Scholia in Homerum, Scholia in Odysseam

Word List

urn:cts:greekLit:tlg5026.tlg007.First1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

9,451 lemmas; 165,387 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἐπιτηδευτής one who practises 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
κλύμενος famous 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
τριχορρυής shedding the hair. 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
προδιήγησις a detailing beforehand 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
γλάφω to scrape up 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
Κυκλώπειος Cyclopean 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
τυλίσσω to twist up: to bend 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
πινόομαι to be rusted 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
πασσαλόω furnish with pegs 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
χρυσοχοϊκός of or for a goldsmith 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἤπειρόνδε to the mainland 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
περιορισμός a limitation 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἐντυπή plan, scheme 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
τοξόκλυτος famed for archery 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἄππας religious official 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
δυσπροσπέλαστος hard to get at 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
νηφαλέος sanely 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἠλύγη a shadow, shade 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἄγωνος without angle 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
μίστυλλον piece of meat 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
Αἶπυ Aepy, city of Elis 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
μισόξενος hostile to strangers 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἀμοιβεύς exchanger 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ποταμόχωστος deposited by a river 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
δήξ worm in wood 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
φίλυπνος loving slecp 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἀστερίσκος little star 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
Γαιήιος son of Earth 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ὀκτάπους eight-footed 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
κακοπαθητικός miserable 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
σχολεῖον school 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
εὐάροτος well-ploughed 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἀναρροφέω gulp down 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἐγερτέος one must raise 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
κόρημα a besom, broom 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
καλαμινθώδης full of mint 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ζωάγριος for saving life 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἀντίσιγμα sigma reversed 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
κάπος breath 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
κλύμενον honeysuckle, Loniceraetrusca 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
περιέρρω wander about 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
προστῷον a portico 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
πεντηκόσιοι five hundred 1 (0.1) (0.0) (0.0) too few
ἀλαωτύς a blinding 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἀκρόνεως Acroneus 2 (0.1) (0.001) (0.01)
λαχή allotment 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
εὔστρεπτος well-twisted 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
δακρυπλώω to swim with tears 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ὑπερτερία the upper part 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἐτεόκρητες true Cretans, of the old stock 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀπήωρος high in air 2 (0.1) (0.001) (0.01)
διειδής transparent, clear 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
λόχονδε to ambush, for an ambuscade 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιήρανος pleasing, acceptable 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑποδράω serve 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
σκοτομήνιος dark and moonless 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀγριόφωνος with wild rough voice 2 (0.1) (0.001) (0.01)
λιθάριον stone 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
Ἀλκμάων son of Thestor 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀπόθεστος despised 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιδημεύω to live among the people, live in the throng 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπινηνέω to heap 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ληϊβοτήρ crop-consuming, crop-destroying 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
σφηκώδης wasp-like, pinched in at the waist like a wasp 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ὑπεκπρολύω to loose from under 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Γαιήϊος sprung from Gaia 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πλαγιάζω to turn sideways 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
νασμός a flowing stream, a stream 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
καλλικρήδεμνος with beautiful headband 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
οὐδήεις terrestrial 3 (0.2) (0.001) (0.0) too few
φίλοικτος moving pity 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
στελεόν a handle 2 (0.1) (0.001) (0.01)
Ἀσφαλίων Asphalion 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
αἰθός burnt 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Κυπαρισσήεις Cyparisseis 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Κυκλωπία the tale of the Cyclops 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
χαλιφρονέω to be lightminded 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
τριχάϊκες the threefold people 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀπορριγέω to shrink shivering from 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἐπικεράννυμι to mix in addition 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀγρώσσω to catch 2 (0.1) (0.001) (0.01)
νωΐτερος of or from us two 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀνήνυστος ineffectual 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
στειλειόν the handle (στελεόν LSJ) 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἀπανθίζω to pluck off flowers 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
δνόφος darkness, dusk, gloom 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
βοσκός a herdsman 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ὀλιγηπελία weakness, faintness 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
θήιον brimstone 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀτασθάλλω acting presumptuously, in arrogance 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κατωμάδιος from the shoulder 2 (0.1) (0.001) (0.01)
δασύμαλλος thick-fleeced, woolly 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
νεῦσις inclination, tendency 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κακοφωνία ill-sound 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
κυνάς of a dog 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
οἰνοποτήρ a wine-drinker 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπητύς courtesy, kindness 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
βοθρόω pitting 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἐφευρετής an inventor, contriver 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
προσαγωγός attractive, persuasive 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἱππόθεν forth from the horse 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐλεητύς pity, mercy 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐμπαίω to strike in, stamp, emboss 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
οὔλω to be whole 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περικλινής sloping on all sides 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
τηλέπυλος with gates far apart 3 (0.2) (0.001) (0.0) too few
χαλιφροσύνη levity, thoughtlessness 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἀμιχθαλόεις inaccessible, inhospitable 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑλακόμωρος always barking, still howling 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
λῃστήρ robber 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
μιλτοπάρηος red-cheeked 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Νήριτον Neritus 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ταλαπενθής patient in woe 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιδίφριος on the car 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπόβρυχος under water 2 (0.1) (0.001) (0.01)
Μερμερίδης son of Mermesus 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περισθενέω to be exceeding strong 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
διατρύγιος bearing grapes in succession 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
προπροκυλίνδομαι to keep rolling before 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
προοικονομέω arrange before 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
λάχνος wool 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἁρμάτειος of or belonging to a chariot 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
πολυωπός with many meshes 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀμμορία not one's fate, portion 2 (0.1) (0.001) (0.01)
σκηπάνιον staff (LSJ σκηπάνη) 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀεσιφροσύνη silliness, folly 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Διομήδη Diomede 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
γελαστός laughable 2 (0.1) (0.001) (0.01)
μυχμός moaning, groaning 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀμφιμάομαι to wipe all round 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
μοιχάγρια a fine imposed on one taken in adultery 2 (0.1) (0.001) (0.01)
μολοβρός a greedy fellow 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Γυραί the Gyraean rocks 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πολυόμματος many-eyed 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
Ἀστερίς Asteris 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πάνορμος always fit for landing in 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περικλάζω make a noise round 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
προΐκτης beggar, mendicant 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ῥηξηνορία might to break through armed ranks 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἑδνόω to promise for wedding-presents, to betroth 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀμφουδίς off 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἀελλής eddying 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἄεσα to sleep 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑποσταχύομαι to grow up 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐφόλκαιον a rudder 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
στελεά haft, shaft 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπόκυκλος running on wheels 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
θρηνητικός querulous 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ὁμοστιχάω walk together with 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
δείπνηστος meal-time 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιάλλω to send upon, lay upon 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιφώνημα a witty saying 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἐχέθυμος master of one's passion 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπερικταίνομαι went exceeding swiftly 2 (0.1) (0.001) (0.01)
Τερπιάδης son of delight 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κυλοιδιάω to have a swelling below the eye 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἐπιμήδομαι to contrive against 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περιδίδομαι to stake 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἀρτακίη Artacie 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
νάκη a wooly 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
Μάστωρ Mastor 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀναμορμύρω to roar loudly, boil up 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
δρηστοσύνη service 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
παρατεκταίνομαι to work into another form; 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Εὐρυμίδης Eurymides 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πρόκρισις preference, selection 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἐπιποιμήν a chief shepherd 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
χλωρηΐς pale-green, brown-green 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κατάπυκνος very thick 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
κοπρίζω to dung, manure 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
αἱμοφόρυκτος defiled with blood 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
νεοπενθής fresh-mourning 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
αἰολοθώρηξ with glancing breastplate 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κωπηλασία rowing 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἐπισχεσία a thing held out, a pretext 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
προσλέχομαι to lie beside 2 (0.1) (0.001) (0.01)
πανθυμαδόν in high wrath 2 (0.1) (0.001) (0.01)
πυριηκής with fiery point 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ῥυστακτύς a dragging about, maltreatment 2 (0.1) (0.001) (0.01)
θεώτερος more divine 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
μεριμνητής one who is anxious about 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
Ἀπειραῖος Apeiraean 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ὑπέρμετρος beyond all measure, excessive 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
μεταμίσγω mix among 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀβακέω to be speechless 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
φοινικοπάρηος red-cheeked 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πανάπαλος all-tender, all-delicate 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἀποδοχμόω bend sideways 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐξοφέλλω to increase exceedingly 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπάλλαγμα that which is exchanged 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
κάνειον lid of a vessel 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κρεοφάγος eating flesh, carnivorous 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
διαθειόω to fumigate thoroughly 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περιδίδωμι stake, wager 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
σύντρεις three together, by threes 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπόρνυμι to rouse secretly 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιληκέω to beat time to 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἀπείρηθεν from Apeire 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ξενοσύνη hospitality 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ταναύπους stretching the feet, long-striding, longshanked 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἄζος dry 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
καναχέω to ring, clash, clang 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπίμαστος seeking for help, begging 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εὐηγεσία good government 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
προσφωνήεις addressing, capable of addressing 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀντισήκωσις equipoise, compensation 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περιστείχω to go round about 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
καταθέλγω to subdue by spells 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
στρέψις a turning round 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἠλύσιον (πεδίον) the Elysian fields 2 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ξυνεείκοσι twenty together 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
σύλλεκτος gathered 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
εἰκοσάβοιος worth twenty oxen 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιβώτωρ an over-shepherd 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
καταβρόχω gulp down 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
σταμίν pl., the ribs or frame-timbers of a ship 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
τανύγλωσσος long-tongued, chattering 2 (0.1) (0.001) (0.01)
εὐμορφόω become beautiful 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
κυνώ a she-dog 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἀμενηνόω to deaden the force 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κεκαφηώς breathing forth 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
θαυμαίνω to admire, gaze upon 2 (0.1) (0.001) (0.01)
χνοάζω to get the first down 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἔμμορος partaking in, endued with 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
βούβοτος grazed by cattle 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἐπιλωβεύω to mock at 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εὐτραφέω to be well-nourished, thrive 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
φιλοκέρτομος fond of jeering 2 (0.1) (0.001) (0.01)
τροφαλίς a piece 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
μύσταξ the upper lip, the moustache 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἀλείατα wheaten flour 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀστέγαστος uncovered 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
οἰοχίτων with only a tunic on, lightly clad 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἁλοσύδνη sea-born, of Thetis; of Nereids 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
γωρυτός a bow-case, quiver 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἀναπρήθω to blow forth, to let burst forth 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὁδοιπόριον provisions for the voyage 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀκηράσιος unmixed 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εὐμενέτης well-wisher 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
διασταδόν standing apart 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
παραλογιστικός fallacious 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
καταγινέω to bring down 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Θρύον Thryum, a town in Elis 2 (0.1) (0.001) (0.01)
παλιμπλάζομαι to wander back 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ναυσικλειτός famed for ships 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ὑποστένω to moan in a low tone, begin to moan 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
προίκτης one who asks a gift, a beggar 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
βοάγριον a shield of wild bull's hide 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ποδάνιπτρον water for washing the feet in 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
σηκοκόρος cleaning a byre 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὀνοματικός consisting of nouns 3 (0.2) (0.001) (0.0) too few
δέατο seemed, appeared 2 (0.1) (0.001) (0.01)
Μεσαύλιος Mesaulius 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀκροπόρος piercing with the point 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὀκριάομαι to be made rough 2 (0.1) (0.001) (0.01)
νεογιλός new-born, young 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εἰδάλιμος shapely, comely 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
γραπτύς a scratching, tearing 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐγκοσμέω to arrange in 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἑκάστοθι for each 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Κλῶθες the spinners 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀνδραχθής loading a man, as much as a man can carry 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἀμφιγένεια Amphigenia 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
αἰολόπωλος with quick-moving steeds 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
δυσμήτηρ not a mother 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπομνάομαι to court clandestinely 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πυκιμηδής of close or cautious mind, shrewd 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
περιμαιμάω to gaze 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
καταιβατός by which 2 (0.1) (0.001) (0.01)
κῖκυς strength, vigour 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὄπατρος by the same father 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
λίγδην just scraping, grazing 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
θυμοδακής biting the heart 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἰωγή shelter 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἄργμα the firstlings 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εἰσίθμη an entrance 2 (0.1) (0.001) (0.01)
γειτονία neighbourhood 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
Πύρις Pyris 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὠλεσίκαρπος losing its fruit 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ταλασιουργέω to spin wool 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
εἴρερος bondage, slavery 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
μεταδήμιος in the midst of or among the people 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἄνοστος unreturning, without return 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἀλύβη a country near Troy 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κραταίπεδος with hard ground 2 (0.1) (0.001) (0.01)
μύνη an excuse, pretence 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Δμήτωρ Dmetor 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
δαιτροσύνη the art of carving meat, a helping at table 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀγορητύς the gift of speaking, eloquence 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐλασείω to wish to march 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
παραμίμνω to abide, tarry 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπεροπλίζομαι to vanquish by force of arms 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐνθυμηματικός determined, resolute 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἀπίσχω to keep off, hold off 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑποδρώω to serve (see ὑποδράω) 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀπανύω to finish entirely 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εὐκέατος easy to cleave 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀνιστόρητος ignorant of history 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
οἰκωφελία profit to a house, housewifery 2 (0.1) (0.001) (0.01)
ἡδύλογος sweetspeaking, sweet-voiced 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
εὔτροπος versatile 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
μελαγχροιής black-skinned, swarthy 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
λιστρεύω to dig round 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
τρίστεγος of or with three stories 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἐπημοιβός alternating, crossing 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀναμφίβολος unambiguous 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἀέσκω sleep 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἑρμίς a bed-post (LSJ ἑρμίν) 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀγυρτάζω to collect by begging 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
βουλυτόνδε towards even, at eventide 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἀθύρωτος never closed 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ἀποπρό far away, afar off 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Πόδαργος Podargus 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐπιλίγδην grazing 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
στειλειή the hole for the handle of an axe (στελεά LSJ) 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κνυζηθμός a whining, whimpering 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
διάκριτος separated: choice, excellent 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
θηητήρ one who gazes at, an admirer 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
δυσκηδής full of misery 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
λίθαξ stony 2 (0.1) (0.001) (0.01)
θυμηγερέων gathering breath, collecting oneself 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ὑποπλάκιος under mount Placus 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
θρασυμέμνων bravely steadfast 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Ἀλαλκομενηΐς the Protectress 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
τιθαιβώσσω to store up honey 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
Αἴθων Aethon 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐνηείη kindness, gentleness 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κλόπιος thievish, artful 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ἐνῆμαι to be seated in 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
ὑπνοδότης giver of sleep 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
πόλεμόνδε to the war, into the fight 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
τροφεύω serve as a wet-nurse, suckle 2 (0.1) (0.001) (0.01)
κήτειος of sea monsters 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
καταλοφάδεια on the neck 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
μονοσύλλαβος of one syllable, dealing in monosyllables 3 (0.2) (0.001) (0.0) too few
εὐάερος with fresh, good air 1 (0.1) (0.001) (0.0) too few
ὀνοστός to be blamed 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
κακοείμων ill-clad 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
παιπαλάω to be subtle 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
διερέσσω to row about 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πυρακτέω to turn in the fire, to harden in the fire, char 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
καταζαίνω to make quite dry, parch quite up 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
πηγεσίμαλλος thick-fleeced 1 (0.1) (0.001) (0.01) too few
μετρητέος one must measure 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ὀρσοθύρη a door approached by steps, a side-door 2 (0.1) (0.002) (0.02)
περίκηλος exceeding dry 3 (0.2) (0.002) (0.01)
μουνάξ singly, in single combat 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀναγνάμπτω to bend back 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἐξαράομαι to utter curses 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ὑποδμώς an under-servant 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Φρόνιος Phronius 2 (0.1) (0.002) (0.02)
κήλησις an enchanting, fascination 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
νήγρετος unwaking 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Ἁλοσύδνη Sea-born 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
χῶσις a heaping up 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
γλῆνος things to stare at, shows, wonders 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἰχθυβόλος striking fish 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
κλοπαῖος stolen; furtive, fraudulent 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἄθελκτος implacable 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἐπιστεφής crowned 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
παραυδάω to address so as to console 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
σύνδενδρος thickly-wooded 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἄϊρος unhappy Irus 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀγάννιφος much snowed on, snow-capt 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
εἰκόσορος with twenty oars 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Λέκτος Lectus 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἐπιείσομαι rush, hasten to 2 (0.1) (0.002) (0.01)
σῶκος the stout, strong one 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἐξαίνυμαι to carry off 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἐναμέλγω to milk into 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀνανέομαι to mount up 2 (0.1) (0.002) (0.01)
προπρηνής with the face downwards 2 (0.1) (0.002) (0.02)
πολύπικρος very keen 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀμφίβροτος covering the whole man 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
νηγάτεος new-made 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἁλιμυρήεις flowing into the sea 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Μενέσθιος Menesthius 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
περίοιδα to know well how 2 (0.1) (0.002) (0.02)
θύρῃφι outside 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ὑποκλίνω bend under, mid. to recline, lie down under 2 (0.1) (0.002) (0.01)
αἶθρος the clear chill air 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀνδρομήκης of a man's height 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
πλίσσομαι to cross the legs 4 (0.2) (0.002) (0.01)
κακορραφία contrivance of ill, mischievousness 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἑξῆμαρ for six days, six days long 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
Ὄθρυς Othrys 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀποσκίασμα shadow 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
Στροφίος Strophius 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
κεκράκτης a bawler 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἀνθέριξ the beard 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
προερύω to draw on 2 (0.1) (0.002) (0.02)
ἐνάκις nine times 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἄντιτος paid back, requited, avenged 2 (0.1) (0.002) (0.02)
φλόγεος burning, flaming 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
πικρόγαμος miserably married 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Λαιστρυγόνιος Laestrygonian 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀκμόθετον the anvil-block, smithy 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
αὐτάγρετος self-chosen, left to one's choice 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀποπροΐημι to send away forward, send on 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἐλεφαίρομαι to cheat with empty hopes 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἑλεόθρεπτος marsh-bred 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ποδαρκής succouring with the feet, running to the rescue 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀπολυμαντήρ a destroyer 2 (0.1) (0.002) (0.01)
τρίχωσις a being hairy, growth of hair 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἐριστάφυλος made of fine grapes 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Θεσπρωτία area around Dodona 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἀναφώνησις an outcry, ejaculation 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἄκυλος an acorn 2 (0.1) (0.002) (0.01)
περιστεναχίζομαι to echo all round 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
χαλίφρων light-minded, thoughtless 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀποκαίνυμαι to surpass 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Κρήθων Crethon 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἐμπλήγδην madly, rashly 2 (0.1) (0.002) (0.01)
κήδιστος most worthy of our care, most cared for 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἐπίτονος on the stretch, strained 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
δισθανής twice dead 2 (0.1) (0.002) (0.01)
παλαισμοσύνη wrestling, the wrestler's art 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
θειλόπεδον a sunny spot 4 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀμφίδυμος two-fold, double 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀπολιχμάομαι to lick off 2 (0.1) (0.002) (0.01)
σμυγερός with pain, painful 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
κήδειος cared for, dear, beloved 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
αὐτόδιον straightway 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
χαρακόω to fence by a palisade, fortify 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἴθμα step, motion 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ῥυδόν abundantly 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀνείμων without clothing, unclad 3 (0.2) (0.002) (0.01)
κηληθμός enchantment, fascination 2 (0.1) (0.002) (0.02)
κραταιίς mighty force 4 (0.2) (0.002) (0.01)
κατάνομαι to be used up 2 (0.1) (0.002) (0.01)
καινουργία innovation 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
Κύδωνες Cydonians 3 (0.2) (0.002) (0.01)
λουτροχόος pouring water into the bath, the slave who did this 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Πολυκάστη Polycaste, daughter of Nestor 2 (0.1) (0.002) (0.01)
προσπλάζω to come near, approach 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἐπαμοιβαδίς interchangeably 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀλαοσκοπιά a blind 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
φιλοστέφανος loving crowns, garlanded 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἰωκή rout, pursuit 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀμφιμέλας black all round 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀνήνωρ unmanly 3 (0.2) (0.002) (0.01)
Θών Thon 2 (0.1) (0.002) (0.01)
μέτασσα born midway 3 (0.2) (0.002) (0.01)
Πανδάρεος Pandareüs 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀπόπεμψις a sending off, dispatching 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
καταστοχάζομαι aim at 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἐπεσβολία hasty speech, scurrility 3 (0.2) (0.002) (0.01)
προσκηδής bringing into alliance 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
βώτωρ herdsman 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
βροτόομαι to be stained with gore 2 (0.1) (0.002) (0.01)
δειελιάω to wait till evening 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
εἰσοιχνέω to go into, enter 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
νευστάζω to nod 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
πανδήμιος of all people, a public 2 (0.1) (0.002) (0.01)
παλίντιτος requited, avenged 2 (0.1) (0.002) (0.01)
παιπάλη pollen, the finest flour or meal 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ῥύδην flowingly, abundantly 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
Ἀρκεισιάδης son of Arcisius, Laertes 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
προσπλέκω to connect with 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
δύσζηλος exceeding jealous 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀλαόω to blind 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀντίθυρος opposite the door 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἔμπαιος possessed of 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἐγχεσίμωρος eager with the spear 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἀπύργωτος not girt with towers 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
τρύπη a hole 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἀλιτόξενος sinning against one's friend 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
δεικανάω to point out, shew 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
καλλίζωνος with beautiful girdles 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
περιηχέω to ring all round 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀνεξάλειπτος indelible 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἀποπομπή a sending away: getting rid 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
θεμόω to drive 2 (0.1) (0.002) (0.01)
καταβλώσκω to go down through 2 (0.1) (0.002) (0.02)
μακεδνός tall, taper 4 (0.2) (0.002) (0.01)
ὑπερωέω to start back, recoil 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
διχθάδιος twofold, double, divided 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
στίβη stipa 2 (0.1) (0.002) (0.01)
μηρύομαι to draw up, furl 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἄζα heat, drought 3 (0.2) (0.002) (0.01)
Ἀμνισός Amnisus 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
καταδέρκομαι to look down upon 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἐπηγκενίδες the long side-planks bolted to 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἐπενήνοθε grew upon 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἐπιπίλναμαι to come near 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ὑπόχαλκος containing a mixture of copper 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
τροφόεις well-fed 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Βουπράσιος Buprasium, town of Elis 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
παλιρρόθιος back-rushing, refluent 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
μυλήφατος bruised in a mill 3 (0.2) (0.002) (0.01)
μέρμις a cord, string, rope 4 (0.2) (0.002) (0.01)
θυρωρέω to be a door-keeper 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
τρώκτης a gnawer, nibbler 2 (0.1) (0.002) (0.01)
πῖσος meadows 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
Ὀρμένιος (pr.n.) Ormenius; (adj) of Ormenium 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀρατός accursed, unblest 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἐπιτιμήτωρ an avenger 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἦνοψ gleaming, glittering 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
οἰνίζω resemble wine; mid. procure wine 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἐπετήσιος from year to year, yearly 2 (0.1) (0.002) (0.01)
τορνόομαι to mark off with the τόρνος 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
φιλόπλουτος loving riches 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
φιλοδέσποτος loving one's lord 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
τηλοτάτω farthest away 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἁμαρτίνοος erring in mind, distraught 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀμοιβός one who exchanges 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀνδρακάς man by man 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Ἀδρήστη Adraste 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἄθηρος without wild beasts 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ζωάγρια reward for life saved 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀπαφίσκω palpare 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
δείλομαι to verge towards afternoon 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Πεισήνωρ Pisenor 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
τρωχάω to run fast, gallop 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Ἱπποτάδης Hippotades 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀλλόγλωσσος using a strange tongue 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀπέλεθρος immeasurable 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ᾠδεῖον the Odeum 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ποππυσμός a whistling 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
μυκόομαι become fungous 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀκαλαρρείτης soft-flowing 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀπρόσβατος unapproachable 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
Ψυρίη Psyria, Psyra 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀνοήμων without understanding 2 (0.1) (0.002) (0.02)
θαλπωρή warming 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Ἀσκανία Ascania, district in Phrygia; district in Bithynia or Mysia 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀωτέω to sleep 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
σανίδωμα a planking, framework 3 (0.2) (0.002) (0.01)
τερμιόεις going even to the end 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀνάδυσις a drawing back, retreat 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
κνυζόω to disfigure 2 (0.1) (0.002) (0.01)
γελαστής a laugher, sneerer 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Ἴτυλος Itylus 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ὁμηρέω to meet 2 (0.1) (0.002) (0.01)
εὔζυγος well-benched 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
πεμπώβολον a five-pronged fork 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἐΰννητος well spun 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
αὐχένιος of the neck 4 (0.2) (0.002) (0.01)
πρόσκρουσις a dashing against 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
κατακείρω to shear off 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ζῶστρον a belt, girdle 3 (0.2) (0.002) (0.01)
κλεπτοσύνη thievishness, knavery 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
αἰόλλω to shift rapidly to and fro 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀμπελόφυτος planted with vines, growing vines 3 (0.2) (0.002) (0.0) too few
ἀπευθής not inquired into, unknown 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
κατάσκεψις careful examination 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἰονθάς shaggy 3 (0.2) (0.002) (0.01)
βρόχω to gulp down 2 (0.1) (0.002) (0.02)
πολύδωρος richly dowered 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
κνῆστις cheese grater 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
περιτρέφω cause, make to congeal around 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
τρίπολος thrice ploughed 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
δεινοπαθέω to complain loudly of sufferings 3 (0.2) (0.002) (0.01)
δασπλῆτις horrid, frightful 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ὑπονήϊος under the promontory Neium, lying at its base 3 (0.2) (0.002) (0.01)
ἀνθέρικος flowering stem of asphodel 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀφυπνόω to wake from sleep 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
προμνηστῖνοι one by one, one after the other 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀνακτορία management 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ὀνείρειος dreamy, of dreams 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Λαέρκης Laerces 2 (0.1) (0.002) (0.02)
αὐτοχόωνος rudely cast, massive 2 (0.1) (0.002) (0.01)
βίωσις manner of life 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
προτέμνω to cut up beforehand 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ὑπεροπτάω over-bake, bake at too fierce a fire 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
Θόωσα a nymph, daughter of Phorcys, mother of Polyphemus 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
τυραννίζω to take the part of tyrants 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἀοιδιάω to sing 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Ἁλιζῶνες a tribe of Trojan allies from Pontus (DGE Ἁλίζωνοι) 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
δενδίλλω to turn the eyes 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀερσίπους lifting the feet, brisk-trotting 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
εὐρύπορος with broad ways 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
πρόκοψις outbreak, onset 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
δολίχαυλος with a long tube 3 (0.2) (0.002) (0.01)
κουρίξ by the hair 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ὑποκλέπτω to steal underhand, filch 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἀγανοφροσύνη gentleness, kindliness 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἐλαχύς small, short, little 4 (0.2) (0.002) (0.0) too few
ἐπίστιον a shed 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Ἡφαιστότευκτος wrought by Hephaestus 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
βύκτης swelling, blustering 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ὑδραίνω to water 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἀορασία inability to see, blindness 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀπάλαλκε to ward off 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
δυσμενέων bearing ill-will, hostile 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
δενδροφόρος bearing trees 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἐπερύω to pull to 2 (0.1) (0.002) (0.02)
ὀλιγοδρανέω able to do little, feeble, powerless 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἄκουρος without male heir 3 (0.2) (0.002) (0.01)
Μούλιος Mulius 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
μεταίτης a beggar 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
κωπηλατέω to pull an oar 3 (0.2) (0.002) (0.01)
λωβεύω to mock, make a mock of 2 (0.1) (0.002) (0.01)
κυνοραιστής dog-tick, Ricinus communis 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
αἰγίβοτος browsed by goats 3 (0.2) (0.002) (0.01)
πεμπάζω to count on the five fingers 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
μελεϊστί limb from limb 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
μυχόνδε to the far corner 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Τηλέπυλος Telepylus 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀμφιπέλομαι to float around 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
εὐεπιβούλευτος exposed to treachery 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
εὐπηγής well-built, stout 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
πυγούσιος of the length of a πυγών 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
πάτρων patronus 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ὑπεκπρορέω to flow forth under 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Ἴθακος Ithacus, of Ithaca 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἑκυρά a mother-in-law, step-mother 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Κήτειοι Cetei, a people of Mysia 3 (0.2) (0.002) (0.01)
προσαγορευτικός of address 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
περιγνάμπτω to double 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Ἀρναῖος Arnaeus (Irus); of Arnae 3 (0.2) (0.002) (0.01)
οἰνόπεδος with soil fit to produce wine, wine-producing 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
λογάδην by picking out 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
Κλυτόνηος Clytoneus 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀάατος not to be injured, inviolable 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
ἀχλύω to be or grow dark 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀγχίθεος near the gods 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀγκύριον a small anchor 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
κήξ the tern 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Νήρικος Nericus 3 (0.2) (0.002) (0.01)
σφαραγέομαι to burst with a noise, to crackle, sputter 2 (0.1) (0.002) (0.01)
τυραννία tyrannous conduct 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
λυσσώδης like one raging, frantic 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἄκωλος without limbs, mutilated 3 (0.2) (0.002) (0.0) too few
Κράταιις Mighty one, name of the mother of Scylla 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἐνιαύω to sleep among 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἁμαρτοεπής erring in words, speaking at random 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
νεηγενής new-born, just born 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
τριγλώχις three-barbed 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
διάημι to blow through 2 (0.1) (0.002) (0.01)
κωπηλάτης a rower 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἀγάστονος much groaning, howling 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἁλιαής blowing seaward 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
Εἰδοθέη Eidothea, sea goddess daughter of Proteus 4 (0.2) (0.002) (0.01)
πτυκτός folded 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ἐξεσία a sending out, mission, embassy 2 (0.1) (0.002) (0.01)
Ζεφυρίη Zephyrus, the west wind 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἱμαντώδης fibrous 3 (0.2) (0.002) (0.0) too few
Ταλαϊονίδης son of Talaus 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ἀρνευτήρ a diver, tumbler 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
ὁλοπόρφυρος all-purple 2 (0.1) (0.002) (0.0) too few
Μαστορίδης son of Mastor 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
πρωτόπλοος going to sea for the first time; sailing in the front line 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
σημαντήριον a mark 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
κερδοσύνη cunning, craft 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
αἴθε would that 1 (0.1) (0.002) (0.01) too few
ὑπόβρυχα under water 2 (0.1) (0.002) (0.01)
τάρφος a thicket 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
πυλάρτης gate-fastener, he that keeps the gates of hell 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
σύγκρουσις collision: a conflict 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
μαστιγιάω long for 1 (0.1) (0.002) (0.0) too few
ἐπαλαστέω to be full of wrath at 2 (0.1) (0.002) (0.02)
πολύλλιστος sought with many prayers 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἀλετρεύω to grind 2 (0.1) (0.002) (0.01)
ἐντυπάς as to shew his limbs 1 (0.1) (0.002) (0.02) too few
φυκτός to be shunned 1 (0.1) (0.002) (0.03) too few
Ἀρκείσιος Arcisius 4 (0.2) (0.003) (0.01)
φιλάνωρ fond of one's husband, conjugal 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἐνήνοθε grew thereon 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
κλειτύς slope, hillside 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
τολμήεις enduring, steadfast 2 (0.1) (0.003) (0.01)
σμερδνός terrible to look on, fearful, aweful, direful 2 (0.1) (0.003) (0.02)
τηλόσε to a distance, far away 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
πλησίστιος filling the sails 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
τυραννιάω smack of tyranny 2 (0.1) (0.003) (0.0) too few
φόωσδε to the light, to the light of day 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
κατερύω to draw 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
Σίντιες the Sintians 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ἐμμαπέως quickly, readily, hastily 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ὄγκιον a case for arrows and other implements 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ἰοδνεφής violet-dark, purple 3 (0.2) (0.003) (0.01)
δειροτομέω to cut the throat 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
περσέπολις destroyer of cities 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
κάπη a crib 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ἀνάπυστος ascertained, notorious 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἀμφιπίπτω to fall around 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ἐγχέσπαλος wielding the spear 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
φλέως flowering rush 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἐφεψιάομαι to mock 3 (0.2) (0.003) (0.01)
νέπους child (pl. only) 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ἀκμηνός full-grown 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
γῦρος a ring, circle 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
χάλιξ a small stone, pebble 4 (0.2) (0.003) (0.01)
πολυμνήστη much courted 2 (0.1) (0.003) (0.02)
πρόθυμα a preparatory sacrifice 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
θεοπροπέω to prophesy 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
λιγύφθογγος clear-voiced 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ποτιδόρπιος of/for supper 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
κλαῦσις weeping 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
διαφύσσω to draw off 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἱστοδόκη the mast-crutch 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἀρδμός a watering-place 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ἀλέξησις a keeping off, defence 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἐφορμή a way of attack 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἀνέργαστος unwrought, untilled 2 (0.1) (0.003) (0.01)
θυοσκόος the sacrificing priest 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
πριστός sawn 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
αἰνοπαθής suffering dire ills 2 (0.1) (0.003) (0.01)
δυσόρατος hard to see 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
συφεός a hog-sty 2 (0.1) (0.003) (0.04)
ῥώψ a shrub, bush 2 (0.1) (0.003) (0.02)
Μελανθώ Melantho 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
παλινάγρετος to be taken back 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ὁδαῖος goods with which a merchant travels 3 (0.2) (0.003) (0.01)
εἰλαπιναστής a feaster, quest, boon-companion 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
πρακτήρ one that does, a doer 3 (0.2) (0.003) (0.01)
νεωλκέω to haul a ship up on land 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἠπεροπεύς a cheat, deceiver, cozener 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἔνδροσος bedewed 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
κλίσιον the outbuildings round a herdman's cot 4 (0.2) (0.003) (0.01)
κλήθρα the alder 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἀβληχρός weak, feeble 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
μεληδόν in order 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἀνήνοθε gush forth, mount up 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἐϋπλυνής well-washed, well-cleansed 3 (0.2) (0.003) (0.03)
ὀττεύομαι divine from an ominous voice 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
πάχετος massive 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
γυρός round 3 (0.2) (0.003) (0.01)
πυγμάχος one who fights with the fist, a boxer 3 (0.2) (0.003) (0.01)
ὀπίζομαι to regard with awe and dread 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
νηπενθής banishing pain 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
κλιντήρ a couch, sofa 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
χρυσόρραπις with wand of gold 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἑρκίον a fence, inclosure 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἐπικροτέω to rattle over 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἀγορήνδε to the Assembly 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
γερούσιος for 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
νηπιέη childhood, childishness 2 (0.1) (0.003) (0.04)
δνοπαλίζω to shake violently, fling down 3 (0.2) (0.003) (0.01)
σανίδιον a small trencher 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἐπιλλίζω to make signs to 2 (0.1) (0.003) (0.03)
Ῥηξήνωρ Rhexenor 4 (0.2) (0.003) (0.01)
μηλοτρόφος sheep-feeding 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
πολυσπερής wide-spread 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἐνδουπέω to fall in with a heavy sound 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
Δύσπαρις unhappy Paris, ill-starred Paris 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
βουκολικός pastoral 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἀγχιστῖνος close together, crowded, in heaps 2 (0.1) (0.003) (0.04)
σκαλμός the pin 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
συνουσιάζω keep company with 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ὀαρίζω to converse 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἀγκυλοχείλης with hooked beak 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
συναπτικός capable of adjusting 2 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἐπαλάομαι to wander about 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
βούτης a herdsman 2 (0.1) (0.003) (0.0) too few
πεδίονδε to the plain 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
φιλοψυχία love of life 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἑρπύζω to creep, crawl 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
βητάρμων a dancer 3 (0.2) (0.003) (0.01)
Ἀμφίαλος Amphialus 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
νεῖος Ion. >νέος 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
πανῆμαρ all day, the livelong day 2 (0.1) (0.003) (0.01)
τηΰσιος idle, vain, undertaken to no purpose 3 (0.2) (0.003) (0.02)
ἡμιόνειος of, belonging to a mule 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
σαρδάνιος bitter 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἀμοιβηδίς alternately, in succession 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἄφροντις free from care, careless 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
θυήεις smoking 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
Φιλομηλεΐδης Philomeleides 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ναῦλος passage-money, the fare 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
περιγραπτέος one must trace out 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
πηγυλίς frozen, icy-cold 3 (0.2) (0.003) (0.01)
διασεύομαι to dart through, rush across 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
πρόχνυ with the knees forward 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἡμερίς the cultivated vine 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
προερέσσω to row forwards 3 (0.2) (0.003) (0.02)
ἀγαίομαι to be indignant at 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἀεσίφρων damaged in mind, witless, silly 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
λαιαί stones 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἐπαναζεύγνυμι return (Lampe; not in LSJ) 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
τεχνῖτις crafts-woman 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ταναήκης with long point 2 (0.1) (0.003) (0.03)
ἐπίληθος causing to forget 2 (0.1) (0.003) (0.01)
λικριφίς crosswise, sideways 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ἀποβρίζω to go off to sleep, go sound asleep 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἡγηλάζω to guide, lead 3 (0.2) (0.003) (0.02)
ῥυστάζω to drag about 3 (0.2) (0.003) (0.02)
εἰροπόκος wool-fleeced, woolly 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
αἰθρηγενής born in ether, sprung from ether 2 (0.1) (0.003) (0.03)
πατροκασίγνητος a father's brother 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἀπριάτην without purchase-money 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
Κτιμένη Ctimene 4 (0.2) (0.003) (0.01)
Ποντόνοος Pontonous 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
στρεύγω distress, pain 2 (0.1) (0.003) (0.04)
ἑκατόμπολις with a hundred cities 2 (0.1) (0.003) (0.01)
κωπέω furnish with oars 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἔξαιτος much asked for, much desired, choice, excellent 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
προβλέπω to foresee 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἄκολος a bit, morsel 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
συμπλάσσω to mould 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
Τερψιχόρη Terpsichore, dance-enjoying 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
κνισήεις full of the steam of burnt sacrifice, steamy 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἔκπεμψις a sending out 3 (0.2) (0.003) (0.01)
κητώεις full of hollows 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ἐπίουρος an over-keeper, a guardian, watcher, ward 2 (0.1) (0.003) (0.04)
πανδαμάτωρ the all-subduer, all-tamer 2 (0.1) (0.003) (0.02)
αἴσυλος unseemly, evil 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ὁρμιά a fishing-line of horsehair 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἴσθμιον anything on the neck, a necklace 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἀλεξάνεμος keeping off the wind 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἀμαθύνω to level with the sand, utterly destroy 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἰσοφόρος bearing 4 (0.2) (0.003) (0.01)
ὑψιπέτηλος with high foliage, towering 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
λάχεια well-tilled, fertile 5 (0.3) (0.003) (0.01)
κάγκανος fit for burning, dry 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἀναρροιβδέω to suck down again 2 (0.1) (0.003) (0.03)
τραφερός well-fed 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
εὔπωλος abounding in foals 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ὁμήλικος of like age 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἀνακυκλόω to revolve 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
θῆσαι suckle 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ἀποστολεύς a magistrate who had to fit out 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
βαθύτης depth 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
πομπαῖος escorting, conveying 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἐπικίδνημι to spread over 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
δίωτος two-eared: two handled 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ὀρεσκῷος lying on mountains, mountainbred 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
λαχαίνω to dig 2 (0.1) (0.003) (0.02)
Βοηθοΐδης son of Boethoüs 4 (0.2) (0.003) (0.02)
ξανθότης yellowness 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
πηδόν blade of an oar 3 (0.2) (0.003) (0.02)
βλωθρός tall, stately 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
νησύδριον islet 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ὑποφθάνω to haste before, be 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἀκάκητα guileless, gracious 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ἐπιδέρκομαι to look upon, behold 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ὦλξ a furrow > αὖλαξ 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
θέσπις having words from God, inspired 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἠπεδανός weakly, infirm, halting 2 (0.1) (0.003) (0.02)
χυτλόω to wash 3 (0.2) (0.003) (0.01)
ὑπηοῖος about dawn, towards morning, early 2 (0.1) (0.003) (0.04)
ἀλεύω to remove, keep away 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
Πολύδαμνα Polydamna 4 (0.2) (0.003) (0.01)
εἴλυμα a wrapper 2 (0.1) (0.003) (0.01)
αὐσταλέος to dry 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἔφυδρος wet, moist, rainy 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
δυσηλεγής to lay asleep 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ἔκθετος exposed 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
κερτομία jeering, mockery 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
Πτελεόν Pteleum 2 (0.1) (0.003) (0.04)
γάστρα the lower part 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
λῖτα linen cloth 3 (0.2) (0.003) (0.02)
γανάω to shine, glitter, gleam 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
τρίγληνος with three pupils 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἐρετμός rowing 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἀποκοσμέω to restore order by clearing away, to clear away 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
γλύκιος sugary, sickly 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
τμήγω to cut, cleave 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
συνεδρία a sitting together, a circle of friends 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἀναβρόχω gulp back 2 (0.1) (0.003) (0.03)
ἁμόθεν from some place or other, from what source soever 6 (0.4) (0.003) (0.01)
ἀπινύσσω to lack understanding, be senseless 3 (0.2) (0.003) (0.02)
Σικανία Sicania 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
κλειστός that can be shut 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
σκέπας a covering, shelter 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
περικήδομαι to be very anxious about 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ποντοπορέω to pass the sea 3 (0.2) (0.003) (0.01)
ἀνεκδίκητος unavenged 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
παλιμπετής falling back 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ῥοχθέω to dash with a roaring sound 2 (0.1) (0.003) (0.02)
ἔξαλος out of the sea 3 (0.2) (0.003) (0.02)
ἐπαίτης beggar 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ἀδέψητος untanned 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ἀπεχθαίρω to hate utterly, detest 2 (0.1) (0.003) (0.01)
νεόδαρτος newly stripped off 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἀμυντικός prompt to repel affront 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ὑπόστρωμα that which is spread under, a bed, litter 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
φορύσσω to defile, to mix 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
διαπλοκή intermixture 1 (0.1) (0.003) (0.0) too few
φαράω plough 3 (0.2) (0.003) (0.02)
τέρετρον a borer, gimlet 2 (0.1) (0.003) (0.01)
ὀτραλέος quickly, readily. 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
χειμαίνω to drive by a storm 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
ἅλαδε to 1 (0.1) (0.003) (0.02) too few
δειδίσκομαι to meet with outstretched hand, to greet, welcome 2 (0.1) (0.003) (0.04)
πείρινς a wicker-basket 1 (0.1) (0.003) (0.03) too few
ταφήϊος of/for burial 2 (0.1) (0.003) (0.03)
ἀκριτόμυθος recklessly 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
θαλέθω to bloom, flourish 1 (0.1) (0.003) (0.04) too few
ἀπομαγδαλία the crumb 2 (0.1) (0.003) (0.0) too few
ἄχερδος a wild prickly shrub, a wild pear 4 (0.2) (0.003) (0.01)
Ἠμαθίη Emathia 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
ὀαριστύς familiar converse, fond discourse 2 (0.1) (0.003) (0.02)
παραφυλακή a guard, watch, garrison 1 (0.1) (0.003) (0.01) too few
πηδός the blade of an oar 3 (0.2) (0.004) (0.02)
ῥώξ a cleft 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
περίφραγμα an enclosure 5 (0.3) (0.004) (0.0) too few
ξερόν terra firma 2 (0.1) (0.004) (0.01)
παλαίωσις a growing old 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
προσκυρέω to reach, touch, arrive at 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
βλῆμα a throw, cast 2 (0.1) (0.004) (0.01)
μετοίχομαι to have gone after, to have gone in quest of 2 (0.1) (0.004) (0.04)
νητός heaped, piled up 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
τολύπη a clew 2 (0.1) (0.004) (0.0) too few
θωή a penalty 3 (0.2) (0.004) (0.01)
ὠμοθετέω to place the raw slices 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἐξημοιβός serving for change 4 (0.2) (0.004) (0.01)
θαυμασμός a marvelling 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ὑδρηλός watery, wet 2 (0.1) (0.004) (0.01)
βίβλινος , Biblian wine 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἐπιεικτός yielding 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἐπαιγίζω to rush furiously upon 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἀδέω satio 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἀνακτίζω rebuild 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
αἰσυμνήτης a regulator 6 (0.4) (0.004) (0.01)
ἀεκαζόμενος against one's will, unwilling 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
τέττα Father 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
διαπτοέω to scare away, startle and strike with panic, fear 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀκήλητος to be won by no charms, proof against enchantment, inexorable 5 (0.3) (0.004) (0.01)
καμινώ a furnace-woman 3 (0.2) (0.004) (0.01)
τορνεύω to work with a lathe-chisel 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
βεβαιωτικός confirmatory 5 (0.3) (0.004) (0.0) too few
ἀνοπαῖα unseen 6 (0.4) (0.004) (0.02)
περιμήκετος very tall 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
περάτη farthest quarter, extremity 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
ἐνώπια the inner wall fronting those who enter 3 (0.2) (0.004) (0.03)
ὑποδαμνάω to master 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἄφενος riches, wealth, plenty 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
κατῶρυξ sunk, dug out; subst. a cavern 2 (0.1) (0.004) (0.03)
Φιλοίτιος Philoetius 2 (0.1) (0.004) (0.04)
χαλκοβαρής heavy 1 (0.1) (0.004) (0.06) too few
χοιρίδιον piglet 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
δύσριγος impatient of cold 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
πολυηχής many-toned 2 (0.1) (0.004) (0.03)
γνωμολογέω to speak in maxims 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
τανύπεπλος with flowing peplos 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
λυσσόω to enrage, madden 3 (0.2) (0.004) (0.01)
Ἀμφιμέδων Amphimedon 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἰοειδής like the violet, purple 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀορτήρ a strap to hang 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἀμφιπολεύω to be busied about, take care of 2 (0.1) (0.004) (0.04)
παννυχίζω to celebrate a night festival, keep vigil 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
οἰήϊον rudder, helm 3 (0.2) (0.004) (0.04)
πέπειρα mellow, ripe 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἐχθρώδης hostile 2 (0.1) (0.004) (0.0) too few
παιάν paean, choral song addressed to Apollo 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἀλυσκάζω to shun, shirk, avoid 3 (0.2) (0.004) (0.02)
μίσθιος salaried, hired 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
στράγξ that which is squeezed out, a drop 3 (0.2) (0.004) (0.0) too few
μέλπηθρον plaything 3 (0.2) (0.004) (0.02)
πελεκᾶς the woodpecker 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ἀπολείβω to let drop off, to pour a libation 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ὑψίπυλος with high gates 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ἔκφρασις a description 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
Ὑπερησίη Hyperesia , Homeric name of Aegira 4 (0.2) (0.004) (0.01)
ἐπιδινέω to whirl 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ξενοδόκος one who receives strangers, a host 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀθεμίστιος lawless, godless 4 (0.2) (0.004) (0.03)
ἀπαλέξω to ward 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
δηλήμων baneful, noxious 2 (0.1) (0.004) (0.04)
πάσσων thicker, stouter 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀγαπήνωρ loving manliness, manly 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
κουρίζω to be a youth 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
αἰψηρός quick, speedy, in haste 5 (0.3) (0.004) (0.02)
εἶλαρ a close covering, shelter, defence 2 (0.1) (0.004) (0.04)
δορπέω to take supper 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἀγρονόμος haunting the country 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ὑφέρπω to creep on secretly 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
τέρσομαι to be or become dry 2 (0.1) (0.004) (0.05)
ταλαεργός enduring labour, drudging 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
τετράγυος containing four measures of land 3 (0.2) (0.004) (0.04)
ἔπαυλος a fold for cattle 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ὑπέρα an upper rope 5 (0.3) (0.004) (0.01)
κατατρύχω to wear out, exhaust 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
σφέλας a footstool 6 (0.4) (0.004) (0.02)
ἐλπωρή hope, expectation (ἐλπίς) 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀταρβής unfearing, fearless 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ἔνδιος at midday, at noon 4 (0.2) (0.004) (0.03)
ῥηξήνωρ breaking through armed ranks 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἐπιωγαί places of shelter 3 (0.2) (0.004) (0.01)
ὄχνη a wild pear 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
λᾶϊγξ small stone, pebble 4 (0.2) (0.004) (0.03)
παμμέλας all-black 2 (0.1) (0.004) (0.02)
λώπη a covering, robe, mantle 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
θυμολέων lion-hearted, coeur-de-lion 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
πίτνημι to spread out 3 (0.2) (0.004) (0.03)
διοϊστεύω to shoot an arrow through 2 (0.1) (0.004) (0.05)
στέναγμα a sigh, groan, moan 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἱστοπέδη a hole 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
διαπέταμαι to fly through 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
μητροκτόνος killing one's mother, matricidal 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
ἐπιδορατίς tip, point of a lance, spear-head 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἀεικέλιος woeful, ill-favored, disgraceful 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
δρεπάνη a sickle, reaping-hook 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
συνέργω to shut up 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
δημογέρων an elder of the people, chief 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
πειστικός persuasive 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἀλφάνω to bring in, yield, earn 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ὀξυβελής sharp-pointed 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
εἰσάντα right opposite 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
νομεύω to put to graze, drive afield 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
συνναύτης a shipmate 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ζῆτα vau 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἐρίμυκος loud-bellowing 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
θριγκόω to surround with a coping 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἀτραπιτός path 2 (0.1) (0.004) (0.02)
κόλλοψ the peg 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἐνδέξιος towards the right hand, from left to right 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἀζηχής unceasing, excessive 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
ἀρδεύω to water 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
θαάσσω to sit 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀποσπένδω to pour out wine 3 (0.2) (0.004) (0.03)
ἄκληρος without lot 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ἰσοφαρίζω to match oneself with, be a match for, cope with 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
ἀσπερχές hastily, hotly, vehemently 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
ὀλιγηπελέων having little power, in feeble case, powerless 2 (0.1) (0.004) (0.03)
περιρρηδής doubled round 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
Ποσιδήϊον temple of Poseidon 2 (0.1) (0.004) (0.04)
διάτορος piercing, galling 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἀρτεμής safe and sound 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
σκώψ owl 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ζηλήμων jealous 7 (0.4) (0.004) (0.01)
ματία a vain attempt 4 (0.2) (0.004) (0.02)
Ποσιδήϊος sacred to Poseidon 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἑτερήμερος on alternate days, day and day about 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
κλώθω to twist by spinning, spin 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἐξαναδύομαι to rise out of, emerge from 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
Πολύκτωρ Polyctor 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ἴκταρ following closely 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
μεταιτέω to demand one's share of 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
Πλουτώ Pluto 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ὑψίκομος with lofty foliage, towering 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
θετικός fit for placing 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἐπίκριον the yard-arm 5 (0.3) (0.004) (0.02)
ἐπίηρα acceptable gifts 5 (0.3) (0.004) (0.02)
εἰνοσίφυλλος with quivering foliage 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ἐπιδεύομαι to be in want of, to lack 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
ἀνέφελος unclouded, cloudless 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἔναντα opposite, over against, face to face 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
κτεατίζω to get, gain, win 2 (0.1) (0.004) (0.04)
προσάρκτιος towards the north 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἐρέχθω to rend, break 5 (0.3) (0.004) (0.02)
ἐπισμυγερός gloomy 3 (0.2) (0.004) (0.04)
χρηστικός knowing how to use, understanding the use of a thing 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
κατάξιος quite worthy, very worthy 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
Ἀλέκτωρ Alector 2 (0.1) (0.004) (0.01)
χαλκοπάρῃος with cheeks or sides of bronze 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
πευκέδανον sulphur-wort, Peucedanum officinale 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
τοξάζομαι to shoot with a bow 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
εὐπατέρεια daughter of a noble sire 3 (0.2) (0.004) (0.04)
Ἀργόν Untilled, name of a plain (v. ἀργός2) 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
διαζευκτικός disjunctive 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
τανυσίπτερος with extended wings, long-winged 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
περικεφάλαιος round the head 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ἀνδρότης manliness, manhood, courage 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
ἀγεώργητος uncultivated 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἴκμενος following, favourable 4 (0.2) (0.004) (0.04)
βουγάϊος bully, braggart 3 (0.2) (0.004) (0.01)
ἄβρομος very noisy, boisterous 2 (0.1) (0.004) (0.01)
χολάς the bowels, intestines, guts 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
Θόων Thoon 1 (0.1) (0.004) (0.04) too few
Κύδων Cydon, legendary founder of Cydonia (now Chania) 3 (0.2) (0.004) (0.01)
κάμμορος subject to destiny 2 (0.1) (0.004) (0.04)
ἀγέλαστος not laughing, grave, gloomy, sullen 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
Δύμας Dymas 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἐπάρουρος attached to the soil 3 (0.2) (0.004) (0.02)
ἀλετρίς a female slave who grinds corn 3 (0.2) (0.004) (0.01)
εὐδικία righteous dealing 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
Προνόη Pronoe 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ὄρπηξ a sapling, young tree 2 (0.1) (0.004) (0.01)
Δηϊονεύς Deioneus 4 (0.2) (0.004) (0.0) too few
προσρήγνυμι to dash 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἀμφασίη speechlessness 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
σμύχω to burn in a mouldering fire 2 (0.1) (0.004) (0.04)
νάσσω to press 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
ἀπομόργνυμι to wipe off 1 (0.1) (0.004) (0.06) too few
ἐραννός lovely 2 (0.1) (0.004) (0.02)
δάσος thicket, copse 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἀντίκρουσις a striking against, hindrance: a repartee 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
εἴσαντα right opposite 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
κάρφω to dry up, wither 1 (0.1) (0.004) (0.03) too few
εὐελπιστία hopefulness, sanguine temper, confidence 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
διχθά in twain 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
ἰδνόομαι to bend oneself, double oneself up, shrink up 2 (0.1) (0.004) (0.04)
οἰήιον a rudder, helm 3 (0.2) (0.004) (0.04)
δεύτατος the last 2 (0.1) (0.004) (0.03)
κατασκέλλομαι to become a skeleton, wither 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
κρατερῶνυξ strong-hoofed, solid-hoofed 1 (0.1) (0.004) (0.05) too few
ἐνεύναιος on which one sleeps, for sleeping on 6 (0.4) (0.004) (0.01)
βόσις food 5 (0.3) (0.004) (0.01)
Ἱππεύς Hippeus 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ἐμπελάζω to bring near 1 (0.1) (0.004) (0.01) too few
εὐκαμπής well-curved, curved 1 (0.1) (0.004) (0.02) too few
σάρον a broom, besom 1 (0.1) (0.004) (0.0) too few
ζαής strong-blowing, stormy 3 (0.2) (0.004) (0.03)
εὔστροφος well-twisted 2 (0.1) (0.004) (0.01)
παρανηνέω to heap 4 (0.2) (0.004) (0.02)
Κόων Coön 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
ὀρεστιάς of the mountains 2 (0.1) (0.005) (0.01)
κολαστέος to be chastised 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἱππιοχάρμης one who fights from a chariot 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
κερτόμιος heart-cutting, stinging, reproachful 1 (0.1) (0.005) (0.07) too few
ἐρόεις lovely, charming 2 (0.1) (0.005) (0.04)
προσρίπτω to throw to 2 (0.1) (0.005) (0.01)
ἰχθυάω to fish, angle 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
ἐνάγισμα an offering to the manes 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
τηλεδαπός from a far country 2 (0.1) (0.005) (0.06)
κατασχεθεῖν to hold back 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
παγετός frost 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ῥωγαλέος broken, cleft, rent, torn 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ὦτος a horned/eared owl; a booby 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
πῖνον liquor made from barley, beer 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἄκικυς powerless, feeble 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
Λύκτος Lyctus 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
παραμονή obligation to continue in service 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
σημειώδης marked, remarkable 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
περίσκεπτος to be seen on all sides, far-seen, conspicuous 4 (0.2) (0.005) (0.03)
πολύκλυστος much-dashing 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ὠκύαλος sea-swift, speeding o'er the sea 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ἀπότασις lengthening, prolongation 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
κνώσσω to slumber, sleep 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
ξύλοχος a thicket, copse 3 (0.2) (0.005) (0.06)
σκύζομαι to be angry 1 (0.1) (0.005) (0.05) too few
οἰοπόλος traversed by sheep 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
ἀδαήμων unknowing, ignorant of 3 (0.2) (0.005) (0.04)
πρότονοι ropes from the masthead to the forepart of a ship, the forestays 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
λυκάβας the path of light, the sun's course. 3 (0.2) (0.005) (0.03)
ἐπαρτής ready for work, equipt 2 (0.1) (0.005) (0.06)
νάκος a fleece 2 (0.1) (0.005) (0.02)
μεσολαβέω seize, nip 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
ἀποξύνω to bring to a point, make taper 2 (0.1) (0.005) (0.03)
λιθίδιον a pebble 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
σπονδεῖος used at a libation 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
τρόχος circular race 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
Βοώτης Bootes, the ploughman 5 (0.3) (0.005) (0.01)
ἐντρεχής skilful, ready 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
δείελος of or belonging to the evening (δείλη) 4 (0.2) (0.005) (0.04)
κενοτάφιον an empty tomb, cenotaph 2 (0.1) (0.005) (0.01)
παντευχία in full array 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
βουλυτός the time for unyoking oxen, evening 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
ἄζυγος unwedded 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
δέκτης a receiver: a beggar 3 (0.2) (0.005) (0.01)
Καύκωνες Caucones, Cauconians 4 (0.2) (0.005) (0.04)
χωριστέος one must separate 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ὀξύφωνος sharp-voiced, thrilling 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἴσκε he said, he spake 6 (0.4) (0.005) (0.02)
κῆλον a shaft, an arrow 2 (0.1) (0.005) (0.04)
κρατερόφρων stout-hearted, dauntless 1 (0.1) (0.005) (0.07) too few
Δεῖμος Deimus 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
μηκάς the bleating one 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
ἀσκίον empty threats 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
σχέθω to hold 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
φιτρός a block of wood, log 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
θυμηδής well-pleasing 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
ἐκθνῄσκω die away, to be like to die 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
πηνίον the bobbin 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
φλογίζω to set on fire, burn, burn up 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ὁμοκλέω to call out together 1 (0.1) (0.005) (0.07) too few
διαφύομαι to intervene 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἀμφιτίθημι to put round 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
αἶθος a burning heat, fire 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ὑπερθέω to run beyond 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
καταδαπανάω to squander, lavish 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
δολόεις subtle, wily 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
χαμαιεύνης lying, sleeping on the ground 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
φυλία the wild olive 4 (0.2) (0.005) (0.01)
φάρος2 plough 4 (0.2) (0.005) (0.02)
σκηρίπτομαι to support oneself 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
πεδόθεν from the ground 2 (0.1) (0.005) (0.04)
δυσφύλακτος hard to keep off 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
περικαθίζω cause to sit around, mid. sit down around, invest 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
παιγνία play, sport, a game 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
ἀπεπτέω suffer from indigestion 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ὑπνώω to be drowsy, tired 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
πύκνωμα close order 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
πλῆξις stroke, percussion 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
ὀμόργνυμι to wipe 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ἀπρέπεια unseemly conduct; indecency, impropriety 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
λάπτω to lap with the tongue 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
νυός a daughter-in-law 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
παρρησιαστικός freespoken 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἐξέρομαι inquire into 1 (0.1) (0.005) (0.05) too few
ἀγχιβαθής deep near shore 2 (0.1) (0.005) (0.02)
ὀρχηστύς the dance 2 (0.1) (0.005) (0.05)
δυσαής ill-blowing, stormy 4 (0.2) (0.005) (0.04)
μέδω to protect, rule over 6 (0.4) (0.005) (0.03)
ἀπαθανατίζω to aim at immortality 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
καγχαλάω to laugh aloud 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
κακοβουλία ill-advisedness 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἐϋρρεής fair-flowing 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
λίς2 (Ep.) smooth 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
σκευαστός prepared by art, artificial 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
φιλήρετμος loving the oar 2 (0.1) (0.005) (0.06)
πολύχαλκος abounding in copper 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
θέειον (sulphur). 4 (0.2) (0.005) (0.04)
κανονίζω to measure by rule 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἀλδαίνω to make to grow 2 (0.1) (0.005) (0.01)
κτέρεα funeral gifts 2 (0.1) (0.005) (0.07)
Ἶρις2 Iris, a river 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
δικασπόλος one who administers law, a judge 3 (0.2) (0.005) (0.02)
ἀνεπίσκεπτος inattentive, inconsiderate 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἀλητεύω to wander, roam about 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ἀμολγός in the hours before daybreak 3 (0.2) (0.005) (0.04)
ἄκνηστις the spine 6 (0.4) (0.005) (0.01)
ἀεργός not-working, idle 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
λοπός the shell, husk, peel 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
Φιλομήλα Philomela 3 (0.2) (0.005) (0.0) too few
προήκης pointed in front 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἀλκτήρ a protector from 1 (0.1) (0.005) (0.05) too few
παρακλιδόν bending sideways, turning aside, swerving 2 (0.1) (0.005) (0.04)
δολιχήρετμος long-oared 2 (0.1) (0.005) (0.05)
ἐπιδεύω to moisten 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
ἐπεξηγέομαι to recount in detail 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ναυσικλυτός famed for ships, famous by sea 2 (0.1) (0.005) (0.05)
τόμιον a victim cut up 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἀγρόνομος affording open pasturage 2 (0.1) (0.005) (0.02)
τανηλεγής laying one out at length 3 (0.2) (0.005) (0.06)
φαγός a glutton 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἀταλός tender, delicate 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
ἀπαραμύθητος not to be persuaded, inconsolable 1 (0.1) (0.005) (0.0) too few
νηπιάα childhood 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ἑψιάομαι to play with pebbles 4 (0.2) (0.005) (0.04)
παρήορος hanging 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
νεώρης new, fresh, late 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἐνθρῴσκω leap in, on 1 (0.1) (0.005) (0.05) too few
ἄθλημα a contest 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
Ἄρητος Aretus 2 (0.1) (0.005) (0.05)
Μάντιος Mantius 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
κυνώπης the dog-eyed 2 (0.1) (0.005) (0.05)
προτύπτω to press forwards 2 (0.1) (0.005) (0.04)
αἰπός high, lofty 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
πύρνον wheaten bread 3 (0.2) (0.005) (0.02)
ἰθαγενής born in lawful wedlock, legitimate 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
Ὑάδες the Hyades 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἀποσεύω to chase away 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
παραστάς anything that stands beside 3 (0.2) (0.005) (0.0) too few
ὀβριμοπάτρη daughter of a mighty sire 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ἄμειψις exchange, interchange 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἐκγελάω to laugh out, laugh loud 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
Ποδάρκης Podarces 2 (0.1) (0.005) (0.01)
ῥήτρα a verbal agreement, bargain, covenant 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
ἐπίβαθρον a passenger's fare 2 (0.1) (0.005) (0.01)
ἐπισταδόν standing over each in turn 4 (0.2) (0.005) (0.05)
θημών a heap 2 (0.1) (0.005) (0.01)
Ἀτλαντίς the Atlantic ocean 1 (0.1) (0.005) (0.03) too few
πρέσβα the august, honoured 1 (0.1) (0.005) (0.04) too few
ἰθύς2 a straight course 2 (0.1) (0.005) (0.04)
ἀποστίλβω to be bright from 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
χρυσήνιος with reins of gold 3 (0.2) (0.005) (0.02)
δρύοχοι the props 5 (0.3) (0.005) (0.02)
βροτόεις gory, blood-boltered 1 (0.1) (0.005) (0.07) too few
δαιτρεύω to cut up, to cut up for distribution 1 (0.1) (0.005) (0.05) too few
χειρῶναξ one who is master of his hands 1 (0.1) (0.005) (0.01) too few
μικροπρεπής petty in one's notions, mean, shabby 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
ἐπισπαστός drawn upon oneself 4 (0.2) (0.005) (0.01)
μητιόεις wise in counsel 3 (0.2) (0.005) (0.04)
κήλεος burning 1 (0.1) (0.005) (0.07) too few
ὄρχατος a row of trees 4 (0.2) (0.005) (0.04)
νῶροψ flashing, gleaming 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
συφορβός a swineherd 1 (0.1) (0.005) (0.06) too few
θαλαμηπόλος a chamber-maid, waiting maid 1 (0.1) (0.005) (0.02) too few
ἐτυμολογέω argue from etymology 2 (0.1) (0.005) (0.0) too few
διμοιρία a double share 1 (0.1) (0.006) (0.02) too few
ἠπεροπεύω to cheat, cajole, deceive, cozen 2 (0.1) (0.006) (0.07)
ἑλλός a young deer, fawn 1 (0.1) (0.006) (0.01) too few
πανυπέρτατος highest of all 4 (0.2) (0.006) (0.01)
τηλίκος of such an age, so old 3 (0.2) (0.006) (0.04)
ἀφραδής insensate, reckless 4 (0.2) (0.006) (0.07)
ἄμμορος without share of 1 (0.1) (0.006) (0.06) too few
Ἴσμαρος Ismarus 6 (0.4) (0.006) (0.01)
ὀκέλλω to run 1 (0.1) (0.006) (0.04) too few
ἀοσσητήρ an assistant, helper, aider 1 (0.1) (0.006) (0.07) too few
παρολκή spinning out of time, delay 1 (0.1) (0.006) (0.0) too few
προτιόσσομαι to look at 2 (0.1) (0.006) (0.07)
μαψίδιος vain, false 2 (0.1) (0.006) (0.07)
ἐνναέτης nine years old 2 (0.1) (0.006) (0.04)
ταναός stretched, outstretched, tall, long, taper 3 (0.2) (0.006) (0.05)
δέρτρον the membrane which contains the bowels 8 (0.5) (0.006) (0.01)
λαγαρός slack, hollow, sunken 2 (0.1) (0.006) (0.0) too few
ἁλιόω to make fruitless, frustrate, disappoint 4 (0.2) (0.006) (0.05)
ἀμφαφάω to touch 4 (0.2) (0.006) (0.06)
ἄζω to dry up, parch 4 (0.2) (0.006) (0.01)
ἄνθινος of or like flowers, blooming, fresh 2 (0.1) (0.006) (0.01)
μῆλοψ looking like an apple, yellow 10 (0.6) (0.006) (0.01)
στροφάλιγξ a whirl, eddy 1 (0.1) (0.006) (0.04) too few
γουνός a hill 1 (0.1) (0.006) (0.07) too few
καλλίχορος with beautiful places 2 (0.1) (0.006) (0.04)
μενοινή eager desire 1 (0.1) (0.006) (0.05) too few
ὀπωρινός at the time of late summer 3 (0.2) (0.006) (0.03)
μενεπτόλεμος staunch in battle, steadfast 1 (0.1) (0.006) (0.07) too few
ἀϊστόω make unseen, make away with, destroy 1 (0.1) (0.006) (0.04) too few
σκιώδης shady 1 (0.1) (0.006) (0.0) too few
ἐκτοπίζω to take oneself from a place, go abroad 1 (0.1) (0.006) (0.01) too few
κεραός horned 2 (0.1) (0.006) (0.06)
Γόρτυν Gortyn, city on Crete and in Arcadia 1 (0.1) (0.006) (0.01) too few
ἐπίφθεγμα refrain 1 (0.1) (0.006) (0.0) too few
ἄζυξ unyoked, unpaired, unmarried 2 (0.1) (0.006) (0.01)
ὀλοφώϊος destructive, deadly 3 (0.2) (0.006) (0.04)
λάχνη soft hair, down 1 (0.1) (0.006) (0.04) too few
ὀνομαστής autumator 1 (0.1) (0.006) (0.01) too few
ἁλιπόρφυρος of sea-purple, of true purple dye 6 (0.4) (0.006) (0.02)