Theon Smyrnaeus, De utilitate mathematicae

Word List

urn:cts:greekLit:tlg1724.tlg001.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,101 lemmas; 38,002 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ϛʹ six, sixth 79 (20.8) (0.082) (0.01)
μονάς alone, solitary 134 (35.3) (1.202) (0.02)
ζῳδιακός of or for ζῴδια, (animals of the) zodiac 36 (9.5) (0.187) (0.01)
ἐπίτριτος one and a third 35 (9.2) (0.068) (0.01)
ἀναλογία proportion 65 (17.1) (0.729) (0.01)
ἀριθμητικός of or for reckoning, arithmetical 23 (6.1) (0.287) (0.01)
τριάς the number three, a triad 42 (11.1) (0.392) (0.01)
τετραπλάσιος fourfold, four times as much 19 (5.0) (0.076) (0.01)
λεῖμμα what was left 19 (5.0) (0.024) (0.01)
μαθηματικός disposed to learn 15 (3.9) (0.66) (0.01)
ἰσάκις the same number of times, as many times 14 (3.7) (0.145) (0.01)
σφαιρόω to make spherical 12 (3.2) (0.072) (0.01)
ἀνάπαλιν back again 12 (3.2) (0.435) (0.01)
σφαῖρα a ball, playing-ball 77 (20.3) (0.909) (0.05)
ὑπάτη the lowest note 17 (4.5) (0.027) (0.01)
τετράς the fourth day 32 (8.4) (0.249) (0.03)
σχέσις a state, condition 8 (2.1) (0.905) (0.01)
αἰσθητός perceptible by the senses 23 (6.1) (2.492) (0.02)
τόνος rope, cord, brace; stretching, raising, exertion, pitch 79 (20.8) (0.347) (0.08)
φωσφόρος bringing 7 (1.8) (0.023) (0.01)
ζῴδιον a small figure 34 (8.9) (0.289) (0.04)
διάμετρος diametrically opposed; diameter 57 (15.0) (0.59) (0.07)
ὁμογενής of the same race 6 (1.6) (0.252) (0.01)
γνώμων one that knows 18 (4.7) (0.107) (0.02)
πυρόεις fiery 6 (1.6) (0.024) (0.01)
ἀσύνθετος uncompounded 6 (1.6) (0.077) (0.01)
τριπλάσιος thrice as many, thrice as much, thrice as great as 31 (8.2) (0.118) (0.04)
κάθετος let down,vertical, perpendicular, plumb line 5 (1.3) (0.173) (0.01)
σφαιροειδής ball-like, spherical 5 (1.3) (0.145) (0.01)
ἐναρμόνιος in accord 5 (1.3) (0.04) (0.01)
λοξόω make slanting, cast sideways 5 (1.3) (0.034) (0.01)
διάμετρον a measured allowance, rations 19 (5.0) (0.16) (0.03)
λῶ wish, desire 4 (1.1) (0.117) (0.01)
ἰσότης equality 16 (4.2) (0.289) (0.03)
ἀδιαίρετος undivided 8 (2.1) (0.614) (0.01)
προμήκης prolonged, elongated 8 (2.1) (0.087) (0.01)
ἄνα accomplishment 8 (2.1) (0.192) (0.01)
πλάνης a wanderer, roamer, rover 19 (5.0) (0.179) (0.04)
κύλινδρος a roller, cylinder 7 (1.8) (0.082) (0.01)
ἡμιόλιος containing one and a half, half as much again 40 (10.5) (0.121) (0.09)
τρίγωνος three-cornered, triangular 23 (6.1) (1.412) (0.05)
ἀνάλογος proportionate 16 (4.2) (1.072) (0.04)
κύβος dice 22 (5.8) (0.268) (0.05)
συμφωνία concord 44 (11.6) (0.347) (0.1)
τετράγωνος with four equal angles, rectangular 64 (16.8) (0.946) (0.15)
κέντρον any sharp point 88 (23.2) (1.175) (0.21)
γεωμετρικός of or for geometry, geometrical; skilled in geometry 15 (3.9) (0.195) (0.04)
ἀποτομή a cutting off 3 (0.8) (0.136) (0.01)
μελῳδία a singing, chanting 6 (1.6) (0.019) (0.01)
πλανητός wandering 3 (0.8) (0.028) (0.01)
ὑφαίρεσις a taking away from under, a purloining 3 (0.8) (0.008) (0.01)
Πλάτων Plato 36 (9.5) (2.215) (0.09)
περιοχή compass, extent a mass, body 3 (0.8) (0.051) (0.01)
διχῆ in two, asunder 3 (0.8) (0.043) (0.01)
σίον the water-parsnep 3 (0.8) (0.261) (0.01)
αὖξις growth 3 (0.8) (0.038) (0.01)
ἰσημερία equinox 9 (2.4) (0.103) (0.02)
εὐθεῖα (γραμμή) straight line 27 (7.1) (1.18) (0.07)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 43 (11.3) (0.811) (0.12)
φθόγγος any clear, distinct sound 59 (15.5) (0.205) (0.16)
ἀπειρόω multiply to infinity 8 (2.1) (0.252) (0.02)
ἑῷος in or of the morning, early, Eastern 8 (2.1) (0.362) (0.02)
ἄνη fulfilment 8 (2.1) (0.216) (0.02)
στερεός stiff, stark, firm, solid 58 (15.3) (0.816) (0.17)
πόλος a pivot, hinge, axis 15 (3.9) (0.297) (0.04)
χορδή gut, gut string, sausage 20 (5.3) (0.145) (0.06)
διάγραμμα that which is marked out by lines, a figure, plan 5 (1.3) (0.12) (0.01)
πλάνος leading astray, deceiving, (noun) wandering 5 (1.3) (0.094) (0.01)
γραμμή the stroke 22 (5.8) (1.361) (0.07)
ἀνώμαλος uneven, irregular 12 (3.2) (0.362) (0.04)
ὁμαλής level 26 (6.8) (0.234) (0.08)
φορά a carrying 38 (10.0) (1.093) (0.13)
κύβης a dicer, gambler 2 (0.5) (0.039) (0.01)
μοιράω to share, divide, distribute 4 (1.1) (0.291) (0.01)
ἄξων an axle 26 (6.8) (0.17) (0.1)
σύνθετος put together, composite, compound 16 (4.2) (1.252) (0.06)
φῦ fie! faugh! 2 (0.5) (0.071) (0.01)
χυμός juice 2 (0.5) (1.871) (0.01)
τεταγμένως in orderly manner 2 (0.5) (0.035) (0.01)
ἑνόω make one, unite 2 (0.5) (0.18) (0.01)
συνθέτης composer, writer 2 (0.5) (0.109) (0.01)
ἐξωτάτω outermost 2 (0.5) (0.041) (0.01)
ἀγέννητος unbegotten, unborn 2 (0.5) (0.129) (0.01)
Εὔδοξος Eudoxus 2 (0.5) (0.035) (0.01)
διχῶς doubly, in two ways 2 (0.5) (0.31) (0.01)
ἀνελίσσω to unroll 2 (0.5) (0.039) (0.01)
κριτικός able to discern, critical 2 (0.5) (0.113) (0.01)
συζυγία a yoke of animals, a pair 2 (0.5) (0.709) (0.01)
ἀστρονόμος an astronomer 2 (0.5) (0.026) (0.01)
ὁμοίωσις a becoming like, assimilation 2 (0.5) (0.165) (0.01)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 67 (17.6) (0.819) (0.26)
γωνία a corner, angle 17 (4.5) (1.598) (0.07)
κίνησις movement, motion 51 (13.4) (8.43) (0.2)
στίλβω to glisten 9 (2.4) (0.064) (0.04)
διπλασίων duplicate 16 (4.2) (0.438) (0.07)
πεντάκις five times 7 (1.8) (0.042) (0.03)
μεσημβρινός belonging to noon, about noon, noontide 7 (1.8) (0.133) (0.03)
διπλάσιος twofold, double, twice as much as, twice as many as, as long as 85 (22.4) (0.715) (0.37)
αὗ bow wow 8 (2.1) (0.374) (0.04)
δεκάς a decad: a company of ten 14 (3.7) (0.279) (0.07)
σφόνδυλος a vertebra 9 (2.4) (0.383) (0.04)
ἀστρολογία astronomy 3 (0.8) (0.057) (0.01)
ἑξάκις six times 3 (0.8) (0.018) (0.01)
προσθήκη an addition, appendage, appendix 3 (0.8) (0.46) (0.01)
ζώς alive 3 (0.8) (0.022) (0.01)
εὐαρμοστία easiness of temper 3 (0.8) (0.014) (0.01)
στοιχεῖον sound; element, principle 12 (3.2) (2.704) (0.06)
ἰσόπλευρος with equal sides 3 (0.8) (0.142) (0.01)
εὐρυθμία rhythmical order 3 (0.8) (0.021) (0.01)
ἐπιζεύγνυμι to join at top 6 (1.6) (0.238) (0.03)
ἀριθμός number 216 (56.8) (5.811) (1.1)
ἄνισος unequal, uneven 17 (4.5) (0.593) (0.09)
περισσός beyond the regular number 64 (16.8) (1.464) (0.34)
ἀρκτικός near the Bear, arctic, northern 4 (1.1) (0.025) (0.02)
σύνθεσις a putting together, composition, combination 16 (4.2) (0.768) (0.09)
ἰσοταχής possessing equal velocity 4 (1.1) (0.087) (0.02)
πλάτος breadth, width 42 (11.1) (1.095) (0.24)
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 64 (16.8) (0.743) (0.38)
τετράκις four times 12 (3.2) (0.08) (0.07)
λοξός slanting, crosswise, aslant 6 (1.6) (0.342) (0.04)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 32 (8.4) (2.195) (0.2)
συμφωνέω to agree in sound, be in harmony 14 (3.7) (0.237) (0.09)
ἄνοος without understanding, foolish, silly 8 (2.1) (0.262) (0.05)
διάστασις a standing aloof, separation 9 (2.4) (0.667) (0.06)
παράλληλος beside one another, side by side 18 (4.7) (0.367) (0.12)
ὁμαλός even, level 29 (7.6) (0.41) (0.19)
ἄστρον the stars 26 (6.8) (0.786) (0.18)
σελήνη the moon 43 (11.3) (1.588) (0.3)
νοητός perceptible to the mind, thinkable 15 (3.9) (1.254) (0.1)
ἄρτιος suitable, exactly fitted; ἀρτίως = ἄρτι, just now 61 (16.1) (0.741) (0.42)
ὑπεροχή a projection, an eminence 34 (8.9) (0.53) (0.24)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 674 (177.4) (63.859) (4.86)
ὁμοειδής of the same species 2 (0.5) (0.28) (0.01)
δᾶ exclam. 3 (0.8) (0.139) (0.02)
ἀπαρτί completely 2 (0.5) (0.028) (0.01)
διαφωνέω to be dissonant 2 (0.5) (0.119) (0.01)
μετοχή participation, communion 2 (0.5) (0.116) (0.01)
ἔνος year 2 (0.5) (0.014) (0.01)
ἀνωμαλία unevenness 4 (1.1) (0.419) (0.03)
ἐπιπροσθέω to be before 2 (0.5) (0.01) (0.01)
νότιος wet, moist, damp; southern 8 (2.1) (0.292) (0.06)
πλανήτης wandering, roaming 5 (1.3) (0.078) (0.04)
ἠρεμέω to keep quiet, be at rest 3 (0.8) (0.775) (0.02)
κυρίως like a lord 10 (2.6) (1.741) (0.07)
τητάομαι to be in want, suffer want 3 (0.8) (0.034) (0.02)
ἀλλοίωσις a change, alteration 2 (0.5) (0.774) (0.01)
φή as, just as, like 2 (0.5) (0.031) (0.01)
ἤϊος epithet of Phoebus Apollo, cp ἰήϊος 4 (1.1) (0.013) (0.03)
συνθέω to run together with 2 (0.5) (0.053) (0.01)
ἀπόστημα distance, interval 12 (3.2) (0.247) (0.09)
σάν Doric name for sigma, symbol Ϻ 5 (1.3) (0.115) (0.04)
πλατός approachable 3 (0.8) (0.289) (0.02)
ὄγδοος eighth 26 (6.8) (0.406) (0.2)
κύκλος a ring, circle, round 151 (39.7) (3.609) (1.17)
διάστημα an interval 72 (18.9) (1.324) (0.56)
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 15 (3.9) (0.84) (0.12)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 7 (1.8) (1.286) (0.06)
φαέθω to shine 7 (1.8) (0.014) (0.06)
συμπληρόω to help to fill 6 (1.6) (0.181) (0.05)
ἀφορίζω to mark off by boundaries 6 (1.6) (0.463) (0.05)
ἀόριστος without boundaries 5 (1.3) (0.734) (0.04)
ἐπίπεδος to the level of the ground, level 44 (11.6) (0.831) (0.39)
ἰσημερινός equinoctial 9 (2.4) (0.229) (0.08)
θέσις a setting, placing, arranging 27 (7.1) (1.601) (0.25)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 3 (0.8) (2.123) (0.03)
ἀντιπάσχω to suffer in turn; to be proportional 3 (0.8) (0.077) (0.03)
ὁμόλογος agreeing, of one mind 6 (1.6) (0.074) (0.06)
φάσις an accusation; appearance (φαίνω) 3 (0.8) (0.194) (0.03)
ῥύμμα anything for washing, soap 3 (0.8) (0.012) (0.03)
μετοπωρινός autumnal 3 (0.8) (0.035) (0.03)
δίς twice, doubly 54 (14.2) (0.833) (0.53)
ἔκκειμαι to be cast out 9 (2.4) (0.304) (0.09)
Πυθαγόρειος of Pythagoras, Pythagorean 3 (0.8) (0.296) (0.03)
διαίρεσις a dividing, division 17 (4.5) (1.82) (0.17)
τομή stump, section 8 (2.1) (0.465) (0.08)
μετάβασις a passing over, migration 5 (1.3) (0.166) (0.05)
πῆρος loss of strength, dotage 7 (1.8) (0.249) (0.07)
ἀστρονομία astronomy 9 (2.4) (0.114) (0.1)
πλευρά a rib 64 (16.8) (1.164) (0.69)
δύσις a setting of the sun 21 (5.5) (0.36) (0.23)
ah! 44 (11.6) (1.559) (0.48)
καρκίνος a crab 2 (0.5) (0.17) (0.02)
φυσιολογία inquiring into natural causes and phenomena 2 (0.5) (0.088) (0.02)
τετραπλόος fourfold 2 (0.5) (0.013) (0.02)
Δίδυμος Didymus 2 (0.5) (0.093) (0.02)
εὔρυθμος rhythmical 2 (0.5) (0.056) (0.02)
ἕκτη the sixth of a stater 4 (1.1) (0.136) (0.04)
σχηματίζω assume a certain form, figure, posture 2 (0.5) (0.103) (0.02)
Πυθαγόρας Pythagoras 4 (1.1) (0.221) (0.04)
φορός bringing on one's way, forwarding 2 (0.5) (0.069) (0.02)
συνῳδός singing with; responsive, in harmony with 2 (0.5) (0.047) (0.02)
ἐπίπροσθεν before 2 (0.5) (0.024) (0.02)
σύνδεσμος a bond of union, bond, fastening 6 (1.6) (0.562) (0.07)
ἁφή a lighting, kindling; touch 2 (0.5) (0.883) (0.02)
σύμφωνος agreeing in sound, in unison 11 (2.9) (0.36) (0.13)
ἐμμελής sounding in unison, in tune 7 (1.8) (0.082) (0.08)
λάω2 (Epic) seize, hold 7 (1.8) (0.239) (0.08)
ἐέ exclamation of pain or grief 34 (8.9) (0.993) (0.4)
βραδυτής slowness 5 (1.3) (0.146) (0.06)
(Cyr.) where 13 (3.4) (1.241) (0.15)
παράδοσις a handing down, transmission 8 (2.1) (0.213) (0.1)
ἀνατολή a rising, rise 24 (6.3) (0.626) (0.29)
ἕλιξ2 anything which assumes a spiral shape 11 (2.9) (0.115) (0.13)
συλλαβή that which holds together 3 (0.8) (0.367) (0.04)
μόριος of burial 3 (0.8) (1.44) (0.04)
φωτίζω to enlighten, illuminate: to instruct, teach 3 (0.8) (0.166) (0.04)
ἤ2 exclam. 13 (3.4) (1.346) (0.16)
Δῖος of Zeus 7 (1.8) (0.277) (0.09)
λάω (Epic) to behold, look upon 7 (1.8) (0.241) (0.09)
ἀριθμέω to number, count 14 (3.7) (0.512) (0.18)
κλίμα an inclination, slope 4 (1.1) (0.11) (0.05)
ἀμέλει never mind 4 (1.1) (0.305) (0.05)
μέσης a wind between 36 (9.5) (1.256) (0.46)
ἦχος sound 5 (1.3) (0.194) (0.07)
πυθμήν the hollow bottom 6 (1.6) (0.135) (0.08)
μέση mese 18 (4.7) (0.527) (0.24)
φυσικός natural, native 7 (1.8) (3.328) (0.1)
νάω to flow 15 (3.9) (0.612) (0.21)
Ἐρατοσθένης Eratosthenes 10 (2.6) (0.061) (0.14)
σκιά a shadow 16 (4.2) (0.513) (0.23)
ψυχικός of the soul 2 (0.5) (0.544) (0.03)
μικτός mixed, blended, compound 3 (0.8) (0.2) (0.04)
φανή a torch a torch-procession 4 (1.1) (0.037) (0.06)
εὔτακτος well-ordered, orderly 5 (1.3) (0.097) (0.07)
ὀξύτης sharpness, pointedness 3 (0.8) (0.133) (0.04)
θερινός of summer, in summer 6 (1.6) (0.177) (0.09)
τρῆμα a perforation, hole, aperture, orifice 2 (0.5) (0.112) (0.03)
εὐσχημοσύνη gracefulness, decorum 4 (1.1) (0.024) (0.06)
βαρέω to weigh down, depress 6 (1.6) (0.15) (0.09)
προκόπτω to advance 4 (1.1) (0.124) (0.06)
σκιάς any thing serving as a shade, a canopy, pavilion 2 (0.5) (0.05) (0.03)
χειμερινός of or in winter, wintry; stormy 10 (2.6) (0.139) (0.15)
πολλαπλασίων many times as many, many times more 3 (0.8) (0.118) (0.04)
προσθετέος one must attribute 2 (0.5) (0.024) (0.03)
περιφερής moving round, surrounding 4 (1.1) (0.168) (0.06)
ἔκθεσις a putting out, exposing 2 (0.5) (0.125) (0.03)
πλευρόν a rib 7 (1.8) (0.336) (0.1)
ὅρος a boundary, landmark 68 (17.9) (3.953) (1.03)
ἕλιξ twisted, curved 11 (2.9) (0.129) (0.17)
ἠμί to say 16 (4.2) (1.545) (0.25)
κανών any straight rod 7 (1.8) (0.355) (0.11)
βόρειος from the quarter of the North wind, northern 6 (1.6) (0.292) (0.1)
ἁρμονία a fastening 27 (7.1) (0.613) (0.44)
προσθέω to run towards 13 (3.4) (0.263) (0.21)
ἕβδομος seventh 16 (4.2) (0.727) (0.27)
ὄντως really, actually > εἰμί 8 (2.1) (0.913) (0.13)
ἐγγίων nearer, nearest 8 (2.1) (0.32) (0.13)
ἠλακάτη a distaff 4 (1.1) (0.027) (0.07)
μῆκος length 51 (13.4) (1.601) (0.86)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 13 (3.4) (0.542) (0.22)
Ἄδραστος Adrastus 16 (4.2) (0.096) (0.27)
βραδύς slow 22 (5.8) (0.818) (0.38)
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 15 (3.9) (0.732) (0.26)
παρακλητικός hortatory 3 (0.8) (0.011) (0.05)
θεώρημα that which is looked at, viewed, a sight, spectacle 3 (0.8) (0.501) (0.05)
αἰ if 5 (1.3) (0.605) (0.09)
μάθημα that which is learnt, a lesson 28 (7.4) (0.575) (0.51)
μετρέω to measure in any way 15 (3.9) (0.963) (0.27)
ὠόπ avast! (command to rowers) 2 (0.5) (0.02) (0.04)
διαζεύγνυμι part, separate 2 (0.5) (0.054) (0.04)
εὐάρμοστος well-joined, harmonious 2 (0.5) (0.026) (0.04)
τροπέω to turn 2 (0.5) (0.026) (0.04)
ἄτρακτος a spindle; arrow 4 (1.1) (0.045) (0.07)
ἀσχήμων misshapen, unseemly, shameful 2 (0.5) (0.07) (0.04)
ἡμίσεια half (sc. μοῖρα) 8 (2.1) (0.154) (0.15)
ἔκλειψις abandonment 2 (0.5) (0.309) (0.04)
πολλαπλάσιος many times as many, many times more 18 (4.7) (0.283) (0.33)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 10 (2.6) (1.802) (0.18)
γεννάω to beget, engender 32 (8.4) (2.666) (0.6)
σύστημα a whole compounded of parts, a system 11 (2.9) (0.146) (0.21)
γεωμετρία geometry 7 (1.8) (0.365) (0.13)
Σειρήν a Siren 5 (1.3) (0.075) (0.1)
πολέω to go about, range over 5 (1.3) (0.08) (0.1)
τέταρτος fourth 46 (12.1) (1.676) (0.89)
μόριον a piece, portion, section 8 (2.1) (3.681) (0.15)
σημεῖον a sign, a mark, token 48 (12.6) (3.721) (0.94)
βάθος depth 23 (6.1) (0.995) (0.45)
κέγχρος millet 3 (0.8) (0.112) (0.06)
βάπτω to dip in water 6 (1.6) (0.062) (0.12)
αἴσθησις perception by the senses 14 (3.7) (4.649) (0.28)
δευτερόω do the second time: repeat 4 (1.1) (0.306) (0.08)
μουσική any art over which the Muses presided 9 (2.4) (0.129) (0.18)
ἀναλύω to unloose, undo [ἀνα-] 5 (1.3) (0.251) (0.1)
ἐναλλάξ crosswise 5 (1.3) (0.186) (0.1)
κινέω to set in motion, to move 67 (17.6) (13.044) (1.39)
ἥμισυς half 50 (13.2) (1.26) (1.05)
ἀστήρ star 13 (3.4) (1.24) (0.27)
ἑσπέριος at even, at eventide 7 (1.8) (0.183) (0.15)
ἑκατέρωθεν on each side, on either hand 7 (1.8) (0.421) (0.15)
περιέχω to encompass, embrace, surround 28 (7.4) (2.596) (0.61)
ἐφαρμόζω to fit on 2 (0.5) (0.378) (0.04)
βάρος weight 13 (3.4) (0.679) (0.29)
πανσέληνος at the full 2 (0.5) (0.052) (0.04)
τεταρταῖος on the fourth day 2 (0.5) (0.2) (0.04)
ἰδίω to sweat 2 (0.5) (0.188) (0.04)
τριχῆ in three parts, in three ways 2 (0.5) (0.186) (0.04)
ὁσάκις as many times as, as often as 2 (0.5) (0.085) (0.04)
ταχύνω to make quickly 2 (0.5) (0.018) (0.04)
ἀγγεῖον vessel, reservoir 6 (1.6) (0.953) (0.13)
μεταπίπτω to fall differently, undergo a change 4 (1.1) (0.208) (0.09)
ἄνεσις a loosening, relaxing 2 (0.5) (0.2) (0.04)
τροπικός of the solstice 3 (0.8) (0.16) (0.07)
θυμικός high-spirited, passionate 2 (0.5) (0.05) (0.04)
βαφή a dipping 3 (0.8) (0.04) (0.07)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 10 (2.6) (1.112) (0.22)
σημειόω to mark 3 (0.8) (0.173) (0.07)
πάχος thickness 5 (1.3) (0.367) (0.11)
παραβολή juxta-position, comparison 2 (0.5) (0.372) (0.04)
σύνεγγυς near together 13 (3.4) (0.127) (0.3)
ἐλάχιστος the smallest, least 32 (8.4) (0.969) (0.73)
δίδυμος double, twofold, twain 9 (2.4) (0.243) (0.21)
ἔνατος ninth 8 (2.1) (0.196) (0.18)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 45 (11.8) (3.133) (1.05)
τροπή a turn, turning 11 (2.9) (0.494) (0.26)
γνώριμος well-known, familiar; the notables (opp. δῆμος) 10 (2.6) (0.974) (0.24)
ἀκίνητος unmoved, motionless 6 (1.6) (1.017) (0.15)
ὁμώνυμος having the same name 3 (0.8) (1.172) (0.07)
ἐλάσσων smaller, less 93 (24.5) (4.697) (2.29)
ἥλιος the sun 124 (32.6) (3.819) (3.15)
τέσσαρες four 74 (19.5) (2.963) (1.9)
ἅπαξ once 19 (5.0) (0.777) (0.49)
πέμπτος the fifth, oneself with four others 21 (5.5) (0.956) (0.54)
ἀνάγνωσις recognition 2 (0.5) (0.089) (0.05)
ἄπαυστος unceasing, never-ending 2 (0.5) (0.075) (0.05)
σύνοψις a general view 2 (0.5) (0.02) (0.05)
καθαρμός a cleansing, purification 4 (1.1) (0.057) (0.1)
κάθαρσις a cleansing 2 (0.5) (0.392) (0.05)
ἁπλόος single, simple 32 (8.4) (6.452) (0.83)
λύρα lyre 5 (1.3) (0.153) (0.13)
σχῆμα form, figure, appearance 22 (5.8) (4.435) (0.59)
ἠρέμα stilly, quietly, gently, softly 3 (0.8) (0.244) (0.08)
μέθοδος a following after, pursuit 3 (0.8) (0.733) (0.08)
χρῆσις a using, employment, use 3 (0.8) (0.787) (0.08)
τρίς thrice, three times 26 (6.8) (0.36) (0.73)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 22 (5.8) (1.038) (0.62)
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 17 (4.5) (0.971) (0.48)
Ἵππαρχος Hipparchus 6 (1.6) (0.082) (0.17)
πρωΐ early in the day, at morn 7 (1.8) (0.343) (0.2)
ἕκτος sixth 9 (2.4) (0.621) (0.26)
ὁρίζω to divide 22 (5.8) (3.324) (0.63)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 63 (16.6) (4.214) (1.84)
ὁρατός to be seen, visible 2 (0.5) (0.535) (0.06)
εὐλογία good 2 (0.5) (0.211) (0.06)
ἤπερ than at all, than even 2 (0.5) (0.355) (0.06)
ὄγκος the barb 3 (0.8) (0.853) (0.09)
περιφορά meats carried round 2 (0.5) (0.209) (0.06)
ἀπόδοσις a giving back, restitution, return 2 (0.5) (0.224) (0.06)
αἰθέριος of or in the upper air, high in air, on high 2 (0.5) (0.057) (0.06)
ὄγκος2 bulk, size, mass 3 (0.8) (0.806) (0.09)
νοόω convert into pure Intelligence 2 (0.5) (0.707) (0.06)
Ῥέα Rhea 6 (1.6) (0.106) (0.18)
ἀνατέλλω to make to rise up 7 (1.8) (0.358) (0.21)
νέω2 to spin 14 (3.7) (0.439) (0.41)
πεμπτός sent 17 (4.5) (0.859) (0.52)
Ἀριστοτέλης Aristotle 5 (1.3) (2.814) (0.15)
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 5 (1.3) (0.623) (0.15)
λογιστικός skilled 5 (1.3) (0.152) (0.15)
φανός light, bright 4 (1.1) (0.073) (0.13)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 156 (41.1) (9.107) (4.91)
προσηγορία an appellation, name 3 (0.8) (0.582) (0.1)
νόησις intelligence, thought 3 (0.8) (0.476) (0.1)
ἰά a voice, cry 3 (0.8) (0.684) (0.1)
φαντασία imagination, the power by which an object is presented 8 (2.1) (1.42) (0.26)
τρίτος the third 72 (18.9) (4.486) (2.33)
σφοδρός vehement, violent, excessive 2 (0.5) (1.283) (0.07)
δίχα in two, asunder 12 (3.2) (0.555) (0.4)
μετόπωρον late autumn 2 (0.5) (0.075) (0.07)
ἐνέργεια action, operation, energy 2 (0.5) (5.988) (0.07)
δίσκος discus, quoit , of metal or stone 2 (0.5) (0.058) (0.07)
πλεονάζω to be more 2 (0.5) (0.323) (0.07)
τώς so, in this wise 4 (1.1) (0.126) (0.13)
θεία one’s father’s or mother’s sister, aunt 2 (0.5) (0.576) (0.07)
ἁπλῶς singly, in one way 15 (3.9) (3.946) (0.5)
πη [Dor. in some way, somehow] 13 (3.4) (0.791) (0.44)
ὁμοιότης likeness, resemblance 3 (0.8) (0.664) (0.1)
πλάνη a wandering, roaming 3 (0.8) (0.455) (0.1)
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 20 (5.3) (0.978) (0.69)
μέσος middle, in the middle 120 (31.6) (6.769) (4.18)
πέντε five 60 (15.8) (1.584) (2.13)
ἑξῆς one after another, in order, in a row 45 (11.8) (2.906) (1.65)
Κυθέρεια Cythereia 2 (0.5) (0.026) (0.07)
ἴον the violet 3 (0.8) (0.34) (0.11)
σύγγραμμα a writing, a written paper 2 (0.5) (0.604) (0.07)
φθογγή voice 2 (0.5) (0.019) (0.07)
μυστήριον a mystery 2 (0.5) (0.695) (0.07)
ἀφανής unseen, invisible, viewless 10 (2.6) (0.519) (0.37)
ἀκτίς a ray, beam 5 (1.3) (0.291) (0.18)
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 19 (5.0) (1.565) (0.71)
βαρύς heavy 44 (11.6) (1.527) (1.65)
φωνή a sound, tone 39 (10.3) (3.591) (1.48)
πυραμίς a pyramid 5 (1.3) (0.259) (0.19)
διαλείπω to leave an interval between 5 (1.3) (0.353) (0.19)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 37 (9.7) (3.747) (1.45)
περιλαμβάνω to seize around, embrace 8 (2.1) (0.484) (0.32)
σύνοδος fellow-traveller 7 (1.8) (0.891) (0.28)
ἐξαρκέω to be quite enough for, suffice for 4 (1.1) (0.197) (0.16)
ἐπιτείνω to stretch upon 2 (0.5) (0.227) (0.08)
Χαλδαῖος a Chaldaean 2 (0.5) (0.155) (0.08)
χυτός poured, shed 2 (0.5) (0.023) (0.08)
λεκτέος to be said 4 (1.1) (0.527) (0.16)
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 3 (0.8) (0.43) (0.13)
ἑνδέκατος the eleventh 3 (0.8) (0.154) (0.13)
μοῖρα a part, portion; fate 44 (11.6) (1.803) (1.84)
διαίρω to raise up, lift up 4 (1.1) (0.435) (0.17)
οὐράνιος heavenly, of or in heaven, dwelling in heaven 5 (1.3) (0.894) (0.21)
διέξειμι go through, tell in detail 9 (2.4) (0.343) (0.39)
ἄκρος at the furthest point 27 (7.1) (1.252) (1.18)
πραγματεία the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work 10 (2.6) (1.207) (0.44)
συνέχεια continuity 3 (0.8) (0.294) (0.13)
τελετή initiation 4 (1.1) (0.171) (0.18)
ἐμφανίζω to make manifest, exhibit 2 (0.5) (0.136) (0.09)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 8 (2.1) (1.615) (0.35)
κοῖλος hollow, hollowed 19 (5.0) (0.715) (0.86)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 13 (3.4) (9.012) (0.6)
γένεσις an origin, source, productive cause 7 (1.8) (4.522) (0.32)
διάφορος different, unlike 10 (2.6) (2.007) (0.46)
σύμμετρος commensurate with 3 (0.8) (1.278) (0.14)
κόσμος order 33 (8.7) (3.744) (1.56)
εἶτα then, next 32 (8.4) (4.335) (1.52)
ξέω to smooth 2 (0.5) (0.115) (0.1)
ἐπιθυμητικός desiring, coveting, lusting after 2 (0.5) (0.118) (0.1)
αἰνίσσομαι to speak in riddles 2 (0.5) (0.381) (0.1)
συντίθημι to put together 24 (6.3) (1.368) (1.15)
ὕψος height 7 (1.8) (0.539) (0.34)
γράφω to scratch, draw, write 53 (13.9) (7.064) (2.6)
ἵημι to set a going, put in motion 121 (31.8) (12.618) (6.1)
ὅμοιος like, resembling 100 (26.3) (10.645) (5.05)
σύνοδος2 an assembly, meeting 7 (1.8) (0.885) (0.35)
ἐπιχέω to pour water over 3 (0.8) (0.198) (0.15)
σύγκειμαι to lie together 6 (1.6) (1.059) (0.31)
Σάις Sais 2 (0.5) (0.083) (0.1)
ἄμη a shovel 2 (0.5) (0.278) (0.1)
γέννα descent, birth 2 (0.5) (0.243) (0.1)
προερέω to say beforehand 2 (0.5) (0.431) (0.1)
ἐλλιπής wanting, lacking, defective 2 (0.5) (0.184) (0.1)
ἀΐδιος everlasting, eternal 2 (0.5) (1.232) (0.1)
συνίστημι to set together, combine, associate, unite, band together 38 (10.0) (2.685) (1.99)
πέρας an end, limit, boundary 8 (2.1) (1.988) (0.42)
ἄπειρος without trial, inexperienced 11 (2.9) (2.444) (0.58)
ἐαρινός spring- 3 (0.8) (0.064) (0.16)
ἀήρ the lower air, the air 13 (3.4) (3.751) (0.71)
Δίον Dion 13 (3.4) (0.503) (0.72)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 6 (1.6) (0.446) (0.33)
τεσσαρακοστός fortieth 2 (0.5) (0.101) (0.11)
διανύω to bring quite to an end, accomplish, finish 4 (1.1) (0.062) (0.22)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 2 (0.5) (1.416) (0.11)
μῶν but surely not? is it so? 2 (0.5) (0.112) (0.11)
καθό in so far as, according as 44 (11.6) (1.993) (2.46)
κεφαλαιώδης capital, principal, chief 3 (0.8) (0.04) (0.17)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 3 (0.8) (0.756) (0.17)
λάζομαι to take, seize, grasp 3 (0.8) (0.132) (0.17)
ἡμερόω to tame, make tame 4 (1.1) (0.43) (0.23)
εἷς one 181 (47.6) (23.591) (10.36)
καθά according as, just as 74 (19.5) (5.439) (4.28)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 8 (2.1) (0.902) (0.46)
ῥύμη the force, swing, rush 2 (0.5) (0.121) (0.12)
πρόειμι go forward 8 (2.1) (1.153) (0.47)
μέτρον that by which anything is measured 13 (3.4) (1.22) (0.77)
τρεῖς three 62 (16.3) (4.87) (3.7)
ἰδέα form 8 (2.1) (1.544) (0.48)
Δίη Dia 12 (3.2) (0.502) (0.72)
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 5 (1.3) (0.347) (0.3)
περιφέρω to carry round 4 (1.1) (0.248) (0.24)
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 4 (1.1) (1.411) (0.24)
ἀναστροφή a turning upside down, upsetting 3 (0.8) (0.085) (0.18)
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 17 (4.5) (0.964) (1.05)
ὑπεναντίος set over against, meeting 26 (6.8) (0.243) (1.62)
οἰκειότης kindred, relationship 2 (0.5) (0.152) (0.13)
τοξότης a bowman, archer 8 (2.1) (0.269) (0.5)
κοινωνία communion, association, partnership, fellowship 4 (1.1) (0.902) (0.25)
προτρέπω to urge forwards 2 (0.5) (0.349) (0.13)
ὑπέρτερος over 2 (0.5) (0.068) (0.13)
σπέρμα seed, offspring 5 (1.3) (2.127) (0.32)
ἄτακτος not in battle-order 3 (0.8) (0.313) (0.19)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 13 (3.4) (0.764) (0.83)
ὑπολείπω to leave remaining 10 (2.6) (0.545) (0.64)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 68 (17.9) (13.567) (4.4)
λόγος the word 248 (65.3) (29.19) (16.1)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 170 (44.7) (16.105) (11.17)
ἔγκειμαι to lie in, be wrapped in 3 (0.8) (0.257) (0.2)
αὐλός aulos (wind instrument resembling oboe) 4 (1.1) (0.482) (0.27)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 2 (0.5) (0.702) (0.13)
ἤπειρος terra-firma, the land 26 (6.8) (2.882) (1.73)
θάσσων quicker, swifter 10 (2.6) (0.719) (0.67)
ἔνιοι some 14 (3.7) (2.716) (0.95)
διΐστημι set apart, separate 6 (1.6) (0.7) (0.41)
δῆλος visible, conspicuous 38 (10.0) (5.582) (2.64)
ὗς wild swine 13 (3.4) (1.845) (0.91)
πᾶσις acquisition, possession 2 (0.5) (0.266) (0.14)
κίνημα a motion, movement 2 (0.5) (0.125) (0.14)
μνᾶ a weight, 1 mina=100 drachmae 3 (0.8) (0.279) (0.21)
ῥητός stated, specified 3 (0.8) (0.95) (0.21)
πάλιν back, backwards 89 (23.4) (10.367) (6.41)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 52 (13.7) (15.198) (3.78)
δεύτερος second 42 (11.1) (6.183) (3.08)
δυσμή setting 2 (0.5) (0.203) (0.15)
ξηρός dry 2 (0.5) (2.124) (0.15)
ποσός of a certain quantity 7 (1.8) (2.579) (0.52)
μεταξύ betwixt, between 23 (6.1) (2.792) (1.7)
διά through c. gen.; because of c. acc. 414 (108.9) (56.77) (30.67)
νέω3 to heap, pile, heap up 19 (5.0) (0.917) (1.41)
ἑπτά seven 16 (4.2) (1.073) (1.19)
εἰκών a likeness, image, portrait 7 (1.8) (1.509) (0.52)
αὐγή the light of the sun, sunlight 4 (1.1) (0.298) (0.3)
ἀάω to hurt, damage 4 (1.1) (0.087) (0.3)
δάκτυλος a finger 3 (0.8) (1.064) (0.23)
ποικίλλω to work in various colours, to broider, work in embroidery 2 (0.5) (0.133) (0.15)
βάσις a stepping, step 2 (0.5) (0.694) (0.15)
μηνύω to disclose what is secret, reveal, betray 4 (1.1) (0.494) (0.31)
διαπορεύω to carry over, set across 2 (0.5) (0.084) (0.15)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 2 (0.5) (0.606) (0.15)
ὑφή a web 6 (1.6) (0.148) (0.46)
αὐξάνω to make large, increase, augment 13 (3.4) (1.963) (1.01)
ζῷον a living being, animal 9 (2.4) (8.115) (0.7)
αὔξησις growth, increase 3 (0.8) (0.77) (0.24)
ὕπατος supremus, the highest, uppermost; Roman consul 12 (3.2) (0.501) (0.94)
διπλόος twofold, double 7 (1.8) (0.673) (0.55)
νέω to swim 19 (5.0) (0.993) (1.53)
ἐπάνω above, atop, on the upper side 4 (1.1) (0.335) (0.32)
δύο two 28 (7.4) (1.685) (2.28)
τέλειος having reached its end, finished, complete 19 (5.0) (3.199) (1.55)
ἔσχατος outermost 11 (2.9) (2.261) (0.9)
ὀξύς2 sharp, keen 23 (6.1) (1.671) (1.89)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 6 (1.6) (1.907) (0.49)
οὐδέτερος not either, neither of the two 5 (1.3) (0.63) (0.41)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 37 (9.7) (4.115) (3.06)
ἕτερος the one; the other (of two) 88 (23.2) (18.33) (7.31)
τάξις an arranging 23 (6.1) (2.44) (1.91)
ἴς sinew, tendon 3 (0.8) (0.943) (0.25)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 8 (2.1) (2.935) (0.67)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 90 (23.7) (7.784) (7.56)
φαίνω to bring to light, make to appear 95 (25.0) (8.435) (8.04)
τηλικόσδε of such an age 2 (0.5) (0.118) (0.17)
ἀμάω reap, mow down 2 (0.5) (0.293) (0.17)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 2 (0.5) (0.426) (0.17)
ἤτοι now surely, truly, verily 14 (3.7) (3.652) (1.2)
μέρος a part, share 79 (20.8) (11.449) (6.76)
ἐκτίθημι to set out, place outside 3 (0.8) (0.724) (0.26)
ἀνευρίσκω to find out, make out, discover 2 (0.5) (0.12) (0.18)
κριός a ram 4 (1.1) (0.397) (0.35)
ἀποκρύπτω to hide from, keep hidden from 2 (0.5) (0.243) (0.18)
ἀκοή a hearing, the sound heard 5 (1.3) (0.941) (0.44)
προσλαμβάνω to take or receive in addition 9 (2.4) (0.664) (0.81)
ἀπό from, away from. c. gen. 245 (64.5) (30.074) (22.12)
εὑρίσκω to find 49 (12.9) (6.155) (4.65)
φέρω to bear 109 (28.7) (8.129) (10.35)
περίοδος2 a going round, a flank march 2 (0.5) (0.582) (0.19)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 8 (2.1) (1.824) (0.77)
ἑπτάς period of seven days 13 (3.4) (1.142) (1.25)
μένος might, force, strength, prowess, courage 17 (4.5) (0.79) (1.64)
διαφορά difference, distinction 13 (3.4) (4.404) (1.25)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 9 (2.4) (1.679) (0.87)
σύστασις a putting together, composition 4 (1.1) (0.753) (0.39)
ἁρμόζω to fit together, join 12 (3.2) (1.185) (1.18)
οὐρανός heaven 21 (5.5) (4.289) (2.08)
περιάγω to lead 2 (0.5) (0.208) (0.2)
παραλλάσσω to make things alternate, to transpose 2 (0.5) (0.152) (0.2)
ὑψηλός high, lofty, high-raised 9 (2.4) (0.992) (0.9)
πόσος how much? how many? 5 (1.3) (1.368) (0.5)
Ἑρμῆς Hermes 8 (2.1) (0.807) (0.8)
δισσός two-fold, double 3 (0.8) (1.099) (0.3)
πλεονάκις more frequently, oftener 3 (0.8) (0.099) (0.3)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 4 (1.1) (3.244) (0.41)
ὀκτώ eight 9 (2.4) (0.618) (0.92)
ἰσχύω to be strong 3 (0.8) (0.63) (0.31)
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 27 (7.1) (3.714) (2.8)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 17 (4.5) (3.216) (1.77)
Κρόνος Cronus 5 (1.3) (0.462) (0.52)
καθίημι to send down, let fall 5 (1.3) (0.498) (0.52)
δείκνυμι to show 34 (8.9) (13.835) (3.57)
ἀποκαθίστημι to re-establish, restore, reinstate 3 (0.8) (0.145) (0.32)
πῆχυς the fore-arm 4 (1.1) (0.633) (0.43)
μηδέτερος neither of the two 2 (0.5) (0.201) (0.21)
νεόω to renovate, renew 2 (0.5) (0.05) (0.21)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 2 (0.5) (1.239) (0.21)
δόσις a giving 2 (0.5) (0.301) (0.21)
πρῶτος first 154 (40.5) (18.707) (16.57)
ἰχθύς a fish 5 (1.3) (1.082) (0.54)
τῇ here, there 115 (30.3) (18.312) (12.5)
ὑποτίθημι to place under, to suggest 5 (1.3) (1.68) (0.55)
μετέωρος raised from the ground, hanging 5 (1.3) (0.442) (0.55)
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 2 (0.5) (0.202) (0.22)
περίειμι2 go around 3 (0.8) (0.186) (0.33)
κύριος having power 14 (3.7) (8.273) (1.56)
πάντως altogether; 7 (1.8) (2.955) (0.78)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 486 (127.9) (76.461) (54.75)
κυκλόω to encircle, surround 3 (0.8) (0.211) (0.34)
ὁποῖος of what sort 6 (1.6) (1.665) (0.68)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 55 (14.5) (5.663) (6.23)
διέρχομαι to go through, pass through 14 (3.7) (1.398) (1.59)
οὔτοι indeed not 2 (0.5) (0.222) (0.23)
διακόπτω to cut in two, cut through 2 (0.5) (0.153) (0.23)
ἐξίστημι to put out of its place, to change 2 (0.5) (0.482) (0.23)
ὑπόκειμαι to lie under 6 (1.6) (5.461) (0.69)
ὀρθός straight 32 (8.4) (3.685) (3.67)
ἄμφω both 11 (2.9) (2.508) (1.28)
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 8 (2.1) (0.722) (0.93)
φιλόσοφος a lover of wisdom 5 (1.3) (1.741) (0.58)
θεωρέω to look at, view, behold 16 (4.2) (2.307) (1.87)
ἱμάς a leathern strap 2 (0.5) (0.158) (0.24)
ἄλογος without 4 (1.1) (1.824) (0.47)
ἐπιδέχομαι to admit besides 2 (0.5) (0.48) (0.24)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 14 (3.7) (2.734) (1.67)
κρύπτω to hide, cover, cloak 7 (1.8) (0.752) (0.83)
τείνω to stretch 6 (1.6) (0.596) (0.72)
ἐπισκοπέω to look upon 4 (1.1) (1.347) (0.48)
ἄριστον the morning meal, breakfast 3 (0.8) (0.284) (0.36)
τέμνω to cut, hew 11 (2.9) (1.328) (1.33)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 2 (0.5) (0.574) (0.24)
μεταβολή a change, changing 8 (2.1) (2.27) (0.97)
ἄνωθεν from above, from on high 3 (0.8) (1.358) (0.37)
ἀφαιρέω to take from, take away from 13 (3.4) (2.254) (1.6)
διό wherefore, on which account 48 (12.6) (5.73) (5.96)
μακάριος blessed, happy 3 (0.8) (0.896) (0.38)
δέκατος tenth 4 (1.1) (0.465) (0.5)
πᾶς all, the whole 410 (107.9) (59.665) (51.63)
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 9 (2.4) (0.814) (1.14)
καλέω to call, summon 68 (17.9) (10.936) (8.66)
σφός their, their own, belonging to them 6 (1.6) (0.112) (0.77)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 227 (59.7) (55.077) (29.07)
σῶμα the body 26 (6.8) (16.622) (3.34)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 14 (3.7) (5.806) (1.8)
τελειόω to make perfect, complete 2 (0.5) (0.524) (0.26)
ὄϊς sheep 6 (1.6) (1.922) (0.78)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 450 (118.4) (64.142) (59.77)
σύνταξις a putting together, arranging, arrangement, organisation, order 3 (0.8) (0.267) (0.4)
ἕξ six 7 (1.8) (0.945) (0.94)
ἄτοπος out of place 3 (0.8) (2.003) (0.41)
φιλοσοφία love of knowledge and wisdom, pursuit thereof, speculation, study 3 (0.8) (1.259) (0.41)
ἐξετάζω to examine well 3 (0.8) (0.695) (0.41)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 12 (3.2) (3.387) (1.63)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 38 (10.0) (7.241) (5.17)
ἐπιστήμη knowledge, skill 6 (1.6) (3.886) (0.82)
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 4 (1.1) (0.488) (0.55)
ὀρός the watery or serous part of milk 2 (0.5) (0.383) (0.27)
δήν long, for a long while 3 (0.8) (0.176) (0.41)
δύη woe, misery, anguish, pain 6 (1.6) (0.161) (0.83)
ἀπέχω to keep off 13 (3.4) (1.184) (1.8)
πλείων more, larger 51 (13.4) (7.783) (7.12)
ἔαρ spring 3 (0.8) (0.493) (0.42)
γείτων one of the same land, a neighbour 2 (0.5) (0.229) (0.28)
μνημονεύω to call to mind, remember 3 (0.8) (1.526) (0.42)
ζωός alive, living 4 (1.1) (1.744) (0.57)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 11 (2.9) (10.005) (1.56)
τρέω to flee from fear, flee away 15 (3.9) (1.989) (2.15)
κίων a pillar 2 (0.5) (0.23) (0.29)
ἕπομαι follow 29 (7.6) (4.068) (4.18)
ἐντός within, inside 10 (2.6) (1.347) (1.45)
γῆ earth 84 (22.1) (10.519) (12.21)
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 3 (0.8) (0.361) (0.44)
πλατύς wide, broad 2 (0.5) (0.756) (0.3)
φθέγγομαι to utter a sound 4 (1.1) (0.607) (0.59)
λοιπός remaining, the rest 35 (9.2) (6.377) (5.2)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 11 (2.9) (2.132) (1.65)
μέλος a limb; a phrase of song; a song 6 (1.6) (0.803) (0.91)
γνωρίζω to make known, point out, explain 2 (0.5) (1.012) (0.3)
ἠέ ah! 4 (1.1) (0.059) (0.61)
ἀεί always, for ever 54 (14.2) (7.241) (8.18)
ἐναντίος opposite 29 (7.6) (8.842) (4.42)
παραβάλλω to throw beside 3 (0.8) (0.561) (0.46)
ἀπολαμβάνω to take away, receive one’s due, cut off 4 (1.1) (0.609) (0.61)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 368 (96.8) (56.75) (56.58)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 38 (10.0) (4.515) (5.86)
ὄψις look, appearance, aspect 11 (2.9) (2.378) (1.7)
Δήλιος Delian 2 (0.5) (0.066) (0.31)
διεξέρχομαι to go through, pass through 2 (0.5) (0.397) (0.31)
ῥυθμός measured motion, time, rhythm 2 (0.5) (0.217) (0.31)
ἄλλοτε at another time, at other times 5 (1.3) (0.652) (0.77)
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 2 (0.5) (0.276) (0.31)
συνόχωκα to be held together 2 (0.5) (0.401) (0.31)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 21 (5.5) (0.942) (3.27)
πρότερος before, earlier 152 (40.0) (25.424) (23.72)
ἐντυγχάνω to light upon, fall in with, meet with 5 (1.3) (0.762) (0.78)
γένος race, stock, family 21 (5.5) (8.844) (3.31)
ὥστε so that 60 (15.8) (10.717) (9.47)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 2 (0.5) (0.366) (0.32)
θέω to run 9 (2.4) (0.925) (1.43)
κοινός common, shared in common 27 (7.1) (6.539) (4.41)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 5 (1.3) (1.507) (0.82)
τίη why? wherefore? 85 (22.4) (26.493) (13.95)
γοῦν at least then, at any rate, any way 6 (1.6) (3.743) (0.99)
which way, where, whither, in 17 (4.5) (4.108) (2.83)
πλέως full of 15 (3.9) (2.061) (2.5)
διάνοια a thought, intention, purpose 6 (1.6) (2.096) (1.0)
ῥεῖα easily, lightly 2 (0.5) (0.038) (0.34)
δηλόω to make visible 12 (3.2) (4.716) (2.04)
the 6,181 (1626.5) (1391.018) (1055.57)
ποιός of a certain nature, kind 12 (3.2) (3.169) (2.06)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 140 (36.8) (26.85) (24.12)
οὕτως so, in this manner 86 (22.6) (28.875) (14.91)
ἄρκτος a bear 2 (0.5) (0.308) (0.35)
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 2 (0.5) (0.403) (0.35)
διαμπερές through and through, right through, clean through 2 (0.5) (0.045) (0.35)
ἐν in, among. c. dat. 503 (132.4) (118.207) (88.06)
νόος mind, perception 19 (5.0) (5.507) (3.33)
ὅταν when, whenever 23 (6.1) (9.255) (4.07)
παιδεία the rearing of a child 2 (0.5) (0.557) (0.35)
ὅς2 [possessive pronoun] 219 (57.6) (47.672) (39.01)
μείς a month 7 (1.8) (1.4) (1.25)
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 5 (1.3) (0.872) (0.89)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 71 (18.7) (26.948) (12.74)
Πάν Pan 3 (0.8) (0.206) (0.54)
either..or; than 129 (33.9) (34.073) (23.24)
ἕκαστος every, every one, each, each one 61 (16.1) (12.667) (11.08)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 20 (5.3) (4.744) (3.65)
ὅς who, that, which: relative pronoun 1,059 (278.7) (208.764) (194.16)
ὅθεν from where, whence 7 (1.8) (2.379) (1.29)
στερέω to deprive, bereave, rob of 3 (0.8) (0.541) (0.55)
ἀπόστασις a standing away from 3 (0.8) (0.519) (0.55)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 2 (0.5) (1.211) (0.37)
ῥόος a stream, flow, current 3 (0.8) (0.319) (0.55)
ἀπαντάω to meet 5 (1.3) (0.895) (0.92)
ἐκτός outside 8 (2.1) (1.394) (1.48)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 46 (12.1) (13.803) (8.53)
συνάπτω to tie 6 (1.6) (1.207) (1.11)
ἰός an arrow 3 (0.8) (0.939) (0.56)
εἰμί to be 774 (203.7) (217.261) (145.55)
ἔμπειρος experienced 2 (0.5) (0.226) (0.38)
μειράκιον a boy, lad, stripling 2 (0.5) (0.339) (0.38)
ἐπεί after, since, when 113 (29.7) (19.86) (21.4)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 14 (3.7) (2.566) (2.66)
σῴζω to save, keep 15 (3.9) (2.74) (2.88)
κατασκευάζω to equip 4 (1.1) (1.81) (0.77)
πνεῦμα a blowing 3 (0.8) (5.838) (0.58)
παραπλήσιος coming near, nearly resembling, such-like 12 (3.2) (1.406) (2.3)
μέν on the one hand, on the other hand 613 (161.3) (109.727) (118.8)
μέγας big, great 133 (35.0) (18.419) (25.96)
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 2 (0.5) (0.415) (0.39)
μυριάς a number of ten thousand, myriad 4 (1.1) (0.377) (0.78)
βροντή thunder 2 (0.5) (0.239) (0.39)
συμβαίνω meet, agree, happen 37 (9.7) (9.032) (7.24)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 12 (3.2) (4.463) (2.35)
ἔξωθεν from without 3 (0.8) (1.897) (0.59)
καρδία the heart 5 (1.3) (2.87) (0.99)
παραιτέομαι to beg from 2 (0.5) (0.401) (0.4)
ἐλασσόω to make less 2 (0.5) (0.198) (0.4)
ἐνιαυτός year 5 (1.3) (0.848) (1.0)
προέρχομαι to go forward, go on, advance 3 (0.8) (0.934) (0.61)
νέομαι to go 5 (1.3) (0.577) (1.01)
καί and, also 2,104 (553.7) (544.579) (426.61)
ἄνευ without 9 (2.4) (2.542) (1.84)
ἦθος custom, character 4 (1.1) (0.735) (0.82)
ἄπειμι2 go away 9 (2.4) (1.11) (1.84)
πάντῃ every way, on every side 5 (1.3) (1.179) (1.03)
ἄδηλος not seen 2 (0.5) (0.791) (0.41)
ἐνίημι to send in 2 (0.5) (0.238) (0.41)
πορίζω to carry: to bring about, to furnish, provide, supply, procure, cause 2 (0.5) (0.277) (0.42)