passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

253 lemmas; 1,391 tokens (75,536 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 182 11,171 (1478.9) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 98 3,709 (491.02) (544.579) (426.61)
εἰμί to be 71 2,818 (373.07) (217.261) (145.55)
τις any one, any thing, some one, some thing; 38 1,088 (144.04) (97.86) (78.95)
λέγω to pick; to say 36 1,766 (233.8) (90.021) (57.06)
ὅς who, that, which: relative pronoun 36 1,888 (249.95) (208.764) (194.16)
οὐ not 35 1,410 (186.67) (104.879) (82.22)
ἁπλόος single, simple 33 156 (20.65) (6.452) (0.83)
ἁπλῶς singly, in one way 33 138 (18.27) (3.946) (0.5)
δέ but 30 1,822 (241.21) (249.629) (351.92)
γάρ for 29 1,288 (170.51) (110.606) (74.4)
οὗτος this; that 23 1,349 (178.59) (133.027) (121.95)
κατηγορέω to speak against, to accuse 22 75 (9.93) (3.352) (0.88)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 19 472 (62.49) (64.142) (59.77)
μή not 19 763 (101.01) (50.606) (37.36)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 18 71 (9.4) (1.286) (0.06)
μέν on the one hand, on the other hand 17 737 (97.57) (109.727) (118.8)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 15 475 (62.88) (76.461) (54.75)
ἐν in, among. c. dat. 14 705 (93.33) (118.207) (88.06)
τίς who? which? 14 246 (32.57) (21.895) (15.87)
ὡς as, how 13 670 (88.7) (68.814) (63.16)
ἅμα at once, at the same time 11 42 (5.56) (6.88) (12.75)
τοιοῦτος such as this 11 309 (40.91) (20.677) (14.9)
ἀγαθός good 10 164 (21.71) (9.864) (6.93)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 10 966 (127.89) (173.647) (126.45)
πῆ [Dor. in what way? how?] 10 33 (4.37) (0.522) (0.32)
σκυτεύς leather worker (σκυτοτόμος) 10 28 (3.71) (0.095) (0.03)
γίγνομαι become, be born 9 381 (50.44) (53.204) (45.52)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 9 643 (85.12) (50.199) (32.23)
κατηγορία an accusation, charge 9 16 (2.12) (1.705) (0.35)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 9 219 (28.99) (16.105) (11.17)
φημί to say, to claim 9 419 (55.47) (36.921) (31.35)
ἀλλά otherwise, but 8 671 (88.83) (54.595) (46.87)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 8 680 (90.02) (22.709) (26.08)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 8 35 (4.63) (2.405) (1.71)
either..or; than 7 327 (43.29) (34.073) (23.24)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 7 28 (3.71) (7.241) (5.17)
λαμβάνω to take, seize, receive 7 324 (42.89) (15.895) (13.47)
λευκός light, bright, clear 7 108 (14.3) (4.248) (1.14)
ὁμοῦ at the same place, together 7 12 (1.59) (1.529) (1.34)
παραλογισμός false reasoning, deception 7 98 (12.97) (0.123) (0.03)
πῇ whither? in what way? how? 7 19 (2.52) (0.3) (0.07)
τίη why? wherefore? 7 331 (43.82) (26.493) (13.95)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 6 150 (19.86) (12.401) (17.56)
εἶπον to speak, say 6 215 (28.46) (16.169) (13.73)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 6 15 (1.99) (1.665) (2.81)
Ὅμηρος Homer 6 14 (1.85) (1.178) (1.21)
ὅσος as much/many as 6 96 (12.71) (13.469) (13.23)
ὅταν when, whenever 6 147 (19.46) (9.255) (4.07)
οὖν so, then, therefore 6 278 (36.8) (34.84) (23.41)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 6 259 (34.29) (44.62) (43.23)
Σίμων a confederate in evil 6 11 (1.46) (0.333) (0.21)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 6 444 (58.78) (55.077) (29.07)
ἄνθρωπος man, person, human 5 174 (23.04) (19.466) (11.67)
ἄρα particle: 'so' 5 274 (36.27) (11.074) (20.24)
γοῦν at least then, at any rate, any way 5 66 (8.74) (3.743) (0.99)
διά through c. gen.; because of c. acc. 5 476 (63.02) (56.77) (30.67)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 5 164 (21.71) (12.481) (8.47)
ζῷον a living being, animal 5 98 (12.97) (8.115) (0.7)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 5 677 (89.63) (49.106) (23.97)
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 5 216 (28.6) (0.276) (0.11)
ὅτι2 conj.: that, because 5 669 (88.57) (49.49) (23.92)
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 4 78 (10.33) (1.264) (1.76)
ἀληθής unconcealed, true 4 241 (31.91) (7.533) (3.79)
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself 4 18 (2.38) (0.067) (0.14)
ἕτερος the one; the other (of two) 4 143 (18.93) (18.33) (7.31)
ὅδε this 4 162 (21.45) (10.255) (22.93)
ὅμοιος like, resembling 4 133 (17.61) (10.645) (5.05)
συμβαίνω meet, agree, happen 4 266 (35.21) (9.032) (7.24)
Αἰθίοψ burnt-face 3 11 (1.46) (0.259) (0.56)
ἄμφω both 3 23 (3.04) (2.508) (1.28)
δίπηχυς two cubits long, broad 3 8 (1.06) (0.055) (0.05)
ἐκεῖνος that over there, that 3 118 (15.62) (22.812) (17.62)
κακός bad 3 131 (17.34) (7.257) (12.65)
καλός beautiful 3 77 (10.19) (9.11) (12.96)
ναί yea, verily 3 148 (19.59) (0.919) (1.08)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 3 40 (5.3) (5.405) (7.32)
πάλιν back, backwards 3 88 (11.65) (10.367) (6.41)
πᾶς all, the whole 3 334 (44.22) (59.665) (51.63)
ποιέω to make, to do 3 323 (42.76) (29.319) (37.03)
ποιητής one who makes, a maker 3 7 (0.93) (1.39) (1.28)
πότερος which of the two? 3 52 (6.88) (1.888) (1.51)
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 3 23 (3.04) (2.343) (2.93)
σοφιστής a master of one's craft 3 142 (18.8) (0.559) (0.21)
σχῆμα form, figure, appearance 3 111 (14.69) (4.435) (0.59)
τουτέστι that is to say 3 94 (12.44) (4.259) (0.0)
χρή it is fated, necessary 3 27 (3.57) (6.22) (4.12)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 3 43 (5.69) (63.859) (4.86)
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 3 20 (2.65) (2.086) (0.02)
ἀκολουθέω to follow 2 5 (0.66) (1.679) (0.69)
ἀνδρεία manliness, manhood, manly spirit 2 26 (3.44) (0.656) (0.52)
ἀπάτη a trick, fraud, deceit 2 50 (6.62) (0.638) (0.31)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 2 16 (2.12) (4.322) (6.41)
βοῦς cow 2 6 (0.79) (1.193) (2.78)
γε at least, at any rate 2 210 (27.8) (24.174) (31.72)
δεῖ it is necessary 2 207 (27.4) (13.387) (11.02)
δείκνυμι to show 2 135 (17.87) (13.835) (3.57)
δέω to bind, tie, fetter 2 211 (27.93) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 2 211 (27.93) (17.692) (15.52)
δημιουργός one who works for the people, a skilled workman, handicraftsman 2 2 (0.26) (0.842) (0.49)
δίδωμι to give 2 248 (32.83) (11.657) (13.85)
διότι for the reason that, since 2 28 (3.71) (2.819) (2.97)
δοξαστός matter of opinion, conjectural 2 6 (0.79) (0.074) (0.04)
ἐάν if 2 126 (16.68) (23.689) (20.31)
εἰς into, to c. acc. 2 206 (27.27) (66.909) (80.34)
ἐκ from out of 2 375 (49.65) (54.157) (51.9)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 2 41 (5.43) (4.811) (0.55)
ἐπάγω to bring on 2 107 (14.17) (2.387) (0.82)
ἐπεί after, since, when 2 174 (23.04) (19.86) (21.4)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 2 4 (0.53) (0.331) (0.01)
ἐρῶ [I will say] 2 149 (19.73) (8.435) (3.94)
ἐρωτάω to ask 2 371 (49.12) (1.642) (1.49)
εὐορκέω to be faithful to one's oath 2 4 (0.53) (0.01) (0.01)
ἥμισυς half 2 62 (8.21) (1.26) (1.05)
ἵππος a horse, mare 2 15 (1.99) (3.33) (7.22)
καλέω to call, summon 2 17 (2.25) (10.936) (8.66)
καταδικάζω to give judgment against 2 6 (0.79) (0.121) (0.07)
λίθινος of stone 2 2 (0.26) (0.128) (0.24)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 2 27 (3.57) (4.214) (1.84)
μηδείς (and not one); not one, no-one 2 21 (2.78) (8.165) (6.35)
μικρός small, little 2 19 (2.52) (5.888) (3.02)
ναῦς a ship 2 31 (4.1) (3.843) (21.94)
ὄνομα name 2 271 (35.88) (7.968) (4.46)
ὅς2 [possessive pronoun] 2 326 (43.16) (47.672) (39.01)
οὔτε neither / nor 2 57 (7.55) (13.727) (16.2)
πολλάκις many times, often, oft 2 67 (8.87) (3.702) (1.91)
ποτέρως in which of two ways? 2 4 (0.53) (0.025) (0.04)
πρότερος before, earlier 2 155 (20.52) (25.424) (23.72)
πρῶτος first 2 86 (11.39) (18.707) (16.57)
συλλογισμός computation 2 244 (32.3) (3.029) (0.06)
σύνθετος put together, composite, compound 2 12 (1.59) (1.252) (0.06)
τε and 2 135 (17.87) (62.106) (115.18)
τετράπηχυς four cubits 2 2 (0.26) (0.016) (0.04)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 2 43 (5.69) (3.221) (1.81)
τῆ take 2 8 (1.06) (1.084) (0.11)
τοίνυν therefore, accordingly 2 16 (2.12) (5.224) (2.04)
τρίτος the third 2 29 (3.84) (4.486) (2.33)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 2 144 (19.06) (7.612) (5.49)
τροπός a twisted leathern thong 2 136 (18.0) (7.547) (5.48)
χείρ the hand 2 28 (3.71) (5.786) (10.92)
ψευδής lying, false 2 84 (11.12) (1.919) (0.44)
ἀγωγή a carrying away, carriage 1 20 (2.65) (0.279) (0.26)
ἀλλαχοῦ elsewhere 1 2 (0.26) (0.262) (0.01)
ἄλλος other, another 1 278 (36.8) (40.264) (43.75)
ἀνά up, upon 1 20 (2.65) (4.693) (6.06)
ἀναγκάζω to force, compel 1 7 (0.93) (1.36) (2.82)
ἀνάπαλιν back again 1 10 (1.32) (0.435) (0.01)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 48 (6.35) (3.981) (2.22)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 1 42 (5.56) (2.123) (0.03)
ἀντίφασις contradiction 1 94 (12.44) (0.763) (0.0)
ἄνωθεν from above, from on high 1 13 (1.72) (1.358) (0.37)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 1 66 (8.74) (0.574) (0.24)
ἀπό from, away from. c. gen. 1 125 (16.55) (30.074) (22.12)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 238 (31.51) (1.674) (2.01)
ἀπόκρισις a separating; a reply 1 47 (6.22) (0.425) (0.55)
ἀρετή goodness, excellence 1 15 (1.99) (4.312) (2.92)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 103 (13.64) (26.948) (12.74)
ἀφαίρεσις a taking away, carrying off 1 1 (0.13) (0.312) (0.01)
βούλομαι to will, wish, be willing 1 63 (8.34) (8.59) (11.98)
γῆ earth 1 9 (1.19) (10.519) (12.21)
δεύτερος second 1 60 (7.94) (6.183) (3.08)
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 57 (7.55) (17.728) (33.0)
δηλόω to make visible 1 92 (12.18) (4.716) (2.04)
δηλωτικός indicative 1 25 (3.31) (0.271) (0.0)
δῆτα certainly, to be sure, of course 1 15 (1.99) (0.353) (1.4)
διαγωγή a passing of life, a way 1 1 (0.13) (0.082) (0.07)
διαλεκτικός skilled in logical argument 1 121 (16.02) (0.637) (0.06)
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 5 (0.66) (0.884) (1.29)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 32 (4.24) (4.463) (2.35)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 95 (12.58) (4.795) (6.12)
δικαστής a judge 1 7 (0.93) (0.639) (0.52)
δίπους two-footed 1 4 (0.53) (0.396) (0.01)
δισσός two-fold, double 1 144 (19.06) (1.099) (0.3)
δοξαστής one who forms opinions 1 1 (0.13) (0.017) (0.01)
δυνατός strong, mighty, able 1 41 (5.43) (3.942) (3.03)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 126 (16.68) (24.797) (21.7)
εἶτα then, next 1 56 (7.41) (4.335) (1.52)
ἐκτός outside 1 26 (3.44) (1.394) (1.48)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 1 209 (27.67) (1.304) (0.42)
ἐναντιότης contrariety, opposition 1 1 (0.13) (0.181) (0.0)
ἔνειμι to be in; to be possible 1 7 (0.93) (1.363) (1.24)
ἕξις a having, possession 1 4 (0.53) (1.893) (0.23)
ἔπειτα then, next 1 6 (0.79) (2.603) (7.5)
ἔρομαι to ask, enquire 1 20 (2.65) (0.949) (1.25)
ἤγουν that is to say, or rather 1 38 (5.03) (1.106) (0.0)
ἤδη already 1 18 (2.38) (8.333) (11.03)
ἦθος custom, character 1 1 (0.13) (0.735) (0.82)
θεωρέω to look at, view, behold 1 14 (1.85) (2.307) (1.87)
καθολικός general 1 5 (0.66) (0.361) (0.07)
κύριος having power 1 75 (9.93) (8.273) (1.56)
κύριος2 a lord, master 1 1 (0.13) (7.519) (1.08)
κυρίως like a lord 1 65 (8.61) (1.741) (0.07)
λέξις a speaking, saying, speech 1 181 (23.96) (1.763) (0.32)
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 1 10 (1.32) (0.388) (0.05)
λόγος the word 1 387 (51.23) (29.19) (16.1)
λύω to loose 1 92 (12.18) (2.411) (3.06)
μέρος a part, share 1 48 (6.35) (11.449) (6.76)
μηδέτερος neither of the two 1 1 (0.13) (0.201) (0.21)
μῆκος length 1 4 (0.53) (1.601) (0.86)
μήν now verily, full surely 1 91 (12.05) (6.388) (6.4)
μήτε neither / nor 1 27 (3.57) (5.253) (5.28)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 131 (17.34) (19.178) (9.89)
νεκρός a dead body, corpse 1 3 (0.4) (1.591) (2.21)
ὀδούς tooth 1 5 (0.66) (0.665) (0.52)
ὄμνυμι to swear 1 7 (0.93) (0.582) (1.07)
ὀνομάζω to name 1 26 (3.44) (4.121) (1.33)
οὗ where 1 57 (7.55) (6.728) (4.01)
οὐδέ and/but not; not even 1 116 (15.36) (20.427) (22.36)
οὐρανός heaven 1 7 (0.93) (4.289) (2.08)
οὕτως so, in this manner 1 359 (47.53) (28.875) (14.91)
ὀφθαλμός the eye 1 36 (4.77) (2.632) (2.12)
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 1 5 (0.66) (1.431) (1.76)
πάνυ altogether, entirely 1 10 (1.32) (2.482) (3.16)
παραλογίζομαι cheat, use fallacies 1 17 (2.25) (0.07) (0.03)
πάσχω to experience, to suffer 1 40 (5.3) (6.528) (5.59)
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 12 (1.59) (1.411) (0.24)
πλάτος breadth, width 1 2 (0.26) (1.095) (0.24)
πλέος full. 1 2 (0.26) (1.122) (0.99)
πλέως full of 1 9 (1.19) (2.061) (2.5)
ποθεν from some place 1 7 (0.93) (0.996) (0.8)
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 7 (0.93) (0.953) (0.65)
πόλεμος battle, fight, war 1 2 (0.26) (3.953) (12.13)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 1 133 (17.61) (6.869) (8.08)
πρόκειμαι to be set before one 1 35 (4.63) (2.544) (1.2)
προσέρχομαι to come 1 2 (0.26) (0.91) (0.78)
πρόσκειμαι to be placed at, by; to be attached to, devoted to 1 9 (1.19) (0.702) (0.53)
πῶς how? in what way 1 121 (16.02) (8.955) (6.31)
πως somehow, in some way 1 135 (17.87) (9.844) (7.58)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 37 (4.9) (3.279) (2.18)
σκυτικός skilled in shoemaking 1 1 (0.13) (0.007) (0.02)
συγγίγνομαι to be with 1 1 (0.13) (0.2) (0.35)
συμπλοκή an intertwining, complication 1 2 (0.26) (0.482) (0.37)
σύνθεσις a putting together, composition, combination 1 71 (9.4) (0.768) (0.09)
σφαγή slaughter, butchery 1 2 (0.26) (0.306) (0.13)
Σωκράτης Socrates 1 135 (17.87) (2.44) (2.29)
τέλος the fulfilment 1 8 (1.06) (4.234) (3.89)
τμῆμα a part cut off, a section, piece 1 3 (0.4) (0.581) (0.07)
τραγέλαφος the goat-stag 1 1 (0.13) (0.01) (0.01)
τραῦμα a wound, hurt 1 2 (0.26) (0.506) (0.34)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 6 (0.79) (0.431) (0.49)
ὑπάρχω to begin; to exist 1 61 (8.08) (13.407) (5.2)
ὑπόδειγμα a token, mark 1 3 (0.4) (0.233) (0.07)
ὑπόκειμαι to lie under 1 49 (6.49) (5.461) (0.69)
ὑπομένω to stay behind, survive 1 1 (0.13) (1.365) (1.36)
φαίνω to bring to light, make to appear 1 214 (28.33) (8.435) (8.04)
φέρω to bear 1 54 (7.15) (8.129) (10.35)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 1 7 (0.93) (2.488) (5.04)
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 38 (5.03) (0.935) (0.99)
ψυχή breath, soul 1 43 (5.69) (11.437) (4.29)
ὥσπερ just as if, even as 1 122 (16.15) (13.207) (6.63)
ὥστε so that 1 128 (16.95) (10.717) (9.47)
ποτε ever, sometime 1 49 (6.49) (7.502) (8.73)
συλλογιστικός inferential, syllogistic 1 13 (1.72) (0.195) (0.0)

PAGINATE