Libanius, Oratio 32

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00432.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

639 lemmas; 2,529 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Μενέδημος Menedemus 12 (47.4) (0.018) (0.02)
Θρασυδαῖος Thrasydaeus 7 (27.7) (0.015) (0.01)
κηδεστής a connexion by marriage 2 (7.9) (0.078) (0.05)
ἀσέλγεια licentiousness 2 (7.9) (0.115) (0.12)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 2 (7.9) (0.811) (0.12)
σιγάω to be silent 4 (15.8) (0.333) (0.34)
πρέσβεια old woman 3 (11.9) (0.117) (0.3)
σοφιστής a master of one's craft 2 (7.9) (0.559) (0.21)
πρεσβεία age, seniority; embassy 5 (19.8) (0.238) (0.58)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 3 (11.9) (0.825) (0.38)
ῥῆμα (spoken) word, line, verb 4 (15.8) (1.704) (0.56)
εὐχή a prayer, vow 2 (7.9) (0.766) (0.29)
συμπράσσω to join or help in doing 2 (7.9) (0.151) (0.3)
καταγιγνώσκω to remark, discover 2 (7.9) (0.323) (0.3)
σύγκειμαι to lie together 2 (7.9) (1.059) (0.31)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 3 (11.9) (0.431) (0.49)
φθέγγομαι to utter a sound 3 (11.9) (0.607) (0.59)
καίτοι and indeed, and further; and yet 7 (27.7) (2.582) (1.38)
εἴσειμι to go into 3 (11.9) (0.609) (0.62)
ἐμέω to vomit, throw up 5 (19.8) (0.759) (1.06)
αἰδέομαι to be ashamed to do 3 (11.9) (0.372) (0.64)
διήγησις narrative, statement 2 (7.9) (0.346) (0.43)
πη [Dor. in some way, somehow] 2 (7.9) (0.791) (0.44)
κάθημαι to be seated 5 (19.8) (0.912) (1.11)
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 3 (11.9) (0.699) (0.69)
φθονέω to bear ill-will 2 (7.9) (0.261) (0.5)
σής a moth 2 (7.9) (0.646) (0.56)
βοήθεια help, aid, rescue, support 3 (11.9) (0.479) (0.89)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 2 (7.9) (0.428) (0.66)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 2 (7.9) (0.653) (0.67)
διαλέγομαι talk 2 (7.9) (0.836) (0.69)
πάρειμι2 go past, march along, come forward 2 (7.9) (0.299) (0.69)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 2 (7.9) (1.141) (0.69)
θεραπεύω to be an attendant, do service 2 (7.9) (1.21) (0.71)
περιίστημι to place round 2 (7.9) (0.354) (0.74)
ἐρωτάω to ask 4 (15.8) (1.642) (1.49)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 3 (11.9) (0.951) (1.13)
πλησίος near, close to 2 (7.9) (1.174) (0.76)
ἔρομαι to ask, enquire 3 (11.9) (0.949) (1.25)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 11 (43.5) (63.859) (4.86)
τέταρτος fourth 2 (7.9) (1.676) (0.89)
ὀργή natural impulse 3 (11.9) (1.273) (1.39)
οὔπω not yet 2 (7.9) (1.001) (0.94)
ἀδικέω to do wrong 6 (23.7) (2.105) (2.89)
διαλέγω to pick out one from another, to pick out 2 (7.9) (1.478) (0.97)
αἰτέω to ask, beg; postulate 3 (11.9) (1.871) (1.48)
φωνή a sound, tone 3 (11.9) (3.591) (1.48)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 2 (7.9) (0.935) (0.99)
φάσκω to say, affirm, assert 3 (11.9) (1.561) (1.51)
τοίνυν therefore, accordingly 4 (15.8) (5.224) (2.04)
ποιός of a certain nature, kind 4 (15.8) (3.169) (2.06)
σεαυτοῦ of thyself 2 (7.9) (0.863) (1.06)
κύριος2 a lord, master 2 (7.9) (7.519) (1.08)
ἐμός mine 35 (138.4) (8.401) (19.01)
εἰσέρχομαι to go in 3 (11.9) (1.634) (1.72)
αἰτία a charge, accusation 5 (19.8) (5.906) (2.88)
γλῶσσα the tongue 2 (7.9) (1.427) (1.17)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 2 (7.9) (2.656) (1.17)
ποῖος of what nature? of what sort? 4 (15.8) (2.531) (2.35)
ἀφίημι to send forth, discharge 5 (19.8) (2.477) (2.96)
δείκνυμι to show 6 (23.7) (13.835) (3.57)
ἀείδω to sing 2 (7.9) (0.923) (1.22)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 3 (11.9) (1.438) (1.84)
μείς a month 2 (7.9) (1.4) (1.25)
δάκρυον a tear 2 (7.9) (0.515) (1.27)
πολλάκις many times, often, oft 3 (11.9) (3.702) (1.91)
ἄμφω both 2 (7.9) (2.508) (1.28)
δράω to do 4 (15.8) (1.634) (2.55)
τοσοῦτος so large, so tall 7 (27.7) (5.396) (4.83)
κινέω to set in motion, to move 2 (7.9) (13.044) (1.39)
ἀκούω to hear 13 (51.4) (6.886) (9.12)
ἥκω to have come, be present, be here 6 (23.7) (2.341) (4.29)
φιλία friendly love, affection, friendship 2 (7.9) (1.063) (1.44)
ἕλκω to draw, drag 2 (7.9) (1.305) (1.45)
ἕτερος the one; the other (of two) 10 (39.5) (18.33) (7.31)
βουλή will, determination; council, senate 2 (7.9) (1.357) (1.49)
στρατηγός the leader 9 (35.6) (1.525) (6.72)
μικρός small, little 4 (15.8) (5.888) (3.02)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 8 (31.6) (4.795) (6.12)
κύριος having power 2 (7.9) (8.273) (1.56)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 2 (7.9) (2.081) (1.56)
θαρσέω to be of good courage, take courage 2 (7.9) (0.946) (1.63)
μένος might, force, strength, prowess, courage 2 (7.9) (0.79) (1.64)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 2 (7.9) (2.132) (1.65)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 7 (27.7) (4.515) (5.86)
ἐκεῖνος that over there, that 20 (79.1) (22.812) (17.62)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 2 (7.9) (5.806) (1.8)
μηδείς (and not one); not one, no-one 7 (27.7) (8.165) (6.35)
διώκω to pursue 2 (7.9) (1.336) (1.86)
πάσχω to experience, to suffer 6 (23.7) (6.528) (5.59)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 3 (11.9) (2.976) (2.93)
ἐρῶ [I will say] 4 (15.8) (8.435) (3.94)
τοιοῦτος such as this 15 (59.3) (20.677) (14.9)
ἀλήθεια truth 2 (7.9) (3.154) (1.99)
οὗ where 4 (15.8) (6.728) (4.01)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 2 (7.9) (1.723) (2.13)
ὁδός a way, path, track, journey 4 (15.8) (2.814) (4.36)
ἥσσων less, weaker 2 (7.9) (2.969) (2.18)
τιμή that which is paid in token of worth 2 (7.9) (1.962) (2.21)
ἐντεῦθεν hence 2 (7.9) (2.103) (2.21)
νόος mind, perception 3 (11.9) (5.507) (3.33)
τίς who? which? 14 (55.4) (21.895) (15.87)
ἐλάσσων smaller, less 2 (7.9) (4.697) (2.29)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 7 (27.7) (6.869) (8.08)
εὑρίσκω to find 4 (15.8) (6.155) (4.65)
συμμαχία an alliance offensive and defensive 2 (7.9) (0.386) (2.32)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 7 (27.7) (6.432) (8.19)
σός your 11 (43.5) (6.214) (12.92)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 2 (7.9) (3.691) (2.36)
οὐδείς not one, nobody 16 (63.3) (19.346) (18.91)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 7 (27.7) (12.481) (8.47)
ὕστερον the afterbirth 2 (7.9) (2.598) (2.47)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 4 (15.8) (3.657) (4.98)
μηδέ but not 4 (15.8) (4.628) (5.04)
δέχομαι to take, accept, receive 3 (11.9) (3.295) (3.91)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 2 (7.9) (2.641) (2.69)
ὀλίγος few, little, scanty, small 4 (15.8) (5.317) (5.48)
νέος young, youthful 3 (11.9) (2.183) (4.18)
ὅπως how, that, in order that, as 4 (15.8) (4.748) (5.64)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 2 (7.9) (1.877) (2.83)
κεφαλή the head 2 (7.9) (3.925) (2.84)
οὔκουν not therefore, so not 2 (7.9) (1.75) (2.84)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 2 (7.9) (2.65) (2.84)
λόγος the word 11 (43.5) (29.19) (16.1)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 5 (19.8) (5.405) (7.32)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 2 (7.9) (2.343) (2.93)
οὐδέ and/but not; not even 15 (59.3) (20.427) (22.36)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 2 (7.9) (4.115) (3.06)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 14 (55.4) (24.797) (21.7)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 10 (39.5) (17.692) (15.52)
δέω to bind, tie, fetter 10 (39.5) (17.994) (15.68)
οὐ not 52 (205.6) (104.879) (82.22)
μήν now verily, full surely 4 (15.8) (6.388) (6.4)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 4 (15.8) (6.305) (6.41)
λέγω to pick; to say 35 (138.4) (90.021) (57.06)
ἄξιος worthy 2 (7.9) (3.181) (3.3)
ἄνθρωπος man, person, human 7 (27.7) (19.466) (11.67)
μᾶλλον more, rather 5 (19.8) (11.489) (8.35)
οἶδα to know 7 (27.7) (9.863) (11.77)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 (7.9) (4.633) (3.4)
φέρω to bear 6 (23.7) (8.129) (10.35)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 15 (59.3) (22.709) (26.08)
τίη why? wherefore? 8 (31.6) (26.493) (13.95)
ἅπας quite all, the whole 4 (15.8) (10.904) (7.0)
οὖν so, then, therefore 13 (51.4) (34.84) (23.41)
μανθάνω to learn 2 (7.9) (3.86) (3.62)
ἐγώ I (first person pronoun) 48 (189.8) (54.345) (87.02)
φίλος friend; loved, beloved, dear 7 (27.7) (4.36) (12.78)
τροπός a twisted leathern thong 3 (11.9) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 3 (11.9) (7.612) (5.49)
δεῖ it is necessary 6 (23.7) (13.387) (11.02)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 5 (19.8) (4.016) (9.32)
τις any one, any thing, some one, some thing; 42 (166.1) (97.86) (78.95)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 2 (7.9) (15.198) (3.78)
ἀληθής unconcealed, true 2 (7.9) (7.533) (3.79)
ἄν modal particle 20 (79.1) (32.618) (38.42)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (7.9) (2.333) (3.87)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 2 (7.9) (3.66) (3.87)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 4 (15.8) (4.909) (7.73)
βούλομαι to will, wish, be willing 6 (23.7) (8.59) (11.98)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 16 (63.3) (50.199) (32.23)
εἷς one 5 (19.8) (23.591) (10.36)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 3 (11.9) (5.663) (6.23)
κακός bad 6 (23.7) (7.257) (12.65)
νόμος usage, custom, law, ordinance 2 (7.9) (5.63) (4.23)
O! oh! 7 (27.7) (6.146) (14.88)
οὕτως so, in this manner 7 (27.7) (28.875) (14.91)
πρό before 2 (7.9) (5.786) (4.33)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 2 (7.9) (13.567) (4.4)
κοινός common, shared in common 2 (7.9) (6.539) (4.41)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 2 (7.9) (5.553) (4.46)
οὗτος this; that 54 (213.5) (133.027) (121.95)
ἔχω to have 20 (79.1) (48.945) (46.31)
ὡς as, how 27 (106.8) (68.814) (63.16)
ἵστημι to make to stand 3 (11.9) (4.072) (7.15)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 12 (47.4) (55.077) (29.07)
βασιλεύς a king, chief 6 (23.7) (9.519) (15.15)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 17 (67.2) (44.62) (43.23)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 3 (11.9) (5.491) (7.79)
ὅς2 [possessive pronoun] 15 (59.3) (47.672) (39.01)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 2 (7.9) (2.355) (5.24)
γάρ for 28 (110.7) (110.606) (74.4)
φαίνω to bring to light, make to appear 3 (11.9) (8.435) (8.04)
φεύγω to flee, take flight, run away 2 (7.9) (2.61) (5.45)
εἶπον to speak, say 5 (19.8) (16.169) (13.73)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 46 (181.9) (173.647) (126.45)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 2 (7.9) (6.8) (5.5)
ἕκαστος every, every one, each, each one 4 (15.8) (12.667) (11.08)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 4 (15.8) (16.105) (11.17)
φημί to say, to claim 11 (43.5) (36.921) (31.35)
ἔργον work 3 (11.9) (5.905) (8.65)
εὐθύς straight, direct 2 (7.9) (5.672) (5.93)
δή [interactional particle: S&H on same page] 11 (43.5) (17.728) (33.0)
ἀνά up, upon 2 (7.9) (4.693) (6.06)
εἰμί to be 48 (189.8) (217.261) (145.55)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (7.9) (12.618) (6.1)
γῆ earth 4 (15.8) (10.519) (12.21)
νῦν now at this very time 7 (27.7) (12.379) (21.84)
χρόνος time 3 (11.9) (11.109) (9.36)
ἀλλά otherwise, but 15 (59.3) (54.595) (46.87)
τῇ here, there 4 (15.8) (18.312) (12.5)
πάλιν back, backwards 2 (7.9) (10.367) (6.41)
σύ you (personal pronoun) 19 (75.1) (30.359) (61.34)
καλός beautiful 4 (15.8) (9.11) (12.96)
ἔρχομαι to come 5 (19.8) (6.984) (16.46)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 3 (11.9) (19.178) (9.89)
Ῥωμαῖος a Roman 3 (11.9) (3.454) (9.89)
μέν on the one hand, on the other hand 36 (142.3) (109.727) (118.8)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (7.9) (4.613) (6.6)
Ἕλλην Hellen; Greek 3 (11.9) (2.754) (10.09)
ἐάν if 6 (23.7) (23.689) (20.31)
πέμπω to send, despatch 2 (7.9) (2.691) (6.86)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 17 (67.2) (64.142) (59.77)
ἐν in, among. c. dat. 25 (98.9) (118.207) (88.06)
γε at least, at any rate 9 (35.6) (24.174) (31.72)
πλείων more, larger 2 (7.9) (7.783) (7.12)
πᾶς all, the whole 14 (55.4) (59.665) (51.63)
ποιέω to make, to do 10 (39.5) (29.319) (37.03)
ἐθέλω to will, wish, purpose 2 (7.9) (4.574) (7.56)
παροινέω to behave ill at wine, play drunken tricks 1 (4.0) (0.026) (0.01) too few
μεταφέρω to carry over, transfer 1 (4.0) (0.316) (0.06) too few
εἶτα then, next 1 (4.0) (4.335) (1.52) too few
ἄριστος best 1 (4.0) (2.087) (4.08) too few
μαθητής a learner, pupil 1 (4.0) (1.446) (0.63) too few
ἐξέτασις a close examination, scrutiny, review 1 (4.0) (0.177) (0.09) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (4.0) (0.286) (0.41) too few
ἑτοῖμος at hand, ready, prepared 1 (4.0) (1.028) (2.36) too few
Ἀξιός a river in Macedonia 1 (4.0) (0.078) (0.1) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (4.0) (0.418) (0.28) too few
λᾶας stone 1 (4.0) (0.215) (1.04) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (4.0) (1.045) (2.04) too few
Ὅμηρος Homer 1 (4.0) (1.178) (1.21) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (4.0) (1.544) (1.98) too few
συμπόσιον a drinking-party, symposium 1 (4.0) (0.325) (0.06) too few
σύνειμι be with (incl. be wife of, study with) 1 (4.0) (0.989) (0.75) too few
ἄπειμι2 go away 1 (4.0) (1.11) (1.84) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (4.0) (1.041) (1.81) too few
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 1 (4.0) (0.865) (1.06) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (4.0) (0.759) (0.83) too few
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 1 (4.0) (2.001) (3.67) too few
ὑποδείκνυμι to shew secretly 1 (4.0) (0.514) (1.04) too few
λυσιτελέω to bring profit, gain 1 (4.0) (0.132) (0.21) too few
θάλασσα the sea 1 (4.0) (3.075) (7.18) too few
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 (4.0) (1.304) (0.42) too few
ἀποχράω to suffice, be sufficient, be enough; to be content with 1 (4.0) (0.311) (0.2) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (4.0) (3.747) (1.45) too few
φιλόπολις loving the city 1 (4.0) (0.021) (0.07) too few
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 1 (4.0) (1.683) (3.67) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (4.0) (2.871) (3.58) too few
θυγάτηρ a daughter 1 (4.0) (1.586) (2.79) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (4.0) (1.486) (1.76) too few
ἀεί always, for ever 1 (4.0) (7.241) (8.18) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (4.0) (1.452) (2.28) too few
μέθη strong drink 1 (4.0) (0.322) (0.23) too few
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 1 (4.0) (0.203) (0.22) too few
κήδω to trouble, distress, vex; mid. care for 1 (4.0) (0.163) (0.71) too few
μάλιστα most 1 (4.0) (6.673) (9.11) too few
βαλανεῖον bathing-room 1 (4.0) (0.246) (0.07) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (4.0) (1.101) (1.28) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (4.0) (1.363) (1.24) too few
ἡμέτερος our 1 (4.0) (2.045) (2.83) too few
θράσος courage, boldness 1 (4.0) (0.107) (0.14) too few
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 1 (4.0) (0.158) (0.26) too few
ἕστιος of the ἑστία 1 (4.0) (0.021) (0.0) too few
τύραννος an absolute sovereign 1 (4.0) (0.898) (1.54) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (4.0) (1.523) (2.38) too few
ἄναξ a lord, master 1 (4.0) (0.563) (2.99) too few
φθονερός envious, jealous, grudging 1 (4.0) (0.055) (0.1) too few
καταφανής clearly seen, in sight 1 (4.0) (0.124) (0.27) too few
μηνίω to be wroth with 1 (4.0) (0.051) (0.13) too few
δακρύω to weep, shed tears 1 (4.0) (0.219) (0.41) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (4.0) (1.603) (0.65) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (4.0) (0.903) (1.53) too few
πόσος how much? how many? 1 (4.0) (1.368) (0.5) too few
ἀδοξία ill-repute, disgrace 1 (4.0) (0.068) (0.05) too few
ὀχλέω to move, disturb 1 (4.0) (0.059) (0.03) too few
Ἀχιλλεύς Achilles 1 (4.0) (0.6) (3.08) too few
ἔπειτα then, next 1 (4.0) (2.603) (7.5) too few
καταγελάω to laugh at, jeer 1 (4.0) (0.158) (0.23) too few
εὐσεβής pious, religious, righteous 1 (4.0) (0.418) (0.11) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (4.0) (13.207) (6.63) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (4.0) (0.349) (0.44) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (4.0) (0.942) (3.27) too few
ψευδής lying, false 1 (4.0) (1.919) (0.44) too few
θυμός the soul 1 (4.0) (1.72) (7.41) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (4.0) (0.705) (1.77) too few
τοῖχος the wall of a house 1 (4.0) (0.308) (0.37) too few
οὖς auris, the ear 1 (4.0) (1.469) (0.72) too few
βιάζω to constrain 1 (4.0) (0.763) (1.2) too few
σῶμα the body 1 (4.0) (16.622) (3.34) too few
τοτέ at times, now and then 1 (4.0) (6.167) (10.26) too few
Τραιανός Trajan 1 (4.0) (0.051) (0.0) too few
δείλη afternoon 1 (4.0) (0.067) (0.1) too few
ἄλογος without 1 (4.0) (1.824) (0.47) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (4.0) (2.051) (3.42) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (4.0) (1.623) (1.45) too few
καταφυγή a refuge, place of refuge 1 (4.0) (0.063) (0.06) too few
φόνος murder, homicide, slaughter 1 (4.0) (0.724) (1.36) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (4.0) (0.452) (0.68) too few
παίω to strike, smite 1 (4.0) (0.283) (0.58) too few
λείπω to leave, quit 1 (4.0) (1.614) (4.04) too few
πιστεύω to trust, trust to 1 (4.0) (3.079) (2.61) too few
εἰκών a likeness, image, portrait 1 (4.0) (1.509) (0.52) too few
δαί what? how? 1 (4.0) (0.088) (0.22) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (4.0) (3.279) (2.18) too few
καινός new, fresh 1 (4.0) (0.929) (0.58) too few
λάω (Epic) to behold, look upon 1 (4.0) (0.241) (0.09) too few
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 1 (4.0) (3.069) (1.42) too few
κατεῖπον to speak against 1 (4.0) (0.032) (0.01) too few
λύω to loose 1 (4.0) (2.411) (3.06) too few
ἐρέω Epic: ask, enquire 1 (4.0) (0.675) (0.47) too few
προσέρχομαι to come 1 (4.0) (0.91) (0.78) too few
κηδεμονία care, solicitude 1 (4.0) (0.084) (0.01) too few
ἁμός our, my > ἐμός 1 (4.0) (0.628) (1.32) too few
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 1 (4.0) (0.518) (0.36) too few
ἐπιβουλεύω to plot against 1 (4.0) (0.494) (0.82) too few
κακοήθης ill-disposed, malicious 1 (4.0) (0.165) (0.01) too few
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 1 (4.0) (1.415) (1.83) too few
ὥστε so that 1 (4.0) (10.717) (9.47) too few
τρέχω to run 1 (4.0) (0.495) (0.49) too few
τρεῖς three 1 (4.0) (4.87) (3.7) too few
ὁπότε when 1 (4.0) (1.361) (2.1) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (4.0) (4.435) (0.59) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (4.0) (1.164) (3.1) too few
ὗς wild swine 1 (4.0) (1.845) (0.91) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (4.0) (5.09) (3.3) too few
λειτουργέω to serve public offices at one's own cost 1 (4.0) (0.119) (0.01) too few
ἔξω out 1 (4.0) (2.334) (2.13) too few
κεφάλαιος of the head 1 (4.0) (0.962) (0.27) too few
μισέω to hate 1 (4.0) (0.74) (0.66) too few
ἀπειθέω to be disobedient, refuse compliance 1 (4.0) (0.193) (0.14) too few
γονεύς a begetter, father 1 (4.0) (0.464) (0.41) too few
μῖσος hate, hatred 1 (4.0) (0.229) (0.31) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (4.0) (0.99) (1.38) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (4.0) (1.829) (1.05) too few
ὁμολογία agreement 1 (4.0) (0.367) (0.66) too few
Τρώς Tros 1 (4.0) (0.458) (4.8) too few
ζημία loss, damage 1 (4.0) (0.342) (0.38) too few
προπέτεια reckless haste, vehemence, rashness, indiscretion 1 (4.0) (0.055) (0.04) too few
πῶς how? in what way 1 (4.0) (8.955) (6.31) too few
ἐπαινός awesome (of Hecate, Persephone) 1 (4.0) (0.014) (0.07) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (4.0) (15.895) (13.47) too few
ἔνιοι some 1 (4.0) (2.716) (0.95) too few
λῆρος silly talk, nonsense, trumpery 1 (4.0) (0.119) (0.04) too few
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 1 (4.0) (0.305) (0.32) too few
ἐξαγορεύω to tell out, make known, declare 1 (4.0) (0.135) (0.37) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (4.0) (1.321) (2.94) too few
ἡδύς sweet 1 (4.0) (2.071) (1.82) too few
οἴκοι at home, in the house 1 (4.0) (0.267) (0.35) too few
θρηνέω to sing a dirge, to wail 1 (4.0) (0.154) (0.09) too few
προσκυνέω to make obeisance 1 (4.0) (0.658) (0.35) too few
Κίμων Cimon 1 (4.0) (0.06) (0.3) too few
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 (4.0) (4.463) (2.35) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (4.0) (2.157) (5.09) too few
στρατεία an expedition, campaign 1 (4.0) (0.315) (0.86) too few
Δίη Dia 1 (4.0) (0.502) (0.72) too few
παραινέω to exhort, recommend, advise 1 (4.0) (0.456) (0.75) too few
παλαιός old in years 1 (4.0) (2.149) (1.56) too few
βόειος of an ox 1 (4.0) (0.362) (0.69) too few
σίδηρος iron 1 (4.0) (0.492) (0.53) too few
ἐνταυθοῖ hither, here 1 (4.0) (0.124) (0.09) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (4.0) (0.916) (1.28) too few
πῦρ fire 1 (4.0) (4.894) (2.94) too few
νυνί now, at this moment 1 (4.0) (0.695) (0.41) too few
ἀπειλέω [to force back] 1 (4.0) (0.364) (0.42) too few
βαδίζω to go slowly, to walk 1 (4.0) (1.133) (0.31) too few
ὑπαγορεύω to dictate 1 (4.0) (0.067) (0.04) too few
δεξιός on the right hand 1 (4.0) (1.733) (1.87) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (4.0) (1.179) (4.14) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (4.0) (1.591) (1.51) too few
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 1 (4.0) (0.494) (0.31) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (4.0) (0.516) (0.74) too few
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 1 (4.0) (0.412) (0.21) too few
γόνυ the knee 1 (4.0) (0.542) (1.34) too few
δεύτερος second 1 (4.0) (6.183) (3.08) too few
μανία madness, frenzy 1 (4.0) (0.392) (0.27) too few
ἐγγύθεν from nigh at hand 1 (4.0) (0.114) (0.38) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (4.0) (1.325) (1.52) too few
κελεύω to urge 1 (4.0) (3.175) (6.82) too few
ἔξωθεν from without 1 (4.0) (1.897) (0.59) too few
φίλιος friendly, of friendship; dear, beloved 1 (4.0) (0.35) (0.46) too few
Ἀθήναιος Athenaeus 1 (4.0) (1.603) (10.38) too few
θέω to run 1 (4.0) (0.925) (1.43) too few
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 1 (4.0) (0.897) (3.1) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (4.0) (0.475) (0.51) too few
πως somehow, in some way 1 (4.0) (9.844) (7.58) too few
εὐήθεια goodness of heart, good nature, guilelessness, simplicity, honesty 1 (4.0) (0.043) (0.07) too few
τότε at that time, then 1 (4.0) (6.266) (11.78) too few
Πέρσης a Persian; Perses (pr.n.) 1 (4.0) (1.545) (6.16) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (4.0) (1.411) (0.96) too few
μέσος middle, in the middle 1 (4.0) (6.769) (4.18) too few
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 1 (4.0) (0.448) (0.69) too few
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 1 (4.0) (0.678) (1.49) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (4.0) (2.136) (1.23) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (4.0) (2.021) (2.95) too few
τέρας a sign, wonder, marvel 1 (4.0) (0.335) (0.5) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (4.0) (3.981) (2.22) too few
πάρειμι be present 1 (4.0) (5.095) (8.94) too few
καῖρος the row of thrums 1 (4.0) (1.981) (3.68) too few
οἴχομαι to be gone, to have gone 1 (4.0) (0.581) (2.07) too few
θήκη a case to put anything in, a box, chest 1 (4.0) (0.09) (0.23) too few
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 (4.0) (0.492) (0.51) too few
ἀναμένω to wait for, await 1 (4.0) (0.257) (0.25) too few
φίλτρον a love-charm 1 (4.0) (0.079) (0.02) too few
ἔμπλεος quite full of 1 (4.0) (0.083) (0.11) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (4.0) (1.92) (3.82) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (4.0) (6.88) (12.75) too few
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 1 (4.0) (0.301) (0.16) too few
θύρα a door 1 (4.0) (0.919) (1.74) too few
ἐπιστρατεύω to march against, make war upon 1 (4.0) (0.098) (0.15) too few
συκοφάντης a false accuser, slanderer 1 (4.0) (0.114) (0.05) too few
νόσος sickness, disease, malady 1 (4.0) (2.273) (1.08) too few
ταράσσω to stir, stir up, trouble 1 (4.0) (0.564) (0.6) too few
ἀξιάω ( = ἀξιόω) consider worthy 1 (4.0) (0.326) (0.27) too few
ὁρμάω to set in motion, urge 1 (4.0) (1.424) (4.39) too few
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 1 (4.0) (1.195) (1.93) too few
διδάσκαλος a teacher, master 1 (4.0) (1.058) (0.31) too few
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 1 (4.0) (2.863) (2.91) too few
φθόνος ill-will, envy, jealousy 1 (4.0) (0.458) (0.38) too few
πάνυ altogether, entirely 1 (4.0) (2.482) (3.16) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (4.0) (1.423) (3.53) too few
ἀπαγορεύω to forbid; to give up, renounce 1 (4.0) (0.471) (0.66) too few
ἐμβάλλω to throw in, put in 1 (4.0) (1.417) (1.63) too few
συγγνώμη forgiveness 1 (4.0) (0.319) (0.58) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (4.0) (1.39) (1.28) too few
ἀπεῖπον to speak out, tell out, declare (Hom.), deny, refuse, forbid 1 (4.0) (0.091) (0.25) too few
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 1 (4.0) (0.245) (0.66) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (4.0) (1.096) (0.6) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (4.0) (0.641) (2.44) too few
προτιμάω to honour 1 (4.0) (0.172) (0.15) too few
σύμβουλος an adviser, counsellor 1 (4.0) (0.178) (0.2) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (4.0) (3.117) (19.2) too few
παρίημι to pass over, let go, relax, yield, allow 1 (4.0) (0.721) (1.13) too few
αἱρέω to take, (mid.) to choose 1 (4.0) (3.052) (8.73) too few
ἄνοος without understanding, foolish, silly 1 (4.0) (0.262) (0.05) too few
ὑπάρχω to begin; to exist 1 (4.0) (13.407) (5.2) too few
μακράν a long way, far, far away 1 (4.0) (0.444) (0.4) too few
ὑποχωρέω to go back, retire, recoil 1 (4.0) (0.223) (0.43) too few
πρόσρησις an addressing, accosting 1 (4.0) (0.048) (0.0) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (4.0) (5.582) (2.64) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (4.0) (1.264) (1.76) too few
συμβουλή counsel, consultation, deliberation, debate 1 (4.0) (0.11) (0.04) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (4.0) (2.54) (2.03) too few
ἀναμιμνήσκω to remind 1 (4.0) (0.653) (0.51) too few
σπονδή drink-offering; (pl.) truce, treaty 1 (4.0) (0.466) (1.66) too few
παρέρχομαι to go by, beside 1 (4.0) (1.127) (1.08) too few
ἑσπέρα evening, eventide, eve 1 (4.0) (0.592) (0.63) too few
πορθέω to destroy, ravage, waste, plunder 1 (4.0) (0.221) (0.72) too few
σχετλιάζω to complain of hardship, to complain angrily, inveigh bitterly 1 (4.0) (0.019) (0.05) too few
γυνή a woman 1 (4.0) (6.224) (8.98) too few
παῖς a child 1 (4.0) (5.845) (12.09) too few
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 1 (4.0) (2.388) (3.65) too few
αἰδώς a sense of shame, shame, modesty, self-respect 1 (4.0) (0.378) (0.55) too few
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 (4.0) (0.798) (1.28) too few
ὁρμέω to be moored, lie at anchor 1 (4.0) (0.902) (2.89) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (4.0) (4.169) (5.93) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (4.0) (1.035) (1.83) too few
τελέω to complete, fulfil, accomplish 1 (4.0) (1.111) (2.02) too few
τοι let me tell you, surely, verily 1 (4.0) (2.299) (9.04) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (4.0) (1.698) (2.37) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (4.0) (1.283) (3.94) too few
νόσημα a sickness, disease, plague 1 (4.0) (1.694) (0.23) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (4.0) (4.575) (7.0) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (4.0) (1.255) (0.64) too few
ἄρθρον a joint 1 (4.0) (0.873) (0.1) too few
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate 1 (4.0) (0.125) (0.07) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (4.0) (0.6) (0.92) too few
εἶἑν well, quite so, very good 1 (4.0) (0.246) (0.38) too few
τίθημι to set, put, place 1 (4.0) (6.429) (7.71) too few
πήγνυμι to make fast 1 (4.0) (0.947) (0.74) too few
βλάβη hurt, harm, damage 1 (4.0) (0.763) (0.45) too few
αὖθις back, back again 1 (4.0) (2.732) (4.52) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 1 (4.0) (0.685) (2.19) too few
λάζομαι to take, seize, grasp 1 (4.0) (0.132) (0.17) too few
τηνάλλως in the way 1 (4.0) (0.016) (0.0) too few
περ precisely; w. pple. even though (later καίπερ) 1 (4.0) (1.314) (6.77) too few
ποσόω to reckon up, count 1 (4.0) (0.48) (0.0) too few
φιλοτιμέομαι to be ambitious 1 (4.0) (0.134) (0.13) too few
ἐπιφέρω to bring, put 1 (4.0) (1.459) (1.02) too few
κατακρημνίζω to throw down a precipice 1 (4.0) (0.023) (0.01) too few
σπουδή haste, speed 1 (4.0) (1.021) (1.52) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (4.0) (4.163) (8.09) too few
κρίσις a separating, power of distinguishing 1 (4.0) (1.732) (0.64) too few
ᾍδης Hades 1 (4.0) (0.568) (1.53) too few
παροξύνω to urge, prick 1 (4.0) (0.329) (0.27) too few
πλήν except 1 (4.0) (2.523) (3.25) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (4.0) (1.706) (1.96) too few
δαιτυμών one that is entertained, an invited guest 1 (4.0) (0.046) (0.11) too few
ἀπελαύνω to drive away, expel from 1 (4.0) (0.253) (0.62) too few
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 (4.0) (0.984) (0.97) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (4.0) (1.674) (2.01) too few
σῶς safe and sound, alive and well, in good case 1 (4.0) (0.184) (0.45) too few
πληγή a blow, stroke 1 (4.0) (0.895) (0.66) too few
δαίμων god; divine power 1 (4.0) (1.394) (1.77) too few
βελτίων better 1 (4.0) (1.81) (1.12) too few
σοφός wise, skilled, clever 1 (4.0) (1.915) (1.93) too few
κονία dust, a cloud of dust 1 (4.0) (0.091) (0.55) too few
εὖρος breadth, width 1 (4.0) (0.121) (0.41) too few
καθίστημι to set down, place 1 (4.0) (2.674) (4.86) too few
βοηθός assisting, auxiliary 1 (4.0) (0.182) (0.15) too few
ἄλλως in another way 1 (4.0) (3.069) (1.79) too few
Ἑστία Vesta 1 (4.0) (0.178) (0.29) too few
ἀπαιτέω to demand back, demand 1 (4.0) (0.52) (0.4) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (4.0) (0.534) (0.24) too few
καταγορεύω to denounce 1 (4.0) (0.055) (0.13) too few
ταραχή trouble, disorder, confusion 1 (4.0) (0.397) (0.55) too few
ἐγκαλέω to call in; bring a charge or accusation 1 (4.0) (0.438) (0.35) too few
χρή it is fated, necessary 1 (4.0) (6.22) (4.12) too few
ἐξετάζω to examine well 1 (4.0) (0.695) (0.41) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (4.0) (1.365) (1.36) too few
δεῖξις mode of proof 1 (4.0) (0.328) (0.01) too few
ἀπολύω to loose from 1 (4.0) (0.637) (0.92) too few
φιλόπονος loving labour, laborious, industrious, diligent 1 (4.0) (0.109) (0.08) too few
ὦμος shoulder (with the upper arm) 1 (4.0) (0.563) (1.63) too few
λειτουργία a liturgy 1 (4.0) (0.225) (0.05) too few
δυσμένεια ill-will, enmity 1 (4.0) (0.059) (0.1) too few
Δίον Dion 1 (4.0) (0.503) (0.72) too few
ἐγκώμιος native to a village (κώμη), laudatory (κῶμος) 1 (4.0) (0.104) (0.1) too few
ὄϊς sheep 1 (4.0) (1.922) (0.78) too few
ἑστιάω to receive at one's hearth 1 (4.0) (0.162) (0.16) too few
ἐξέρχομαι to go out, come out 1 (4.0) (1.544) (1.49) too few
ἄνοια want of understanding, folly 1 (4.0) (0.191) (0.22) too few
Φίλιππος Philip, Philippus 1 (4.0) (1.035) (4.11) too few
ἐξαριθμέω to count throughout, number 1 (4.0) (0.046) (0.19) too few
διέχω to keep apart 1 (4.0) (0.055) (0.21) too few
δείδω to fear 1 (4.0) (1.45) (3.46) too few
ἀπολαύω to have enjoyment of 1 (4.0) (0.471) (0.24) too few
ἁρπάζω to snatch away, carry off 1 (4.0) (0.507) (0.89) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (4.0) (0.65) (0.77) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 1 (4.0) (0.392) (0.28) too few
ἐπίδειξις a shewing forth, making known 1 (4.0) (0.134) (0.05) too few
ἱδρύω to make to sit down, to seat 1 (4.0) (0.45) (0.74) too few
μήτε neither / nor 1 (4.0) (5.253) (5.28) too few
βοηθόος hasting to the battle-shout, hasting to battle 1 (4.0) (0.107) (0.05) too few
βάλλω to throw 1 (4.0) (1.692) (5.49) too few
μιμέομαι to mimic, imitate, represent, portray 1 (4.0) (0.689) (0.96) too few
σίον the water-parsnep 1 (4.0) (0.261) (0.01) too few
ναῦς a ship 1 (4.0) (3.843) (21.94) too few
βοῦς cow 1 (4.0) (1.193) (2.78) too few
δημός fat 1 (4.0) (1.62) (3.58) too few
ἐγγυητής one who gives security, a surety 1 (4.0) (0.033) (0.02) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (4.0) (0.283) (0.49) too few
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 1 (4.0) (1.211) (0.37) too few
ἄνα accomplishment 1 (4.0) (0.192) (0.01) too few
πόνος work 1 (4.0) (1.767) (1.9) too few
ἐκεῖ there, in that place 1 (4.0) (2.795) (1.68) too few
ἔχθρα hatred, enmity 1 (4.0) (0.288) (0.56) too few
μέρος a part, share 1 (4.0) (11.449) (6.76) too few
ῥώμη bodily strength, strength, might 1 (4.0) (0.426) (0.38) too few
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 1 (4.0) (0.784) (0.99) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (4.0) (4.236) (5.53) too few
συνουσία a being with, social intercourse, society, conversation, communion 1 (4.0) (0.353) (0.3) too few
ἀναίδεια shamelessness, impudence, effrontery 1 (4.0) (0.04) (0.07) too few
διέρχομαι to go through, pass through 1 (4.0) (1.398) (1.59) too few
ἀδελφός sons of the same mother 1 (4.0) (2.887) (2.55) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (4.0) (2.36) (4.52) too few
βολή a throw, the stroke 1 (4.0) (0.16) (0.13) too few
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 1 (4.0) (0.194) (0.26) too few
ἀναβιόω to come to life again, return to life 1 (4.0) (0.056) (0.04) too few
μέτριος within measure 1 (4.0) (1.299) (0.8) too few
ἀμφότερος each of two, both 1 (4.0) (4.116) (5.17) too few
λίαν very, exceedingly 1 (4.0) (0.971) (1.11) too few
ὄμνυμι to swear 1 (4.0) (0.582) (1.07) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (4.0) (0.293) (0.05) too few
βοή a loud cry, shout 1 (4.0) (0.664) (1.73) too few
πάντως altogether; 1 (4.0) (2.955) (0.78) too few
πρόφασις that which is alleged as the cause, an allegation, plea 1 (4.0) (0.738) (0.98) too few
ἄνη fulfilment 1 (4.0) (0.216) (0.02) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (4.0) (8.208) (3.67) too few
παίζω to play like a child, to sport, play 1 (4.0) (0.329) (0.57) too few
σύνειμι2 come together 1 (4.0) (0.386) (0.38) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (4.0) (1.678) (2.39) too few
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 1 (4.0) (0.17) (0.13) too few
τρέω to flee from fear, flee away 1 (4.0) (1.989) (2.15) too few
βάρβαρος barbarous 1 (4.0) (1.886) (4.07) too few
οὐκέτι no more, no longer, no further 1 (4.0) (2.658) (2.76) too few
πρεσβευτής an ambassador 1 (4.0) (0.256) (2.53) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (4.0) (0.953) (0.65) too few
ἀπειλέω2 threaten 1 (4.0) (0.367) (0.41) too few
ἄοκνος without hesitation, untiring 1 (4.0) (0.029) (0.04) too few
κύων a dog 1 (4.0) (1.241) (1.9) too few
πένθος grief, sadness, sorrow 1 (4.0) (0.23) (0.52) too few
οἶος alone, lone, lonely 1 (4.0) (1.368) (1.78) too few
ἐρυθριάω to be apt to blush, to colour up 1 (4.0) (0.052) (0.01) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (4.0) (4.312) (2.92) too few
ῥήτωρ a public speaker, pleader 1 (4.0) (0.476) (0.15) too few
κύπτω to bend forward, stoop down 1 (4.0) (0.037) (0.08) too few
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 1 (4.0) (1.195) (0.68) too few
ἥλιος the sun 1 (4.0) (3.819) (3.15) too few
πίστις trust, belief; pledge, security 1 (4.0) (3.054) (1.94) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (4.0) (3.352) (0.88) too few
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 (4.0) (0.705) (0.23) too few
στάσις a standing, the posture of standing 1 (4.0) (0.94) (0.89) too few
λάω2 (Epic) seize, hold 1 (4.0) (0.239) (0.08) too few
βάσανος the touch-stone 1 (4.0) (0.245) (0.1) too few
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 1 (4.0) (0.876) (1.74) too few
βόα fish 1 (4.0) (0.336) (0.77) too few
ποθεν from some place 1 (4.0) (0.996) (0.8) too few
δῶρον a gift, present 1 (4.0) (0.798) (2.13) too few
the 265 (1047.8) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 107 (423.1) (544.579) (426.61)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 14 (55.4) (56.75) (56.58)
πόλεμος battle, fight, war 3 (11.9) (3.953) (12.13)
οὔτε neither / nor 4 (15.8) (13.727) (16.2)
γίγνομαι become, be born 11 (43.5) (53.204) (45.52)
ὅς who, that, which: relative pronoun 46 (181.9) (208.764) (194.16)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (7.9) (13.803) (8.53)
ἡμέρα day 2 (7.9) (8.416) (8.56)
μέγας big, great 6 (23.7) (18.419) (25.96)
καλέω to call, summon 2 (7.9) (10.936) (8.66)
διά through c. gen.; because of c. acc. 7 (27.7) (56.77) (30.67)
πολύς much, many 10 (39.5) (35.28) (44.3)
ὁράω to see 4 (15.8) (16.42) (18.27)
μή not 8 (31.6) (50.606) (37.36)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 11 (43.5) (76.461) (54.75)
αἴρω to take up, raise, lift up 2 (7.9) (2.825) (10.15)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 5 (19.8) (21.235) (25.5)
ἄγω to lead 2 (7.9) (5.181) (10.6)
ἄλλος other, another 8 (31.6) (40.264) (43.75)
τε and 20 (79.1) (62.106) (115.18)
δέ but 61 (241.2) (249.629) (351.92)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 3 (11.9) (12.401) (17.56)
πρότερος before, earlier 4 (15.8) (25.424) (23.72)
ὅτι2 conj.: that, because 4 (15.8) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 4 (15.8) (49.106) (23.97)
Ζεύς Zeus 2 (7.9) (4.739) (12.03)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 (7.9) (26.948) (12.74)
θεός god 3 (11.9) (26.466) (19.54)
ὅσος as much/many as 2 (7.9) (13.469) (13.23)
εἶμι come, go 2 (7.9) (7.276) (13.3)
εἰς into, to c. acc. 12 (47.4) (66.909) (80.34)
δίδωμι to give 2 (7.9) (11.657) (13.85)
ἐπεί after, since, when 3 (11.9) (19.86) (21.4)
ἀπό from, away from. c. gen. 3 (11.9) (30.074) (22.12)
either..or; than 3 (11.9) (34.073) (23.24)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 3 (11.9) (26.85) (24.12)
πόλις a city 2 (7.9) (11.245) (29.3)
ἀνήρ a man 2 (7.9) (10.82) (29.69)
ἐκ from out of 3 (11.9) (54.157) (51.9)

PAGINATE