Libanius, Oratio 41

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00441.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

502 lemmas; 1,799 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 249 (1384.1) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 68 (378.0) (544.579) (426.61)
οὗτος this; that 54 (300.2) (133.027) (121.95)
ὅς who, that, which: relative pronoun 51 (283.5) (208.764) (194.16)
δέ but 47 (261.3) (249.629) (351.92)
τις any one, any thing, some one, some thing; 38 (211.2) (97.86) (78.95)
μέν on the one hand, on the other hand 35 (194.6) (109.727) (118.8)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 31 (172.3) (173.647) (126.45)
εἰμί to be 24 (133.4) (217.261) (145.55)
τε and 19 (105.6) (62.106) (115.18)
οὐ not 18 (100.1) (104.879) (82.22)
σύ you (personal pronoun) 18 (100.1) (30.359) (61.34)
πολύς much, many 17 (94.5) (35.28) (44.3)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 17 (94.5) (22.709) (26.08)
ἐκεῖνος that over there, that 16 (88.9) (22.812) (17.62)
πόλις a city 15 (83.4) (11.245) (29.3)
εἰς into, to c. acc. 15 (83.4) (66.909) (80.34)
ποιέω to make, to do 13 (72.3) (29.319) (37.03)
ἐγώ I (first person pronoun) 13 (72.3) (54.345) (87.02)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 13 (72.3) (50.199) (32.23)
γάρ for 13 (72.3) (110.606) (74.4)
λέγω to pick; to say 13 (72.3) (90.021) (57.06)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 13 (72.3) (56.75) (56.58)
βοή a loud cry, shout 12 (66.7) (0.664) (1.73)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 11 (61.1) (5.82) (8.27)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 11 (61.1) (24.797) (21.7)
τίς who? which? 11 (61.1) (21.895) (15.87)
κακός bad 11 (61.1) (7.257) (12.65)
ἐν in, among. c. dat. 11 (61.1) (118.207) (88.06)
γε at least, at any rate 10 (55.6) (24.174) (31.72)
νῦν now at this very time 10 (55.6) (12.379) (21.84)
ἄν modal particle 10 (55.6) (32.618) (38.42)
ὑμός your 10 (55.6) (6.015) (5.65)
ὅς2 [possessive pronoun] 10 (55.6) (47.672) (39.01)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 9 (50.0) (44.62) (43.23)
ἀπό from, away from. c. gen. 9 (50.0) (30.074) (22.12)
οὐδείς not one, nobody 8 (44.5) (19.346) (18.91)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 8 (44.5) (64.142) (59.77)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 8 (44.5) (26.85) (24.12)
ἔχω to have 8 (44.5) (48.945) (46.31)
μή not 7 (38.9) (50.606) (37.36)
ἀκούω to hear 7 (38.9) (6.886) (9.12)
θέατρον a place for seeing 7 (38.9) (0.316) (0.19)
ἄρχων a ruler, commander, chief, captain 7 (38.9) (1.25) (1.76)
διά through c. gen.; because of c. acc. 7 (38.9) (56.77) (30.67)
δίδωμι to give 6 (33.4) (11.657) (13.85)
σός your 6 (33.4) (6.214) (12.92)
βοείη an ox-hide, ox-hide shield 6 (33.4) (0.299) (0.61)
οὖν so, then, therefore 6 (33.4) (34.84) (23.41)
γίγνομαι become, be born 6 (33.4) (53.204) (45.52)
νομίζω to have as a custom; to believe 6 (33.4) (4.613) (6.6)
ἐάν if 6 (33.4) (23.689) (20.31)
εὐφημία the use of words of good omen 6 (33.4) (0.167) (0.01)
φιλέω to love, regard with affection 6 (33.4) (1.242) (2.43)
πλείων more, larger 6 (33.4) (7.783) (7.12)
ὡς as, how 6 (33.4) (68.814) (63.16)
τοιοῦτος such as this 5 (27.8) (20.677) (14.9)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 5 (27.8) (1.486) (1.76)
μηδείς (and not one); not one, no-one 5 (27.8) (8.165) (6.35)
ἡμέρα day 5 (27.8) (8.416) (8.56)
Τιμοκράτης Timocrates 5 (27.8) (0.047) (0.05)
δέω to bind, tie, fetter 5 (27.8) (17.994) (15.68)
μέγας big, great 5 (27.8) (18.419) (25.96)
πᾶς all, the whole 5 (27.8) (59.665) (51.63)
οἶδα to know 5 (27.8) (9.863) (11.77)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 5 (27.8) (55.077) (29.07)
καλός beautiful 5 (27.8) (9.11) (12.96)
βοῦς cow 5 (27.8) (1.193) (2.78)
δείκνυμι to show 5 (27.8) (13.835) (3.57)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 5 (27.8) (6.869) (8.08)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 5 (27.8) (76.461) (54.75)
ἥκω to have come, be present, be here 4 (22.2) (2.341) (4.29)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 4 (22.2) (3.657) (4.98)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 (22.2) (21.235) (25.5)
ὁράω to see 4 (22.2) (16.42) (18.27)
ἄξιος worthy 4 (22.2) (3.181) (3.3)
ποῖος of what nature? of what sort? 4 (22.2) (2.531) (2.35)
ἀγαθός good 4 (22.2) (9.864) (6.93)
ἄγω to lead 4 (22.2) (5.181) (10.6)
χρόνος time 4 (22.2) (11.109) (9.36)
πρότερος before, earlier 4 (22.2) (25.424) (23.72)
τοτέ at times, now and then 4 (22.2) (6.167) (10.26)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 4 (22.2) (9.107) (4.91)
ποιός of a certain nature, kind 4 (22.2) (3.169) (2.06)
ἀναβαίνω to go up, mount, to go up to 4 (22.2) (1.13) (1.65)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 4 (22.2) (3.117) (19.2)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 4 (22.2) (12.481) (8.47)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 4 (22.2) (49.106) (23.97)
οὕτως so, in this manner 4 (22.2) (28.875) (14.91)
τοίνυν therefore, accordingly 4 (22.2) (5.224) (2.04)
οὔτε neither / nor 4 (22.2) (13.727) (16.2)
O! oh! 4 (22.2) (6.146) (14.88)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 4 (22.2) (17.692) (15.52)
ὅτι2 conj.: that, because 4 (22.2) (49.49) (23.92)
βιός a bow 3 (16.7) (3.814) (4.22)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 3 (16.7) (12.401) (17.56)
ἀναγκάζω to force, compel 3 (16.7) (1.36) (2.82)
ἔρχομαι to come 3 (16.7) (6.984) (16.46)
σιγή silence 3 (16.7) (0.245) (0.35)
βοάω to cry aloud, to shout 3 (16.7) (0.903) (1.53)
ὀλίγος few, little, scanty, small 3 (16.7) (5.317) (5.48)
ἄλλος other, another 3 (16.7) (40.264) (43.75)
ὁπότε when 3 (16.7) (1.361) (2.1)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 3 (16.7) (5.09) (3.3)
ἐκπίπτω to fall out of 3 (16.7) (0.84) (1.03)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 3 (16.7) (4.016) (9.32)
βούλομαι to will, wish, be willing 3 (16.7) (8.59) (11.98)
ἐκ from out of 3 (16.7) (54.157) (51.9)
βίος life 3 (16.7) (3.82) (4.12)
πῶς how? in what way 3 (16.7) (8.955) (6.31)
οὐδέ and/but not; not even 3 (16.7) (20.427) (22.36)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 3 (16.7) (4.909) (7.73)
νέος young, youthful 3 (16.7) (2.183) (4.18)
χείρ the hand 3 (16.7) (5.786) (10.92)
πως somehow, in some way 3 (16.7) (9.844) (7.58)
πρό before 3 (16.7) (5.786) (4.33)
ὅσος as much/many as 3 (16.7) (13.469) (13.23)
ποτε ever, sometime 3 (16.7) (7.502) (8.73)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 3 (16.7) (16.105) (11.17)
δή [interactional particle: S&H on same page] 3 (16.7) (17.728) (33.0)
παῖς a child 3 (16.7) (5.845) (12.09)
τοσοῦτος so large, so tall 3 (16.7) (5.396) (4.83)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 3 (16.7) (0.984) (0.97)
βελτίων better 3 (16.7) (1.81) (1.12)
ἕτερος the one; the other (of two) 3 (16.7) (18.33) (7.31)
ἅπας quite all, the whole 3 (16.7) (10.904) (7.0)
εἶτα then, next 2 (11.1) (4.335) (1.52)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 2 (11.1) (2.355) (5.24)
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 2 (11.1) (0.472) (1.92)
either..or; than 2 (11.1) (34.073) (23.24)
δόξα a notion 2 (11.1) (4.474) (2.49)
βουλή will, determination; council, senate 2 (11.1) (1.357) (1.49)
εἴωθα to be accustomed 2 (11.1) (1.354) (1.1)
γνωρίζω to make known, point out, explain 2 (11.1) (1.012) (0.3)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 2 (11.1) (0.415) (0.39)
ἀνήρ a man 2 (11.1) (10.82) (29.69)
ἀλλά otherwise, but 2 (11.1) (54.595) (46.87)
μάλιστα most 2 (11.1) (6.673) (9.11)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 2 (11.1) (2.811) (3.25)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 2 (11.1) (0.657) (0.82)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 2 (11.1) (1.523) (2.38)
ἄναξ a lord, master 2 (11.1) (0.563) (2.99)
ὅδε this 2 (11.1) (10.255) (22.93)
χείρων worse, meaner, inferior 2 (11.1) (1.4) (1.07)
ἕπομαι follow 2 (11.1) (4.068) (4.18)
εὖ well 2 (11.1) (2.642) (5.92)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (11.1) (2.976) (2.93)
ἡνίκα at which time, when 2 (11.1) (0.856) (0.54)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 2 (11.1) (5.553) (4.46)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 2 (11.1) (1.583) (2.13)
ἀνά up, upon 2 (11.1) (4.693) (6.06)
οἰκία a building, house, dwelling 2 (11.1) (1.979) (2.07)
τρέχω to run 2 (11.1) (0.495) (0.49)
ἐπεί after, since, when 2 (11.1) (19.86) (21.4)
νόμος usage, custom, law, ordinance 2 (11.1) (5.63) (4.23)
τάξις an arranging 2 (11.1) (2.44) (1.91)
γονεύς a begetter, father 2 (11.1) (0.464) (0.41)
ἀργία idleness, laziness 2 (11.1) (0.142) (0.06)
αἰσχρός causing shame, abusive 2 (11.1) (1.068) (1.87)
ζέω to boil, seethe 2 (11.1) (1.826) (1.25)
αἰτέω to ask, beg; postulate 2 (11.1) (1.871) (1.48)
βόειος of an ox 2 (11.1) (0.362) (0.69)
δεῦρο hither 2 (11.1) (0.636) (1.96)
ἀπέρχομαι to go away, depart from 2 (11.1) (1.325) (1.52)
τότε at that time, then 2 (11.1) (6.266) (11.78)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 2 (11.1) (3.981) (2.22)
ἔχθω to hate 2 (11.1) (0.083) (0.18)
ζάω to live 2 (11.1) (2.268) (1.36)
λαλέω to talk, chat, prattle, babble 2 (11.1) (1.608) (0.59)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (11.1) (1.195) (1.93)
παρέχω to furnish, provide, supply 2 (11.1) (2.932) (4.24)
βασιλεύς a king, chief 2 (11.1) (9.519) (15.15)
ἀθυμία want of heart, faintheartedness 2 (11.1) (0.101) (0.13)
φέρω to bear 2 (11.1) (8.129) (10.35)
ἄνοος without understanding, foolish, silly 2 (11.1) (0.262) (0.05)
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 2 (11.1) (0.277) (0.51)
γῆ earth 2 (11.1) (10.519) (12.21)
ἐλάσσων smaller, less 2 (11.1) (4.697) (2.29)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 2 (11.1) (1.698) (2.37)
δυσχερής hard to take in hand 2 (11.1) (0.281) (0.61)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 2 (11.1) (0.663) (0.9)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 2 (11.1) (1.706) (1.96)
λόγος the word 2 (11.1) (29.19) (16.1)
χρή it is fated, necessary 2 (11.1) (6.22) (4.12)
θεατής one who sees, a spectator 2 (11.1) (0.12) (0.18)
ἀπειλή boasts, threats 2 (11.1) (0.282) (0.18)
ὄϊς sheep 2 (11.1) (1.922) (0.78)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 2 (11.1) (1.438) (1.84)
Ζεύς Zeus 2 (11.1) (4.739) (12.03)
μήτε neither / nor 2 (11.1) (5.253) (5.28)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (11.1) (13.803) (8.53)
καταγιγνώσκω to remark, discover 2 (11.1) (0.323) (0.3)
φαίνω to bring to light, make to appear 2 (11.1) (8.435) (8.04)
καταβαίνω to step down, go 2 (11.1) (0.757) (1.45)
ἄνα accomplishment 2 (11.1) (0.192) (0.01)
μέρος a part, share 2 (11.1) (11.449) (6.76)
ἀμφότερος each of two, both 2 (11.1) (4.116) (5.17)
λίαν very, exceedingly 2 (11.1) (0.971) (1.11)
ἵστημι to make to stand 2 (11.1) (4.072) (7.15)
πρῶτος first 2 (11.1) (18.707) (16.57)
σιωπή silence 2 (11.1) (0.238) (0.35)
ἄνη fulfilment 2 (11.1) (0.216) (0.02)
κάθημαι to be seated 2 (11.1) (0.912) (1.11)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 (11.1) (26.948) (12.74)
ὑπηρετέω to do service on board ship, to do rower's service 2 (11.1) (0.27) (0.25)
τίη why? wherefore? 2 (11.1) (26.493) (13.95)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 2 (11.1) (1.704) (0.56)
βόα fish 2 (11.1) (0.336) (0.77)
πάλιν back, backwards 1 (5.6) (10.367) (6.41) too few
ἔργον work 1 (5.6) (5.905) (8.65) too few
ἄριστος best 1 (5.6) (2.087) (4.08) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (5.6) (5.786) (1.93) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (5.6) (0.286) (0.41) too few
πατήρ a father 1 (5.6) (9.224) (10.48) too few
ὕβρις wantonness, wanton violence 1 (5.6) (0.649) (0.91) too few
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 (5.6) (1.431) (1.76) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (5.6) (1.045) (2.04) too few
στρατιώτης a citizen bound to military service; 1 (5.6) (1.589) (2.72) too few
θορυβέω to make a noise 1 (5.6) (0.197) (0.26) too few
χόω to throw 1 (5.6) (0.146) (0.32) too few
τείνω to stretch 1 (5.6) (0.596) (0.72) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (5.6) (1.544) (1.98) too few
ἀναστρέφω to turn upside down, upset 1 (5.6) (0.356) (0.38) too few
κακοδαίμων possessed by an evil genius, ill-fated, ill-starred, miserable 1 (5.6) (0.103) (0.19) too few
Σάις Sais 1 (5.6) (0.083) (0.1) too few
ἄπειμι2 go away 1 (5.6) (1.11) (1.84) too few
οὔτοι indeed not 1 (5.6) (0.222) (0.23) too few
μηδέ but not 1 (5.6) (4.628) (5.04) too few
ἄπολις one without city, state 1 (5.6) (0.017) (0.04) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (5.6) (2.474) (4.78) too few
λέων a lion 1 (5.6) (0.675) (0.88) too few
νέω3 to heap, pile, heap up 1 (5.6) (0.917) (1.41) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (5.6) (1.527) (3.41) too few
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 (5.6) (12.667) (11.08) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (5.6) (3.747) (1.45) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (5.6) (7.533) (3.79) too few
σήμερον to-day 1 (5.6) (0.478) (0.24) too few
ἀναζητέω to examine into, investigate 1 (5.6) (0.097) (0.07) too few
ἀσέλγεια licentiousness 1 (5.6) (0.115) (0.12) too few
ζηλόω to rival, vie with, emulate 1 (5.6) (0.278) (0.26) too few
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 1 (5.6) (4.515) (5.86) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (5.6) (0.845) (0.76) too few
χειμών winter; storm, stormy weather 1 (5.6) (1.096) (1.89) too few
ἐλεύθερος free 1 (5.6) (0.802) (1.2) too few
μέθη strong drink 1 (5.6) (0.322) (0.23) too few
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 (5.6) (6.305) (6.41) too few
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 1 (5.6) (0.246) (0.45) too few
κλέος a rumour, report; fame, glory 1 (5.6) (0.184) (0.77) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (5.6) (1.363) (1.24) too few
ἡμέτερος our 1 (5.6) (2.045) (2.83) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (5.6) (2.582) (1.38) too few
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 (5.6) (1.387) (0.76) too few
μαρτυρία witness, testimony, evidence 1 (5.6) (0.472) (0.15) too few
προσάγω to bring to 1 (5.6) (0.972) (1.04) too few
ἀπαντάω to meet 1 (5.6) (0.895) (0.92) too few
πλησίος near, close to 1 (5.6) (1.174) (0.76) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (5.6) (3.66) (3.87) too few
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 1 (5.6) (5.405) (7.32) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (5.6) (0.513) (0.3) too few
ἐλευθερία freedom, liberty 1 (5.6) (0.488) (1.08) too few
βέλτιστος best 1 (5.6) (0.48) (0.78) too few
εὑρίσκω to find 1 (5.6) (6.155) (4.65) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (5.6) (13.207) (6.63) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (5.6) (0.942) (3.27) too few
καθά according as, just as 1 (5.6) (5.439) (4.28) too few
ἀποβάλλω to throw off 1 (5.6) (0.43) (0.52) too few
ᾠδή a song, lay, ode 1 (5.6) (0.347) (0.2) too few
ἀναπείθω to bring over, convince 1 (5.6) (0.229) (0.41) too few
μέτρον that by which anything is measured 1 (5.6) (1.22) (0.77) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (5.6) (0.682) (1.26) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (5.6) (4.322) (6.41) too few
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 (5.6) (1.228) (1.54) too few
νέω to swim 1 (5.6) (0.993) (1.53) too few
νάω to flow 1 (5.6) (0.612) (0.21) too few
θωπεύω to flatter, fawn on, cajole, wheedle 1 (5.6) (0.013) (0.04) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (5.6) (8.435) (3.94) too few
καταδουλόω to reduce to slavery, enslave 1 (5.6) (0.054) (0.18) too few
λοιπός remaining, the rest 1 (5.6) (6.377) (5.2) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (5.6) (0.452) (0.68) too few
ἄοικος houseless, homeless 1 (5.6) (0.021) (0.01) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (5.6) (10.645) (5.05) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (5.6) (3.079) (2.61) too few
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (5.6) (0.498) (0.6) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (5.6) (3.279) (2.18) too few
οὗ where 1 (5.6) (6.728) (4.01) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (5.6) (1.86) (0.99) too few
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 (5.6) (1.67) (3.01) too few
δάφνη the laurel 1 (5.6) (0.16) (0.1) too few
ζεῦγος a yoke of beasts, a pair of mules, oxen 1 (5.6) (0.137) (0.24) too few
δύναμις power, might, strength 1 (5.6) (13.589) (8.54) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (5.6) (0.675) (0.47) too few
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 (5.6) (19.178) (9.89) too few
σιωπάω to be silent 1 (5.6) (0.372) (0.27) too few
ὁπόσος as many as 1 (5.6) (1.404) (0.7) too few
ὀρχέομαι to dance in a row 1 (5.6) (0.178) (0.22) too few
χράω to fall upon, attack, assail 1 (5.6) (5.601) (4.92) too few
κλέπτης a thief 1 (5.6) (0.161) (0.13) too few
σκοπέω to look at 1 (5.6) (1.847) (2.27) too few
ἀφορμή a starting-point 1 (5.6) (0.47) (0.68) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (5.6) (1.164) (3.1) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (5.6) (1.868) (1.01) too few
συνήδομαι to rejoice together 1 (5.6) (0.057) (0.06) too few
τετράς the fourth day 1 (5.6) (0.249) (0.03) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (5.6) (3.714) (2.8) too few
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 (5.6) (2.978) (3.52) too few
ὠχριάω to be pallid 1 (5.6) (0.015) (0.02) too few
θηράω to hunt 1 (5.6) (0.161) (0.18) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (5.6) (0.911) (1.33) too few
μᾶλλον more, rather 1 (5.6) (11.489) (8.35) too few
ἡσυχάζω to be still, keep quiet, be at rest 1 (5.6) (0.292) (0.69) too few
διαβάλλω to throw over 1 (5.6) (0.43) (0.68) too few
ᾆσμα a song, a lyric ode 1 (5.6) (0.139) (0.04) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (5.6) (15.895) (13.47) too few
τόσος so great, so vast 1 (5.6) (0.214) (1.34) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (5.6) (2.189) (1.62) too few
σκηνή a covered place, a tent 1 (5.6) (0.822) (0.74) too few
προσκυνέω to make obeisance 1 (5.6) (0.658) (0.35) too few
θεός god 1 (5.6) (26.466) (19.54) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (5.6) (2.157) (5.09) too few
Δίη Dia 1 (5.6) (0.502) (0.72) too few
ἐπιθυμητής one who longs for 1 (5.6) (0.026) (0.04) too few
παλαιός old in years 1 (5.6) (2.149) (1.56) too few
μύσος uncleanness 1 (5.6) (0.055) (0.06) too few
κατάπτυστος to be spat upon, abominable, despicable 1 (5.6) (0.013) (0.01) too few
ἐκεῖσε thither, to that place 1 (5.6) (0.623) (0.61) too few
τετρακόσιοι four hundred 1 (5.6) (0.205) (0.74) too few
γυμνόω to strip naked 1 (5.6) (0.205) (0.18) too few
σπουδαῖος earnest, serious 1 (5.6) (0.834) (0.28) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (5.6) (0.488) (0.55) too few
ὀκνέω to shrink 1 (5.6) (0.304) (0.39) too few
ἕλκω to draw, drag 1 (5.6) (1.305) (1.45) too few
τροφή nourishment, food, victuals 1 (5.6) (3.098) (1.03) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (5.6) (1.179) (4.14) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (5.6) (7.547) (5.48) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (5.6) (1.591) (1.51) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (5.6) (1.675) (3.51) too few
ἐπιθυμητός desired, to be desired 1 (5.6) (0.02) (0.01) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (5.6) (0.516) (0.74) too few
ταπεινόω to lower 1 (5.6) (0.164) (0.15) too few
ἀναπηδάω to leap up, start up 1 (5.6) (0.087) (0.13) too few
θρόνος a seat, chair 1 (5.6) (0.806) (0.9) too few
ὕπαρχος commanding under 1 (5.6) (0.217) (0.24) too few
ὅταν when, whenever 1 (5.6) (9.255) (4.07) too few
κελεύω to urge 1 (5.6) (3.175) (6.82) too few
κατέχω to hold fast 1 (5.6) (1.923) (2.47) too few
εὔφημος uttering sounds of good omen 1 (5.6) (0.051) (0.07) too few
διάγω to carry over 1 (5.6) (0.532) (0.39) too few
ἡγεμών leader, guide 1 (5.6) (1.062) (2.19) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (5.6) (0.475) (0.51) too few
φωνή a sound, tone 1 (5.6) (3.591) (1.48) too few
ἐκεῖθεν from that place, thence 1 (5.6) (1.247) (0.72) too few
δυστυχία ill luck, ill fortune 1 (5.6) (0.083) (0.13) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (5.6) (2.136) (1.23) too few
εἰκός like truth 1 (5.6) (1.953) (1.09) too few
σεαυτοῦ of thyself 1 (5.6) (0.863) (1.06) too few
πάρειμι be present 1 (5.6) (5.095) (8.94) too few
καῖρος the row of thrums 1 (5.6) (1.981) (3.68) too few
νή (yes) by.. 1 (5.6) (0.565) (1.11) too few
ἀδικέω to do wrong 1 (5.6) (2.105) (2.89) too few
ἤδη already 1 (5.6) (8.333) (11.03) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (5.6) (6.88) (12.75) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (5.6) (7.612) (5.49) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (5.6) (2.343) (2.93) too few
λοχαγός the leader of an armed band; commander of a company 1 (5.6) (0.131) (0.69) too few
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 1 (5.6) (0.733) (1.36) too few
ῥάθυμος light-hearted, easy-tempered, frivolous, careless 1 (5.6) (0.141) (0.15) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (5.6) (0.326) (0.27) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (5.6) (2.863) (2.91) too few
μηχάνημα an engine 1 (5.6) (0.176) (0.1) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 1 (5.6) (1.186) (1.73) too few
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 1 (5.6) (0.613) (0.44) too few
ὄρχησις dancing, the dance 1 (5.6) (0.157) (0.07) too few
δεῖ it is necessary 1 (5.6) (13.387) (11.02) too few
ἔννομος within the law, lawful, legal 1 (5.6) (0.088) (0.1) too few
ἀνθέω to blossom, bloom 1 (5.6) (0.15) (0.15) too few
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 (5.6) (13.567) (4.4) too few
νόος mind, perception 1 (5.6) (5.507) (3.33) too few
νέω2 to spin 1 (5.6) (0.439) (0.41) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (5.6) (5.582) (2.64) too few
πλεῖστος most, largest 1 (5.6) (4.005) (5.45) too few
θεραπεία a waiting on, service 1 (5.6) (0.954) (0.4) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (5.6) (1.127) (1.08) too few
πάλα nugget 1 (5.6) (0.135) (0.08) too few
δράω to do 1 (5.6) (1.634) (2.55) too few
ἀσχημονέω to behave unseemly, disgrace oneself, to be put to shame 1 (5.6) (0.028) (0.01) too few
ὑμέτερος your, yours 1 (5.6) (0.709) (1.21) too few
πῶ where? 1 (5.6) (0.135) (0.31) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (5.6) (0.634) (1.16) too few
νόσημα a sickness, disease, plague 1 (5.6) (1.694) (0.23) too few
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 (5.6) (0.499) (0.76) too few
εἶἑν well, quite so, very good 1 (5.6) (0.246) (0.38) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (5.6) (1.634) (1.72) too few
ἐμπορία commerce, trade, traffic 1 (5.6) (0.084) (0.09) too few
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 1 (5.6) (0.391) (0.36) too few
ζητέω to seek, seek for 1 (5.6) (5.036) (1.78) too few
λύπη pain of body 1 (5.6) (0.996) (0.48) too few
αὖθις back, back again 1 (5.6) (2.732) (4.52) too few
μήτηρ a mother 1 (5.6) (2.499) (4.41) too few
ἀγγέλλω to bear a message 1 (5.6) (0.488) (0.97) too few
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 1 (5.6) (0.16) (0.04) too few
νύξ the night 1 (5.6) (2.561) (5.42) too few
τόπος a place 1 (5.6) (8.538) (6.72) too few
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 (5.6) (2.254) (1.6) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (5.6) (4.163) (8.09) too few
ἀρχός a leader, chief, commander; the rectum, anus 1 (5.6) (0.743) (0.3) too few
εἶπον to speak, say 1 (5.6) (16.169) (13.73) too few
πλήν except 1 (5.6) (2.523) (3.25) too few
μῖμος an imitator, mimic: an actor, mime 1 (5.6) (0.046) (0.01) too few
βουλευτής a councillor, senator 1 (5.6) (0.089) (0.07) too few
συγκόπτω to break up, cut up 1 (5.6) (0.036) (0.03) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (5.6) (0.949) (1.25) too few
βδελυρία brutal conduct, want of shame and decency, brutality 1 (5.6) (0.019) (0.01) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (5.6) (4.713) (1.73) too few
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 (5.6) (11.058) (14.57) too few
εὐδαίμων fortunate, wealthy, happy 1 (5.6) (0.652) (0.95) too few
βελτιόω improve 1 (5.6) (0.054) (0.01) too few
ὅπως how, that, in order that, as 1 (5.6) (4.748) (5.64) too few
μυριάς a number of ten thousand, myriad 1 (5.6) (0.377) (0.78) too few
ἀποβλέπω look steadily at 1 (5.6) (0.373) (0.37) too few
in truth, truly, verily, of a surety 1 (5.6) (2.231) (8.66) too few
ἡσυχῇ stilly, quietly, softly, gently 1 (5.6) (0.091) (0.04) too few
καθίστημι to set down, place 1 (5.6) (2.674) (4.86) too few
αἰτία a charge, accusation 1 (5.6) (5.906) (2.88) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (5.6) (2.61) (5.45) too few
κακία badness 1 (5.6) (1.366) (0.41) too few
ἀφικνέομαι to come to 1 (5.6) (2.347) (7.38) too few
τοιγάρ so then, wherefore, therefore, accordingly 1 (5.6) (0.567) (0.75) too few
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses 1 (5.6) (0.543) (0.38) too few
κατάλογος an enrolment, register, list, catalogue 1 (5.6) (0.163) (0.07) too few
ἔρως love 1 (5.6) (0.962) (2.14) too few
παύω to make to cease 1 (5.6) (1.958) (2.55) too few
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 1 (5.6) (0.479) (1.07) too few
συμπράσσω to join or help in doing 1 (5.6) (0.151) (0.3) too few
ἄπειμι be absent 1 (5.6) (1.064) (1.49) too few
πατρῷος of or belonging to the father 1 (5.6) (0.402) (0.89) too few
πάρειμι2 go past, march along, come forward 1 (5.6) (0.299) (0.69) too few
προδότης a betrayer, traitor 1 (5.6) (0.142) (0.21) too few
πέντε five 1 (5.6) (1.584) (2.13) too few
καθίημι to send down, let fall 1 (5.6) (0.498) (0.52) too few
Δίον Dion 1 (5.6) (0.503) (0.72) too few
κοσμέω to order, arrange 1 (5.6) (0.659) (0.71) too few
πίπτω to fall, fall down 1 (5.6) (1.713) (3.51) too few
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 1 (5.6) (9.012) (0.6) too few
ἑορτή a feast 1 (5.6) (0.773) (0.75) too few
νεότης youth 1 (5.6) (0.212) (0.2) too few
χράομαι use, experience 1 (5.6) (5.93) (6.1) too few
ἐξαρτάω to hang upon, to make dependent upon 1 (5.6) (0.083) (0.06) too few
δείδω to fear 1 (5.6) (1.45) (3.46) too few
ἁρπάζω to snatch away, carry off 1 (5.6) (0.507) (0.89) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (5.6) (0.65) (0.77) too few
περιτίθημι to place round 1 (5.6) (0.34) (0.41) too few
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 1 (5.6) (0.53) (0.21) too few
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 1 (5.6) (3.359) (2.6) too few
γεωργός tilling the ground 1 (5.6) (0.318) (0.31) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (5.6) (13.044) (1.39) too few
ἄρτι just now, recently 1 (5.6) (0.652) (1.45) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (5.6) (0.221) (0.15) too few
ἐπιτάσσω to put upon one as a duty, to enjoin 1 (5.6) (0.447) (0.92) too few
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 (5.6) (7.784) (7.56) too few
παιδεία the rearing of a child 1 (5.6) (0.557) (0.35) too few
ἑορτάζω to keep festival 1 (5.6) (0.122) (0.07) too few
ἀναφύω to produce again, to let grow 1 (5.6) (0.04) (0.04) too few
Ῥώμη Roma, Rome 1 (5.6) (1.197) (2.04) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (5.6) (2.795) (1.68) too few
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 1 (5.6) (0.403) (0.35) too few
καλέω to call, summon 1 (5.6) (10.936) (8.66) too few
πάλη wrestling 1 (5.6) (0.139) (0.08) too few
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 (5.6) (6.432) (8.19) too few
τῇδε here, thus 1 (5.6) (0.621) (0.52) too few
ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery 1 (5.6) (0.04) (0.07) too few
πρόσωπον the face, visage, countenance 1 (5.6) (1.94) (0.95) too few
καθαίρω to make pure 1 (5.6) (0.786) (0.29) too few
γρύζω grumble, mutter 1 (5.6) (0.012) (0.01) too few
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 (5.6) (4.633) (3.4) too few
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 1 (5.6) (0.33) (0.37) too few
θεραπεύω to be an attendant, do service 1 (5.6) (1.21) (0.71) too few
καθάπαξ once for all 1 (5.6) (0.125) (0.15) too few
δικάζω to judge, to give judgment on 1 (5.6) (0.398) (0.45) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (5.6) (0.738) (0.98) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (5.6) (8.208) (3.67) too few
πονηρός toilsome, painful, grievous 1 (5.6) (1.795) (0.65) too few
πω up to this time, yet 1 (5.6) (0.812) (1.9) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (5.6) (0.953) (0.65) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (5.6) (1.067) (4.18) too few
ἔσχατος outermost 1 (5.6) (2.261) (0.9) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (5.6) (3.721) (0.94) too few
ἄγαμος unmarried, unwedded, single 1 (5.6) (0.044) (0.04) too few
ἐντεῦθεν hence 1 (5.6) (2.103) (2.21) too few
ὀρχηστής a dancer 1 (5.6) (0.085) (0.04) too few
ἐρυθριάω to be apt to blush, to colour up 1 (5.6) (0.052) (0.01) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (5.6) (4.312) (2.92) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (5.6) (3.181) (2.51) too few
φθέγγομαι to utter a sound 1 (5.6) (0.607) (0.59) too few
στάσις a standing, the posture of standing 1 (5.6) (0.94) (0.89) too few
ὅτε when 1 (5.6) (4.994) (7.56) too few
ἐλαύνω to drive, drive on, set in motion 1 (5.6) (0.878) (3.11) too few
παιδεύω to bring up 1 (5.6) (0.727) (0.59) too few
λόγιον an announcement, oracle 1 (5.6) (0.248) (0.08) too few
δικαιόω to set right 1 (5.6) (0.311) (0.38) too few
κατήφεια dejection, sorrow, shame 1 (5.6) (0.038) (0.05) too few
σβέννυμι to quench, put out 1 (5.6) (0.217) (0.17) too few
ποθεν from some place 1 (5.6) (0.996) (0.8) too few

PAGINATE