Libanius, Oratio 2

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00402.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

952 lemmas; 3,932 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 516 (1312.3) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 204 (518.8) (544.579) (426.61)
δέ but 118 (300.1) (249.629) (351.92)
ὅς who, that, which: relative pronoun 118 (300.1) (208.764) (194.16)
οὐ not 80 (203.5) (104.879) (82.22)
εἰμί to be 72 (183.1) (217.261) (145.55)
οὗτος this; that 71 (180.6) (133.027) (121.95)
μέν on the one hand, on the other hand 68 (172.9) (109.727) (118.8)
τις any one, any thing, some one, some thing; 55 (139.9) (97.86) (78.95)
ἐγώ I (first person pronoun) 51 (129.7) (54.345) (87.02)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 46 (117.0) (173.647) (126.45)
ἐν in, among. c. dat. 44 (111.9) (118.207) (88.06)
ἀλλά otherwise, but 42 (106.8) (54.595) (46.87)
λέγω to pick; to say 41 (104.3) (90.021) (57.06)
ὅς2 [possessive pronoun] 38 (96.6) (47.672) (39.01)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 33 (83.9) (50.199) (32.23)
τίς who? which? 28 (71.2) (21.895) (15.87)
ἐκεῖνος that over there, that 26 (66.1) (22.812) (17.62)
πολύς much, many 24 (61.0) (35.28) (44.3)
ἄν modal particle 24 (61.0) (32.618) (38.42)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 23 (58.5) (44.62) (43.23)
οὖν so, then, therefore 22 (56.0) (34.84) (23.41)
βαρύς heavy 22 (56.0) (1.527) (1.65)
οὐδείς not one, nobody 21 (53.4) (19.346) (18.91)
ποιέω to make, to do 21 (53.4) (29.319) (37.03)
εἰς into, to c. acc. 21 (53.4) (66.909) (80.34)
ἕτερος the one; the other (of two) 20 (50.9) (18.33) (7.31)
γίγνομαι become, be born 19 (48.3) (53.204) (45.52)
γάρ for 19 (48.3) (110.606) (74.4)
ἔχω to have 19 (48.3) (48.945) (46.31)
ὡς as, how 19 (48.3) (68.814) (63.16)
τε and 19 (48.3) (62.106) (115.18)
μή not 18 (45.8) (50.606) (37.36)
γε at least, at any rate 18 (45.8) (24.174) (31.72)
οὐδέ and/but not; not even 18 (45.8) (20.427) (22.36)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 18 (45.8) (24.797) (21.7)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 18 (45.8) (63.859) (4.86)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 17 (43.2) (56.75) (56.58)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 16 (40.7) (22.709) (26.08)
νῦν now at this very time 15 (38.1) (12.379) (21.84)
σύ you (personal pronoun) 15 (38.1) (30.359) (61.34)
λόγος the word 15 (38.1) (29.19) (16.1)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 15 (38.1) (55.077) (29.07)
ἐμός mine 14 (35.6) (8.401) (19.01)
κακός bad 14 (35.6) (7.257) (12.65)
δέω to bind, tie, fetter 13 (33.1) (17.994) (15.68)
ἐάν if 13 (33.1) (23.689) (20.31)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 13 (33.1) (17.692) (15.52)
πόλις a city 12 (30.5) (11.245) (29.3)
διά through c. gen.; because of c. acc. 12 (30.5) (56.77) (30.67)
οἶδα to know 11 (28.0) (9.863) (11.77)
τοιοῦτος such as this 10 (25.4) (20.677) (14.9)
ἄλλος other, another 10 (25.4) (40.264) (43.75)
πολλάκις many times, often, oft 10 (25.4) (3.702) (1.91)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 10 (25.4) (64.142) (59.77)
πᾶς all, the whole 10 (25.4) (59.665) (51.63)
εἶπον to speak, say 10 (25.4) (16.169) (13.73)
ἕκαστος every, every one, each, each one 9 (22.9) (12.667) (11.08)
φέρω to bear 9 (22.9) (8.129) (10.35)
δεῖ it is necessary 9 (22.9) (13.387) (11.02)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 9 (22.9) (49.106) (23.97)
τοίνυν therefore, accordingly 9 (22.9) (5.224) (2.04)
καλός beautiful 9 (22.9) (9.11) (12.96)
καλέω to call, summon 9 (22.9) (10.936) (8.66)
ὅτι2 conj.: that, because 9 (22.9) (49.49) (23.92)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 9 (22.9) (76.461) (54.75)
either..or; than 8 (20.3) (34.073) (23.24)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 8 (20.3) (12.401) (17.56)
ὁράω to see 8 (20.3) (16.42) (18.27)
ἀκούω to hear 8 (20.3) (6.886) (9.12)
πῶς how? in what way 8 (20.3) (8.955) (6.31)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 8 (20.3) (26.85) (24.12)
πως somehow, in some way 8 (20.3) (9.844) (7.58)
οὕτως so, in this manner 8 (20.3) (28.875) (14.91)
τοσοῦτος so large, so tall 8 (20.3) (5.396) (4.83)
οὔτε neither / nor 8 (20.3) (13.727) (16.2)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 7 (17.8) (4.795) (6.12)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 7 (17.8) (2.976) (2.93)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 7 (17.8) (19.178) (9.89)
ἐκ from out of 7 (17.8) (54.157) (51.9)
χείρ the hand 7 (17.8) (5.786) (10.92)
τῇ here, there 7 (17.8) (18.312) (12.5)
ἅπας quite all, the whole 7 (17.8) (10.904) (7.0)
ἀπό from, away from. c. gen. 7 (17.8) (30.074) (22.12)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 7 (17.8) (13.803) (8.53)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 7 (17.8) (6.432) (8.19)
τίη why? wherefore? 7 (17.8) (26.493) (13.95)
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 6 (15.3) (1.431) (1.76)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 6 (15.3) (2.355) (5.24)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 6 (15.3) (4.515) (5.86)
ἔρχομαι to come 6 (15.3) (6.984) (16.46)
οὗ where 6 (15.3) (6.728) (4.01)
ἡδύς sweet 6 (15.3) (2.071) (1.82)
θεός god 6 (15.3) (26.466) (19.54)
πρό before 6 (15.3) (5.786) (4.33)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 6 (15.3) (3.981) (2.22)
πάρειμι be present 6 (15.3) (5.095) (8.94)
βασιλεύς a king, chief 6 (15.3) (9.519) (15.15)
μέγας big, great 6 (15.3) (18.419) (25.96)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 6 (15.3) (12.481) (8.47)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 6 (15.3) (16.105) (11.17)
δή [interactional particle: S&H on same page] 6 (15.3) (17.728) (33.0)
γῆ earth 6 (15.3) (10.519) (12.21)
O! oh! 6 (15.3) (6.146) (14.88)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 6 (15.3) (0.951) (1.13)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 6 (15.3) (6.869) (8.08)
στρατιώτης a citizen bound to military service; 5 (12.7) (1.589) (2.72)
βουλή will, determination; council, senate 5 (12.7) (1.357) (1.49)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 5 (12.7) (5.405) (7.32)
δίδωμι to give 5 (12.7) (11.657) (13.85)
ὥσπερ just as if, even as 5 (12.7) (13.207) (6.63)
πρότερος before, earlier 5 (12.7) (25.424) (23.72)
τοτέ at times, now and then 5 (12.7) (6.167) (10.26)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 5 (12.7) (9.107) (4.91)
φημί to say, to claim 5 (12.7) (36.921) (31.35)
μικρός small, little 5 (12.7) (5.888) (3.02)
νομίζω to have as a custom; to believe 5 (12.7) (4.613) (6.6)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 5 (12.7) (0.911) (1.33)
μήν now verily, full surely 5 (12.7) (6.388) (6.4)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 5 (12.7) (1.283) (3.94)
ἥκω to have come, be present, be here 4 (10.2) (2.341) (4.29)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 4 (10.2) (3.657) (4.98)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 (10.2) (21.235) (25.5)
ἄξιος worthy 4 (10.2) (3.181) (3.3)
ἀεί always, for ever 4 (10.2) (7.241) (8.18)
τιμή that which is paid in token of worth 4 (10.2) (1.962) (2.21)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 4 (10.2) (1.004) (0.66)
σός your 4 (10.2) (6.214) (12.92)
εἶμι come, go 4 (10.2) (7.276) (13.3)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 4 (10.2) (4.322) (6.41)
ἡμέρα day 4 (10.2) (8.416) (8.56)
εὖ well 4 (10.2) (2.642) (5.92)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 4 (10.2) (5.553) (4.46)
ἀνά up, upon 4 (10.2) (4.693) (6.06)
σκοπέω to look at 4 (10.2) (1.847) (2.27)
ἐπεί after, since, when 4 (10.2) (19.86) (21.4)
νόμος usage, custom, law, ordinance 4 (10.2) (5.63) (4.23)
μᾶλλον more, rather 4 (10.2) (11.489) (8.35)
γάμος a wedding, wedding-feast 4 (10.2) (1.015) (1.15)
πούς a foot 4 (10.2) (2.799) (4.94)
λούω to wash 4 (10.2) (0.513) (0.66)
φωνή a sound, tone 4 (10.2) (3.591) (1.48)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 4 (10.2) (0.881) (1.65)
δεῖνα such an one, a certain one 4 (10.2) (0.106) (0.02)
γένος race, stock, family 4 (10.2) (8.844) (3.31)
φιλέω to love, regard with affection 4 (10.2) (1.242) (2.43)
ἔοικα to be like; to look like 4 (10.2) (4.169) (5.93)
σύν along with, in company with, together with 4 (10.2) (4.575) (7.0)
μήτηρ a mother 4 (10.2) (2.499) (4.41)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (10.2) (4.748) (5.64)
φεύγω to flee, take flight, run away 4 (10.2) (2.61) (5.45)
χρή it is fated, necessary 4 (10.2) (6.22) (4.12)
μιμνήσκω to remind 4 (10.2) (1.852) (2.27)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 4 (10.2) (1.438) (1.84)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 4 (10.2) (1.704) (0.56)
ἵππος a horse, mare 3 (7.6) (3.33) (7.22)
πατήρ a father 3 (7.6) (9.224) (10.48)
πλήσσω to strike, smite 3 (7.6) (0.691) (0.89)
πλοῦτος wealth, riches 3 (7.6) (1.072) (0.8)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 3 (7.6) (3.747) (1.45)
γαμέω to marry 3 (7.6) (0.59) (0.75)
ἀναγκάζω to force, compel 3 (7.6) (1.36) (2.82)
καίτοι and indeed, and further; and yet 3 (7.6) (2.582) (1.38)
ὀλίγος few, little, scanty, small 3 (7.6) (5.317) (5.48)
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 3 (7.6) (0.381) (0.37)
ἄγω to lead 3 (7.6) (5.181) (10.6)
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 3 (7.6) (0.748) (0.91)
ἐρῶ [I will say] 3 (7.6) (8.435) (3.94)
ἀπέχω to keep off 3 (7.6) (1.184) (1.8)
δύναμις power, might, strength 3 (7.6) (13.589) (8.54)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 3 (7.6) (0.935) (0.99)
κομίζω to take care of, provide for 3 (7.6) (1.249) (2.89)
ὁπότε when 3 (7.6) (1.361) (2.1)
γέλως laughter 3 (7.6) (0.371) (0.46)
μισέω to hate 3 (7.6) (0.74) (0.66)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 3 (7.6) (4.016) (9.32)
βούλομαι to will, wish, be willing 3 (7.6) (8.59) (11.98)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 3 (7.6) (2.065) (1.23)
πλόος a sailing, voyage 3 (7.6) (0.306) (1.25)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 3 (7.6) (0.646) (0.49)
λαμβάνω to take, seize, receive 3 (7.6) (15.895) (13.47)
ἔνιοι some 3 (7.6) (2.716) (0.95)
νέος young, youthful 3 (7.6) (2.183) (4.18)
πλέως full of 3 (7.6) (2.061) (2.5)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 3 (7.6) (6.249) (14.54)
τότε at that time, then 3 (7.6) (6.266) (11.78)
τέρας a sign, wonder, marvel 3 (7.6) (0.335) (0.5)
ἀδικέω to do wrong 3 (7.6) (2.105) (2.89)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 (7.6) (2.343) (2.93)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (7.6) (5.663) (6.23)
ἐναντίος opposite 3 (7.6) (8.842) (4.42)
ὅσος as much/many as 3 (7.6) (13.469) (13.23)
ὑπάρχω to begin; to exist 3 (7.6) (13.407) (5.2)
εὐφημία the use of words of good omen 3 (7.6) (0.167) (0.01)
παῖς a child 3 (7.6) (5.845) (12.09)
ἐλάσσων smaller, less 3 (7.6) (4.697) (2.29)
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 3 (7.6) (3.696) (3.99)
τίθημι to set, put, place 3 (7.6) (6.429) (7.71)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 3 (7.6) (1.25) (1.76)
καιρός time; the right moment, opportunity 3 (7.6) (4.163) (8.09)
καθίστημι to set down, place 3 (7.6) (2.674) (4.86)
ἔτος a year 3 (7.6) (3.764) (3.64)
αἰτία a charge, accusation 3 (7.6) (5.906) (2.88)
πλείων more, larger 3 (7.6) (7.783) (7.12)
ἀγρός fields, lands 3 (7.6) (0.663) (0.88)
ὀφθαλμός the eye 3 (7.6) (2.632) (2.12)
ἵστημι to make to stand 3 (7.6) (4.072) (7.15)
δείκνυμι to show 3 (7.6) (13.835) (3.57)
πονηρός toilsome, painful, grievous 3 (7.6) (1.795) (0.65)
μνημονεύω to call to mind, remember 3 (7.6) (1.526) (0.42)
φύω to bring forth, produce, put forth 3 (7.6) (3.181) (2.51)
Ἀρχέλαος Archelaus 3 (7.6) (0.141) (0.02)
ἐπίσταμαι to know 3 (7.6) (1.308) (1.44)
γελάω to laugh 3 (7.6) (0.421) (0.72)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 2 (5.1) (5.786) (1.93)
πρίασθαι to buy 2 (5.1) (0.184) (0.21)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 (5.1) (3.221) (1.81)
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 2 (5.1) (1.045) (2.04)
πικρός pointed, sharp, keen 2 (5.1) (0.817) (0.77)
Ἀθῆναι the city of Athens 2 (5.1) (0.914) (3.9)
δόξα a notion 2 (5.1) (4.474) (2.49)
μηδέ but not 2 (5.1) (4.628) (5.04)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 2 (5.1) (0.865) (1.06)
ἀφίημι to send forth, discharge 2 (5.1) (2.477) (2.96)
φορτικός of the nature of a burden 2 (5.1) (0.125) (0.1)
νίκη victory 2 (5.1) (1.082) (1.06)
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 2 (5.1) (0.319) (0.66)
οἶκος a house, abode, dwelling 2 (5.1) (2.871) (3.58)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 2 (5.1) (2.811) (3.25)
φορά a carrying 2 (5.1) (1.093) (0.13)
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (5.1) (1.363) (1.24)
ἀλήθεια truth 2 (5.1) (3.154) (1.99)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (5.1) (12.618) (6.1)
ἀγαθός good 2 (5.1) (9.864) (6.93)
ἀγανακτέω to feel irritation 2 (5.1) (0.367) (0.32)
κοινός common, shared in common 2 (5.1) (6.539) (4.41)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 2 (5.1) (1.14) (0.72)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 2 (5.1) (3.66) (3.87)
πίνω to drink 2 (5.1) (2.254) (1.59)
ὅδε this 2 (5.1) (10.255) (22.93)
βέλτιστος best 2 (5.1) (0.48) (0.78)
εἷς one 2 (5.1) (23.591) (10.36)
χρόνος time 2 (5.1) (11.109) (9.36)
μηδείς (and not one); not one, no-one 2 (5.1) (8.165) (6.35)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 2 (5.1) (0.791) (0.79)
ἴσως equally, in like manner 2 (5.1) (2.15) (1.68)
πόλεμος battle, fight, war 2 (5.1) (3.953) (12.13)
λοιπός remaining, the rest 2 (5.1) (6.377) (5.2)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 2 (5.1) (0.498) (0.6)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 2 (5.1) (1.86) (0.99)
εἶδον to see 2 (5.1) (4.063) (7.0)
ἀνιάω to grieve, distress 2 (5.1) (0.234) (0.15)
συμβαίνω meet, agree, happen 2 (5.1) (9.032) (7.24)
μάρτυς a witness 2 (5.1) (0.889) (0.54)
ἀνιάομαι to cure again, repair 2 (5.1) (0.09) (0.05)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 2 (5.1) (5.82) (8.27)
οἰκία a building, house, dwelling 2 (5.1) (1.979) (2.07)
χρυσός gold 2 (5.1) (0.812) (1.49)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 2 (5.1) (1.966) (1.67)
τρέχω to run 2 (5.1) (0.495) (0.49)
τρεῖς three 2 (5.1) (4.87) (3.7)
ὗς wild swine 2 (5.1) (1.845) (0.91)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (5.1) (5.09) (3.3)
ἐοικότως similarly, like 2 (5.1) (1.868) (1.01)
ἐράω to love, to be in love with 2 (5.1) (0.99) (1.38)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 2 (5.1) (2.978) (3.52)
ζημία loss, damage 2 (5.1) (0.342) (0.38)
πλέος full. 2 (5.1) (1.122) (0.99)
γῆρας old age 2 (5.1) (0.553) (0.83)
τρέπω to turn 2 (5.1) (1.263) (3.2)
μανθάνω to learn 2 (5.1) (3.86) (3.62)
οἰκεῖος in or of the house 2 (5.1) (5.153) (2.94)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (5.1) (1.068) (1.87)
ὅμως all the same, nevertheless 2 (5.1) (2.105) (2.59)
προσαγορεύω to address, greet, accost 2 (5.1) (1.321) (2.94)
ποῦ where 2 (5.1) (0.998) (1.25)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 2 (5.1) (4.463) (2.35)
φροντίς thought, care, heed, attention 2 (5.1) (0.486) (0.22)
φῦ fie! faugh! 2 (5.1) (0.071) (0.01)
ψυχή breath, soul 2 (5.1) (11.437) (4.29)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 2 (5.1) (4.115) (3.06)
βαδίζω to go slowly, to walk 2 (5.1) (1.133) (0.31)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 2 (5.1) (4.909) (7.73)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (5.1) (0.845) (1.03)
ἕλκω to draw, drag 2 (5.1) (1.305) (1.45)
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 2 (5.1) (1.179) (4.14)
τροπός a twisted leathern thong 2 (5.1) (7.547) (5.48)
ἐπαχθής heavy, ponderous 2 (5.1) (0.048) (0.03)
θρῆνος a funeral-song, dirge, lament 2 (5.1) (0.18) (0.18)
ὄνομα name 2 (5.1) (7.968) (4.46)
ἰάομαι to heal, cure 2 (5.1) (1.023) (0.32)
ὅπου where 2 (5.1) (1.571) (1.19)
θρόνος a seat, chair 2 (5.1) (0.806) (0.9)
ὕπαρχος commanding under 2 (5.1) (0.217) (0.24)
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 2 (5.1) (0.405) (0.58)
θέω to run 2 (5.1) (0.925) (1.43)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 2 (5.1) (4.214) (1.84)
ἡγεμών leader, guide 2 (5.1) (1.062) (2.19)
ὀργή natural impulse 2 (5.1) (1.273) (1.39)
ἰσχυρός strong, mighty 2 (5.1) (2.136) (1.23)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 2 (5.1) (1.366) (1.96)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 2 (5.1) (2.021) (2.95)
εἰκός like truth 2 (5.1) (1.953) (1.09)
καῖρος the row of thrums 2 (5.1) (1.981) (3.68)
ἤδη already 2 (5.1) (8.333) (11.03)
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 2 (5.1) (0.182) (0.15)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 2 (5.1) (7.612) (5.49)
θύρα a door 2 (5.1) (0.919) (1.74)
σπείρω to sow 2 (5.1) (0.378) (0.41)
νόσος sickness, disease, malady 2 (5.1) (2.273) (1.08)
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 2 (5.1) (0.326) (0.27)
πάνυ altogether, entirely 2 (5.1) (2.482) (3.16)
οἰκουμένη the inhabited world 2 (5.1) (0.452) (0.38)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 2 (5.1) (5.491) (7.79)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 2 (5.1) (3.117) (19.2)
ἑτέρωθι on the other side 2 (5.1) (0.174) (0.1)
ποτε ever, sometime 2 (5.1) (7.502) (8.73)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 2 (5.1) (1.264) (1.76)
πάσχω to experience, to suffer 2 (5.1) (6.528) (5.59)
πλεῖστος most, largest 2 (5.1) (4.005) (5.45)
δράω to do 2 (5.1) (1.634) (2.55)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 2 (5.1) (0.798) (1.28)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 2 (5.1) (1.698) (2.37)
νόσημα a sickness, disease, plague 2 (5.1) (1.694) (0.23)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 2 (5.1) (1.255) (0.64)
πολέμιος hostile; enemy 2 (5.1) (2.812) (8.48)
ἱππεύς a horseman 2 (5.1) (1.262) (5.21)
λύπη pain of body 2 (5.1) (0.996) (0.48)
ἱερόν sanctuary 2 (5.1) (1.348) (2.26)
νύξ the night 2 (5.1) (2.561) (5.42)
καταφέρω to bring down 2 (5.1) (0.383) (0.29)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 2 (5.1) (2.641) (2.69)
πλήν except 2 (5.1) (2.523) (3.25)
τέσσαρες four 2 (5.1) (2.963) (1.9)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (5.1) (1.706) (1.96)
ἔρομαι to ask, enquire 2 (5.1) (0.949) (1.25)
ἔτι yet, as yet, still, besides 2 (5.1) (11.058) (14.57)
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 2 (5.1) (0.652) (0.95)
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 2 (5.1) (0.535) (0.94)
εὐθύς straight, direct 2 (5.1) (5.672) (5.93)
βελτίων better 2 (5.1) (1.81) (1.12)
προσίημι to send to 2 (5.1) (0.675) (0.45)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 2 (5.1) (1.665) (2.81)
συνάχθομαι to be grieved with 2 (5.1) (0.013) (0.01)
λειτουργία a liturgy 2 (5.1) (0.225) (0.05)
τύχη (good) fortune, luck, chance 2 (5.1) (1.898) (2.33)
διακωλύω to hinder, prevent 2 (5.1) (0.095) (0.22)
ὄϊς sheep 2 (5.1) (1.922) (0.78)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 2 (5.1) (9.012) (0.6)
ὁμῶς equally, likewise, alike 2 (5.1) (1.852) (2.63)
ἐπισκοπέω to look upon 2 (5.1) (1.347) (0.48)
νεότης youth 2 (5.1) (0.212) (0.2)
χράομαι use, experience 2 (5.1) (5.93) (6.1)
Ζεύς Zeus 2 (5.1) (4.739) (12.03)
πρόνοια foresight, foreknowledge 2 (5.1) (0.781) (0.72)
φόβος fear, panic, flight 2 (5.1) (1.426) (2.23)
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 2 (5.1) (3.359) (2.6)
ὑμός your 2 (5.1) (6.015) (5.65)
γεωργός tilling the ground 2 (5.1) (0.318) (0.31)
πενία poverty, need 2 (5.1) (0.298) (0.27)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 2 (5.1) (7.784) (7.56)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (5.1) (2.779) (3.98)
σπορά a sowing 2 (5.1) (0.079) (0.02)
ἐπιτιμάω honor, raise price; blame, rebuke, censure 2 (5.1) (0.325) (0.4)
πόνος work 2 (5.1) (1.767) (1.9)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 2 (5.1) (0.784) (0.99)
ἀδελφός sons of the same mother 2 (5.1) (2.887) (2.55)
στρατηγός the leader 2 (5.1) (1.525) (6.72)
σοφιστής a master of one's craft 2 (5.1) (0.559) (0.21)
ὄμνυμι to swear 2 (5.1) (0.582) (1.07)
ἐπανορθόω to set up again, restore 2 (5.1) (0.156) (0.1)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 2 (5.1) (8.208) (3.67)
τρέω to flee from fear, flee away 2 (5.1) (1.989) (2.15)
μάχη battle, fight, combat 2 (5.1) (2.176) (5.7)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 2 (5.1) (2.081) (1.56)
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 2 (5.1) (0.247) (0.07)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 2 (5.1) (2.488) (5.04)
κατηγορέω to speak against, to accuse 2 (5.1) (3.352) (0.88)
σθένος strength, might 2 (5.1) (0.101) (0.63)
ποθεν from some place 2 (5.1) (0.996) (0.8)
πωλέω to exchange; to sell 1 (2.5) (0.27) (0.39) too few
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (2.5) (1.339) (1.29) too few
πάλιν back, backwards 1 (2.5) (10.367) (6.41) too few
μαίνομαι to rage, be furious 1 (2.5) (0.455) (0.75) too few
ἔργον work 1 (2.5) (5.905) (8.65) too few
σιγάω to be silent 1 (2.5) (0.333) (0.34) too few
παράταξις a placing in line of battle 1 (2.5) (0.238) (0.4) too few
μέθυ wine, mead 1 (2.5) (0.029) (0.19) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (2.5) (0.286) (0.41) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (2.5) (0.649) (0.91) too few
μά (no,) by .. 1 (2.5) (0.595) (1.11) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (2.5) (0.222) (0.46) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (2.5) (0.588) (0.68) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (2.5) (0.418) (0.28) too few
μῆκος length 1 (2.5) (1.601) (0.86) too few
ἰσχύς strength 1 (2.5) (0.923) (0.62) too few
ναί yea, verily 1 (2.5) (0.919) (1.08) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (2.5) (0.585) (0.61) too few
στάδιος standing firm 1 (2.5) (0.163) (0.51) too few
πυνθάνομαι to learn by hearsay 1 (2.5) (1.282) (4.58) too few
οὐδαμοῦ nowhere 1 (2.5) (0.316) (0.27) too few
μένος might, force, strength, prowess, courage 1 (2.5) (0.79) (1.64) too few
Ἰταλός Italian 1 (2.5) (0.08) (0.01) too few
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 1 (2.5) (6.8) (5.5) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (2.5) (0.476) (0.76) too few
κόρος2 young man 1 (2.5) (0.242) (0.63) too few
ἐπάγω to bring on 1 (2.5) (2.387) (0.82) too few
γύναιος of, for a woman, womanly 1 (2.5) (0.188) (0.04) too few
χειρόω master, subdue 1 (2.5) (0.323) (0.49) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (2.5) (1.544) (1.98) too few
συμπόσιον a drinking-party, symposium 1 (2.5) (0.325) (0.06) too few
ἕβδομος seventh 1 (2.5) (0.727) (0.27) too few
καθιζάνω to sit down 1 (2.5) (0.003) (0.01) too few
Σάις Sais 1 (2.5) (0.083) (0.1) too few
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 (2.5) (1.94) (0.58) too few
ἄπειμι2 go away 1 (2.5) (1.11) (1.84) too few
στατήρ gold stater 1 (2.5) (0.038) (0.06) too few
πυκνότης closeness, thickness, denseness 1 (2.5) (0.232) (0.04) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (2.5) (1.041) (1.81) too few
ἀνεψιός a first-cousin, cousin 1 (2.5) (0.107) (0.11) too few
ψυχρός cold, chill 1 (2.5) (2.892) (0.3) too few
ἐπαινέτης a commender, admirer 1 (2.5) (0.05) (0.04) too few
μέμψις blame, censure, reproof 1 (2.5) (0.107) (0.03) too few
θάλασσα the sea 1 (2.5) (3.075) (7.18) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (2.5) (1.527) (3.41) too few
ἀρόω to plough 1 (2.5) (0.138) (0.31) too few
ἀντίπαλος wrestling against 1 (2.5) (0.17) (0.35) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (2.5) (1.304) (0.42) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 (2.5) (2.333) (3.87) too few
κεφαλή the head 1 (2.5) (3.925) (2.84) too few
πώποτε ever yet 1 (2.5) (0.36) (0.57) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (2.5) (0.581) (0.97) too few
εἴωθα to be accustomed 1 (2.5) (1.354) (1.1) too few
προμανθάνω to learn beforehand 1 (2.5) (0.023) (0.02) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (2.5) (7.533) (3.79) too few
σαπρός rotten, putrid 1 (2.5) (0.052) (0.0) too few
ἔνδοξος held in esteem 1 (2.5) (0.746) (0.16) too few
ποῖος of what nature? of what sort? 1 (2.5) (2.531) (2.35) too few
ἐκβάλλω to throw 1 (2.5) (0.986) (1.32) too few
μέλος a limb; a phrase of song; a song 1 (2.5) (0.803) (0.91) too few
ἀσέλγεια licentiousness 1 (2.5) (0.115) (0.12) too few
Κρέων Creon 1 (2.5) (0.054) (0.42) too few
θυγάτηρ a daughter 1 (2.5) (1.586) (2.79) too few
κόρος4 Hebr. dry measure, kor 1 (2.5) (0.146) (0.12) too few
εὐδοξία good repute, credit, honour, glory 1 (2.5) (0.058) (0.04) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (2.5) (1.486) (1.76) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (2.5) (0.415) (0.39) too few
ἔτης clansmen 1 (2.5) (0.231) (1.27) too few
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 1 (2.5) (1.945) (1.28) too few
ποι somewhither 1 (2.5) (0.324) (0.52) too few
πέρυσι a year ago, last year 1 (2.5) (0.044) (0.0) too few
χαρά joy, delight 1 (2.5) (0.368) (0.19) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (2.5) (1.452) (2.28) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (2.5) (6.305) (6.41) too few
πῶμα2 a drink, a draught 1 (2.5) (0.297) (0.17) too few
μάλιστα most 1 (2.5) (6.673) (9.11) too few
ἕλκος a wound 1 (2.5) (1.026) (0.26) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (2.5) (19.466) (11.67) too few
εἴκω give way 1 (2.5) (0.274) (0.97) too few
ἡμέτερος our 1 (2.5) (2.045) (2.83) too few
ὁπλίτης heavy-armed, armed 1 (2.5) (0.409) (2.1) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (2.5) (0.657) (0.82) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (2.5) (1.387) (0.76) too few
λυπηρός painful, distressing 1 (2.5) (0.269) (0.2) too few
κομιδή attendance, care 1 (2.5) (0.125) (0.27) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (2.5) (0.583) (0.75) too few
σοβέω to scare away 1 (2.5) (0.014) (0.02) too few
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 1 (2.5) (0.492) (0.37) too few
δακρύω to weep, shed tears 1 (2.5) (0.219) (0.41) too few
καταβοάω to cry down, cry out against 1 (2.5) (0.046) (0.04) too few
ὀχληρός troublesome, irksome, importunate 1 (2.5) (0.03) (0.02) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (2.5) (1.603) (0.65) too few
ὀδυρμός a complaining, lamentation 1 (2.5) (0.034) (0.04) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (2.5) (0.903) (1.53) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (2.5) (0.668) (0.63) too few
ξύλον wood 1 (2.5) (1.689) (0.89) too few
ψόγος a blamable fault, a blemish, flaw 1 (2.5) (0.098) (0.13) too few
μύριοι ten thousand 1 (2.5) (0.115) (0.15) too few
ὀχλέω to move, disturb 1 (2.5) (0.059) (0.03) too few
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 1 (2.5) (0.276) (0.35) too few
ταλαιπωρέω to go through hard labour, to suffer hardship 1 (2.5) (0.08) (0.15) too few
ὀφρῦς brow, eyebrow 1 (2.5) (0.193) (0.43) too few
ὀφρύς the brow, eyebrow 1 (2.5) (0.131) (0.33) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (2.5) (0.812) (0.83) too few
Ἕλλην Hellen; Greek 1 (2.5) (2.754) (10.09) too few
κρέας flesh, meat, a piece of meat 1 (2.5) (0.542) (0.82) too few
εὑρίσκω to find 1 (2.5) (6.155) (4.65) too few
καταγελάω to laugh at, jeer 1 (2.5) (0.158) (0.23) too few
ἠλίθιος idle, vain, random 1 (2.5) (0.096) (0.08) too few
ἐλλείπω to leave in, leave behind 1 (2.5) (0.486) (0.32) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (2.5) (3.02) (2.61) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (2.5) (0.349) (0.44) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (2.5) (0.801) (1.21) too few
ἐξαρκέω to be quite enough for, suffice for 1 (2.5) (0.197) (0.16) too few
ᾠδή a song, lay, ode 1 (2.5) (0.347) (0.2) too few
λιμός hunger, famine 1 (2.5) (0.568) (0.45) too few
θέατρον a place for seeing 1 (2.5) (0.316) (0.19) too few
ἀμείβω change, alternate, respond 1 (2.5) (0.417) (2.22) too few
ψευδής lying, false 1 (2.5) (1.919) (0.44) too few
οὖς auris, the ear 1 (2.5) (1.469) (0.72) too few
ἔπαινος approval, praise, commendation 1 (2.5) (0.506) (0.46) too few
βοείη an ox-hide, ox-hide shield 1 (2.5) (0.299) (0.61) too few
ἕπομαι follow 1 (2.5) (4.068) (4.18) too few
σῶμα the body 1 (2.5) (16.622) (3.34) too few
ὑστεραῖος on the day after, the next day 1 (2.5) (0.315) (0.77) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (2.5) (1.75) (2.84) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (2.5) (0.869) (4.29) too few
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 1 (2.5) (0.393) (0.49) too few
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 (2.5) (1.228) (1.54) too few
εἴκοσι twenty 1 (2.5) (0.899) (2.3) too few
τήκω to melt, melt down 1 (2.5) (0.321) (0.27) too few
Λάϊος Laius 1 (2.5) (0.067) (0.26) too few
εὐδαιμονία prosperity, good fortune, wealth, weal, happiness 1 (2.5) (0.772) (0.53) too few
Θρᾴκη Thrace 1 (2.5) (0.337) (1.05) too few
τολμάω to undertake, take heart 1 (2.5) (1.2) (1.96) too few
ἀνίημι to send up; let go, abate 1 (2.5) (0.786) (0.98) too few
αὐξάνω to make large, increase, augment 1 (2.5) (1.963) (1.01) too few
πιθανός calculated to persuade; 1 (2.5) (0.513) (0.2) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (2.5) (0.408) (0.38) too few
ἑπτακαίδεκα seventeen 1 (2.5) (0.045) (0.1) too few
θαλία abundance, plenty, good cheer 1 (2.5) (0.026) (0.12) too few
οὐδεπώποτε nor yet at any time, never yet at any time 1 (2.5) (0.062) (0.05) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (2.5) (0.277) (0.37) too few
λείπω to leave, quit 1 (2.5) (1.614) (4.04) too few
νομή a pasture, pasturage 1 (2.5) (0.285) (0.28) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (2.5) (10.645) (5.05) too few
προπέμπω to send before, send on 1 (2.5) (0.171) (0.38) too few
ποιός of a certain nature, kind 1 (2.5) (3.169) (2.06) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (2.5) (3.079) (2.61) too few
εἰκών a likeness, image, portrait 1 (2.5) (1.509) (0.52) too few
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 1 (2.5) (0.28) (0.38) too few
καταλείπω to leave behind 1 (2.5) (1.869) (2.45) too few
καινός new, fresh 1 (2.5) (0.929) (0.58) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (2.5) (3.069) (1.42) too few
χαλκός copper 1 (2.5) (0.86) (1.99) too few
δικαιοσύνη righteousness, justice 1 (2.5) (1.642) (1.25) too few
ἑξακόσιοι six hundred 1 (2.5) (0.13) (0.5) too few
ἀπορρήγνυμι to break off, snap asunder 1 (2.5) (0.075) (0.09) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (2.5) (0.675) (0.47) too few
μειδίαμα a smile 1 (2.5) (0.008) (0.01) too few
θύω to sacrifice 1 (2.5) (1.161) (2.11) too few
ἔλεγχος a reproach, disgrace, dishonour 1 (2.5) (0.854) (0.27) too few
ἐπισπάω to draw 1 (2.5) (0.302) (0.35) too few
εὔθυνα a setting straight, correction, chastisement 1 (2.5) (0.094) (0.02) too few
κλείω2 [Epic, celebrate > κλέω] 1 (2.5) (0.075) (0.14) too few
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 1 (2.5) (0.518) (0.36) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (2.5) (3.016) (1.36) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (2.5) (5.601) (4.92) too few
ἐκφέρω to carry out of 1 (2.5) (0.452) (0.94) too few
Ῥίον Rhion, Rhium 1 (2.5) (0.065) (0.15) too few
βάδισις a walking, going 1 (2.5) (0.116) (0.0) too few
ψιλός bare, stripped; (soldier) without heavy armor, light troops 1 (2.5) (0.509) (0.69) too few
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 1 (2.5) (1.415) (1.83) too few
χήν the tame goose 1 (2.5) (0.149) (0.16) too few
ὥστε so that 1 (2.5) (10.717) (9.47) too few
δέσποινα the mistress, lady of the house 1 (2.5) (0.186) (0.2) too few
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 1 (2.5) (0.238) (0.22) too few
ἱερόω to hallow, consecrate, dedicate 1 (2.5) (0.128) (0.07) too few
ἀφορμή a starting-point 1 (2.5) (0.47) (0.68) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (2.5) (0.407) (0.29) too few
ἐφοράω to oversee, observe, survey 1 (2.5) (0.325) (0.56) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (2.5) (1.164) (3.1) too few
ἀπολογία a speech in defence, defence 1 (2.5) (0.324) (0.08) too few
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 1 (2.5) (0.119) (0.01) too few
Λᾶς Las (f) town in Laconia; (m) its founder 1 (2.5) (0.224) (0.04) too few
κόρος one's fill, satiety, surfeit 1 (2.5) (0.236) (0.58) too few
ὕδωρ water 1 (2.5) (7.043) (3.14) too few
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 1 (2.5) (0.193) (0.18) too few
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 1 (2.5) (0.423) (0.39) too few
φορτίον a load, burden 1 (2.5) (0.134) (0.15) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (2.5) (1.348) (0.75) too few
τάξις an arranging 1 (2.5) (2.44) (1.91) too few
τομή stump, section 1 (2.5) (0.465) (0.08) too few
σής a moth 1 (2.5) (0.646) (0.56) too few
γονεύς a begetter, father 1 (2.5) (0.464) (0.41) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (2.5) (0.508) (0.56) too few
τίκτω to bring into the world 1 (2.5) (1.368) (2.76) too few
καρπός fruit 1 (2.5) (1.621) (1.05) too few
ἐκπίπτω to fall out of 1 (2.5) (0.84) (1.03) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (2.5) (3.714) (2.8) too few
ἀρρωστία weakness, sickness 1 (2.5) (0.23) (0.06) too few
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 1 (2.5) (1.478) (0.97) too few
γλῶσσα the tongue 1 (2.5) (1.427) (1.17) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (2.5) (3.295) (3.91) too few
γεωργέω to be a husbandman, farmer 1 (2.5) (0.178) (0.1) too few
ἀναισχυντέω to be shameless, behave impudently 1 (2.5) (0.026) (0.02) too few
εὐλογία good 1 (2.5) (0.211) (0.06) too few
διωθέω to push asunder, tear away 1 (2.5) (0.059) (0.14) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (2.5) (1.988) (0.42) too few
σεισμός a shaking, shock 1 (2.5) (0.29) (0.21) too few
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 1 (2.5) (0.237) (0.15) too few
σῖτος corn, grain 1 (2.5) (0.721) (1.84) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (2.5) (0.224) (0.36) too few
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 1 (2.5) (0.825) (0.38) too few
σεμνύνω to exalt, magnify 1 (2.5) (0.146) (0.12) too few
ἐργαστήριον any place in which work is done: a workshop, manufactory 1 (2.5) (0.075) (0.02) too few
ἐγκωμιάζω to praise 1 (2.5) (0.096) (0.28) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (2.5) (0.343) (0.39) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (2.5) (0.233) (0.38) too few
παραίτησις earnest prayer 1 (2.5) (0.038) (0.02) too few
τόσος so great, so vast 1 (2.5) (0.214) (1.34) too few
ἑξηκοστός sixtieth 1 (2.5) (0.037) (0.03) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (2.5) (2.189) (1.62) too few
δάκρυον a tear 1 (2.5) (0.515) (1.27) too few
μεσημβρία mid-day, noon; south 1 (2.5) (0.298) (0.49) too few
ποσάκις how many times? how often? 1 (2.5) (0.032) (0.0) too few
θυμόω to make angry 1 (2.5) (0.162) (0.27) too few
θρηνέω to sing a dirge, to wail 1 (2.5) (0.154) (0.09) too few
δυνατέω to be powerful, mighty 1 (2.5) (0.167) (0.15) too few
γνάθος the jaw 1 (2.5) (0.144) (0.08) too few
Αἴγυπτος Egypt (f.); king Aegyptus (m.) 1 (2.5) (1.466) (2.33) too few
ἐμμένω to abide in 1 (2.5) (0.282) (0.33) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (2.5) (2.65) (2.84) too few
εἴσειμι to go into 1 (2.5) (0.609) (0.62) too few
προκαλέω to call forth 1 (2.5) (0.198) (0.48) too few
τέκνον a child 1 (2.5) (1.407) (2.84) too few
συνάπτω to tie 1 (2.5) (1.207) (1.11) too few
παραινέω to exhort, recommend, advise 1 (2.5) (0.456) (0.75) too few
ὑμνέω to sing, laud, sing of 1 (2.5) (0.284) (0.26) too few
Κορίνθιος Corinthian 1 (2.5) (0.497) (2.35) too few
παλαιός old in years 1 (2.5) (2.149) (1.56) too few
ἀδικία injustice 1 (2.5) (0.737) (0.96) too few
ἑτέρωθεν from the other side 1 (2.5) (0.112) (0.27) too few
αἰ if 1 (2.5) (0.605) (0.09) too few
ἀδελφιδέος a brother’s or sister’s son, a nephew 1 (2.5) (0.082) (0.08) too few
Ἀδράστεια the Inevitable 1 (2.5) (0.017) (0.03) too few
ἀναγιγνώσκω to know well, know certainly; to read 1 (2.5) (0.742) (0.63) too few
λυμαίνομαι2 to treat with indignity, to outrage, to maltreat 1 (2.5) (0.159) (0.15) too few
ἐκεῖσε thither, to that place 1 (2.5) (0.623) (0.61) too few
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 1 (2.5) (0.382) (0.78) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (2.5) (0.916) (1.28) too few
ἐπαίρω to lift up and set on 1 (2.5) (0.55) (0.76) too few
σκιάω to overshadow 1 (2.5) (0.02) (0.1) too few
σώφρων of sound mind 1 (2.5) (0.638) (0.59) too few
νυνί now, at this moment 1 (2.5) (0.695) (0.41) too few
δεσμός anything for binding, a band, bond 1 (2.5) (0.794) (0.7) too few
ἀτιμάω to dishonour, treat lightly 1 (2.5) (0.06) (0.22) too few
νεανίσκος a youth 1 (2.5) (0.436) (0.77) too few
θεῖος of/from the gods, divine 1 (2.5) (4.128) (1.77) too few
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 1 (2.5) (0.416) (0.28) too few
ἀπορία difficulty of passing 1 (2.5) (1.504) (0.92) too few
φθορά destruction, ruin, perdition 1 (2.5) (1.418) (0.14) too few
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 1 (2.5) (0.402) (0.65) too few
ἐπαραρίσκω to fit to 1 (2.5) (0.042) (0.03) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (2.5) (0.834) (0.28) too few
ἀηδής unpleasant to the taste, distasteful 1 (2.5) (0.176) (0.07) too few
χάριν for the sake of, because of (postposition + gen.) 1 (2.5) (0.28) (0.75) too few
μνήμη a remembrance, memory, record 1 (2.5) (1.059) (0.79) too few
τροφή nourishment, food, victuals 1 (2.5) (3.098) (1.03) too few
στέφανος that which surrounds 1 (2.5) (0.775) (0.94) too few
Πλάτων Plato 1 (2.5) (2.215) (0.09) too few
θάνατος death 1 (2.5) (3.384) (2.71) too few
Κύπριος of Cyprus, Cyprian 1 (2.5) (0.133) (0.23) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (2.5) (1.875) (4.27) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (2.5) (1.591) (1.51) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (2.5) (0.516) (0.74) too few
γόνυ the knee 1 (2.5) (0.542) (1.34) too few
ταπεινόω to lower 1 (2.5) (0.164) (0.15) too few
ὅταν when, whenever 1 (2.5) (9.255) (4.07) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (2.5) (1.325) (1.52) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (2.5) (0.311) (0.69) too few
κελεύω to urge 1 (2.5) (3.175) (6.82) too few
Ἀθήνη Athena 1 (2.5) (1.254) (5.09) too few
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 1 (2.5) (0.276) (0.31) too few
ῥιγέω to shiver 1 (2.5) (0.076) (0.24) too few
πέτρα a rock, a ledge 1 (2.5) (0.682) (1.42) too few
φοβερός fearful 1 (2.5) (0.492) (0.58) too few
ἐπεῖδον to look upon, behold 1 (2.5) (0.088) (0.07) too few
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 (2.5) (0.756) (0.17) too few
ἄπους without foot 1 (2.5) (0.119) (0.04) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (2.5) (0.475) (0.51) too few
πεδίον a plain 1 (2.5) (0.696) (3.11) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (2.5) (0.758) (0.44) too few
ἡμερότης tameness 1 (2.5) (0.09) (0.01) too few
μείς a month 1 (2.5) (1.4) (1.25) too few
ἀποχέω to pour out 1 (2.5) (0.101) (0.3) too few
λάχανον garden-herbs, potherbs, vegetables, greens 1 (2.5) (0.154) (0.01) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (2.5) (0.478) (0.58) too few
σεμνός revered, august, holy, awful 1 (2.5) (0.57) (0.61) too few
ἄπορος without passage 1 (2.5) (0.428) (0.47) too few
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 1 (2.5) (0.167) (0.1) too few
ἀνάθημα a votive offering set up 1 (2.5) (0.247) (0.38) too few
ῥίον any jutting part 1 (2.5) (0.058) (0.07) too few
θέρμος lupine, Lupinus albus 1 (2.5) (1.098) (0.13) too few
βίαιος forcible, violent 1 (2.5) (0.622) (0.49) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (2.5) (2.598) (2.47) too few
εὐφροσύνη mirth, merriment 1 (2.5) (0.244) (0.14) too few
οἴχομαι to be gone, to have gone 1 (2.5) (0.581) (2.07) too few
κόπτω to strike, smite, knock down 1 (2.5) (0.451) (0.6) too few
ἡλικία time of life, age 1 (2.5) (1.229) (1.25) too few
ἀκμή a point, edge 1 (2.5) (0.519) (0.86) too few
συγγένεια sameness of descent 1 (2.5) (0.28) (0.24) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (2.5) (0.366) (0.32) too few
νή (yes) by.. 1 (2.5) (0.565) (1.11) too few
πρόσθεν before 1 (2.5) (1.463) (2.28) too few
ἐρῆμος desolate, lone, lonely, lonesome, solitary 1 (2.5) (1.033) (1.28) too few
ἀείδω to sing 1 (2.5) (0.923) (1.22) too few
μέτωπον the space between the eyes, the brow, forehead 1 (2.5) (0.34) (0.37) too few
γραμματεῖον that on which one writes, tablets 1 (2.5) (0.053) (0.01) too few
μακρός long 1 (2.5) (1.989) (2.83) too few
ἄδοξος inglorious, disreputable 1 (2.5) (0.152) (0.0) too few
ἐέ exclamation of pain or grief 1 (2.5) (0.993) (0.4) too few
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 1 (2.5) (1.824) (0.77) too few
χορηγία office or λῃτουργία of a χορηγός 1 (2.5) (0.179) (0.69) too few
λοχαγός the leader of an armed band; commander of a company 1 (2.5) (0.131) (0.69) too few
θόρυβος a noise, uproar, clamour 1 (2.5) (0.35) (0.54) too few
πανταχόθεν from all places, from all quarters, on every side 1 (2.5) (0.513) (0.65) too few
μαντικός prophetic, oracular 1 (2.5) (0.167) (0.23) too few
ἄντρον a cave, grot, cavern 1 (2.5) (0.107) (0.44) too few
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 1 (2.5) (0.698) (2.34) too few
δένδρον a tree 1 (2.5) (0.702) (0.76) too few
ὄναρ a dream, vision in sleep 1 (2.5) (0.229) (0.27) too few
ὑψηλός high, lofty, high-raised 1 (2.5) (0.992) (0.9) too few
σίζω to hiss 1 (2.5) (0.241) (0.02) too few
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 1 (2.5) (0.446) (0.51) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 1 (2.5) (1.186) (1.73) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (2.5) (0.671) (0.38) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (2.5) (0.613) (0.44) too few
δρόμος a course, running, race 1 (2.5) (0.517) (0.75) too few
συγγνώμη forgiveness 1 (2.5) (0.319) (0.58) too few
συνέρχομαι come together, meet 1 (2.5) (0.758) (0.75) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (2.5) (0.118) (0.16) too few
κλέω make famous 1 (2.5) (0.079) (0.18) too few
προοίμιον an opening 1 (2.5) (0.307) (0.18) too few
θρίξ the hair of the head 1 (2.5) (0.632) (0.33) too few
τέλος the fulfilment 1 (2.5) (4.234) (3.89) too few
ἥκιστος least 1 (2.5) (0.653) (1.14) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (2.5) (13.567) (4.4) too few
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 1 (2.5) (0.417) (0.07) too few
ὀβολός an obol 1 (2.5) (0.259) (0.15) too few
προσηγορία an appellation, name 1 (2.5) (0.582) (0.1) too few
υἱός a son 1 (2.5) (7.898) (7.64) too few
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 1 (2.5) (0.782) (1.0) too few
γείτων one of the same land, a neighbour 1 (2.5) (0.229) (0.28) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (2.5) (5.582) (2.64) too few
βαλανεύς a bath-man 1 (2.5) (0.008) (0.02) too few
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 1 (2.5) (0.871) (0.18) too few
καταδέω to bind, take prisoner, convict, cast a spell on 1 (2.5) (0.073) (0.26) too few
ἡνίοχος one who holds the reins, a driver, charioteer 1 (2.5) (0.157) (0.28) too few
σκότος darkness, gloom 1 (2.5) (0.838) (0.48) too few
ἀκολουθέω to follow 1 (2.5) (1.679) (0.69) too few
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 (2.5) (1.507) (0.82) too few
Μοῦσα the Muse 1 (2.5) (0.431) (0.89) too few
Ἑκάβη Hecabe 1 (2.5) (0.018) (0.06) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (2.5) (1.127) (1.08) too few
Κάδμος Cadmus 1 (2.5) (0.208) (0.49) too few
ἐκπηδάω to leap out 1 (2.5) (0.04) (0.08) too few
οὐδέτερος not either, neither of the two 1 (2.5) (0.63) (0.41) too few
θύω2 rage, seethe 1 (2.5) (1.097) (2.0) too few
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (2.5) (0.277) (0.51) too few
γυνή a woman 1 (2.5) (6.224) (8.98) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (2.5) (2.656) (1.17) too few
κἄν and if, even if, although 1 (2.5) (1.617) (0.18) too few
χαλεπαίνω to be severe, sore, grievous 1 (2.5) (0.195) (0.46) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (2.5) (2.388) (3.65) too few
ἆθλος a contest for a prize 1 (2.5) (0.249) (1.09) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (2.5) (0.39) (0.49) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (2.5) (1.111) (2.02) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (2.5) (2.299) (9.04) too few
αἴνιγμα a dark saying, riddle 1 (2.5) (0.13) (0.05) too few
χιών snow 1 (2.5) (0.387) (0.49) too few
Εὐριπίδης Euripides 1 (2.5) (0.232) (0.33) too few
ἄρτος bread, loaf of bread 1 (2.5) (1.04) (0.41) too few
ὥρα2 time, season, climate 1 (2.5) (2.188) (1.79) too few
εἶἑν well, quite so, very good 1 (2.5) (0.246) (0.38) too few
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 1 (2.5) (1.877) (2.83) too few
εὔπορος easy to pass 1 (2.5) (0.173) (0.21) too few
βλάβη hurt, harm, damage 1 (2.5) (0.763) (0.45) too few
εἰσθέω to run into, run up 1 (2.5) (0.046) (0.03) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (2.5) (5.036) (1.78) too few
ἀκέομαι to heal, cure 1 (2.5) (0.094) (0.18) too few
Ἑρμῆς Hermes 1 (2.5) (0.807) (0.8) too few
παράδοξος contrary to opinion, incredible, paradoxical 1 (2.5) (0.565) (1.11) too few
καταγωγή a bringing down from 1 (2.5) (0.053) (0.06) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (2.5) (0.58) (1.14) too few
οὔπω not yet 1 (2.5) (1.001) (0.94) too few
ἀγγελία a message, tidings, news 1 (2.5) (0.158) (0.75) too few
στενάζω to sigh often, sigh deeply 1 (2.5) (0.075) (0.1) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (2.5) (1.314) (6.77) too few
δόρυ tree, plank, spear 1 (2.5) (0.623) (3.05) too few
ῥάβδος a rod, wand, stick, switch 1 (2.5) (0.44) (0.18) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (2.5) (4.93) (0.86) too few
τόπος a place 1 (2.5) (8.538) (6.72) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (2.5) (2.254) (1.6) too few
ἐπαύω to shout over 1 (2.5) (0.335) (0.52) too few
σπουδή haste, speed 1 (2.5) (1.021) (1.52) too few
βουλευτής a councillor, senator 1 (2.5) (0.089) (0.07) too few
ῥιγόω to be cold, shiver from cold 1 (2.5) (0.065) (0.06) too few
πλάνη a wandering, roaming 1 (2.5) (0.455) (0.1) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (2.5) (1.561) (1.51) too few
εἰρήνη peace, time of peace 1 (2.5) (1.348) (1.32) too few
πληγή a blow, stroke 1 (2.5) (0.895) (0.66) too few
δαίμων god; divine power 1 (2.5) (1.394) (1.77) too few
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 1 (2.5) (1.407) (0.69) too few
ἀτιμάζω to hold in no honour, to esteem lightly, dishonour, slight 1 (2.5) (0.21) (0.49) too few
προίξ dowry, gift; adv. freely, unbribed 1 (2.5) (0.076) (0.04) too few
κλαίω to weep, lament, wail 1 (2.5) (0.415) (1.03) too few
ὀδύρομαι to lament, bewail, mourn for 1 (2.5) (0.158) (0.62) too few
μετατίθημι to place among 1 (2.5) (0.374) (0.26) too few
πρόσοδος approach, income 1 (2.5) (0.151) (0.44) too few
ἀνδρεῖος of or for a man; courageous 1 (2.5) (0.537) (0.43) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (2.5) (2.347) (7.38) too few
τρέμω to tremble 1 (2.5) (0.107) (0.08) too few
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 1 (2.5) (0.567) (0.75) too few
παράκλησις a calling to one's aid, summons 1 (2.5) (0.208) (0.16) too few
ἀθυμέω to be disheartened, lose heart 1 (2.5) (0.096) (0.2) too few
μελέτη care, attention 1 (2.5) (0.228) (0.23) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (2.5) (0.52) (0.4) too few
παύω to make to cease 1 (2.5) (1.958) (2.55) too few
γέρων an old man (in apposition as adj., old) 1 (2.5) (0.646) (2.58) too few
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 1 (2.5) (0.438) (0.35) too few
ἀποδέχομαι to accept from 1 (2.5) (0.524) (1.39) too few
ἐξετάζω to examine well 1 (2.5) (0.695) (0.41) too few
βιβλίον a paper, scroll, letter 1 (2.5) (1.897) (0.35) too few
θεά a goddess 1 (2.5) (0.712) (2.74) too few
ἀτέλεια exemption from public burdens 1 (2.5) (0.045) (0.07) too few
πη [Dor. in some way, somehow] 1 (2.5) (0.791) (0.44) too few
ἐσθίω to eat 1 (2.5) (2.007) (1.91) too few
εἰσπράσσω to get in, exact (money, tribute) 1 (2.5) (0.056) (0.01) too few
σῴζω to save, keep 1 (2.5) (2.74) (2.88) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (2.5) (0.659) (0.71) too few
ὁπόθεν whence, from what place 1 (2.5) (0.106) (0.27) too few
δαπανάω to spend 1 (2.5) (0.235) (0.23) too few
μερίζω to divide, distribute 1 (2.5) (0.35) (0.16) too few
κλείω to shut, close, bar 1 (2.5) (0.225) (0.38) too few
ὥρα [sacrificial victim] 1 (2.5) (2.015) (1.75) too few
πάππας papa 1 (2.5) (0.041) (0.07) too few
ἐξέρχομαι to go out, come out 1 (2.5) (1.544) (1.49) too few
τέλλω to make to arise, accomplish (v. ἐπιτέλλω Hom.) 1 (2.5) (0.163) (0.41) too few
Γλαύκη Glauce 1 (2.5) (0.013) (0.02) too few
ἑορτή a feast 1 (2.5) (0.773) (0.75) too few
ἡλικιώτης an equal in age, fellow, comrade 1 (2.5) (0.04) (0.04) too few
κλῖμαξ a ladder 1 (2.5) (0.186) (0.5) too few
γλαυκός gleaming, silvery 1 (2.5) (0.072) (0.07) too few
ἀπολαύω to have enjoyment of 1 (2.5) (0.471) (0.24) too few
δείδω to fear 1 (2.5) (1.45) (3.46) too few
πτωχός one who crouches 1 (2.5) (0.253) (0.28) too few
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 1 (2.5) (0.53) (0.21) too few
θυσία burnt offering, sacrifice 1 (2.5) (1.141) (0.81) too few
ὠνέομαι to buy, purchase 1 (2.5) (0.247) (0.24) too few
δυνατός strong, mighty, able 1 (2.5) (3.942) (3.03) too few
καταδέω2 to want, lack, need 1 (2.5) (0.058) (0.22) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (2.5) (0.752) (0.83) too few
κρότος a striking, the sound made by striking 1 (2.5) (0.062) (0.08) too few
πλούσιος rich, wealthy, opulent 1 (2.5) (0.714) (0.68) too few
διΐστημι set apart, separate 1 (2.5) (0.7) (0.41) too few
ἀντιβλέπω to look straight at, look in the face 1 (2.5) (0.019) (0.01) too few
ἀποκτείνω to kill, slay 1 (2.5) (1.322) (2.39) too few
αὐλός aulos (wind instrument resembling oboe) 1 (2.5) (0.482) (0.27) too few
ἐπίχαρις pleasing, agreeable, charming 1 (2.5) (0.019) (0.02) too few
οἷ2 whither; where (to) 1 (2.5) (0.405) (0.45) too few
ἐπίδειξις a shewing forth, making known 1 (2.5) (0.134) (0.05) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (2.5) (13.044) (1.39) too few
ἀνία grief, sorrow, distress, trouble 1 (2.5) (0.093) (0.22) too few
γεννάω to beget, engender 1 (2.5) (2.666) (0.6) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (2.5) (0.221) (0.15) too few
κιβώτιον box, voting urn 1 (2.5) (0.035) (0.01) too few
μέλω to be an object of care 1 (2.5) (0.505) (1.48) too few
μύ a muttering sound 1 (2.5) (0.027) (0.0) too few
ναῦς a ship 1 (2.5) (3.843) (21.94) too few
Τρωϊκός Trojan 1 (2.5) (0.081) (0.18) too few
ἐξήκω to have reached 1 (2.5) (0.062) (0.07) too few
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 1 (2.5) (0.288) (0.61) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (2.5) (8.435) (8.04) too few
καταβάλλω to throw down, overthrow 1 (2.5) (0.442) (0.58) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (2.5) (0.283) (0.49) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (2.5) (2.795) (1.68) too few
λυμαίνομαι [cleanse from dirt] 1 (2.5) (0.15) (0.21) too few
ταπεινός low 1 (2.5) (0.507) (0.28) too few
πρόλογος the prologue, prologue speaker 1 (2.5) (0.031) (0.1) too few
λήγω to stay, abate 1 (2.5) (0.476) (0.77) too few
ἐδωδή food, meat, victuals 1 (2.5) (0.118) (0.18) too few
εἰσπίπτω to fall into 1 (2.5) (0.062) (0.37) too few
ἐμέω to vomit, throw up 1 (2.5) (0.759) (1.06) too few
σάν Doric name for sigma, symbol Ϻ 1 (2.5) (0.115) (0.04) too few
τίνω to pay a price 1 (2.5) (0.513) (1.22) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (2.5) (4.236) (5.53) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 1 (2.5) (0.353) (0.3) too few
ἅμιλλα a contest for superiority, a conflict 1 (2.5) (0.076) (0.18) too few
λῃστής a robber, plunderer 1 (2.5) (0.282) (0.32) too few
βολή a throw, the stroke 1 (2.5) (0.16) (0.13) too few
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 1 (2.5) (0.344) (0.41) too few
ἀνεκτός bearable, sufferable, tolerable 1 (2.5) (0.069) (0.17) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (2.5) (4.116) (5.17) too few
πόσις a husband, spouse, mate 1 (2.5) (0.313) (1.06) too few
λίαν very, exceedingly 1 (2.5) (0.971) (1.11) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 (2.5) (4.633) (3.4) too few
στένω to moan, sigh, groan 1 (2.5) (0.135) (0.22) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (2.5) (0.33) (0.37) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (2.5) (0.293) (0.05) too few
ζώνη a belt, girdle 1 (2.5) (0.152) (0.18) too few
βοή a loud cry, shout 1 (2.5) (0.664) (1.73) too few
ἀσθενόω to weaken 1 (2.5) (0.122) (0.08) too few
ἔμπροσθεν before, in front 1 (2.5) (1.891) (0.63) too few
νεώτερος younger 1 (2.5) (0.506) (0.73) too few
πρῶτος first 1 (2.5) (18.707) (16.57) too few
καθάπαξ once for all 1 (2.5) (0.125) (0.15) too few
νέφος a cloud, mass 1 (2.5) (0.576) (0.62) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 1 (2.5) (1.082) (1.41) too few
Ἱππόλυτος Hippolytus 1 (2.5) (0.037) (0.0) too few
ὁμιλέω to be in company with, consort with 1 (2.5) (0.413) (0.64) too few
Νιόβη Niobe 1 (2.5) (0.033) (0.04) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (2.5) (0.322) (0.52) too few
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 1 (2.5) (0.233) (0.13) too few
μεταστρέφω to turn about, turn round, turn 1 (2.5) (0.049) (0.2) too few
ἐφύω to rain upon 1 (2.5) (0.049) (0.1) too few
ὀδυνάω to cause pain or suffering, distress 1 (2.5) (0.151) (0.03) too few
λεκτέος to be said 1 (2.5) (0.527) (0.16) too few
οὐλόμενος destructive, baneful 1 (2.5) (0.035) (0.21) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (2.5) (1.678) (2.39) too few
βάρβαρος barbarous 1 (2.5) (1.886) (4.07) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (2.5) (0.953) (0.65) too few
πανταχοῦ everywhere 1 (2.5) (0.926) (0.27) too few
πάνδεινος all-dreadful, terrible 1 (2.5) (0.021) (0.01) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (2.5) (0.326) (0.32) too few
βλέμμα a look, glance 1 (2.5) (0.086) (0.01) too few
τίμιος valued 1 (2.5) (0.75) (0.31) too few
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 (2.5) (26.948) (12.74) too few
ἔσχατος outermost 1 (2.5) (2.261) (0.9) too few
ἀναιδής shameless 1 (2.5) (0.104) (0.18) too few
ἐνεργάζομαι to make in, produce in 1 (2.5) (0.1) (0.24) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (2.5) (3.721) (0.94) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (2.5) (1.141) (0.69) too few
κύλιξ a cup, drinking-cup, wine-cup 1 (2.5) (0.176) (0.04) too few
νῆσος an island 1 (2.5) (1.017) (3.96) too few
ἐπιμέλεια care, attention 1 (2.5) (0.49) (0.42) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (2.5) (0.382) (0.47) too few
πρόειμι go forward 1 (2.5) (1.153) (0.47) too few
θέα a seeing, looking at, view 1 (2.5) (0.691) (1.64) too few
περιεργία over-exactness 1 (2.5) (0.046) (0.01) too few
μεταβολή a change, changing 1 (2.5) (2.27) (0.97) too few
ῥήτωρ a public speaker, pleader 1 (2.5) (0.476) (0.15) too few
κομιδῇ exactly, just 1 (2.5) (0.222) (0.32) too few
πάππος a grandfather 1 (2.5) (0.148) (0.13) too few
ὀρός the watery or serous part of milk 1 (2.5) (0.383) (0.27) too few
ἱκετεύω to approach as a suppliant 1 (2.5) (0.317) (0.32) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (2.5) (0.303) (0.41) too few
παιδεύω to bring up 1 (2.5) (0.727) (0.59) too few
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 1 (2.5) (0.327) (0.52) too few
λύμη brutal outrage, maltreatment, maiming 1 (2.5) (0.068) (0.07) too few
τραγῳδία a tragedy 1 (2.5) (0.219) (0.74) too few
πρώην lately, just now 1 (2.5) (0.224) (0.11) too few
ἦμαρ day 1 (2.5) (0.303) (2.21) too few
πέτομαι to fly 1 (2.5) (0.245) (0.7) too few
πεντακόσιοι five hundred 1 (2.5) (0.26) (1.02) too few
πρόχειρος at hand, ready 1 (2.5) (0.288) (0.24) too few
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 1 (2.5) (0.876) (1.74) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 1 (2.5) (4.36) (12.78) too few
βωμός any raised platform, a stand 1 (2.5) (0.624) (1.06) too few
εὔθυνος a corrector, chastiser, judge 1 (2.5) (0.013) (0.01) too few
χέω to pour 1 (2.5) (0.435) (1.53) too few
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 1 (2.5) (0.375) (0.17) too few

PAGINATE