New Testament, Letter to the Philippians

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg011.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

466 lemmas; 1,751 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Χριστός the anointed one, Christ 31 (177.0) (5.404) (0.04)
εὐαγγέλιον the reward of good tidings 9 (51.4) (0.825) (0.01)
καύχημα a boast, vaunt 2 (11.4) (0.058) (0.01)
ἐπιποθέω to yearn after 2 (11.4) (0.036) (0.01)
περιτομή circumcision 2 (11.4) (0.319) (0.01)
ἐπίγειος terrestrial 2 (11.4) (0.148) (0.01)
ἐπαφρόδιτος lovely, charming 2 (11.4) (0.018) (0.02)
πάντοτε at all times, always 4 (22.8) (0.202) (0.04)
μεριμνάω to care for, be anxious about, think earnestly upon, scan minutely 2 (11.4) (0.072) (0.02)
περισσεύω to be over and above 5 (28.6) (0.114) (0.06)
στήκω to stand 2 (11.4) (0.042) (0.03)
καταγγέλλω to denounce, betray 2 (11.4) (0.128) (0.03)
Τιμόθεος Timotheus 2 (11.4) (0.23) (0.04)
χριστός to be rubbed on 6 (34.3) (0.427) (0.11)
ἀγάπη love 4 (22.8) (0.781) (0.08)
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 2 (11.4) (0.16) (0.04)
ἀγαπητός beloved 3 (17.1) (0.325) (0.07)
λειτουργία a liturgy 2 (11.4) (0.225) (0.05)
συγχαίρω to rejoice with, take part in joy 2 (11.4) (0.047) (0.06)
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 2 (11.4) (0.135) (0.07)
χαρά joy, delight 5 (28.6) (0.368) (0.19)
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 3 (17.1) (3.701) (0.12)
ἀπολογία a speech in defence, defence 2 (11.4) (0.324) (0.08)
προκοπή progress on a journey 2 (11.4) (0.104) (0.11)
σάρξ flesh 5 (28.6) (3.46) (0.29)
ἀσθενέω to be weak, feeble, sickly 2 (11.4) (0.233) (0.13)
ἐπιζητέω to seek after, wish for, miss 2 (11.4) (0.344) (0.15)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 2 (11.4) (0.555) (0.15)
ταπεινόω to lower 2 (11.4) (0.164) (0.15)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 2 (11.4) (1.217) (0.15)
σταυρός an upright pale 2 (11.4) (0.473) (0.15)
ἐνεργέω to be in action, to operate 2 (11.4) (1.664) (0.15)
ἀπώλεια destruction 2 (11.4) (0.32) (0.15)
Ἰησοῦς Joshua; Jesus 22 (125.6) (3.498) (1.79)
κύριος2 a lord, master 13 (74.2) (7.519) (1.08)
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 3 (17.1) (0.902) (0.25)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 2 (11.4) (0.472) (0.18)
καθώς how 3 (17.1) (0.867) (0.28)
κύριος having power 15 (85.7) (8.273) (1.56)
μορφή form, shape 2 (11.4) (0.748) (0.22)
πνεῦμα a blowing 5 (28.6) (5.838) (0.58)
ἁγνός full of religious awe 2 (11.4) (0.165) (0.24)
σπλάγχνον the inward parts 2 (11.4) (0.529) (0.24)
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 3 (17.1) (0.743) (0.38)
ἀσπάζομαι to welcome kindly, bid welcome, greet 3 (17.1) (0.387) (0.39)
συνεργός working together, joining 2 (11.4) (0.182) (0.29)
γνωρίζω to make known, point out, explain 2 (11.4) (1.012) (0.3)
ὑμός your 36 (205.6) (6.015) (5.65)
δεσμός anything for binding, a band, bond 4 (22.8) (0.794) (0.7)
ζημία loss, damage 2 (11.4) (0.342) (0.38)
ζωή a living 3 (17.1) (2.864) (0.6)
ἔπαινος approval, praise, commendation 2 (11.4) (0.506) (0.46)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 10 (57.1) (1.523) (2.38)
λύπη pain of body 2 (11.4) (0.996) (0.48)
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 2 (11.4) (1.619) (0.49)
πληρόω to make full 4 (22.8) (1.781) (0.98)
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 9 (51.4) (1.525) (2.46)
ἀδελφός sons of the same mother 9 (51.4) (2.887) (2.55)
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 2 (11.4) (0.897) (0.58)
δικαιοσύνη righteousness, justice 4 (22.8) (1.642) (1.25)
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 2 (11.4) (2.803) (0.66)
κέρδος gain, profit, advantage 2 (11.4) (0.452) (0.68)
καρπός fruit 3 (17.1) (1.621) (1.05)
πίστις trust, belief; pledge, security 5 (28.6) (3.054) (1.94)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 6 (34.3) (3.691) (2.36)
παρουσία a being present, presence 2 (11.4) (0.687) (0.79)
θυσία burnt offering, sacrifice 2 (11.4) (1.141) (0.81)
δόξα a notion 6 (34.3) (4.474) (2.49)
εἰρήνη peace, time of peace 3 (17.1) (1.348) (1.32)
θάνατος death 6 (34.3) (3.384) (2.71)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 3 (17.1) (1.497) (1.41)
καρδία the heart 2 (11.4) (2.87) (0.99)
βλέπω to see, have the power of sight 3 (17.1) (1.591) (1.51)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (11.4) (0.845) (1.03)
διώκω to pursue 3 (17.1) (1.336) (1.86)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 2 (11.4) (0.798) (1.28)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 12 (68.5) (8.778) (7.86)
χρεία use, advantage, service 3 (17.1) (2.117) (2.12)
θεός god 24 (137.1) (26.466) (19.54)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 6 (34.3) (3.657) (4.98)
πλήν except 3 (17.1) (2.523) (3.25)
σῶμα the body 3 (17.1) (16.622) (3.34)
ὄνομα name 4 (22.8) (7.968) (4.46)
σκοπέω to look at 2 (11.4) (1.847) (2.27)
ὅτι2 conj.: that, because 21 (119.9) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 21 (119.9) (49.106) (23.97)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 7 (40.0) (6.432) (8.19)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 3 (17.1) (3.66) (3.87)
λοιπός remaining, the rest 4 (22.8) (6.377) (5.2)
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 2 (11.4) (2.437) (2.68)
ἐν in, among. c. dat. 65 (371.2) (118.207) (88.06)
ἐμός mine 14 (80.0) (8.401) (19.01)
πέμπω to send, despatch 5 (28.6) (2.691) (6.86)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 4 (22.8) (6.8) (5.5)
μᾶλλον more, rather 6 (34.3) (11.489) (8.35)
πᾶς all, the whole 37 (211.3) (59.665) (51.63)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 2 (11.4) (3.714) (2.8)
νόμος usage, custom, law, ordinance 3 (17.1) (5.63) (4.23)
τέκνον a child 2 (11.4) (1.407) (2.84)
παρακαλέω to call to 2 (11.4) (1.069) (2.89)
ἐγώ I (first person pronoun) 59 (337.0) (54.345) (87.02)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 3 (17.1) (5.553) (4.46)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 6 (34.3) (4.016) (9.32)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 4 (22.8) (5.663) (6.23)
κενός empty 2 (11.4) (2.157) (3.12)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (11.4) (5.09) (3.3)
σύν along with, in company with, together with 4 (22.8) (4.575) (7.0)
μανθάνω to learn 2 (11.4) (3.86) (3.62)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 7 (40.0) (26.948) (12.74)
ὅσος as much/many as 7 (40.0) (13.469) (13.23)
σύ you (personal pronoun) 32 (182.8) (30.359) (61.34)
οἶδα to know 6 (34.3) (9.863) (11.77)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 5 (28.6) (19.178) (9.89)
διό wherefore, on which account 3 (17.1) (5.73) (5.96)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (17.1) (8.165) (6.35)
πάλιν back, backwards 3 (17.1) (10.367) (6.41)
ἡμέρα day 4 (22.8) (8.416) (8.56)
ψυχή breath, soul 2 (11.4) (11.437) (4.29)
ἀκούω to hear 4 (22.8) (6.886) (9.12)
εὑρίσκω to find 2 (11.4) (6.155) (4.65)
εἶδον to see 3 (17.1) (4.063) (7.0)
διά through c. gen.; because of c. acc. 13 (74.2) (56.77) (30.67)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 13 (74.2) (50.199) (32.23)
εἷς one 4 (22.8) (23.591) (10.36)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 (11.4) (13.407) (5.2)
πατήρ a father 4 (22.8) (9.224) (10.48)
ἔργον work 3 (17.1) (5.905) (8.65)
ταχύς quick, swift, fleet 2 (11.4) (3.502) (6.07)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (11.4) (12.618) (6.1)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 2 (11.4) (4.795) (6.12)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 7 (40.0) (24.797) (21.7)
ἀλλά otherwise, but 15 (85.7) (54.595) (46.87)
ὥστε so that 3 (17.1) (10.717) (9.47)
εἰς into, to c. acc. 24 (137.1) (66.909) (80.34)
ὅς2 [possessive pronoun] 11 (62.8) (47.672) (39.01)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 8 (45.7) (55.077) (29.07)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 7 (40.0) (21.235) (25.5)
ἕτερος the one; the other (of two) 2 (11.4) (18.33) (7.31)
ὁράω to see 5 (28.6) (16.42) (18.27)
ἤδη already 3 (17.1) (8.333) (11.03)
ἄνθρωπος man, person, human 3 (17.1) (19.466) (11.67)
οὖν so, then, therefore 6 (34.3) (34.84) (23.41)
καί and, also 107 (611.1) (544.579) (426.61)
λόγος the word 4 (22.8) (29.19) (16.1)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 30 (171.3) (173.647) (126.45)
νῦν now at this very time 5 (28.6) (12.379) (21.84)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 11 (62.8) (76.461) (54.75)
ἔχω to have 9 (51.4) (48.945) (46.31)
ἐκ from out of 10 (57.1) (54.157) (51.9)
ἔρχομαι to come 3 (17.1) (6.984) (16.46)
δεῖ it is necessary 2 (11.4) (13.387) (11.02)
ἀπό from, away from. c. gen. 4 (22.8) (30.074) (22.12)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 (11.4) (12.667) (11.08)
προσευχή prayer 1 (5.7) (0.242) (0.0) too few
φρουρέω to keep watch 1 (5.7) (0.225) (0.42) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (5.7) (0.301) (0.23) too few
ἐργάτης a workman 1 (5.7) (0.147) (0.05) too few
Βενιαμίν Benjamin 1 (5.7) (0.136) (0.0) too few
ὑστερέω to be behind, come late 1 (5.7) (0.149) (0.14) too few
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 1 (5.7) (2.123) (0.03) too few
ναί yea, verily 1 (5.7) (0.919) (1.08) too few
πλοῦτος wealth, riches 1 (5.7) (1.072) (0.8) too few
τοιοῦτος such as this 1 (5.7) (20.677) (14.9) too few
either..or; than 1 (5.7) (34.073) (23.24) too few
δοῦλος slave 1 (5.7) (1.48) (1.11) too few
ὑστέρησις deficiency, need, want 1 (5.7) (0.004) (0.0) too few
καίπερ although, albeit 1 (5.7) (0.396) (1.01) too few
ἐπιλήθω to cause to forget 1 (5.7) (0.221) (0.17) too few
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 (5.7) (12.401) (17.56) too few
μηδέ but not 1 (5.7) (4.628) (5.04) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (5.7) (1.907) (0.49) too few
ἐπίγνωσις full knowledge 1 (5.7) (0.168) (0.02) too few
ἐπουράνιος in heaven, heavenly 1 (5.7) (0.232) (0.04) too few
ἀναθάλλω to shoot up again 1 (5.7) (0.002) (0.0) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (5.7) (7.533) (3.79) too few
ἄξιος worthy 1 (5.7) (3.181) (3.3) too few
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 1 (5.7) (0.551) (0.1) too few
κοινωνέω to have or do in common with 1 (5.7) (0.907) (0.75) too few
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 1 (5.7) (4.515) (5.86) too few
ἐπίσκοπος2 hitting the mark 1 (5.7) (0.261) (0.04) too few
διότι for the reason that, since 1 (5.7) (2.819) (2.97) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (5.7) (1.452) (2.28) too few
συλλαμβάνω to collect, gather together 1 (5.7) (0.673) (0.79) too few
αἴτημα a request, demand 1 (5.7) (0.066) (0.01) too few
μάλιστα most 1 (5.7) (6.673) (9.11) too few
σκολιός curved, winding, twisted, tangled 1 (5.7) (0.088) (0.1) too few
συγκοινωνέω to have a joint share of 1 (5.7) (0.005) (0.0) too few
ὑποτάσσω to place 1 (5.7) (0.402) (0.32) too few
ἀλήθεια truth 1 (5.7) (3.154) (1.99) too few
κατεργάζομαι to effect by labour, to achieve, accomplish 1 (5.7) (0.29) (0.46) too few
ἀγαθός good 1 (5.7) (9.864) (6.93) too few
ἄλυπος without pain 1 (5.7) (0.205) (0.07) too few
οἰκτιρμός pity, compassion 1 (5.7) (0.023) (0.01) too few
ἄμη a shovel 1 (5.7) (0.278) (0.1) too few
σχάζω to let loose 1 (5.7) (0.035) (0.06) too few
ἐπεκτείνω to extend 1 (5.7) (0.047) (0.04) too few
ἄφοβος without fear 1 (5.7) (0.082) (0.04) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (5.7) (5.405) (7.32) too few
συνέχω to hold or keep together, secure; mid. to be afflicted 1 (5.7) (0.484) (0.56) too few
γογγυσμός a murmuring 1 (5.7) (0.01) (0.01) too few
ἄλλος other, another 1 (5.7) (40.264) (43.75) too few
λῆψις a taking hold, seizing, catching, seizure 1 (5.7) (0.202) (0.1) too few
συνεργής working with, co-operating 1 (5.7) (0.016) (0.01) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (5.7) (0.349) (0.44) too few
σός your 1 (5.7) (6.214) (12.92) too few
καθά according as, just as 1 (5.7) (5.439) (4.28) too few
οὐρανόω remove to heaven, deify 1 (5.7) (0.385) (0.0) too few
πεποίθησις trust, confidence, boldness 1 (5.7) (0.029) (0.0) too few
πρότερος before, earlier 1 (5.7) (25.424) (23.72) too few
ἀπόστολος a messenger, ambassador, envoy 1 (5.7) (1.639) (0.02) too few
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 (5.7) (0.535) (0.21) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (5.7) (4.322) (6.41) too few
τολμάω to undertake, take heart 1 (5.7) (1.2) (1.96) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (5.7) (8.435) (3.94) too few
Φαρισαῖος Pharisaean, Pharisee 1 (5.7) (0.279) (0.15) too few
ἀναλύω to unloose, undo [ἀνα-] 1 (5.7) (0.251) (0.1) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (5.7) (9.107) (4.91) too few
λειτουργός one who performed a λειτουργία 1 (5.7) (0.067) (0.04) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (5.7) (3.079) (2.61) too few
ἀπέχω to keep off 1 (5.7) (1.184) (1.8) too few
ἔρις strife, quarrel, debate, contention 1 (5.7) (0.239) (0.72) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (5.7) (3.702) (1.91) too few
δύναμις power, might, strength 1 (5.7) (13.589) (8.54) too few
μάρτυς a witness 1 (5.7) (0.889) (0.54) too few
ἰσόψυχος of equal spirit 1 (5.7) (0.004) (0.0) too few
ἐξαυτῆς at the very point of time, at once 1 (5.7) (0.006) (0.0) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (5.7) (3.717) (4.75) too few
ἰσχύω to be strong 1 (5.7) (0.63) (0.31) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (5.7) (1.979) (2.07) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (5.7) (1.966) (1.67) too few
τρέχω to run 1 (5.7) (0.495) (0.49) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (5.7) (0.407) (0.29) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (5.7) (4.435) (0.59) too few
ἐπεί after, since, when 1 (5.7) (19.86) (21.4) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (5.7) (1.591) (2.21) too few
καταντάω come down to, arrive 1 (5.7) (0.16) (0.12) too few
διαλογισμός a balancing of accounts 1 (5.7) (0.066) (0.05) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (5.7) (1.348) (0.75) too few
ἐξανάστασις a rising up from, resurrection 1 (5.7) (0.016) (0.03) too few
συμμορφίζομαι to be conformed to 1 (5.7) (0.001) (0.0) too few
ἀδημονέω to be sorely troubled 1 (5.7) (0.014) (0.0) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (5.7) (8.59) (11.98) too few
γλῶσσα the tongue 1 (5.7) (1.427) (1.17) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (5.7) (3.295) (3.91) too few
πτύρομαι to be scared 1 (5.7) (0.003) (0.0) too few
ἔνδειξις a pointing out 1 (5.7) (0.273) (0.02) too few
συναθλέω to strive together 2 (11.4) (0.002) (0.0) too few
πῶς how? in what way 1 (5.7) (8.955) (6.31) too few
ὑστέρημα deficiency, need, want 2 (11.4) (0.046) (0.0) too few
φυλή a race, a tribe 1 (5.7) (0.846) (0.22) too few
καθό in so far as, according as 1 (5.7) (1.993) (2.46) too few
ἀπρόσκεπτος unforeseen 1 (5.7) (0.009) (0.01) too few
ἔντιμος in honour, honoured, prized 1 (5.7) (0.136) (0.13) too few
ἀπεκδέχομαι to expect anxiously, to look for, await 1 (5.7) (0.031) (0.0) too few
Καῖσαρ Caesar 1 (5.7) (1.406) (0.03) too few
εὐδοκία satisfaction, approval 2 (11.4) (0.091) (0.0) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (5.7) (4.463) (2.35) too few
ἐνδυναμόω to strengthen 1 (5.7) (0.014) (0.0) too few
Ἑβραῖος a Hebrew 2 (11.4) (0.59) (0.0) too few
εὐοδία a good journey, wishes for a good journey 1 (5.7) (0.004) (0.01) too few
ὀσμή a smell, scent, odour 1 (5.7) (0.625) (0.24) too few
στοιχέω to go in a line 1 (5.7) (0.034) (0.01) too few
εἰλικρινέω purify 1 (5.7) (0.013) (0.0) too few
θλίβω to press, squeeze, pinch 1 (5.7) (0.291) (0.06) too few
ἄνω to accomplish, achieve, finish 1 (5.7) (3.876) (1.61) too few
οὐδέ and/but not; not even 1 (5.7) (20.427) (22.36) too few
περισσός beyond the regular number 1 (5.7) (1.464) (0.34) too few
τελειόω to make perfect, complete 1 (5.7) (0.524) (0.26) too few
δόμα gift 1 (5.7) (0.031) (0.0) too few
εὐάρεστος well-pleasing, acceptable 1 (5.7) (0.046) (0.0) too few
ἄμωμος without blame, blameless 1 (5.7) (0.132) (0.02) too few
κόσμος order 1 (5.7) (3.744) (1.56) too few
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 1 (5.7) (4.909) (7.73) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (5.7) (0.834) (0.28) too few
καταχθόνιος subterranean 1 (5.7) (0.031) (0.01) too few
ὑπερυψόω to exalt exceedingly 1 (5.7) (0.007) (0.0) too few
ὀπίσω backwards 1 (5.7) (0.796) (1.79) too few
βεβαιόω to make firm, confirm, establish, secure, warrant, make good 1 (5.7) (0.291) (0.33) too few
στέφανος that which surrounds 1 (5.7) (0.775) (0.94) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (5.7) (7.547) (5.48) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (5.7) (1.675) (3.51) too few
κενόω to empty out, drain 1 (5.7) (0.776) (0.09) too few
ἄν modal particle 1 (5.7) (32.618) (38.42) too few
γόνυ the knee 1 (5.7) (0.542) (1.34) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (5.7) (0.405) (0.58) too few
νόημα that which is perceived, a perception, thought 1 (5.7) (0.461) (0.26) too few
εὔφημος uttering sounds of good omen 1 (5.7) (0.051) (0.07) too few
ὁμοίωμα a likeness, image, resemblance, counterfeit 1 (5.7) (0.135) (0.0) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (5.7) (0.475) (0.51) too few
πως somehow, in some way 1 (5.7) (9.844) (7.58) too few
εὐχαριστέω to be thankful, return thanks 1 (5.7) (0.152) (0.07) too few
μέσος middle, in the middle 1 (5.7) (6.769) (4.18) too few
σπένδω to pour a libation, (mid.) to make a treaty 1 (5.7) (0.268) (0.8) too few
σεμνός revered, august, holy, awful 1 (5.7) (0.57) (0.61) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (5.7) (2.734) (1.67) too few
σκοπός one that watches, one that looks after 1 (5.7) (1.174) (0.38) too few
τρόμος a trembling, quaking, quivering 1 (5.7) (0.131) (0.13) too few
παραμύθιον an address, exhortation 1 (5.7) (0.025) (0.01) too few
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 (5.7) (0.492) (0.51) too few
ἐπίσκοπος one who watches over, an overseer, guardian 1 (5.7) (1.109) (0.14) too few
ὑπήκοος giving ear, listening to 1 (5.7) (0.345) (0.52) too few
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 1 (5.7) (0.182) (0.15) too few
δεκτός acceptable 1 (5.7) (0.037) (0.0) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (5.7) (7.612) (5.49) too few
μνεία remembrance, memory 1 (5.7) (0.057) (0.03) too few
ἐπιπόθητος longed for, desired 1 (5.7) (0.005) (0.0) too few
κάμπτω to bend, curve 1 (5.7) (0.361) (0.23) too few
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 1 (5.7) (1.608) (0.59) too few
τέλειος having reached its end, finished, complete 1 (5.7) (3.199) (1.55) too few
ἑτέρως in one or the other way; differently 1 (5.7) (0.293) (0.01) too few
Παῦλος Paulus, Paul 1 (5.7) (1.455) (0.03) too few
ἀκέραιος unmixed; unharmed 1 (5.7) (0.091) (0.41) too few
κατατομή abscission, concision 1 (5.7) (0.008) (0.0) too few
φθόνος ill-will, envy, jealousy 1 (5.7) (0.458) (0.38) too few
ἐγείρω to awaken, wake up, rouse 1 (5.7) (1.109) (1.06) too few
δίς twice, doubly 1 (5.7) (0.833) (0.53) too few
ἐγγίζω bring near, bring up to 1 (5.7) (0.202) (0.38) too few
μέγας big, great 1 (5.7) (18.419) (25.96) too few
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 1 (5.7) (1.406) (2.3) too few
ἄμωμον Nepaul cardamom, Amomum subulatum 1 (5.7) (0.025) (0.01) too few
πολίτευμα the business of government, an act of administration 1 (5.7) (0.107) (0.56) too few
τέλος the fulfilment 1 (5.7) (4.234) (3.89) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (5.7) (13.567) (4.4) too few
αἴσθησις perception by the senses 1 (5.7) (4.649) (0.28) too few
αἱρέω to take, (mid.) to choose 1 (5.7) (3.052) (8.73) too few
τῇ here, there 1 (5.7) (18.312) (12.5) too few
οὐρανός heaven 1 (5.7) (4.289) (2.08) too few
νόος mind, perception 1 (5.7) (5.507) (3.33) too few
ζημιόω to cause loss 1 (5.7) (0.209) (0.24) too few
ποτε ever, sometime 1 (5.7) (7.502) (8.73) too few
Μακεδονία Macedon 1 (5.7) (0.296) (1.06) too few
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 (5.7) (12.481) (8.47) too few
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 1 (5.7) (0.782) (1.0) too few
διάκονος a servant, waiting-man 1 (5.7) (0.32) (0.1) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (5.7) (16.105) (11.17) too few
πάσχω to experience, to suffer 1 (5.7) (6.528) (5.59) too few
μεγαλύνω to make great 1 (5.7) (0.065) (0.04) too few
γένος race, stock, family 1 (5.7) (8.844) (3.31) too few
παραμένω to stay beside 1 (5.7) (0.305) (0.34) too few
δουλεύω to be a slave 1 (5.7) (0.501) (0.46) too few
ἄνω2 up, upwards 1 (5.7) (3.239) (1.45) too few
ἀποκαραδοκία earnest expectation 1 (5.7) (0.009) (0.0) too few
παραλαμβάνω to receive from 1 (5.7) (1.745) (2.14) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (5.7) (0.39) (0.49) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (5.7) (5.036) (1.78) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (5.7) (3.387) (1.63) too few
ἐνέργεια action, operation, energy 1 (5.7) (5.988) (0.07) too few
οὔπω not yet 1 (5.7) (1.001) (0.94) too few
σωτήρ a saviour, deliverer, preserver 1 (5.7) (1.681) (0.33) too few
ταπείνωσις humiliation, abasement, defeat 1 (5.7) (0.07) (0.01) too few
βύβλος the Egyptian papyrus; roll of papyrus, book 1 (5.7) (0.488) (0.44) too few
συνεργέω to work together with, help in work, cooperate 1 (5.7) (0.22) (0.54) too few
δοκιμάζω to assay 1 (5.7) (0.33) (0.13) too few
προσδέχομαι to receive favourably, accept 1 (5.7) (0.37) (1.37) too few
σκύβαλον dung, filth, refuse 1 (5.7) (0.015) (0.0) too few
ἐξομολογέομαι to confess in full 1 (5.7) (0.061) (0.0) too few
ἀναπληρόω to fill up 1 (5.7) (0.149) (0.07) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (5.7) (11.058) (14.57) too few
χορτάζω to feed, fatten 1 (5.7) (0.026) (0.02) too few
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 1 (5.7) (0.635) (0.38) too few
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 1 (5.7) (0.151) (0.06) too few
ἀκαιρέω to be without an opportunity 1 (5.7) (0.002) (0.0) too few
κλαίω to weep, lament, wail 1 (5.7) (0.415) (1.03) too few
κερδαίνω to gain, derive profit 1 (5.7) (0.215) (0.23) too few
συμμιμητής a joint-imitator 1 (5.7) (0.0) (0.0) too few
εὐωδία a sweet smell 1 (5.7) (0.161) (0.03) too few
ἐρωτάω to ask 1 (5.7) (1.642) (1.49) too few
ἀνάστασις a raising up 1 (5.7) (0.803) (0.07) too few
εὐχαριστία thankfulness, gratitude 1 (5.7) (0.125) (0.04) too few
παράκλησις a calling to one's aid, summons 1 (5.7) (0.208) (0.16) too few
κοιλία the large cavity of the body, the belly 1 (5.7) (1.676) (0.1) too few
κοπιάω to be tired, grow weary 1 (5.7) (0.093) (0.03) too few
φθάνω to come or do first, before others 1 (5.7) (1.285) (0.97) too few
ἄπειμι be absent 1 (5.7) (1.064) (1.49) too few
ἐπιχορηγία additional help 1 (5.7) (0.006) (0.0) too few
O! oh! 1 (5.7) (6.146) (14.88) too few
συνόχωκα to be held together 1 (5.7) (0.401) (0.31) too few
ἀποκαλύπτω to uncover 1 (5.7) (0.215) (0.02) too few
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 1 (5.7) (1.416) (0.11) too few
ταπεινοφροσύνη lowliness, humility 1 (5.7) (0.072) (0.0) too few
πλείων more, larger 1 (5.7) (7.783) (7.12) too few
σύμμορφος conformed to 1 (5.7) (0.026) (0.0) too few
ἐξέρχομαι to go out, come out 1 (5.7) (1.544) (1.49) too few
δουλόω to make a slave of, enslave 1 (5.7) (0.201) (0.41) too few
πλεονάζω to be more 1 (5.7) (0.323) (0.07) too few
Φίλιππος Philip, Philippus 1 (5.7) (1.035) (4.11) too few
φόβος fear, panic, flight 1 (5.7) (1.426) (2.23) too few
ἁρπαγμός a seizing, booty, a prize 1 (5.7) (0.017) (0.0) too few
τε and 1 (5.7) (62.106) (115.18) too few
καλός beautiful 1 (5.7) (9.11) (12.96) too few
ἐμαυτοῦ of me, of myself 1 (5.7) (0.951) (1.13) too few
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 (5.7) (13.803) (8.53) too few
πεῖνα hunger, famine 1 (5.7) (0.084) (0.03) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (5.7) (7.784) (7.56) too few
θλῖψις pressure 1 (5.7) (0.294) (0.02) too few
ὀκταήμερος on the eighth day 1 (5.7) (0.003) (0.0) too few
ναῦς a ship 1 (5.7) (3.843) (21.94) too few
μυέω to initiate into the mysteries 1 (5.7) (0.108) (0.05) too few
μετασχηματίζω to change the form of 1 (5.7) (0.023) (0.0) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (5.7) (8.435) (8.04) too few
κλῆσις a calling, call 1 (5.7) (0.312) (0.04) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (5.7) (2.405) (1.71) too few
καυχάομαι to speak loud, be loud-tongued 1 (5.7) (0.146) (0.01) too few
ἀπρόσκοπος not stumbling, void of offence 1 (5.7) (0.007) (0.01) too few
παραβολεύομαι to run hazard 1 (5.7) (0.001) (0.0) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (5.7) (4.574) (7.56) too few
ἅπαξ once 1 (5.7) (0.777) (0.49) too few
εὐψυχέω to be of good courage 1 (5.7) (0.003) (0.0) too few
ὀκνηρός shrinking, hesitating, backward, unready, timid 1 (5.7) (0.048) (0.04) too few
προσφιλής dear, beloved 1 (5.7) (0.081) (0.1) too few
κακός bad 1 (5.7) (7.257) (12.65) too few
δόσις a giving 1 (5.7) (0.301) (0.21) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (5.7) (0.33) (0.37) too few
φωστήρ that which gives light, an illuminator 1 (5.7) (0.023) (0.0) too few
ἔμπροσθεν before, in front 1 (5.7) (1.891) (0.63) too few
γράφω to scratch, draw, write 1 (5.7) (7.064) (2.6) too few
πρῶτος first 1 (5.7) (18.707) (16.57) too few
δοκιμή a proof, test: tried character 1 (5.7) (0.028) (0.0) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (5.7) (0.738) (0.98) too few
κῦρος supreme power, authority 1 (5.7) (0.093) (0.03) too few
δείκνυμι to show 1 (5.7) (13.835) (3.57) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (5.7) (1.678) (2.39) too few
γενεά race, stock, family 1 (5.7) (0.544) (0.95) too few
λατρεύω to work for hire 1 (5.7) (0.096) (0.02) too few
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 1 (5.7) (0.945) (2.02) too few
κύων a dog 1 (5.7) (1.241) (1.9) too few
ἀποβαίνω to step off from 1 (5.7) (0.465) (1.36) too few
προσεύχομαι to offer prayers 1 (5.7) (0.285) (0.07) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (5.7) (1.252) (2.43) too few
βραβεῖον a prize in the games 1 (5.7) (0.03) (0.0) too few
ἐπιμένω to stay on, tarry 1 (5.7) (0.213) (0.33) too few
κενοδοξία liability to vain imagination 1 (5.7) (0.047) (0.02) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (5.7) (4.312) (2.92) too few
ἐνάρχομαι to begin the offering 1 (5.7) (0.014) (0.04) too few
ἀπουσία absence 1 (5.7) (0.16) (0.02) too few
ὅτε when 1 (5.7) (4.994) (7.56) too few
πραιτώριον Castra Praetoriana 1 (5.7) (0.019) (0.03) too few
τύπος a blow 1 (5.7) (0.945) (0.32) too few
γάρ for 13 (74.2) (110.606) (74.4)
the 184 (1050.8) (1391.018) (1055.57)
μή not 6 (34.3) (50.606) (37.36)
οὐδείς not one, nobody 3 (17.1) (19.346) (18.91)
γίγνομαι become, be born 7 (40.0) (53.204) (45.52)
τις any one, any thing, some one, some thing; 12 (68.5) (97.86) (78.95)
λαμβάνω to take, seize, receive 2 (11.4) (15.895) (13.47)
οὐ not 12 (68.5) (104.879) (82.22)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 2 (11.4) (6.249) (14.54)
οὕτως so, in this manner 2 (11.4) (28.875) (14.91)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 2 (11.4) (17.692) (15.52)
ὅς who, that, which: relative pronoun 25 (142.8) (208.764) (194.16)
δέω to bind, tie, fetter 2 (11.4) (17.994) (15.68)
τίς who? which? 2 (11.4) (21.895) (15.87)
οὗτος this; that 15 (85.7) (133.027) (121.95)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 7 (40.0) (64.142) (59.77)
ὡς as, how 7 (40.0) (68.814) (63.16)
εἰμί to be 16 (91.4) (217.261) (145.55)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 4 (22.8) (44.62) (43.23)
πολύς much, many 4 (22.8) (35.28) (44.3)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 2 (11.4) (26.85) (24.12)
ποιέω to make, to do 3 (17.1) (29.319) (37.03)
δέ but 27 (154.2) (249.629) (351.92)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 2 (11.4) (22.709) (26.08)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 4 (22.8) (56.75) (56.58)
λέγω to pick; to say 4 (22.8) (90.021) (57.06)
γε at least, at any rate 2 (11.4) (24.174) (31.72)
μέν on the one hand, on the other hand 6 (34.3) (109.727) (118.8)

PAGINATE