Isocrates, Against Callimachus

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg002.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

710 lemmas; 3,786 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
διαιτητής an arbitrator, umpire 2 (5.3) (0.024) (0.01)
Λύσανδρος Lysander 2 (5.3) (0.105) (0.01)
παραγράφω to write by the side 2 (5.3) (0.057) (0.01)
συνάχθομαι to be grieved with 2 (5.3) (0.013) (0.01)
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate 7 (18.5) (0.125) (0.07)
Καλλίμαχος Callimachus 9 (23.8) (0.091) (0.11)
Κρατῖνος Cratinus 3 (7.9) (0.093) (0.04)
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 2 (5.3) (0.194) (0.03)
μεταμέλει it repents 2 (5.3) (0.018) (0.03)
διαλλαγή interchange, exchange 4 (10.6) (0.056) (0.07)
δυστυχής unlucky, unfortunate 3 (7.9) (0.12) (0.07)
συκοφάντης a false accuser, slanderer 2 (5.3) (0.114) (0.05)
λειτουργία a liturgy 2 (5.3) (0.225) (0.05)
κηδεστής a connexion by marriage 2 (5.3) (0.078) (0.05)
ἐξαλείφω to plaster over; to wipe out, obliterate 2 (5.3) (0.062) (0.07)
Πειραιεύς Peiraeus 9 (23.8) (0.161) (0.32)
δραχμή a handful; a drachma 7 (18.5) (0.757) (0.25)
μνησικακέω to remember wrongs done one, remember past injuries 2 (5.3) (0.04) (0.08)
δίαιτα a way of living, mode of life 9 (23.8) (0.746) (0.41)
συμβόλαιος of or concerning contracts 2 (5.3) (0.042) (0.1)
συνθήκη a composition 25 (66.0) (0.465) (1.33)
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 7 (18.5) (0.28) (0.38)
δημοτικός of or for the people, common; on the popular or democratic side 2 (5.3) (0.09) (0.11)
δικάζω to judge, to give judgment on 8 (21.1) (0.398) (0.45)
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 5 (13.2) (0.173) (0.31)
μεταμέλομαι feel repentance, regret 4 (10.6) (0.122) (0.27)
μάρτυς a witness 8 (21.1) (0.889) (0.54)
πονηρία a bad state 4 (10.6) (0.356) (0.27)
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself 2 (5.3) (0.067) (0.14)
δικαστήριον a court of justice 3 (7.9) (0.371) (0.21)
ὀφλισκάνω to owe, to be liable to pay 2 (5.3) (0.054) (0.15)
ἀντεῖπον to speak against 2 (5.3) (0.164) (0.15)
ψευδής lying, false 6 (15.8) (1.919) (0.44)
κόσμιος well-ordered, regular, moderate 2 (5.3) (0.139) (0.15)
ζημιόω to cause loss 3 (7.9) (0.209) (0.24)
συνάρχω to rule jointly with 2 (5.3) (0.06) (0.16)
ἐμμένω to abide in 4 (10.6) (0.282) (0.33)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 6 (15.8) (1.017) (0.5)
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 3 (7.9) (0.194) (0.26)
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 4 (10.6) (0.438) (0.35)
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 2 (5.3) (0.243) (0.18)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 4 (10.6) (0.518) (0.36)
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 4 (10.6) (0.263) (0.39)
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 2 (5.3) (0.629) (0.2)
τηνικαῦτα at that time, then 2 (5.3) (0.822) (0.21)
τεκμήριον a sure signs. 4 (10.6) (0.434) (0.42)
λυσιτελέω to bring profit, gain 2 (5.3) (0.132) (0.21)
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 2 (5.3) (0.279) (0.21)
ῥητός stated, specified 2 (5.3) (0.95) (0.21)
κατηγορέω to speak against, to accuse 8 (21.1) (3.352) (0.88)
πολιτεύω to live as a citizen 4 (10.6) (0.349) (0.44)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 5 (13.2) (9.012) (0.6)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 4 (10.6) (0.646) (0.49)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 3 (7.9) (0.825) (0.38)
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 3 (7.9) (0.401) (0.38)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 3 (7.9) (0.415) (0.39)
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 3 (7.9) (0.423) (0.39)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 6 (15.8) (1.467) (0.8)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 11 (29.1) (0.678) (1.49)
πώποτε ever yet 4 (10.6) (0.36) (0.57)
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 5 (13.2) (0.397) (0.74)
τολμάω to undertake, take heart 13 (34.3) (1.2) (1.96)
καταγιγνώσκω to remark, discover 2 (5.3) (0.323) (0.3)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 2 (5.3) (0.291) (0.31)
κολάζω to curtail, dock, prune 3 (7.9) (0.677) (0.49)
ἐπεξέρχομαι to go out against, make a sally against 2 (5.3) (0.161) (0.32)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 2 (5.3) (1.1) (0.32)
ὀλιγαρχία an oligarchy, government in the hands of a few families 3 (7.9) (0.097) (0.5)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 5 (13.2) (0.536) (0.86)
ἀμφισβητέω to stand apart; disagree, dispute 4 (10.6) (0.291) (0.69)
καίτοι and indeed, and further; and yet 8 (21.1) (2.582) (1.38)
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 2 (5.3) (0.243) (0.35)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 17 (44.9) (2.021) (2.95)
ὑμός your 31 (81.9) (6.015) (5.65)
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 2 (5.3) (0.24) (0.38)
ζημία loss, damage 2 (5.3) (0.342) (0.38)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 7 (18.5) (0.911) (1.33)
ἐθίζω to accustom, use 2 (5.3) (0.409) (0.39)
κατέρχομαι to go down from; return from exile 3 (7.9) (0.435) (0.61)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (5.3) (0.457) (0.41)
μνημονεύω to call to mind, remember 2 (5.3) (1.526) (0.42)
κρίσις a separating, power of distinguishing 3 (7.9) (1.732) (0.64)
μισέω to hate 3 (7.9) (0.74) (0.66)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 3 (7.9) (0.653) (0.67)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 13 (34.3) (2.976) (2.93)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 5 (13.2) (0.951) (1.13)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 3 (7.9) (1.407) (0.69)
στεφανόω to wreathe, to crown 2 (5.3) (0.339) (0.46)
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 4 (10.6) (0.535) (0.94)
ἀδικέω to do wrong 12 (31.7) (2.105) (2.89)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 5 (13.2) (2.065) (1.23)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 2 (5.3) (0.802) (0.5)
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 2 (5.3) (0.374) (0.51)
τριάκοντα thirty 6 (15.8) (0.734) (1.53)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 5 (13.2) (1.945) (1.28)
δημόσιος belonging to the people 3 (7.9) (0.55) (0.78)
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 2 (5.3) (0.322) (0.52)
δίς twice, doubly 2 (5.3) (0.833) (0.53)
ἐπιβουλεύω to plot against 3 (7.9) (0.494) (0.82)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 3 (7.9) (1.507) (0.82)
ἄξιος worthy 12 (31.7) (3.181) (3.3)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 7 (18.5) (5.786) (1.93)
πρόγονος a forefather, ancestor 2 (5.3) (0.412) (0.58)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 2 (5.3) (0.659) (0.59)
φάσκω to say, affirm, assert 5 (13.2) (1.561) (1.51)
πολίτης (fellow) citizen 6 (15.8) (1.041) (1.81)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 6 (15.8) (0.652) (1.82)
διακόσιοι two hundred 4 (10.6) (0.304) (1.22)
καταπλέω to sail down 2 (5.3) (0.132) (0.61)
εἰσάγω to lead in 3 (7.9) (1.077) (0.92)
ἔνιοι some 3 (7.9) (2.716) (0.95)
Πάτροκλος Patroclus 4 (10.6) (0.201) (1.28)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 5 (13.2) (0.881) (1.65)
εἰσέρχομαι to go in 5 (13.2) (1.634) (1.72)
ἐξευρίσκω to find out, discover 2 (5.3) (0.486) (0.7)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 4 (10.6) (1.623) (1.45)
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 6 (15.8) (1.205) (2.18)
εἰκός like truth 3 (7.9) (1.953) (1.09)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 3 (7.9) (0.984) (1.12)
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 2 (5.3) (0.583) (0.75)
ἐπαίρω to lift up and set on 2 (5.3) (0.55) (0.76)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 4 (10.6) (1.376) (1.54)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 2 (5.3) (0.635) (0.78)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 5 (13.2) (1.366) (1.96)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 2 (5.3) (0.791) (0.79)
ἀλλότριος of/belonging to another 3 (7.9) (1.341) (1.2)
ὀφείλω to owe, have to pay 3 (7.9) (1.063) (1.21)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 15 (39.6) (4.795) (6.12)
μηδέ but not 12 (31.7) (4.628) (5.04)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 3 (7.9) (0.916) (1.28)
μυρίος numberless, countless, infinite 4 (10.6) (1.186) (1.73)
στάσις a standing, the posture of standing 2 (5.3) (0.94) (0.89)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 2 (5.3) (0.663) (0.9)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 3 (7.9) (0.733) (1.36)
χρή it is fated, necessary 9 (23.8) (6.22) (4.12)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 11 (29.1) (2.488) (5.04)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 4 (10.6) (1.195) (1.93)
τοσοῦτος so large, so tall 10 (26.4) (5.396) (4.83)
δέκα ten 5 (13.2) (1.54) (2.42)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 4 (10.6) (1.706) (1.96)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 2 (5.3) (1.86) (0.99)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 2 (5.3) (0.935) (0.99)
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 2 (5.3) (0.699) (0.99)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 10 (26.4) (3.657) (4.98)
ἐοικότως similarly, like 2 (5.3) (1.868) (1.01)
κύριος having power 3 (7.9) (8.273) (1.56)
ὥστε so that 18 (47.5) (10.717) (9.47)
ἐμέω to vomit, throw up 2 (5.3) (0.759) (1.06)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 10 (26.4) (6.8) (5.5)
ἴσως equally, in like manner 3 (7.9) (2.15) (1.68)
ἡμέτερος our 5 (13.2) (2.045) (2.83)
μιμνήσκω to remind 4 (10.6) (1.852) (2.27)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 5 (13.2) (2.343) (2.93)
ζητέω to seek, seek for 3 (7.9) (5.036) (1.78)
νόμος usage, custom, law, ordinance 7 (18.5) (5.63) (4.23)
ὑμέτερος your, yours 2 (5.3) (0.709) (1.21)
παρέχω to furnish, provide, supply 7 (18.5) (2.932) (4.24)
καθίστημι to set down, place 8 (21.1) (2.674) (4.86)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 16 (42.3) (19.178) (9.89)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 13 (34.3) (6.869) (8.08)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 7 (18.5) (5.553) (4.46)
μᾶλλον more, rather 13 (34.3) (11.489) (8.35)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 12 (31.7) (4.909) (7.73)
πίστις trust, belief; pledge, security 3 (7.9) (3.054) (1.94)
πιστεύω to trust, trust to 4 (10.6) (3.079) (2.61)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 8 (21.1) (2.355) (5.24)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 4 (10.6) (2.641) (2.69)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 3 (7.9) (2.54) (2.03)
τοίνυν therefore, accordingly 3 (7.9) (5.224) (2.04)
ἅπας quite all, the whole 10 (26.4) (10.904) (7.0)
ἀναγκάζω to force, compel 4 (10.6) (1.36) (2.82)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 5 (13.2) (1.423) (3.53)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 4 (10.6) (2.65) (2.84)
κοινός common, shared in common 6 (15.8) (6.539) (4.41)
ἀφίημι to send forth, discharge 4 (10.6) (2.477) (2.96)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 3 (7.9) (3.981) (2.22)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 6 (15.8) (2.36) (4.52)
σκοπέω to look at 3 (7.9) (1.847) (2.27)
τύχη (good) fortune, luck, chance 3 (7.9) (1.898) (2.33)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 3 (7.9) (4.463) (2.35)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 10 (26.4) (8.778) (7.86)
ἐργάζομαι to work, labour 2 (5.3) (2.772) (1.58)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 3 (7.9) (1.678) (2.39)
πάσχω to experience, to suffer 7 (18.5) (6.528) (5.59)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 8 (21.1) (6.305) (6.41)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 6 (15.8) (9.107) (4.91)
ὕστερον the afterbirth 3 (7.9) (2.598) (2.47)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 (5.3) (2.734) (1.67)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 51 (134.7) (44.62) (43.23)
οὐδείς not one, nobody 22 (58.1) (19.346) (18.91)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 2 (5.3) (1.264) (1.76)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 7 (18.5) (5.663) (6.23)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 36 (95.1) (50.199) (32.23)
οὔτε neither / nor 18 (47.5) (13.727) (16.2)
μηδείς (and not one); not one, no-one 7 (18.5) (8.165) (6.35)
φεύγω to flee, take flight, run away 6 (15.8) (2.61) (5.45)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 4 (10.6) (2.388) (3.65)
ἕτερος the one; the other (of two) 8 (21.1) (18.33) (7.31)
διώκω to pursue 2 (5.3) (1.336) (1.86)
διδάσκω to teach 2 (5.3) (3.329) (1.88)
νομίζω to have as a custom; to believe 7 (18.5) (4.613) (6.6)
λαμβάνω to take, seize, receive 14 (37.0) (15.895) (13.47)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 4 (10.6) (3.66) (3.87)
κακός bad 13 (34.3) (7.257) (12.65)
τοιοῦτος such as this 15 (39.6) (20.677) (14.9)
τίη why? wherefore? 14 (37.0) (26.493) (13.95)
μικρός small, little 3 (7.9) (5.888) (3.02)
ὅταν when, whenever 4 (10.6) (9.255) (4.07)
λύω to loose 3 (7.9) (2.411) (3.06)
δηλόω to make visible 2 (5.3) (4.716) (2.04)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 5 (13.2) (7.241) (5.17)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 3 (7.9) (0.897) (3.1)
σφέτερος their own, their 2 (5.3) (0.373) (2.07)
οὕτως so, in this manner 14 (37.0) (28.875) (14.91)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 3 (7.9) (2.811) (3.25)
τιμή that which is paid in token of worth 2 (5.3) (1.962) (2.21)
ἄστυ a city, town 2 (5.3) (0.481) (2.23)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 3 (7.9) (1.527) (3.41)
δύο two 2 (5.3) (1.685) (2.28)
ἀλλά otherwise, but 41 (108.3) (54.595) (46.87)
φαίνω to bring to light, make to appear 7 (18.5) (8.435) (8.04)
εὑρίσκω to find 4 (10.6) (6.155) (4.65)
ἐκεῖνος that over there, that 15 (39.6) (22.812) (17.62)
δημός fat 3 (7.9) (1.62) (3.58)
ὅτι2 conj.: that, because 20 (52.8) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 20 (52.8) (49.106) (23.97)
ἆρα particle introducing a question 2 (5.3) (1.208) (2.41)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 7 (18.5) (12.481) (8.47)
ἀνά up, upon 5 (13.2) (4.693) (6.06)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 3 (7.9) (1.683) (3.67)
καταλείπω to leave behind 2 (5.3) (1.869) (2.45)
γίγνομαι become, be born 37 (97.7) (53.204) (45.52)
καθό in so far as, according as 2 (5.3) (1.993) (2.46)
ποιέω to make, to do 30 (79.2) (29.319) (37.03)
ἄν modal particle 31 (81.9) (32.618) (38.42)
σύ you (personal pronoun) 49 (129.4) (30.359) (61.34)
ὅμοιος like, resembling 4 (10.6) (10.645) (5.05)
πάρειμι be present 7 (18.5) (5.095) (8.94)
γράφω to scratch, draw, write 2 (5.3) (7.064) (2.6)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 4 (10.6) (5.448) (5.3)
ὥσπερ just as if, even as 5 (13.2) (13.207) (6.63)
πόλις a city 22 (58.1) (11.245) (29.3)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 2 (5.3) (2.437) (2.68)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 2 (5.3) (1.651) (2.69)
πολεμέω to be at war 2 (5.3) (1.096) (2.71)
ὅστε who, which 2 (5.3) (1.419) (2.72)
πλεῖστος most, largest 4 (10.6) (4.005) (5.45)
ἄλλος other, another 32 (84.5) (40.264) (43.75)
ὀλίγος few, little, scanty, small 4 (10.6) (5.317) (5.48)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 6 (15.8) (13.803) (8.53)
σῴζω to save, keep 2 (5.3) (2.74) (2.88)
ὅς2 [possessive pronoun] 27 (71.3) (47.672) (39.01)
λόγος the word 11 (29.1) (29.19) (16.1)
ταύτῃ in this way. 2 (5.3) (2.435) (2.94)
διότι for the reason that, since 2 (5.3) (2.819) (2.97)
ἔοικα to be like; to look like 4 (10.6) (4.169) (5.93)
οὐδέ and/but not; not even 15 (39.6) (20.427) (22.36)
οὐ not 54 (142.6) (104.879) (82.22)
χράομαι use, experience 4 (10.6) (5.93) (6.1)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 6 (15.8) (4.016) (9.32)
πῶς how? in what way 4 (10.6) (8.955) (6.31)
πάλιν back, backwards 4 (10.6) (10.367) (6.41)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 16 (42.3) (22.709) (26.08)
παρασκευάζω to get ready, prepare 2 (5.3) (1.336) (3.27)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 5 (13.2) (6.432) (8.19)
χράω to fall upon, attack, assail 3 (7.9) (5.601) (4.92)
οὗτος this; that 74 (195.5) (133.027) (121.95)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (5.3) (5.09) (3.3)
ἐγώ I (first person pronoun) 52 (137.3) (54.345) (87.02)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 75 (198.1) (173.647) (126.45)
ὡς as, how 37 (97.7) (68.814) (63.16)
ἀμφότερος each of two, both 3 (7.9) (4.116) (5.17)
ἐμός mine 11 (29.1) (8.401) (19.01)
δείδω to fear 2 (5.3) (1.45) (3.46)
παραγίγνομαι to come near, attend upon 2 (5.3) (1.332) (3.51)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 2 (5.3) (2.978) (3.52)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 12 (31.7) (24.797) (21.7)
μανθάνω to learn 2 (5.3) (3.86) (3.62)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 7 (18.5) (26.948) (12.74)
νῦν now at this very time 12 (31.7) (12.379) (21.84)
χρόνος time 5 (13.2) (11.109) (9.36)
μέν on the one hand, on the other hand 63 (166.4) (109.727) (118.8)
ἐθέλω to will, wish, purpose 4 (10.6) (4.574) (7.56)
ὅτε when 4 (10.6) (4.994) (7.56)
ἀληθής unconcealed, true 2 (5.3) (7.533) (3.79)
πως somehow, in some way 4 (10.6) (9.844) (7.58)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (5.3) (2.333) (3.87)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 9 (23.8) (12.401) (17.56)
ἐρῶ [I will say] 2 (5.3) (8.435) (3.94)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (5.3) (2.779) (3.98)
βούλομαι to will, wish, be willing 6 (15.8) (8.59) (11.98)
οὗ where 2 (5.3) (6.728) (4.01)
πολύς much, many 22 (58.1) (35.28) (44.3)
τοτέ at times, now and then 5 (13.2) (6.167) (10.26)
βίος life 2 (5.3) (3.82) (4.12)
ἔτι yet, as yet, still, besides 7 (18.5) (11.058) (14.57)
βιός a bow 2 (5.3) (3.814) (4.22)
λέγω to pick; to say 27 (71.3) (90.021) (57.06)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 12 (31.7) (21.235) (25.5)
μήν now verily, full surely 3 (7.9) (6.388) (6.4)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 3 (7.9) (4.322) (6.41)
καθά according as, just as 2 (5.3) (5.439) (4.28)
ἐναντίος opposite 2 (5.3) (8.842) (4.42)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 2 (5.3) (1.282) (4.58)
ἀγαθός good 3 (7.9) (9.864) (6.93)
οὖν so, then, therefore 10 (26.4) (34.84) (23.41)
τότε at that time, then 5 (13.2) (6.266) (11.78)
μέγας big, great 11 (29.1) (18.419) (25.96)
πλείων more, larger 3 (7.9) (7.783) (7.12)
ἐπεί after, since, when 9 (23.8) (19.86) (21.4)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 3 (7.9) (5.405) (7.32)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 23 (60.8) (56.75) (56.58)
ἔπειτα then, next 3 (7.9) (2.603) (7.5)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 3 (7.9) (7.784) (7.56)
the 415 (1096.1) (1391.018) (1055.57)
πρίν before; (after negated main clause) until 2 (5.3) (2.157) (5.09)
ἔχω to have 18 (47.5) (48.945) (46.31)
φέρω to bear 4 (10.6) (8.129) (10.35)
εἷς one 4 (10.6) (23.591) (10.36)
ἐκ from out of 20 (52.8) (54.157) (51.9)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 3 (7.9) (5.491) (7.79)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 (5.3) (13.407) (5.2)
πρότερος before, earlier 9 (23.8) (25.424) (23.72)
μήτε neither / nor 2 (5.3) (5.253) (5.28)
σχέτλιος unwearying 1 (2.6) (0.063) (0.42) too few
βασιλεύω to be king, to rule, reign 1 (2.6) (1.423) (1.37) too few
ὑπολείπω to leave remaining 1 (2.6) (0.545) (0.64) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (2.6) (2.341) (4.29) too few
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 1 (2.6) (0.141) (0.16) too few
εἶτα then, next 1 (2.6) (4.335) (1.52) too few
ἄριστος best 1 (2.6) (2.087) (4.08) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (2.6) (0.284) (0.36) too few
ὁμονοέω to be of one mind, agree together, live in harmony 1 (2.6) (0.074) (0.11) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (2.6) (1.431) (1.76) too few
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 1 (2.6) (1.083) (0.6) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (2.6) (0.525) (1.1) too few
Παλλάδιον a statue of Pallas; a court at Athens 1 (2.6) (0.028) (0.01) too few
δόξα a notion 1 (2.6) (4.474) (2.49) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (2.6) (1.907) (0.49) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (2.6) (0.865) (1.06) too few
δωρεά a gift, present 1 (2.6) (0.563) (0.54) too few
βουλή will, determination; council, senate 1 (2.6) (1.357) (1.49) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (2.6) (0.884) (1.29) too few
ἑπτακόσιοι seven hundred 1 (2.6) (0.061) (0.24) too few
κεφαλή the head 1 (2.6) (3.925) (2.84) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (2.6) (0.581) (0.97) too few
ἐκβάλλω to throw 1 (2.6) (0.986) (1.32) too few
κύκλος a ring, circle, round 1 (2.6) (3.609) (1.17) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (2.6) (0.277) (0.42) too few
προκινδυνεύω to run risk before 1 (2.6) (0.038) (0.19) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (2.6) (1.486) (1.76) too few
Ἄνυτος Anytus 1 (2.6) (0.055) (0.07) too few
ἀνήρ a man 1 (2.6) (10.82) (29.69) too few
κύριος2 a lord, master 1 (2.6) (7.519) (1.08) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (2.6) (1.101) (1.28) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (2.6) (0.541) (0.55) too few
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 1 (2.6) (0.246) (0.45) too few
ἄρα particle: 'so' 1 (2.6) (11.074) (20.24) too few
μαρτυρία witness, testimony, evidence 1 (2.6) (0.472) (0.15) too few
συμβουλεύω to advise, counsel 1 (2.6) (0.594) (1.03) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (2.6) (1.523) (2.38) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (2.6) (12.618) (6.1) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (2.6) (0.367) (0.32) too few
ἀπαντάω to meet 1 (2.6) (0.895) (0.92) too few
προστάσσω to order 1 (2.6) (1.223) (1.25) too few
ὀδυρμός a complaining, lamentation 1 (2.6) (0.034) (0.04) too few
πόσος how much? how many? 1 (2.6) (1.368) (0.5) too few
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 1 (2.6) (0.333) (0.7) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (2.6) (0.513) (0.3) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (2.6) (1.432) (0.89) too few
βέλτιστος best 1 (2.6) (0.48) (0.78) too few
ἔνοχος held in 1 (2.6) (0.114) (0.08) too few
προσβάλλω to strike 1 (2.6) (0.519) (1.04) too few
ἄτοπος out of place 1 (2.6) (2.003) (0.41) too few
συνεχής holding together 1 (2.6) (3.097) (1.77) too few
προσδοκάω to expect 1 (2.6) (0.539) (0.43) too few
εἶμι come, go 1 (2.6) (7.276) (13.3) too few
σῶμα the body 1 (2.6) (16.622) (3.34) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (2.6) (1.343) (2.27) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (2.6) (0.682) (1.26) too few
τελευταῖος last 1 (2.6) (0.835) (1.17) too few
ἄλογος without 1 (2.6) (1.824) (0.47) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (2.6) (2.051) (3.42) too few
στασιάζω to rebel, revolt, rise in rebellion 1 (2.6) (0.255) (0.71) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (2.6) (6.377) (5.2) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (2.6) (0.138) (0.2) too few
καταφυγή a refuge, place of refuge 1 (2.6) (0.063) (0.06) too few
φόνος murder, homicide, slaughter 1 (2.6) (0.724) (1.36) too few
καθοράω (to look down); to observe 1 (2.6) (0.423) (0.89) too few
καθίζω to make to sit down, seat 1 (2.6) (0.432) (0.89) too few
συμβόλαιον a mark, contract, engagement, intercourse 1 (2.6) (0.024) (0.05) too few
ἀπέχω to keep off 1 (2.6) (1.184) (1.8) too few
πανουργία knavery, roguery, villany 1 (2.6) (0.098) (0.02) too few
Λυσίμαχος Lysimachus 1 (2.6) (0.097) (0.1) too few
ῥίς the nose 1 (2.6) (0.825) (0.21) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (2.6) (3.702) (1.91) too few
Θρασύβουλος Thrasybulus 1 (2.6) (0.064) (0.18) too few
ἐπώνυμος given as a name 1 (2.6) (0.186) (0.21) too few
Κοίλη an Attic deme 1 (2.6) (0.075) (0.34) too few
τριήραρχος the captain of a trireme 1 (2.6) (0.053) (0.19) too few
προσέρχομαι to come 1 (2.6) (0.91) (0.78) too few
πέμπτος the fifth, oneself with four others 1 (2.6) (0.956) (0.54) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (2.6) (1.249) (2.89) too few
τεῖχος a wall 1 (2.6) (1.646) (5.01) too few
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 1 (2.6) (0.339) (0.53) too few
δικαστής a judge 1 (2.6) (0.639) (0.52) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (2.6) (1.979) (2.07) too few
εἰκῇ without plan 1 (2.6) (0.206) (0.27) too few
ἐλεᾶς a kind of owl 1 (2.6) (0.019) (0.02) too few
περιοράω to look over, overlook 1 (2.6) (0.21) (0.72) too few
εἰσωθέω to thrust into 1 (2.6) (0.107) (0.18) too few
πολεμόω to make hostile, make an enemy of 1 (2.6) (0.385) (0.68) too few
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 1 (2.6) (0.119) (0.01) too few
ὕδωρ water 1 (2.6) (7.043) (3.14) too few
ἀναγράφω to engrave and set up 1 (2.6) (0.637) (0.13) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (2.6) (0.508) (0.56) too few
ῥίνη a file 1 (2.6) (0.313) (0.08) too few
συκοφαντία vexatious or dishonest prosecution 2 (5.3) (0.095) (0.0) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (2.6) (0.84) (1.03) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (2.6) (3.714) (2.8) too few
ὁμολογία agreement 1 (2.6) (0.367) (0.66) too few
ὑφαιρέω to seize underneath 1 (2.6) (0.085) (0.14) too few
σῖτος corn, grain 1 (2.6) (0.721) (1.84) too few
ἐπιβουλή a plan against 1 (2.6) (0.402) (0.29) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (2.6) (0.224) (0.36) too few
ἐργαστήριον any place in which work is done: a workshop, manufactory 1 (2.6) (0.075) (0.02) too few
ἀντόμνυμι to swear in turn 1 (2.6) (0.003) (0.01) too few
πρόσειμι2 approach 1 (2.6) (0.794) (0.8) too few
δήμευσις confiscation of one's property 1 (2.6) (0.015) (0.0) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (2.6) (0.233) (0.38) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (2.6) (0.345) (0.75) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (2.6) (2.105) (2.59) too few
ναύτης a sailor, seaman; a fellow sailor 1 (2.6) (0.158) (0.52) too few
ἡδύς sweet 1 (2.6) (2.071) (1.82) too few
αὐτόμολος going of oneself, without bidding 1 (2.6) (0.15) (0.21) too few
θεός god 1 (2.6) (26.466) (19.54) too few
ἀζήμιος free from further payment: without loss, scot-free 1 (2.6) (0.031) (0.06) too few
ἀποτίθημι to put away, stow away 1 (2.6) (0.406) (0.37) too few
ἀδικία injustice 1 (2.6) (0.737) (0.96) too few
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 1 (2.6) (0.742) (0.63) too few
ἀντεράω to love in return 1 (2.6) (0.018) (0.03) too few
λυμαίνομαι2 to treat with indignity, to outrage, to maltreat 1 (2.6) (0.159) (0.15) too few
σώφρων of sound mind 1 (2.6) (0.638) (0.59) too few
διαρπάζω to tear in pieces 1 (2.6) (0.166) (0.45) too few
ψυχή breath, soul 1 (2.6) (11.437) (4.29) too few
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 1 (2.6) (0.217) (0.47) too few
νυνί now, at this moment 1 (2.6) (0.695) (0.41) too few
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 1 (2.6) (0.416) (0.28) too few
ἔξαρνος denying; 1 (2.6) (0.033) (0.02) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (2.6) (1.133) (0.31) too few
ὑπαγορεύω to dictate 1 (2.6) (0.067) (0.04) too few
ἐπαραρίσκω to fit to 1 (2.6) (0.042) (0.03) too few
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 1 (2.6) (0.099) (0.07) too few
κατακλείω to shut in, enclose 1 (2.6) (0.1) (0.15) too few
θάνατος death 1 (2.6) (3.384) (2.71) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (2.6) (7.547) (5.48) too few
καταφεύγω to flee for refuge 1 (2.6) (0.333) (0.69) too few
ὑπομιμνήσκω to remind 1 (2.6) (0.333) (0.24) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (2.6) (1.325) (1.52) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (2.6) (0.311) (0.69) too few
πλέως full of 1 (2.6) (2.061) (2.5) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (2.6) (6.249) (14.54) too few
τραῦμα a wound, hurt 1 (2.6) (0.506) (0.34) too few
Γόργειος of the Gorgon 1 (2.6) (0.006) (0.02) too few
συγχέω to pour together, commingle, confound 1 (2.6) (0.315) (0.2) too few
ὀργή natural impulse 1 (2.6) (1.273) (1.39) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (2.6) (1.247) (0.72) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (2.6) (0.478) (0.58) too few
πρό before 1 (2.6) (5.786) (4.33) too few
μετριότης moderation 1 (2.6) (0.06) (0.07) too few
πρυτάνειος of/belonging to the prytanes 1 (2.6) (0.006) (0.0) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (2.6) (2.255) (0.49) too few
πρόσθεν before 1 (2.6) (1.463) (2.28) too few
αὐτόφωρος self-detected, caught in the act of theft 1 (2.6) (0.021) (0.07) too few
δεκάζω to bribe 1 (2.6) (0.007) (0.0) too few
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 1 (2.6) (0.732) (0.41) too few
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 1 (2.6) (2.685) (1.99) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (2.6) (1.92) (3.82) too few
Γοργόνειος a Gorgon-mask 1 (2.6) (0.002) (0.0) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (2.6) (6.88) (12.75) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (2.6) (7.612) (5.49) too few
ὑπερβάλλω to throw over 1 (2.6) (0.763) (0.8) too few
ἄθυμος without heart, fainthearted 1 (2.6) (0.055) (0.15) too few
πολιορκέω to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege 1 (2.6) (0.595) (2.02) too few
ὑπόγυιος under one's hand, nigh at hand 1 (2.6) (0.056) (0.01) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (2.6) (0.326) (0.27) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (2.6) (1.424) (4.39) too few
ἐπωβελία an assessment of an obol in the drachma 4 (10.6) (0.004) (0.0) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (2.6) (2.863) (2.91) too few
μεταθέω to run after, chase 1 (2.6) (0.035) (0.01) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (2.6) (1.776) (2.8) too few
συνέρχομαι come together, meet 1 (2.6) (0.758) (0.75) too few
Ἑλλήσποντος the Hellespont 1 (2.6) (0.185) (1.09) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (2.6) (0.641) (2.44) too few
ἥκιστος least 1 (2.6) (0.653) (1.14) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (2.6) (0.261) (0.5) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (2.6) (13.567) (4.4) too few
τῇ here, there 1 (2.6) (18.312) (12.5) too few
ἔλεος pity, mercy, compassion 1 (2.6) (0.389) (0.25) too few
νόος mind, perception 1 (2.6) (5.507) (3.33) too few
ἀναγορεύω to proclaim publicly, see also ἀνεῖπον 1 (2.6) (0.221) (0.1) too few
ποτε ever, sometime 1 (2.6) (7.502) (8.73) too few
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 1 (2.6) (0.446) (0.33) too few
ἀγάπη love 1 (2.6) (0.781) (0.08) too few
ἀπογράφω to write off, copy: to enter in a list, register 1 (2.6) (0.087) (0.08) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (2.6) (5.582) (2.64) too few
συντριηραρχέω to be a συντριήραρχος 1 (2.6) (0.001) (0.0) too few
παραμένω to stay beside 1 (2.6) (0.305) (0.34) too few
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 (2.6) (17.728) (33.0) too few
ῥινός the skin 1 (2.6) (0.219) (0.11) too few
εἰσπλέω to sail into, enter 1 (2.6) (0.052) (0.27) too few
διαλλάσσω to change one with another, interchange 1 (2.6) (0.148) (0.21) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (2.6) (2.656) (1.17) too few
συναδικέω to join in wrong 1 (2.6) (0.011) (0.04) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (2.6) (4.697) (2.29) too few
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 1 (2.6) (0.171) (0.24) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (2.6) (0.902) (2.89) too few
ἱερόσυλος a temple-robber, sacrilegious person 1 (2.6) (0.029) (0.03) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (2.6) (0.39) (0.49) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (2.6) (1.698) (2.37) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (2.6) (1.283) (3.94) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (2.6) (1.255) (0.64) too few
παραπρεσβεύω to execute an embassy dishonestly 1 (2.6) (0.0) (0.0) too few
τίθημι to set, put, place 1 (2.6) (6.429) (7.71) too few
τριηραρχία the command of a trireme 1 (2.6) (0.012) (0.01) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (2.6) (3.387) (1.63) too few
δύω dunk 1 (2.6) (1.034) (2.79) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (2.6) (0.58) (1.14) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (2.6) (1.314) (6.77) too few
κακουργέω to do evil, work wickedness, deal basely 1 (2.6) (0.088) (0.17) too few
Φίλων Philo 1 (2.6) (0.084) (0.07) too few
πρόθυμος ready, willing, eager, zealous 1 (2.6) (0.52) (1.4) too few
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 1 (2.6) (0.409) (0.24) too few
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 (2.6) (1.411) (0.24) too few
ἀποτίνω to pay back, repay, return 1 (2.6) (0.088) (0.32) too few
ἀνειπεῖν to say aloud, announce, proclaim 1 (2.6) (0.041) (0.04) too few
μάλα very, very much, exceedingly 1 (2.6) (2.014) (6.77) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (2.6) (2.254) (1.6) too few
ῥινόν a hide 1 (2.6) (0.079) (0.11) too few
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 1 (2.6) (0.347) (0.3) too few
βουλευτής a councillor, senator 1 (2.6) (0.089) (0.07) too few
τέσσαρες four 1 (2.6) (2.963) (1.9) too few
τάχα (Homer, later rare) quickly, presently; (post-Homer) perhaps 1 (2.6) (1.086) (1.41) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (2.6) (0.949) (1.25) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (2.6) (0.652) (0.95) too few
εὐθύς straight, direct 1 (2.6) (5.672) (5.93) too few
προσίημι to send to 1 (2.6) (0.675) (0.45) too few
ἀποδιδράσκω to run away 1 (2.6) (0.293) (0.41) too few
ὀδύρομαι to lament, bewail, mourn for 1 (2.6) (0.158) (0.62) too few
κατηγορία an accusation, charge 1 (2.6) (1.705) (0.35) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (2.6) (1.588) (3.52) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (2.6) (2.231) (8.66) too few
Πάμφιλος Pamphilus 1 (2.6) (0.107) (0.0) too few
διαδιδράσκω to run off, get away, escape 1 (2.6) (0.088) (0.08) too few
ἔτος a year 1 (2.6) (3.764) (3.64) too few
παραλείφω to bedaub as with ointment 1 (2.6) (0.038) (0.02) too few
εἰσαγώγιμος that can 1 (2.6) (0.006) (0.0) too few
θέσις a setting, placing, arranging 1 (2.6) (1.601) (0.25) too few
ἀνδραγαθία bravery, manly virtue, the character of a brave honest man 1 (2.6) (0.049) (0.15) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (2.6) (2.347) (7.38) too few
ἄκυρος without authority 1 (2.6) (0.067) (0.06) too few
ἄλλως in another way 1 (2.6) (3.069) (1.79) too few
ἄδηλος not seen 1 (2.6) (0.791) (0.41) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (2.6) (0.52) (0.4) too few
κατάλογος an enrolment, register, list, catalogue 1 (2.6) (0.163) (0.07) too few
δύη woe, misery, anguish, pain 1 (2.6) (0.161) (0.83) too few
παύω to make to cease 1 (2.6) (1.958) (2.55) too few
ταραχή trouble, disorder, confusion 1 (2.6) (0.397) (0.55) too few
διαρρήδην expressly, distinctly, explicitly 1 (2.6) (0.132) (0.01) too few
ἀποδέχομαι to accept from 1 (2.6) (0.524) (1.39) too few
συμπράσσω to join or help in doing 1 (2.6) (0.151) (0.3) too few
βία bodily strength, force, power, might 1 (2.6) (0.98) (2.59) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (2.6) (1.665) (2.81) too few
ὀνομάζω to name 1 (2.6) (4.121) (1.33) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (2.6) (1.897) (0.35) too few
προδότης a betrayer, traitor 1 (2.6) (0.142) (0.21) too few
O! oh! 1 (2.6) (6.146) (14.88) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (2.6) (1.365) (1.36) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (2.6) (0.591) (0.51) too few
δαπανάω to spend 1 (2.6) (0.235) (0.23) too few
παράδειγμα a pattern 1 (2.6) (1.433) (0.41) too few
ἐξέρχομαι to go out, come out 1 (2.6) (1.544) (1.49) too few
ἀδεής without fear, fearless; causing no fear 1 (2.6) (0.207) (0.46) too few
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 1 (2.6) (0.25) (0.24) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (2.6) (0.65) (0.77) too few
διαφορά difference, distinction 1 (2.6) (4.404) (1.25) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (2.6) (0.752) (0.83) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (2.6) (1.959) (1.39) too few
ἀπό from, away from. c. gen. 1 (2.6) (30.074) (22.12) too few
πλούσιος rich, wealthy, opulent 1 (2.6) (0.714) (0.68) too few
μετάστασις a removing, removal 1 (2.6) (0.115) (0.07) too few
οἷ2 whither; where (to) 1 (2.6) (0.405) (0.45) too few
ψήφων ready reckoner 1 (2.6) (0.008) (0.03) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (2.6) (0.695) (1.14) too few
ὁπότερος which of two, whether of the twain 1 (2.6) (0.376) (0.7) too few
πενία poverty, need 1 (2.6) (0.298) (0.27) too few
συντρίβω to rub together 1 (2.6) (0.232) (0.15) too few
καταπολεμέω to war down 1 (2.6) (0.042) (0.18) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (2.6) (0.283) (0.49) too few
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 1 (2.6) (0.325) (0.4) too few
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 1 (2.6) (0.827) (1.95) too few
παραγραφή anything written beside: an exception taken 2 (5.3) (0.019) (0.0) too few
δημοκρατία democracy, popular government 1 (2.6) (0.168) (0.55) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (2.6) (0.288) (0.56) too few
διάφορος different, unlike 1 (2.6) (2.007) (0.46) too few
διαιτάω act. to treat; to arbitrate; mid. to live (a certain way) 1 (2.6) (0.261) (0.22) too few
ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery 1 (2.6) (0.04) (0.07) too few
ἀδελφός sons of the same mother 1 (2.6) (2.887) (2.55) too few
ἀποπειράομαι to make trial, essay 1 (2.6) (0.088) (0.19) too few
ὑποκρύπτω to hide under 1 (2.6) (0.006) (0.01) too few
στρατηγός the leader 1 (2.6) (1.525) (6.72) too few
ὄμνυμι to swear 1 (2.6) (0.582) (1.07) too few
κατάγω to lead down 1 (2.6) (0.456) (0.78) too few
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 1 (2.6) (0.762) (0.78) too few
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 1 (2.6) (0.276) (0.3) too few
ὁμόνοια oneness of mind 1 (2.6) (0.234) (0.1) too few
Βοιωτός a Boeotian 1 (2.6) (0.275) (1.74) too few
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 1 (2.6) (0.712) (1.78) too few
ἐγγράφω to mark in 1 (2.6) (0.277) (0.1) too few
κατεῖδον to look down 1 (2.6) (0.128) (0.24) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (2.6) (8.208) (3.67) too few
πονηρός toilsome, painful, grievous 1 (2.6) (1.795) (0.65) too few
πεμπτός sent 1 (2.6) (0.859) (0.52) too few
βάρβαρος barbarous 1 (2.6) (1.886) (4.07) too few
τίμημα an estimate, valuation 1 (2.6) (0.055) (0.06) too few
ψάω to touch lightly, rub 1 (2.6) (0.012) (0.01) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (2.6) (1.067) (4.18) too few
ἀποβαίνω to step off from 1 (2.6) (0.465) (1.36) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (2.6) (1.252) (2.43) too few
συγκινδυνεύω to incur danger along with 1 (2.6) (0.012) (0.07) too few
ἔσχατος outermost 1 (2.6) (2.261) (0.9) too few
διαβολή false accusation, slander, calumny 1 (2.6) (0.284) (0.65) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (2.6) (2.176) (5.7) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (2.6) (3.721) (0.94) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (2.6) (1.141) (0.69) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (2.6) (1.277) (2.25) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (2.6) (0.164) (0.07) too few
διακελεύομαι to exhort, give orders, direct 1 (2.6) (0.053) (0.17) too few
διαμαρτυρέω use a διαμαρτυρία 1 (2.6) (0.008) (0.0) too few
λοιδορία railing, abuse 1 (2.6) (0.103) (0.11) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (2.6) (1.723) (2.13) too few
προσέτι over and above, besides 1 (2.6) (0.291) (0.2) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (2.6) (0.851) (1.32) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (2.6) (3.114) (2.65) too few
ἄσμενος well-pleased, glad 1 (2.6) (0.221) (0.58) too few
Φρυνώνδας Phrynondas 1 (2.6) (0.001) (0.0) too few
ὧπερ where 1 (2.6) (0.009) (0.0) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (2.6) (1.308) (1.44) too few
τῷ therefore, in this wise, thereupon 11 (29.1) (55.077) (29.07)
ὅσος as much/many as 5 (13.2) (13.469) (13.23)
μή not 14 (37.0) (50.606) (37.36)
εἶπον to speak, say 5 (13.2) (16.169) (13.73)
εἰμί to be 53 (140.0) (217.261) (145.55)
δεῖ it is necessary 4 (10.6) (13.387) (11.02)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 3 (7.9) (5.82) (8.27)
πρῶτος first 6 (15.8) (18.707) (16.57)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (5.3) (4.236) (5.53)
δίδωμι to give 5 (13.2) (11.657) (13.85)
ὅς who, that, which: relative pronoun 70 (184.9) (208.764) (194.16)
Λακεδαιμόνιος Spartan 3 (7.9) (1.433) (8.39)
δέ but 123 (324.9) (249.629) (351.92)
γάρ for 26 (68.7) (110.606) (74.4)
καλέω to call, summon 3 (7.9) (10.936) (8.66)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 3 (7.9) (3.052) (8.73)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (5.3) (4.515) (5.86)
εὖ well 2 (5.3) (2.642) (5.92)
διό wherefore, on which account 2 (5.3) (5.73) (5.96)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 20 (52.8) (64.142) (59.77)
μάλιστα most 3 (7.9) (6.673) (9.11)
ἀκούω to hear 3 (7.9) (6.886) (9.12)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 5 (13.2) (17.692) (15.52)
Λακεδαίμων Lacedaemon 3 (7.9) (1.627) (9.37)
δέω to bind, tie, fetter 5 (13.2) (17.994) (15.68)
τις any one, any thing, some one, some thing; 24 (63.4) (97.86) (78.95)
μέρος a part, share 2 (5.3) (11.449) (6.76)
ἐάν if 6 (15.8) (23.689) (20.31)
καί and, also 124 (327.5) (544.579) (426.61)
εἶδον to see 2 (5.3) (4.063) (7.0)
ἄγω to lead 3 (7.9) (5.181) (10.6)
συμβαίνω meet, agree, happen 2 (5.3) (9.032) (7.24)
ὁράω to see 5 (13.2) (16.42) (18.27)
ἕκαστος every, every one, each, each one 3 (7.9) (12.667) (11.08)
ἄνθρωπος man, person, human 3 (7.9) (19.466) (11.67)
τίς who? which? 4 (10.6) (21.895) (15.87)
εἰς into, to c. acc. 20 (52.8) (66.909) (80.34)
πόλεμος battle, fight, war 3 (7.9) (3.953) (12.13)
ἀείρω to lift, heave, raise up 2 (5.3) (1.616) (8.21)
πολέμιος hostile; enemy 2 (5.3) (2.812) (8.48)
δύναμις power, might, strength 2 (5.3) (13.589) (8.54)
ἡμέρα day 2 (5.3) (8.416) (8.56)
καλός beautiful 3 (7.9) (9.11) (12.96)
ἔργον work 2 (5.3) (5.905) (8.65)
ἐν in, among. c. dat. 20 (52.8) (118.207) (88.06)
either..or; than 5 (13.2) (34.073) (23.24)
πᾶς all, the whole 11 (29.1) (59.665) (51.63)
Ἕλλην Hellen; Greek 2 (5.3) (2.754) (10.09)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (5.3) (2.825) (10.15)
ἤδη already 2 (5.3) (8.333) (11.03)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 2 (5.3) (16.105) (11.17)
οἶδα to know 2 (5.3) (9.863) (11.77)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (10.6) (26.85) (24.12)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 9 (23.8) (76.461) (54.75)
διά through c. gen.; because of c. acc. 4 (10.6) (56.77) (30.67)
ἔρχομαι to come 2 (5.3) (6.984) (16.46)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 2 (5.3) (3.117) (19.2)
φημί to say, to claim 3 (7.9) (36.921) (31.35)
γε at least, at any rate 3 (7.9) (24.174) (31.72)
ναῦς a ship 2 (5.3) (3.843) (21.94)
ὅδε this 2 (5.3) (10.255) (22.93)
τε and 10 (26.4) (62.106) (115.18)

PAGINATE