Plutarch, unknown

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg010.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,923 lemmas; 8,265 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
δηλόω to make visible 1 (1.2) (4.716) (2.04) too few
πωλέω to exchange; to sell 1 (1.2) (0.27) (0.39) too few
ἀποπλήρωσις a filling up, satisfying 1 (1.2) (0.012) (0.0) too few
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (1.2) (0.323) (0.31) too few
Καρίνη a Carian woman 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
Φρυγία Phrygia 1 (1.2) (0.137) (0.15) too few
σχέτλιος unwearying 1 (1.2) (0.063) (0.42) too few
ἐκπέμπω to send out 1 (1.2) (0.694) (1.7) too few
ὑπολείπω to leave remaining 1 (1.2) (0.545) (0.64) too few
εὐνοῦχος a eunuch 1 (1.2) (0.252) (0.12) too few
ἀναλάμπω to flame up, take fire 1 (1.2) (0.005) (0.01) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (1.2) (0.428) (0.66) too few
ἀποσκευή removal, riddance 1 (1.2) (0.066) (0.33) too few
μήπω not yet 1 (1.2) (0.46) (0.13) too few
ἀνακομίζω to carry up 1 (1.2) (0.087) (0.24) too few
ἀντέχω to hold out against, withstand 1 (1.2) (0.372) (0.81) too few
Ἀχαρνεύς an inhabitant of Acharnae 1 (1.2) (0.011) (0.04) too few
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 1 (1.2) (0.141) (0.16) too few
παράταξις a placing in line of battle 1 (1.2) (0.238) (0.4) too few
ἀναψύχω to cool, to revive by fresh air, to refresh 1 (1.2) (0.035) (0.04) too few
θεοφόρητος possessed by a god, inspired 1 (1.2) (0.002) (0.0) too few
ἔννοια a thought in the mind, notion, conception 1 (1.2) (0.952) (0.46) too few
εὐτύχημα a piece of good luck, a happy issue, a success 1 (1.2) (0.043) (0.12) too few
καθαιρέω to take down 1 (1.2) (0.784) (0.83) too few
ἀδελφή a sister 1 (1.2) (0.542) (0.56) too few
κινδυνεύω to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing 1 (1.2) (0.652) (1.82) too few
ἄριστον the morning meal, breakfast 1 (1.2) (0.284) (0.36) too few
ἐχθαίρω to hate, detest 1 (1.2) (0.027) (0.16) too few
δικανικός skilled in law, versed in pleading, lawyer-like 1 (1.2) (0.019) (0.02) too few
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 1 (1.2) (0.743) (0.38) too few
συνταράσσω to throw all together into confusion, to confound, disturb, trouble 1 (1.2) (0.071) (0.14) too few
Ἀντιφάτης Antiphates 1 (1.2) (0.007) (0.06) too few
κάταρσις a landing-place 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
ἠρίον a mound, barrow, tomb 1 (1.2) (0.01) (0.01) too few
σωτήριος saving, delivering 1 (1.2) (0.456) (0.13) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (1.2) (0.222) (0.46) too few
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 1 (1.2) (3.221) (1.81) too few
καταβιβάζω to make to go down, bring down, bring down 1 (1.2) (0.014) (0.05) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (1.2) (0.588) (0.68) too few
ὑστερέω to be behind, come late 1 (1.2) (0.149) (0.14) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (1.2) (1.045) (2.04) too few
καίω to light, kindle 1 (1.2) (1.158) (1.18) too few
βωμοειδής like an altar 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
χάλκωμα anything made of bronze 1 (1.2) (0.012) (0.04) too few
συνδιατρίβω to pass 1 (1.2) (0.035) (0.03) too few
Πύδνα Pydna 1 (1.2) (0.008) (0.02) too few
Σόλων Solon 1 (1.2) (0.174) (0.14) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (1.2) (0.585) (0.61) too few
ναί yea, verily 1 (1.2) (0.919) (1.08) too few
πλήσσω to strike, smite 1 (1.2) (0.691) (0.89) too few
ἄγγελος a messenger, envoy 1 (1.2) (2.06) (1.51) too few
ἀπείργω to keep away from, debar from 1 (1.2) (0.11) (0.25) too few
πλοῦτος wealth, riches 1 (1.2) (1.072) (0.8) too few
χόω to throw 1 (1.2) (0.146) (0.32) too few
Φθία Phthia 1 (1.2) (0.04) (0.28) too few
σύννοος in deep thought, thoughtful 1 (1.2) (0.01) (0.0) too few
εὐλαβής taking hold well, holding fast 1 (1.2) (0.079) (0.11) too few
διατίθημι to place separately, arrange 1 (1.2) (0.617) (0.8) too few
περιφανής seen all round 1 (1.2) (0.138) (0.06) too few
ἰταμός headlong, eager, reckless 1 (1.2) (0.031) (0.01) too few
πικρός pointed, sharp, keen 1 (1.2) (0.817) (0.77) too few
παροχετεύω to turn from its course, divert 1 (1.2) (0.007) (0.01) too few
γύναιος of, for a woman, womanly 1 (1.2) (0.188) (0.04) too few
ἀγορά an assembly of the people 1 (1.2) (0.754) (1.98) too few
φάσμα an apparition, phantom 1 (1.2) (0.098) (0.1) too few
Πέρση Perse, daughter of Oceanus, wife of Helius 1 (1.2) (0.016) (0.08) too few
τροφεύς one who rears 1 (1.2) (0.036) (0.06) too few
σατράπης a satrap, viceroy 1 (1.2) (0.202) (0.08) too few
εὐμεγέθης of good size, very large 1 (1.2) (0.028) (0.0) too few
ῥαπίζω to strike with a stick, to cudgel, flog, bastinado 1 (1.2) (0.015) (0.03) too few
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 1 (1.2) (0.406) (0.92) too few
συμπροθυμέομαι to have equal desire with, share in eagerness with 1 (1.2) (0.009) (0.06) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (1.2) (2.566) (2.66) too few
δεξιά the right hand 1 (1.2) (0.472) (0.42) too few
ἄπειμι2 go away 1 (1.2) (1.11) (1.84) too few
ἐξωνέομαι to buy off, redeem 1 (1.2) (0.01) (0.01) too few
καλοκἀγαθία the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness 1 (1.2) (0.078) (0.12) too few
ὄντως really, actually > εἰμί 1 (1.2) (0.913) (0.13) too few
μηδέ but not 1 (1.2) (4.628) (5.04) too few
ἄπολις one without city, state 1 (1.2) (0.017) (0.04) too few
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 1 (1.2) (1.907) (0.49) too few
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 1 (1.2) (1.207) (0.44) too few
ἀνεψιός a first-cousin, cousin 1 (1.2) (0.107) (0.11) too few
χῶμα earth thrown up, a bank, mound 1 (1.2) (0.129) (0.26) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (1.2) (0.759) (0.83) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (1.2) (2.001) (3.67) too few
ἀναβάλλω (to throw up;) strike up (a song); delay 1 (1.2) (0.194) (0.23) too few
πολλοστημόριος many times smaller 1 (1.2) (0.02) (0.0) too few
διαμιλλάομαι to contend hotly, strive earnestly 1 (1.2) (0.007) (0.04) too few
ψυχρός cold, chill 1 (1.2) (2.892) (0.3) too few
περιέχω to encompass, embrace, surround 1 (1.2) (2.596) (0.61) too few
παροράω to look at by the way, notice, remark 1 (1.2) (0.159) (0.24) too few
δίπηχυς two cubits long, broad 1 (1.2) (0.055) (0.05) too few
ἐντρυφάω to revel in 1 (1.2) (0.013) (0.0) too few
Αἰολικός of/like Aeolians 1 (1.2) (0.008) (0.01) too few
πολυτελής very expensive, very costly 1 (1.2) (0.296) (0.32) too few
θίς a heap 1 (1.2) (0.044) (0.32) too few
ἐγκαταλείπω to leave behind 1 (1.2) (0.18) (0.3) too few
σελήνη the moon 1 (1.2) (1.588) (0.3) too few
οἰμωγή loud wailing, lamentation 1 (1.2) (0.069) (0.15) too few
ἀντίπαλος wrestling against 1 (1.2) (0.17) (0.35) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (1.2) (0.884) (1.29) too few
ἀκρωτήριον any prominent part 1 (1.2) (0.068) (0.18) too few
κεφαλή the head 1 (1.2) (3.925) (2.84) too few
Φωκεύς a Phocian 1 (1.2) (0.177) (0.6) too few
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 1 (1.2) (0.411) (0.28) too few
φορτικός of the nature of a burden 1 (1.2) (0.125) (0.1) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (1.2) (0.581) (0.97) too few
ἁμοῦ somewhere or other 1 (1.2) (0.026) (0.08) too few
παράσημον a side-mark: a mark of distinction, the ensign of a ship 1 (1.2) (0.028) (0.0) too few
Σάμιος of Samos 1 (1.2) (0.235) (1.02) too few
χρηματιστής a man in business, money-getter, trafficker 1 (1.2) (0.017) (0.07) too few
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 1 (1.2) (0.319) (0.66) too few
μέλος a limb; a phrase of song; a song 1 (1.2) (0.803) (0.91) too few
βῆμα a step, pace; a platform 1 (1.2) (0.203) (0.12) too few
στρατηγέω to be general 1 (1.2) (0.267) (0.92) too few
κώπη the handle of an oar 1 (1.2) (0.099) (0.21) too few
συγγενικός congenital, hereditary 1 (1.2) (0.023) (0.01) too few
ἱστορία a learning by inquiry, inquiry 1 (1.2) (1.084) (1.17) too few
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 (1.2) (10.005) (1.56) too few
Παναίτιος Panaetius 1 (1.2) (0.007) (0.01) too few
χαλκοῦς a copper coin 1 (1.2) (0.971) (2.29) too few
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 1 (1.2) (0.277) (0.42) too few
ἀντιτείνω to stretch out in return, to offer in return, to repay 1 (1.2) (0.071) (0.08) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (1.2) (0.254) (0.35) too few
σχεδόν close, near, hard by, nigh 1 (1.2) (1.266) (2.18) too few
ἄποικος away from home 1 (1.2) (0.071) (0.33) too few
τειχισμός the work of walling, wall-building 1 (1.2) (0.007) (0.06) too few
ἐμποιέω to make in 1 (1.2) (0.403) (0.38) too few
ἐλεύθερος free 1 (1.2) (0.802) (1.2) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (1.2) (1.012) (0.3) too few
ἐνάλλομαι to leap in 1 (1.2) (0.007) (0.02) too few
ἔραμαι to love, to be in love with 1 (1.2) (0.123) (0.36) too few
χαρά joy, delight 1 (1.2) (0.368) (0.19) too few
εὐημερέω to spend the day cheerfully, live happily from day to day 1 (1.2) (0.018) (0.01) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (1.2) (1.452) (2.28) too few
σατραπεύω to be a satrap, exercise the authority of one 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
ἱστορικός exact, precise, scientific; historical 1 (1.2) (0.079) (0.02) too few
ὁδοιπορία a journey, way 1 (1.2) (0.157) (0.02) too few
καινοτομία innovation 1 (1.2) (0.029) (0.02) too few
αἴτημα a request, demand 1 (1.2) (0.066) (0.01) too few
κήδω to trouble, distress, vex; mid. care for 1 (1.2) (0.163) (0.71) too few
στρατιά army 1 (1.2) (1.136) (3.86) too few
φάρμακον a drug, medicine 1 (1.2) (2.51) (0.63) too few
Ἄνδριος of Andros 1 (1.2) (0.015) (0.1) too few
γαμέω to marry 1 (1.2) (0.59) (0.75) too few
Ἀριστοτέλης Aristotle 1 (1.2) (2.814) (0.15) too few
χειμάζω to pass the winter 1 (1.2) (0.072) (0.14) too few
ἵζω to make to sit, seat, place 1 (1.2) (0.166) (1.35) too few
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 1 (1.2) (0.753) (2.86) too few
καταστρέφω to turn down, trample on 1 (1.2) (0.246) (0.94) too few
ἐπικλάω to bend to 1 (1.2) (0.032) (0.04) too few
φορά a carrying 1 (1.2) (1.093) (0.13) too few
φρόνημα one's mind, spirit 1 (1.2) (0.433) (0.41) too few
συνεθίζω to accustom 1 (1.2) (0.028) (0.07) too few
ἅρμα a chariot 1 (1.2) (0.52) (1.14) too few
ὁδός a way, path, track, journey 1 (1.2) (2.814) (4.36) too few
κλέος a rumour, report; fame, glory 1 (1.2) (0.184) (0.77) too few
ἀπωθέω to thrust away, push back 1 (1.2) (0.303) (0.5) too few
θράσος courage, boldness 1 (1.2) (0.107) (0.14) too few
κυνηγέσιον a hunting-establishment, huntsmen and hounds, a pack of hounds 1 (1.2) (0.055) (0.04) too few
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 (1.2) (0.657) (0.82) too few
Πολύευκτος Polyeuctus 1 (1.2) (0.021) (0.0) too few
προσπίτνω to fall upon 1 (1.2) (0.248) (0.33) too few
λυπηρός painful, distressing 1 (1.2) (0.269) (0.2) too few
μέταλλον a mine 1 (1.2) (0.126) (0.23) too few
τιάρα a tiara 1 (1.2) (0.03) (0.05) too few
Λητώ Leto 1 (1.2) (0.091) (0.29) too few
καθιερεύω to sacrifice, offer 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ἐκκλέπτω to steal and bring off secretly, to purloin 1 (1.2) (0.015) (0.07) too few
καταδύω to go down, sink, set 1 (1.2) (0.193) (0.65) too few
ἄκων a javelin, dart 1 (1.2) (0.32) (0.63) too few
παλλακεύω to be a concubine 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
κυρόω to make valid, confirm, ratify, determine 1 (1.2) (0.152) (0.38) too few
ὑπερήφανος overweening, arrogant, haughty 1 (1.2) (0.11) (0.14) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (1.2) (0.583) (0.75) too few
προαισθάνομαι to perceive 1 (1.2) (0.027) (0.14) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (1.2) (0.537) (1.08) too few
καταφανής clearly seen, in sight 1 (1.2) (0.124) (0.27) too few
πολεμικός of or for war; skilled in war; hostile 1 (1.2) (0.362) (0.94) too few
ἀριστεῖος belonging to the bravest, bestowed as the prize of valour 1 (1.2) (0.021) (0.01) too few
δίγλωσσος speaking two languages 1 (1.2) (0.007) (0.01) too few
τοξότης a bowman, archer 1 (1.2) (0.269) (0.5) too few
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 (1.2) (0.964) (1.05) too few
περίκειμαι to lie round about 1 (1.2) (0.277) (0.07) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (1.2) (1.603) (0.65) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (1.2) (0.903) (1.53) too few
ἐκλάμπω to shine 1 (1.2) (0.073) (0.08) too few
Ἀδείμαντος Adimantus 1 (1.2) (0.037) (0.38) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (1.2) (0.668) (0.63) too few
πλησίος near, close to 1 (1.2) (1.174) (0.76) too few
Ἀργεῖος of/from Argos, Argive 1 (1.2) (0.654) (4.33) too few
εὐγνωμοσύνη kindness of heart, considerateness, indulgence 1 (1.2) (0.022) (0.01) too few
ἐνέχω to hold within 1 (1.2) (0.052) (0.1) too few
νησιώτης an islander 1 (1.2) (0.051) (0.39) too few
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 (1.2) (1.651) (2.69) too few
στεφανόω to wreathe, to crown 1 (1.2) (0.339) (0.46) too few
θρύπτω to break in pieces, break small 1 (1.2) (0.058) (0.0) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (1.2) (5.317) (5.48) too few
ὑπεροχή a projection, an eminence 1 (1.2) (0.53) (0.24) too few
παράφορος borne aside, carried away 1 (1.2) (0.015) (0.0) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (1.2) (0.513) (0.3) too few
κηρύκειος of a herald 1 (1.2) (0.01) (0.03) too few
ἀσελγής licentious, wanton, brutal 1 (1.2) (0.06) (0.01) too few
τεκμαίρομαι to fix by a mark 1 (1.2) (0.255) (0.39) too few
πίνω to drink 1 (1.2) (2.254) (1.59) too few
ἀπαραίτητος not to be moved by prayer, inexorable 1 (1.2) (0.069) (0.14) too few
κῦμα anything swollen 1 (1.2) (0.376) (1.27) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (1.2) (0.812) (0.83) too few
δαπάνη outgoing, cost, expense, expenditure 1 (1.2) (0.218) (0.54) too few
δειπνέω to make a meal 1 (1.2) (0.284) (0.35) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (1.2) (1.432) (0.89) too few
ἐποπτεύω to look over, overlook, watch 1 (1.2) (0.043) (0.1) too few
στρεπτός flexible, pliant 1 (1.2) (0.036) (0.09) too few
ἐμπρήθω to blow up, inflate 1 (1.2) (0.192) (0.46) too few
ἀνιάζω to grieve, distress 1 (1.2) (0.033) (0.09) too few
ἄλλῃ in another place, elsewhere 1 (1.2) (0.52) (0.89) too few
διερευνάω to search through, examine closely 1 (1.2) (0.056) (0.04) too few
ἐπίδοξος likely 1 (1.2) (0.043) (0.03) too few
διαβεβαιόω confirm 1 (1.2) (0.069) (0.01) too few
ἐκδίδωμι to give up, surrender 1 (1.2) (0.425) (0.79) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (1.2) (0.43) (0.52) too few
αἷμα blood 1 (1.2) (3.53) (1.71) too few
ἄτοπος out of place 1 (1.2) (2.003) (0.41) too few
Κυζικηνός of Cyzicus, (subst) a gold stater of Cyzicus 1 (1.2) (0.065) (0.1) too few
κατασκήπτω to rush down 1 (1.2) (0.042) (0.04) too few
συναγωνίζομαι to contend along with, to share in a contest 1 (1.2) (0.059) (0.1) too few
κόνις ashes 1 (1.2) (0.101) (0.16) too few
πρωτεῖον the chief rank, first place 1 (1.2) (0.07) (0.04) too few
ὑπεύδιος under the calm sky 1 (1.2) (0.002) (0.02) too few
θυμός the soul 1 (1.2) (1.72) (7.41) too few
Ἀμφικτυονία the Amphictyonic League 1 (1.2) (0.005) (0.0) too few
λύρα lyre 1 (1.2) (0.153) (0.13) too few
ἀλώπηξ a fox 1 (1.2) (0.166) (0.07) too few
ἐπικρατέω to rule over 1 (1.2) (0.405) (0.75) too few
μετατάσσω to transpose 1 (1.2) (0.008) (0.01) too few
ὑστεραῖος on the day after, the next day 1 (1.2) (0.315) (0.77) too few
φράτρα a brotherhood 1 (1.2) (0.105) (0.52) too few
μέτρον that by which anything is measured 1 (1.2) (1.22) (0.77) too few
ὄφις a serpent, snake 1 (1.2) (0.542) (0.41) too few
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 (1.2) (0.791) (0.79) too few
πάροδος passer-by 1 (1.2) (0.305) (0.19) too few
ἑταῖρος a comrade, companion, mate 1 (1.2) (0.869) (4.29) too few
οὔκουν not therefore, so not 1 (1.2) (1.75) (2.84) too few
ἴσως equally, in like manner 1 (1.2) (2.15) (1.68) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (1.2) (0.682) (1.26) too few
δείλη afternoon 1 (1.2) (0.067) (0.1) too few
ἐκρέω to flow out 1 (1.2) (0.074) (0.05) too few
εἴκοσι twenty 1 (1.2) (0.899) (2.3) too few
πτέρυξ the wing 1 (1.2) (0.161) (0.31) too few
θήρα a hunting of wild beasts, the chase 1 (1.2) (0.233) (0.2) too few
Πυθόδωρος pr.n., Pythodorus 1 (1.2) (0.019) (0.07) too few
προαίρεσις a choosing 1 (1.2) (0.951) (1.23) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (1.2) (2.051) (3.42) too few
θαλλός a young shoot, young branch 1 (1.2) (0.048) (0.07) too few
δαφνηφόρος laurel-bearing 1 (1.2) (0.003) (0.0) too few
προσπεριβάλλω to put round besides 1 (1.2) (0.008) (0.01) too few
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 (1.2) (2.132) (1.65) too few
στασιάζω to rebel, revolt, rise in rebellion 1 (1.2) (0.255) (0.71) too few
τίλλω to pluck 1 (1.2) (0.036) (0.09) too few
θρασύνω to make bold, embolden, encourage 1 (1.2) (0.049) (0.06) too few
Λεωνίδης Leonidas 1 (1.2) (0.062) (0.3) too few
Ἀριστοφάνης Aristophanes 1 (1.2) (0.311) (0.13) too few
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice 1 (1.2) (0.305) (0.66) too few
εἴδομαι are visible, appear 1 (1.2) (0.344) (1.11) too few
καταφυγή a refuge, place of refuge 1 (1.2) (0.063) (0.06) too few
ἐπικαθίζω to set upon 1 (1.2) (0.012) (0.01) too few
διαχειμάζω to pass the winter 1 (1.2) (0.011) (0.04) too few
καθίζω to make to sit down, seat 1 (1.2) (0.432) (0.89) too few
Δεκελεύς Decelean 1 (1.2) (0.003) (0.03) too few
περιέρχομαι to go round, go about 1 (1.2) (0.18) (0.24) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (1.2) (0.277) (0.37) too few
ὑποζυγέω to be a ὑποζύγιον 1 (1.2) (0.009) (0.02) too few
συμπλέκω to twine 1 (1.2) (0.388) (0.35) too few
χάλκεος of copper 1 (1.2) (0.603) (1.59) too few
προπέμπω to send before, send on 1 (1.2) (0.171) (0.38) too few
Ἰσθμοῖ on the Isthmus 1 (1.2) (0.013) (0.07) too few
χλευάζω to joke, jest, scoff, jeer 1 (1.2) (0.046) (0.04) too few
ὀξύς2 sharp, keen 1 (1.2) (1.671) (1.89) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (1.2) (9.107) (4.91) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (1.2) (3.079) (2.61) too few
ἀπέχω to keep off 1 (1.2) (1.184) (1.8) too few
ἄκαμπτος unbent, that will not bend, rigid 1 (1.2) (0.011) (0.02) too few
στρωμνή a bed spread 1 (1.2) (0.044) (0.03) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (1.2) (2.935) (0.67) too few
πυρπολέω to light and keep up a fire, watch a fire 1 (1.2) (0.018) (0.06) too few
κατεύχομαι to pray earnestly 1 (1.2) (0.019) (0.09) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (1.2) (3.069) (1.42) too few
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 (1.2) (1.67) (3.01) too few
ὁσάκις as many times as, as often as 1 (1.2) (0.085) (0.04) too few
συναγορεύω to join in advocating, advocate the same 1 (1.2) (0.046) (0.04) too few
ὑπονοστέω to go back, retire 1 (1.2) (0.011) (0.03) too few
ἐπικαλύπτω to cover over, cover up, shroud 1 (1.2) (0.02) (0.01) too few
δικαιοσύνη righteousness, justice 1 (1.2) (1.642) (1.25) too few
Διοκλέης Diocles 1 (1.2) (0.102) (0.09) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (1.2) (1.136) (0.78) too few
ἀπομνημονεύω to relate from memory, relate, recount 1 (1.2) (0.055) (0.02) too few
ἐπώνυμος given as a name 1 (1.2) (0.186) (0.21) too few
ἀναφωνέω to call aloud, declaim 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
πανδοκεύω to receive and entertain as a host 1 (1.2) (0.001) (0.01) too few
ἀνιάω to grieve, distress 1 (1.2) (0.234) (0.15) too few
συμμαχέω to be an ally, to be in alliance 1 (1.2) (0.28) (0.9) too few
σιωπάω to be silent 1 (1.2) (0.372) (0.27) too few
χροιά the surface of a body, the skin; the body 1 (1.2) (0.479) (0.14) too few
Διόδωρος Diodorus 1 (1.2) (0.112) (0.01) too few
συμβαίνω meet, agree, happen 1 (1.2) (9.032) (7.24) too few
μάρτυς a witness 1 (1.2) (0.889) (0.54) too few
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 1 (1.2) (2.195) (0.2) too few
περιβόητος noised abroad, much talked of, famous 1 (1.2) (0.078) (0.05) too few
βάθος depth 1 (1.2) (0.995) (0.45) too few
μεθόριος lying between as a boundary 1 (1.2) (0.071) (0.1) too few
ἀθυμόω dishearten 1 (1.2) (0.043) (0.1) too few
Ὀλύμπιος Olympian, of Olympus, dwelling on Olympus 1 (1.2) (0.257) (0.73) too few
ναύλοχος affording safe anchorage 1 (1.2) (0.006) (0.02) too few
διαδίδωμι to give from hand to hand, to pass on, hand over 1 (1.2) (0.163) (0.24) too few
δημοκρατικός of or for democracy; favoring, suited to democracy 1 (1.2) (0.022) (0.15) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (1.2) (0.935) (0.99) too few
ταύτῃ in this way. 1 (1.2) (2.435) (2.94) too few
προδίδωμι to give beforehand, pay in advance; to betray, surrender 1 (1.2) (0.325) (0.8) too few
ἁμός our, my > ἐμός 1 (1.2) (0.628) (1.32) too few
διήγημα tale 1 (1.2) (0.093) (0.03) too few
μειράκιον a boy, lad, stripling 1 (1.2) (0.339) (0.38) too few
δραχμή a handful; a drachma 1 (1.2) (0.757) (0.25) too few
Πελάγων Pelagon 1 (1.2) (0.006) (0.02) too few
Ἴακχος Iacchus 1 (1.2) (0.018) (0.13) too few
ἄφθονος without envy 1 (1.2) (0.275) (0.36) too few
ὁπόταν whensoever 1 (1.2) (0.559) (0.17) too few
ἐπιβουλεύω to plot against 1 (1.2) (0.494) (0.82) too few
δικαστής a judge 1 (1.2) (0.639) (0.52) too few
ἐπίσημον any distinguishing mark, a device 1 (1.2) (0.087) (0.04) too few
δεῖνος different round vessels 1 (1.2) (0.031) (0.01) too few
Χῖος Chian (inhabitant of Chios) 1 (1.2) (0.256) (0.9) too few
σκοπέω to look at 1 (1.2) (1.847) (2.27) too few
ἀφορμή a starting-point 1 (1.2) (0.47) (0.68) too few
προθυμία readiness, willingness, eagerness, zeal 1 (1.2) (0.38) (0.82) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (1.2) (0.407) (0.29) too few
μετάγω to convey from one place to another 1 (1.2) (0.095) (0.04) too few
κελευστής the signalman 1 (1.2) (0.011) (0.05) too few
ὁπότε when 1 (1.2) (1.361) (2.1) too few
δέησις an entreating, asking: a prayer, entreaty 1 (1.2) (0.135) (0.07) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (1.2) (1.164) (3.1) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (1.2) (5.09) (3.3) too few
ἔξω out 1 (1.2) (2.334) (2.13) too few
σηκός a pen, fold 1 (1.2) (0.064) (0.09) too few
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 1 (1.2) (0.193) (0.18) too few
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 1 (1.2) (0.423) (0.39) too few
γυναικωνῖτις the women's apartments 1 (1.2) (0.034) (0.01) too few
Βίας Bias 1 (1.2) (0.029) (0.07) too few
Βορέας North wind 1 (1.2) (0.257) (0.8) too few
ἱερεύς a priest, sacrificer 1 (1.2) (1.143) (0.64) too few
ἀναγράφω to engrave and set up 1 (1.2) (0.637) (0.13) too few
τριακόσιοι three hundred 1 (1.2) (0.355) (1.49) too few
ἀστάθμητος unsteady, unstable 1 (1.2) (0.014) (0.02) too few
εὐεργετέω to do well, do good 1 (1.2) (0.238) (0.15) too few
τοξεύω to shoot with the bow 1 (1.2) (0.139) (0.31) too few
θανατάω to desire to die 1 (1.2) (0.024) (0.0) too few
πανοῦργος ready to do anything wicked, knavish, villanous 1 (1.2) (0.117) (0.14) too few
Ἀνδοκίδης Andocides 1 (1.2) (0.026) (0.01) too few
γονεύς a begetter, father 1 (1.2) (0.464) (0.41) too few
τίκτω to bring into the world 1 (1.2) (1.368) (2.76) too few
ἐπιπίπτω to fall upon 1 (1.2) (0.167) (0.4) too few
μελοποιός a maker of songs, a lyric poet 1 (1.2) (0.019) (0.01) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (1.2) (0.99) (1.38) too few
καρπός fruit 1 (1.2) (1.621) (1.05) too few
μέλας black, swart 1 (1.2) (2.124) (1.87) too few
Αἰολεύς Aeolian 1 (1.2) (0.082) (0.38) too few
τρίβω to rub: to rub 1 (1.2) (0.71) (0.25) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (1.2) (0.934) (0.61) too few
ἄθραυστος unbroken, unhurt 1 (1.2) (0.017) (0.01) too few
ὑδρεία a drawing water, fetching water 1 (1.2) (0.014) (0.07) too few
γλῶσσα the tongue 1 (1.2) (1.427) (1.17) too few
ὑποτρέχω to run in under 1 (1.2) (0.042) (0.11) too few
πύλη one wing of a pair of double gates 1 (1.2) (0.911) (2.03) too few
σχολάζω to have leisure 1 (1.2) (0.148) (0.07) too few
γεωργέω to be a husbandman, farmer 1 (1.2) (0.178) (0.1) too few
ζημία loss, damage 1 (1.2) (0.342) (0.38) too few
ὑφαιρέω to seize underneath 1 (1.2) (0.085) (0.14) too few
προσκατασκευάζω to furnish besides 1 (1.2) (0.004) (0.01) too few
ἔνοπλος in arms, armed 1 (1.2) (0.053) (0.01) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (1.2) (1.988) (0.42) too few
δήμιος belonging to the people, public 1 (1.2) (0.059) (0.07) too few
προσήκω to have come; to belong to, to fit 1 (1.2) (2.065) (1.23) too few
Ἰταλία Italy 1 (1.2) (0.647) (1.76) too few
λοιδορέω to abuse, revile 1 (1.2) (0.236) (0.3) too few
συμφρονέω to be of one mind with, to agree 1 (1.2) (0.042) (0.27) too few
γῆρας old age 1 (1.2) (0.553) (0.83) too few
Ζελείτης inhabitant of Zelea 1 (1.2) (0.002) (0.0) too few
ἀνομοιότης dissimilarity 1 (1.2) (0.073) (0.03) too few
γλισχρότης stickiness 1 (1.2) (0.044) (0.01) too few
Τέμπεα Tempe; any sequestered vale 1 (1.2) (0.038) (0.05) too few
ἐπισείω to shake at 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
παράλογος beyond calculation, unexpected, unlooked for 1 (1.2) (0.179) (0.36) too few
πίναξ a board, plank 1 (1.2) (0.1) (0.07) too few
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 1 (1.2) (0.224) (0.36) too few
φυλή a race, a tribe 1 (1.2) (0.846) (0.22) too few
ἐπισκώπτω to laugh at, quiz, make game of 1 (1.2) (0.034) (0.04) too few
Ἤπειρος Epirus 1 (1.2) (0.066) (0.27) too few
περιηγητής one who guides strangers about and shews what is worth notice, a cicerone, showman 1 (1.2) (0.013) (0.0) too few
ἄνευ without 1 (1.2) (2.542) (1.84) too few
προσηῷος towards the East 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 1 (1.2) (0.361) (0.44) too few
πρόσειμι2 approach 1 (1.2) (0.794) (0.8) too few
εὐφυΐα natural goodness of growth 1 (1.2) (0.06) (0.06) too few
διαβάλλω to throw over 1 (1.2) (0.43) (0.68) too few
ἀντιπολιτεύομαι to be a political opponent 1 (1.2) (0.009) (0.12) too few
πλόος a sailing, voyage 1 (1.2) (0.306) (1.25) too few
καρχήσιος halyards of a ship 1 (1.2) (0.004) (0.0) too few
Ἄρειος devoted to Ares, warlike, martial; (πάγος:) the hill of Ares 1 (1.2) (0.456) (0.52) too few
ὑπονοέω to think secretly, suspect 1 (1.2) (0.237) (0.15) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (1.2) (1.068) (1.87) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (1.2) (0.345) (0.75) too few
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 (1.2) (1.616) (8.21) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (1.2) (2.105) (2.59) too few
θαλάσσιος of, in, on, from the sea 1 (1.2) (0.259) (0.13) too few
ἐπαναβάλλω to throw back over 1 (1.2) (0.001) (0.01) too few
ἀμήχανος without means 1 (1.2) (0.303) (0.42) too few
μέλεος idle, useless 1 (1.2) (0.041) (0.21) too few
περιβολή anything which is thrown round, a covering 1 (1.2) (0.093) (0.14) too few
ἀπήνη a four-wheeled wagon 1 (1.2) (0.055) (0.21) too few
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 1 (1.2) (0.305) (0.32) too few
μεσημβρία mid-day, noon; south 1 (1.2) (0.298) (0.49) too few
Αἰακίδης son of Aeacus 1 (1.2) (0.072) (0.44) too few
δάκρυον a tear 1 (1.2) (0.515) (1.27) too few
ἡδύς sweet 1 (1.2) (2.071) (1.82) too few
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 1 (1.2) (0.645) (0.19) too few
ἐδώδιμος eatable 1 (1.2) (0.076) (0.03) too few
ἀετός an eagle 1 (1.2) (0.297) (0.41) too few
πομπός a conductor, escort, guide 1 (1.2) (0.024) (0.2) too few
Δινδυμήνη Dindymene, name of Cybele 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
ἀποπνέω to breathe forth 1 (1.2) (0.021) (0.1) too few
αὐτόμολος going of oneself, without bidding 1 (1.2) (0.15) (0.21) too few
ξίφος a sword 1 (1.2) (0.597) (0.8) too few
ἔκφρων out of one's mind, senseless 1 (1.2) (0.028) (0.02) too few
ζέω to boil, seethe 1 (1.2) (1.826) (1.25) too few
ἀργυρώνητος bought with silver 1 (1.2) (0.022) (0.01) too few
πεζικός on foot, of or for a foot-soldier 1 (1.2) (0.049) (0.45) too few
δραστήριος vigorous, active, efficacious 1 (1.2) (0.088) (0.02) too few
ἐκπετάννυμι to spread out 1 (1.2) (0.017) (0.02) too few
ποῦ where 1 (1.2) (0.998) (1.25) too few
ἀπέχθεια hatred 1 (1.2) (0.063) (0.14) too few
Ἀλωπεκή Alopeke, Attic deme 1 (1.2) (0.005) (0.01) too few
κοιμάω to lull 1 (1.2) (0.492) (0.55) too few
ὑπεκτίθεμαι to bring one's goods to a place of safety, carry safely away 1 (1.2) (0.007) (0.02) too few
Αἴγυπτος Egypt (f.); king Aegyptus (m.) 1 (1.2) (1.466) (2.33) too few
Σύβαρις Sybaris 1 (1.2) (0.012) (0.05) too few
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 1 (1.2) (0.74) (0.85) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (1.2) (2.157) (5.09) too few
παραγγέλλω to transmit as a message; give orders 1 (1.2) (0.491) (1.68) too few
αὔξησις growth, increase 1 (1.2) (0.77) (0.24) too few
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 1 (1.2) (0.485) (0.17) too few
Φαληρικός of or from Phaleron 1 (1.2) (0.005) (0.02) too few
γάμος a wedding, wedding-feast 1 (1.2) (1.015) (1.15) too few
νύκτωρ by night 1 (1.2) (0.36) (0.35) too few
συμβόλαιος of or concerning contracts 1 (1.2) (0.042) (0.1) too few
παραινέω to exhort, recommend, advise 1 (1.2) (0.456) (0.75) too few
παραγίγνομαι to come near, attend upon 1 (1.2) (1.332) (3.51) too few
ἐπειλέω wind up 1 (1.2) (0.141) (0.1) too few
μάθημα that which is learnt, a lesson 1 (1.2) (0.575) (0.51) too few
βρόχος a noose 1 (1.2) (0.171) (0.18) too few
ἔσθησις clothing, raiment 1 (1.2) (0.013) (0.0) too few
ὑπέρκομπος overweening, arrogant 1 (1.2) (0.006) (0.01) too few
ἀδελφιδέος a brother’s or sister’s son, a nephew 1 (1.2) (0.082) (0.08) too few
ὀσμή a smell, scent, odour 1 (1.2) (0.625) (0.24) too few
εὐδία fair weather 1 (1.2) (0.058) (0.05) too few
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 1 (1.2) (0.397) (0.74) too few
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 (1.2) (0.572) (0.65) too few
Κέρκυρα Corcyra 1 (1.2) (0.052) (0.43) too few
Φωκίς Phocis 1 (1.2) (0.045) (0.13) too few
ἄγαν very, much, very much 1 (1.2) (0.438) (0.42) too few
Νάξος Naxos 1 (1.2) (0.038) (0.23) too few
εἰσηγέομαι to bring in, introduce 1 (1.2) (0.122) (0.14) too few
διαρπάζω to tear in pieces 1 (1.2) (0.166) (0.45) too few
ὅστε who, which 1 (1.2) (1.419) (2.72) too few
πῦρ fire 1 (1.2) (4.894) (2.94) too few
τάφος2 astonishment, amazement 1 (1.2) (0.056) (0.04) too few
συνεπαιτιάομαι to accuse also of 1 (1.2) (0.001) (0.01) too few
νεανικός youthful, fresh, active, vigorous 1 (1.2) (0.055) (0.1) too few
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 1 (1.2) (1.226) (0.42) too few
ἔφορος an overseer, guardian, ruler 1 (1.2) (0.133) (0.49) too few
εἰσελαύνω to drive in 1 (1.2) (0.031) (0.07) too few
συντίθημι to put together 1 (1.2) (1.368) (1.15) too few
παρανήχομαι to swim along 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
ἀναστέλλω to raise up 1 (1.2) (0.056) (0.05) too few
λωΐων more desirable, more agreeable 1 (1.2) (0.056) (0.21) too few
ἀπορία difficulty of passing 1 (1.2) (1.504) (0.92) too few
δεῦρο hither 1 (1.2) (0.636) (1.96) too few
Μηδισμός a leaning towards the Medes, being in their interest, Medism 1 (1.2) (0.009) (0.07) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (1.2) (1.133) (0.31) too few
Σικελία Sicily 1 (1.2) (0.536) (2.49) too few
Ἀρίστων Ariston 1 (1.2) (0.071) (0.34) too few
βασίλεια a queen, princess 1 (1.2) (2.773) (1.59) too few
Παιάν paean 1 (1.2) (0.093) (0.15) too few
κόσμος order 1 (1.2) (3.744) (1.56) too few
ἀριστεύω to be best 1 (1.2) (0.076) (0.3) too few
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 (1.2) (0.536) (0.86) too few
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 (1.2) (1.343) (3.6) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (1.2) (0.488) (0.55) too few
δεξιός on the right hand 1 (1.2) (1.733) (1.87) too few
ἀκροάομαι to hearken to, listen to 1 (1.2) (0.201) (0.14) too few
ὑπεροράω to look over, look down upon 1 (1.2) (0.189) (0.15) too few
ὀκτώ eight 1 (1.2) (0.618) (0.92) too few
προσδιέρχομαι pass through besides 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
βεβαιόω to make firm, confirm, establish, secure, warrant, make good 1 (1.2) (0.291) (0.33) too few
εὐτυχία good luck, success, prosperity 1 (1.2) (0.237) (0.3) too few
στέφανος that which surrounds 1 (1.2) (0.775) (0.94) too few
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 1 (1.2) (0.099) (0.07) too few
ἐπαχθής heavy, ponderous 1 (1.2) (0.048) (0.03) too few
δυσθυμία despondency, despair 1 (1.2) (0.04) (0.04) too few
μεγαλοπράγμων disposed to do great deeds, forming great designs 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (1.2) (1.675) (3.51) too few
πάγος rock; frost, solid 1 (1.2) (0.103) (0.16) too few
Πύλος Pylos 1 (1.2) (0.263) (0.92) too few
κύριος having power 1 (1.2) (8.273) (1.56) too few
δούρειος wooden 1 (1.2) (0.012) (0.01) too few
ὑπόπλεος pretty full 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
χειροτονία a voting 1 (1.2) (0.148) (0.01) too few
ἐκδιώκω to chase away, banish 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
βαίνω to walk, step 1 (1.2) (0.745) (4.32) too few
φανερόω to make manifest 1 (1.2) (0.21) (0.14) too few
Λευκάς Leucas 1 (1.2) (0.034) (0.24) too few
ὅπου where 1 (1.2) (1.571) (1.19) too few
ταπεινόω to lower 1 (1.2) (0.164) (0.15) too few
συγκαλέω to call to council, convoke, convene 1 (1.2) (0.133) (0.38) too few
πλησιάζω to bring near 1 (1.2) (0.44) (0.19) too few
Δαρεῖος Darius 1 (1.2) (0.493) (2.58) too few
τραχύς rugged, rough 1 (1.2) (0.481) (0.47) too few
ῥαθυμέω leave off work, take holiday, to be remiss 1 (1.2) (0.044) (0.1) too few
πυρίκαυστος burnt in fire 1 (1.2) (0.009) (0.01) too few
νοθεία birth out of wedlock 1 (1.2) (0.006) (0.0) too few
νεώριον ship shed, dockyard 1 (1.2) (0.028) (0.1) too few
φύλαρχος chief officer of a φῡλή 1 (1.2) (0.085) (0.04) too few
ὀψέ after a long time, late 1 (1.2) (0.192) (0.46) too few
Τροιζήνιος of Troezen 1 (1.2) (0.034) (0.12) too few
πλέως full of 1 (1.2) (2.061) (2.5) too few
ἑπτά seven 1 (1.2) (1.073) (1.19) too few
Ἡρακλείδης son of Heracles 1 (1.2) (0.228) (0.55) too few
ἀλαζονεία false pretension, imposture, quackery 1 (1.2) (0.122) (0.07) too few
προσκρούω to strike against 1 (1.2) (0.08) (0.0) too few
ἀσπίς a round shield 1 (1.2) (0.481) (1.51) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (1.2) (4.214) (1.84) too few
διάγω to carry over 1 (1.2) (0.532) (0.39) too few
ἡγεμών leader, guide 1 (1.2) (1.062) (2.19) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (1.2) (0.475) (0.51) too few
ἀποχρώντως enough, sufficiently 1 (1.2) (0.043) (0.03) too few
πεδίον a plain 1 (1.2) (0.696) (3.11) too few
ἱμάτιον an outer garment, a cloak 1 (1.2) (0.758) (0.44) too few
που anywhere, somewhere 1 (1.2) (2.474) (4.56) too few
τύμβος a sepulchral mound, cairn, barrow 1 (1.2) (0.055) (0.3) too few
σύμπας all together, all at once, all in a body 1 (1.2) (1.33) (1.47) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (1.2) (1.411) (0.96) too few
πνύξ the Pnyx, the place at Athens where the ἐκκλησίαι were held 1 (1.2) (0.03) (0.01) too few
παλλακίς a concubine, mistress 1 (1.2) (0.038) (0.04) too few
τύπτω to beat, strike, smite 1 (1.2) (0.436) (0.94) too few
ἠθοποιός forming character 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
μέσης a wind between 1 (1.2) (1.256) (0.46) too few
τευθίς a cuttle-fish 1 (1.2) (0.035) (0.0) too few
Σάμος Samos 1 (1.2) (0.335) (2.18) too few
ἄπορος without passage 1 (1.2) (0.428) (0.47) too few
δάκνω to bite 1 (1.2) (0.363) (0.32) too few
Ἀρκάς Arcadian 1 (1.2) (0.311) (0.83) too few
ἐφήμερος living but a day, short-lived 1 (1.2) (0.106) (0.04) too few
συνερείδω to set firmly together 1 (1.2) (0.003) (0.02) too few
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 1 (1.2) (1.47) (1.48) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (1.2) (2.136) (1.23) too few
Εὐβοεύς an Euboean 1 (1.2) (0.025) (0.11) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (1.2) (2.021) (2.95) too few
κιθαριστής a player on the cithara 1 (1.2) (0.043) (0.02) too few
οἶκτος pity, compassion 1 (1.2) (0.112) (0.15) too few
σεαυτοῦ of thyself 1 (1.2) (0.863) (1.06) too few
πάτρα fatherland, native land, country, home 1 (1.2) (0.068) (0.49) too few
ἐπιβαίνω to go upon 1 (1.2) (0.555) (1.14) too few
εἰκασία a likeness, image 1 (1.2) (0.019) (0.02) too few
Ῥόδιος Rhodian, of or from Rhodes 1 (1.2) (0.277) (1.66) too few
Λευτυχίδης Leutychides 1 (1.2) (0.014) (0.22) too few
καῖρος the row of thrums 1 (1.2) (1.981) (3.68) too few
ἀσύμμετρος having no common measure 1 (1.2) (0.347) (0.02) too few
ἕζομαι to seat oneself, sit 1 (1.2) (0.256) (1.34) too few
δίφρος the chariot (board); seat 1 (1.2) (0.163) (0.85) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (1.2) (2.734) (1.67) too few
ἀρνέομαι to deny, disown 1 (1.2) (0.371) (0.21) too few
Πλαταιαί Plataeae 1 (1.2) (0.049) (0.26) too few
θαλασσοκρατέω to be master of the sea 1 (1.2) (0.014) (0.05) too few
οἴχομαι to be gone, to have gone 1 (1.2) (0.581) (2.07) too few
ἐπισκευάζω to get ready, to equip, fit out 1 (1.2) (0.047) (0.12) too few
ἐλύω to roll round 1 (1.2) (0.195) (0.61) too few
κατακαλέω to call down, summon, invite 1 (1.2) (0.03) (0.02) too few
κόλασις chastisement, correction, punishment 1 (1.2) (0.416) (0.05) too few
γαμετή a married woman, wife 1 (1.2) (0.16) (0.02) too few
Ἡρακλέης Heracles 1 (1.2) (0.951) (1.42) too few
στηλόω to set up as a monument 1 (1.2) (0.031) (0.06) too few
πρόσφατος lately slain, fresh-slain 1 (1.2) (0.223) (0.24) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (1.2) (0.366) (0.32) too few
γραφή drawing, writing; indictment 1 (1.2) (2.255) (0.49) too few
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 (1.2) (0.492) (0.51) too few
τραγῳδός a goat-singer 1 (1.2) (0.049) (0.04) too few
αἰχμαλωσία captivity: a body of captives 1 (1.2) (0.205) (0.01) too few
ὕπνος sleep, slumber 1 (1.2) (1.091) (1.42) too few
δωρέω to give, present 1 (1.2) (0.278) (0.36) too few
ἐλευθεριότης the character of an ἐλευθέριος 1 (1.2) (0.056) (0.01) too few
ἀδικέω to do wrong 1 (1.2) (2.105) (2.89) too few
γραμματεύς a secretary, clerk 1 (1.2) (0.19) (0.05) too few
ἀείδω to sing 1 (1.2) (0.923) (1.22) too few
περίφοβος in great fear, exceeding fearful 1 (1.2) (0.027) (0.1) too few
ἦχος sound 1 (1.2) (0.194) (0.07) too few
τρίς thrice, three times 1 (1.2) (0.36) (0.73) too few
τιμωρέω to help, aid, succour 1 (1.2) (0.326) (0.85) too few
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 1 (1.2) (0.486) (0.62) too few
ὑπήκοος giving ear, listening to 1 (1.2) (0.345) (0.52) too few
ζηλωτός to be emulated, worthy of imitation 1 (1.2) (0.08) (0.1) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (1.2) (1.92) (3.82) too few
Γοργόνειος a Gorgon-mask 1 (1.2) (0.002) (0.0) too few
ἄδοξος inglorious, disreputable 1 (1.2) (0.152) (0.0) too few
εἴδωλον an image, a phantom 1 (1.2) (0.649) (0.35) too few
περιγίγνομαι to be superior to; to survive 1 (1.2) (0.352) (0.83) too few
ὑπάγω to lead 1 (1.2) (0.426) (0.47) too few
ἀπότευξις a failure 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
Ἄρθμιος Arthmius 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ὑπηρέσιον the cushion on a rower's bench 1 (1.2) (0.001) (0.01) too few
κίστη a box, chest 1 (1.2) (0.014) (0.01) too few
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 1 (1.2) (0.301) (0.16) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (1.2) (2.343) (2.93) too few
περιελίσσω to roll or wind round 1 (1.2) (0.022) (0.01) too few
δαμάζω to overpower, tame, conquer, subdue 1 (1.2) (0.173) (1.56) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (1.2) (0.881) (1.65) too few
ἐμφύω to implant 1 (1.2) (0.251) (0.12) too few
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 1 (1.2) (0.701) (0.86) too few
ἁλιτενής stretching along the sea, level, flat 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
παραιρέω to take away from beside, withdraw, remove 1 (1.2) (0.056) (0.24) too few
Διόνυσος Dionysus 1 (1.2) (0.504) (0.89) too few
κάμπτω to bend, curve 1 (1.2) (0.361) (0.23) too few
χορηγία office or λῃτουργία of a χορηγός 1 (1.2) (0.179) (0.69) too few
διόρισις distinction 1 (1.2) (0.24) (0.01) too few
Ἀμφικτυονικός Amphictyonic, of the Amphictyons 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
ζάω to live 1 (1.2) (2.268) (1.36) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (1.2) (5.663) (6.23) too few
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 1 (1.2) (0.293) (0.5) too few
κατάρχω to make beginning of 1 (1.2) (0.125) (0.22) too few
πανταχόθεν from all places, from all quarters, on every side 1 (1.2) (0.513) (0.65) too few
δεῖνα such an one, a certain one 1 (1.2) (0.106) (0.02) too few
ψύχω to breathe, blow 1 (1.2) (0.574) (0.06) too few
γαστήρ the paunch, belly 1 (1.2) (1.811) (0.48) too few
δένδρον a tree 1 (1.2) (0.702) (0.76) too few
προκρίνω to choose before others, choose by preference, prefer, select 1 (1.2) (0.15) (0.15) too few
γέλοιος causing laughter, laughable 1 (1.2) (0.381) (0.55) too few
ἀθροίζω to gather together, to muster 1 (1.2) (0.621) (1.13) too few
ἐπιτηδές advisedly; designedly, deceitfully 1 (1.2) (0.066) (0.19) too few
πίμπλημι to fill full of 1 (1.2) (0.243) (0.76) too few
Παιανιεύς of the deme of Paiania 1 (1.2) (0.016) (0.01) too few
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 1 (1.2) (0.053) (0.02) too few
ἀκτέα the elder-tree 1 (1.2) (0.097) (0.37) too few
Ἔφορος Ephorus 1 (1.2) (0.05) (0.15) too few
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 (1.2) (1.776) (2.8) too few
κόλουρος dock-tailed 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 1 (1.2) (0.471) (0.66) too few
πρόσταγμα an ordinance, command 1 (1.2) (0.282) (0.11) too few
ἀνακεράννυμι to mix up 1 (1.2) (0.004) (0.01) too few
προσμάσσω to knead 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
διασῴζω to preserve through 1 (1.2) (0.43) (0.56) too few
ἀναντίρρητος not to be opposed 1 (1.2) (0.026) (0.02) too few
αἰνέω (to tell;) to praise, approve, acquiesce in 1 (1.2) (0.149) (0.5) too few
Σωκλέης Socles 1 (1.2) (0.004) (0.02) too few
δίς twice, doubly 1 (1.2) (0.833) (0.53) too few
Ἄλκιμος Alcimus 1 (1.2) (0.018) (0.02) too few
Φιλοκτήτης Philoctetes 1 (1.2) (0.048) (0.07) too few
Κάριος Carian, (fem. noun) Caria 1 (1.2) (0.085) (0.26) too few
συγκαταψηφίζομαι to condemn with 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 (1.2) (1.679) (0.87) too few
ἀντιπαραβάλλω to hold side by side, to compare 1 (1.2) (0.009) (0.01) too few
τελεστήριον a place for initiation 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
ἱκέτευμα a mode of supplication 1 (1.2) (0.001) (0.01) too few
ἀπεῖπον to speak out, tell out, declare (Hom.), deny, refuse, forbid 1 (1.2) (0.091) (0.25) too few
Μελίτη Melite 1 (1.2) (0.012) (0.05) too few
κραυγή a crying, screaming, shrieking, shouting 1 (1.2) (0.128) (0.36) too few
ποταμός a river, stream 1 (1.2) (2.456) (7.1) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (1.2) (1.096) (0.6) too few
ἀπαίρω to lift off, carry off, take away, to remove from 1 (1.2) (0.219) (0.18) too few
πολίτευμα the business of government, an act of administration 1 (1.2) (0.107) (0.56) too few
πᾶγος Lat. pagus, district 1 (1.2) (0.099) (0.16) too few
ὀκτωκαίδεκα eighteen 1 (1.2) (0.052) (0.11) too few
ἐπιμελέομαι to take care of, have charge of, have the management of 1 (1.2) (0.515) (0.58) too few
ὀβολός an obol 1 (1.2) (0.259) (0.15) too few
προσποιέω to make over to; mid. procure, pretend 1 (1.2) (0.285) (0.4) too few
ὅσος as much/many as 1 (1.2) (13.469) (13.23) too few
παρατίθημι to place beside 1 (1.2) (1.046) (0.41) too few
ἔλεος pity, mercy, compassion 1 (1.2) (0.389) (0.25) too few
μακράν a long way, far, far away 1 (1.2) (0.444) (0.4) too few
καρδία the heart 1 (1.2) (2.87) (0.99) too few
πάροδος2 a by-way, passage, first entrance by the chorus 1 (1.2) (0.362) (0.25) too few
κομπώδης boastful, vainglorious 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
Ῥωξάνη pr.n., Roxane 1 (1.2) (0.008) (0.0) too few
καταίρω to come down, make a swoop 1 (1.2) (0.086) (0.27) too few
γείτων one of the same land, a neighbour 1 (1.2) (0.229) (0.28) too few
πρόσρησις an addressing, accosting 1 (1.2) (0.048) (0.0) too few
ἀπογράφω to write off, copy: to enter in a list, register 1 (1.2) (0.087) (0.08) too few
πρόσωθεν from afar 1 (1.2) (0.294) (0.15) too few
ὁλκάς a trading vessel, merchantman 1 (1.2) (0.095) (0.34) too few
σηκόω to weigh, balance 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
λιποθυμέω fall into a swoon, faint 1 (1.2) (0.008) (0.01) too few
μεγαλύνω to make great 1 (1.2) (0.065) (0.04) too few
μυστικός mystic, connected with the mysteries 1 (1.2) (0.165) (0.04) too few
ἀργύρειος silver 1 (1.2) (0.014) (0.04) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (1.2) (2.54) (2.03) too few
Θρῖα Thria (an Attic deme) 1 (1.2) (0.006) (0.06) too few
εἰσπέμπω to send in, bring in, let in 1 (1.2) (0.028) (0.14) too few
ταύρειος of bulls, oxen, epith. of Poseidon in Boeotia 1 (1.2) (0.03) (0.03) too few
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 (1.2) (1.507) (0.82) too few
Μοῦσα the Muse 1 (1.2) (0.431) (0.89) too few
Ἀρτεμίσιος name of a month 1 (1.2) (0.028) (0.13) too few
ναύκληρος a shipowner, ship-master 1 (1.2) (0.052) (0.12) too few
κάτω down, downwards 1 (1.2) (3.125) (0.89) too few
Περσίς Persian 1 (1.2) (0.113) (0.18) too few
ὠφέλιμος useful, advantageous, beneficial 1 (1.2) (0.487) (0.44) too few
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 1 (1.2) (0.374) (0.51) too few
δουλεύω to be a slave 1 (1.2) (0.501) (0.46) too few
πορεύω to make to go, carry, convey 1 (1.2) (1.56) (3.08) too few
Αἰγαί town in Achaea, seat of worship of Poseidon 1 (1.2) (0.022) (0.04) too few
εἰσπλέω to sail into, enter 1 (1.2) (0.052) (0.27) too few
ἀνατρέπω to turn up 1 (1.2) (0.306) (0.18) too few
μακαρίζω to bless, to deem 1 (1.2) (0.119) (0.17) too few
ξύλινος of wood, wooden 1 (1.2) (0.18) (0.35) too few
Θηβαῖος Theban 1 (1.2) (0.582) (1.43) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (1.2) (2.656) (1.17) too few
παράσημος falsely stamped 1 (1.2) (0.042) (0.0) too few
κροκίζω to be like saffron 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
καθάπτω to fasten, fix 1 (1.2) (0.083) (0.16) too few
ἀναίρω to lift up 1 (1.2) (0.55) (0.08) too few
πειθώ persuasion 1 (1.2) (0.153) (0.16) too few
διαδοχή a taking over from, succession 1 (1.2) (0.26) (0.09) too few
καινοτομέω to open a new vein (in mining); to innovate 1 (1.2) (0.044) (0.07) too few
ὄλβιος happy, blest 1 (1.2) (0.069) (0.38) too few
ὅθι where 1 (1.2) (0.091) (0.96) too few
ἀναχώρησις a drawing back, retiring, retreating 1 (1.2) (0.098) (0.37) too few
ὑμέτερος your, yours 1 (1.2) (0.709) (1.21) too few
ἱέρεια a priestess 1 (1.2) (0.208) (0.18) too few
τριηραρχέω to be a captain of a trireme 1 (1.2) (0.017) (0.05) too few
ψαλτήριον stringed instrument, psaltery, harp 1 (1.2) (0.012) (0.0) too few
ἐφόδιον travelling-allowance 1 (1.2) (0.043) (0.1) too few
αἰδώς a sense of shame, shame, modesty, self-respect 1 (1.2) (0.378) (0.55) too few
φιλονικία love of victory, rivalry, contentiousness 1 (1.2) (0.183) (0.16) too few
πταρμός a sneezing 1 (1.2) (0.052) (0.04) too few
ἐκλιπαρέω entreat earnestly, move by entreaty 1 (1.2) (0.002) (0.0) too few
Ἀπόλλων Apollo 1 (1.2) (0.986) (2.42) too few
Θερμοπύλαι Thermopylae 1 (1.2) (0.048) (0.25) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (1.2) (1.111) (2.02) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (1.2) (2.299) (9.04) too few
ἐπιπλέω to sail upon 1 (1.2) (0.241) (0.74) too few
θνητός liable to death, mortal 1 (1.2) (1.296) (1.37) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (1.2) (4.575) (7.0) too few
ἔθος custom, habit 1 (1.2) (1.231) (0.59) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (1.2) (3.696) (3.99) too few
προεξανίσταμαι to rise and go out before 1 (1.2) (0.003) (0.02) too few
ζηλοτυπία jealousy, rivalry 1 (1.2) (0.054) (0.02) too few
ἀποπλέω to sail away, sail off 1 (1.2) (0.211) (1.27) too few
κατασκευή preparation 1 (1.2) (0.748) (0.84) too few
ὑποδέχομαι to receive, entertain; to promise 1 (1.2) (0.479) (0.74) too few
παρακατατίθημι deposit property with 1 (1.2) (0.033) (0.05) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (1.2) (0.6) (0.92) too few
κοπώδης wearying, wearing 1 (1.2) (0.015) (0.0) too few
κροτέω to make to rattle 1 (1.2) (0.03) (0.07) too few
Ἐρατοσθένης Eratosthenes 1 (1.2) (0.061) (0.14) too few
ἀφοσιόω to purify from guilt 1 (1.2) (0.018) (0.04) too few
Δωρίς Dorian 1 (1.2) (0.035) (0.14) too few
γλαύξ the owl 1 (1.2) (0.051) (0.07) too few
περίλυπος deeply grieved 1 (1.2) (0.023) (0.0) too few
ἱππεύς a horseman 1 (1.2) (1.262) (5.21) too few
μαγικός fit for the Magians, Magian 1 (1.2) (0.013) (0.0) too few
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 1 (1.2) (1.877) (2.83) too few
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 1 (1.2) (0.391) (0.36) too few
φιλάνθρωπος loving mankind, humane, benevolent, kindly 1 (1.2) (0.352) (0.76) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (1.2) (3.387) (1.63) too few
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 1 (1.2) (1.25) (1.76) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 1 (1.2) (0.685) (2.19) too few
πιπράσκω to sell 1 (1.2) (0.206) (0.13) too few
οὔπω not yet 1 (1.2) (1.001) (0.94) too few
ἀγγελία a message, tidings, news 1 (1.2) (0.158) (0.75) too few
στενάζω to sigh often, sigh deeply 1 (1.2) (0.075) (0.1) too few
ἀναδείκνυμι to lift up and shew 1 (1.2) (0.291) (0.35) too few
Λυκομήδης Lycomedes 1 (1.2) (0.017) (0.06) too few
τράχηλος the neck, throat 1 (1.2) (0.563) (0.09) too few
Εὔβοια Euboea 1 (1.2) (0.124) (0.66) too few
φιλοτιμέομαι to be ambitious 1 (1.2) (0.134) (0.13) too few
ἄνεσις a loosening, relaxing 1 (1.2) (0.2) (0.04) too few
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 (1.2) (1.411) (0.24) too few
κώμη country town 1 (1.2) (0.475) (1.06) too few
καταφέρω to bring down 1 (1.2) (0.383) (0.29) too few
Θεσσαλία Thessaly 1 (1.2) (0.173) (0.8) too few
παρουσία a being present, presence 1 (1.2) (0.687) (0.79) too few
στάδιον a stade, = ca. 600 feet 1 (1.2) (0.733) (2.15) too few
εὐχή a prayer, vow 1 (1.2) (0.766) (0.29) too few
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 (1.2) (4.93) (0.86) too few
σφαγιάζομαι to slay a victim, sacrifice 1 (1.2) (0.019) (0.11) too few
ὄλλυμι to destroy, make an end of 1 (1.2) (0.319) (1.9) too few
ἔκσπονδος out of the treaty, excluded from it 1 (1.2) (0.006) (0.03) too few
δοκιμάζω to assay 1 (1.2) (0.33) (0.13) too few
σπουδή haste, speed 1 (1.2) (1.021) (1.52) too few
τοίνυν therefore, accordingly 1 (1.2) (5.224) (2.04) too few
συμπαραθέω to run along together 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ἀποσπάω to tear 1 (1.2) (0.179) (0.4) too few
ὁμομήτριος born of the same mother 1 (1.2) (0.02) (0.04) too few
κρίσις a separating, power of distinguishing 1 (1.2) (1.732) (0.64) too few
καταδίκη judgment given against one: the damages awarded 1 (1.2) (0.053) (0.02) too few
πλήν except 1 (1.2) (2.523) (3.25) too few
καίνω to kill, slay 1 (1.2) (0.115) (0.21) too few
τέσσαρες four 1 (1.2) (2.963) (1.9) too few
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 (1.2) (1.23) (1.34) too few
Ἐπικράτης Epicrates 1 (1.2) (0.02) (0.0) too few
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 1 (1.2) (0.722) (0.93) too few
φάσκω to say, affirm, assert 1 (1.2) (1.561) (1.51) too few
παράβολος thrown in by the way, deceitful 1 (1.2) (0.041) (0.35) too few
προσωτέρω further on, further 1 (1.2) (0.147) (0.16) too few
μεδέων a guardian 1 (1.2) (0.01) (0.06) too few
ἀπόφθεγμα a terse pointed saying, an apophthegm 1 (1.2) (0.018) (0.0) too few
πολισμάτιον town 1 (1.2) (0.006) (0.06) too few
διαπρεπής eminent, distinguished, illustrious 1 (1.2) (0.03) (0.02) too few
κέρας the horn of an animal 1 (1.2) (0.728) (2.07) too few
Ποσειδῶν Poseidon 1 (1.2) (0.51) (1.32) too few
ἑκούσιος voluntary 1 (1.2) (0.537) (0.27) too few
χρονικός of or concerning time, temporal 1 (1.2) (0.064) (0.0) too few
ἱπποτρόφος horse-feeding, abounding in horses 1 (1.2) (0.008) (0.02) too few
κηρύσσω to be a herald, officiate as herald 1 (1.2) (0.635) (0.38) too few
ἡρωικός of or for a hero, heroic (verse: hexameter) 1 (1.2) (0.044) (0.04) too few
χιλιάς the number one thousand, a thousand 1 (1.2) (0.294) (0.16) too few
προσμείγνυμι to mingle 1 (1.2) (0.07) (0.35) too few
ψέλιον an armlet 1 (1.2) (0.022) (0.07) too few
ὄψον cooked meat 1 (1.2) (0.246) (0.16) too few
Λαμψακηνός of Lampsakos 1 (1.2) (0.028) (0.13) too few
θυμομαχέω to fight desperately 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
δαίμων god; divine power 1 (1.2) (1.394) (1.77) too few
στρατήγημα act of a general 1 (1.2) (0.07) (0.07) too few
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 1 (1.2) (1.407) (0.69) too few
ἀσπάζομαι to welcome kindly, bid welcome, greet 1 (1.2) (0.387) (0.39) too few
διανομή a distribution 1 (1.2) (0.102) (0.04) too few
ἔνδον in, within, in the house, at home 1 (1.2) (1.222) (1.6) too few
βελτίων better 1 (1.2) (1.81) (1.12) too few
ἀνδράποδον one taken in war and sold as a slave, a captive 1 (1.2) (0.124) (0.31) too few
προσίημι to send to 1 (1.2) (0.675) (0.45) too few
ἐκφεύγω to flee out 1 (1.2) (0.338) (0.52) too few
μυριάς a number of ten thousand, myriad 1 (1.2) (0.377) (0.78) too few
ἀποδιδράσκω to run away 1 (1.2) (0.293) (0.41) too few
Ἑρμιόνη pr.n. 1 (1.2) (0.018) (0.02) too few
ἀποβλέπω look steadily at 1 (1.2) (0.373) (0.37) too few
μετατίθημι to place among 1 (1.2) (0.374) (0.26) too few
διατειχίζω to cut off and fortify by a wall 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (1.2) (1.588) (3.52) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (1.2) (2.231) (8.66) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (1.2) (0.85) (0.49) too few
ὠμηστής eating raw flesh 1 (1.2) (0.007) (0.08) too few
πρόσοδος approach, income 1 (1.2) (0.151) (0.44) too few
κερδαίνω to gain, derive profit 1 (1.2) (0.215) (0.23) too few
Μάγνης Magnesian, of Magnesia 1 (1.2) (0.06) (0.16) too few
ἀνοικοδομέω to build up 1 (1.2) (0.05) (0.02) too few
ἀσφάλεια security against stumbling 1 (1.2) (0.453) (1.25) too few
ἔτος a year 1 (1.2) (3.764) (3.64) too few
βοηθός assisting, auxiliary 1 (1.2) (0.182) (0.15) too few
διαμένω to remain by, stand by 1 (1.2) (0.542) (0.23) too few
μεταχειρίζω to take in hand, have in hand, conduct, pursue, treat 1 (1.2) (0.132) (0.14) too few
ἀπρόσμαχος irresistible 1 (1.2) (0.008) (0.0) too few
πρύμνα the hindmost part of a ship, the stern, poop 1 (1.2) (0.097) (0.38) too few
παραμυθία encouragement, exhortation, persuasion 1 (1.2) (0.142) (0.01) too few
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 1 (1.2) (4.073) (1.48) too few
ἄλλως in another way 1 (1.2) (3.069) (1.79) too few
ἄσκησις exercise, practice, training 1 (1.2) (0.186) (0.07) too few
ἀθυμέω to be disheartened, lose heart 1 (1.2) (0.096) (0.2) too few
ἄδηλος not seen 1 (1.2) (0.791) (0.41) too few
παρρησιάζομαι to speak freely, openly, boldly 1 (1.2) (0.07) (0.04) too few
βακτηρία a staff, cane 1 (1.2) (0.093) (0.1) too few
ὁμώνυμος having the same name 1 (1.2) (1.172) (0.07) too few
φρόνησις thought, practical wisdom, purpose 1 (1.2) (0.86) (0.15) too few
ἐναρμόζω to fit 1 (1.2) (0.038) (0.07) too few
σύντονος strained tight 1 (1.2) (0.118) (0.09) too few
προπηλακίζω to bespatter with mud 1 (1.2) (0.034) (0.07) too few
ἐπίκλησις a surname 1 (1.2) (0.151) (0.1) too few
ὑπερφυής overgrown, enormous 1 (1.2) (0.082) (0.07) too few
μελίζω dismember, cut in pieces 1 (1.2) (0.039) (0.04) too few
πόλισμα a city, town 1 (1.2) (0.084) (0.32) too few
κοπιάω to be tired, grow weary 1 (1.2) (0.093) (0.03) too few
ταραχή trouble, disorder, confusion 1 (1.2) (0.397) (0.55) too few
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 1 (1.2) (0.438) (0.35) too few
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 1 (1.2) (0.479) (1.07) too few
ἀποτρέπω to turn away from, dissuade 1 (1.2) (0.175) (0.44) too few
ἐμφράσσω to block up 1 (1.2) (0.042) (0.04) too few
παραθαρσύνω to embolden, cheer on, encourage 1 (1.2) (0.029) (0.06) too few
ψεύστης a liar, cheat 1 (1.2) (0.066) (0.06) too few
ἄπειρος without trial, inexperienced 1 (1.2) (2.444) (0.58) too few
κεραυνός a thunderbolt 1 (1.2) (0.198) (0.44) too few
προδότης a betrayer, traitor 1 (1.2) (0.142) (0.21) too few
πέντε five 1 (1.2) (1.584) (2.13) too few
μνάομαι be mindful of; woo 1 (1.2) (0.048) (0.29) too few
ἐσθίω to eat 1 (1.2) (2.007) (1.91) too few
περαιόω to carry to the opposite side, carry over 1 (1.2) (0.154) (0.46) too few
φαεινός shining, beaming, radiant 1 (1.2) (0.076) (0.77) too few
ἐξισόω to make equal 1 (1.2) (0.047) (0.13) too few
Θρᾷσσα a Thracian woman 1 (1.2) (0.019) (0.01) too few
ἐπιγαμέω to marry besides 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ἐφίζω to set upon 1 (1.2) (0.344) (0.61) too few
πολεμέω to be at war 1 (1.2) (1.096) (2.71) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (1.2) (0.591) (0.51) too few
ἐξαίρω lift up, lift off the earth 1 (1.2) (0.224) (0.23) too few
δαιμόνιον divine being, spirit 1 (1.2) (0.247) (0.16) too few
πλανάω to make to wander, lead wandering about 1 (1.2) (0.819) (0.26) too few
μορία the sacred olives 1 (1.2) (0.098) (0.01) too few
δυσμένεια ill-will, enmity 1 (1.2) (0.059) (0.1) too few
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 1 (1.2) (0.579) (0.43) too few
ὑπόσχεσις an undertaking, engagement, promise 1 (1.2) (0.248) (0.16) too few
πλάτανος plane tree 1 (1.2) (0.056) (0.07) too few
ἐγχαράσσω to engrave upon 1 (1.2) (0.012) (0.01) too few
ἐπιγράφω scratch; (after Homer) inscribe, register 1 (1.2) (0.629) (0.2) too few
συνετός intelligent, sagacious, wise 1 (1.2) (0.25) (0.21) too few
Χάρων Charon 1 (1.2) (0.066) (0.04) too few
γένεσις an origin, source, productive cause 1 (1.2) (4.522) (0.32) too few
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 1 (1.2) (9.012) (0.6) too few
καταμηνύω to point out, make known, indicate 1 (1.2) (0.022) (0.01) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (1.2) (1.852) (2.63) too few
μόνιμος staying in one's place, stable, steadfast 1 (1.2) (0.192) (0.1) too few
δουλόω to make a slave of, enslave 1 (1.2) (0.201) (0.41) too few
διαβοάω to shout out, proclaim, publish 1 (1.2) (0.018) (0.02) too few
ἀδεής without fear, fearless; causing no fear 1 (1.2) (0.207) (0.46) too few
συντραγῳδέω to act tragedy together 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
τροπαῖος of or for rout, defeat; causing rout 1 (1.2) (0.082) (0.19) too few
Κύμη Cyme, Cumae 1 (1.2) (0.027) (0.12) too few
ἄγαμαι to wonder, be astonished 1 (1.2) (0.181) (0.46) too few
νεότης youth 1 (1.2) (0.212) (0.2) too few
ἐφικτός easy to reach, accessible 1 (1.2) (0.026) (0.04) too few
Ἐρετρικός Eretrian 1 (1.2) (0.005) (0.01) too few
χράομαι use, experience 1 (1.2) (5.93) (6.1) too few
ἅτε just as (both pre-and postposed); w. part.: because 1 (1.2) (1.165) (1.55) too few
διαζώννυμι to gird round the middle 1 (1.2) (0.016) (0.04) too few
ἐξαρτάω to hang upon, to make dependent upon 1 (1.2) (0.083) (0.06) too few
τίς who? which? 1 (1.2) (21.895) (15.87) too few
μάχαιρα a large knife 1 (1.2) (0.361) (0.41) too few
ἀπρόθυμος not eager 1 (1.2) (0.008) (0.03) too few
ἀπολαύω to have enjoyment of 1 (1.2) (0.471) (0.24) too few
ἁρπάζω to snatch away, carry off 1 (1.2) (0.507) (0.89) too few
Πυλαγόρας delegate to the Amphictyonic Council at Pylae 1 (1.2) (0.004) (0.01) too few
ἐπισκήπτω to make to lean upon, make a (deathbed) request 1 (1.2) (0.145) (0.11) too few
αὐλή court 1 (1.2) (0.319) (0.83) too few
ὑπεκκλέπτω carry off secretly 1 (1.2) (0.002) (0.0) too few
ὀλιγαρχία an oligarchy, government in the hands of a few families 1 (1.2) (0.097) (0.5) too few
κουφισμός remission 1 (1.2) (0.006) (0.0) too few
συνεῖπον to speak with 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
φιλόφρων kindly minded, kindly, friendly, affable 1 (1.2) (0.053) (0.21) too few
πλούσιος rich, wealthy, opulent 1 (1.2) (0.714) (0.68) too few
ἀγκών the bend of the arm, the elbow 1 (1.2) (0.254) (0.17) too few
ἑξήκοντα sixty 1 (1.2) (0.28) (0.77) too few
φάος light, daylight 1 (1.2) (1.873) (1.34) too few
πρέσβεια old woman 1 (1.2) (0.117) (0.3) too few
ὕποπτος viewed with suspicion or jealousy; suspecting 1 (1.2) (0.129) (0.2) too few
κριτός picked out, chosen 1 (1.2) (0.115) (0.09) too few
καταπλέω to sail down 1 (1.2) (0.132) (0.61) too few
βλασφημία a profane speech 1 (1.2) (0.223) (0.04) too few
παρακρούω to strike aside: to disappoint, mislead 1 (1.2) (0.108) (0.01) too few
ἐπίδειξις a shewing forth, making known 1 (1.2) (0.134) (0.05) too few
ἐραστής a lover 1 (1.2) (0.285) (0.4) too few
ὅρος a boundary, landmark 1 (1.2) (3.953) (1.03) too few
σκιάς any thing serving as a shade, a canopy, pavilion 1 (1.2) (0.05) (0.03) too few
ἐπιγραφή an inscription 1 (1.2) (0.137) (0.17) too few
περικόπτω to cut all round, clip, mutilate 1 (1.2) (0.029) (0.02) too few
διείργω to keep asunder, separate 1 (1.2) (0.052) (0.1) too few
βάλλω to throw 1 (1.2) (1.692) (5.49) too few
γλυκυθυμία sweetness of mind: benevolence 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 1 (1.2) (0.447) (0.92) too few
Ἁλικαρνασσός Halicarnassus 1 (1.2) (0.024) (0.06) too few
συνεπιλαμβάνω take part with 1 (1.2) (0.031) (0.16) too few
πενία poverty, need 1 (1.2) (0.298) (0.27) too few
διαταράσσω to throw into great confusion, confound utterly 1 (1.2) (0.039) (0.1) too few
ὀπώρα the part of the year between the rising of Sirius and of Arcturus 1 (1.2) (0.103) (0.13) too few
φυτεύω to plant 1 (1.2) (0.206) (0.34) too few
προσαμύνω to come to aid 1 (1.2) (0.002) (0.02) too few
Ἀλκμαίων Alcmaeon 1 (1.2) (0.05) (0.1) too few
Ἰωνία Ionia 1 (1.2) (0.139) (0.72) too few
ἀθρόος in crowds 1 (1.2) (1.056) (0.86) too few
δεῖμα fear, affright 1 (1.2) (0.134) (0.34) too few
Πύλαι Thermopylae 1 (1.2) (0.681) (1.47) too few
διανέμω to distribute, apportion 1 (1.2) (0.263) (0.18) too few
κατάρτυσις training, discipline 1 (1.2) (0.001) (0.0) too few
ὧδε in this wise, so, thus 1 (1.2) (1.85) (3.4) too few
ναυαρχίς the ship of the ναύαρχος 1 (1.2) (0.007) (0.04) too few
ὑψόροφος high-roofed, high-ceiled 1 (1.2) (0.006) (0.07) too few
Κιλικία Cilicia 1 (1.2) (0.17) (0.21) too few
ἀργύρεος silver, of silver 1 (1.2) (0.274) (0.63) too few
βραχύς short 1 (1.2) (2.311) (2.66) too few
ὀχέω to uphold, sustain, endure 1 (1.2) (0.121) (0.11) too few
Λάμψακος Lampsacus 1 (1.2) (0.05) (0.18) too few
τραγῳδέω to act a tragedy 1 (1.2) (0.034) (0.04) too few
καταβάλλω to throw down, overthrow 1 (1.2) (0.442) (0.58) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (1.2) (2.405) (1.71) too few
τοιόσδε such a 1 (1.2) (1.889) (3.54) too few
Ἄργος Argos 1 (1.2) (0.281) (1.57) too few
προσοφλισκάνω to owe besides, to incur besides 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 1 (1.2) (1.211) (0.37) too few
ἄψαυστος untouched, not to be touched, sacred 1 (1.2) (0.013) (0.03) too few
Λυδία Lydia 1 (1.2) (0.053) (0.15) too few
ἔπειμι2 (go) come upon, approach, attack 1 (1.2) (0.827) (1.95) too few
βασιλεία a kingdom, dominion 1 (1.2) (2.877) (2.08) too few
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 1 (1.2) (1.028) (0.87) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (1.2) (2.795) (1.68) too few
ταπεινός low 1 (1.2) (0.507) (0.28) too few
χεῖλος lip 1 (1.2) (0.395) (0.41) too few
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 1 (1.2) (0.403) (0.35) too few
πρεσβεία age, seniority; embassy 1 (1.2) (0.238) (0.58) too few
ἄπρακτος doing nothing, ineffectual, unprofitable 1 (1.2) (0.166) (0.39) too few
ὄλεθρος ruin, destruction, death 1 (1.2) (0.352) (0.9) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (1.2) (0.514) (1.01) too few
ἀντεπιχειρέω to attack in turn 1 (1.2) (0.004) (0.0) too few
δημοκρατία democracy, popular government 1 (1.2) (0.168) (0.55) too few
δημηγορέω to speak in the assembly 1 (1.2) (0.083) (0.02) too few
θεία one’s father’s or mother’s sister, aunt 1 (1.2) (0.576) (0.07) too few
διαιτάω act. to treat; to arbitrate; mid. to live (a certain way) 1 (1.2) (0.261) (0.22) too few
ὑφηγέομαι to go just before, to guide, lead 1 (1.2) (0.082) (0.06) too few
ἀμαυρός dimly seen, dim, faint, baffling sight 1 (1.2) (0.055) (0.05) too few
ἐνιαυτός year 1 (1.2) (0.848) (1.0) too few
ὀκνηρός shrinking, hesitating, backward, unready, timid 1 (1.2) (0.048) (0.04) too few
παπταίνω to look earnestly, gaze 1 (1.2) (0.028) (0.32) too few
ἀποκήρυξις public renunciation 1 (1.2) (0.021) (0.0) too few
ἅμιλλα a contest for superiority, a conflict 1 (1.2) (0.076) (0.18) too few
πρόσωπον the face, visage, countenance 1 (1.2) (1.94) (0.95) too few
ἐργάζομαι to work, labour 1 (1.2) (2.772) (1.58) too few
ἐνάλιος in, on, of the sea 1 (1.2) (0.037) (0.13) too few
ἀποπειράομαι to make trial, essay 1 (1.2) (0.088) (0.19) too few
πραότης mildness, gentleness 1 (1.2) (0.147) (0.13) too few
Πίνδαρος Pindar 1 (1.2) (0.3) (0.04) too few
Εὐτέρπη the Well-pleasing 1 (1.2) (0.004) (0.01) too few
κατανοέω to observe well, to understand 1 (1.2) (0.416) (0.32) too few
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 1 (1.2) (0.971) (0.48) too few
οἶνος wine 1 (1.2) (2.867) (2.0) too few
Μεγαρίς Megarian (territory, ship) 1 (1.2) (0.014) (0.07) too few
ὑποψία suspicion, jealousy 1 (1.2) (0.196) (0.31) too few
ἀκοντίζω to hurl a javelin 1 (1.2) (0.128) (0.4) too few
διαρρίπτω to cast 1 (1.2) (0.036) (0.09) too few
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress 1 (1.2) (0.344) (0.41) too few
παίδευσις education, a system of education 1 (1.2) (0.096) (0.1) too few
δεινόω to make terrible: to exaggerate 1 (1.2) (0.026) (0.04) too few
μέτριος within measure 1 (1.2) (1.299) (0.8) too few
πόσις a husband, spouse, mate 1 (1.2) (0.313) (1.06) too few
σοφιστής a master of one's craft 1 (1.2) (0.559) (0.21) too few
περιφράσσω to fence all round 1 (1.2) (0.017) (0.02) too few
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 1 (1.2) (0.879) (1.29) too few
συντρέχω to run together so as to meet, to encounter 1 (1.2) (0.276) (0.3) too few
ἀνώμαλος uneven, irregular 1 (1.2) (0.362) (0.04) too few
ἄψυχος lifeless, inanimate 1 (1.2) (0.583) (0.04) too few
ἐπανορθόω to set up again, restore 1 (1.2) (0.156) (0.1) too few
ἁρμάμαξα a covered carriage 1 (1.2) (0.028) (0.04) too few
ὀρθός straight 1 (1.2) (3.685) (3.67) too few
διορισμός division, distinction 1 (1.2) (0.273) (0.01) too few
Ἀμμώνιος2 Ammonius, pr. n. 1 (1.2) (0.145) (0.01) too few
ἀμπεχόνη a fine robe 1 (1.2) (0.019) (0.01) too few
φωράω to search after a thief, detect, discover 1 (1.2) (0.147) (0.07) too few
ἐνδείκνυμι to mark, point out 1 (1.2) (1.1) (0.32) too few
νεώτερος younger 1 (1.2) (0.506) (0.73) too few
φωνέω to produce a sound 1 (1.2) (0.617) (1.7) too few
συγχωρέω to come together, meet 1 (1.2) (1.25) (1.24) too few
πάντως altogether; 1 (1.2) (2.955) (0.78) too few
ἀποπέμπω to send off 1 (1.2) (0.347) (1.56) too few
νέφος a cloud, mass 1 (1.2) (0.576) (0.62) too few
ἐμβιβάζω to set in 1 (1.2) (0.048) (0.09) too few
ἐγγράφω to mark in 1 (1.2) (0.277) (0.1) too few
Ἰάλυσος Ialysus (f., the city; m., the hero) 1 (1.2) (0.002) (0.01) too few
ὁμιλέω to be in company with, consort with 1 (1.2) (0.413) (0.64) too few
σύστασις a putting together, composition 1 (1.2) (0.753) (0.39) too few
Μυόεις Myous 1 (1.2) (0.008) (0.04) too few
διαπέτομαι fly through 1 (1.2) (0.011) (0.05) too few
προσανέρπω to creep up to 1 (1.2) (0.0) (0.0) too few
σιωπή silence 1 (1.2) (0.238) (0.35) too few
ἀχάριστος ungracious, unpleasant, unpleasing 1 (1.2) (0.079) (0.1) too few
ἐγκέφαλος that which is within the head, the brain 1 (1.2) (0.9) (0.12) too few
ἐπίσημος having a mark on 1 (1.2) (0.187) (0.1) too few
ἐπιθειάζω to call upon in the name of the gods, to adjure, conjure 1 (1.2) (0.013) (0.01) too few
διαπέμπω to send off in different directions, send to and fro, send about 1 (1.2) (0.2) (0.83) too few
πλάγιος placed sideways, slanting, aslant 1 (1.2) (0.211) (0.14) too few
ἔμπορος one who goes on shipboard as a passenger 1 (1.2) (0.209) (0.21) too few
προσιστορέω to narrate besides 1 (1.2) (0.003) (0.01) too few
Δωδωναῖος of Dodona 1 (1.2) (0.01) (0.04) too few
καρχήσιον a drinking-cup 1 (1.2) (0.02) (0.01) too few
Νικομήδης Nicomedes 1 (1.2) (0.063) (0.04) too few
παίζω to play like a child, to sport, play 1 (1.2) (0.329) (0.57) too few
ἀπολαμβάνω to take away, receive one’s due, cut off 1 (1.2) (0.609) (0.61) too few
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 (1.2) (63.859) (4.86) too few
μικρολογία meanness, stinginess 1 (1.2) (0.028) (0.03) too few
ἀντιστρατηγέω to be Propraetor 1 (1.2) (0.004) (0.01) too few
πραγματεύομαι to busy oneself, take trouble 1 (1.2) (0.237) (0.15) too few
Ἐλευσίς Eleusis, an old city of Attica 1 (1.2) (0.082) (0.21) too few
Αἰσχύλος Aeschylus 1 (1.2) (0.131) (0.28) too few
πανταχοῦ everywhere 1 (1.2) (0.926) (0.27) too few
αὐτόθι on the spot 1 (1.2) (0.397) (0.86) too few
ναυβάτης a seaman, sea-going 1 (1.2) (0.011) (0.06) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (1.2) (0.326) (0.32) too few
ἀποχωρέω to go from 1 (1.2) (0.348) (0.96) too few
ἀπάγχω to strangle, throttle 1 (1.2) (0.034) (0.07) too few
ἀκτή headland, foreland, promontory 1 (1.2) (0.166) (0.8) too few
ζῷον a living being, animal 1 (1.2) (8.115) (0.7) too few
δύο two 1 (1.2) (1.685) (2.28) too few
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 1 (1.2) (1.077) (0.46) too few
αἴτησις a request, demand 1 (1.2) (0.144) (0.04) too few
λαοφόρος bearing people 1 (1.2) (0.068) (0.01) too few
λευκός light, bright, clear 1 (1.2) (4.248) (1.14) too few
ναυαρχέω to command a fleet 1 (1.2) (0.013) (0.03) too few
διακελεύομαι to exhort, give orders, direct 1 (1.2) (0.053) (0.17) too few
συνηγορία advocacy of anotherʼs cause 1 (1.2) (0.029) (0.0) too few
εὐμενής well-disposed, kindly 1 (1.2) (0.148) (0.18) too few
ἐμπίμπλημι fill quite full 1 (1.2) (0.382) (0.47) too few
ὑδροφόρος carrying water 1 (1.2) (0.006) (0.01) too few
ὕστερος latter, last 1 (1.2) (1.506) (1.39) too few
εἰκάζω to make like to, represent by a likeness, portray 1 (1.2) (0.328) (0.54) too few
Ἡράκλειος of Hercules 1 (1.2) (0.218) (0.38) too few
συνεκπέμπω to send out together 1 (1.2) (0.011) (0.01) too few
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 1 (1.2) (0.247) (0.07) too few
στρῶμα anything spread 1 (1.2) (0.053) (0.07) too few
ἀπαρχή the beginning of a sacrifice, the primal offering 1 (1.2) (0.227) (0.07) too few
ῥήτωρ a public speaker, pleader 1 (1.2) (0.476) (0.15) too few
φρήν the midriff; heart, mind 1 (1.2) (0.791) (3.96) too few
φιλοθύτης fond of sacrifices 1 (1.2) (0.003) (0.0) too few
μειρακιώδης becoming a youth, youthful 1 (1.2) (0.02) (0.07) too few
πάππος a grandfather 1 (1.2) (0.148) (0.13) too few
μνῆμα a memorial, remembrance, record 1 (1.2) (0.262) (0.1) too few
διάβροχος very wet, moist 1 (1.2) (0.032) (0.03) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (1.2) (0.607) (0.59) too few
πίστις trust, belief; pledge, security 1 (1.2) (3.054) (1.94) too few
σκώπτω to hoot, mock, jeer, scoff at 1 (1.2) (0.098) (0.12) too few
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 1 (1.2) (0.477) (0.49) too few
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 1 (1.2) (0.902) (0.46) too few
πάτριος of one’s father, ancestral, native 1 (1.2) (0.383) (0.61) too few
Κύπρος Cyprus 1 (1.2) (0.215) (0.46) too few
ἰδιώτης a private person, an individual 1 (1.2) (0.552) (0.61) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (1.2) (0.303) (0.41) too few
ἀποτολμάω to make a bold venture 1 (1.2) (0.023) (0.02) too few
ἀναπέμπω to send up 1 (1.2) (0.151) (0.07) too few
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 1 (1.2) (0.878) (3.11) too few
δημαγωγέω to lead the people 1 (1.2) (0.022) (0.02) too few
παιδεύω to bring up 1 (1.2) (0.727) (0.59) too few
ἐλεγεῖον a distich consisting of hexameter and pentameter, the metre of the elegy 1 (1.2) (0.042) (0.02) too few
αἰνίσσομαι to speak in riddles 1 (1.2) (0.381) (0.1) too few
ἀνάσσω to be lord, master, owner, to rule, in 1 (1.2) (0.223) (0.98) too few
ἀπόρρητος forbidden, secret 1 (1.2) (0.389) (0.18) too few
κατήφεια dejection, sorrow, shame 1 (1.2) (0.038) (0.05) too few
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 (1.2) (0.559) (0.74) too few
σύντροφος brought up together with 1 (1.2) (0.069) (0.12) too few
μνησικακέω to remember wrongs done one, remember past injuries 1 (1.2) (0.04) (0.08) too few
Ἐρετριεύς citizen of Eretria 1 (1.2) (0.038) (0.22) too few
ἐπιστάτης one who stands near 1 (1.2) (0.088) (0.13) too few
εὔκαιρος well-timed, in season, seasonable 1 (1.2) (0.145) (0.35) too few
ἐκπάλλω to shake out 1 (1.2) (0.01) (0.01) too few
ὅμορος having the same borders with, marching with, bordering on 1 (1.2) (0.128) (0.29) too few
πρόκειμαι to be set before one 1 (1.2) (2.544) (1.2) too few
ἀξία the worth 1 (1.2) (0.225) (0.1) too few
ἐπίσταμαι to know 1 (1.2) (1.308) (1.44) too few
Φρύνιχος Phrynichus 1 (1.2) (0.057) (0.17) too few
ἀκρίβεια exactness, minute accuracy, precision 1 (1.2) (0.375) (0.17) too few
ἀναπετάννυμι to spread out, unfold, unfurl 2 (2.4) (0.1) (0.11)
ἐπικηρύσσω to announce by proclamation 2 (2.4) (0.017) (0.04)
στεῖνος a narrow, strait, confined space 2 (2.4) (0.021) (0.15)
ἥκω to have come, be present, be here 2 (2.4) (2.341) (4.29)
καρπόω to bear fruit 2 (2.4) (0.265) (0.27)
μαλακός soft 2 (2.4) (0.963) (0.55)
ἀποτρίβω to wear out 2 (2.4) (0.042) (0.14)
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 2 (2.4) (5.786) (1.93)
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 2 (2.4) (0.35) (0.35)
Ἀναξαγόρας Anaxagoras 2 (2.4) (0.326) (0.09)
ἐξοστρακισμός banishment by ostracism 2 (2.4) (0.002) (0.01)
ἁρμόζω to fit together, join 2 (2.4) (1.185) (1.18)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (2.4) (6.8) (5.5)
ἐπάγω to bring on 2 (2.4) (2.387) (0.82)
Θεόφραστος Theophrastus 2 (2.4) (0.243) (0.04)
ἄνωθεν from above, from on high 2 (2.4) (1.358) (0.37)
Λύσανδρος Lysander 2 (2.4) (0.105) (0.01)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 2 (2.4) (1.54) (1.61)
ἐπιλήθω to cause to forget 2 (2.4) (0.221) (0.17)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 2 (2.4) (5.806) (1.8)
αὐλαία curtain 2 (2.4) (0.01) (0.01)
ἐπιστρέφω to turn about, turn round 2 (2.4) (0.677) (0.24)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 2 (2.4) (0.865) (1.06)
δωρεά a gift, present 2 (2.4) (0.563) (0.54)
ἀφίημι to send forth, discharge 2 (2.4) (2.477) (2.96)
κίδαρις Persian head-dress, tiara 2 (2.4) (0.011) (0.0) too few
πῶλος a foal, young horse 2 (2.4) (0.147) (0.13)
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 2 (2.4) (0.472) (0.18)
λέων a lion 2 (2.4) (0.675) (0.88)
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 2 (2.4) (8.778) (7.86)
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 2 (2.4) (0.651) (0.8)
βουλή will, determination; council, senate 2 (2.4) (1.357) (1.49)
ναύαρχος the commander of a fleet, an admiral 2 (2.4) (0.085) (0.4)
ναυάγιον a piece of wreck 2 (2.4) (0.065) (0.18)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (2.4) (2.333) (3.87)
ἄστυ a city, town 2 (2.4) (0.481) (2.23)
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 2 (2.4) (0.311) (0.2)
ἧσσα a defeat, discomfiture 2 (2.4) (0.208) (0.16)
διατελέω to bring quite to an end, accomplish 2 (2.4) (0.457) (0.41)
ἔνδοξος held in esteem 2 (2.4) (0.746) (0.16)
ἐντός within, inside 2 (2.4) (1.347) (1.45)
δεξιόομαι to greet with the right hand, welcome, greet 2 (2.4) (0.253) (0.26)
στενόω to straiten 2 (2.4) (0.062) (0.15)
Μαραθών Marathon 2 (2.4) (0.076) (0.25)
προκινδυνεύω to run risk before 2 (2.4) (0.038) (0.19)
φυγάς one who flees, exile, fugitive 2 (2.4) (0.222) (0.82)
συμπείθω to win by persuasion 2 (2.4) (0.025) (0.01)
Κέως Ceos 2 (2.4) (0.036) (0.08)
ὁπλίτης heavy-armed, armed 2 (2.4) (0.409) (2.1)
παντοδαπός of every kind, of all sorts, manifold 2 (2.4) (0.32) (0.49)
ἄρα particle: 'so' 2 (2.4) (11.074) (20.24)
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 2 (2.4) (0.158) (0.26)
τύραννος an absolute sovereign 2 (2.4) (0.898) (1.54)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 2 (2.4) (1.523) (2.38)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (2.4) (12.618) (6.1)
καθεύδω to lie down to sleep, sleep 2 (2.4) (0.492) (0.37)
ἀπαντάω to meet 2 (2.4) (0.895) (0.92)
καταβοάω to cry down, cry out against 2 (2.4) (0.046) (0.04)
προστάσσω to order 2 (2.4) (1.223) (1.25)
ἀσχολία an occupation, business, want of leisure 2 (2.4) (0.105) (0.09)
παρίστημι to make to stand 2 (2.4) (1.412) (1.77)
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 2 (2.4) (0.902) (0.25)
μηχανή an instrument, machine 2 (2.4) (0.37) (0.68)
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 2 (2.4) (0.333) (0.7)
βέλτιστος best 2 (2.4) (0.48) (0.78)
κρέας flesh, meat, a piece of meat 2 (2.4) (0.542) (0.82)
χείρων worse, meaner, inferior 2 (2.4) (1.4) (1.07)
διακούω to hear through, hear out 2 (2.4) (0.057) (0.52)
ἑκών willing, of free will, readily 2 (2.4) (0.801) (1.21)
πολιτεύω to live as a citizen 2 (2.4) (0.349) (0.44)
σός your 2 (2.4) (6.214) (12.92)
προσδοκάω to expect 2 (2.4) (0.539) (0.43)
πνεῦμα a blowing 2 (2.4) (5.838) (0.58)
ἐξάπτω to fasten from 2 (2.4) (0.187) (0.12)
εἶμι come, go 2 (2.4) (7.276) (13.3)
ἕπομαι follow 2 (2.4) (4.068) (4.18)
ἀπαγγέλλω to bring tidings, report, announce 2 (2.4) (0.748) (0.91)
λιμήν a harbour, haven, creek 2 (2.4) (0.478) (1.59)
φῖλος [> φιλία friendship] 2 (2.4) (0.22) (0.48)
ἱκέτης one who comes to seek protection, a suppliant 2 (2.4) (0.161) (0.57)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 2 (2.4) (1.228) (1.54)
ἐμπίπτω to fall in 2 (2.4) (1.012) (1.33)
τόλμα courage, to undertake 2 (2.4) (0.287) (1.02)
Μολοσσός Molossian 2 (2.4) (0.027) (0.06)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (2.4) (2.976) (2.93)
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 2 (2.4) (0.78) (1.22)
καταπραύνω to soften down, appease 2 (2.4) (0.012) (0.03)
ἔντευξις a lighting upon, meeting with, converse, intercourse 2 (2.4) (0.092) (0.4)
μεστός full, filled, filled full 2 (2.4) (0.408) (0.38)
καθοράω (to look down); to observe 2 (2.4) (0.423) (0.89)
κρύφα without the knowledge of 2 (2.4) (0.09) (0.2)
κρηπίς a half-boot 2 (2.4) (0.076) (0.1)
ὅμοιος like, resembling 2 (2.4) (10.645) (5.05)
ζεῦγμα that which is used for joining, a band, bond 2 (2.4) (0.02) (0.04)
σπεύδω to set a-going, to urge on, hasten, quicken 2 (2.4) (0.679) (1.3)
καταλείπω to leave behind 2 (2.4) (1.869) (2.45)
Λυσίμαχος Lysimachus 2 (2.4) (0.097) (0.1)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 2 (2.4) (1.583) (2.13)
Ἑλληνίς Greek (fem. of Ἕλλην) 2 (2.4) (0.096) (0.46)
ἀνά up, upon 2 (2.4) (4.693) (6.06)
θύω to sacrifice 2 (2.4) (1.161) (2.11)
τριήραρχος the captain of a trireme 2 (2.4) (0.053) (0.19)
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 2 (2.4) (0.353) (0.55)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 2 (2.4) (0.761) (0.93)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 2 (2.4) (0.518) (0.36)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 2 (2.4) (3.717) (4.75)
ἐπιστολή a message, command, commission 2 (2.4) (1.043) (0.6)
δεινότης terribleness 2 (2.4) (0.096) (0.07)
ἐπιτήδευμα a pursuit, business, practice 2 (2.4) (0.339) (0.53)
ἀτρέμα without trembling, without motion 2 (2.4) (0.104) (0.17)
νεκρός a dead body, corpse 2 (2.4) (1.591) (2.21)
θαρσέω to be of good courage, take courage 2 (2.4) (0.946) (1.63)
εἴσω to within, into 2 (2.4) (1.02) (1.34)
φυγή flight 2 (2.4) (0.734) (1.17)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 2 (2.4) (1.478) (0.97)
δέχομαι to take, accept, receive 2 (2.4) (3.295) (3.91)
ἀναχωρέω to go back 2 (2.4) (0.575) (1.94)
τρέπω to turn 2 (2.4) (1.263) (3.2)
στήλη a block of stone 2 (2.4) (0.255) (0.74)
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 2 (2.4) (0.393) (0.35)
Κυνόσαργες Cynosarges 2 (2.4) (0.007) (0.01)
πλάσσω to form, mould, shape 2 (2.4) (0.443) (0.3)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 2 (2.4) (0.764) (0.83)
ᾆσμα a song, a lyric ode 2 (2.4) (0.139) (0.04)
καθό in so far as, according as 2 (2.4) (1.993) (2.46)
κατέρχομαι to go down from; return from exile 2 (2.4) (0.435) (0.61)
ναύτης a sailor, seaman; a fellow sailor 2 (2.4) (0.158) (0.52)
κίθαρις cithara, lyre 2 (2.4) (0.014) (0.06)
λείψανον a piece left, wreck, remnant, relic 2 (2.4) (0.17) (0.01)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 2 (2.4) (4.463) (2.35)
ἐκτός outside 2 (2.4) (1.394) (1.48)
Ὀλυμπία Olympia 2 (2.4) (0.23) (0.38)
σῆμα a sign, mark, token 2 (2.4) (0.119) (0.69)
πληρόω to make full 2 (2.4) (1.781) (0.98)
ἀτιμία dishonour, disgrace 2 (2.4) (0.205) (0.13)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 2 (2.4) (1.151) (0.61)
κολούω to cut short, dock, curtail 2 (2.4) (0.016) (0.09)
ψυχή breath, soul 2 (2.4) (11.437) (4.29)
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 2 (2.4) (0.217) (0.47)
νεανίσκος a youth 2 (2.4) (0.436) (0.77)
ἀπειλέω [to force back] 2 (2.4) (0.364) (0.42)
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 2 (2.4) (1.068) (0.71)
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 2 (2.4) (0.974) (0.24)
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 2 (2.4) (0.845) (1.03)
κατακλείω to shut in, enclose 2 (2.4) (0.1) (0.15)
θάνατος death 2 (2.4) (3.384) (2.71)
ἰσότης equality 2 (2.4) (0.289) (0.03)
καταφεύγω to flee for refuge 2 (2.4) (0.333) (0.69)
Κεῖος from the island of Ceos 2 (2.4) (0.024) (0.06)
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 2 (2.4) (0.516) (0.74)
δεύτερος second 2 (2.4) (6.183) (3.08)
ἐξίημι to send out, let 2 (2.4) (0.311) (0.69)
καταψεύδομαι to tell lies against, speak falsely of 2 (2.4) (0.091) (0.07)
κατέχω to hold fast 2 (2.4) (1.923) (2.47)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 2 (2.4) (6.249) (14.54)
στρατηγία the office, dignity 2 (2.4) (0.142) (0.32)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 2 (2.4) (0.897) (3.1)
μέσος middle, in the middle 2 (2.4) (6.769) (4.18)
ἐκεῖθεν from that place, thence 2 (2.4) (1.247) (0.72)
ἀνάθημα a votive offering set up 2 (2.4) (0.247) (0.38)
ἀλείφω to anoint with oil, oil 2 (2.4) (0.141) (0.16)
ἐξάγω to lead out 2 (2.4) (0.513) (1.31)
ἀλκή strength 2 (2.4) (0.19) (0.95)
ἡλικία time of life, age 2 (2.4) (1.229) (1.25)
καταστασιάζω to form a counter-party in the state 2 (2.4) (0.006) (0.01)
παραλλάσσω to make things alternate, to transpose 2 (2.4) (0.152) (0.2)
συντάσσω to put in order together 2 (2.4) (0.625) (0.97)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 2 (2.4) (0.255) (0.07)
ὑπερβάλλω to throw over 2 (2.4) (0.763) (0.8)
θύρα a door 2 (2.4) (0.919) (1.74)
Λέσβιος Lesbian, of Lesbos 2 (2.4) (0.066) (0.27)
πολιορκέω to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege 2 (2.4) (0.595) (2.02)
πατάσσω to beat, knock 2 (2.4) (0.279) (0.17)
χρηματίζω to negotiate, transact business, have dealings 2 (2.4) (0.29) (0.3)
ὁρμάω to set in motion, urge 2 (2.4) (1.424) (4.39)
διδάσκαλος a teacher, master 2 (2.4) (1.058) (0.31)
Πισίδαι Pisidians 2 (2.4) (0.026) (0.06)
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 2 (2.4) (0.698) (2.34)
ἀναπλέω to sail up, to go up stream 2 (2.4) (0.05) (0.27)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 2 (2.4) (2.863) (2.91)
ἐμπίμπρημι to kindle, burn, set on fire 2 (2.4) (0.287) (0.75)
ὄναρ a dream, vision in sleep 2 (2.4) (0.229) (0.27)
κωμικός of or for comedy, comic 2 (2.4) (0.115) (0.04)
στόμα the mouth 2 (2.4) (2.111) (1.83)
παρασκευή preparation 2 (2.4) (0.495) (1.97)
ἐκμανθάνω to learn thoroughly 2 (2.4) (0.144) (0.3)
Ἑλλήσποντος the Hellespont 2 (2.4) (0.185) (1.09)
φυσικός natural, native 2 (2.4) (3.328) (0.1)
Αἴγινα Aegina 2 (2.4) (0.15) (0.54)
δράκων dragon, serpent 2 (2.4) (0.306) (0.26)
ποιητής one who makes, a maker 2 (2.4) (1.39) (1.28)
προσδοκέω to be thought besides 2 (2.4) (0.145) (0.1)
ἀμύνω to keep off, ward off 2 (2.4) (0.641) (2.44)
λαμπρότης brilliancy, splendour 2 (2.4) (0.137) (0.09)
τέλος the fulfilment 2 (2.4) (4.234) (3.89)
σοφία skill 2 (2.4) (1.979) (0.86)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 2 (2.4) (3.117) (19.2)
φθονέω to bear ill-will 2 (2.4) (0.261) (0.5)
παρίημι to pass over, let go, relax, yield, allow 2 (2.4) (0.721) (1.13)
μάντις one who divines, a seer, prophet 2 (2.4) (0.344) (0.86)
ἐλευθέριος speaking or acting like a free man 2 (2.4) (0.174) (0.07)
νόος mind, perception 2 (2.4) (5.507) (3.33)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 2 (2.4) (0.871) (0.18)
διαπεράω to go over 2 (2.4) (0.109) (0.06)
παραπλέω to sail by 2 (2.4) (0.132) (0.65)
μάντευμα an oracle 2 (2.4) (0.053) (0.07)
Τροιζήν Troezen 2 (2.4) (0.054) (0.18)
περιπλέω to sail 2 (2.4) (0.079) (0.5)
θύω2 rage, seethe 2 (2.4) (1.097) (2.0)
κύκλωσις a surrounding 2 (2.4) (0.014) (0.04)
ἐξίστημι to put out of its place, to change 2 (2.4) (0.482) (0.23)
παραλαμβάνω to receive from 2 (2.4) (1.745) (2.14)
βασιλικός royal, kingly 2 (2.4) (0.97) (0.55)
ἐπιφανής coming to light, appearing; remarkable, distinguished 2 (2.4) (0.431) (1.04)
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 2 (2.4) (0.902) (2.89)
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 2 (2.4) (0.664) (0.57)
γέφυρα a dyke, dam 2 (2.4) (0.173) (0.75)
ἐξαγγέλλω to send out 2 (2.4) (0.126) (0.36)
ἀστεῖος of the town 2 (2.4) (0.144) (0.05)
ἄρτος bread, loaf of bread 2 (2.4) (1.04) (0.41)
πήγνυμι to make fast 2 (2.4) (0.947) (0.74)
διαγωνίζομαι to contend, struggle 2 (2.4) (0.052) (0.22)
τοσοῦτος so large, so tall 2 (2.4) (5.396) (4.83)
τριάκοντα thirty 2 (2.4) (0.734) (1.53)
αὖθις back, back again 2 (2.4) (2.732) (4.52)
παραιτέομαι to beg from 2 (2.4) (0.401) (0.4)
ἡσυχία stillness, rest, quiet 2 (2.4) (0.58) (1.14)
Μαρδόνιος Mardonius 2 (2.4) (0.079) (0.91)
Εὐρώπη Europa, Europe 2 (2.4) (0.254) (1.02)
δόρυ tree, plank, spear 2 (2.4) (0.623) (3.05)
πέριξ round about, all round 2 (2.4) (0.246) (0.42)
ἐπιφέρω to bring, put 2 (2.4) (1.459) (1.02)
ἀναδίδωμι to hold up and give 2 (2.4) (0.169) (0.15)
ἀφανής unseen, invisible, viewless 2 (2.4) (0.519) (0.37)
Βοιωτία Boeotia 2 (2.4) (0.122) (0.46)
καιρός time; the right moment, opportunity 2 (2.4) (4.163) (8.09)
ἱκεσία the prayer of a suppliant 2 (2.4) (0.059) (0.01)
εἰσάγω to lead in 2 (2.4) (1.077) (0.92)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 2 (2.4) (0.984) (0.97)
πέλαγος the sea 2 (2.4) (0.385) (1.11)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 2 (2.4) (1.674) (2.01)
ὀφείλω to owe, have to pay 2 (2.4) (1.063) (1.21)
καταυλίζομαι to be under shelter of a hall, house, tent 2 (2.4) (0.004) (0.01)
Πελοποννήσιος Peloponnesian (of people) 2 (2.4) (0.234) (2.51)
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle 2 (2.4) (0.381) (0.43)
κατηγορία an accusation, charge 2 (2.4) (1.705) (0.35)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 2 (2.4) (0.635) (0.78)
αἰτία a charge, accusation 2 (2.4) (5.906) (2.88)
Ἑστία Vesta 2 (2.4) (0.178) (0.29)
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 2 (2.4) (0.885) (1.58)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 2 (2.4) (1.017) (0.5)
Ἀριστοβούλη Aristobule 2 (2.4) (0.001) (0.0) too few
παύω to make to cease 2 (2.4) (1.958) (2.55)
παιδαγωγός a boy-ward; 2 (2.4) (0.18) (0.06)
χρή it is fated, necessary 2 (2.4) (6.22) (4.12)
τύχη (good) fortune, luck, chance 2 (2.4) (1.898) (2.33)
Σερίφιος of Seriphus 2 (2.4) (0.006) (0.04)
σύνεσις comprehension, understanding 2 (2.4) (0.458) (0.2)
ἐπισκοπέω to look upon 2 (2.4) (1.347) (0.48)
ἑορτή a feast 2 (2.4) (0.773) (0.75)
μηχανάομαι to prepare, make ready 2 (2.4) (0.312) (0.77)
Ζεύς Zeus 2 (2.4) (4.739) (12.03)
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 2 (2.4) (0.65) (0.77)
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 2 (2.4) (0.15) (0.22)
θυσία burnt offering, sacrifice 2 (2.4) (1.141) (0.81)
ἅπας quite all, the whole 2 (2.4) (10.904) (7.0)
μονόω to make single 2 (2.4) (0.304) (0.24)
διαφορά difference, distinction 2 (2.4) (4.404) (1.25)
κριτής a decider, judge, umpire 2 (2.4) (0.321) (0.2)
κρύπτω to hide, cover, cloak 2 (2.4) (0.752) (0.83)
τειχίζω to build a wall 2 (2.4) (0.114) (0.58)
ἀποκτείνω to kill, slay 2 (2.4) (1.322) (2.39)
τριηρίτης a trireme-man 2 (2.4) (0.003) (0.02)
ἐνίστημι to put, set, place in 2 (2.4) (0.778) (1.23)
αἰγιαλός the sea-shore, beach, strand 2 (2.4) (0.127) (0.37)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 2 (2.4) (7.784) (7.56)
μελετάω to care for, attend to 2 (2.4) (0.319) (0.23)
παιδεία the rearing of a child 2 (2.4) (0.557) (0.35)
ὀγδοήκοντα eighty 2 (2.4) (0.167) (0.41)
Σάρδεις Sardes 2 (2.4) (0.139) (1.07)
Περικλῆς Pericles 2 (2.4) (0.168) (1.09)
Ἴωνες Ionians 2 (2.4) (0.301) (1.79)
περιβάλλω to throw round 2 (2.4) (0.519) (0.64)
μέρος a part, share 2 (2.4) (11.449) (6.76)
ἐρίζω to strive, wrangle, quarrel 2 (2.4) (0.13) (0.41)
ἀγωνιστής competitor in the games, combatant 2 (2.4) (0.058) (0.03)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 2 (2.4) (1.082) (1.41)
Νεάνθης Neanthes 2 (2.4) (0.009) (0.0) too few
βοήθεια help, aid, rescue, support 2 (2.4) (0.479) (0.89)
ἀξιόμαχος a match for 2 (2.4) (0.069) (0.11)
ἀναφέρω to bring up, bring back 2 (2.4) (1.069) (0.69)
πονηρός toilsome, painful, grievous 2 (2.4) (1.795) (0.65)