)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 75 (198.1) (173.647) (126.45)
οὗτος this; that 74 (195.5) (133.027) (121.95)
ὅς who, that, which: relative pronoun 70 (184.9) (208.764) (194.16)
μέν on the one hand, on the other hand 63 (166.4) (109.727) (118.8)
οὐ not 54 (142.6) (104.879) (82.22)
εἰμί to be 53 (140.0) (217.261) (145.55)
ἐγώ I (first person pronoun) 52 (137.3) (54.345) (87.02)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 51 (134.7) (44.62) (43.23)
σύ you (personal pronoun) 49 (129.4) (30.359) (61.34)
ἀλλά otherwise, but 41 (108.3) (54.595) (46.87)
γίγνομαι become, be born 37 (97.7) (53.204) (45.52)
ὡς as, how 37 (97.7) (68.814) (63.16)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 36 (95.1) (50.199) (32.23)
ἄλλος other, another 32 (84.5) (40.264) (43.75)
ἄν modal particle 31 (81.9) (32.618) (38.42)
ὑμός your 31 (81.9) (6.015) (5.65)
ποιέω to make, to do 30 (79.2) (29.319) (37.03)
ὅς2 [possessive pronoun] 27 (71.3) (47.672) (39.01)
λέγω to pick; to say 27 (71.3) (90.021) (57.06)
γάρ for 26 (68.7) (110.606) (74.4)
συνθήκη a composition 25 (66.0) (0.465) (1.33)
τις any one, any thing, some one, some thing; 24 (63.4) (97.86) (78.95)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 23 (60.8) (56.75) (56.58)
οὐδείς not one, nobody 22 (58.1) (19.346) (18.91)
πόλις a city 22 (58.1) (11.245) (29.3)
πολύς much, many 22 (58.1) (35.28) (44.3)
ἐκ from out of 20 (52.8) (54.157) (51.9)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 20 (52.8) (64.142) (59.77)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 20 (52.8) (49.106) (23.97)
εἰς into, to c. acc. 20 (52.8) (66.909) (80.34)
ὅτι2 conj.: that, because 20 (52.8) (49.49) (23.92)
ἐν in, among. c. dat. 20 (52.8) (118.207) (88.06)
ὥστε so that 18 (47.5) (10.717) (9.47)
ἔχω to have 18 (47.5) (48.945) (46.31)
οὔτε neither / nor 18 (47.5) (13.727) (16.2)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 17 (44.9) (2.021) (2.95)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 16 (42.3) (19.178) (9.89)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 16 (42.3) (22.709) (26.08)
τοιοῦτος such as this 15 (39.6) (20.677) (14.9)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 15 (39.6) (4.795) (6.12)
οὐδέ and/but not; not even 15 (39.6) (20.427) (22.36)
ἐκεῖνος that over there, that 15 (39.6) (22.812) (17.62)
μή not 14 (37.0) (50.606) (37.36)
λαμβάνω to take, seize, receive 14 (37.0) (15.895) (13.47)
οὕτως so, in this manner 14 (37.0) (28.875) (14.91)
τίη why? wherefore? 14 (37.0) (26.493) (13.95)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 13 (34.3) (2.976) (2.93)
τολμάω to undertake, take heart 13 (34.3) (1.2) (1.96)
μᾶλλον more, rather 13 (34.3) (11.489) (8.35)
κακός bad 13 (34.3) (7.257) (12.65)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 13 (34.3) (6.869) (8.08)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 12 (31.7) (21.235) (25.5)
μηδέ but not 12 (31.7) (4.628) (5.04)
ἄξιος worthy 12 (31.7) (3.181) (3.3)
νῦν now at this very time 12 (31.7) (12.379) (21.84)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 12 (31.7) (4.909) (7.73)
ἀδικέω to do wrong 12 (31.7) (2.105) (2.89)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 12 (31.7) (24.797) (21.7)
ἐμός mine 11 (29.1) (8.401) (19.01)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 11 (29.1) (0.678) (1.49)
μέγας big, great 11 (29.1) (18.419) (25.96)
πᾶς all, the whole 11 (29.1) (59.665) (51.63)
λόγος the word 11 (29.1) (29.19) (16.1)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 11 (29.1) (55.077) (29.07)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 11 (29.1) (2.488) (5.04)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 10 (26.4) (3.657) (4.98)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 10 (26.4) (6.8) (5.5)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 10 (26.4) (8.778) (7.86)
οὖν so, then, therefore 10 (26.4) (34.84) (23.41)
τοσοῦτος so large, so tall 10 (26.4) (5.396) (4.83)
ἅπας quite all, the whole 10 (26.4) (10.904) (7.0)
τε and 10 (26.4) (62.106) (115.18)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 9 (23.8) (12.401) (17.56)
πρότερος before, earlier 9 (23.8) (25.424) (23.72)
ἐπεί after, since, when 9 (23.8) (19.86) (21.4)
Καλλίμαχος Callimachus 9 (23.8) (0.091) (0.11)
Πειραιεύς Peiraeus 9 (23.8) (0.161) (0.32)
δίαιτα a way of living, mode of life 9 (23.8) (0.746) (0.41)
χρή it is fated, necessary 9 (23.8) (6.22) (4.12)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 9 (23.8) (76.461) (54.75)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 8 (21.1) (2.355) (5.24)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 8 (21.1) (6.305) (6.41)
καίτοι and indeed, and further; and yet 8 (21.1) (2.582) (1.38)
μάρτυς a witness 8 (21.1) (0.889) (0.54)
καθίστημι to set down, place 8 (21.1) (2.674) (4.86)
ἕτερος the one; the other (of two) 8 (21.1) (18.33) (7.31)
δικάζω to judge, to give judgment on 8 (21.1) (0.398) (0.45)
κατηγορέω to speak against, to accuse 8 (21.1) (3.352) (0.88)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 7 (18.5) (5.786) (1.93)
μηδείς (and not one); not one, no-one 7 (18.5) (8.165) (6.35)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 7 (18.5) (5.553) (4.46)
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 7 (18.5) (0.28) (0.38)
δραχμή a handful; a drachma 7 (18.5) (0.757) (0.25)
νόμος usage, custom, law, ordinance 7 (18.5) (5.63) (4.23)
νομίζω to have as a custom; to believe 7 (18.5) (4.613) (6.6)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 7 (18.5) (0.911) (1.33)
πάρειμι be present 7 (18.5) (5.095) (8.94)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 7 (18.5) (5.663) (6.23)
παρέχω to furnish, provide, supply 7 (18.5) (2.932) (4.24)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 7 (18.5) (12.481) (8.47)
πάσχω to experience, to suffer 7 (18.5) (6.528) (5.59)
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate 7 (18.5) (0.125) (0.07)
ἔτι yet, as yet, still, besides 7 (18.5) (11.058) (14.57)
φαίνω to bring to light, make to appear 7 (18.5) (8.435) (8.04)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 7 (18.5) (26.948) (12.74)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 6 (15.8) (0.652) (1.82)
πολίτης (fellow) citizen 6 (15.8) (1.041) (1.81)
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 6 (15.8) (1.205) (2.18)
κοινός common, shared in common 6 (15.8) (6.539) (4.41)
ψευδής lying, false 6 (15.8) (1.919) (0.44)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 6 (15.8) (9.107) (4.91)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 6 (15.8) (4.016) (9.32)
βούλομαι to will, wish, be willing 6 (15.8) (8.59) (11.98)
ἐάν if 6 (15.8) (23.689) (20.31)
τριάκοντα thirty 6 (15.8) (0.734) (1.53)
φεύγω to flee, take flight, run away 6 (15.8) (2.61) (5.45)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 6 (15.8) (1.017) (0.5)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 6 (15.8) (13.803) (8.53)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 6 (15.8) (1.467) (0.8)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 6 (15.8) (2.36) (4.52)
πρῶτος first 6 (15.8) (18.707) (16.57)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 5 (13.2) (7.241) (5.17)
either..or; than 5 (13.2) (34.073) (23.24)
ὁράω to see 5 (13.2) (16.42) (18.27)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 5 (13.2) (1.945) (1.28)
ἡμέτερος our 5 (13.2) (2.045) (2.83)
δίδωμι to give 5 (13.2) (11.657) (13.85)
ὥσπερ just as if, even as 5 (13.2) (13.207) (6.63)
χρόνος time 5 (13.2) (11.109) (9.36)
τοτέ at times, now and then 5 (13.2) (6.167) (10.26)
ἀνά up, upon 5 (13.2) (4.693) (6.06)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 5 (13.2) (2.065) (1.23)
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 5 (13.2) (0.397) (0.74)
δέω to bind, tie, fetter 5 (13.2) (17.994) (15.68)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 5 (13.2) (0.536) (0.86)
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 5 (13.2) (0.173) (0.31)
τότε at that time, then 5 (13.2) (6.266) (11.78)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 5 (13.2) (1.366) (1.96)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 5 (13.2) (2.343) (2.93)
δέκα ten 5 (13.2) (1.54) (2.42)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 5 (13.2) (0.881) (1.65)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 5 (13.2) (1.423) (3.53)
ὅσος as much/many as 5 (13.2) (13.469) (13.23)
εἰσέρχομαι to go in 5 (13.2) (1.634) (1.72)
εἶπον to speak, say 5 (13.2) (16.169) (13.73)
φάσκω to say, affirm, assert 5 (13.2) (1.561) (1.51)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 5 (13.2) (9.012) (0.6)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 5 (13.2) (17.692) (15.52)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 5 (13.2) (0.951) (1.13)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 5 (13.2) (6.432) (8.19)
πάλιν back, backwards 4 (10.6) (10.367) (6.41)
ἀφίημι to send forth, discharge 4 (10.6) (2.477) (2.96)
πώποτε ever yet 4 (10.6) (0.36) (0.57)
ἀναγκάζω to force, compel 4 (10.6) (1.36) (2.82)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 4 (10.6) (3.66) (3.87)
ὀλίγος few, little, scanty, small 4 (10.6) (5.317) (5.48)
εὑρίσκω to find 4 (10.6) (6.155) (4.65)
πολιτεύω to live as a citizen 4 (10.6) (0.349) (0.44)
εἷς one 4 (10.6) (23.591) (10.36)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 4 (10.6) (1.623) (1.45)
ὅμοιος like, resembling 4 (10.6) (10.645) (5.05)
πιστεύω to trust, trust to 4 (10.6) (3.079) (2.61)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 4 (10.6) (0.518) (0.36)
Πάτροκλος Patroclus 4 (10.6) (0.201) (1.28)
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 4 (10.6) (0.291) (0.69)
πῶς how? in what way 4 (10.6) (8.955) (6.31)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 4 (10.6) (0.646) (0.49)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 4 (10.6) (2.65) (2.84)
ἐμμένω to abide in 4 (10.6) (0.282) (0.33)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (10.6) (26.85) (24.12)
ὅταν when, whenever 4 (10.6) (9.255) (4.07)
πως somehow, in some way 4 (10.6) (9.844) (7.58)
πονηρία a bad state 4 (10.6) (0.356) (0.27)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 4 (10.6) (1.195) (1.93)
ἐπωβελία an assessment of an obol in the drachma 4 (10.6) (0.004) (0.0) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 4 (10.6) (1.186) (1.73)
φέρω to bear 4 (10.6) (8.129) (10.35)
τεκμήριον a sure signs. 4 (10.6) (0.434) (0.42)
δεῖ it is necessary 4 (10.6) (13.387) (11.02)
μεταμέλομαι feel repentance, regret 4 (10.6) (0.122) (0.27)
πλεῖστος most, largest 4 (10.6) (4.005) (5.45)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 4 (10.6) (2.388) (3.65)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 4 (10.6) (5.448) (5.3)
ἔοικα to be like; to look like 4 (10.6) (4.169) (5.93)
διαλλαγή interchange, exchange 4 (10.6) (0.056) (0.07)
διακόσιοι two hundred 4 (10.6) (0.304) (1.22)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 4 (10.6) (2.641) (2.69)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 4 (10.6) (1.706) (1.96)
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 4 (10.6) (0.535) (0.94)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 4 (10.6) (1.376) (1.54)
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 4 (10.6) (0.438) (0.35)
μιμνήσκω to remind 4 (10.6) (1.852) (2.27)
χράομαι use, experience 4 (10.6) (5.93) (6.1)
τίς who? which? 4 (10.6) (21.895) (15.87)
ἐθέλω to will, wish, purpose 4 (10.6) (4.574) (7.56)
διά through c. gen.; because of c. acc. 4 (10.6) (56.77) (30.67)
ὅτε when 4 (10.6) (4.994) (7.56)
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 4 (10.6) (0.263) (0.39)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 3 (7.9) (0.653) (0.67)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 3 (7.9) (1.527) (3.41)
ἕκαστος every, every one, each, each one 3 (7.9) (12.667) (11.08)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 3 (7.9) (1.683) (3.67)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 3 (7.9) (0.415) (0.39)
μάλιστα most 3 (7.9) (6.673) (9.11)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 3 (7.9) (2.811) (3.25)
ἄνθρωπος man, person, human 3 (7.9) (19.466) (11.67)
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 3 (7.9) (0.401) (0.38)
γε at least, at any rate 3 (7.9) (24.174) (31.72)
ἀγαθός good 3 (7.9) (9.864) (6.93)
ἀκούω to hear 3 (7.9) (6.886) (9.12)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 3 (7.9) (5.405) (7.32)
ἔπειτα then, next 3 (7.9) (2.603) (7.5)
ἄγω to lead 3 (7.9) (5.181) (10.6)
ἴσως equally, in like manner 3 (7.9) (2.15) (1.68)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 3 (7.9) (4.322) (6.41)
πόλεμος battle, fight, war 3 (7.9) (3.953) (12.13)
λύω to loose 3 (7.9) (2.411) (3.06)
ἐπιβουλεύω to plot against 3 (7.9) (0.494) (0.82)
χράω to fall upon, attack, assail 3 (7.9) (5.601) (4.92)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 3 (7.9) (5.82) (8.27)
Λακεδαιμόνιος Spartan 3 (7.9) (1.433) (8.39)
σκοπέω to look at 3 (7.9) (1.847) (2.27)
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 3 (7.9) (0.423) (0.39)
μισέω to hate 3 (7.9) (0.74) (0.66)
φημί to say, to claim 3 (7.9) (36.921) (31.35)
μικρός small, little 3 (7.9) (5.888) (3.02)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 3 (7.9) (0.825) (0.38)
ἔνιοι some 3 (7.9) (2.716) (0.95)
κατέρχομαι to go down from; return from exile 3 (7.9) (0.435) (0.61)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 3 (7.9) (4.463) (2.35)
ἀλλότριος of/belonging to another 3 (7.9) (1.341) (1.2)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 3 (7.9) (0.916) (1.28)
κύριος having power 3 (7.9) (8.273) (1.56)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 3 (7.9) (0.897) (3.1)
εἰκός like truth 3 (7.9) (1.953) (1.09)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 3 (7.9) (3.981) (2.22)
ὕστερον the afterbirth 3 (7.9) (2.598) (2.47)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 3 (7.9) (0.733) (1.36)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 3 (7.9) (5.491) (7.79)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 3 (7.9) (3.052) (8.73)
ζημιόω to cause loss 3 (7.9) (0.209) (0.24)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 3 (7.9) (2.54) (2.03)
κολάζω to curtail, dock, prune 3 (7.9) (0.677) (0.49)
δυστυχής unlucky, unfortunate 3 (7.9) (0.12) (0.07)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 3 (7.9) (1.507) (0.82)
μήν now verily, full surely 3 (7.9) (6.388) (6.4)
Κρατῖνος Cratinus 3 (7.9) (0.093) (0.04)
ζητέω to seek, seek for 3 (7.9) (5.036) (1.78)
τοίνυν therefore, accordingly 3 (7.9) (5.224) (2.04)
κρίσις a separating, power of distinguishing 3 (7.9) (1.732) (0.64)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 3 (7.9) (0.984) (1.12)
εἰσάγω to lead in 3 (7.9) (1.077) (0.92)
ὀφείλω to owe, have to pay 3 (7.9) (1.063) (1.21)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 3 (7.9) (1.407) (0.69)
δημόσιος belonging to the people 3 (7.9) (0.55) (0.78)
τύχη (good) fortune, luck, chance 3 (7.9) (1.898) (2.33)
πλείων more, larger 3 (7.9) (7.783) (7.12)
ὀλιγαρχία an oligarchy, government in the hands of a few families 3 (7.9) (0.097) (0.5)
καλός beautiful 3 (7.9) (9.11) (12.96)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 3 (7.9) (7.784) (7.56)
δημός fat 3 (7.9) (1.62) (3.58)
δικαστήριον a court of justice 3 (7.9) (0.371) (0.21)
καλέω to call, summon 3 (7.9) (10.936) (8.66)
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 3 (7.9) (0.194) (0.26)
ἀμφότερος each of two, both 3 (7.9) (4.116) (5.17)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 3 (7.9) (1.678) (2.39)
πίστις trust, belief; pledge, security 3 (7.9) (3.054) (1.94)
Λακεδαίμων Lacedaemon 3 (7.9) (1.627) (9.37)
δηλόω to make visible 2 (5.3) (4.716) (2.04)
ἔργον work 2 (5.3) (5.905) (8.65)
διαιτητής an arbitrator, umpire 2 (5.3) (0.024) (0.01)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 2 (5.3) (1.282) (4.58)
βιός a bow 2 (5.3) (3.814) (4.22)
Λύσανδρος Lysander 2 (5.3) (0.105) (0.01)
λυσιτελέω to bring profit, gain 2 (5.3) (0.132) (0.21)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (5.3) (2.333) (3.87)
ἄστυ a city, town 2 (5.3) (0.481) (2.23)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (5.3) (0.457) (0.41)
ἀληθής unconcealed, true 2 (5.3) (7.533) (3.79)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (5.3) (4.515) (5.86)
διότι for the reason that, since 2 (5.3) (2.819) (2.97)
ὀφλισκάνω to owe, to be liable to pay 2 (5.3) (0.054) (0.15)
ἔρχομαι to come 2 (5.3) (6.984) (16.46)
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 2 (5.3) (0.583) (0.75)
διώκω to pursue 2 (5.3) (1.336) (1.86)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 2 (5.3) (1.651) (2.69)
στεφανόω to wreathe, to crown 2 (5.3) (0.339) (0.46)
τιμή that which is paid in token of worth 2 (5.3) (1.962) (2.21)
Ἕλλην Hellen; Greek 2 (5.3) (2.754) (10.09)
ὅδε this 2 (5.3) (10.255) (22.93)
διδάσκω to teach 2 (5.3) (3.329) (1.88)
καθά according as, just as 2 (5.3) (5.439) (4.28)
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 2 (5.3) (0.24) (0.38)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 2 (5.3) (0.791) (0.79)
ἡμέρα day 2 (5.3) (8.416) (8.56)
εὖ well 2 (5.3) (2.642) (5.92)
ἐρῶ [I will say] 2 (5.3) (8.435) (3.94)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (5.3) (2.825) (10.15)
καταλείπω to leave behind 2 (5.3) (1.869) (2.45)
οὗ where 2 (5.3) (6.728) (4.01)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 2 (5.3) (2.437) (2.68)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 2 (5.3) (1.86) (0.99)
εἶδον to see 2 (5.3) (4.063) (7.0)
δύναμις power, might, strength 2 (5.3) (13.589) (8.54)
συμβαίνω meet, agree, happen 2 (5.3) (9.032) (7.24)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 2 (5.3) (0.935) (0.99)
ταύτῃ in this way. 2 (5.3) (2.435) (2.94)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (5.3) (5.09) (3.3)
ἐοικότως similarly, like 2 (5.3) (1.868) (1.01)
συκοφαντία vexatious or dishonest prosecution 2 (5.3) (0.095) (0.0) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 2 (5.3) (2.978) (3.52)
ζημία loss, damage 2 (5.3) (0.342) (0.38)
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 2 (5.3) (0.279) (0.21)
βίος life 2 (5.3) (3.82) (4.12)
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself 2 (5.3) (0.067) (0.14)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 2 (5.3) (0.659) (0.59)
μανθάνω to learn 2 (5.3) (3.86) (3.62)
καθό in so far as, according as 2 (5.3) (1.993) (2.46)
ἀείρω to lift, heave, raise up 2 (5.3) (1.616) (8.21)
παρασκευάζω to get ready, prepare 2 (5.3) (1.336) (3.27)
πρίν before; (after negated main clause) until 2 (5.3) (2.157) (5.09)
συμβόλαιος of or concerning contracts 2 (5.3) (0.042) (0.1)
παραγίγνομαι to come near, attend upon 2 (5.3) (1.332) (3.51)
συνάρχω to rule jointly with 2 (5.3) (0.06) (0.16)
ἐπαίρω to lift up and set on 2 (5.3) (0.55) (0.76)
ὅστε who, which 2 (5.3) (1.419) (2.72)
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 2 (5.3) (0.194) (0.03)
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 2 (5.3) (0.243) (0.35)
ἆρα particle introducing a question 2 (5.3) (1.208) (2.41)
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 2 (5.3) (0.243) (0.18)
πρόγονος a forefather, ancestor 2 (5.3) (0.412) (0.58)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (5.3) (2.734) (1.67)
σφέτερος their own, their 2 (5.3) (0.373) (2.07)
ἤδη already 2 (5.3) (8.333) (11.03)
συκοφάντης a false accuser, slanderer 2 (5.3) (0.114) (0.05)
ἐξαλείφω to plaster over; to wipe out, obliterate 2 (5.3) (0.062) (0.07)
δίς twice, doubly 2 (5.3) (0.833) (0.53)
ἐναντίος opposite 2 (5.3) (8.842) (4.42)
ἐξευρίσκω to find out, discover 2 (5.3) (0.486) (0.7)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 2 (5.3) (3.117) (19.2)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 (5.3) (13.407) (5.2)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 2 (5.3) (16.105) (11.17)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 2 (5.3) (1.264) (1.76)
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 2 (5.3) (0.374) (0.51)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 2 (5.3) (0.291) (0.31)
ὑμέτερος your, yours 2 (5.3) (0.709) (1.21)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 2 (5.3) (0.802) (0.5)
πολέμιος hostile; enemy 2 (5.3) (2.812) (8.48)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 2 (5.3) (0.663) (0.9)
ἀντεῖπον to speak against 2 (5.3) (0.164) (0.15)
μεταμέλει it repents 2 (5.3) (0.018) (0.03)
ἐπεξέρχομαι to go out against, make a sally against 2 (5.3) (0.161) (0.32)
ἐθίζω to accustom, use 2 (5.3) (0.409) (0.39)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 2 (5.3) (0.635) (0.78)
παραγράφω to write by the side 2 (5.3) (0.057) (0.01)
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 2 (5.3) (0.699) (0.99)
οἶδα to know 2 (5.3) (9.863) (11.77)
συνάχθομαι to be grieved with 2 (5.3) (0.013) (0.01)
κόσμιος well-ordered, regular, moderate 2 (5.3) (0.139) (0.15)
πολεμέω to be at war 2 (5.3) (1.096) (2.71)
λειτουργία a liturgy 2 (5.3) (0.225) (0.05)
σῴζω to save, keep 2 (5.3) (2.74) (2.88)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 2 (5.3) (0.629) (0.2)
δείδω to fear 2 (5.3) (1.45) (3.46)
καταπλέω to sail down 2 (5.3) (0.132) (0.61)
μήτε neither / nor 2 (5.3) (5.253) (5.28)
ναῦς a ship 2 (5.3) (3.843) (21.94)
καταγιγνώσκω to remark, discover 2 (5.3) (0.323) (0.3)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (5.3) (2.779) (3.98)
παραγραφή anything written beside: an exception taken 2 (5.3) (0.019) (0.0) too few
ἐμέω to vomit, throw up 2 (5.3) (0.759) (1.06)
μέρος a part, share 2 (5.3) (11.449) (6.76)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (5.3) (4.236) (5.53)
τηνικαῦτα at that time, then 2 (5.3) (0.822) (0.21)
ἐργάζομαι to work, labour 2 (5.3) (2.772) (1.58)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 2 (5.3) (1.1) (0.32)
γράφω to scratch, draw, write 2 (5.3) (7.064) (2.6)
διό wherefore, on which account 2 (5.3) (5.73) (5.96)
δημοτικός of or for the people, common; on the popular or democratic side 2 (5.3) (0.09) (0.11)
κηδεστής a connexion by marriage 2 (5.3) (0.078) (0.05)
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 2 (5.3) (0.322) (0.52)
ῥητός stated, specified 2 (5.3) (0.95) (0.21)
δύο two 2 (5.3) (1.685) (2.28)
μνημονεύω to call to mind, remember 2 (5.3) (1.526) (0.42)
στάσις a standing, the posture of standing 2 (5.3) (0.94) (0.89)
μνησικακέω to remember wrongs done one, remember past injuries 2 (5.3) (0.04) (0.08)
σχέτλιος unwearying 1 (2.6) (0.063) (0.42) too few
βασιλεύω to be king, to rule, reign 1 (2.6) (1.423) (1.37) too few
ὑπολείπω to leave remaining 1 (2.6) (0.545) (0.64) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (2.6) (2.341) (4.29) too few
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 1 (2.6) (0.141) (0.16) too few
εἶτα then, next 1 (2.6) (4.335) (1.52) too few
ἄριστος best 1 (2.6) (2.087) (4.08) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (2.6) (0.284) (0.36) too few
ὁμονοέω to be of one mind, agree together, live in harmony 1 (2.6) (0.074) (0.11) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (2.6) (1.431) (1.76) too few
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 1 (2.6) (1.083) (0.6) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (2.6) (0.525) (1.1) too few
Παλλάδιον a statue of Pallas; a court at Athens 1 (2.6) (0.028) (0.01) too few
δόξα a notion 1 (2.6) (4.474) (2.49) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (2.6) (1.907) (0.49) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (2.6) (0.865) (1.06) too few
δωρεά a gift, present 1 (2.6) (0.563) (0.54) too few
βουλή will, determination; council, senate 1 (2.6) (1.357) (1.49) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (2.6) (0.884) (1.29) too few
ἑπτακόσιοι seven hundred 1 (2.6) (0.061) (0.24) too few
κεφαλή the head 1 (2.6) (3.925) (2.84) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (2.6) (0.581) (0.97) too few
ἐκβάλλω to throw 1 (2.6) (0.986) (1.32) too few
κύκλος a ring, circle, round 1 (2.6) (3.609) (1.17) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (2.6) (0.277) (0.42) too few
προκινδυνεύω to run risk before 1 (2.6) (0.038) (0.19) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (2.6) (1.486) (1.76) too few
Ἄνυτος Anytus 1 (2.6) (0.055) (0.07) too few
ἀνήρ a man 1 (2.6) (10.82) (29.69) too few
κύριος2 a lord, master 1 (2.6) (7.519) (1.08) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (2.6) (1.101) (1.28) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (2.6) (0.541) (0.55) too few
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 1 (2.6) (0.246) (0.45) too few
ἄρα particle: 'so' 1 (2.6) (11.074) (20.24) too few
μαρτυρία witness, testimony, evidence 1 (2.6) (0.472) (0.15) too few
συμβουλεύω to advise, counsel 1 (2.6) (0.594) (1.03) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (2.6) (1.523) (2.38) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (2.6) (12.618) (6.1) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (2.6) (0.367) (0.32) too few
ἀπαντάω to meet 1 (2.6) (0.895) (0.92) too few
προστάσσω to order 1 (2.6) (1.223) (1.25) too few
ὀδυρμός a complaining, lamentation 1 (2.6) (0.034) (0.04) too few
πόσος how much? how many? 1 (2.6) (1.368) (0.5) too few
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 1 (2.6) (0.333) (0.7) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (2.6) (0.513) (0.3) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (2.6) (1.432) (0.89) too few
βέλτιστος best 1 (2.6) (0.48) (0.78) too few
ἔνοχος held in 1 (2.6) (0.114) (0.08) too few
προσβάλλω to strike 1 (2.6) (0.519) (1.04) too few
ἄτοπος out of place 1 (2.6) (2.003) (0.41) too few
συνεχής holding together 1 (2.6) (3.097) (1.77) too few
προσδοκάω to expect 1 (2.6) (0.539) (0.43) too few
εἶμι come, go 1 (2.6) (7.276) (13.3) too few
σῶμα the body 1 (2.6) (16.622) (3.34) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (2.6) (1.343) (2.27) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (2.6) (0.682) (1.26) too few
τελευταῖος last 1 (2.6) (0.835) (1.17) too few
ἄλογος without 1 (2.6) (1.824) (0.47) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (2.6) (2.051) (3.42) too few
στασιάζω to rebel, revolt, rise in rebellion 1 (2.6) (0.255) (0.71) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (2.6) (6.377) (5.2) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (2.6) (0.138) (0.2) too few
καταφυγή a refuge, place of refuge 1 (2.6) (0.063) (0.06) too few
φόνος murder, homicide, slaughter 1 (2.6) (0.724) (1.36) too few
καθοράω (to look down); to observe 1 (2.6) (0.423) (0.89) too few
καθίζω to make to sit down, seat 1 (2.6) (0.432) (0.89) too few
συμβόλαιον a mark, contract, engagement, intercourse 1 (2.6) (0.024) (0.05) too few
ἀπέχω to keep off 1 (2.6) (1.184) (1.8) too few
πανουργία knavery, roguery, villany 1 (2.6) (0.098) (0.02) too few
Λυσίμαχος Lysimachus 1 (2.6) (0.097) (0.1) too few
ῥίς the nose 1 (2.6) (0.825) (0.21) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (2.6) (3.702) (1.91) too few
Θρασύβουλος Thrasybulus 1 (2.6) (0.064) (0.18) too few
ἐπώνυμος given as a name 1 (2.6) (0.186) (0.21) too few
Κοίλη an Attic deme 1 (2.6) (0.075) (0.34) too few
τριήραρχος the captain of a trireme 1 (2.6) (0.053) (0.19) too few
προσέρχομαι to come 1 (2.6) (0.91) (0.78) too few
πέμπτος the fifth, oneself with four others 1 (2.6) (0.956) (0.54) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (2.6) (1.249) (2.89) too few
τεῖχος a wall 1 (2.6) (1.646) (5.01) too few
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 1 (2.6) (0.339) (0.53) too few
δικαστής a judge 1 (2.6) (0.639) (0.52) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (2.6) (1.979) (2.07) too few
εἰκῇ without plan 1 (2.6) (0.206) (0.27) too few
ἐλεᾶς a kind of owl 1 (2.6) (0.019) (0.02) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (2.6) (0.21) (0.72) too few
εἰσωθέω to thrust into 1 (2.6) (0.107) (0.18) too few
πολεμόω to make hostile, make an enemy of 1 (2.6) (0.385) (0.68) too few
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 1 (2.6) (0.119) (0.01) too few
ὕδωρ water 1 (2.6) (7.043) (3.14) too few
ἀναγράφω to engrave and set up 1 (2.6) (0.637) (0.13) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (2.6) (0.508) (0.56) too few
ῥίνη a file 1 (2.6) (0.313) (0.08) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (2.6) (0.84) (1.03) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (2.6) (3.714) (2.8) too few
ὁμολογία agreement 1 (2.6) (0.367) (0.66) too few
ὑφαιρέω to seize underneath 1 (2.6) (0.085) (0.14) too few
σῖτος corn, grain 1 (2.6) (0.721) (1.84) too few
ἐπιβουλή a plan against 1 (2.6) (0.402) (0.29) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (2.6) (0.224) (0.36) too few
ἐργαστήριον any place in which work is done: a workshop, manufactory 1 (2.6) (0.075) (0.02) too few
ἀντόμνυμι to swear in turn 1 (2.6) (0.003) (0.01) too few
πρόσειμι2 approach 1 (2.6) (0.794) (0.8) too few
δήμευσις confiscation of one's property 1 (2.6) (0.015) (0.0) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (2.6) (0.233) (0.38) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (2.6) (0.345) (0.75) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (2.6) (2.105) (2.59) too few
ναύτης a sailor, seaman; a fellow sailor 1 (2.6) (0.158) (0.52) too few
ἡδύς sweet 1 (2.6) (2.071) (1.82) too few
αὐτόμολος going of oneself, without bidding 1 (2.6) (0.15) (0.21) too few
θεός god 1 (2.6) (26.466) (19.54) too few
ἀζήμιος free from further payment: without loss, scot-free 1 (2.6) (0.031) (0.06) too few
ἀποτίθημι to put away, stow away 1 (2.6) (0.406) (0.37) too few
ἀδικία injustice 1 (2.6) (0.737) (0.96) too few
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 1 (2.6) (0.742) (0.63) too few
ἀντεράω to love in return 1 (2.6) (0.018) (0.03) too few
λυμαίνομαι2 to treat with indignity, to outrage, to maltreat 1 (2.6) (0.159) (0.15) too few
σώφρων of sound mind 1 (2.6) (0.638) (0.59) too few
διαρπάζω to tear in pieces 1 (2.6) (0.166) (0.45) too few
ψυχή breath, soul 1 (2.6) (11.437) (4.29) too few
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 1 (2.6) (0.217) (0.47) too few
νυνί now, at this moment 1 (2.6) (0.695) (0.41) too few
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 1 (2.6) (0.416) (0.28) too few
ἔξαρνος denying; 1 (2.6) (0.033) (0.02) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (2.6) (1.133) (0.31) too few
ὑπαγορεύω to dictate 1 (2.6) (0.067) (0.04) too few
ἐπαραρίσκω to fit to 1 (2.6) (0.042) (0.03) too few
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 1 (2.6) (0.099) (0.07) too few
κατακλείω to shut in, enclose 1 (2.6) (0.1) (0.15) too few
θάνατος death 1 (2.6) (3.384) (2.71) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (2.6) (7.547) (5.48) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (2.6) (0.333) (0.69) too few
ὑπομιμνήσκω to remind 1 (2.6) (0.333) (0.24) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (2.6) (1.325) (1.52) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (2.6) (0.311) (0.69) too few
πλέως full of 1 (2.6) (2.061) (2.5) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (2.6) (6.249) (14.54) too few
τραῦμα a wound, hurt 1 (2.6) (0.506) (0.34) too few
Γόργειος of the Gorgon 1 (2.6) (0.006) (0.02) too few
συγχέω to pour together, commingle, confound 1 (2.6) (0.315) (0.2) too few
ὀργή natural impulse 1 (2.6) (1.273) (1.39) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (2.6) (1.247) (0.72) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (2.6) (0.478) (0.58) too few
πρό before 1 (2.6) (5.786) (4.33) too few
μετριότης moderation 1 (2.6) (0.06) (0.07) too few
πρυτάνειος of/belonging to the prytanes 1 (2.6) (0.006) (0.0) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (2.6) (2.255) (0.49) too few
πρόσθεν before 1 (2.6) (1.463) (2.28) too few
αὐτόφωρος self-detected, caught in the act of theft 1 (2.6) (0.021) (0.07) too few
δεκάζω to bribe 1 (2.6) (0.007) (0.0) too few
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 1 (2.6) (0.732) (0.41) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (2.6) (2.685) (1.99) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (2.6) (1.92) (3.82) too few
Γοργόνειος a Gorgon-mask 1 (2.6) (0.002) (0.0) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (2.6) (6.88) (12.75) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (2.6) (7.612) (5.49) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (2.6) (0.763) (0.8) too few
ἄθυμος without heart, fainthearted 1 (2.6) (0.055) (0.15) too few
πολιορκέω to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege 1 (2.6) (0.595) (2.02) too few
ὑπόγυιος under one's hand, nigh at hand 1 (2.6) (0.056) (0.01) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (2.6) (0.326) (0.27) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (2.6) (1.424) (4.39) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (2.6) (2.863) (2.91) too few
μεταθέω to run after, chase 1 (2.6) (0.035) (0.01) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (2.6) (1.776) (2.8) too few
συνέρχομαι come together, meet 1 (2.6) (0.758) (0.75) too few
Ἑλλήσποντος the Hellespont 1 (2.6) (0.185) (1.09) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (2.6) (0.641) (2.44) too few
ἥκιστος least 1 (2.6) (0.653) (1.14) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (2.6) (0.261) (0.5) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (2.6) (13.567) (4.4) too few
τῇ here, there 1 (2.6) (18.312) (12.5) too few
ἔλεος pity, mercy, compassion 1 (2.6) (0.389) (0.25) too few
νόος mind, perception 1 (2.6) (5.507) (3.33) too few
ἀναγορεύω to proclaim publicly, see also ἀνεῖπον 1 (2.6) (0.221) (0.1) too few
ποτε ever, sometime 1 (2.6) (7.502) (8.73) too few
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 1 (2.6) (0.446) (0.33) too few
ἀγάπη love 1 (2.6) (0.781) (0.08) too few
ἀπογράφω to write off, copy: to enter in a list, register 1 (2.6) (0.087) (0.08) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (2.6) (5.582) (2.64) too few
συντριηραρχέω to be a συντριήραρχος 1 (2.6) (0.001) (0.0) too few
παραμένω to stay beside 1 (2.6) (0.305) (0.34) too few
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 (2.6) (17.728) (33.0) too few
ῥινός the skin 1 (2.6) (0.219) (0.11) too few
εἰσπλέω to sail into, enter 1 (2.6) (0.052) (0.27) too few
διαλλάσσω to change one with another, interchange 1 (2.6) (0.148) (0.21) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (2.6) (2.656) (1.17) too few
συναδικέω to join in wrong 1 (2.6) (0.011) (0.04) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (2.6) (4.697) (2.29) too few
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 1 (2.6) (0.171) (0.24) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (2.6) (0.902) (2.89) too few
ἱερόσυλος a temple-robber, sacrilegious person 1 (2.6) (0.029) (0.03) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (2.6) (0.39) (0.49) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (2.6) (1.698) (2.37) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (2.6) (1.283) (3.94) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (2.6) (1.255) (0.64) too few
παραπρεσβεύω to execute an embassy dishonestly 1 (2.6) (0.0) (0.0) too few
τίθημι to set, put, place 1 (2.6) (6.429) (7.71) too few
τριηραρχία the command of a trireme 1 (2.6) (0.012) (0.01) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (2.6) (3.387) (1.63) too few
δύω dunk 1 (2.6) (1.034) (2.79) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (2.6) (0.58) (1.14) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (2.6) (1.314) (6.77) too few
κακουργέω to do evil, work wickedness, deal basely 1 (2.6) (0.088) (0.17) too few
Φίλων Philo 1 (2.6) (0.084) (0.07) too few
πρόθυμος ready, willing, eager, zealous 1 (2.6) (0.52) (1.4) too few
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 1 (2.6) (0.409) (0.24) too few
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 (2.6) (1.411) (0.24) too few
ἀποτίνω to pay back, repay, return 1 (2.6) (0.088) (0.32) too few
ἀνειπεῖν to say aloud, announce, proclaim 1 (2.6) (0.041) (0.04) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (2.6) (2.014) (6.77) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (2.6) (2.254) (1.6) too few
ῥινόν a hide 1 (2.6) (0.079) (0.11) too few
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 1 (2.6) (0.347) (0.3) too few
βουλευτής a councillor, senator 1 (2.6) (0.089) (0.07) too few
τέσσαρες four 1 (2.6) (2.963) (1.9) too few
τάχα (Homer, later rare) quickly, presently; (post-Homer) perhaps 1 (2.6) (1.086) (1.41) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (2.6) (0.949) (1.25) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (2.6) (0.652) (0.95) too few
εὐθύς straight, direct 1 (2.6) (5.672) (5.93) too few
προσίημι to send to 1 (2.6) (0.675) (0.45) too few
ἀποδιδράσκω to run away 1 (2.6) (0.293) (0.41) too few
ὀδύρομαι to lament, bewail, mourn for 1 (2.6) (0.158) (0.62) too few
κατηγορία an accusation, charge 1 (2.6) (1.705) (0.35) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (2.6) (1.588) (3.52) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (2.6) (2.231) (8.66) too few
Πάμφιλος Pamphilus 1 (2.6) (0.107) (0.0) too few
διαδιδράσκω to run off, get away, escape 1 (2.6) (0.088) (0.08) too few
ἔτος a year 1 (2.6) (3.764) (3.64) too few
παραλείφω to bedaub as with ointment 1 (2.6) (0.038) (0.02) too few
εἰσαγώγιμος that can 1 (2.6) (0.006) (0.0) too few
θέσις a setting, placing, arranging 1 (2.6) (1.601) (0.25) too few
ἀνδραγαθία bravery, manly virtue, the character of a brave honest man 1 (2.6) (0.049) (0.15) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (2.6) (2.347) (7.38) too few
ἄκυρος without authority 1 (2.6) (0.067) (0.06) too few
ἄλλως in another way 1 (2.6) (3.069) (1.79) too few
ἄδηλος not seen 1 (2.6) (0.791) (0.41) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (2.6) (0.52) (0.4) too few
κατάλογος an enrolment, register, list, catalogue 1 (2.6) (0.163) (0.07) too few
δύη woe, misery, anguish, pain 1 (2.6) (0.161) (0.83) too few
παύω to make to cease 1 (2.6) (1.958) (2.55) too few
ταραχή trouble, disorder, confusion 1 (2.6) (0.397) (0.55) too few
διαρρήδην expressly, distinctly, explicitly 1 (2.6) (0.132) (0.01) too few
ἀποδέχομαι to accept from 1 (2.6) (0.524) (1.39) too few
συμπράσσω to join or help in doing 1 (2.6) (0.151) (0.3) too few
βία bodily strength, force, power, might 1 (2.6) (0.98) (2.59) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (2.6) (1.665) (2.81) too few
ὀνομάζω to name 1 (2.6) (4.121) (1.33) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (2.6) (1.897) (0.35) too few
προδότης a betrayer, traitor 1 (2.6) (0.142) (0.21) too few
O! oh! 1 (2.6) (6.146) (14.88) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (2.6) (1.365) (1.36) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (2.6) (0.591) (0.51) too few
δαπανάω to spend 1 (2.6) (0.235) (0.23) too few
παράδειγμα a pattern 1 (2.6) (1.433) (0.41) too few
ἐξέρχομαι to go out, come out 1 (2.6) (1.544) (1.49) too few
ἀδεής without fear, fearless; causing no fear 1 (2.6) (0.207) (0.46) too few
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 1 (2.6) (0.25) (0.24) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (2.6) (0.65) (0.77) too few
διαφορά difference, distinction 1 (2.6) (4.404) (1.25) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (2.6) (0.752) (0.83) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (2.6) (1.959) (1.39) too few
ἀπό from, away from. c. gen. 1 (2.6) (30.074) (22.12) too few
πλούσιος rich, wealthy, opulent 1 (2.6) (0.714) (0.68) too few
μετάστασις a removing, removal 1 (2.6) (0.115) (0.07) too few
οἷ2 whither; where (to) 1 (2.6) (0.405) (0.45) too few
ψήφων ready reckoner 1 (2.6) (0.008) (0.03) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (2.6) (0.695) (1.14) too few
ὁπότερος which of two, whether of the twain 1 (2.6) (0.376) (0.7) too few
πενία poverty, need 1 (2.6) (0.298) (0.27) too few
συντρίβω to rub together 1 (2.6) (0.232) (0.15) too few
καταπολεμέω to war down 1 (2.6) (0.042) (0.18) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (2.6) (0.283) (0.49) too few
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 1 (2.6) (0.325) (0.4) too few
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 1 (2.6) (0.827) (1.95) too few
δημοκρατία democracy, popular government 1 (2.6) (0.168) (0.55) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (2.6) (0.288) (0.56) too few
διάφορος different, unlike 1 (2.6) (2.007) (0.46) too few
διαιτάω act. to treat; to arbitrate; mid. to live (a certain way) 1 (2.6) (0.261) (0.22) too few
ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery 1 (2.6) (0.04) (0.07) too few
ἀδελφός sons of the same mother 1 (2.6) (2.887) (2.55) too few
ἀποπειράομαι to make trial, essay 1 (2.6) (0.088) (0.19) too few
ὑποκρύπτω to hide under 1 (2.6) (0.006) (0.01) too few
στρατηγός the leader 1 (2.6) (1.525) (6.72) too few
ὄμνυμι to swear 1 (2.6) (0.582) (1.07) too few
κατάγω to lead down 1 (2.6) (0.456) (0.78) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (2.6) (0.762) (0.78) too few
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 1 (2.6) (0.276) (0.3) too few
ὁμόνοια oneness of mind 1 (2.6) (0.234) (0.1) too few
Βοιωτός a Boeotian 1 (2.6) (0.275) (1.74) too few
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 1 (2.6) (0.712) (1.78) too few
ἐγγράφω to mark in 1 (2.6) (0.277) (0.1) too few
κατεῖδον to look down 1 (2.6) (0.128) (0.24) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (2.6) (8.208) (3.67) too few
πονηρός toilsome, painful, grievous 1 (2.6) (1.795) (0.65) too few
πεμπτός sent 1 (2.6) (0.859) (0.52) too few
βάρβαρος barbarous 1 (2.6) (1.886) (4.07) too few
τίμημα an estimate, valuation 1 (2.6) (0.055) (0.06) too few
ψάω to touch lightly, rub 1 (2.6) (0.012) (0.01) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (2.6) (1.067) (4.18) too few
ἀποβαίνω to step off from 1 (2.6) (0.465) (1.36) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (2.6) (1.252) (2.43) too few
συγκινδυνεύω to incur danger along with 1 (2.6) (0.012) (0.07) too few
ἔσχατος outermost 1 (2.6) (2.261) (0.9) too few
διαβολή false accusation, slander, calumny 1 (2.6) (0.284) (0.65) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (2.6) (2.176) (5.7) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (2.6) (3.721) (0.94) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (2.6) (1.141) (0.69) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (2.6) (1.277) (2.25) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (2.6) (0.164) (0.07) too few
διακελεύομαι to exhort, give orders, direct 1 (2.6) (0.053) (0.17) too few
διαμαρτυρέω use a διαμαρτυρία 1 (2.6) (0.008) (0.0) too few
λοιδορία railing, abuse 1 (2.6) (0.103) (0.11) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (2.6) (1.723) (2.13) too few
προσέτι over and above, besides 1 (2.6) (0.291) (0.2) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (2.6) (0.851) (1.32) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (2.6) (3.114) (2.65) too few
ἄσμενος well-pleased, glad 1 (2.6) (0.221) (0.58) too few
Φρυνώνδας Phrynondas 1 (2.6) (0.001) (0.0) too few
ὧπερ where 1 (2.6) (0.009) (0.0) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (2.6) (1.308) (1.44) too few

PAGINATE