Maximus, Astrologus, Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome)

Word List

urn:cts:greekLit:tlg1487.tlg002.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

465 lemmas; 2,128 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
χειρουργία a working by hand, practice of a handicraft 3 (14.1) (0.081) (0.01)
ἔμπρακτος practicable 3 (14.1) (0.006) (0.01)
καρκίνος a crab 9 (42.3) (0.17) (0.02)
σελήνη the moon 116 (545.1) (1.588) (0.3)
χειρουργέω to do with the hand, execute 2 (9.4) (0.013) (0.01)
Κρῖος Crius 10 (47.0) (0.038) (0.04)
κακοποιός ill-doing, mischievous 2 (9.4) (0.042) (0.01)
εὕρεσις a finding, discovery 3 (14.1) (0.392) (0.02)
ἀποδημέω to be away from home, be abroad 12 (56.4) (0.139) (0.15)
φόρτος a load, a ship's freight 2 (9.4) (0.03) (0.03)
τετράς the fourth day 2 (9.4) (0.249) (0.03)
ἀγοράζω to be in the ἀγορά 8 (37.6) (0.156) (0.13)
σπειράομαι to be coiled 7 (32.9) (0.088) (0.12)
γεωργικός agricultural, of farming, skilled in farming 2 (9.4) (0.058) (0.04)
παλλακίς a concubine, mistress 2 (9.4) (0.038) (0.04)
ξένη a female guest: a foreign woman 5 (23.5) (0.097) (0.1)
διάμετρος diametrically opposed; diameter 3 (14.1) (0.59) (0.07)
Ταῦρος Taurus 10 (47.0) (0.214) (0.24)
χρονίζω to spend time 2 (9.4) (0.124) (0.05)
τρίγωνος three-cornered, triangular 2 (9.4) (1.412) (0.05)
δίδυμος double, twofold, twain 8 (37.6) (0.243) (0.21)
Λέων Leon 7 (32.9) (0.317) (0.18)
τομή stump, section 3 (14.1) (0.465) (0.08)
χήρα bereft of a husband, a widow 2 (9.4) (0.17) (0.06)
ἐμπορία commerce, trade, traffic 3 (14.1) (0.084) (0.09)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 5 (23.5) (0.237) (0.15)
κατακλίνω to lay down 7 (32.9) (0.166) (0.22)
κλέπτω to steal, filch, purloin 13 (61.1) (0.277) (0.41)
ἐπικίνδυνος in danger, dangerous, insecure, precarious 3 (14.1) (0.083) (0.1)
κριός a ram 11 (51.7) (0.397) (0.35)
ἀβλαβής without harm 7 (32.9) (0.126) (0.23)
δύσκολος hard to satisfy with food; 2 (9.4) (0.173) (0.07)
δεσμώτης a prisoner, captive 2 (9.4) (0.099) (0.07)
ζυγόν anything which joins two 11 (51.7) (0.343) (0.46)
ἐπισφαλής prone to fall, unstable, precarious 4 (18.8) (0.061) (0.2)
τοξότης a bowman, archer 10 (47.0) (0.269) (0.5)
Κρόνος Cronus 10 (47.0) (0.462) (0.52)
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 4 (18.8) (0.295) (0.22)
ἡμερόω to tame, make tame 4 (18.8) (0.43) (0.23)
σπείρω to sow 7 (32.9) (0.378) (0.41)
ἰχθύς a fish 9 (42.3) (1.082) (0.54)
γαμέω to marry 12 (56.4) (0.59) (0.75)
χρόνιος after a long time, late 2 (9.4) (0.309) (0.13)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 4 (18.8) (0.819) (0.26)
φυτεύω to plant 5 (23.5) (0.206) (0.34)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 12 (56.4) (1.028) (0.87)
κατάρχω to make beginning of 3 (14.1) (0.125) (0.22)
Ἀφροδίτη Aphrodite 10 (47.0) (0.644) (0.77)
τετράγωνος with four equal angles, rectangular 2 (9.4) (0.946) (0.15)
ἀστήρ star 3 (14.1) (1.24) (0.27)
ἐλαφρός lightly, buoyantly 3 (14.1) (0.118) (0.27)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 2 (9.4) (0.982) (0.23)
κῆπος a garden, orchard, plantation 2 (9.4) (0.14) (0.24)
ἐπακολουθέω to follow close upon, follow after 2 (9.4) (0.272) (0.24)
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 3 (14.1) (0.391) (0.36)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 15 (70.5) (1.366) (1.96)
μακράν a long way, far, far away 3 (14.1) (0.444) (0.4)
Ἑρμῆς Hermes 6 (28.2) (0.807) (0.8)
νόσος sickness, disease, malady 8 (37.6) (2.273) (1.08)
δοῦλος slave 8 (37.6) (1.48) (1.11)
βλάβη hurt, harm, damage 3 (14.1) (0.763) (0.45)
γένεσις an origin, source, productive cause 2 (9.4) (4.522) (0.32)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 3 (14.1) (1.017) (0.5)
ναύτης a sailor, seaman; a fellow sailor 3 (14.1) (0.158) (0.52)
δεσμός anything for binding, a band, bond 4 (18.8) (0.794) (0.7)
νοσέω to be sick, ill, to ail 2 (9.4) (1.226) (0.36)
ἀργός shining, bright, glistening 2 (9.4) (0.331) (0.37)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 2 (9.4) (0.337) (0.37)
βραδύς slow 2 (9.4) (0.818) (0.38)
ἄπρακτος doing nothing, ineffectual, unprofitable 2 (9.4) (0.166) (0.39)
Ἄρης Ares 11 (51.7) (0.644) (2.29)
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 2 (9.4) (0.487) (0.44)
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 2 (9.4) (0.393) (0.49)
εὑρίσκω to find 19 (89.3) (6.155) (4.65)
ἁπλῶς singly, in one way 2 (9.4) (3.946) (0.5)
ἀλγέω to feel bodily pain, suffer 2 (9.4) (0.446) (0.51)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 6 (28.2) (1.228) (1.54)
φεύγω to flee, take flight, run away 19 (89.3) (2.61) (5.45)
ἀνύω to effect, achieve, accomplish, complete 2 (9.4) (0.32) (0.58)
παντοῖος of all sorts 2 (9.4) (0.495) (0.58)
πλόος a sailing, voyage 4 (18.8) (0.306) (1.25)
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice 2 (9.4) (0.305) (0.66)
ἡμέρα day 26 (122.2) (8.416) (8.56)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 2 (9.4) (0.714) (0.68)
ταχύς quick, swift, fleet 16 (75.2) (3.502) (6.07)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 3 (14.1) (1.137) (1.18)
οὐδέποτε never 2 (9.4) (0.782) (0.8)
ἑκών willing, of free will, readily 3 (14.1) (0.801) (1.21)
πλήν except 8 (37.6) (2.523) (3.25)
ἁπλόος single, simple 2 (9.4) (6.452) (0.83)
κρύπτω to hide, cover, cloak 2 (9.4) (0.752) (0.83)
δεσπότης a master, lord, the master of the house 3 (14.1) (1.404) (1.3)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 11 (51.7) (63.859) (4.86)
ἔσχατος outermost 2 (9.4) (2.261) (0.9)
τίη why? wherefore? 31 (145.7) (26.493) (13.95)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 3 (14.1) (0.733) (1.36)
μοῖρα a part, portion; fate 4 (18.8) (1.803) (1.84)
δεῖ it is necessary 23 (108.1) (13.387) (11.02)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 4 (18.8) (1.195) (1.93)
γυνή a woman 18 (84.6) (6.224) (8.98)
ἐπιφέρω to bring, put 2 (9.4) (1.459) (1.02)
δεύτερος second 6 (28.2) (6.183) (3.08)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 5 (23.5) (1.651) (2.69)
τῇ here, there 23 (108.1) (18.312) (12.5)
δέω to bind, tie, fetter 28 (131.6) (17.994) (15.68)
γάμος a wedding, wedding-feast 2 (9.4) (1.015) (1.15)
ἐλεύθερος free 2 (9.4) (0.802) (1.2)
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 3 (14.1) (0.652) (1.82)
λύω to loose 5 (23.5) (2.411) (3.06)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 24 (112.8) (17.692) (15.52)
εἴσω to within, into 2 (9.4) (1.02) (1.34)
νέω3 to heap, pile, heap up 2 (9.4) (0.917) (1.41)
σῴζω to save, keep 4 (18.8) (2.74) (2.88)
ὁδός a way, path, track, journey 6 (28.2) (2.814) (4.36)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 2 (9.4) (4.073) (1.48)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 2 (9.4) (1.325) (1.52)
νέω to swim 2 (9.4) (0.993) (1.53)
ἥλιος the sun 4 (18.8) (3.819) (3.15)
ἐργάζομαι to work, labour 2 (9.4) (2.772) (1.58)
μένος might, force, strength, prowess, courage 2 (9.4) (0.79) (1.64)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 3 (14.1) (1.525) (2.46)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 2 (9.4) (1.486) (1.76)
either..or; than 26 (122.2) (34.073) (23.24)
θάνατος death 3 (14.1) (3.384) (2.71)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 (9.4) (3.221) (1.81)
πολλάκις many times, often, oft 2 (9.4) (3.702) (1.91)
Ζεύς Zeus 12 (56.4) (4.739) (12.03)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 25 (117.5) (21.235) (25.5)
τρέω to flee from fear, flee away 2 (9.4) (1.989) (2.15)
ἱερόν sanctuary 2 (9.4) (1.348) (2.26)
ἀγαθός good 6 (28.2) (9.864) (6.93)
καταλείπω to leave behind 2 (9.4) (1.869) (2.45)
ἐν in, among. c. dat. 68 (319.5) (118.207) (88.06)
μήτε neither / nor 4 (18.8) (5.253) (5.28)
χρόνος time 7 (32.9) (11.109) (9.36)
τίκτω to bring into the world 2 (9.4) (1.368) (2.76)
ὕδωρ water 2 (9.4) (7.043) (3.14)
πάνυ altogether, entirely 2 (9.4) (2.482) (3.16)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 18 (84.6) (55.077) (29.07)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 2 (9.4) (0.942) (3.27)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 3 (14.1) (7.241) (5.17)
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 2 (9.4) (1.423) (3.53)
οἶκος a house, abode, dwelling 2 (9.4) (2.871) (3.58)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 2 (9.4) (3.66) (3.87)
κακός bad 6 (28.2) (7.257) (12.65)
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 2 (9.4) (1.875) (4.27)
τόπος a place 3 (14.1) (8.538) (6.72)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 14 (65.8) (50.199) (32.23)
ἐάν if 8 (37.6) (23.689) (20.31)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 3 (14.1) (4.909) (7.73)
σός your 5 (23.5) (6.214) (12.92)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 16 (75.2) (44.62) (43.23)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 3 (14.1) (5.82) (8.27)
ἔργον work 3 (14.1) (5.905) (8.65)
οὐ not 28 (131.6) (104.879) (82.22)
εὐθύς straight, direct 2 (9.4) (5.672) (5.93)
διό wherefore, on which account 2 (9.4) (5.73) (5.96)
μηδείς (and not one); not one, no-one 2 (9.4) (8.165) (6.35)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 4 (18.8) (26.948) (12.74)
πάλιν back, backwards 2 (9.4) (10.367) (6.41)
καλός beautiful 4 (18.8) (9.11) (12.96)
ἀνήρ a man 9 (42.3) (10.82) (29.69)
πρῶτος first 5 (23.5) (18.707) (16.57)
γάρ for 22 (103.4) (110.606) (74.4)
γίγνομαι become, be born 13 (61.1) (53.204) (45.52)
ποιέω to make, to do 10 (47.0) (29.319) (37.03)
βούλομαι to will, wish, be willing 3 (14.1) (8.59) (11.98)
εἰμί to be 36 (169.2) (217.261) (145.55)
μᾶλλον more, rather 2 (9.4) (11.489) (8.35)
ὅς who, that, which: relative pronoun 46 (216.2) (208.764) (194.16)
μέν on the one hand, on the other hand 28 (131.6) (109.727) (118.8)
the 246 (1156.0) (1391.018) (1055.57)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 5 (23.5) (24.797) (21.7)
μάλιστα most 2 (9.4) (6.673) (9.11)
μή not 8 (37.6) (50.606) (37.36)
δηλόω to make visible 1 (4.7) (4.716) (2.04) too few
σκορπίος a scorpion 8 (37.6) (0.185) (0.0) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (4.7) (2.341) (4.29) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (4.7) (0.404) (0.66) too few
ὑπόσπονδος under a treaty, bound 1 (4.7) (0.063) (0.31) too few
ἀποδημία a being from home, a going 1 (4.7) (0.127) (0.03) too few
στατικός causing to stand, bringing to a stand-still; ἡ -κή art of weighing 1 (4.7) (0.008) (0.0) too few
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 1 (4.7) (0.403) (0.02) too few
πλήσσω to strike, smite 1 (4.7) (0.691) (0.89) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (4.7) (0.754) (1.98) too few
ἀροτριάω plough 1 (4.7) (0.017) (0.0) too few
χειρίζω handle, manipulate 1 (4.7) (0.081) (0.64) too few
μηδέ but not 1 (4.7) (4.628) (5.04) too few
ἀπάλλαξις a going away, departure 1 (4.7) (0.013) (0.01) too few
σκορπίον heliotropium 8 (37.6) (0.169) (0.0) too few
ἐνέπω to tell, tell of, relate, describe 1 (4.7) (0.101) (0.8) too few
εὐτυχής well off, successful, lucky, fortunate, prosperous 1 (4.7) (0.192) (0.24) too few
κατορθόω to set upright, erect 1 (4.7) (0.566) (0.38) too few
θάλασσα the sea 1 (4.7) (3.075) (7.18) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (4.7) (8.778) (7.86) too few
ἔνδοξος held in esteem 1 (4.7) (0.746) (0.16) too few
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 1 (4.7) (0.177) (0.02) too few
πείρω to pierce quite through, fix 1 (4.7) (0.541) (0.76) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (4.7) (10.005) (1.56) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (4.7) (1.266) (2.18) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (4.7) (1.452) (2.28) too few
ὁδοιπορία a journey, way 1 (4.7) (0.157) (0.02) too few
στρατιά army 1 (4.7) (1.136) (3.86) too few
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 1 (4.7) (0.401) (0.38) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (4.7) (19.466) (11.67) too few
γε at least, at any rate 1 (4.7) (24.174) (31.72) too few
ἄρα particle: 'so' 1 (4.7) (11.074) (20.24) too few
ζωγρέω to take alive, revive 1 (4.7) (0.095) (0.29) too few
ὑπερήφανος overweening, arrogant, haughty 1 (4.7) (0.11) (0.14) too few
ἀκούω to hear 1 (4.7) (6.886) (9.12) too few
σιγή silence 1 (4.7) (0.245) (0.35) too few
κουρά a shearing 1 (4.7) (0.197) (1.78) too few
βαστάζω to lift, lift up, raise 1 (4.7) (0.228) (0.2) too few
κοινός common, shared in common 1 (4.7) (6.539) (4.41) too few
πλησίος near, close to 1 (4.7) (1.174) (0.76) too few
τρίτος the third 1 (4.7) (4.486) (2.33) too few
δίδωμι to give 1 (4.7) (11.657) (13.85) too few
γεωργία tillage, agriculture, farming 1 (4.7) (0.126) (0.07) too few
κάπηλος a retail-dealer, huckster, hawker, peddlar, higgler 1 (4.7) (0.058) (0.07) too few
κέλευθος a road, way, path, track 1 (4.7) (0.14) (0.79) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (4.7) (3.02) (2.61) too few
αἷμα blood 1 (4.7) (3.53) (1.71) too few
ἁλιεία fishing 1 (4.7) (0.005) (0.0) too few
ψευδής lying, false 1 (4.7) (1.919) (0.44) too few
ἀμφισβητήσιμος disputed, disputable 1 (4.7) (0.026) (0.01) too few
οὖν so, then, therefore 1 (4.7) (34.84) (23.41) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (4.7) (4.795) (6.12) too few
τοτέ at times, now and then 1 (4.7) (6.167) (10.26) too few
μέτρον that by which anything is measured 1 (4.7) (1.22) (0.77) too few
στῆθος the breast 1 (4.7) (0.467) (1.7) too few
προαίρεσις a choosing 1 (4.7) (0.951) (1.23) too few
τρίγων a game at ball 3 (14.1) (0.086) (0.0) too few
ἀμφίβολος put round, encompassing 1 (4.7) (0.211) (0.04) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (4.7) (6.377) (5.2) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (4.7) (0.452) (0.68) too few
οἰκουρός watching the house 1 (4.7) (0.017) (0.03) too few
πηρός disabled in a limb, maimed 1 (4.7) (0.08) (0.05) too few
δικαιολογέομαι to plead one's cause before the judge 1 (4.7) (0.017) (0.09) too few
ἐπιτείνω to stretch upon 1 (4.7) (0.227) (0.08) too few
ἤτοι now surely, truly, verily 1 (4.7) (3.652) (1.2) too few
ἄργυρος silver 1 (4.7) (0.301) (0.38) too few
οἴκαδε to one's home, home, homewards 1 (4.7) (0.313) (1.08) too few
ἀνά up, upon 1 (4.7) (4.693) (6.06) too few
ἀγώγιμος easy to be led 1 (4.7) (0.023) (0.01) too few
πέλω to be, become; Hom. be in motion 1 (4.7) (0.253) (1.6) too few
ἐπιβουλεύω to plot against 1 (4.7) (0.494) (0.82) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (4.7) (1.249) (2.89) too few
ἀγαθοποιός doing good, beneficent 4 (18.8) (0.016) (0.0) too few
κάρ a lock of hair (?); worthless 1 (4.7) (0.044) (0.04) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (4.7) (1.979) (2.07) too few
χρυσός gold 1 (4.7) (0.812) (1.49) too few
σκοπέω to look at 1 (4.7) (1.847) (2.27) too few
ἱερόω to hallow, consecrate, dedicate 1 (4.7) (0.128) (0.07) too few
τρεῖς three 1 (4.7) (4.87) (3.7) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (4.7) (5.09) (3.3) too few
καταντάω come down to, arrive 1 (4.7) (0.16) (0.12) too few
σηκός a pen, fold 1 (4.7) (0.064) (0.09) too few
σής a moth 1 (4.7) (0.646) (0.56) too few
φυγή flight 1 (4.7) (0.734) (1.17) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (4.7) (3.714) (2.8) too few
μικρός small, little 1 (4.7) (5.888) (3.02) too few
κατορθωτικός likely or able to succeed 1 (4.7) (0.002) (0.0) too few
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (4.7) (4.016) (9.32) too few
γεωργέω to be a husbandman, farmer 1 (4.7) (0.178) (0.1) too few
μοιχεία adultery 1 (4.7) (0.171) (0.02) too few
συνυπακούω obey together 1 (4.7) (0.009) (0.09) too few
σῖτος corn, grain 1 (4.7) (0.721) (1.84) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (4.7) (0.911) (1.33) too few
πῶς how? in what way 1 (4.7) (8.955) (6.31) too few
νεῦρον a sinew, tendon; 1 (4.7) (1.281) (0.05) too few
μόλις barely, scarcely 1 (4.7) (0.479) (0.72) too few
ἄνευ without 1 (4.7) (2.542) (1.84) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (4.7) (15.895) (13.47) too few
ναυτίλος a seaman, sailor 1 (4.7) (0.021) (0.04) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (4.7) (2.105) (2.59) too few
ἀνάγω to lead up; mid. set sail 1 (4.7) (1.577) (1.51) too few
Δίη Dia 1 (4.7) (0.502) (0.72) too few
αἰτέω to ask, beg; postulate 1 (4.7) (1.871) (1.48) too few
πληρόω to make full 1 (4.7) (1.781) (0.98) too few
δῶμα a house 1 (4.7) (0.369) (2.95) too few
φορτόω load 1 (4.7) (0.0) (0.0) too few
ἀχθέω load 1 (4.7) (0.023) (0.01) too few
πούς a foot 1 (4.7) (2.799) (4.94) too few
δυνάστης a lord, master, ruler 1 (4.7) (0.13) (0.33) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (4.7) (1.179) (4.14) too few
ἤπερ than at all, than even 1 (4.7) (0.355) (0.06) too few
πῆρος loss of strength, dotage 1 (4.7) (0.249) (0.07) too few
ἀπραξία a not acting, inaction 1 (4.7) (0.029) (0.0) too few
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 1 (4.7) (0.494) (0.31) too few
σιτοποιός of grinding and baking 1 (4.7) (0.014) (0.03) too few
κενόω to empty out, drain 1 (4.7) (0.776) (0.09) too few
ἄν modal particle 1 (4.7) (32.618) (38.42) too few
πότερος which of the two? 1 (4.7) (1.888) (1.51) too few
χώρα land 1 (4.7) (3.587) (8.1) too few
ἐξίημι to send out, let 1 (4.7) (0.311) (0.69) too few
πεζός on foot 1 (4.7) (1.002) (3.66) too few
Κάρ a Carian 1 (4.7) (0.131) (0.41) too few
κατέχω to hold fast 1 (4.7) (1.923) (2.47) too few
κλίνω to make to bend, slope; recline 1 (4.7) (0.229) (0.74) too few
κακοποιέω to do ill, play the knave 1 (4.7) (0.04) (0.1) too few
κναφεύς a fuller 1 (4.7) (0.027) (0.01) too few
διάγω to carry over 1 (4.7) (0.532) (0.39) too few
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 (4.7) (1.993) (1.71) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (4.7) (0.475) (0.51) too few
τότε at that time, then 1 (4.7) (6.266) (11.78) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (4.7) (1.411) (0.96) too few
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 1 (4.7) (0.448) (0.69) too few
μείς a month 1 (4.7) (1.4) (1.25) too few
ἐπιλαμβάνω to lay hold of, seize, attack 1 (4.7) (0.478) (0.58) too few
ποιμήν herdsman, shepherd 1 (4.7) (0.479) (0.94) too few
ἐπικουφίζω to lighten 1 (4.7) (0.019) (0.01) too few
τριχόω furnish with hair 1 (4.7) (0.077) (0.01) too few
πάρειμι be present 1 (4.7) (5.095) (8.94) too few
ἀρτοκόπος a baker 1 (4.7) (0.003) (0.02) too few
κάρπιμος fruit-bearing, fruitful 1 (4.7) (0.011) (0.0) too few
γεωμετρέω to measure the earth, to practise 1 (4.7) (0.037) (0.02) too few
μακρός long 1 (4.7) (1.989) (2.83) too few
μάγειρος a cook 1 (4.7) (0.208) (0.05) too few
μήνη the moon 1 (4.7) (0.107) (0.1) too few
κτῆνος flocks and herds 1 (4.7) (0.237) (0.29) too few
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 1 (4.7) (0.698) (2.34) too few
γαστήρ the paunch, belly 1 (4.7) (1.811) (0.48) too few
ῥύομαι to draw to oneself 1 (4.7) (0.212) (0.57) too few
ἐκτιτρώσκω to bring forth untimely: to miscarry 1 (4.7) (0.019) (0.01) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (4.7) (0.431) (0.49) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (4.7) (0.671) (0.38) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (4.7) (1.109) (1.06) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (4.7) (5.491) (7.79) too few
ἔμπαλιν backwards, back 1 (4.7) (0.505) (0.24) too few
θρίξ the hair of the head 1 (4.7) (0.632) (0.33) too few
τέλος the fulfilment 1 (4.7) (4.234) (3.89) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (4.7) (13.567) (4.4) too few
παρίημι to pass over, let go, relax, yield, allow 1 (4.7) (0.721) (1.13) too few
νόος mind, perception 1 (4.7) (5.507) (3.33) too few
διδασκαλία teaching, instruction, education 1 (4.7) (1.33) (0.05) too few
νέω2 to spin 1 (4.7) (0.439) (0.41) too few
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 (4.7) (12.481) (8.47) too few
διάκονος a servant, waiting-man 1 (4.7) (0.32) (0.1) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (4.7) (16.105) (11.17) too few
πάσχω to experience, to suffer 1 (4.7) (6.528) (5.59) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (4.7) (1.264) (1.76) too few
Μοῦσα the Muse 1 (4.7) (0.431) (0.89) too few
πλεῖστος most, largest 1 (4.7) (4.005) (5.45) too few
ὕδερος dropsy 1 (4.7) (0.07) (0.0) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (4.7) (2.388) (3.65) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (4.7) (4.169) (5.93) too few
πολυκαρπία abundance of fruit 1 (4.7) (0.001) (0.0) too few
δραπέτης a runaway 1 (4.7) (0.029) (0.06) too few
τίθημι to set, put, place 1 (4.7) (6.429) (7.71) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (4.7) (5.036) (1.78) too few
θέρος summer, summertime; harvest, crop 1 (4.7) (0.779) (1.22) too few
ἡσυχία stillness, rest, quiet 1 (4.7) (0.58) (1.14) too few
ἐπικερδής profitable 1 (4.7) (0.004) (0.0) too few
τράχηλος the neck, throat 1 (4.7) (0.563) (0.09) too few
νύξ the night 1 (4.7) (2.561) (5.42) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (4.7) (4.93) (0.86) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (4.7) (2.254) (1.6) too few
ἐκτοπίζω to take oneself from a place, go abroad 1 (4.7) (0.006) (0.01) too few
τροπικός of the solstice 1 (4.7) (0.16) (0.07) too few
κτῆσις acquisition 1 (4.7) (0.326) (0.46) too few
κριθή barley-corns, barley 1 (4.7) (0.219) (0.19) too few
δασύς thick with hair, hairy, shaggy, rough 1 (4.7) (0.146) (0.16) too few
ἡρωικός of or for a hero, heroic (verse: hexameter) 1 (4.7) (0.044) (0.04) too few
ἁλιεύς one who has to do with the sea 1 (4.7) (0.106) (0.05) too few
οὗτος this; that 1 (4.7) (133.027) (121.95) too few
εὔφορος well 1 (4.7) (0.084) (0.01) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (4.7) (4.748) (5.64) too few
ἀμαυρόω to make dim, faint 1 (4.7) (0.043) (0.06) too few
ἑός his, her own 1 (4.7) (0.445) (1.93) too few
καθίστημι to set down, place 1 (4.7) (2.674) (4.86) too few
ἄστοργος without natural affection 1 (4.7) (0.005) (0.0) too few
ἐκεῖνος that over there, that 1 (4.7) (22.812) (17.62) too few
σφαλερός likely to make one stumble 1 (4.7) (0.098) (0.07) too few
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 1 (4.7) (0.885) (1.58) too few
ἄγε come! come on! well! 1 (4.7) (0.281) (2.07) too few
λόγος the word 1 (4.7) (29.19) (16.1) too few
πολύκοινος common to many 1 (4.7) (0.008) (0.01) too few
ἀγαθοποιέω to do good 1 (4.7) (0.019) (0.0) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (4.7) (1.665) (2.81) too few
ὑπαντάω to come 1 (4.7) (0.163) (0.05) too few
ἐπαυξάνω to increase, enlarge, augment 1 (4.7) (0.031) (0.03) too few
Δίον Dion 1 (4.7) (0.503) (0.72) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (4.7) (1.852) (2.63) too few
ἕτερος the one; the other (of two) 1 (4.7) (18.33) (7.31) too few
ὡς as, how 1 (4.7) (68.814) (63.16) too few
φόβος fear, panic, flight 1 (4.7) (1.426) (2.23) too few
ἄμπελος clasping tendrils 1 (4.7) (0.403) (0.33) too few
Κῶς Cos 1 (4.7) (0.314) (0.08) too few
ἀπό from, away from. c. gen. 1 (4.7) (30.074) (22.12) too few
γεωργός tilling the ground 1 (4.7) (0.318) (0.31) too few
παρακόπτω to strike falsely 1 (4.7) (0.016) (0.01) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (4.7) (13.044) (1.39) too few
ἀγρός fields, lands 1 (4.7) (0.663) (0.88) too few
ναῦς a ship 1 (4.7) (3.843) (21.94) too few
κακοῦργος doing ill, mischievous, knavish, villanous 1 (4.7) (0.112) (0.11) too few
κρατέω to be strong, mighty, powerful 1 (4.7) (2.779) (3.98) too few
πλύνω to wash, clean 1 (4.7) (0.065) (0.05) too few
μίσθωσις a letting for hire 1 (4.7) (0.006) (0.0) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (4.7) (2.405) (1.71) too few
βʹ two, second 1 (4.7) (0.048) (0.0) too few
ἐρύω2 protect, guard 1 (4.7) (0.319) (0.91) too few
ἀκατάστατος unstable, unsettled 1 (4.7) (0.017) (0.01) too few
ζῴδιον a small figure 1 (4.7) (0.289) (0.04) too few
δυσαπάλλακτος hard to get rid of 1 (4.7) (0.006) (0.01) too few
βραδύνω to make slow, delay 1 (4.7) (0.08) (0.04) too few
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 1 (4.7) (0.209) (0.21) too few
κατασκευάζω to equip 1 (4.7) (1.81) (0.77) too few
κακοπαθέω to suffer ill, to be in ill plight, be in distress 1 (4.7) (0.061) (0.12) too few
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 1 (4.7) (0.17) (0.13) too few
λακίς a rent, rending 1 (4.7) (0.021) (0.01) too few
χαλέπτω to oppress, depress, crush 1 (4.7) (0.018) (0.07) too few
ὅς2 [possessive pronoun] 1 (4.7) (47.672) (39.01) too few
κλοπή theft 1 (4.7) (0.107) (0.07) too few
πλευριτικός suffering from pleurisy 1 (4.7) (0.043) (0.0) too few
νέομαι to go 1 (4.7) (0.577) (1.01) too few
ἀναιδής shameless 1 (4.7) (0.104) (0.18) too few
ἀγέλη a herd 1 (4.7) (0.22) (0.52) too few
ῥυπαρός foul, filthy, dirty 1 (4.7) (0.078) (0.01) too few
αἴτησις a request, demand 1 (4.7) (0.144) (0.04) too few
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 1 (4.7) (6.869) (8.08) too few
λαθραῖος secret, covert, clandestine, furtive 1 (4.7) (0.064) (0.04) too few
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 1 (4.7) (2.488) (5.04) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (4.7) (1.723) (2.13) too few
ὑγιής sound, healthy, hearty, sound in 1 (4.7) (0.77) (0.37) too few
σπέρμα seed, offspring 1 (4.7) (2.127) (0.32) too few
ὀλέθριος destructive, deadly 1 (4.7) (0.272) (0.07) too few
ἐργολαβία contract for the execution of work 1 (4.7) (0.002) (0.0) too few
μοιχαλίς an adulteress 1 (4.7) (0.032) (0.0) too few
παραυτίκα immediately, forthwith, straightway 1 (4.7) (0.242) (0.82) too few
πρόκειμαι to be set before one 1 (4.7) (2.544) (1.2) too few
ῥεῦσις flowing 1 (4.7) (0.001) (0.0) too few
χιτών the garment worn next the skin, a frock 1 (4.7) (0.636) (0.79) too few
ὥστε so that 2 (9.4) (10.717) (9.47)
καί and, also 90 (422.9) (544.579) (426.61)
πρότερος before, earlier 5 (23.5) (25.424) (23.72)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 5 (23.5) (26.85) (24.12)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 3 (14.1) (6.249) (14.54)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 2 (9.4) (19.178) (9.89)
ἔρχομαι to come 3 (14.1) (6.984) (16.46)
πολύς much, many 8 (37.6) (35.28) (44.3)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 (9.4) (12.667) (11.08)
δέ but 59 (277.3) (249.629) (351.92)
γῆ earth 2 (9.4) (10.519) (12.21)
πᾶς all, the whole 8 (37.6) (59.665) (51.63)
ὅσος as much/many as 2 (9.4) (13.469) (13.23)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 9 (42.3) (64.142) (59.77)
ἔτι yet, as yet, still, besides 2 (9.4) (11.058) (14.57)
τοιοῦτος such as this 2 (9.4) (20.677) (14.9)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 3 (14.1) (22.709) (26.08)
τις any one, any thing, some one, some thing; 9 (42.3) (97.86) (78.95)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 13 (61.1) (173.647) (126.45)
εἰς into, to c. acc. 8 (37.6) (66.909) (80.34)
ἐκ from out of 5 (23.5) (54.157) (51.9)
ἄλλος other, another 4 (18.8) (40.264) (43.75)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 5 (23.5) (76.461) (54.75)
ἔχω to have 4 (18.8) (48.945) (46.31)
ὅτι2 conj.: that, because 2 (9.4) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 2 (9.4) (49.106) (23.97)
σύ you (personal pronoun) 5 (23.5) (30.359) (61.34)
διά through c. gen.; because of c. acc. 2 (9.4) (56.77) (30.67)
ἀλλά otherwise, but 3 (14.1) (54.595) (46.87)
λέγω to pick; to say 3 (14.1) (90.021) (57.06)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 2 (9.4) (56.75) (56.58)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 (9.4) (54.345) (87.02)
τε and 2 (9.4) (62.106) (115.18)

PAGINATE