urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1:5.4
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

202 lemmas; 424 tokens (67,286 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 81 11,437 (1699.76) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 22 4,105 (610.08) (544.579) (426.61)
δέ but 19 1,793 (266.47) (249.629) (351.92)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 8 1,026 (152.48) (173.647) (126.45)
οὗτος this; that 8 1,255 (186.52) (133.027) (121.95)
γάρ for 7 690 (102.55) (110.606) (74.4)
ἐν in, among. c. dat. 7 640 (95.12) (118.207) (88.06)
ὅς who, that, which: relative pronoun 7 993 (147.58) (208.764) (194.16)
εἰς into, to c. acc. 5 485 (72.08) (66.909) (80.34)
θεῖος of/from the gods, divine 5 239 (35.52) (4.128) (1.77)
μέν on the one hand, on the other hand 5 709 (105.37) (109.727) (118.8)
βιός a bow 4 56 (8.32) (3.814) (4.22)
βίος life 4 56 (8.32) (3.82) (4.12)
ἐκεῖνος that over there, that 4 530 (78.77) (22.812) (17.62)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 180 (26.75) (21.235) (25.5)
οὐ not 4 587 (87.24) (104.879) (82.22)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 3 10 (1.49) (1.252) (2.43)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 3 87 (12.93) (1.275) (0.55)
εἰμί to be 3 778 (115.63) (217.261) (145.55)
κοσμέω to order, arrange 3 18 (2.68) (0.659) (0.71)
μέγας big, great 3 173 (25.71) (18.419) (25.96)
νόσος sickness, disease, malady 3 39 (5.8) (2.273) (1.08)
πολύς much, many 3 190 (28.24) (35.28) (44.3)
ἀλεξίκακος keeping off evil 2 3 (0.45) (0.022) (0.02)
ἀλλά otherwise, but 2 217 (32.25) (54.595) (46.87)
ἀξιέπαινος praiseworthy 2 14 (2.08) (0.022) (0.01)
ἀποστέλλω to send off 2 50 (7.43) (1.335) (1.76)
βάρβαρος barbarous 2 32 (4.76) (1.886) (4.07)
δείκνυμι to show 2 132 (19.62) (13.835) (3.57)
δέχομαι to take, accept, receive 2 102 (15.16) (3.295) (3.91)
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 2 10 (1.49) (0.479) (1.07)
διδασκαλία teaching, instruction, education 2 64 (9.51) (1.33) (0.05)
δολιχός long 2 2 (0.3) (0.03) (0.18)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 2 265 (39.38) (2.803) (0.66)
ἐπίσκοπος one who watches over, an overseer, guardian 2 191 (28.39) (1.109) (0.14)
ἔχω to have 2 219 (32.55) (48.945) (46.31)
ἤδη already 2 18 (2.68) (8.333) (11.03)
Θρᾴκη Thrace 2 30 (4.46) (0.337) (1.05)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 2 3 (0.45) (1.94) (0.58)
καιρός time; the right moment, opportunity 2 53 (7.88) (4.163) (8.09)
καῖρος the row of thrums 2 25 (3.72) (1.981) (3.68)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 2 451 (67.03) (76.461) (54.75)
μανθάνω to learn 2 103 (15.31) (3.86) (3.62)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 2 3 (0.45) (0.802) (0.5)
οἰκεῖος in or of the house 2 61 (9.07) (5.153) (2.94)
οὗ where 2 46 (6.84) (6.728) (4.01)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 2 307 (45.63) (44.62) (43.23)
ποιμήν herdsman, shepherd 2 30 (4.46) (0.479) (0.94)
τέλος the fulfilment 2 30 (4.46) (4.234) (3.89)
τις any one, any thing, some one, some thing; 2 388 (57.66) (97.86) (78.95)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 2 104 (15.46) (26.85) (24.12)
φημί to say, to claim 2 216 (32.1) (36.921) (31.35)
Στέφανος Stephanus 2 18 (2.68) (0.128) (0.01)
ἀγλαΐζω to make splendid, glorify 1 1 (0.15) (0.007) (0.01)
ἄγω to lead 1 49 (7.28) (5.181) (10.6)
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 4 (0.59) (0.536) (0.86)
ἀείδω to sing 1 8 (1.19) (0.923) (1.22)
αἵρεσις a taking especially 1 48 (7.13) (1.136) (0.78)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 1 11 (1.63) (1.995) (0.57)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 12 (1.78) (1.486) (1.76)
ἄμφω both 1 8 (1.19) (2.508) (1.28)
ἀναδέω to bind 1 4 (0.59) (0.088) (0.26)
ἄνωθεν from above, from on high 1 10 (1.49) (1.358) (0.37)
ἅπας quite all, the whole 1 119 (17.69) (10.904) (7.0)
ἀπό from, away from. c. gen. 1 120 (17.83) (30.074) (22.12)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 24 (3.57) (1.507) (0.82)
ἀρετάω to be fit 1 1 (0.15) (0.345) (0.13)
ἀρετή goodness, excellence 1 46 (6.84) (4.312) (2.92)
ἄριστος best 1 37 (5.5) (2.087) (4.08)
ἀρχηγός beginning, originating 1 7 (1.04) (0.209) (0.14)
ἀρχιερατικός of the high-priest 1 8 (1.19) (0.025) (0.0)
ἀφίημι to send forth, discharge 1 32 (4.76) (2.477) (2.96)
ἀφικνέομαι to come to 1 63 (9.36) (2.347) (7.38)
γένος race, stock, family 1 13 (1.93) (8.844) (3.31)
γίγνομαι become, be born 1 371 (55.14) (53.204) (45.52)
γυνή a woman 1 31 (4.61) (6.224) (8.98)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 1 48 (7.13) (1.404) (1.3)
δηϊόω cut down, slay 1 3 (0.45) (0.132) (0.91)
διά through c. gen.; because of c. acc. 1 237 (35.22) (56.77) (30.67)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 4 (0.59) (0.791) (0.79)
διαμαρτάνω to go astray from 1 1 (0.15) (0.235) (0.16)
διαρρήδην expressly, distinctly, explicitly 1 5 (0.74) (0.132) (0.01)
διασῴζω to preserve through 1 6 (0.89) (0.43) (0.56)
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 16 (2.38) (0.65) (0.77)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 16 (2.38) (1.527) (3.41)
δράω to do 1 54 (8.03) (1.634) (2.55)
δυσσεβής ungodly, impious, profane 1 39 (5.8) (0.12) (0.04)
δωρέω to give, present 1 4 (0.59) (0.278) (0.36)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 95 (14.12) (24.797) (21.7)
ἐγχειρίζω to put into one's hands, entrust 1 8 (1.19) (0.257) (0.56)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 1 31 (4.61) (3.359) (2.6)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 9 (1.34) (10.005) (1.56)
εἷς one 1 121 (17.98) (23.591) (10.36)
εἴσειμι to go into 1 5 (0.74) (0.609) (0.62)
εἰσπράσσω to get in, exact (money, tribute) 1 5 (0.74) (0.056) (0.01)
ἐκ from out of 1 327 (48.6) (54.157) (51.9)
ἐκκλησιάζω to hold an assembly, debate therein 1 42 (6.24) (0.272) (0.05)
Ἑλληνικός Hellenic, Greek 1 7 (1.04) (0.442) (1.08)
ἐλπίς hope, expectation 1 15 (2.23) (1.675) (3.51)
ἐπανέρχομαι to go back, return 1 24 (3.57) (0.728) (0.72)
ἐπάνοδος a rising up 1 16 (2.38) (0.16) (0.21)
ἐπαφίημι to discharge at 1 3 (0.45) (0.044) (0.04)
ἐπιμέλεια care, attention 1 7 (1.04) (0.49) (0.42)
ἐπισκοπέω to look upon 1 69 (10.25) (1.347) (0.48)
ἐπισκοπή a watching over, visitation 1 68 (10.11) (0.502) (0.01)
ἔσχατος outermost 1 8 (1.19) (2.261) (0.9)
ἕτερος the one; the other (of two) 1 124 (18.43) (18.33) (7.31)
εὖ well 1 14 (2.08) (2.642) (5.92)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 30 (4.46) (2.978) (3.52)
ζάλη the surging 1 10 (1.49) (0.041) (0.02)
Ζεύς Zeus 1 93 (13.82) (4.739) (12.03)
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 28 (4.16) (0.301) (0.23)
ζηλόω to rival, vie with, emulate 1 9 (1.34) (0.278) (0.26)
ἡγεμονία a leading the way, going first 1 30 (4.46) (0.409) (0.67)
ἡμέτερος our 1 67 (9.96) (2.045) (2.83)
θεσπέσιος divinely sounding, divinely sweet 1 7 (1.04) (0.228) (0.41)
ἵστημι to make to stand 1 14 (2.08) (4.072) (7.15)
Ἰταλία Italy 1 10 (1.49) (0.647) (1.76)
καθίστημι to set down, place 1 16 (2.38) (2.674) (4.86)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 57 (8.47) (2.437) (2.68)
καταλείπω to leave behind 1 37 (5.5) (1.869) (2.45)
κατόρθωμα success 1 6 (0.89) (0.242) (0.18)
κέραμος potter's earth, potter's clay 1 1 (0.15) (0.129) (0.12)
κεφαλή the head 1 27 (4.01) (3.925) (2.84)
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 1 15 (2.23) (0.635) (0.38)
Κίλιξ a Cilician 1 5 (0.74) (0.111) (0.3)
κλέος a rumour, report; fame, glory 1 7 (1.04) (0.184) (0.77)
κλύδων a wave, billow 1 6 (0.89) (0.115) (0.09)
κοινωνός a companion, partner 1 20 (2.97) (0.293) (0.17)
κυβερνάω to act as pilot 1 5 (0.74) (0.082) (0.13)
κύριος2 a lord, master 1 63 (9.36) (7.519) (1.08)
Κῦρος Cyrus 1 2 (0.3) (1.082) (3.34)
λίθος a stone 1 7 (1.04) (2.39) (1.5)
λόγος the word 1 152 (22.59) (29.19) (16.1)
λοιπός remaining, the rest 1 64 (9.51) (6.377) (5.2)
λύκος a wolf 1 18 (2.68) (0.28) (0.41)
λώβη despiteful treatment, outrage, dishonour 1 19 (2.82) (0.064) (0.18)
μᾶλλον more, rather 1 30 (4.46) (11.489) (8.35)
μαρτύριον a testimony, proof 1 5 (0.74) (0.434) (0.21)
μεθίστημι to place in another way, to change 1 11 (1.63) (0.529) (0.57)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 36 (5.35) (3.714) (2.8)
μή not 1 230 (34.18) (50.606) (37.36)
μηδέ but not 1 34 (5.05) (4.628) (5.04)
μικρός small, little 1 24 (3.57) (5.888) (3.02)
μιμνήσκω to remind 1 28 (4.16) (1.852) (2.27)
νιφάς a snowflake 1 1 (0.15) (0.015) (0.07)
οἶδα to know 1 50 (7.43) (9.863) (11.77)
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 41 (6.09) (5.317) (5.48)
ὁμόδουλος a fellow-slave 1 3 (0.45) (0.028) (0.01)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 1 6 (0.89) (0.678) (1.49)
ὅς2 [possessive pronoun] 1 210 (31.21) (47.672) (39.01)
παιδεία the rearing of a child 1 5 (0.74) (0.557) (0.35)
παντοδαπός of every kind, of all sorts, manifold 1 13 (1.93) (0.32) (0.49)
παραπέμπω to send past, convey past 1 8 (1.19) (0.194) (0.19)
παρεγγυάω to hand over 1 25 (3.72) (0.079) (0.09)
πάρειμι be present 1 54 (8.03) (5.095) (8.94)
πᾶς all, the whole 1 384 (57.07) (59.665) (51.63)
πατήρ a father 1 260 (38.64) (9.224) (10.48)
πεδάω to bind with fetters, to bind fast, make fast 1 6 (0.89) (0.046) (0.18)
περιφάνεια a being seen all round: conspicuousness, notoriety 1 7 (1.04) (0.016) (0.0)
πιστεύω to trust, trust to 1 81 (12.04) (3.079) (2.61)
πλεῖστος most, largest 1 67 (9.96) (4.005) (5.45)
πνευματικός of spirit, spiritual 1 7 (1.04) (0.61) (0.0)
ποιέω to make, to do 1 114 (16.94) (29.319) (37.03)
ποινή quit-money for blood spilt 1 3 (0.45) (0.109) (0.21)
πόλις a city 1 146 (21.7) (11.245) (29.3)
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 1 17 (2.53) (1.205) (2.18)
πολίχνη a small town 1 3 (0.45) (0.043) (0.04)
πρόβατον sheep; small cattle 1 26 (3.86) (0.719) (0.89)
προγονικός derived from parentage 1 2 (0.3) (0.023) (0.04)
πρόσθεν before 1 14 (2.08) (1.463) (2.28)
πρότερος before, earlier 1 93 (13.82) (25.424) (23.72)
σήμερον to-day 1 12 (1.78) (0.478) (0.24)
σκάφος a digging, hoeing 1 11 (1.63) (0.183) (0.37)
σκάφος2 (the hull of) a ship 1 7 (1.04) (0.169) (0.36)
στέγος a roof 1 1 (0.15) (0.016) (0.02)
στέφανος that which surrounds 1 10 (1.49) (0.775) (0.94)
συνεργός working together, joining 1 8 (1.19) (0.182) (0.29)
συντρίβω to rub together 1 8 (1.19) (0.232) (0.15)
τε and 1 352 (52.31) (62.106) (115.18)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 24 (3.57) (1.651) (2.69)
τίς who? which? 1 67 (9.96) (21.895) (15.87)
τοιοῦτος such as this 1 66 (9.81) (20.677) (14.9)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 60 (8.92) (6.432) (8.19)
ὑπερόριος over the boundaries 1 2 (0.3) (0.11) (0.01)
ὗς wild swine 1 52 (7.73) (1.845) (0.91)
ὕστερον the afterbirth 1 22 (3.27) (2.598) (2.47)
χείρ the hand 1 51 (7.58) (5.786) (10.92)
χειροτονέω (to stretch out the hand), to vote, elect 1 19 (2.82) (0.228) (0.02)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 29 (4.31) (5.448) (5.3)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 11 (1.63) (0.935) (0.99)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 358 (53.21) (63.859) (4.86)
Θεόδοτος Theodotus 1 10 (1.49) (0.076) (0.24)
σύλλογος an assembly 1 22 (3.27) (0.118) (0.26)
Χαλκίς Chalcis 1 1 (0.15) (0.064) (0.26)
Πρωτογένης Protogenes 1 4 (0.59) (0.012) (0.0)
ἱερατικός priestly, sacerdotal 1 4 (0.59) (0.069) (0.0)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 66 (9.81) (6.249) (14.54)
Ἱεράπολις Hierapolis 1 1 (0.15) (0.008) (0.0)
Ἰωάννης Johannes, John 1 24 (3.57) (1.449) (0.17)
Ἀντιόχεια Antiochia 1 55 (8.17) (0.46) (0.04)
Διόδωρος Diodorus 1 14 (2.08) (0.112) (0.01)

PAGINATE