Catenae (Novum Testamentum), Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204)

Word List

urn:cts:greekLit:tlg4102.tlg019.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,193 lemmas; 28,619 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Χριστός the anointed one, Christ 150 (52.4) (5.404) (0.04)
περιτομή circumcision 50 (17.5) (0.319) (0.01)
εὐαγγέλιον the reward of good tidings 36 (12.6) (0.825) (0.01)
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 52 (18.2) (1.639) (0.02)
Παῦλος Paulus, Paul 54 (18.9) (1.455) (0.03)
ἀκολουθία a following, train 10 (3.5) (0.445) (0.01)
μεσίτης a mediator, umpire, arbitrator 8 (2.8) (0.047) (0.01)
υἱόω make into a son 15 (5.2) (0.483) (0.01)
σινάς destructive 7 (2.4) (0.038) (0.01)
κατάρα a curse 18 (6.3) (0.085) (0.02)
μήπως lest in any way, lest any how, lest perchance 6 (2.1) (0.03) (0.01)
καυχάομαι to speak loud, be loud-tongued 11 (3.8) (0.146) (0.01)
ἀνάθεμα anything devoted to evil, an accursed thing 5 (1.7) (0.111) (0.01)
παράβασις a going aside, deviation 9 (3.1) (0.116) (0.01)
διαθήκη a disposition 13 (4.5) (0.558) (0.02)
εὐαγγελίζομαι to bring good news, announce them 8 (2.8) (0.205) (0.01)
στοιχέω to go in a line 4 (1.4) (0.034) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 8 (2.8) (0.293) (0.01)
καύχημα a boast, vaunt 4 (1.4) (0.058) (0.01)
ἀποκαλύπτω to uncover 11 (3.8) (0.215) (0.02)
ἀλλαχοῦ elsewhere 7 (2.4) (0.262) (0.01)
ἀδιάφορος not different 3 (1.0) (0.27) (0.01)
φρικώδης that causes shuddering, horrible 3 (1.0) (0.093) (0.01)
μακαρισμός a pronouncing happy, blessing 3 (1.0) (0.02) (0.01)
Ἀβραάμ Abraham 33 (11.5) (0.949) (0.08)
ἐνώπιος face to face 3 (1.0) (0.451) (0.01)
παρατήρησις observation 5 (1.7) (0.046) (0.01)
ἐξαγοράζω to buy up 5 (1.7) (0.018) (0.01)
πορνεία fornication, prostitution 5 (1.7) (0.192) (0.01)
ὑπεύθυνος liable to give account for 7 (2.4) (0.074) (0.02)
ἀγανάκτησις irritation 2 (0.7) (0.045) (0.01)
ὁλόκληρος complete in all parts, entire, perfect 4 (1.4) (0.196) (0.01)
συγχώρησις agreement, consent 2 (0.7) (0.052) (0.01)
κηδεμονία care, solicitude 4 (1.4) (0.084) (0.01)
ἀνατροπή an upsetting, overthrow 2 (0.7) (0.089) (0.01)
ἐπήρεια despiteful treatment, spiteful abuse 2 (0.7) (0.036) (0.01)
σφοδρότης vehemence, violence 2 (0.7) (0.16) (0.01)
μετουσία participation, partnership, communion 2 (0.7) (0.102) (0.01)
δῆγμα a bite, sting 2 (0.7) (0.059) (0.01)
κακόνοια ill-will, malignity, malice 2 (0.7) (0.013) (0.01)
σάρξ flesh 75 (26.2) (3.46) (0.29)
κτίσις a founding, foundation 12 (4.2) (0.49) (0.05)
διωγμός the chase 5 (1.7) (0.219) (0.02)
Πέτρος Petrus, Peter 53 (18.5) (0.762) (0.25)
ἀγάπη love 17 (5.9) (0.781) (0.08)
προσθήκη an addition, appendage, appendix 3 (1.0) (0.46) (0.01)
στοιχεῖον sound; element, principle 12 (4.2) (2.704) (0.06)
δεσποτεία the power of a master 3 (1.0) (0.042) (0.01)
περιτέμνω to cut 21 (7.3) (0.134) (0.1)
κλῆσις a calling, call 7 (2.4) (0.312) (0.04)
ἐπιτίμησις censure, criticism 11 (3.8) (0.072) (0.06)
διδασκαλία teaching, instruction, education 9 (3.1) (1.33) (0.05)
τηρός a warden, guard 5 (1.7) (0.032) (0.03)
Ἱεροσόλυμα Jerusalem 15 (5.2) (0.62) (0.1)
εὐλογία good 9 (3.1) (0.211) (0.06)
σφοδρός vehement, violent, excessive 10 (3.5) (1.283) (0.07)
σταυρός an upright pale 22 (7.7) (0.473) (0.15)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 4 (1.4) (2.123) (0.03)
παραβάτης one who stands beside 2 (0.7) (0.026) (0.01)
εὐήνιος obedient to the rein, tractable 2 (0.7) (0.019) (0.01)
ἁμαρτωλός (adj.) sinful, (n.) sinner 4 (1.4) (0.305) (0.03)
κατασείω to shake down, throw down 2 (0.7) (0.066) (0.01)
ἀπαρτίζω to make even, move regularly 2 (0.7) (0.044) (0.01)
μοιχεία adultery 3 (1.0) (0.171) (0.02)
ζωοποιέω make alive 3 (1.0) (0.069) (0.02)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 2 (0.7) (0.331) (0.01)
Ἀντιόχεια Antiochia 6 (2.1) (0.46) (0.04)
προφητεύω to be an interpreter 2 (0.7) (0.298) (0.01)
δικαίωσις a setting right, doing justice to: punishment 3 (1.0) (0.035) (0.02)
πλάνος leading astray, deceiving, (noun) wandering 2 (0.7) (0.094) (0.01)
ἐπίβουλος plotting against 3 (1.0) (0.105) (0.02)
ἄφεσις a letting go, dismissal 3 (1.0) (0.27) (0.02)
σκανδαλίζω to make to stumble, give offence to 2 (0.7) (0.071) (0.01)
ἀνάστασις a raising up 10 (3.5) (0.803) (0.07)
κοπιάω to be tired, grow weary 4 (1.4) (0.093) (0.03)
χρηστότης goodness, honesty 2 (0.7) (0.104) (0.01)
ὑπομονή a remaining behind 2 (0.7) (0.176) (0.01)
προτροπή exhortation 2 (0.7) (0.08) (0.01)
ἀποτείνω to stretch out, extend 3 (1.0) (0.106) (0.02)
ὀφειλέτης a debtor 2 (0.7) (0.041) (0.01)
τήρησις a watching, keeping, guarding 3 (1.0) (0.169) (0.02)
διακονία the office of a διάκονος, service 4 (1.4) (0.233) (0.03)
κενοδοξία liability to vain imagination 3 (1.0) (0.047) (0.02)
πνεῦμα a blowing 77 (26.9) (5.838) (0.58)
ἐπαγγελία a public denunciation 35 (12.2) (0.525) (0.28)
στεῖρα a ship's keel 7 (2.4) (0.049) (0.06)
στεῖρα2 a cow that has not calved; a woman that is barren 7 (2.4) (0.049) (0.06)
παιδαγωγός a boy-ward; 7 (2.4) (0.18) (0.06)
κόλασις chastisement, correction, punishment 6 (2.1) (0.416) (0.05)
σταυρόω to fence with pales; to crucify 17 (5.9) (0.319) (0.15)
κληρονομέω to receive a share of an inheritance, to inherit a portion 5 (1.7) (0.183) (0.04)
Ἰουδαῖος a Jew 59 (20.6) (2.187) (0.52)
ὑπόκρισις a reply, answer; performance 9 (3.1) (0.085) (0.08)
Θεόδωρος Theodorus 4 (1.4) (0.329) (0.04)
εὐλογέω to speak well of, praise, honour 4 (1.4) (0.23) (0.04)
εὔδηλος quite clear, manifest 3 (1.0) (0.317) (0.03)
νεῦμα a nod 3 (1.0) (0.129) (0.03)
κήρυγμα that which is cried by a herald, a proclamation, public notice 21 (7.3) (0.417) (0.21)
Ἰουδαία Judea 5 (1.7) (0.41) (0.05)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 5 (1.7) (0.191) (0.05)
κληρονόμος one who receives a portion 5 (1.7) (0.144) (0.05)
ἀφορίζω to mark off by boundaries 5 (1.7) (0.463) (0.05)
προσηγορία an appellation, name 9 (3.1) (0.582) (0.1)
γεώδης earth-like, earthy 2 (0.7) (0.257) (0.02)
ἀρέσκεια obsequiousness 2 (0.7) (0.027) (0.02)
ἀθανασία immortality 4 (1.4) (0.176) (0.04)
περικόπτω to cut all round, clip, mutilate 2 (0.7) (0.029) (0.02)
woe! woe! 2 (0.7) (0.339) (0.02)
δημηγορέω to speak in the assembly 2 (0.7) (0.083) (0.02)
οἰκονόμος one who manages a household 2 (0.7) (0.098) (0.02)
πλάνη a wandering, roaming 9 (3.1) (0.455) (0.1)
ὑπόνοια a hidden thought 10 (3.5) (0.271) (0.12)
παιδίσκη a young girl, maiden 6 (2.1) (0.114) (0.07)
ὑπόδειγμα a token, mark 6 (2.1) (0.233) (0.07)
Τιμόθεος Timotheus 3 (1.0) (0.23) (0.04)
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 3 (1.0) (0.811) (0.04)
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 30 (10.5) (0.635) (0.38)
ὠδίνω to have the pains 4 (1.4) (0.1) (0.05)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 9 (3.1) (3.701) (0.12)
δικαιόω to set right 28 (9.8) (0.311) (0.38)
θέλημα will 6 (2.1) (0.367) (0.08)
θερίζω to do summer-work, to mow, reap 6 (2.1) (0.104) (0.08)
αἰνίσσομαι to speak in riddles 7 (2.4) (0.381) (0.1)
τῆ take 8 (2.8) (1.084) (0.11)
ψυχικός of the soul 2 (0.7) (0.544) (0.03)
βιωτικός of or pertaining to life; lively; popular 2 (0.7) (0.047) (0.03)
φιλοστοργία tender love, affectionateness 2 (0.7) (0.043) (0.03)
κεφάλαιος of the head 18 (6.3) (0.962) (0.27)
στήκω to stand 2 (0.7) (0.042) (0.03)
καταγγέλλω to denounce, betray 2 (0.7) (0.128) (0.03)
ἀποστολή a sending off 2 (0.7) (0.068) (0.03)
ἀμόω hang 2 (0.7) (0.018) (0.03)
στῦλος a pillar 2 (0.7) (0.113) (0.03)
προγράφω to write before 4 (1.4) (0.222) (0.06)
δούλη slave 6 (2.1) (0.111) (0.09)
ἀξιόπιστος trustworthy 3 (1.0) (0.138) (0.04)
διδάσκαλος a teacher, master 21 (7.3) (1.058) (0.31)
νόμος usage, custom, law, ordinance 282 (98.5) (5.63) (4.23)
Ἰωάννης Johannes, John 11 (3.8) (1.449) (0.17)
κανών any straight rod 7 (2.4) (0.355) (0.11)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 282 (98.5) (5.553) (4.46)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 12 (4.2) (2.61) (0.19)
ζωή a living 36 (12.6) (2.864) (0.6)
σπέρμα seed, offspring 19 (6.6) (2.127) (0.32)
τύπος a blow 19 (6.6) (0.945) (0.32)
σωματικός of or for the body, bodily 7 (2.4) (0.753) (0.13)
πίστις trust, belief; pledge, security 108 (37.7) (3.054) (1.94)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 31 (10.8) (1.995) (0.57)
ἐγκράτεια mastery over 2 (0.7) (0.214) (0.04)
πλάνης a wanderer, roamer, rover 2 (0.7) (0.179) (0.04)
ἀντίρρησις gainsaying, altercation 2 (0.7) (0.022) (0.04)
ὑπογραφή a signed bill of indictment 2 (0.7) (0.257) (0.04)
δουλικός of or for a slave, servile 2 (0.7) (0.026) (0.04)
ἐμφράσσω to block up 2 (0.7) (0.042) (0.04)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 8 (2.8) (1.217) (0.15)
ἐθνικός foreign, heathen, gentile 5 (1.7) (0.072) (0.1)
ἰσχύω to be strong 16 (5.6) (0.63) (0.31)
ἐνεργέω to be in action, to operate 8 (2.8) (1.664) (0.15)
ἐγκώμιον encomium, laudatory composition 3 (1.0) (0.095) (0.06)
ἄφατος not uttered, nameless 3 (1.0) (0.052) (0.06)
προοίμιον an opening 9 (3.1) (0.307) (0.18)
ἑρμηνεύω to interpret 3 (1.0) (0.377) (0.06)
ἀπολογία a speech in defence, defence 4 (1.4) (0.324) (0.08)
ἀλλάσσω to make other than it is, to change, alter 5 (1.7) (0.139) (0.1)
ἀπόνοια loss of all sense 5 (1.7) (0.159) (0.1)
προφήτης one who speaks for a God and interprets his will 10 (3.5) (2.47) (0.21)
διορθόω to make quite straight, set right, amend 11 (3.8) (0.161) (0.23)
ἐπιπλήσσω to strike, to rebuke 6 (2.1) (0.104) (0.13)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 6 (2.1) (0.782) (0.13)
ἀνέρχομαι to go up 13 (4.5) (0.299) (0.27)
περισσός beyond the regular number 16 (5.6) (1.464) (0.34)
καταδέχομαι to receive, admit 2 (0.7) (0.094) (0.04)
ἄμητος a reaping, harvesting 2 (0.7) (0.034) (0.04)
πάντοτε at all times, always 2 (0.7) (0.202) (0.04)
ἀπόκειμαι to be laid away 2 (0.7) (0.135) (0.04)
αὖλις a place for passing the night in, a tent, roosting-place 2 (0.7) (0.118) (0.04)
οἰκονομία the management of a household 14 (4.9) (0.493) (0.31)
πρόληψις preconception, mental picture 2 (0.7) (0.051) (0.04)
κατηχέω to sound, to instruct 2 (0.7) (0.06) (0.04)
καταράομαι to call down curses upon, imprecate upon 3 (1.0) (0.091) (0.07)
μονογενής only, single (child) 3 (1.0) (0.371) (0.07)
εἰκῇ without plan 12 (4.2) (0.206) (0.27)
ζηλωτής an emulator, zealous admirer 3 (1.0) (0.094) (0.07)
φιλαρχία love of rule, lust of power 3 (1.0) (0.031) (0.07)
ἀτοπία a being out of the way 3 (1.0) (0.119) (0.07)
πονηρός toilsome, painful, grievous 29 (10.1) (1.795) (0.65)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 29 (10.1) (2.803) (0.66)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 8 (2.8) (0.871) (0.18)
ζηλόω to rival, vie with, emulate 11 (3.8) (0.278) (0.26)
Σάββατον sabbath 4 (1.4) (0.306) (0.1)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 4 (1.4) (1.676) (0.1)
ἐγκώμιος native to a village (κώμη), laudatory (κῶμος) 4 (1.4) (0.104) (0.1)
μαρτυρία witness, testimony, evidence 6 (2.1) (0.472) (0.15)
κυρίως like a lord 3 (1.0) (1.741) (0.07)
ἀναίσχυντος shameless, impudent 3 (1.0) (0.101) (0.07)
μετάστασις a removing, removal 3 (1.0) (0.115) (0.07)
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 3 (1.0) (0.247) (0.07)
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 14 (4.9) (0.438) (0.35)
πανταχοῦ everywhere 11 (3.8) (0.926) (0.27)
διόρθωσις a making straight, restoration, reform 7 (2.4) (0.128) (0.18)
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 9 (3.1) (0.301) (0.23)
δουλεία servitude, slavery, bondage 15 (5.2) (0.349) (0.38)
(Cyr.) where 6 (2.1) (1.241) (0.15)
ἀποστροφή a turning back 2 (0.7) (0.059) (0.05)
εὐτέλεια cheapness 2 (0.7) (0.055) (0.05)
ἄνοος without understanding, foolish, silly 2 (0.7) (0.262) (0.05)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 6 (2.1) (0.606) (0.15)
χαρακτήρ a mark engraved 2 (0.7) (0.319) (0.05)
εὔκολος easily satisfied, contented with one's food 2 (0.7) (0.194) (0.05)
πηλίκος how great 2 (0.7) (0.096) (0.05)
ἄνωθεν from above, from on high 14 (4.9) (1.358) (0.37)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 7 (2.4) (0.472) (0.18)
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 3 (1.0) (0.191) (0.08)
ἤ2 exclam. 6 (2.1) (1.346) (0.16)
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 6 (2.1) (0.183) (0.16)
χριστός to be rubbed on 4 (1.4) (0.427) (0.11)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 4 (1.4) (1.416) (0.11)
ζάω to live 49 (17.1) (2.268) (1.36)
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 6 (2.1) (0.375) (0.17)
νόμιμος conformable to custom, usage 15 (5.2) (0.417) (0.43)
φιλανθρωπία humanity, benevolence, kindliness 8 (2.8) (0.361) (0.23)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 14 (4.9) (0.732) (0.41)
ἐγχωρέω to give room 2 (0.7) (0.447) (0.06)
ἀρή bane, ruin 10 (3.5) (0.32) (0.3)
διάστασις a standing aloof, separation 2 (0.7) (0.667) (0.06)
νουμηνία the new moon, the first of the month 2 (0.7) (0.053) (0.06)
νοόω convert into pure Intelligence 2 (0.7) (0.707) (0.06)
θεμέλιος of or for the foundation; (abs.) foundation (stone) 2 (0.7) (0.295) (0.06)
μαθητής a learner, pupil 21 (7.3) (1.446) (0.63)
ἀρά a prayer, imprecation, curse 10 (3.5) (0.349) (0.3)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 16 (5.6) (1.619) (0.49)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 8 (2.8) (0.574) (0.24)
δουλεύω to be a slave 15 (5.2) (0.501) (0.46)
ἀνόητος not thought on, unheard of; senseless, silly 7 (2.4) (0.351) (0.21)
πτωχός one who crouches 9 (3.1) (0.253) (0.28)
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 8 (2.8) (0.902) (0.25)
ἁπλῶς singly, in one way 16 (5.6) (3.946) (0.5)
πραότης mildness, gentleness 4 (1.4) (0.147) (0.13)
ἐπάγω to bring on 26 (9.1) (2.387) (0.82)
μορφή form, shape 7 (2.4) (0.748) (0.22)
κακία badness 13 (4.5) (1.366) (0.41)
ὠδίς the pangs 3 (1.0) (0.115) (0.1)
Μωυσῆς Moses 3 (1.0) (1.297) (0.1)
παραίνεσις an exhortation, address 6 (2.1) (0.17) (0.19)
ἄρθρον a joint 3 (1.0) (0.873) (0.1)
παρατηρέω to watch closely, observe narrowly, to watch one's opportunity 3 (1.0) (0.068) (0.1)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 17 (5.9) (1.704) (0.56)
εὐγένεια nobility of birth, high descent 2 (0.7) (0.141) (0.07)
Γαλατία Galatia 4 (1.4) (0.081) (0.13)
ἔρανος a meal to which each contributed his share 2 (0.7) (0.058) (0.07)
βαστάζω to lift, lift up, raise 6 (2.1) (0.228) (0.2)
διαγωγή a passing of life, a way 2 (0.7) (0.082) (0.07)
διορύσσω to dig through 2 (0.7) (0.045) (0.07)
ἀγνώμων ill-judging, senseless 2 (0.7) (0.064) (0.07)
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 4 (1.4) (0.17) (0.13)
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 7 (2.4) (0.677) (0.24)
οὐδέπω and not yet, not as yet 5 (1.7) (0.387) (0.17)
δείκνυμι to show 105 (36.7) (13.835) (3.57)
φιλονικέω to be fond of victory, engage in rivalry, be contentious 3 (1.0) (0.093) (0.1)
πάθη a passive state 3 (1.0) (0.63) (0.1)
μετάθεσις transposition 3 (1.0) (0.252) (0.1)
συμφωνία concord 3 (1.0) (0.347) (0.1)
ἀξία the worth 3 (1.0) (0.225) (0.1)
ἐπιστολή a message, command, commission 17 (5.9) (1.043) (0.6)
ζυγόν anything which joins two 13 (4.5) (0.343) (0.46)
κατόρθωμα success 5 (1.7) (0.242) (0.18)
ἴς sinew, tendon 7 (2.4) (0.943) (0.25)
λέξις a speaking, saying, speech 9 (3.1) (1.763) (0.32)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 9 (3.1) (1.1) (0.32)
καινός new, fresh 16 (5.6) (0.929) (0.58)
ὁμόφυλος of the same race 2 (0.7) (0.106) (0.07)
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 8 (2.8) (0.575) (0.3)
Ἀραβία Arabia 4 (1.4) (0.116) (0.15)
ξυλόω to make of wood. 2 (0.7) (0.206) (0.07)
ἤτε or also 2 (0.7) (0.025) (0.07)
ἀναπληρόω to fill up 2 (0.7) (0.149) (0.07)
μετατίθημι to place among 7 (2.4) (0.374) (0.26)
ὁμώνυμος having the same name 2 (0.7) (1.172) (0.07)
ἀκροατής a hearer 2 (0.7) (0.237) (0.07)
μυστήριον a mystery 2 (0.7) (0.695) (0.07)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 15 (5.2) (1.275) (0.55)
ἐμμένω to abide in 9 (3.1) (0.282) (0.33)
ἀνατρέπω to turn up 5 (1.7) (0.306) (0.18)
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 5 (1.7) (0.085) (0.18)
γραφή drawing, writing; indictment 13 (4.5) (2.255) (0.49)
κατορθόω to set upright, erect 10 (3.5) (0.566) (0.38)
ὡσανεί as if, as it were 4 (1.4) (0.153) (0.15)
φορτίον a load, burden 4 (1.4) (0.134) (0.15)
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 13 (4.5) (0.374) (0.51)
συγγένεια sameness of descent 6 (2.1) (0.28) (0.24)
ἀπολαύω to have enjoyment of 6 (2.1) (0.471) (0.24)
δοῦλος slave 28 (9.8) (1.48) (1.11)
καθώς how 7 (2.4) (0.867) (0.28)
εὐεργεσία well-doing 10 (3.5) (0.303) (0.41)
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 2 (0.7) (0.244) (0.08)
ἐπονειδίζω to reproach 2 (0.7) (0.059) (0.08)
ἀγωνία a contest, struggle for victory 2 (0.7) (0.079) (0.08)
ἀθετέω to set aside 4 (1.4) (0.19) (0.16)
ἐπονείδιστος to be reproached, shameful, ignominious 2 (0.7) (0.059) (0.08)
ἀπογράφω to write off, copy: to enter in a list, register 2 (0.7) (0.087) (0.08)
ἀναίρω to lift up 2 (0.7) (0.55) (0.08)
καθάπτω to fasten, fix 4 (1.4) (0.083) (0.16)
ὀνομαστί by name 2 (0.7) (0.091) (0.08)
ζέω to boil, seethe 30 (10.5) (1.826) (1.25)
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 3 (1.0) (0.513) (0.13)
ἀμάω reap, mow down 4 (1.4) (0.293) (0.17)
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 9 (3.1) (0.28) (0.38)
κύριος2 a lord, master 25 (8.7) (7.519) (1.08)
εἶτα then, next 35 (12.2) (4.335) (1.52)
συμφωνέω to agree in sound, be in harmony 2 (0.7) (0.237) (0.09)
καταδείκνυμι to discover and make known 2 (0.7) (0.104) (0.09)
πιστόω to make trustworthy 2 (0.7) (0.407) (0.09)
βαρέω to weigh down, depress 2 (0.7) (0.15) (0.09)
ἀνειλέω to roll up together 3 (1.0) (0.26) (0.13)
δοκιμάζω to assay 3 (1.0) (0.33) (0.13)
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 3 (1.0) (0.233) (0.13)
πληρόω to make full 22 (7.7) (1.781) (0.98)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 14 (4.9) (1.255) (0.64)
ἀνακτάομαι to regain for oneself, get back again, recover 4 (1.4) (0.111) (0.18)
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 15 (5.2) (1.407) (0.69)
πᾶσις acquisition, possession 3 (1.0) (0.266) (0.14)
φθορά destruction, ruin, perdition 3 (1.0) (1.418) (0.14)
αἰώνιος lasting for an age 3 (1.0) (0.55) (0.14)
πρόειμι go forward 10 (3.5) (1.153) (0.47)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 55 (19.2) (3.359) (2.6)
ἀνθίστημι to set against 7 (2.4) (0.222) (0.33)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 69 (24.1) (5.09) (3.3)
φορτικός of the nature of a burden 2 (0.7) (0.125) (0.1)
ἐνέχω to hold within 2 (0.7) (0.052) (0.1)
νομοθετέω to make law 4 (1.4) (0.299) (0.19)
παράδοσις a handing down, transmission 2 (0.7) (0.213) (0.1)
ἰά a voice, cry 2 (0.7) (0.684) (0.1)
ἁπλόος single, simple 17 (5.9) (6.452) (0.83)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 3 (1.0) (0.555) (0.15)
βαπτίζω to dip in 3 (1.0) (0.344) (0.15)
τρέχω to run 10 (3.5) (0.495) (0.49)
ἐπισπάω to draw 7 (2.4) (0.302) (0.35)
σύνεσις comprehension, understanding 4 (1.4) (0.458) (0.2)
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 8 (2.8) (0.325) (0.4)
πρόσωπον the face, visage, countenance 19 (6.6) (1.94) (0.95)
ἠμί to say 5 (1.7) (1.545) (0.25)
ἔλεος pity, mercy, compassion 5 (1.7) (0.389) (0.25)
καταγιγνώσκω to remark, discover 6 (2.1) (0.323) (0.3)
ἐξετάζω to examine well 8 (2.8) (0.695) (0.41)
ἄμη a shovel 2 (0.7) (0.278) (0.1)
πρόσχημα that which is held before 3 (1.0) (0.061) (0.15)
ὁμοιότης likeness, resemblance 2 (0.7) (0.664) (0.1)
νυνί now, at this moment 8 (2.8) (0.695) (0.41)
διάκονος a servant, waiting-man 2 (0.7) (0.32) (0.1)
Γαλάτης Celt 16 (5.6) (0.263) (0.83)
ὁμόνοια oneness of mind 2 (0.7) (0.234) (0.1)
ἐλεύθερος free 23 (8.0) (0.802) (1.2)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 8 (2.8) (1.304) (0.42)
μνημονεύω to call to mind, remember 8 (2.8) (1.526) (0.42)
συνετός intelligent, sagacious, wise 4 (1.4) (0.25) (0.21)
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 4 (1.4) (0.15) (0.21)
δάκνω to bite 6 (2.1) (0.363) (0.32)
ὑπερβολή a throwing beyond 14 (4.9) (0.845) (0.76)
κατασκευάζω to equip 14 (4.9) (1.81) (0.77)
τοίνυν therefore, accordingly 37 (12.9) (5.224) (2.04)
εὐσεβής pious, religious, righteous 2 (0.7) (0.418) (0.11)
ἴον the violet 2 (0.7) (0.34) (0.11)
ἐπιστέλλω to send to, send as a message 4 (1.4) (0.379) (0.22)
πρώην lately, just now 2 (0.7) (0.224) (0.11)
σβέννυμι to quench, put out 3 (1.0) (0.217) (0.17)
τηρέω to watch over, protect, guard 19 (6.6) (0.878) (1.08)
ἄτοπος out of place 7 (2.4) (2.003) (0.41)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 7 (2.4) (1.259) (0.41)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 31 (10.8) (5.806) (1.8)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 58 (20.3) (4.633) (3.4)
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 2 (0.7) (0.84) (0.12)
σπειράομαι to be coiled 2 (0.7) (0.088) (0.12)
σπείρω to sow 7 (2.4) (0.378) (0.41)
σύγκρισις a compounding 2 (0.7) (0.364) (0.12)
κατηγορία an accusation, charge 6 (2.1) (1.705) (0.35)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 65 (22.7) (3.66) (3.87)
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 10 (3.5) (1.096) (0.6)
ὑμός your 94 (32.8) (6.015) (5.65)
περιφέρω to carry round 4 (1.4) (0.248) (0.24)
εἰσάγω to lead in 15 (5.2) (1.077) (0.92)
ἀπόρρητος forbidden, secret 3 (1.0) (0.389) (0.18)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 5 (1.7) (0.638) (0.31)
δικαιοσύνη righteousness, justice 20 (7.0) (1.642) (1.25)
οἰκειότης kindred, relationship 2 (0.7) (0.152) (0.13)
ἄδεια freedom from fear: safe conduct, indemnity 2 (0.7) (0.187) (0.13)
πολιτεύω to live as a citizen 7 (2.4) (0.349) (0.44)
ἐφέλκω to draw on, drag 3 (1.0) (0.111) (0.19)
χαρά joy, delight 3 (1.0) (0.368) (0.19)
ἀνδροφόνος man-slaying 3 (1.0) (0.094) (0.19)
φθόνος ill-will, envy, jealousy 6 (2.1) (0.458) (0.38)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 122 (42.6) (8.778) (7.86)
θορυβέω to make a noise 4 (1.4) (0.197) (0.26)
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 6 (2.1) (0.423) (0.39)
προλέγω pick before; foretell; proclaim 2 (0.7) (0.202) (0.13)
ὄντως really, actually > εἰμί 2 (0.7) (0.913) (0.13)
συγκρίνω to compound 2 (0.7) (0.236) (0.13)
μανία madness, frenzy 4 (1.4) (0.392) (0.27)
ἄρος use, profit, help 2 (0.7) (0.264) (0.13)
καταίρω to come down, make a swoop 4 (1.4) (0.086) (0.27)
γεννάω to beget, engender 9 (3.1) (2.666) (0.6)
διαβάλλω to throw over 10 (3.5) (0.43) (0.68)
τραῦμα a wound, hurt 5 (1.7) (0.506) (0.34)
ἑτέρωθεν from the other side 4 (1.4) (0.112) (0.27)
πονηρία a bad state 4 (1.4) (0.356) (0.27)
ἄγγελος a messenger, envoy 22 (7.7) (2.06) (1.51)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 11 (3.8) (1.348) (0.75)
ἔσχατος outermost 13 (4.5) (2.261) (0.9)
σύμμετρος commensurate with 2 (0.7) (1.278) (0.14)
ἀποδύω to strip off 2 (0.7) (0.062) (0.14)
μωρός dull, sluggish, stupid 2 (0.7) (0.158) (0.14)
ῥίζα a root 4 (1.4) (0.974) (0.28)
δεξιά the right hand 6 (2.1) (0.472) (0.42)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 6 (2.1) (1.226) (0.42)
ῥητός stated, specified 3 (1.0) (0.95) (0.21)
ἀναιρέω to take up; to destroy 17 (5.9) (3.379) (1.22)
παρρησία freespokenness, openness, frankness 4 (1.4) (0.407) (0.29)
ἐνδύω to go into 4 (1.4) (0.313) (0.29)
εὐχή a prayer, vow 4 (1.4) (0.766) (0.29)
ἀναμιμνήσκω to remind 7 (2.4) (0.653) (0.51)
ἐκκόπτω to cut out, knock out 2 (0.7) (0.244) (0.15)
Φαρισαῖος Pharisaean, Pharisee 2 (0.7) (0.279) (0.15)
κατακλείω to shut in, enclose 2 (0.7) (0.1) (0.15)
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 2 (0.7) (0.139) (0.15)
καταχράομαι to make full use of, apply; to finish off, execute 2 (0.7) (0.129) (0.15)
πιστόν pledge 2 (0.7) (0.241) (0.15)
ἐπίτροπος one to whom a charge is entrusted, a trustee, administrator 2 (0.7) (0.135) (0.15)
νόμισμα anything sanctioned by usage, a custom, institution 2 (0.7) (0.265) (0.15)
παιδεύω to bring up 8 (2.8) (0.727) (0.59)
κοινόω to make common, communicate, impart 3 (1.0) (0.21) (0.22)
ἄνοια want of understanding, folly 3 (1.0) (0.191) (0.22)
παλαιός old in years 21 (7.3) (2.149) (1.56)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 9 (3.1) (2.935) (0.67)
τέως so long, meanwhile, the while 7 (2.4) (0.641) (0.52)
πῶς how? in what way 84 (29.4) (8.955) (6.31)
μακάριος blessed, happy 5 (1.7) (0.896) (0.38)
δηλόω to make visible 27 (9.4) (4.716) (2.04)
παράνομος acting contrary to law, lawless 3 (1.0) (0.242) (0.23)
ὑπόκειμαι to lie under 9 (3.1) (5.461) (0.69)
διαμένω to remain by, stand by 3 (1.0) (0.542) (0.23)
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 3 (1.0) (0.705) (0.23)
διηνεκής continuous, unbroken 2 (0.7) (0.214) (0.15)
λυμαίνομαι2 to treat with indignity, to outrage, to maltreat 2 (0.7) (0.159) (0.15)
προτιμάω to honour 2 (0.7) (0.172) (0.15)
πρόσωθεν from afar 2 (0.7) (0.294) (0.15)
οἴ ah! woe! 2 (0.7) (1.19) (0.15)
πάλιν back, backwards 82 (28.7) (10.367) (6.41)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 5 (1.7) (0.415) (0.39)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 11 (3.8) (4.93) (0.86)
ἐρέω Epic: ask, enquire 6 (2.1) (0.675) (0.47)
ἔμπροσθεν before, in front 8 (2.8) (1.891) (0.63)
ἀπόφασις a denial, negation 5 (1.7) (1.561) (0.4)
ἔχθρα hatred, enmity 7 (2.4) (0.288) (0.56)
ἐκεῖθεν from that place, thence 9 (3.1) (1.247) (0.72)
δουλόω to make a slave of, enslave 5 (1.7) (0.201) (0.41)
νουθετέω to put in mind, to admonish, warn, advise 2 (0.7) (0.124) (0.16)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 22 (7.7) (3.498) (1.79)
ὑπομιμνήσκω to remind 3 (1.0) (0.333) (0.24)
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 6 (2.1) (0.39) (0.49)
ὑπόσχεσις an undertaking, engagement, promise 2 (0.7) (0.248) (0.16)
ἀποκόπτω to cut off, hew off 2 (0.7) (0.115) (0.16)
κόπος a striking, beating 2 (0.7) (0.276) (0.16)
ὅτι2 conj.: that, because 292 (102.0) (49.49) (23.92)
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 9 (3.1) (0.516) (0.74)
ὑποπτεύω to be suspicious 5 (1.7) (0.228) (0.41)
ἐπιμέλεια care, attention 5 (1.7) (0.49) (0.42)
πιστεύω to trust, trust to 31 (10.8) (3.079) (2.61)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 284 (99.2) (49.106) (23.97)
ἐπιλήθω to cause to forget 2 (0.7) (0.221) (0.17)
κοινωνός a companion, partner 2 (0.7) (0.293) (0.17)
συνήθεια habitual intercourse, acquaintance, society, intimacy 4 (1.4) (0.409) (0.34)
ἐλάττωμα a disadvantage 2 (0.7) (0.04) (0.17)
φυσάω to puff 2 (0.7) (0.117) (0.17)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 17 (5.9) (3.747) (1.45)
σημεῖον a sign, a mark, token 11 (3.8) (3.721) (0.94)
ἀδελφός sons of the same mother 29 (10.1) (2.887) (2.55)
ἰσχύς strength 7 (2.4) (0.923) (0.62)
ἐντρέπω to turn about 2 (0.7) (0.071) (0.18)
κἄν and if, even if, although 2 (0.7) (1.617) (0.18)
ὑποκρίνω separate gradually, mid. to answer 4 (1.4) (0.208) (0.35)
βιβλίον a paper, scroll, letter 4 (1.4) (1.897) (0.35)
καρπόω to bear fruit 3 (1.0) (0.265) (0.27)
οὐδαμοῦ nowhere 3 (1.0) (0.316) (0.27)
ἐντολή an injunction, order, command, behest 7 (2.4) (0.701) (0.63)
δωρεά a gift, present 6 (2.1) (0.563) (0.54)
μάρτυς a witness 6 (2.1) (0.889) (0.54)
διατάσσω to appoint 5 (1.7) (0.243) (0.45)
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 5 (1.7) (0.246) (0.45)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 9 (3.1) (1.507) (0.82)
ὀρός the watery or serous part of milk 3 (1.0) (0.383) (0.27)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 53 (18.5) (63.859) (4.86)
κατεσθίω to eat up, devour 2 (0.7) (0.221) (0.18)
γράφω to scratch, draw, write 28 (9.8) (7.064) (2.6)
πόθεν whence? (i.e., from where?) 7 (2.4) (0.953) (0.65)
υἱός a son 82 (28.7) (7.898) (7.64)
κρεμάννυμι to hang, hang up 3 (1.0) (0.161) (0.28)
πως somehow, in some way 81 (28.3) (9.844) (7.58)
μεθίστημι to place in another way, to change 6 (2.1) (0.529) (0.57)
ἐπαίρω to lift up and set on 8 (2.8) (0.55) (0.76)
ὑφίημι to let down 2 (0.7) (0.129) (0.19)
ὑγίεια health, soundness 2 (0.7) (1.276) (0.19)
ἀθρόος in crowds 9 (3.1) (1.056) (0.86)
συντέλεια a joint payment, joint contribution for public burdens 3 (1.0) (0.236) (0.29)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 7 (2.4) (1.195) (0.68)
κύριος having power 16 (5.6) (8.273) (1.56)
ἕτερος the one; the other (of two) 75 (26.2) (18.33) (7.31)
κόσμος order 16 (5.6) (3.744) (1.56)
διώκω to pursue 19 (6.6) (1.336) (1.86)
ἐλευθερία freedom, liberty 11 (3.8) (0.488) (1.08)
φθέγγομαι to utter a sound 6 (2.1) (0.607) (0.59)
παρουσία a being present, presence 8 (2.8) (0.687) (0.79)
γοῦν at least then, at any rate, any way 10 (3.5) (3.743) (0.99)
διδάσκω to teach 19 (6.6) (3.329) (1.88)
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 2 (0.7) (0.311) (0.2)
μηδαμῶς not at all 2 (0.7) (0.346) (0.2)
ταράσσω to stir, stir up, trouble 6 (2.1) (0.564) (0.6)
ἀπαιτέω to demand back, demand 4 (1.4) (0.52) (0.4)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 16 (5.6) (3.876) (1.61)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 8 (2.8) (1.467) (0.8)
γνωρίζω to make known, point out, explain 3 (1.0) (1.012) (0.3)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 6 (2.1) (1.151) (0.61)
συμπράσσω to join or help in doing 3 (1.0) (0.151) (0.3)
πόα grass, herb 4 (1.4) (0.478) (0.41)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 2 (0.7) (0.535) (0.21)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 3 (1.0) (0.291) (0.31)
καταπίπτω to fall 3 (1.0) (0.203) (0.31)
ὑποψία suspicion, jealousy 3 (1.0) (0.196) (0.31)
τίμιος valued 3 (1.0) (0.75) (0.31)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 13 (4.5) (0.733) (1.36)
ἀλήθεια truth 19 (6.6) (3.154) (1.99)
κατάσκοπος one who keeps a look out, a scout, spy 3 (1.0) (0.112) (0.32)
προσέχω to hold to, offer 12 (4.2) (1.101) (1.28)
προσθέω to run towards 2 (0.7) (0.263) (0.21)
δόσις a giving 2 (0.7) (0.301) (0.21)
οὕτως so, in this manner 138 (48.2) (28.875) (14.91)
οὐρανός heaven 19 (6.6) (4.289) (2.08)
κατηγορέω to speak against, to accuse 8 (2.8) (3.352) (0.88)
τοσοῦτος so large, so tall 44 (15.4) (5.396) (4.83)
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 2 (0.7) (0.295) (0.22)
σπουδάζω to make haste 8 (2.8) (0.887) (0.89)
πότε when? at what time? 3 (1.0) (0.488) (0.33)
ταλαιπωρία hard work, hardship, suffering, distress 2 (0.7) (0.142) (0.22)
ἄνω2 up, upwards 13 (4.5) (3.239) (1.45)
ὁμοῦ at the same place, together 12 (4.2) (1.529) (1.34)
Τίτος Titus 6 (2.1) (0.181) (0.67)
διάστημα an interval 5 (1.7) (1.324) (0.56)
προσίημι to send to 4 (1.4) (0.675) (0.45)
συγχωρέω to come together, meet 11 (3.8) (1.25) (1.24)
σιγάω to be silent 3 (1.0) (0.333) (0.34)
ἐπιγιγνώσκω to look upon, witness, observe 3 (1.0) (0.366) (0.34)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 87 (30.4) (19.178) (9.89)
ποθεν from some place 7 (2.4) (0.996) (0.8)
θεός god 171 (59.8) (26.466) (19.54)
μέθη strong drink 2 (0.7) (0.322) (0.23)
σκιά a shadow 2 (0.7) (0.513) (0.23)
νηδύς the stomach 2 (0.7) (0.047) (0.23)
ἐξίστημι to put out of its place, to change 2 (0.7) (0.482) (0.23)
κερδαίνω to gain, derive profit 2 (0.7) (0.215) (0.23)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 9 (3.1) (0.845) (1.03)
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 3 (1.0) (0.288) (0.35)
συγκαταβαίνω to go or come down with 2 (0.7) (0.051) (0.24)
γέμω to be full 2 (0.7) (0.19) (0.24)
ἄρδω to water 2 (0.7) (0.118) (0.24)
λουτρόν a bath, bathing place 2 (0.7) (0.487) (0.24)
ἀφίημι to send forth, discharge 25 (8.7) (2.477) (2.96)
καλέω to call, summon 73 (25.5) (10.936) (8.66)
ἐκεῖνος that over there, that 148 (51.7) (22.812) (17.62)
δοξάζω to think, imagine, suppose, fancy, conjecture 5 (1.7) (1.083) (0.6)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 5 (1.7) (9.012) (0.6)
εἰρήνη peace, time of peace 11 (3.8) (1.348) (1.32)
ἀϋτή cry, shout 3 (1.0) (0.33) (0.36)
νοσέω to be sick, ill, to ail 3 (1.0) (1.226) (0.36)
πορθέω to destroy, ravage, waste, plunder 6 (2.1) (0.221) (0.72)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 16 (5.6) (1.195) (1.93)
ἄγη wonder, awe, amazement 2 (0.7) (0.111) (0.24)
ἀράομαι to pray to 4 (1.4) (0.193) (0.49)
διά through c. gen.; because of c. acc. 250 (87.4) (56.77) (30.67)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 4 (1.4) (1.907) (0.49)
πόσος how much? how many? 4 (1.4) (1.368) (0.5)
στέργω to love 2 (0.7) (0.15) (0.25)
ἀνατίθημι dedicate, refer 7 (2.4) (0.694) (0.88)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 3 (1.0) (0.825) (0.38)
σκοπός one that watches, one that looks after 3 (1.0) (1.174) (0.38)
οἰκουμένη the inhabited world 3 (1.0) (0.452) (0.38)
πλησίος near, close to 6 (2.1) (1.174) (0.76)
ζητέω to seek, seek for 14 (4.9) (5.036) (1.78)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 13 (4.5) (2.906) (1.65)
κάτω down, downwards 7 (2.4) (3.125) (0.89)
ἀλλά otherwise, but 367 (128.2) (54.595) (46.87)
κυρόω to make valid, confirm, ratify, determine 3 (1.0) (0.152) (0.38)
ποσός of a certain quantity 4 (1.4) (2.579) (0.52)
νόημα that which is perceived, a perception, thought 2 (0.7) (0.461) (0.26)
ἀνατρέχω to run back 2 (0.7) (0.16) (0.26)
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 5 (1.7) (0.572) (0.65)
λοιπός remaining, the rest 40 (14.0) (6.377) (5.2)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 6 (2.1) (0.635) (0.78)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 13 (4.5) (0.938) (1.7)
λέγω to pick; to say 435 (152.0) (90.021) (57.06)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 9 (3.1) (1.137) (1.18)
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 5 (1.7) (0.471) (0.66)
στρέφω to turn about 5 (1.7) (0.466) (0.66)
ἐργάζομαι to work, labour 12 (4.2) (2.772) (1.58)
ἐξωθέω to thrust out, force out, wrench out 2 (0.7) (0.13) (0.27)
νόθος a bastard; in Athens, also child of citizen father and alien mother 2 (0.7) (0.211) (0.27)
παραιτέομαι to beg from 3 (1.0) (0.401) (0.4)
πενία poverty, need 2 (0.7) (0.298) (0.27)
φημί to say, to claim 235 (82.1) (36.921) (31.35)
ἐλευθερόω to free, set free 6 (2.1) (0.302) (0.8)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 28 (9.8) (15.198) (3.78)
φρόνημα one's mind, spirit 3 (1.0) (0.433) (0.41)
ἐκλύω to loose, release, set free, from 3 (1.0) (0.236) (0.41)
ἀφορμή a starting-point 5 (1.7) (0.47) (0.68)
ὅταν when, whenever 30 (10.5) (9.255) (4.07)
εἶπον to speak, say 101 (35.3) (16.169) (13.73)
ἀπάγω to lead away, carry off 9 (3.1) (0.763) (1.22)
τάξις an arranging 14 (4.9) (2.44) (1.91)
φίλημα a kiss 2 (0.7) (0.068) (0.27)
ἐνίστημι to put, set, place in 9 (3.1) (0.778) (1.23)
διαλέγομαι talk 5 (1.7) (0.836) (0.69)
θῆλυς female 5 (1.7) (1.183) (0.69)
παράδειγμα a pattern 3 (1.0) (1.433) (0.41)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 7 (2.4) (1.478) (0.97)
διπλόος twofold, double 4 (1.4) (0.673) (0.55)
σῶμα the body 24 (8.4) (16.622) (3.34)
δῆλος visible, conspicuous 19 (6.6) (5.582) (2.64)
μεταβολή a change, changing 7 (2.4) (2.27) (0.97)
ταπεινός low 2 (0.7) (0.507) (0.28)
φρουρέω to keep watch 3 (1.0) (0.225) (0.42)
ἀφανίζω to make unseen, hide from sight 3 (1.0) (0.464) (0.42)
ἀσφαλίζω fortify; to make safe, secure 3 (1.0) (0.088) (0.42)
γάρ for 526 (183.8) (110.606) (74.4)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 11 (3.8) (2.081) (1.56)
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 5 (1.7) (1.565) (0.71)
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 4 (1.4) (0.573) (0.57)
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 9 (3.1) (0.916) (1.28)
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 3 (1.0) (0.579) (0.43)
ψυχή breath, soul 30 (10.5) (11.437) (4.29)
ὅθεν from where, whence 9 (3.1) (2.379) (1.29)
ἐπιβουλή a plan against 2 (0.7) (0.402) (0.29)
μηδαμός none 2 (0.7) (0.355) (0.29)
τόκος a bringing forth, childbirth, parturition 2 (0.7) (0.277) (0.29)
μυρίος numberless, countless, infinite 12 (4.2) (1.186) (1.73)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 10 (3.5) (1.623) (1.45)
ἀκόλουθος following, attending on 3 (1.0) (0.882) (0.44)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 6 (2.1) (1.679) (0.87)
πη [Dor. in some way, somehow] 3 (1.0) (0.791) (0.44)
νεκρός a dead body, corpse 15 (5.2) (1.591) (2.21)
πλήρωμα a full measure; crew 2 (0.7) (0.318) (0.3)
ὀνομάζω to name 9 (3.1) (4.121) (1.33)
πατρῷος of or belonging to the father 6 (2.1) (0.402) (0.89)
οὐ not 550 (192.2) (104.879) (82.22)
καρπός fruit 7 (2.4) (1.621) (1.05)
βλάβη hurt, harm, damage 3 (1.0) (0.763) (0.45)
ἐπινοέω to think on 3 (1.0) (0.554) (0.45)
πρόκειμαι to be set before one 8 (2.8) (2.544) (1.2)
κοινωνέω to have or do in common with 5 (1.7) (0.907) (0.75)
μικρός small, little 20 (7.0) (5.888) (3.02)
ἐκκαλέω to call out 2 (0.7) (0.065) (0.3)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 84 (29.4) (26.948) (12.74)
γέλως laughter 3 (1.0) (0.371) (0.46)
λύω to loose 20 (7.0) (2.411) (3.06)
ἀπολαμβάνω to take away, receive one’s due, cut off 4 (1.4) (0.609) (0.61)
μηκέτι no more, no longer, no further 5 (1.7) (0.86) (0.77)
προαίρεσις a choosing 8 (2.8) (0.951) (1.23)
τέλειος having reached its end, finished, complete 10 (3.5) (3.199) (1.55)
ἐντίθημι to put in 2 (0.7) (0.318) (0.31)
καταμανθάνω to observe well, examine closely 2 (0.7) (0.236) (0.31)
συγκλείω to shut 3 (1.0) (0.118) (0.46)
ποῦ where 8 (2.8) (0.998) (1.25)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 14 (4.9) (3.279) (2.18)
ὄϊς sheep 5 (1.7) (1.922) (0.78)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 9 (3.1) (1.082) (1.41)
ὑπάγω to lead 3 (1.0) (0.426) (0.47)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 19 (6.6) (1.67) (3.01)
περιλαμβάνω to seize around, embrace 2 (0.7) (0.484) (0.32)
ἀγανακτέω to feel irritation 2 (0.7) (0.367) (0.32)
θάνατος death 17 (5.9) (3.384) (2.71)
αἰτία a charge, accusation 18 (6.3) (5.906) (2.88)
ἱερεύς a priest, sacrificer 4 (1.4) (1.143) (0.64)
αἰδέομαι to be ashamed to do 4 (1.4) (0.372) (0.64)
ἐξαιρέω to take out of 6 (2.1) (0.659) (0.97)
ἄνθρωπος man, person, human 72 (25.2) (19.466) (11.67)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 4 (1.4) (1.603) (0.65)
ἅπαξ once 3 (1.0) (0.777) (0.49)
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 6 (2.1) (0.738) (0.98)
τίθημι to set, put, place 47 (16.4) (6.429) (7.71)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 6 (2.1) (1.86) (0.99)
ἐκβάλλω to throw 8 (2.8) (0.986) (1.32)
ὄνομα name 27 (9.4) (7.968) (4.46)
ἀναγκάζω to force, compel 17 (5.9) (1.36) (2.82)
πιστός2 to be trusted 8 (2.8) (1.164) (1.33)
ἐπιμένω to stay on, tarry 2 (0.7) (0.213) (0.33)
πατήρ a father 63 (22.0) (9.224) (10.48)
διάνοια a thought, intention, purpose 6 (2.1) (2.096) (1.0)
φθονέω to bear ill-will 3 (1.0) (0.261) (0.5)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 3 (1.0) (1.017) (0.5)
ἐοικότως similarly, like 6 (2.1) (1.868) (1.01)
ἐπίστασις a stopping, halting, a halt 2 (0.7) (0.101) (0.34)
ὅπου where 7 (2.4) (1.571) (1.19)
ὑπομένω to stay behind, survive 8 (2.8) (1.365) (1.36)
πυρά2 (fem.sg.) funeral-pyre 2 (0.7) (0.157) (0.34)
ἀκολουθέω to follow 4 (1.4) (1.679) (0.69)
νήπιος infant, childish 4 (1.4) (0.379) (0.69)
μανθάνω to learn 21 (7.3) (3.86) (3.62)
ὑμέτερος your, yours 7 (2.4) (0.709) (1.21)
πόθος a longing, yearning, fond desire 2 (0.7) (0.254) (0.35)
εὐδοκιμέω to be of good repute, to be held in esteem, honoured, famous, popular 2 (0.7) (0.243) (0.35)
εἴδωλον an image, a phantom 2 (0.7) (0.649) (0.35)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 4 (1.4) (1.141) (0.69)
εὔκαιρος well-timed, in season, seasonable 2 (0.7) (0.145) (0.35)
ὥσπερ just as if, even as 38 (13.3) (13.207) (6.63)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 6 (2.1) (1.829) (1.05)
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 3 (1.0) (0.322) (0.52)
σιγή silence 2 (0.7) (0.245) (0.35)
θεραπεύω to be an attendant, do service 4 (1.4) (1.21) (0.71)
δέχομαι to take, accept, receive 22 (7.7) (3.295) (3.91)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 11 (3.8) (1.706) (1.96)
κάματος toil, trouble, labour 3 (1.0) (0.2) (0.54)
ἀπό from, away from. c. gen. 123 (43.0) (30.074) (22.12)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 22 (7.7) (3.696) (3.99)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 5 (1.7) (0.803) (0.91)
εἰκός like truth 6 (2.1) (1.953) (1.09)
γάλα milk 2 (0.7) (0.9) (0.37)
ἀμήν verily, of a truth, so be it 2 (0.7) (0.161) (0.37)
τετρακόσιοι four hundred 4 (1.4) (0.205) (0.74)
φωνή a sound, tone 8 (2.8) (3.591) (1.48)
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 2 (0.7) (0.77) (0.37)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 12 (4.2) (3.981) (2.22)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 42 (14.7) (5.491) (7.79)
διό wherefore, on which account 32 (11.2) (5.73) (5.96)
παραινέω to exhort, recommend, advise 4 (1.4) (0.456) (0.75)
ἰός an arrow 3 (1.0) (0.939) (0.56)
μεστός full, filled, filled full 2 (0.7) (0.408) (0.38)
ἐσθίω to eat 10 (3.5) (2.007) (1.91)
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 2 (0.7) (0.543) (0.38)
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 5 (1.7) (0.689) (0.96)
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 5 (1.7) (0.581) (0.97)
ἐξουσία power 5 (1.7) (1.082) (0.97)
ὥστε so that 49 (17.1) (10.717) (9.47)
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 8 (2.8) (1.165) (1.55)
καταβάλλω to throw down, overthrow 3 (1.0) (0.442) (0.58)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 42 (14.7) (6.432) (8.19)
εἷς one 53 (18.5) (23.591) (10.36)
εὐδοκέω to be well pleased 2 (0.7) (0.11) (0.39)
διάγω to carry over 2 (0.7) (0.532) (0.39)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 164 (57.3) (50.199) (32.23)
ἔθος custom, habit 3 (1.0) (1.231) (0.59)
καίτοι and indeed, and further; and yet 7 (2.4) (2.582) (1.38)