Catenae (Novum Testamentum), Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204)

Word List

urn:cts:greekLit:tlg4102.tlg020.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,609 lemmas; 40,141 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Χριστός the anointed one, Christ 302 (75.2) (5.404) (0.04)
παράπτωμα a false step, a transgression, trespass 19 (4.7) (0.099) (0.01)
Παῦλος Paulus, Paul 66 (16.4) (1.455) (0.03)
ψαλμός a twitching 15 (3.7) (0.212) (0.01)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 44 (11.0) (1.639) (0.02)
εὐαγγέλιον the reward of good tidings 29 (7.2) (0.825) (0.01)
κατένωπα right over against, right opposite 9 (2.2) (0.014) (0.01)
ἀπείθεια disobedience 17 (4.2) (0.058) (0.01)
πορνεία fornication, prostitution 17 (4.2) (0.192) (0.01)
υἱόω make into a son 16 (4.0) (0.483) (0.01)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 123 (30.6) (3.701) (0.12)
ἐπουράνιος in heaven, heavenly 38 (9.5) (0.232) (0.04)
ἀγάπη love 79 (19.7) (0.781) (0.08)
ὀσφύς the loin 7 (1.7) (0.267) (0.01)
ἀλλαχοῦ elsewhere 13 (3.2) (0.262) (0.01)
εὐτραπελία wit, liveliness 6 (1.5) (0.014) (0.01)
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 6 (1.5) (0.33) (0.01)
Ἐφέσια the feast of Ephesian Artemis 11 (2.7) (0.053) (0.01)
θέλημα will 59 (14.7) (0.367) (0.08)
συνεγείρω to help in raising 10 (2.5) (0.02) (0.01)
ἐνώπιος face to face 5 (1.2) (0.451) (0.01)
ἄμωμος without blame, blameless 13 (3.2) (0.132) (0.02)
μυστήριον a mystery 41 (10.2) (0.695) (0.07)
περιτομή circumcision 8 (2.0) (0.319) (0.01)
ἐξεταστέος one must scrutinise 4 (1.0) (0.021) (0.01)
Σατάν Satan 4 (1.0) (0.19) (0.01)
Ἰσραηλίτης Israelite 4 (1.0) (0.11) (0.01)
ἐπίγνωσις full knowledge 11 (2.7) (0.168) (0.02)
ῥυτίς a fold 7 (1.7) (0.017) (0.01)
φραγμός a fencing in, blocking up 14 (3.5) (0.051) (0.03)
ἀναλογία proportion 7 (1.7) (0.729) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 7 (1.7) (0.293) (0.01)
εὐχάριστος winning 7 (1.7) (0.042) (0.01)
διαθήκη a disposition 10 (2.5) (0.558) (0.02)
ἄφεσις a letting go, dismissal 10 (2.5) (0.27) (0.02)
διάβολος slanderous, backbiting 23 (5.7) (0.51) (0.05)
κτίσμα anything created, a creature 3 (0.7) (0.135) (0.01)
ἦτε surely, doubtless 3 (0.7) (0.02) (0.01)
ἀμετρία excess, disproportion 3 (0.7) (0.106) (0.01)
παλαιότης antiquity, obsoleteness 3 (0.7) (0.02) (0.01)
νουθεσία admonition, warning 3 (0.7) (0.053) (0.01)
αἰχμαλωσία captivity: a body of captives 3 (0.7) (0.205) (0.01)
ἑνόω make one, unite 3 (0.7) (0.18) (0.01)
ἄσοφος unwise, foolish, silly 3 (0.7) (0.006) (0.01)
πόρνος catamite 3 (0.7) (0.053) (0.01)
κλῆσις a calling, call 14 (3.5) (0.312) (0.04)
πνεῦμα a blowing 209 (52.1) (5.838) (0.58)
ἐνέργεια action, operation, energy 23 (5.7) (5.988) (0.07)
Ἰωάννης Johannes, John 58 (14.4) (1.449) (0.17)
χρηστότης goodness, honesty 5 (1.2) (0.104) (0.01)
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 7 (1.7) (2.086) (0.02)
ἀποκαλύπτω to uncover 7 (1.7) (0.215) (0.02)
σάρξ flesh 80 (19.9) (3.46) (0.29)
ψάλλω to touch sharply, to pluck, pull, twitch 10 (2.5) (0.075) (0.04)
εὐχαριστία thankfulness, gratitude 10 (2.5) (0.125) (0.04)
ἁπλότης singleness: simplicity, frankness 4 (1.0) (0.092) (0.01)
πορισμός a providing, procuring 2 (0.5) (0.025) (0.01)
προσθήκη an addition, appendage, appendix 4 (1.0) (0.46) (0.01)
ἐξαγοράζω to buy up 4 (1.0) (0.018) (0.01)
παλέω to be disabled 2 (0.5) (0.018) (0.01)
μετουσία participation, partnership, communion 2 (0.5) (0.102) (0.01)
περιζώννυμι gird round, mid. gird oneself with 4 (1.0) (0.052) (0.01)
ἐπίγειος terrestrial 4 (1.0) (0.148) (0.01)
σφραγίζω to seal 12 (3.0) (0.079) (0.04)
ταπείνωσις humiliation, abasement, defeat 2 (0.5) (0.07) (0.01)
μεσίτης a mediator, umpire, arbitrator 2 (0.5) (0.047) (0.01)
πάροικος dwelling beside 6 (1.5) (0.038) (0.02)
ἀκολουθία a following, train 2 (0.5) (0.445) (0.01)
αὖξις growth 2 (0.5) (0.038) (0.01)
δυσωπέω to put out of countenance, put to shame 2 (0.5) (0.046) (0.01)
φράσις speech; enunciation 8 (2.0) (0.082) (0.03)
εὐλογία good 15 (3.7) (0.211) (0.06)
κτίσις a founding, foundation 12 (3.0) (0.49) (0.05)
μοιχεία adultery 5 (1.2) (0.171) (0.02)
θλῖψις pressure 5 (1.2) (0.294) (0.02)
ἐκδοχή a receiving from another, succession 5 (1.2) (0.05) (0.02)
ἐνεργέω to be in action, to operate 34 (8.5) (1.664) (0.15)
εὐχαριστέω to be thankful, return thanks 16 (4.0) (0.152) (0.07)
φωτίζω to enlighten, illuminate: to instruct, teach 8 (2.0) (0.166) (0.04)
Ἐφέσιος of Ephesus 19 (4.7) (0.143) (0.09)
εὐαγγελίζομαι to bring good news, announce them 3 (0.7) (0.205) (0.01)
κλητός called, invited, welcome 3 (0.7) (0.048) (0.01)
ὀργίλος prone to anger, irascible 3 (0.7) (0.056) (0.01)
καυχάομαι to speak loud, be loud-tongued 3 (0.7) (0.146) (0.01)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 40 (10.0) (2.47) (0.21)
πατριά lineage, pedigree, by the father's side 7 (1.7) (0.05) (0.04)
βλασφημία a profane speech 7 (1.7) (0.223) (0.04)
πανουργία knavery, roguery, villany 4 (1.0) (0.098) (0.02)
κάλυμμα a head-covering 4 (1.0) (0.076) (0.02)
ἁφή a lighting, kindling; touch 4 (1.0) (0.883) (0.02)
οἱονεί as if 17 (4.2) (0.511) (0.1)
ἀσωτία prodigality, wastefulness 5 (1.2) (0.063) (0.03)
θεμέλιος of or for the foundation; (abs.) foundation (stone) 10 (2.5) (0.295) (0.06)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 25 (6.2) (0.555) (0.15)
προσεύχομαι to offer prayers 11 (2.7) (0.285) (0.07)
ἐπαγγελία a public denunciation 46 (11.5) (0.525) (0.28)
τῆ take 18 (4.5) (1.084) (0.11)
διδασκαλία teaching, instruction, education 8 (2.0) (1.33) (0.05)
μακάριος blessed, happy 56 (14.0) (0.896) (0.38)
πικρία bitterness 12 (3.0) (0.078) (0.08)
ἀπαλγέω to feel no more pain at 5 (1.2) (0.007) (0.04)
ἀνάστασις a raising up 10 (2.5) (0.803) (0.07)
παρακύπτω to stoop sideways 2 (0.5) (0.019) (0.01)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 4 (1.0) (2.123) (0.03)
πλεονέκτης one who has 6 (1.5) (0.089) (0.04)
ὁλόκληρος complete in all parts, entire, perfect 2 (0.5) (0.196) (0.01)
αἰσθητός perceptible by the senses 3 (0.7) (2.492) (0.02)
τυχικός casual, fortuitous 2 (0.5) (0.006) (0.01)
τύπης striker 2 (0.5) (0.058) (0.01)
ἄθραυστος unbroken, unhurt 2 (0.5) (0.017) (0.01)
ἐπίτασις a stretching 2 (0.5) (0.18) (0.01)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 2 (0.5) (0.331) (0.01)
προφητεύω to be an interpreter 2 (0.5) (0.298) (0.01)
μέτοχος sharing in, partaking of 4 (1.0) (0.098) (0.03)
τομός cutting 2 (0.5) (0.042) (0.01)
φή as, just as, like 2 (0.5) (0.031) (0.01)
προσαγωγή a bringing to 8 (2.0) (0.06) (0.06)
προετοιμάζω to get ready before 2 (0.5) (0.01) (0.01)
παράβασις a going aside, deviation 2 (0.5) (0.116) (0.01)
βεβαίωσις confirmation 3 (0.7) (0.052) (0.02)
δίστομος double-mouthed, with two entrances 2 (0.5) (0.023) (0.01)
ἀθανασία immortality 6 (1.5) (0.176) (0.04)
κοπιάω to be tired, grow weary 4 (1.0) (0.093) (0.03)
woe! woe! 3 (0.7) (0.339) (0.02)
περικεφαλαία a covering for the head, a helmet, cap 2 (0.5) (0.012) (0.01)
βαβαί bless me 4 (1.0) (0.039) (0.03)
δεσποτεία the power of a master 2 (0.5) (0.042) (0.01)
διακονία the office of a διάκονος, service 4 (1.0) (0.233) (0.03)
κύριος2 a lord, master 145 (36.1) (7.519) (1.08)
δέσμιος binding 12 (3.0) (0.095) (0.1)
καθώς how 35 (8.7) (0.867) (0.28)
ἀπαλλοτριόω to estrange, alienate 9 (2.2) (0.026) (0.07)
ὑπόδειγμα a token, mark 9 (2.2) (0.233) (0.07)
νοόω convert into pure Intelligence 7 (1.7) (0.707) (0.06)
περισσεύω to be over and above 7 (1.7) (0.114) (0.06)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 13 (3.2) (1.416) (0.11)
κληρονόμος one who receives a portion 6 (1.5) (0.144) (0.05)
ἀπόκειμαι to be laid away 5 (1.2) (0.135) (0.04)
ὡσπερεί just as if 5 (1.2) (0.123) (0.04)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 53 (13.2) (1.619) (0.49)
εὐλογέω to speak well of, praise, honour 4 (1.0) (0.23) (0.04)
Τιμόθεος Timotheus 4 (1.0) (0.23) (0.04)
ἐκλαμβάνω to receive from 4 (1.0) (0.115) (0.04)
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 4 (1.0) (0.811) (0.04)
ἀγαπητός beloved 7 (1.7) (0.325) (0.07)
πλήρωμα a full measure; crew 31 (7.7) (0.318) (0.3)
σωματικός of or for the body, bodily 13 (3.2) (0.753) (0.13)
δικαίωμα an act by which wrong is set right 3 (0.7) (0.118) (0.03)
ἁμαρτωλός (adj.) sinful, (n.) sinner 3 (0.7) (0.305) (0.03)
νεῦμα a nod 3 (0.7) (0.129) (0.03)
βούλημα purpose 3 (0.7) (0.188) (0.03)
εὐωδία a sweet smell 3 (0.7) (0.161) (0.03)
τραπεζίτης one who keeps a bank, a banker 3 (0.7) (0.024) (0.03)
πάλα nugget 8 (2.0) (0.135) (0.08)
πάλη wrestling 8 (2.0) (0.139) (0.08)
ὄντως really, actually > εἰμί 13 (3.2) (0.913) (0.13)
ὁσιότης piety, holiness 5 (1.2) (0.084) (0.05)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 62 (15.4) (2.803) (0.66)
ἔκδικος without law, lawless, unjust 2 (0.5) (0.019) (0.02)
ὑπεύθυνος liable to give account for 2 (0.5) (0.074) (0.02)
εὐγνώμων of good feeling, kindhearted, considerate, reasonable, indulgent 2 (0.5) (0.073) (0.02)
πάντοτε at all times, always 4 (1.0) (0.202) (0.04)
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 4 (1.0) (0.486) (0.04)
εἰσαγωγή importation 2 (0.5) (0.092) (0.02)
δεῖνα such an one, a certain one 2 (0.5) (0.106) (0.02)
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 2 (0.5) (0.053) (0.02)
ἀστραπή a flash of lightning, lightning 4 (1.0) (0.158) (0.04)
καθαρεύω to be clean 2 (0.5) (0.06) (0.02)
ἀπειθής disobedient 2 (0.5) (0.07) (0.02)
οὖ letter omicron; translit. Lat. -u- 2 (0.5) (0.364) (0.02)
ζητητέος to be sought 8 (2.0) (0.206) (0.09)
προσφορά a bringing to, applying, application 2 (0.5) (0.11) (0.02)
γνωρίζω to make known, point out, explain 27 (6.7) (1.012) (0.3)
ὁρατός to be seen, visible 5 (1.2) (0.535) (0.06)
καταβολή a throwing 5 (1.2) (0.092) (0.06)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 49 (12.2) (1.096) (0.6)
ἀνάλογος proportionate 3 (0.7) (1.072) (0.04)
ἀνεπίληπτος not open to attack, not censured, blameless 3 (0.7) (0.047) (0.04)
ἄκαρπος without fruit, barren 3 (0.7) (0.078) (0.04)
ἐποικοδομέω to build up 3 (0.7) (0.034) (0.04)
ὑποτάσσω to place 25 (6.2) (0.402) (0.32)
σοφία skill 65 (16.2) (1.979) (0.86)
ῥιζόω to make to strike root 5 (1.2) (0.075) (0.07)
Μωυσῆς Moses 7 (1.7) (1.297) (0.1)
πανοπλία suit of armour of a ὁπλίτης 7 (1.7) (0.065) (0.1)
αἰνίσσομαι to speak in riddles 7 (1.7) (0.381) (0.1)
κεφάλαιος of the head 19 (4.7) (0.962) (0.27)
ἀδόκιμος not standing the test, spurious 2 (0.5) (0.062) (0.03)
συγκατάθεσις approval, agreement, concord 3 (0.7) (0.094) (0.04)
ἀέριος in the mist 2 (0.5) (0.033) (0.03)
δεσποτικός of or for a master; inclined to tyranny, despotic 3 (0.7) (0.071) (0.04)
ἀμφίβολος put round, encompassing 3 (0.7) (0.211) (0.04)
ἄφατος not uttered, nameless 4 (1.0) (0.052) (0.06)
ἁγιάζω hallow, make sacred 2 (0.5) (0.167) (0.03)
στήκω to stand 2 (0.5) (0.042) (0.03)
μηδέπω nor as yet, not as yet 4 (1.0) (0.256) (0.06)
θλίβω to press, squeeze, pinch 4 (1.0) (0.291) (0.06)
μνεία remembrance, memory 2 (0.5) (0.057) (0.03)
ὅπλισις equipment, accoutrement, arming 2 (0.5) (0.027) (0.03)
διάταξις disposition, arrangement 4 (1.0) (0.083) (0.06)
νοητός perceptible to the mind, thinkable 7 (1.7) (1.254) (0.1)
πονηρός toilsome, painful, grievous 43 (10.7) (1.795) (0.65)
σταυρός an upright pale 10 (2.5) (0.473) (0.15)
οἰκονομία the management of a household 20 (5.0) (0.493) (0.31)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 8 (2.0) (0.782) (0.13)
ἁπλῶς singly, in one way 32 (8.0) (3.946) (0.5)
ἐκλανθάνω to escape notice utterly 7 (1.7) (0.057) (0.11)
προσηγορία an appellation, name 6 (1.5) (0.582) (0.1)
ἄθεος without god, denying the gods 6 (1.5) (0.183) (0.1)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 35 (8.7) (1.995) (0.57)
συναγείρω to gather together, assemble 10 (2.5) (0.053) (0.16)
ἐντολή an injunction, order, command, behest 38 (9.5) (0.701) (0.63)
περίκειμαι to lie round about 4 (1.0) (0.277) (0.07)
Ἰούδας Judas 4 (1.0) (0.915) (0.07)
μονογενής only, single (child) 4 (1.0) (0.371) (0.07)
δημιουργία a making, creating 4 (1.0) (0.126) (0.07)
παρρησία freespokenness, openness, frankness 17 (4.2) (0.407) (0.29)
νεκρόω to make dead 3 (0.7) (0.077) (0.05)
Ἰουδαία Judea 3 (0.7) (0.41) (0.05)
γέννησις an engendering, producing 3 (0.7) (0.183) (0.05)
κόλασις chastisement, correction, punishment 3 (0.7) (0.416) (0.05)
ἔξοδος2 promoting the passage (med.) 3 (0.7) (0.062) (0.05)
κληρόω to appoint 3 (0.7) (0.114) (0.05)
ὁδεύω to go, travel 3 (0.7) (0.16) (0.05)
ἀφορίζω to mark off by boundaries 3 (0.7) (0.463) (0.05)
χαρακτήρ a mark engraved 3 (0.7) (0.319) (0.05)
ὑποδέω to bind under: put shoes on 5 (1.2) (0.056) (0.09)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 22 (5.5) (0.732) (0.41)
Θεόδωρος Theodorus 2 (0.5) (0.329) (0.04)
συνᾴδω to sing with 4 (1.0) (0.117) (0.07)
βλασφημέω to drop evil 2 (0.5) (0.211) (0.04)
οἰκονομέω to manage as a house steward, to manage, order, regulate 4 (1.0) (0.105) (0.07)
ἀπολούω to wash off 2 (0.5) (0.084) (0.04)
ἄτρωτος unwounded 2 (0.5) (0.038) (0.04)
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 4 (1.0) (0.135) (0.07)
στέαρ stiff fat, tallow, suet 2 (0.5) (0.341) (0.04)
σκότος darkness, gloom 26 (6.5) (0.838) (0.48)
λογόω introduce λόγος into 2 (0.5) (0.096) (0.04)
κάρφος a dry stalk 2 (0.5) (0.03) (0.04)
αἴτησις a request, demand 2 (0.5) (0.144) (0.04)
κακία badness 22 (5.5) (1.366) (0.41)
ἄγος pollution, expiation 7 (1.7) (0.219) (0.13)
δοκιμάζω to assay 7 (1.7) (0.33) (0.13)
φυσικός natural, native 5 (1.2) (3.328) (0.1)
ἑτέρωθι on the other side 5 (1.2) (0.174) (0.1)
ἐνδύω to go into 15 (3.7) (0.313) (0.29)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 8 (2.0) (0.606) (0.15)
πανταχοῦ everywhere 14 (3.5) (0.926) (0.27)
καταντάω come down to, arrive 6 (1.5) (0.16) (0.12)
πάομαι to acquire 7 (1.7) (0.096) (0.14)
θυρεός a stone put against a door, a shield shaped like a door 7 (1.7) (0.059) (0.14)
φθορά destruction, ruin, perdition 7 (1.7) (1.418) (0.14)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 28 (7.0) (1.704) (0.56)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 9 (2.2) (0.871) (0.18)
διάκονος a servant, waiting-man 5 (1.2) (0.32) (0.1)
πλάνη a wandering, roaming 5 (1.2) (0.455) (0.1)
τύπος a blow 15 (3.7) (0.945) (0.32)
ἁπλόος single, simple 39 (9.7) (6.452) (0.83)
ῥητός stated, specified 10 (2.5) (0.95) (0.21)
ἐφαρμόζω to fit on 2 (0.5) (0.378) (0.04)
εὐγένεια nobility of birth, high descent 3 (0.7) (0.141) (0.07)
ὑπηρετικός of or for doing service, menial, subordinate 3 (0.7) (0.033) (0.07)
κάρ a lock of hair (?); worthless 2 (0.5) (0.044) (0.04)
ἀναγράφω to engrave and set up 6 (1.5) (0.637) (0.13)
προγραφή a public notice 2 (0.5) (0.028) (0.04)
ᾆσμα a song, a lyric ode 2 (0.5) (0.139) (0.04)
ὡσεί just as if, as though 2 (0.5) (0.276) (0.04)
σφοδρός vehement, violent, excessive 3 (0.7) (1.283) (0.07)
μετάνοια after-thought, repentance 2 (0.5) (0.341) (0.04)
πυρόω to burn with fire, burn up 2 (0.5) (0.098) (0.04)
μετάληψις participation 2 (0.5) (0.186) (0.04)
πρόσταγμα an ordinance, command 5 (1.2) (0.282) (0.11)
πιστόω to make trustworthy 4 (1.0) (0.407) (0.09)
δύσκολος hard to satisfy with food; 3 (0.7) (0.173) (0.07)
ἐκλέπω to hatch; to peel (shell or rind) 2 (0.5) (0.032) (0.04)
σύνδεσμος a bond of union, bond, fastening 3 (0.7) (0.562) (0.07)
πτῶσις a falling, fall 2 (0.5) (0.37) (0.04)
παραβολή juxta-position, comparison 2 (0.5) (0.372) (0.04)
ἐπεισάγω to bring in besides, to bring in 2 (0.5) (0.041) (0.04)
καρδία the heart 44 (11.0) (2.87) (0.99)
δουλεύω to be a slave 20 (5.0) (0.501) (0.46)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 24 (6.0) (1.275) (0.55)
ἄνωθεν from above, from on high 16 (4.0) (1.358) (0.37)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 18 (4.5) (1.304) (0.42)
ἀσέλγεια licentiousness 5 (1.2) (0.115) (0.12)
Ἰουδαῖος a Jew 22 (5.5) (2.187) (0.52)
πληρόω to make full 41 (10.2) (1.781) (0.98)
ἡγεμονικός ready to lead 4 (1.0) (0.215) (0.1)
εὐχή a prayer, vow 12 (3.0) (0.766) (0.29)
ἀληθεύω to speak truth 4 (1.0) (0.746) (0.1)
σύμβολον a sign 4 (1.0) (0.38) (0.1)
πλάτος breadth, width 10 (2.5) (1.095) (0.24)
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 10 (2.5) (0.409) (0.24)
βιόω to live, pass one's life 12 (3.0) (0.513) (0.3)
μετριότης moderation 3 (0.7) (0.06) (0.07)
παραμυθέομαι to encourage 6 (1.5) (0.187) (0.15)
ἤτε or also 3 (0.7) (0.025) (0.07)
δήποτε at some time, once upon a time 3 (0.7) (0.265) (0.07)
σταυρόω to fence with pales; to crucify 6 (1.5) (0.319) (0.15)
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice, the primal offering 3 (0.7) (0.227) (0.07)
ὑπόδημα sandal, shoe 6 (1.5) (0.281) (0.15)
ἀποτίθημι to put away, stow away 15 (3.7) (0.406) (0.37)
ἐξουσία power 39 (9.7) (1.082) (0.97)
ἐπείπερ seeing that 6 (1.5) (0.223) (0.15)
(Cyr.) where 6 (1.5) (1.241) (0.15)
ἀνάγνωσις recognition 2 (0.5) (0.089) (0.05)
διαλογισμός a balancing of accounts 2 (0.5) (0.066) (0.05)
κρυφῇ secretly, in secret 2 (0.5) (0.02) (0.05)
εὐτέλεια cheapness 2 (0.5) (0.055) (0.05)
ἀστεῖος of the town 2 (0.5) (0.144) (0.05)
κήρυγμα that which is cried by a herald, a proclamation, public notice 8 (2.0) (0.417) (0.21)
εὔκολος easily satisfied, contented with one's food 2 (0.5) (0.194) (0.05)
πλοῦτος wealth, riches 31 (7.7) (1.072) (0.8)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 68 (16.9) (3.498) (1.79)
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 7 (1.7) (0.085) (0.18)
καινός new, fresh 22 (5.5) (0.929) (0.58)
σωτήριος saving, delivering 5 (1.2) (0.456) (0.13)
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 3 (0.7) (0.191) (0.08)
ἀθετέω to set aside 6 (1.5) (0.19) (0.16)
ἀναμάρτητος without missing, unfailing, unerring 3 (0.7) (0.084) (0.08)
δόξα a notion 91 (22.7) (4.474) (2.49)
πλεονεξία greediness, assumption, arrogance 11 (2.7) (0.337) (0.3)
χριστός to be rubbed on 4 (1.0) (0.427) (0.11)
ἴς sinew, tendon 9 (2.2) (0.943) (0.25)
ἔλεος pity, mercy, compassion 9 (2.2) (0.389) (0.25)
φανερόω to make manifest 5 (1.2) (0.21) (0.14)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 11 (2.7) (0.638) (0.31)
ὕψος height 12 (3.0) (0.539) (0.34)
ὀργή natural impulse 48 (12.0) (1.273) (1.39)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 26 (6.5) (1.348) (0.75)
ἐκλέγω to pick out; single out 14 (3.5) (0.433) (0.41)
ἀϋτέω cry, shout 3 (0.7) (0.334) (0.09)
ἀκουστέον one must hear 2 (0.5) (0.152) (0.06)
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 2 (0.5) (0.151) (0.06)
παιδαγωγός a boy-ward; 2 (0.5) (0.18) (0.06)
ἑρμηνεύω to interpret 2 (0.5) (0.377) (0.06)
μῶμος blame, ridicule, disgrace 2 (0.5) (0.062) (0.06)
πίστις trust, belief; pledge, security 65 (16.2) (3.054) (1.94)
πονηρία a bad state 9 (2.2) (0.356) (0.27)
ἀπόρρητος forbidden, secret 6 (1.5) (0.389) (0.18)
ὡσανεί as if, as it were 5 (1.2) (0.153) (0.15)
ἐπιστολή a message, command, commission 19 (4.7) (1.043) (0.6)
φορτικός of the nature of a burden 3 (0.7) (0.125) (0.1)
πολλαχοῦ in many places 3 (0.7) (0.223) (0.1)
δικαιοσύνη righteousness, justice 39 (9.7) (1.642) (1.25)
ἀλήθεια truth 62 (15.4) (3.154) (1.99)
λέξις a speaking, saying, speech 10 (2.5) (1.763) (0.32)
εἰρήνη peace, time of peace 40 (10.0) (1.348) (1.32)
σύνεσις comprehension, understanding 6 (1.5) (0.458) (0.2)
σύμβολος an augury, omen 2 (0.5) (0.287) (0.07)
οἰκειόω to make one's own 2 (0.5) (0.133) (0.07)
τρόμος a trembling, quaking, quivering 4 (1.0) (0.131) (0.13)
ἄρος use, profit, help 4 (1.0) (0.264) (0.13)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 2 (0.5) (0.255) (0.07)
μάχαιρα a large knife 12 (3.0) (0.361) (0.41)
διαίρεσις a dividing, division 5 (1.2) (1.82) (0.17)
τρόπις a ship's keel 3 (0.7) (0.071) (0.1)
ἅλυσις a chain 3 (0.7) (0.062) (0.1)
σῶμα the body 96 (23.9) (16.622) (3.34)
ὀνομάζω to name 38 (9.5) (4.121) (1.33)
ἐκλογή a picking out, choice, election 4 (1.0) (0.153) (0.14)
ἔχθρα hatred, enmity 16 (4.0) (0.288) (0.56)
κτίζω to found 17 (4.2) (0.538) (0.6)
εἰσωθέω to thrust into 5 (1.2) (0.107) (0.18)
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 14 (3.5) (0.475) (0.51)
ἀκολασία licentiousness, intemperance 3 (0.7) (0.233) (0.11)
πάσχα Passover 2 (0.5) (0.355) (0.07)
ἐπάξιος worthy, deserving of 2 (0.5) (0.062) (0.07)
ἀσεβής ungodly, godless, unholy, profane 5 (1.2) (0.47) (0.18)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 16 (4.0) (1.608) (0.59)
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 4 (1.0) (0.86) (0.15)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 4 (1.0) (1.217) (0.15)
ζώνη a belt, girdle 5 (1.2) (0.152) (0.18)
κατάλληλος set over against one another, correspondent 2 (0.5) (0.152) (0.07)
δοκός a bearing-beam 2 (0.5) (0.048) (0.07)
διάνοια a thought, intention, purpose 27 (6.7) (2.096) (1.0)
ἀήρ the lower air, the air 19 (4.7) (3.751) (0.71)
ζωή a living 16 (4.0) (2.864) (0.6)
δικαιόω to set right 10 (2.5) (0.311) (0.38)
γραφή drawing, writing; indictment 13 (3.2) (2.255) (0.49)
ἔπαινος approval, praise, commendation 12 (3.0) (0.506) (0.46)
κάμπτω to bend, curve 6 (1.5) (0.361) (0.23)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 11 (2.7) (1.226) (0.42)
δωρεά a gift, present 14 (3.5) (0.563) (0.54)
οἰκοδομέω to build a house 13 (3.2) (0.725) (0.5)
μέτρον that by which anything is measured 20 (5.0) (1.22) (0.77)
ἰσχύς strength 16 (4.0) (0.923) (0.62)
ζώννυμι to gird 4 (1.0) (0.039) (0.15)
ἐργασία work, daily labour, business 4 (1.0) (0.227) (0.15)
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 3 (0.7) (0.84) (0.12)
συγγένεια sameness of descent 6 (1.5) (0.28) (0.24)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 3 (0.7) (0.811) (0.12)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 17 (4.2) (2.935) (0.67)
μήποτε never, on no account 6 (1.5) (0.732) (0.24)
εὐφραίνω to cheer, delight, gladden 4 (1.0) (0.305) (0.16)
ἤ2 exclam. 4 (1.0) (1.346) (0.16)
Ἀβραάμ Abraham 2 (0.5) (0.949) (0.08)
παρέλκω to draw aside, pervert 2 (0.5) (0.066) (0.08)
Κῶς Cos 2 (0.5) (0.314) (0.08)
διαστολή a notch 2 (0.5) (0.333) (0.08)
λάω2 (Epic) seize, hold 2 (0.5) (0.239) (0.08)
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie 13 (3.2) (1.616) (0.53)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 44 (11.0) (5.806) (1.8)
βάθος depth 11 (2.7) (0.995) (0.45)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 9 (2.2) (0.492) (0.37)
κάτωθεν from below, up from below 3 (0.7) (0.437) (0.13)
κατάληψις a seizing 3 (0.7) (0.305) (0.13)
ἀπαθής not suffering 3 (0.7) (0.426) (0.13)
ἀναίρεσις a taking up 3 (0.7) (0.296) (0.13)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 92 (22.9) (3.66) (3.87)
οὐδέπω and not yet, not as yet 4 (1.0) (0.387) (0.17)
περισσός beyond the regular number 8 (2.0) (1.464) (0.34)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 300 (74.7) (26.948) (12.74)
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 9 (2.2) (0.401) (0.38)
ὑμός your 132 (32.9) (6.015) (5.65)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 6 (1.5) (0.819) (0.26)
Ἔφεσος Ephesus (f., the city; m., the founder) 7 (1.7) (0.185) (0.3)
κόσμος order 36 (9.0) (3.744) (1.56)
ἐκδύω to take off, strip off 2 (0.5) (0.047) (0.09)
πιθανότης persuasiveness 2 (0.5) (0.073) (0.09)
λάω (Epic) to behold, look upon 2 (0.5) (0.241) (0.09)
κλύδων a wave, billow 2 (0.5) (0.115) (0.09)
ἡγητέον one must lead 2 (0.5) (0.056) (0.09)
κενόω to empty out, drain 2 (0.5) (0.776) (0.09)
παλαίω to wrestle 3 (0.7) (0.097) (0.13)
ἰδίωμα peculiarity, specific property, unique feature 2 (0.5) (0.113) (0.09)
βαρέω to weigh down, depress 2 (0.5) (0.15) (0.09)
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 16 (4.0) (1.783) (0.71)
ὀστέον bone 14 (3.5) (2.084) (0.63)
γονεύς a begetter, father 9 (2.2) (0.464) (0.41)
ἀνανεόομαι to renew 7 (1.7) (0.069) (0.32)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 20 (5.0) (0.803) (0.91)
πατέομαι to eat 6 (1.5) (0.116) (0.27)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 5 (1.2) (0.279) (0.23)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 4 (1.0) (0.472) (0.18)
αἰώνιος lasting for an age 3 (0.7) (0.55) (0.14)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 22 (5.5) (0.845) (1.03)
ἀπολαύω to have enjoyment of 5 (1.2) (0.471) (0.24)
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 7 (1.7) (1.681) (0.33)
ἀπονέμω to portion out, impart, assign 2 (0.5) (0.257) (0.1)
δεῖγμα a sample, pattern, proof, specimen 2 (0.5) (0.15) (0.1)
κρυπτός hidden, secret 2 (0.5) (0.133) (0.1)
πτῶμα a fall 2 (0.5) (0.1) (0.1)
τάγμα that which has been ordered 2 (0.5) (0.266) (0.1)
διέξοδος a way out through, an outlet, passage, channel 2 (0.5) (0.235) (0.1)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 4 (1.0) (2.61) (0.19)
παρακολουθέω to follow beside, follow closely 2 (0.5) (0.363) (0.1)
δοῦλος slave 23 (5.7) (1.48) (1.11)
ἐνεργής productive 5 (1.2) (0.112) (0.24)
νήπιος infant, childish 14 (3.5) (0.379) (0.69)
ἐκκόπτω to cut out, knock out 3 (0.7) (0.244) (0.15)
ἀρή bane, ruin 6 (1.5) (0.32) (0.3)
νομιστέος to be accounted 3 (0.7) (0.098) (0.15)
πιστόν pledge 3 (0.7) (0.241) (0.15)
ᾠδή a song, lay, ode 4 (1.0) (0.347) (0.2)
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 5 (1.2) (0.902) (0.25)
ἀρά a prayer, imprecation, curse 6 (1.5) (0.349) (0.3)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 35 (8.7) (3.216) (1.77)
ἐξετάζω to examine well 8 (2.0) (0.695) (0.41)
ζητέω to seek, seek for 35 (8.7) (5.036) (1.78)
θεός god 384 (95.7) (26.466) (19.54)
μηκέτι no more, no longer, no further 15 (3.7) (0.86) (0.77)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 153 (38.1) (8.778) (7.86)
νόημα that which is perceived, a perception, thought 5 (1.2) (0.461) (0.26)
ῥαθυμία easiness of temper, taking things easily 3 (0.7) (0.147) (0.15)
πρόσωθεν from afar 3 (0.7) (0.294) (0.15)
ἄμη a shovel 2 (0.5) (0.278) (0.1)
σύστημα a whole compounded of parts, a system 4 (1.0) (0.146) (0.21)
κλάω to break, break off 2 (0.5) (0.091) (0.1)
προσδοκέω to be thought besides 2 (0.5) (0.145) (0.1)
ἀσεβέω to be impious, to act profanely, sin against the gods 2 (0.5) (0.238) (0.1)
φάος light, daylight 26 (6.5) (1.873) (1.34)
ἐμποδίζω to put the feet in bonds, to fetter 2 (0.5) (0.222) (0.1)
οὐρανός heaven 40 (10.0) (4.289) (2.08)
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 20 (5.0) (1.109) (1.06)
οὐδαμοῦ nowhere 5 (1.2) (0.316) (0.27)
εἰκῇ without plan 5 (1.2) (0.206) (0.27)
ἔνδοξος held in esteem 3 (0.7) (0.746) (0.16)
χιλιάς the number one thousand, a thousand 3 (0.7) (0.294) (0.16)
παράκλησις a calling to one's aid, summons 3 (0.7) (0.208) (0.16)
δείκνυμι to show 66 (16.4) (13.835) (3.57)
ἀκόλουθος following, attending on 8 (2.0) (0.882) (0.44)
κεφαλή the head 52 (13.0) (3.925) (2.84)
ἀνώτερος higher 4 (1.0) (0.134) (0.22)
ἀποπίπτω to fall off from 2 (0.5) (0.097) (0.11)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 3 (0.7) (0.375) (0.17)
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 6 (1.5) (0.409) (0.34)
ἐέ exclamation of pain or grief 7 (1.7) (0.993) (0.4)
μακράν a long way, far, far away 7 (1.7) (0.444) (0.4)
φιλανθρωπία humanity, benevolence, kindliness 4 (1.0) (0.361) (0.23)
εἴδωλον an image, a phantom 6 (1.5) (0.649) (0.35)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 12 (3.0) (1.407) (0.69)
πιστεύω to trust, trust to 45 (11.2) (3.079) (2.61)
διάφορος different, unlike 8 (2.0) (2.007) (0.46)
πλησίος near, close to 13 (3.2) (1.174) (0.76)
ἐκτρέφω to bring up from childhood, rear up 3 (0.7) (0.07) (0.18)
χειροποίητος made by hand, artificial 2 (0.5) (0.057) (0.12)
περιαιρέω to take off something that surrounds, take off an outer coat, take away, strip off 2 (0.5) (0.163) (0.12)
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 3 (0.7) (0.243) (0.18)
ἀναμείγνυμι mix up, mix together 2 (0.5) (0.152) (0.12)
κἄν and if, even if, although 3 (0.7) (1.617) (0.18)
σύγκρισις a compounding 2 (0.5) (0.364) (0.12)
ἀπειλή boasts, threats 3 (0.7) (0.282) (0.18)
ἐντείνω to stretch 2 (0.5) (0.09) (0.12)
κατόρθωμα success 3 (0.7) (0.242) (0.18)
ἐγκέφαλος that which is within the head, the brain 2 (0.5) (0.9) (0.12)
λουτρόν a bath, bathing place 4 (1.0) (0.487) (0.24)
μισέω to hate 11 (2.7) (0.74) (0.66)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 10 (2.5) (1.151) (0.61)
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 5 (1.2) (0.353) (0.3)
εἶτα then, next 25 (6.2) (4.335) (1.52)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 4 (1.0) (0.574) (0.24)
περιφέρω to carry round 4 (1.0) (0.248) (0.24)
προσδοκάω to expect 7 (1.7) (0.539) (0.43)
ἐξαιρετός that can be taken out, removable 3 (0.7) (0.328) (0.18)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 3 (0.7) (0.673) (0.18)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 79 (19.7) (63.859) (4.86)
πρόθεσις a placing in public 17 (4.2) (0.326) (1.06)
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 2 (0.5) (0.513) (0.13)
προτρέπω to urge forwards 2 (0.5) (0.349) (0.13)
μερίς a part, portion, share, parcel 2 (0.5) (0.238) (0.13)
ἠμί to say 4 (1.0) (1.545) (0.25)
ἐπιστατέω to be set over 2 (0.5) (0.1) (0.13)
σφραγίς a seal, signet, seal-ring 2 (0.5) (0.238) (0.13)
ἄδεια freedom from fear: safe conduct, indemnity 2 (0.5) (0.187) (0.13)
φώς a man 21 (5.2) (0.967) (1.32)
ἐπάγω to bring on 13 (3.2) (2.387) (0.82)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 11 (2.7) (1.141) (0.69)
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 9 (2.2) (0.573) (0.57)
κατορθόω to set upright, erect 6 (1.5) (0.566) (0.38)
κυριεύω to be lord 7 (1.7) (0.16) (0.45)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 25 (6.2) (3.876) (1.61)
παραδέχομαι to receive from 4 (1.0) (0.335) (0.26)
κλῆρος lot, casting of lots, allotment 5 (1.2) (0.597) (0.32)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 5 (1.2) (1.1) (0.32)
πῶς how? in what way 95 (23.7) (8.955) (6.31)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 13 (3.2) (4.93) (0.86)
πάσσω to sprinkle 6 (1.5) (0.277) (0.4)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 9 (2.2) (9.012) (0.6)
συγκρίνω to compound 2 (0.5) (0.236) (0.13)
ἀνειλέω to roll up together 2 (0.5) (0.26) (0.13)
ἄνομος without law, lawless 2 (0.5) (0.185) (0.13)
ἐκεῖ there, in that place 25 (6.2) (2.795) (1.68)
ἄτοπος out of place 6 (1.5) (2.003) (0.41)
κύριος having power 23 (5.7) (8.273) (1.56)
ἀνάξιος unworthy, not deemed 3 (0.7) (0.247) (0.21)
κλέπτω to steal, filch, purloin 6 (1.5) (0.277) (0.41)
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 7 (1.7) (0.849) (0.49)
ἄρρητος unspoken, unsaid 2 (0.5) (0.248) (0.14)
βράχεα shallows 2 (0.5) (0.151) (0.14)
ἀπειθέω to be disobedient, refuse compliance 2 (0.5) (0.193) (0.14)
πανοῦργος ready to do anything wicked, knavish, villanous 2 (0.5) (0.117) (0.14)
μωρός dull, sluggish, stupid 2 (0.5) (0.158) (0.14)
ῥίζα a root 4 (1.0) (0.974) (0.28)
παλαιός old in years 22 (5.5) (2.149) (1.56)
πάντως altogether; 11 (2.7) (2.955) (0.78)
νεκρός a dead body, corpse 31 (7.7) (1.591) (2.21)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 23 (5.7) (2.906) (1.65)
καθαίρω to make pure 4 (1.0) (0.786) (0.29)
ἄνω2 up, upwards 20 (5.0) (3.239) (1.45)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 47 (11.7) (4.633) (3.4)
πη [Dor. in some way, somehow] 6 (1.5) (0.791) (0.44)
ὑπερβάλλω to throw over 11 (2.7) (0.763) (0.8)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 3 (0.7) (0.542) (0.22)
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 3 (0.7) (0.202) (0.22)
ὄφελος furtherance, advantage, help 3 (0.7) (0.194) (0.22)
ἐκχέω to pour out 3 (0.7) (0.22) (0.22)
καταχράομαι to make full use of, apply; to finish off, execute 2 (0.5) (0.129) (0.15)
φαρέτρα a quiver 2 (0.5) (0.031) (0.15)
φημί to say, to claim 422 (105.1) (36.921) (31.35)
αἷμα blood 23 (5.7) (3.53) (1.71)
ἤτοι now surely, truly, verily 16 (4.0) (3.652) (1.2)
ἐργάζομαι to work, labour 21 (5.2) (2.772) (1.58)
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 5 (1.2) (0.356) (0.38)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 5 (1.2) (0.825) (0.38)
νόμος usage, custom, law, ordinance 56 (14.0) (5.63) (4.23)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 19 (4.7) (1.623) (1.45)
μέθη strong drink 3 (0.7) (0.322) (0.23)
διορθόω to make quite straight, set right, amend 3 (0.7) (0.161) (0.23)
γράφω to scratch, draw, write 34 (8.5) (7.064) (2.6)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 34 (8.5) (3.359) (2.6)
τηρέω to watch over, protect, guard 14 (3.5) (0.878) (1.08)
συνδέω to bind together 2 (0.5) (0.139) (0.15)
εὐεργετέω to do well, do good 2 (0.5) (0.238) (0.15)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 2 (0.5) (0.237) (0.15)
οἴ ah! woe! 2 (0.5) (1.19) (0.15)
ἀναδίδωμι to hold up and give 2 (0.5) (0.169) (0.15)
ζέω to boil, seethe 16 (4.0) (1.826) (1.25)
ἔσω to the interior 6 (1.5) (0.334) (0.47)
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 3 (0.7) (0.367) (0.24)
αὔξησις growth, increase 3 (0.7) (0.77) (0.24)
ὠνέομαι to buy, purchase 3 (0.7) (0.247) (0.24)
πως somehow, in some way 96 (23.9) (9.844) (7.58)
ἀποκαθίστημι to re-establish, restore, reinstate 4 (1.0) (0.145) (0.32)
ἄφρων without sense 4 (1.0) (0.284) (0.32)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 28 (7.0) (3.981) (2.22)
κατανοέω to observe well, to understand 4 (1.0) (0.416) (0.32)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 56 (14.0) (5.553) (4.46)
ὀσμή a smell, scent, odour 3 (0.7) (0.625) (0.24)
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 6 (1.5) (0.39) (0.49)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 8 (2.0) (1.603) (0.65)
λεκτέος to be said 2 (0.5) (0.527) (0.16)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 46 (11.5) (15.198) (3.78)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 17 (4.2) (1.497) (1.41)
ἐκτίνω to pay off, pay in full 4 (1.0) (0.288) (0.33)
δεξιά the right hand 5 (1.2) (0.472) (0.42)
αὐξάνω to make large, increase, augment 12 (3.0) (1.963) (1.01)
ἔθος custom, habit 7 (1.7) (1.231) (0.59)
κοινωνός a companion, partner 2 (0.5) (0.293) (0.17)
οἴμη a song, lay 2 (0.5) (0.175) (0.17)
σβέννυμι to quench, put out 2 (0.5) (0.217) (0.17)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 7 (1.7) (1.083) (0.6)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 15 (3.7) (1.945) (1.28)
ὑπόκειμαι to lie under 8 (2.0) (5.461) (0.69)
ἐκτίθημι to set out, place outside 3 (0.7) (0.724) (0.26)
δόκιμος assayed, examined, tested 4 (1.0) (0.192) (0.35)
ἐρῶ [I will say] 45 (11.2) (8.435) (3.94)
νόος mind, perception 38 (9.5) (5.507) (3.33)
ἄγγελος a messenger, envoy 17 (4.2) (2.06) (1.51)
ψευδής lying, false 5 (1.2) (1.919) (0.44)
μεθύω to be drunken with wine 2 (0.5) (0.226) (0.18)
συντυχία an occurrence, a hap, chance, event, incident 2 (0.5) (0.07) (0.18)
προσκυνέω to make obeisance 4 (1.0) (0.658) (0.35)
πλουτέω to be rich, wealthy 2 (0.5) (0.277) (0.18)
κάτω down, downwards 10 (2.5) (3.125) (0.89)
κραυγή a crying, screaming, shrieking, shouting 4 (1.0) (0.128) (0.36)
ἀνέρχομαι to go up 3 (0.7) (0.299) (0.27)
μετρέω to measure in any way 3 (0.7) (0.963) (0.27)
οὕτως so, in this manner 162 (40.4) (28.875) (14.91)
ἀργός shining, bright, glistening 4 (1.0) (0.331) (0.37)
ποίημα anything made 2 (0.5) (0.315) (0.18)
ἀνατρέπω to turn up 2 (0.5) (0.306) (0.18)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 4 (1.0) (1.211) (0.37)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 4 (1.0) (0.337) (0.37)
κρύπτω to hide, cover, cloak 9 (2.2) (0.752) (0.83)
κατεργάζομαι to effect by labour, to achieve, accomplish 5 (1.2) (0.29) (0.46)
ταπεινός low 3 (0.7) (0.507) (0.28)
ὥσπερ just as if, even as 70 (17.4) (13.207) (6.63)
τέκνον a child 30 (7.5) (1.407) (2.84)
μῆκος length 9 (2.2) (1.601) (0.86)
ἄπιστος not to be trusted 5 (1.2) (0.466) (0.48)
παραίνεσις an exhortation, address 2 (0.5) (0.17) (0.19)
ὑποπίπτω to fall under 2 (0.5) (0.212) (0.19)
κατασκευάζω to equip 8 (2.0) (1.81) (0.77)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 85 (21.2) (6.432) (8.19)
ἄγνοια want of perception, ignorance 7 (1.7) (0.718) (0.68)
δηλόω to make visible 21 (5.2) (4.716) (2.04)
ὅταν when, whenever 41 (10.2) (9.255) (4.07)
πιθανός calculated to persuade; 2 (0.5) (0.513) (0.2)
συγχέω to pour together, commingle, confound 2 (0.5) (0.315) (0.2)
ἀπαιτέω to demand back, demand 4 (1.0) (0.52) (0.4)
διά through c. gen.; because of c. acc. 305 (76.0) (56.77) (30.67)
φρόνημα one's mind, spirit 4 (1.0) (0.433) (0.41)
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 5 (1.2) (0.446) (0.51)
πρόνοια foresight, foreknowledge 7 (1.7) (0.781) (0.72)
βαδίζω to go slowly, to walk 3 (0.7) (1.133) (0.31)
ποσός of a certain quantity 5 (1.2) (2.579) (0.52)
διδάσκαλος a teacher, master 3 (0.7) (1.058) (0.31)
συνόχωκα to be held together 3 (0.7) (0.401) (0.31)
ὡραῖος produced at the right season (subst. ἡ ὡραία harvest time) 2 (0.5) (0.236) (0.21)
εἷς one 100 (24.9) (23.591) (10.36)
ἕτερος the one; the other (of two) 70 (17.4) (18.33) (7.31)
εἰκών a likeness, image, portrait 5 (1.2) (1.509) (0.52)
καρπός fruit 10 (2.5) (1.621) (1.05)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 10 (2.5) (1.829) (1.05)
μνημονεύω to call to mind, remember 4 (1.0) (1.526) (0.42)
ἐπιμέλεια care, attention 4 (1.0) (0.49) (0.42)
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 6 (1.5) (0.742) (0.63)
σπέρμα seed, offspring 3 (0.7) (2.127) (0.32)
βασίλεια a queen, princess 15 (3.7) (2.773) (1.59)
πᾶς all, the whole 488 (121.6) (59.665) (51.63)
ἐν in, among. c. dat. 829 (206.5) (118.207) (88.06)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 20 (5.0) (1.583) (2.13)
ἵημι to set a going, put in motion 57 (14.2) (12.618) (6.1)
οὐράνιος heavenly, of or in heaven, dwelling in heaven 2 (0.5) (0.894) (0.21)
ὁμοιόω to make like 2 (0.5) (0.334) (0.21)
συνετός intelligent, sagacious, wise 2 (0.5) (0.25) (0.21)
δόσις a giving 2 (0.5) (0.301) (0.21)
ψυχή breath, soul 40 (10.0) (11.437) (4.29)
κοινωνέω to have or do in common with 7 (1.7) (0.907) (0.75)
πόθεν whence? (i.e., from where?) 6 (1.5) (0.953) (0.65)
ποιός of a certain nature, kind 19 (4.7) (3.169) (2.06)
ὑπερβολή a throwing beyond 7 (1.7) (0.845) (0.76)
ὄνομα name 41 (10.2) (7.968) (4.46)
υἱός a son 70 (17.4) (7.898) (7.64)
πατήρ a father 96 (23.9) (9.224) (10.48)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 6 (1.5) (1.004) (0.66)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 40 (10.0) (13.567) (4.4)
ἄνθρωπος man, person, human 106 (26.4) (19.466) (11.67)
ἀναιρέω to take up; to destroy 11 (2.7) (3.379) (1.22)
ἀνθίστημι to set against 3 (0.7) (0.222) (0.33)
πολιτεύω to live as a citizen 4 (1.0) (0.349) (0.44)
φροντίς thought, care, heed, attention 2 (0.5) (0.486) (0.22)
θεῖος of/from the gods, divine 16 (4.0) (4.128) (1.77)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 2 (0.5) (1.112) (0.22)
ἐπιστέλλω to send to, send as a message 2 (0.5) (0.379) (0.22)
καθίζω to make to sit down, seat 8 (2.0) (0.432) (0.89)
ποῖος of what nature? of what sort? 21 (5.2) (2.531) (2.35)
παρουσία a being present, presence 7 (1.7) (0.687) (0.79)
ἐπιφέρω to bring, put 9 (2.2) (1.459) (1.02)
τοίνυν therefore, accordingly 18 (4.5) (5.224) (2.04)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 29 (7.2) (5.09) (3.3)
δύναμις power, might, strength 75 (18.7) (13.589) (8.54)
ἐγγύς near, nigh, at hand 20 (5.0) (1.452) (2.28)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 15 (3.7) (2.405) (1.71)
διακόπτω to cut in two, cut through 2 (0.5) (0.153) (0.23)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 16 (4.0) (4.214) (1.84)
ὅτι2 conj.: that, because 208 (51.8) (49.49) (23.92)
παιδίον a child 7 (1.7) (1.117) (0.81)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 206 (51.3) (49.106) (23.97)
βλέπω to see, have the power of sight 13 (3.2) (1.591) (1.51)
συνίημι to bring together; understand 8 (2.0) (0.928) (0.94)
ἔξωθεν from without 5 (1.2) (1.897) (0.59)
φθέγγομαι to utter a sound 5 (1.2) (0.607) (0.59)
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 6 (1.5) (1.565) (0.71)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 11 (2.7) (1.404) (1.3)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 4 (1.0) (0.416) (0.47)
παιδεία the rearing of a child 3 (0.7) (0.557) (0.35)
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 13 (3.2) (1.165) (1.55)
ἀκούω to hear 76 (18.9) (6.886) (9.12)
ἐλύω to roll round 5 (1.2) (0.195) (0.61)
ὀφείλω to owe, have to pay 10 (2.5) (1.063) (1.21)
δίδωμι to give 114 (28.4) (11.657) (13.85)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 239 (59.5) (55.077) (29.07)
ὑπεροχή a projection, an eminence 2 (0.5) (0.53) (0.24)
παραδείκνυμι to exhibit side by side 2 (0.5) (0.222) (0.24)
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 4 (1.0) (0.393) (0.49)
ἀράομαι to pray to 4 (1.0) (0.193) (0.49)
ὁτιοῦν whatsoever 2 (0.5) (0.534) (0.24)
οὐρά the tail 2 (0.5) (0.189) (0.24)
τοῖχος the wall of a house 3 (0.7) (0.308) (0.37)
κατοικίζω settle 3 (0.7) (0.095) (0.37)
παράγω to lead by 3 (0.7) (0.509) (0.37)
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 3 (0.7) (0.77) (0.37)
ζάω to live 11 (2.7) (2.268) (1.36)
φόβος fear, panic, flight 18 (4.5) (1.426) (2.23)
βουλή will, determination; council, senate 12 (3.0) (1.357) (1.49)
οὐκέτι no more, no longer, no further 22 (5.5) (2.658) (2.76)
μαθητής a learner, pupil 5 (1.2) (1.446) (0.63)
ἐμποιέω to make in 3 (0.7) (0.403) (0.38)
οὗ where 32 (8.0) (6.728) (4.01)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 3 (0.7) (0.671) (0.38)
Πέτρος Petrus, Peter 2 (0.5) (0.762) (0.25)
διαφορά difference, distinction 10 (2.5) (4.404) (1.25)
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 2 (0.5) (0.27) (0.25)
πάλιν back, backwards 51 (12.7) (10.367) (6.41)
λέγω to pick; to say 452 (112.6) (90.021) (57.06)
ὥστε so that 75 (18.7) (10.71