Libanius, Declamatio 3

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00503.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

673 lemmas; 2,509 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἀμφισβητήσιμος disputed, disputable 2 (8.0) (0.026) (0.01)
γύναιος of, for a woman, womanly 2 (8.0) (0.188) (0.04)
Ἡρόδοτος Herodotus 2 (8.0) (0.146) (0.04)
θεώρημα that which is looked at, viewed, a sight, spectacle 2 (8.0) (0.501) (0.05)
πρέσβεια old woman 5 (19.9) (0.117) (0.3)
ληρέω to be foolish 2 (8.0) (0.11) (0.13)
φιλανθρωπία humanity, benevolence, kindliness 3 (12.0) (0.361) (0.23)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 2 (8.0) (0.476) (0.15)
πρεσβεία age, seniority; embassy 6 (23.9) (0.238) (0.58)
Ἀλέξανδρος Alexander 14 (55.8) (2.396) (1.39)
ἀρνέομαι to deny, disown 2 (8.0) (0.371) (0.21)
δήπου perhaps, it may be 4 (15.9) (0.763) (0.43)
κατεῖδον to look down 2 (8.0) (0.128) (0.24)
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 4 (15.9) (0.283) (0.49)
δυσμενής full of ill-will, hostile 3 (12.0) (0.164) (0.38)
σύλλογος an assembly 2 (8.0) (0.118) (0.26)
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 3 (12.0) (0.423) (0.39)
ἁρπαγή seizure, rapine, robbery, rape 3 (12.0) (0.18) (0.39)
πονηρία a bad state 2 (8.0) (0.356) (0.27)
ἄδηλος not seen 3 (12.0) (0.791) (0.41)
ἐπιβουλή a plan against 2 (8.0) (0.402) (0.29)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 2 (8.0) (0.638) (0.31)
τίμιος valued 2 (8.0) (0.75) (0.31)
ξένιος belonging to a friend and guest, hospitable 3 (12.0) (0.104) (0.47)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 4 (15.9) (1.255) (0.64)
διατριβή a way of spending time 2 (8.0) (0.328) (0.32)
ἔχθρα hatred, enmity 3 (12.0) (0.288) (0.56)
σχῆμα form, figure, appearance 3 (12.0) (4.435) (0.59)
κλέπτω to steal, filch, purloin 2 (8.0) (0.277) (0.41)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 3 (12.0) (1.004) (0.66)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 5 (19.9) (2.065) (1.23)
ποι somewhither 2 (8.0) (0.324) (0.52)
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 2 (8.0) (0.327) (0.52)
βέλτιστος best 3 (12.0) (0.48) (0.78)
μέτριος within measure 3 (12.0) (1.299) (0.8)
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 2 (8.0) (0.328) (0.54)
Ἑλένη Helen 3 (12.0) (0.306) (0.84)
κατασκευή preparation 3 (12.0) (0.748) (0.84)
ἐννοέω to have in one's thoughts, to think, consider, reflect 2 (8.0) (0.573) (0.57)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 6 (23.9) (2.405) (1.71)
ὑμέτερος your, yours 4 (15.9) (0.709) (1.21)
ἔνειμι to be in; to be possible 4 (15.9) (1.363) (1.24)
πρόσειμι be there (in addition) 2 (8.0) (0.784) (0.64)
πόθεν whence? (i.e., from where?) 2 (8.0) (0.953) (0.65)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 2 (8.0) (2.803) (0.66)
ψιλός bare, stripped; (soldier) without heavy armor, light troops 2 (8.0) (0.509) (0.69)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 2 (8.0) (1.387) (0.76)
ποθεν from some place 2 (8.0) (0.996) (0.8)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 2 (8.0) (1.467) (0.8)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 2 (8.0) (1.507) (0.82)
ποῦ where 3 (12.0) (0.998) (1.25)
ἁπλόος single, simple 2 (8.0) (6.452) (0.83)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 14 (55.8) (4.795) (6.12)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 4 (15.9) (1.264) (1.76)
καθοράω (to look down); to observe 2 (8.0) (0.423) (0.89)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 3 (12.0) (0.911) (1.33)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 6 (23.9) (2.641) (2.69)
ὕβρις wantonness, wanton violence 2 (8.0) (0.649) (0.91)
ἀπαντάω to meet 2 (8.0) (0.895) (0.92)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 3 (12.0) (3.069) (1.42)
ἀδικέω to do wrong 6 (23.9) (2.105) (2.89)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 2 (8.0) (1.86) (0.99)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 16 (63.8) (6.869) (8.08)
ἐοικότως similarly, like 2 (8.0) (1.868) (1.01)
τοίνυν therefore, accordingly 4 (15.9) (5.224) (2.04)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 2 (8.0) (0.865) (1.06)
νίκη victory 2 (8.0) (1.082) (1.06)
ἀφαιρέω to take from, take away from 3 (12.0) (2.254) (1.6)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 9 (35.9) (63.859) (4.86)
εἰκός like truth 2 (8.0) (1.953) (1.09)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 3 (12.0) (1.966) (1.67)
βελτίων better 2 (8.0) (1.81) (1.12)
εἰσέρχομαι to go in 3 (12.0) (1.634) (1.72)
δείκνυμι to show 6 (23.9) (13.835) (3.57)
Ὅμηρος Homer 2 (8.0) (1.178) (1.21)
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 3 (12.0) (1.415) (1.83)
Πρίαμος Priam 2 (8.0) (0.179) (1.22)
τάξις an arranging 3 (12.0) (2.44) (1.91)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (8.0) (0.733) (1.36)
Τρώς Tros 7 (27.9) (0.458) (4.8)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 6 (23.9) (1.179) (4.14)
ἡμέτερος our 4 (15.9) (2.045) (2.83)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 5 (19.9) (4.744) (3.65)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 10 (39.9) (5.405) (7.32)
ἀφίημι to send forth, discharge 4 (15.9) (2.477) (2.96)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 2 (8.0) (0.678) (1.49)
λαμβάνω to take, seize, receive 18 (71.7) (15.895) (13.47)
μικρός small, little 4 (15.9) (5.888) (3.02)
πότερος which of the two? 2 (8.0) (1.888) (1.51)
δεύτερος second 4 (15.9) (6.183) (3.08)
τέλος the fulfilment 5 (19.9) (4.234) (3.89)
μηδείς (and not one); not one, no-one 8 (31.9) (8.165) (6.35)
πάσχω to experience, to suffer 7 (27.9) (6.528) (5.59)
μένος might, force, strength, prowess, courage 2 (8.0) (0.79) (1.64)
ὕστερον the afterbirth 3 (12.0) (2.598) (2.47)
ἄξιος worthy 4 (15.9) (3.181) (3.3)
ἴσως equally, in like manner 2 (8.0) (2.15) (1.68)
μηδέ but not 6 (23.9) (4.628) (5.04)
λόγος the word 19 (75.7) (29.19) (16.1)
ὅπλον a tool, implement, (pl.) arms, weapons 4 (15.9) (1.325) (3.42)
πλείων more, larger 8 (31.9) (7.783) (7.12)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 2 (8.0) (5.806) (1.8)
ἕτερος the one; the other (of two) 8 (31.9) (18.33) (7.31)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 3 (12.0) (1.877) (2.83)
οὔκουν not therefore, so not 3 (12.0) (1.75) (2.84)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (8.0) (1.195) (1.93)
πίστις trust, belief; pledge, security 2 (8.0) (3.054) (1.94)
τολμάω to undertake, take heart 2 (8.0) (1.2) (1.96)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 2 (8.0) (1.366) (1.96)
χράω to fall upon, attack, assail 5 (19.9) (5.601) (4.92)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 5 (19.9) (3.657) (4.98)
χρή it is fated, necessary 4 (15.9) (6.22) (4.12)
οἰκία a building, house, dwelling 2 (8.0) (1.979) (2.07)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 6 (23.9) (6.305) (6.41)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 3 (12.0) (2.811) (3.25)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 2 (8.0) (3.279) (2.18)
κοινός common, shared in common 4 (15.9) (6.539) (4.41)
νόος mind, perception 3 (12.0) (5.507) (3.33)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 4 (15.9) (2.36) (4.52)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 27 (107.6) (50.199) (32.23)
τοσοῦτος so large, so tall 4 (15.9) (5.396) (4.83)
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 2 (8.0) (1.252) (2.43)
καθίστημι to set down, place 4 (15.9) (2.674) (4.86)
ἀμύνω to keep off, ward off 2 (8.0) (0.641) (2.44)
δεῖ it is necessary 9 (35.9) (13.387) (11.02)
κατέχω to hold fast 2 (8.0) (1.923) (2.47)
ἀληθής unconcealed, true 3 (12.0) (7.533) (3.79)
πειράω to attempt, endeavour, try 3 (12.0) (1.92) (3.82)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 12 (47.8) (17.692) (15.52)
οὖν so, then, therefore 18 (71.7) (34.84) (23.41)
δῆλος visible, conspicuous 2 (8.0) (5.582) (2.64)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 4 (15.9) (5.448) (5.3)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 2 (8.0) (3.114) (2.65)
πόλεμος battle, fight, war 9 (35.9) (3.953) (12.13)
πολεμέω to be at war 2 (8.0) (1.096) (2.71)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 2 (8.0) (2.518) (2.71)
ἐκεῖνος that over there, that 13 (51.8) (22.812) (17.62)
τροπός a twisted leathern thong 4 (15.9) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 4 (15.9) (7.612) (5.49)
τίη why? wherefore? 10 (39.9) (26.493) (13.95)
Ὀδυσσεύς Odysseus 4 (15.9) (0.877) (5.59)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 2 (8.0) (3.714) (2.8)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (15.9) (4.748) (5.64)
νόμος usage, custom, law, ordinance 3 (12.0) (5.63) (4.23)
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 3 (12.0) (1.032) (4.24)
ὑμός your 4 (15.9) (6.015) (5.65)
παρέχω to furnish, provide, supply 3 (12.0) (2.932) (4.24)
μακρός long 2 (8.0) (1.989) (2.83)
αἰτία a charge, accusation 2 (8.0) (5.906) (2.88)
πρό before 3 (12.0) (5.786) (4.33)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 2 (8.0) (2.863) (2.91)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (8.0) (2.976) (2.93)
ἐναντίος opposite 3 (12.0) (8.842) (4.42)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (8.0) (2.021) (2.95)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 3 (12.0) (5.553) (4.46)
οὕτως so, in this manner 10 (39.9) (28.875) (14.91)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 2 (8.0) (1.67) (3.01)
λύω to loose 2 (8.0) (2.411) (3.06)
τῇ here, there 8 (31.9) (18.312) (12.5)
δέω to bind, tie, fetter 10 (39.9) (17.994) (15.68)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 2 (8.0) (0.942) (3.27)
ἄν modal particle 23 (91.7) (32.618) (38.42)
πολέμιος hostile; enemy 5 (19.9) (2.812) (8.48)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 (8.0) (4.633) (3.4)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 5 (19.9) (13.803) (8.53)
ἔχω to have 27 (107.6) (48.945) (46.31)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 5 (19.9) (3.052) (8.73)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 3 (12.0) (2.355) (5.24)
ἅπας quite all, the whole 4 (15.9) (10.904) (7.0)
πάρειμι be present 5 (19.9) (5.095) (8.94)
οἶκος a house, abode, dwelling 2 (8.0) (2.871) (3.58)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 2 (8.0) (8.208) (3.67)
ἐάν if 11 (43.8) (23.689) (20.31)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 2 (8.0) (15.198) (3.78)
οὐδείς not one, nobody 10 (39.9) (19.346) (18.91)
τίθημι to set, put, place 4 (15.9) (6.429) (7.71)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 4 (15.9) (4.909) (7.73)
δέχομαι to take, accept, receive 2 (8.0) (3.295) (3.91)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 2 (8.0) (1.283) (3.94)
εὐθύς straight, direct 3 (12.0) (5.672) (5.93)
βούλομαι to will, wish, be willing 6 (23.9) (8.59) (11.98)
χράομαι use, experience 3 (12.0) (5.93) (6.1)
οὐ not 40 (159.4) (104.879) (82.22)
μή not 18 (71.7) (50.606) (37.36)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (12.0) (5.663) (6.23)
πῶς how? in what way 3 (12.0) (8.955) (6.31)
ἀλλά otherwise, but 22 (87.7) (54.595) (46.87)
ἔργον work 4 (15.9) (5.905) (8.65)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 12 (47.8) (22.709) (26.08)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 2 (8.0) (13.567) (4.4)
ὅσος as much/many as 6 (23.9) (13.469) (13.23)
ἀπό from, away from. c. gen. 10 (39.9) (30.074) (22.12)
αὖθις back, back again 2 (8.0) (2.732) (4.52)
τίς who? which? 7 (27.9) (21.895) (15.87)
ἀκούω to hear 4 (15.9) (6.886) (9.12)
ὁράω to see 8 (31.9) (16.42) (18.27)
γάρ for 32 (127.5) (110.606) (74.4)
οἶδα to know 5 (19.9) (9.863) (11.77)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 12 (47.8) (55.077) (29.07)
ὅς2 [possessive pronoun] 16 (63.8) (47.672) (39.01)
θεός god 8 (31.9) (26.466) (19.54)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 2 (8.0) (9.107) (4.91)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 4 (15.9) (19.178) (9.89)
O! oh! 6 (23.9) (6.146) (14.88)
πως somehow, in some way 3 (12.0) (9.844) (7.58)
μέν on the one hand, on the other hand 46 (183.3) (109.727) (118.8)
φέρω to bear 4 (15.9) (8.129) (10.35)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 (8.0) (13.407) (5.2)
μήτε neither / nor 2 (8.0) (5.253) (5.28)
ποιέω to make, to do 14 (55.8) (29.319) (37.03)
ἄγω to lead 4 (15.9) (5.181) (10.6)
ὅτι2 conj.: that, because 9 (35.9) (49.49) (23.92)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 3 (12.0) (6.432) (8.19)
εἶπον to speak, say 5 (19.9) (16.169) (13.73)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (8.0) (6.8) (5.5)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 2 (8.0) (4.236) (5.53)
οὗτος this; that 43 (171.4) (133.027) (121.95)
either..or; than 8 (31.9) (34.073) (23.24)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 2 (8.0) (4.515) (5.86)
εὖ well 2 (8.0) (2.642) (5.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 8 (31.9) (49.106) (23.97)
Ζεύς Zeus 4 (15.9) (4.739) (12.03)
ἀνά up, upon 2 (8.0) (4.693) (6.06)
μάλιστα most 3 (12.0) (6.673) (9.11)
σύ you (personal pronoun) 20 (79.7) (30.359) (61.34)
πολύς much, many 14 (55.8) (35.28) (44.3)
οὐδέ and/but not; not even 7 (27.9) (20.427) (22.36)
μήν now verily, full surely 2 (8.0) (6.388) (6.4)
οὔτε neither / nor 5 (19.9) (13.727) (16.2)
the 325 (1295.3) (1391.018) (1055.57)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (8.0) (4.613) (6.6)
ὡς as, how 19 (75.7) (68.814) (63.16)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 17 (67.8) (56.75) (56.58)
πατήρ a father 3 (12.0) (9.224) (10.48)
γε at least, at any rate 9 (35.9) (24.174) (31.72)
τις any one, any thing, some one, some thing; 22 (87.7) (97.86) (78.95)
νῦν now at this very time 6 (23.9) (12.379) (21.84)
ὅς who, that, which: relative pronoun 50 (199.3) (208.764) (194.16)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 2 (8.0) (8.778) (7.86)
πάλιν back, backwards 1 (4.0) (10.367) (6.41) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (4.0) (2.341) (4.29) too few
εἶτα then, next 1 (4.0) (4.335) (1.52) too few
ἔννοια a thought in the mind, notion, conception 1 (4.0) (0.952) (0.46) too few
προλαμβάνω to take or seize beforehand, prefer, anticipate 1 (4.0) (0.513) (0.13) too few
καταλεύω to stone to death 1 (4.0) (0.038) (0.12) too few
μά (no,) by .. 1 (4.0) (0.595) (1.11) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (4.0) (0.588) (0.68) too few
ξενίζω to receive a guest; to surprise, to make strange 1 (4.0) (0.1) (0.27) too few
ἰσχύς strength 1 (4.0) (0.923) (0.62) too few
ἐρώτησις a questioning 1 (4.0) (0.253) (0.04) too few
σύμμαχος fighting along with, allied with 1 (4.0) (1.077) (6.77) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (4.0) (0.585) (0.61) too few
πλήσσω to strike, smite 1 (4.0) (0.691) (0.89) too few
πικρός pointed, sharp, keen 1 (4.0) (0.817) (0.77) too few
δόξα a notion 1 (4.0) (4.474) (2.49) too few
ἁρπάγη hook, rake, grappling iron 1 (4.0) (0.09) (0.22) too few
ἄπειμι2 go away 1 (4.0) (1.11) (1.84) too few
ὁμός one and the same, common, joint 1 (4.0) (0.054) (0.11) too few
πυκνότης closeness, thickness, denseness 1 (4.0) (0.232) (0.04) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (4.0) (1.907) (0.49) too few
ὕπτιος backwards, on one’s back 1 (4.0) (0.228) (0.22) too few
μέμψις blame, censure, reproof 1 (4.0) (0.107) (0.03) too few
ἐνοράω to see, remark, observe 1 (4.0) (0.074) (0.13) too few
βουλή will, determination; council, senate 1 (4.0) (1.357) (1.49) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (4.0) (0.884) (1.29) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (4.0) (1.304) (0.42) too few
ἄστυ a city, town 1 (4.0) (0.481) (2.23) too few
προθυμέομαι to be ready, willing, eager, zealous to do 1 (4.0) (0.164) (0.39) too few
πώποτε ever yet 1 (4.0) (0.36) (0.57) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (4.0) (0.581) (0.97) too few
εἴωθα to be accustomed 1 (4.0) (1.354) (1.1) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (4.0) (0.907) (0.75) too few
ἱστορία a learning by inquiry, inquiry 1 (4.0) (1.084) (1.17) too few
ἀντιτείνω to stretch out in return, to offer in return, to repay 1 (4.0) (0.071) (0.08) too few
Δῖος of Zeus 1 (4.0) (0.277) (0.09) too few
ἅλς a lump of salt 1 (4.0) (0.493) (1.14) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (4.0) (1.486) (1.76) too few
ἀεί always, for ever 1 (4.0) (7.241) (8.18) too few
δήπουθεν of course 1 (4.0) (0.126) (0.02) too few
χαρά joy, delight 1 (4.0) (0.368) (0.19) too few
ἀνήρ a man 1 (4.0) (10.82) (29.69) too few
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 1 (4.0) (0.753) (2.86) too few
δυσχέρεια annoyance 1 (4.0) (0.068) (0.08) too few
ἀναγκάζω to force, compel 1 (4.0) (1.36) (2.82) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (4.0) (19.466) (11.67) too few
Μενέλαος Menelaos 1 (4.0) (0.326) (1.6) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (4.0) (2.582) (1.38) too few
προάγω to lead forward, on, onward 1 (4.0) (0.642) (1.52) too few
παροινία drunken behaviour, drunken violence, a drunken frolic 1 (4.0) (0.055) (0.01) too few
ἔρχομαι to come 1 (4.0) (6.984) (16.46) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (4.0) (12.618) (6.1) too few
ἀγαθός good 1 (4.0) (9.864) (6.93) too few
πολλαχοῦ in many places 1 (4.0) (0.223) (0.1) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (4.0) (0.537) (1.08) too few
φυλοκρινέω to make distinctions of race 1 (4.0) (0.002) (0.01) too few
πόσος how much? how many? 1 (4.0) (1.368) (0.5) too few
παρίστημι to make to stand 1 (4.0) (1.412) (1.77) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (4.0) (3.66) (3.87) too few
ἠϊών shore, beach 1 (4.0) (0.088) (0.22) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (4.0) (5.317) (5.48) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (4.0) (1.962) (2.21) too few
Ἕλλην Hellen; Greek 1 (4.0) (2.754) (10.09) too few
ἔπειτα then, next 1 (4.0) (2.603) (7.5) too few
παρωθέω to push aside, reject, slight 1 (4.0) (0.015) (0.04) too few
ἠλίθιος idle, vain, random 1 (4.0) (0.096) (0.08) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (4.0) (13.207) (6.63) too few
χείρων worse, meaner, inferior 1 (4.0) (1.4) (1.07) too few
διδάσκω to teach 1 (4.0) (3.329) (1.88) too few
λῆψις a taking hold, seizing, catching, seizure 1 (4.0) (0.202) (0.1) too few
εἷς one 1 (4.0) (23.591) (10.36) too few
ἀμείβω change, alternate, respond 1 (4.0) (0.417) (2.22) too few
θυμός the soul 1 (4.0) (1.72) (7.41) too few
συνθήκη a composition 1 (4.0) (0.465) (1.33) too few
μαστός one of the breasts 1 (4.0) (0.254) (0.3) too few
πόλις a city 1 (4.0) (11.245) (29.3) too few
ἕπομαι follow 1 (4.0) (4.068) (4.18) too few
σῶμα the body 1 (4.0) (16.622) (3.34) too few
τοτέ at times, now and then 1 (4.0) (6.167) (10.26) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (4.0) (1.343) (2.27) too few
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 (4.0) (0.791) (0.79) too few
λόχος an ambush 1 (4.0) (0.216) (0.69) too few
ἡμέρα day 1 (4.0) (8.416) (8.56) too few
προσφέρω to bring to 1 (4.0) (1.465) (1.2) too few
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 1 (4.0) (0.772) (0.53) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (4.0) (8.435) (3.94) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (4.0) (1.623) (1.45) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (4.0) (6.377) (5.2) too few
ἡνίκα at which time, when 1 (4.0) (0.856) (0.54) too few
λείπω to leave, quit 1 (4.0) (1.614) (4.04) too few
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 1 (4.0) (0.656) (0.52) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (4.0) (3.079) (2.61) too few
μαρτύρομαι to call to witness, attest, invoke 1 (4.0) (0.069) (0.1) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (4.0) (2.935) (0.67) too few
μηδαμῶς not at all 1 (4.0) (0.346) (0.2) too few
θεῖον brimstone 1 (4.0) (0.249) (0.13) too few
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 (4.0) (1.583) (2.13) too few
δικαιοσύνη righteousness, justice 1 (4.0) (1.642) (1.25) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (4.0) (2.089) (3.95) too few
οἴκαδε to one's home, home, homewards 1 (4.0) (0.313) (1.08) too few
συμμαχέω to be an ally, to be in alliance 1 (4.0) (0.28) (0.9) too few
σιωπάω to be silent 1 (4.0) (0.372) (0.27) too few
ψευδολογία a false speech, falsehood 1 (4.0) (0.021) (0.02) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (4.0) (9.032) (7.24) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (4.0) (0.935) (0.99) too few
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 1 (4.0) (0.353) (0.55) too few
ἐμφανής obvious 1 (4.0) (0.249) (0.28) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (4.0) (3.717) (4.75) too few
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 1 (4.0) (0.518) (0.36) too few
τεῖχος a wall 1 (4.0) (1.646) (5.01) too few
ἀπόφημι to speak out, declare flatly 1 (4.0) (0.24) (0.07) too few
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 1 (4.0) (0.36) (0.13) too few
σκοπέω to look at 1 (4.0) (1.847) (2.27) too few
προθυμία readiness, willingness, eagerness, zeal 1 (4.0) (0.38) (0.82) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (4.0) (0.407) (0.29) too few
ἔξω out 1 (4.0) (2.334) (2.13) too few
ὄφελος furtherance, advantage, help 1 (4.0) (0.194) (0.22) too few
γέλως laughter 1 (4.0) (0.371) (0.46) too few
διεξίημι to let pass through 1 (4.0) (0.067) (0.08) too few
κεφάλαιος of the head 1 (4.0) (0.962) (0.27) too few
ἀναίτιος not being the cause 1 (4.0) (0.125) (0.12) too few
ἀποφεύγω to flee from, escape 1 (4.0) (0.134) (0.32) too few
καρπός fruit 1 (4.0) (1.621) (1.05) too few
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (4.0) (4.016) (9.32) too few
ζημία loss, damage 1 (4.0) (0.342) (0.38) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (4.0) (0.351) (0.28) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (4.0) (1.988) (0.42) too few
πλέος full. 1 (4.0) (1.122) (0.99) too few
τρέπω to turn 1 (4.0) (1.263) (3.2) too few
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 1 (4.0) (0.237) (0.15) too few
συνήθης dwelling 1 (4.0) (0.793) (0.36) too few
ἐπαναγκάζω to compel by force, constrain 1 (4.0) (0.017) (0.05) too few
οὔριος with a fair wind 1 (4.0) (0.046) (0.05) too few
ἡσυχάζω to be still, keep quiet, be at rest 1 (4.0) (0.292) (0.69) too few
ἐργασία work, daily labour, business 1 (4.0) (0.227) (0.15) too few
ἄνευ without 1 (4.0) (2.542) (1.84) too few
πρόσειμι2 approach 1 (4.0) (0.794) (0.8) too few
πλάσσω to form, mould, shape 1 (4.0) (0.443) (0.3) too few
ἴς sinew, tendon 1 (4.0) (0.943) (0.25) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (4.0) (0.343) (0.39) too few
Λακωνικός Laconian 1 (4.0) (0.18) (0.54) too few
πλόος a sailing, voyage 1 (4.0) (0.306) (1.25) too few
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 (4.0) (0.764) (0.83) too few
ἔνιοι some 1 (4.0) (2.716) (0.95) too few
μερίς a part, portion, share, parcel 1 (4.0) (0.238) (0.13) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (4.0) (2.189) (1.62) too few
ἀντίθεσις opposition, resistance 2 (8.0) (0.471) (0.0) too few
οἴκοι at home, in the house 1 (4.0) (0.267) (0.35) too few
χῶρος2 north-west wind 1 (4.0) (0.197) (0.99) too few
δεξιότης dexterity, cleverness 1 (4.0) (0.013) (0.02) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (4.0) (2.157) (5.09) too few
ἀλλότριος of/belonging to another 1 (4.0) (1.341) (1.2) too few
παλαιός old in years 1 (4.0) (2.149) (1.56) too few
ἀδικία injustice 1 (4.0) (0.737) (0.96) too few
πρόχειρον crutch 1 (4.0) (0.125) (0.04) too few
αἰ if 1 (4.0) (0.605) (0.09) too few
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (4.0) (0.486) (0.22) too few
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 1 (4.0) (1.151) (0.61) too few
μηκύνω to lengthen, prolong, extend 1 (4.0) (0.12) (0.15) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (4.0) (0.916) (1.28) too few
ἑκάτερος each of two, either, each singly 1 (4.0) (4.115) (3.06) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (4.0) (1.226) (0.42) too few
πρότασις a proposition, the premise 2 (8.0) (3.766) (0.0) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (4.0) (1.133) (0.31) too few
ὕπειμι be under 1 (4.0) (0.07) (0.1) too few
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 1 (4.0) (0.974) (0.24) too few
οὐδαμῶς in no wise 1 (4.0) (0.866) (1.08) too few
ὀκνέω to shrink 1 (4.0) (0.304) (0.39) too few
βεβαιόω to make firm, confirm, establish, secure, warrant, make good 1 (4.0) (0.291) (0.33) too few
καταμανθάνω to observe well, examine closely 1 (4.0) (0.236) (0.31) too few
ἀναισχυντία shamelessness 1 (4.0) (0.053) (0.05) too few
κύριος having power 1 (4.0) (8.273) (1.56) too few
ὄνομα name 1 (4.0) (7.968) (4.46) too few
ὄγκος the barb 1 (4.0) (0.853) (0.09) too few
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 1 (4.0) (0.412) (0.21) too few
παῦρος little, small 1 (4.0) (0.037) (0.28) too few
χώρα land 1 (4.0) (3.587) (8.1) too few
ὅταν when, whenever 1 (4.0) (9.255) (4.07) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (4.0) (0.405) (0.58) too few
πλέως full of 1 (4.0) (2.061) (2.5) too few
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 1 (4.0) (0.173) (0.31) too few
θέω to run 1 (4.0) (0.925) (1.43) too few
ἄπους without foot 1 (4.0) (0.119) (0.04) too few
θεσμός that which is laid down and established, a law, ordinance 1 (4.0) (0.154) (0.18) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (4.0) (4.214) (1.84) too few
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 (4.0) (1.993) (1.71) too few
πεδίον a plain 1 (4.0) (0.696) (3.11) too few
τότε at that time, then 1 (4.0) (6.266) (11.78) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (4.0) (1.411) (0.96) too few
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 1 (4.0) (0.448) (0.69) too few
σεμνός revered, august, holy, awful 1 (4.0) (0.57) (0.61) too few
φυλάζω to divide into tribes 1 (4.0) (0.498) (0.44) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (4.0) (2.136) (1.23) too few
ἐξάγω to lead out 1 (4.0) (0.513) (1.31) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (4.0) (2.734) (1.67) too few
ἀναβαίνω to go up, mount, to go up to 1 (4.0) (1.13) (1.65) too few
Δημοσθένης Demosthenes 1 (4.0) (0.443) (0.75) too few
εὕρεσις a finding, discovery 1 (4.0) (0.392) (0.02) too few
νή (yes) by.. 1 (4.0) (0.565) (1.11) too few
θήκη a case to put anything in, a box, chest 1 (4.0) (0.09) (0.23) too few
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 1 (4.0) (0.255) (0.07) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (4.0) (0.881) (1.65) too few
τόνος rope, cord, brace; stretching, raising, exertion, pitch 1 (4.0) (0.347) (0.08) too few
μίξις mixing, mingling 1 (4.0) (0.606) (0.05) too few
ἑτέρως in one or the other way; differently 1 (4.0) (0.293) (0.01) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (4.0) (1.423) (3.53) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (4.0) (0.431) (0.49) too few
παρασκευή preparation 1 (4.0) (0.495) (1.97) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (4.0) (0.613) (0.44) too few
γενναῖος noble, excellent 1 (4.0) (0.793) (0.93) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (4.0) (5.491) (7.79) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (4.0) (0.118) (0.16) too few
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 1 (4.0) (0.245) (0.66) too few
προοίμιον an opening 1 (4.0) (0.307) (0.18) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (4.0) (1.096) (0.6) too few
ῥαθυμία easiness of temper, taking things easily 1 (4.0) (0.147) (0.15) too few
χωρίζω to separate, part, sever, divide 1 (4.0) (1.352) (0.58) too few
παρατίθημι to place beside 1 (4.0) (1.046) (0.41) too few
προσηγορία an appellation, name 1 (4.0) (0.582) (0.1) too few
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 (4.0) (12.481) (8.47) too few
κανών any straight rod 1 (4.0) (0.355) (0.11) too few
μικροψυχία littleness of soul, meanness of spirit 1 (4.0) (0.029) (0.0) too few
Σπάρτη Sparta 1 (4.0) (0.271) (1.31) too few
Ἴλιος Ilian, Trojan 1 (4.0) (0.231) (0.92) too few
φιλοξενία hospitality 1 (4.0) (0.032) (0.01) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (4.0) (2.54) (2.03) too few
ἀκολουθέω to follow 1 (4.0) (1.679) (0.69) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (4.0) (1.242) (2.43) too few
θεραπεία a waiting on, service 1 (4.0) (0.954) (0.4) too few
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 1 (4.0) (0.466) (1.66) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (4.0) (1.127) (1.08) too few
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 1 (4.0) (0.291) (0.31) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (4.0) (2.656) (1.17) too few
παῖς a child 1 (4.0) (5.845) (12.09) too few
δράω to do 1 (4.0) (1.634) (2.55) too few
μηδαμός none 1 (4.0) (0.355) (0.29) too few
οὐδαμός not even one, no one 1 (4.0) (0.872) (1.52) too few
αἰδώς a sense of shame, shame, modesty, self-respect 1 (4.0) (0.378) (0.55) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (4.0) (4.169) (5.93) too few
Ἀντήνωρ instead of a man 1 (4.0) (0.026) (0.15) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (4.0) (1.111) (2.02) too few
προσοφείλω to owe besides 1 (4.0) (0.015) (0.15) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (4.0) (1.698) (2.37) too few
αἴνιγμα a dark saying, riddle 1 (4.0) (0.13) (0.05) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (4.0) (0.897) (0.58) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (4.0) (3.696) (3.99) too few
ῥητορεία skill in public speaking, eloquence, oratory, rhetoric 1 (4.0) (0.014) (0.0) too few
σπουδάζω to make haste 1 (4.0) (0.887) (0.89) too few
στάζω to drop, let fall 1 (4.0) (0.049) (0.15) too few
ὅθεν from where, whence 1 (4.0) (2.379) (1.29) too few
συναίρω to take up together 1 (4.0) (0.07) (0.02) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (4.0) (3.387) (1.63) too few
προαιρέω to bring forth; (mid.) to choose, to prefer 1 (4.0) (0.426) (0.28) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (4.0) (0.58) (1.14) too few
οἴ ah! woe! 1 (4.0) (1.19) (0.15) too few
δυσχερής hard to take in hand 1 (4.0) (0.281) (0.61) too few
μήτηρ a mother 1 (4.0) (2.499) (4.41) too few
ἐλάχιστος the smallest, least 1 (4.0) (0.969) (0.73) too few
δόρυ tree, plank, spear 1 (4.0) (0.623) (3.05) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (4.0) (4.93) (0.86) too few
δίω to run away, take to flight, flee 1 (4.0) (0.119) (0.17) too few
δοκιμάζω to assay 1 (4.0) (0.33) (0.13) too few
πλήν except 1 (4.0) (2.523) (3.25) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (4.0) (1.706) (1.96) too few
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 (4.0) (2.288) (3.51) too few
χῶρος a piece of ground, ground, place 1 (4.0) (0.303) (1.55) too few
εἰσάγω to lead in 1 (4.0) (1.077) (0.92) too few
κακούργημα an ill deed, fraud 1 (4.0) (0.01) (0.01) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (4.0) (0.984) (0.97) too few
ἀφύλακτος unguarded, unwatched 1 (4.0) (0.082) (0.07) too few
ἀηδία unpleasantness, nauseousness 1 (4.0) (0.057) (0.01) too few
ἥσσων less, weaker 1 (4.0) (2.969) (2.18) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (4.0) (1.674) (2.01) too few
ὀφείλω to owe, have to pay 1 (4.0) (1.063) (1.21) too few
δαίμων god; divine power 1 (4.0) (1.394) (1.77) too few
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 1 (4.0) (0.151) (0.06) too few
πρεσβεύω to be the elder; to be an ambassador 1 (4.0) (0.348) (0.95) too few
ἀντικρύ over against, right opposite 1 (4.0) (0.087) (0.29) too few
σοφός wise, skilled, clever 1 (4.0) (1.915) (1.93) too few
μετατίθημι to place among 1 (4.0) (0.374) (0.26) too few
ἀσφάλεια security against stumbling 1 (4.0) (0.453) (1.25) too few
βοηθός assisting, auxiliary 1 (4.0) (0.182) (0.15) too few
ἐπιπηδάω to leap upon, assault 1 (4.0) (0.024) (0.04) too few
πρόοιδα to know beforehand 1 (4.0) (0.077) (0.13) too few
παραχρῆμα on the spot, forthwith, straightway 1 (4.0) (0.699) (0.99) too few
μελέτη care, attention 1 (4.0) (0.228) (0.23) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (4.0) (0.52) (0.4) too few
βέλος projectile; arrow, weapon 1 (4.0) (0.533) (1.37) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (4.0) (0.534) (0.24) too few
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 1 (4.0) (1.017) (0.5) too few
τᾶν sir, my good friend 1 (4.0) (0.068) (0.19) too few
ἐξετάζω to examine well 1 (4.0) (0.695) (0.41) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (4.0) (1.365) (1.36) too few
ἀποκαλύπτω to uncover 1 (4.0) (0.215) (0.02) too few
τύχη (good) fortune, luck, chance 1 (4.0) (1.898) (2.33) too few
σῴζω to save, keep 1 (4.0) (2.74) (2.88) too few
σύνεσις comprehension, understanding 1 (4.0) (0.458) (0.2) too few
σύμπρεσβυς fellow-ambassador 1 (4.0) (0.004) (0.02) too few
τέλλω to make to arise, accomplish (v. ἐπιτέλλω Hom.) 1 (4.0) (0.163) (0.41) too few
ὑποδοχή a reception, entertainment 1 (4.0) (0.153) (0.06) too few
ὄγκος2 bulk, size, mass 1 (4.0) (0.806) (0.09) too few
πρόνοια foresight, foreknowledge 1 (4.0) (0.781) (0.72) too few
δείδω to fear 1 (4.0) (1.45) (3.46) too few
ἁρπάζω to snatch away, carry off 1 (4.0) (0.507) (0.89) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (4.0) (0.65) (0.77) too few
ἤπειρος terra-firma, the land 1 (4.0) (2.882) (1.73) too few
φόβος fear, panic, flight 1 (4.0) (1.426) (2.23) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (4.0) (1.959) (1.39) too few
ᾦον upper story (Lac.) 1 (4.0) (0.092) (0.01) too few
ἀφοράω to look away from 1 (4.0) (0.669) (0.33) too few
πλουτέω to be rich, wealthy 1 (4.0) (0.277) (0.18) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 1 (4.0) (0.392) (0.28) too few
καταπλέω to sail down 1 (4.0) (0.132) (0.61) too few
κενός empty 1 (4.0) (2.157) (3.12) too few
κράτος strength, might 1 (4.0) (0.653) (1.34) too few
ἐμαυτοῦ of me, of myself 1 (4.0) (0.951) (1.13) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (4.0) (0.221) (0.15) too few
δαιμόνιος of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous 1 (4.0) (0.364) (0.63) too few
φιλανθρωπεύομαι to act humanely 1 (4.0) (0.008) (0.0) too few
καταγιγνώσκω to remark, discover 1 (4.0) (0.323) (0.3) too few
κρατέω to be strong, mighty, powerful 1 (4.0) (2.779) (3.98) too few
ὅσιος hallowed, sanctioned by the law of God 1 (4.0) (0.414) (1.05) too few
βραχύς short 1 (4.0) (2.311) (2.66) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (4.0) (2.795) (1.68) too few
περιβάλλω to throw round 1 (4.0) (0.519) (0.64) too few
ἄπρακτος doing nothing, ineffectual, unprofitable 1 (4.0) (0.166) (0.39) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (4.0) (4.574) (7.56) too few
διάφορος different, unlike 1 (4.0) (2.007) (0.46) too few
ἅπαξ once 1 (4.0) (0.777) (0.49) too few
θεατέος to be seen 1 (4.0) (0.004) (0.01) too few
λάφυρα spoils 1 (4.0) (0.12) (0.18) too few
πρόσωπον the face, visage, countenance 1 (4.0) (1.94) (0.95) too few
τηνικαῦτα at that time, then 1 (4.0) (0.822) (0.21) too few
πολλαχόθεν from many places 1 (4.0) (0.054) (0.04) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (4.0) (2.772) (1.58) too few
πραότης mildness, gentleness 1 (4.0) (0.147) (0.13) too few
κακός bad 1 (4.0) (7.257) (12.65) too few
πλοῖον a floating vessel, a ship, vessel 1 (4.0) (0.715) (1.89) too few
ἀνεκτός bearable, sufferable, tolerable 1 (4.0) (0.069) (0.17) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (4.0) (4.116) (5.17) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (4.0) (0.293) (0.05) too few
ὠμότης rawness 1 (4.0) (0.174) (0.15) too few
ἵστημι to make to stand 1 (4.0) (4.072) (7.15) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (4.0) (1.21) (0.71) too few
ἔπειμι be there (in addition, later, set over) 1 (4.0) (0.712) (1.78) too few
ἐνδείκνυμι to mark, point out 1 (4.0) (1.1) (0.32) too few
καθάπαξ once for all 1 (4.0) (0.125) (0.15) too few
πάντως altogether; 1 (4.0) (2.955) (0.78) too few
μεταξύ betwixt, between 1 (4.0) (2.792) (1.7) too few
σιωπή silence 1 (4.0) (0.238) (0.35) too few
ἀποτείνω to stretch out, extend 1 (4.0) (0.106) (0.02) too few
πειράζω to make proof 1 (4.0) (0.335) (0.66) too few
διό wherefore, on which account 1 (4.0) (5.73) (5.96) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (4.0) (0.322) (0.52) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (4.0) (1.678) (2.39) too few
αἰδέομαι to be ashamed to do 1 (4.0) (0.372) (0.64) too few
βάρβαρος barbarous 1 (4.0) (1.886) (4.07) too few
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 1 (4.0) (2.61) (0.19) too few
κλοπή theft 1 (4.0) (0.107) (0.07) too few
ἄρνησις denial 1 (4.0) (0.09) (0.01) too few
ἀποβαίνω to step off from 1 (4.0) (0.465) (1.36) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (4.0) (2.176) (5.7) too few
δύο two 1 (4.0) (1.685) (2.28) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (4.0) (1.277) (2.25) too few
ἐπιείκεια reasonableness, fairness, equity 1 (4.0) (0.164) (0.07) too few
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 1 (4.0) (0.27) (0.25) too few
οἶος alone, lone, lonely 1 (4.0) (1.368) (1.78) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (4.0) (2.103) (2.21) too few
πρόειμι go forward 1 (4.0) (1.153) (0.47) too few
ἀντιτίθημι to set against, oppose 1 (4.0) (0.1) (0.07) too few
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 1 (4.0) (2.488) (5.04) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (4.0) (4.312) (2.92) too few
μοῖρα a part, portion; fate 1 (4.0) (1.803) (1.84) too few
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 1 (4.0) (3.133) (1.05) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (4.0) (3.181) (2.51) too few
προσχράομαι use besides; use 1 (4.0) (0.166) (0.05) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (4.0) (3.352) (0.88) too few
ἀτοπία a being out of the way 1 (4.0) (0.119) (0.07) too few
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 1 (4.0) (1.704) (0.56) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (4.0) (0.303) (0.41) too few
ἀξίωσις a thinking worthy 1 (4.0) (0.07) (0.13) too few
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 (4.0) (0.705) (0.23) too few
Λακεδαίμων Lacedaemon 1 (4.0) (1.627) (9.37) too few
ἄσμενος well-pleased, glad 1 (4.0) (0.221) (0.58) too few
πρόχειρος at hand, ready 1 (4.0) (0.288) (0.24) too few
τύπος a blow 1 (4.0) (0.945) (0.32) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 1 (4.0) (4.36) (12.78) too few
μακρολογέω to speak at length, use many words 1 (4.0) (0.023) (0.03) too few
εἰς into, to c. acc. 20 (79.7) (66.909) (80.34)
φαίνω to bring to light, make to appear 2 (8.0) (8.435) (8.04)
λέγω to pick; to say 14 (55.8) (90.021) (57.06)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 2 (8.0) (5.82) (8.27)
ἐγώ I (first person pronoun) 21 (83.7) (54.345) (87.02)
μᾶλλον more, rather 2 (8.0) (11.489) (8.35)
πᾶς all, the whole 12 (47.8) (59.665) (51.63)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 5 (19.9) (24.797) (21.7)
εἶμι come, go 3 (12.0) (7.276) (13.3)
γυνή a woman 2 (8.0) (6.224) (8.98)
καί and, also 93 (370.7) (544.579) (426.61)
χρόνος time 2 (8.0) (11.109) (9.36)
ἐκ from out of 11 (43.8) (54.157) (51.9)
ὥστε so that 2 (8.0) (10.717) (9.47)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 9 (35.9) (44.62) (43.23)
ἔτι yet, as yet, still, besides 3 (12.0) (11.058) (14.57)
ἐν in, among. c. dat. 18 (71.7) (118.207) (88.06)
Ἀχαιός Achaian 2 (8.0) (0.976) (9.89)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 5 (19.9) (21.235) (25.5)
εἰμί to be 28 (111.6) (217.261) (145.55)
χείρ the hand 2 (8.0) (5.786) (10.92)
ἤδη already 2 (8.0) (8.333) (11.03)
δέ but 62 (247.1) (249.629) (351.92)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 3 (12.0) (12.401) (17.56)
πρότερος before, earlier 4 (15.9) (25.424) (23.72)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (15.9) (26.85) (24.12)
γῆ earth 2 (8.0) (10.519) (12.21)
διά through c. gen.; because of c. acc. 5 (19.9) (56.77) (30.67)
σός your 2 (8.0) (6.214) (12.92)
καλός beautiful 2 (8.0) (9.11) (12.96)
γίγνομαι become, be born 7 (27.9) (53.204) (45.52)
δίδωμι to give 2 (8.0) (11.657) (13.85)
τοιοῦτος such as this 2 (8.0) (20.677) (14.9)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 8 (31.9) (64.142) (59.77)
ὅδε this 3 (12.0) (10.255) (22.93)
φημί to say, to claim 4 (15.9) (36.921) (31.35)
πρῶτος first 2 (8.0) (18.707) (16.57)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 15 (59.8) (173.647) (126.45)
μέγας big, great 3 (12.0) (18.419) (25.96)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 6 (23.9) (76.461) (54.75)
ἐμός mine 2 (8.0) (8.401) (19.01)
τε and 12 (47.8) (62.106) (115.18)
ἄρα particle: 'so' 2 (8.0) (11.074) (20.24)
ἐπεί after, since, when 2 (8.0) (19.86) (21.4)
δή [interactional particle: S&H on same page] 2 (8.0) (17.728) (33.0)
ἄλλος other, another 2 (8.0) (40.264) (43.75)

PAGINATE