urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg017.1st1K-grc1:2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

382 lemmas; 1,291 tokens (11,608 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 116 1,176 (1013.09) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 84 771 (664.2) (544.579) (426.61)
ἐν in, among. c. dat. 61 318 (273.95) (118.207) (88.06)
κακός bad 33 133 (114.58) (7.257) (12.65)
πυρετός burning heat, fiery heat 27 133 (114.58) (1.833) (0.03)
δέ but 26 404 (348.04) (249.629) (351.92)
μή not 21 104 (89.59) (50.606) (37.36)
γίγνομαι become, be born 21 157 (135.25) (53.204) (45.52)
ἐκ from out of 18 136 (117.16) (54.157) (51.9)
οὗτος this; that 18 174 (149.9) (133.027) (121.95)
ὀξύς2 sharp, keen 16 63 (54.27) (1.671) (1.89)
ὅς who, that, which: relative pronoun 15 237 (204.17) (208.764) (194.16)
ὀλέθριος destructive, deadly 15 89 (76.67) (0.272) (0.07)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 13 118 (101.65) (21.235) (25.5)
εἰς into, to c. acc. 12 95 (81.84) (66.909) (80.34)
either..or; than 11 107 (92.18) (34.073) (23.24)
τρομώδης trembling, quivering 10 22 (18.95) (0.02) (0.0)
ἐάν if 10 68 (58.58) (23.689) (20.31)
ἄλλος other, another 10 48 (41.35) (40.264) (43.75)
τε and 10 84 (72.36) (62.106) (115.18)
ἄλγημα pain, suffering 10 71 (61.16) (0.27) (0.0)
κακοήθης ill-disposed, malicious 9 20 (17.23) (0.165) (0.01)
σπασμώδης convulsive, spasmodic 9 37 (31.87) (0.049) (0.0)
φρενιτικός suffering from inflammation of the brain, phrenitis 9 15 (12.92) (0.061) (0.0)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 8 103 (88.73) (64.142) (59.77)
ὑποχόνδριον abdomen 8 51 (43.94) (0.304) (0.0)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 8 151 (130.08) (1.676) (0.1)
οὐ not 7 52 (44.8) (104.879) (82.22)
πονηρός toilsome, painful, grievous 7 57 (49.1) (1.795) (0.65)
ἄλλως in another way 7 29 (24.98) (3.069) (1.79)
ῥίς the nose 7 31 (26.71) (0.825) (0.21)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 7 50 (43.07) (22.709) (26.08)
τις any one, any thing, some one, some thing; 6 59 (50.83) (97.86) (78.95)
θανάσιμος deadly 6 37 (31.87) (0.145) (0.09)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 6 54 (46.52) (44.62) (43.23)
παροξύνω to urge, prick 6 17 (14.65) (0.329) (0.27)
ῥίνη a file 6 27 (23.26) (0.313) (0.08)
μέλας black, swart 6 54 (46.52) (2.124) (1.87)
πνεῦμα a blowing 6 22 (18.95) (5.838) (0.58)
οὖς auris, the ear 6 47 (40.49) (1.469) (0.72)
ὑποχόνδριος under the cartilage of the breastbone 6 37 (31.87) (0.194) (0.0)
ὅρος a boundary, landmark 6 46 (39.63) (3.953) (1.03)
καῦσος bilious fever 6 6 (5.17) (0.125) (0.0)
οὖρος a fair wind 6 41 (35.32) (0.555) (0.6)
πόνος work 6 63 (54.27) (1.767) (1.9)
ἐξίστημι to put out of its place, to change 6 11 (9.48) (0.482) (0.23)
μακρός long 5 22 (18.95) (1.989) (2.83)
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 5 36 (31.01) (0.964) (1.05)
εἰμί to be 5 89 (76.67) (217.261) (145.55)
ἱδρώς sweat 5 26 (22.4) (0.458) (0.19)
ἔμετος vomiting 5 28 (24.12) (0.29) (0.01)
ἐπιγίγνομαι to be born after, come into being after 5 31 (26.71) (0.78) (1.58)
οὐρός a trench 5 34 (29.29) (0.383) (0.57)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 5 66 (56.86) (4.073) (1.48)
πυκνός close, compact 5 23 (19.81) (1.024) (1.26)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 5 58 (49.97) (76.461) (54.75)
λύω to loose 5 47 (40.49) (2.411) (3.06)
χολώδης like bile 4 35 (30.15) (0.347) (0.0)
μελαγχολικός atrabilious, choleric 4 4 (3.45) (0.137) (0.01)
διαχώρημα excrement 4 29 (24.98) (0.16) (0.0)
κρίσιμος decisive, critical 4 7 (6.03) (0.176) (0.0)
σπασμός a convulsion, spasm 4 35 (30.15) (0.264) (0.01)
ὀδύνη pain of body 4 19 (16.37) (1.021) (0.3)
αἷμα blood 4 41 (35.32) (3.53) (1.71)
μικρός small, little 4 41 (35.32) (5.888) (3.02)
χείρ the hand 4 13 (11.2) (5.786) (10.92)
ῥινός the skin 4 21 (18.09) (0.219) (0.11)
ποιέω to make, to do 4 29 (24.98) (29.319) (37.03)
ταραχώδης troublous, turbulent 4 18 (15.51) (0.078) (0.04)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 3 28 (24.12) (173.647) (126.45)
γε at least, at any rate 3 14 (12.06) (24.174) (31.72)
ἀτάρ but, yet 3 10 (8.61) (0.881) (8.18)
καυσώδης suffering from heat, parched 3 5 (4.31) (0.04) (0.0)
ῥῖγος frost, cold 3 32 (27.57) (0.294) (0.02)
σῴζω to save, keep 3 12 (10.34) (2.74) (2.88)
προσγίγνομαι to come in addition, to accrue, to support 3 6 (5.17) (0.293) (0.5)
μέν on the one hand, on the other hand 3 73 (62.89) (109.727) (118.8)
τοιοῦτος such as this 3 51 (43.94) (20.677) (14.9)
τράχηλος the neck, throat 3 23 (19.81) (0.563) (0.09)
ὀλίγος few, little, scanty, small 3 17 (14.65) (5.317) (5.48)
παράφορος borne aside, carried away 3 4 (3.45) (0.015) (0.0)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 3 29 (24.98) (50.199) (32.23)
πολύς much, many 3 64 (55.13) (35.28) (44.3)
ἕβδομος seventh 3 8 (6.89) (0.727) (0.27)
ὡς as, how 3 21 (18.09) (68.814) (63.16)
πλευρόν a rib 3 17 (14.65) (0.336) (0.1)
ἆρα particle introducing a question 3 33 (28.43) (1.208) (2.41)
συνεχής holding together 3 5 (4.31) (3.097) (1.77)
ταχύς quick, swift, fleet 3 29 (24.98) (3.502) (6.07)
παραφροσύνη derangement 3 7 (6.03) (0.148) (0.0)
σημεῖον a sign, a mark, token 3 27 (23.26) (3.721) (0.94)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 3 29 (24.98) (13.803) (8.53)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 3 24 (20.68) (4.322) (6.41)
λευκός light, bright, clear 3 27 (23.26) (4.248) (1.14)
ἡμέρα day 3 22 (18.95) (8.416) (8.56)
ἀναθερμαίνω to warm up, heat again 3 3 (2.58) (0.03) (0.0)
διά through c. gen.; because of c. acc. 3 19 (16.37) (56.77) (30.67)
φωνή a sound, tone 3 12 (10.34) (3.591) (1.48)
τίη why? wherefore? 3 41 (35.32) (26.493) (13.95)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 3 31 (26.71) (1.671) (0.44)
παρακοπή infatuation, insanity, frenzy 3 4 (3.45) (0.016) (0.02)
κάτω down, downwards 3 18 (15.51) (3.125) (0.89)
οὖρος3 (βοῦς) Bos primigenius 3 23 (19.81) (0.245) (0.19)
αἴρω to take up, raise, lift up 3 19 (16.37) (2.825) (10.15)
μεταπίπτω to fall differently, undergo a change 3 3 (2.58) (0.208) (0.09)
οὐδείς not one, nobody 2 5 (4.31) (19.346) (18.91)
ὕπνος sleep, slumber 2 12 (10.34) (1.091) (1.42)
ἦχος sound 2 5 (4.31) (0.194) (0.07)
ἐπώδυνος painful 2 11 (9.48) (0.047) (0.0)
ἤδη already 2 7 (6.03) (8.333) (11.03)
ἔμπυος suppurating 2 11 (9.48) (0.082) (0.0)
πρόσωπον the face, visage, countenance 2 16 (13.78) (1.94) (0.95)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 2 5 (4.31) (2.36) (4.52)
ἅμα at once, at the same time 2 21 (18.09) (6.88) (12.75)
ὁπόσος as many as 2 7 (6.03) (1.404) (0.7)
σφυγμός a throbbing of parts, pulsation, vibration 2 6 (5.17) (1.318) (0.0)
αὔριον to-morrow 2 3 (2.58) (0.225) (0.2)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 2 11 (9.48) (3.876) (1.61)
πᾶς all, the whole 2 33 (28.43) (59.665) (51.63)
ἀμφότερος each of two, both 2 5 (4.31) (4.116) (5.17)
οὐδέ and/but not; not even 2 10 (8.61) (20.427) (22.36)
καίω to light, kindle 2 3 (2.58) (1.158) (1.18)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 2 9 (7.75) (1.802) (0.18)
ἀπόστημα distance, interval 2 5 (4.31) (0.247) (0.09)
εἰλεός a lurking-place, den, hole 2 3 (2.58) (0.023) (0.0)
πούς a foot 2 11 (9.48) (2.799) (4.94)
φλέψ a vein 2 8 (6.89) (1.699) (0.03)
ἔπαρμα something raised, a swelling 2 10 (8.61) (0.018) (0.0)
ῥέω to flow, run, stream, gush 2 8 (6.89) (1.029) (1.83)
οὖρον2 boundary 2 28 (24.12) (0.511) (0.1)
τρίτος the third 2 6 (5.17) (4.486) (2.33)
λυγγώδης attended with hiccup 2 3 (2.58) (0.004) (0.0)
πυώδης like pus 2 9 (7.75) (0.017) (0.0)
δίψα thirst 2 5 (4.31) (0.179) (0.18)
κρίσις a separating, power of distinguishing 2 26 (22.4) (1.732) (0.64)
προσδέχομαι to receive favourably, accept 2 9 (7.75) (0.37) (1.37)
ἄν modal particle 2 13 (11.2) (32.618) (38.42)
ὅς2 [possessive pronoun] 2 57 (49.1) (47.672) (39.01)
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 2 4 (3.45) (0.177) (0.04)
μέγας big, great 2 14 (12.06) (18.419) (25.96)
ἀπό from, away from. c. gen. 2 40 (34.46) (30.074) (22.12)
θανατώδης indicating death 2 6 (5.17) (0.097) (0.01)
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 2 3 (2.58) (0.722) (0.93)
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 2 5 (4.31) (0.245) (0.66)
κάτοχος holding down, holding fast, tenacious 2 8 (6.89) (0.03) (0.0)
σύντομος cut short, abridged, concise, brief 2 14 (12.06) (0.367) (0.24)
δύσκολος hard to satisfy with food; 2 21 (18.09) (0.173) (0.07)
ἄγρυπνος hunting after sleep 2 3 (2.58) (0.076) (0.02)
ἔντασις tension; limitation 2 3 (2.58) (0.037) (0.0)
ἔχω to have 2 45 (38.77) (48.945) (46.31)
σῶμα the body 2 20 (17.23) (16.622) (3.34)
ἐθίζω to accustom, use 2 4 (3.45) (0.409) (0.39)
ἴκτερος jaundice 2 4 (3.45) (0.049) (0.0)
παράλογος beyond calculation, unexpected, unlooked for 2 9 (7.75) (0.179) (0.36)
κεφαλή the head 2 23 (19.81) (3.925) (2.84)
ποτε ever, sometime 2 6 (5.17) (7.502) (8.73)
εὐθύς straight, direct 2 6 (5.17) (5.672) (5.93)
κλείς bar, bolt, key; collar bone; clausula 2 6 (5.17) (0.295) (0.38)
ἄνευ without 2 10 (8.61) (2.542) (1.84)
νῶτον the back 2 8 (6.89) (0.384) (0.79)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 2 19 (16.37) (16.105) (11.17)
δύσφορος hard to bear, heavy 2 4 (3.45) (0.061) (0.05)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 2 5 (4.31) (2.754) (0.67)
ὀφθαλμός the eye 2 14 (12.06) (2.632) (2.12)
ἱδρόω to sweat, perspire 2 4 (3.45) (0.163) (0.09)
ἀσώδης attended with nausea 2 12 (10.34) (0.049) (0.0)
λέγω to pick; to say 2 2 (1.72) (90.021) (57.06)
ἔνιοι some 2 7 (6.03) (2.716) (0.95)
χρόνιος after a long time, late 2 20 (17.23) (0.309) (0.13)
οὖρον urine 2 32 (27.57) (0.521) (0.1)
κωματώδης lethargic 2 13 (11.2) (0.047) (0.0)
πνιγμός a choking 2 4 (3.45) (0.03) (0.01)
παροξυσμός irritation, exasperation 2 2 (1.72) (0.339) (0.0)
ἀποτελευτάω to end 2 8 (6.89) (0.024) (0.0)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 2 35 (30.15) (56.75) (56.58)
κουφίζω to be light 2 4 (3.45) (0.098) (0.1)
ἄνω2 up, upwards 2 11 (9.48) (3.239) (1.45)
μάλιστα most 2 33 (28.43) (6.673) (9.11)
ἐμέω to vomit, throw up 2 11 (9.48) (0.759) (1.06)
ἴσχω to hold, check, curb, keep back, restrain 2 18 (15.51) (0.662) (1.0)
τρόμος a trembling, quaking, quivering 2 4 (3.45) (0.131) (0.13)
δηλόω to make visible 1 3 (2.58) (4.716) (2.04)
ἐξαίφνης suddenly 1 16 (13.78) (0.427) (0.51)
ἐφιδρόω perspire in addition to 1 2 (1.72) (0.005) (0.0)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 1 12 (10.34) (0.492) (0.51)
προσημαίνω to presignify, foretell, announce 1 4 (3.45) (0.059) (0.06)
κίνησις movement, motion 1 4 (3.45) (8.43) (0.2)
ἔθος custom, habit 1 3 (2.58) (1.231) (0.59)
κινδυνώδης dangerous 1 6 (5.17) (0.041) (0.01)
καυσόω heat 1 1 (0.86) (0.017) (0.0)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 1 8 (6.89) (0.657) (0.82)
σιγάω to be silent 1 2 (1.72) (0.333) (0.34)
πεμπταῖος on the fifth day 1 3 (2.58) (0.059) (0.07)
κρόταφος the side of the forehead 1 5 (4.31) (0.134) (0.11)
ἐνύπνιος in dreams appearing 1 2 (1.72) (0.139) (0.11)
διέρχομαι to go through, pass through 1 11 (9.48) (1.398) (1.59)
ὑποζύγιον a beast for the yoke, a beast of burden 1 2 (1.72) (0.166) (0.66)
ἄρθρον a joint 1 8 (6.89) (0.873) (0.1)
ἰσχίον the hip-joint 1 8 (6.89) (0.274) (0.05)
σύνθετος put together, composite, compound 1 1 (0.86) (1.252) (0.06)
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 1 (0.86) (0.572) (0.65)
κόσμιον insignia 1 1 (0.86) (0.012) (0.05)
λύγξ2 hiccup, retching 1 3 (2.58) (0.019) (0.04)
ἔνατος ninth 1 2 (1.72) (0.196) (0.18)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 8 (6.89) (7.612) (5.49)
ἐρύθημα a redness on the skin 1 9 (7.75) (0.043) (0.04)
ἀγαθός good 1 6 (5.17) (9.864) (6.93)
διαχωρέω to go through, pass through 1 11 (9.48) (0.132) (0.01)
ἀνιδρωτί without sweat 1 4 (3.45) (0.009) (0.01)
κτείνω to kill, slay 1 16 (13.78) (0.844) (2.43)
ἐπίστασις a stopping, halting, a halt 1 6 (5.17) (0.101) (0.34)
ἀπόληψις an intercepting, cutting off 1 6 (5.17) (0.029) (0.01)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 5 (4.31) (3.717) (4.75)
ἀκούω to hear 1 2 (1.72) (6.886) (9.12)
νόσος sickness, disease, malady 1 4 (3.45) (2.273) (1.08)
ἑνδέκατος the eleventh 1 2 (1.72) (0.154) (0.13)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 1 (0.86) (3.387) (1.63)
ἐνδίδωμι to give in 1 2 (1.72) (0.434) (0.47)
ἐνδοιαστός doubtful, ambiguous 1 1 (0.86) (0.007) (0.02)
νοσέω to be sick, ill, to ail 1 9 (7.75) (1.226) (0.36)
νεανικός youthful, fresh, active, vigorous 1 3 (2.58) (0.055) (0.1)
διαχώρησις excretion 1 12 (10.34) (0.05) (0.0)
ξηρός dry 1 11 (9.48) (2.124) (0.15)
ληθαργικός drowsy 1 1 (0.86) (0.01) (0.0)
κάκη wickedness, vice 1 1 (0.86) (0.043) (0.05)
παιδίον a child 1 3 (2.58) (1.117) (0.81)
ἄκρατος unmixed, sheer 1 11 (9.48) (0.447) (0.18)
ἐκφυσάω to blow out 1 1 (0.86) (0.007) (0.02)
πάντως altogether; 1 5 (4.31) (2.955) (0.78)
πλησίος near, close to 1 3 (2.58) (1.174) (0.76)
ὀσφύς the loin 1 27 (23.26) (0.267) (0.01)
ἕλξις a drawing, dragging, trailing 1 1 (0.86) (0.034) (0.01)
ἀπόκρισις a separating; a reply 1 1 (0.86) (0.425) (0.55)
ἐλάχιστος the smallest, least 1 2 (1.72) (0.969) (0.73)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 10 (8.61) (1.651) (2.69)
ἕτερος the one; the other (of two) 1 3 (2.58) (18.33) (7.31)
ἄφωνος voiceless, speechless, dumb, silent 1 8 (6.89) (0.195) (0.11)
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 1 2 (1.72) (0.287) (0.15)
διαλείπω to leave an interval between 1 4 (3.45) (0.353) (0.19)
ἔρευθος redness, flush 1 8 (6.89) (0.051) (0.04)
νύξ the night 1 6 (5.17) (2.561) (5.42)
τεταρταῖος on the fourth day 1 9 (7.75) (0.2) (0.04)
τέταρτος fourth 1 5 (4.31) (1.676) (0.89)
διψάω to thirst 1 1 (0.86) (0.247) (0.14)
κρήγυος good, agreeable 1 1 (0.86) (0.005) (0.01)
πίνω to drink 1 1 (0.86) (2.254) (1.59)
ἔμφρων in one's mind 1 1 (0.86) (0.1) (0.12)
μελάνω to grow black 1 14 (12.06) (0.052) (0.01)
καταφέρω to bring down 1 1 (0.86) (0.383) (0.29)
θάνατος death 1 9 (7.75) (3.384) (2.71)
βουβών the groin 1 3 (2.58) (0.169) (0.01)
τροπός a twisted leathern thong 1 8 (6.89) (7.547) (5.48)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 1 (0.86) (4.93) (0.86)
πάνυ altogether, entirely 1 8 (6.89) (2.482) (3.16)
ῥύσις a flowing, flow 1 16 (13.78) (0.175) (0.07)
ἔπειτα then, next 1 1 (0.86) (2.603) (7.5)
ἐλπίς hope, expectation 1 9 (7.75) (1.675) (3.51)
βλέπω to see, have the power of sight 1 2 (1.72) (1.591) (1.51)
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 1 3 (2.58) (0.053) (0.02)
ῥαΐζω grow easier, more endurable 1 1 (0.86) (0.014) (0.04)
χωρίον a particular place, a place, spot, district 1 3 (2.58) (1.776) (2.8)
ὑποτροπιάζω return again, recur 1 1 (0.86) (0.005) (0.0)
ἐπιδίδωμι to give besides 1 1 (0.86) (0.435) (0.26)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 7 (6.03) (12.401) (17.56)
στάξις dropping, dripping 1 3 (2.58) (0.003) (0.01)
ἐρύω to drag along the ground, drag, draw 1 1 (0.86) (0.119) (1.4)
φημί to say, to claim 1 1 (0.86) (36.921) (31.35)
ἐπιρριγέω shiver afterwards 1 2 (1.72) (0.023) (0.0)
ἅπας quite all, the whole 1 3 (2.58) (10.904) (7.0)
παρακολουθέω to follow beside, follow closely 1 10 (8.61) (0.363) (0.1)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 1 19 (16.37) (3.244) (0.41)
ἄκριτος undistinguishable, unarranged, disorderly 1 5 (4.31) (0.148) (0.29)
γόνυ the knee 1 2 (1.72) (0.542) (1.34)
ῥύσιος delivering, saving 1 3 (2.58) (0.013) (0.05)
εὔσιτος with good appetite 1 1 (0.86) (0.0) (0.0)
εἴσω to within, into 1 8 (6.89) (1.02) (1.34)
καῦμα burning heat 1 5 (4.31) (0.182) (0.14)
ῥιπτασμός throwing 1 1 (0.86) (0.007) (0.0)
ψῦξις a cooling, chilling 1 6 (5.17) (0.467) (0.0)
ἀνασπάω to draw up, pull up 1 2 (1.72) (0.13) (0.16)
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 1 (0.86) (1.959) (1.39)
τέσσαρες four 1 2 (1.72) (2.963) (1.9)
ἕδρα a sitting-place 1 3 (2.58) (0.381) (0.47)
ἐναντίος opposite 1 8 (6.89) (8.842) (4.42)
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 1 (0.86) (1.23) (1.34)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 13 (11.2) (1.679) (0.87)
ἐκλακτίζω to kick out, fling out behind 1 1 (0.86) (0.002) (0.0)
βραχυπότης one that drinks little 1 1 (0.86) (0.002) (0.0)
χρόνος time 1 20 (17.23) (11.109) (9.36)
σιγάζω to silence someone 1 2 (1.72) (0.004) (0.01)
μηδείς (and not one); not one, no-one 1 2 (1.72) (8.165) (6.35)
περιίστημι to place round 1 2 (1.72) (0.354) (0.74)
σκοτώδης dark 1 3 (2.58) (0.011) (0.02)
γλῶσσα the tongue 1 15 (12.92) (1.427) (1.17)
οἴδημα a swelling, tumour 1 14 (12.06) (0.19) (0.0)
ἐκφύω to generate from 1 1 (0.86) (0.132) (0.13)
ὑδατώδης watery 1 13 (11.2) (0.172) (0.01)
ἀδύνατος unable, impossible 1 3 (2.58) (4.713) (1.73)
δυσεντερία dysentery 1 5 (4.31) (0.116) (0.01)
ἐπιπολύ to a great extent, generally 1 4 (3.45) (0.033) (0.0)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 7 (6.03) (6.249) (14.54)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 1 7 (6.03) (0.984) (0.97)
πρότερος before, earlier 1 9 (7.75) (25.424) (23.72)
ὑπνώδης sleepy, drowsy 1 1 (0.86) (0.016) (0.01)
ἀκρισία want of distinctness 1 2 (1.72) (0.024) (0.14)
βήσσω to cough 1 4 (3.45) (0.049) (0.02)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 1 4 (3.45) (0.237) (0.15)
ἔξωθεν from without 1 2 (1.72) (1.897) (0.59)
φρίκη a shuddering, shivering 1 6 (5.17) (0.106) (0.04)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 8 (6.89) (13.567) (4.4)
ὑδατόχολος watery and bilious in colour 1 1 (0.86) (0.003) (0.0)
μετάφρενον the part behind the midriff 1 4 (3.45) (0.095) (0.13)
ἄκρεα (n.pl.) extremities 1 1 (0.86) (0.043) (0.0)
διάκειμαι to be in a certain state, to be disposed 1 1 (0.86) (0.791) (0.79)
ἥσσων less, weaker 1 16 (13.78) (2.969) (2.18)
ἐπιστάζω let fall in drops upon 1 1 (0.86) (0.004) (0.01)
ὅσος as much/many as 1 33 (28.43) (13.469) (13.23)
ἀχλυώδης hazy, misty 1 2 (1.72) (0.01) (0.0)
κενεαγγίη lowering 1 1 (0.86) (0.01) (0.0)
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 1 2 (1.72) (0.151) (0.06)
στῆθος the breast 1 12 (10.34) (0.467) (1.7)
θρομβώδης like clots, clotted 1 4 (3.45) (0.005) (0.0)
χολέρα cholera 1 1 (0.86) (0.021) (0.0)
δύσπνοος scant of breath 1 4 (3.45) (0.025) (0.01)
ἐμπίπτω to fall in 1 3 (2.58) (1.012) (1.33)
ἄλογος without 1 3 (2.58) (1.824) (0.47)
εἴωθα to be accustomed 1 2 (1.72) (1.354) (1.1)
ἐπέχω to hold on; hold out; hold back; adjourn; occupy 1 1 (0.86) (0.782) (1.0)
πρόειμι go forward 1 4 (3.45) (1.153) (0.47)
μακροτέρως beyond, further 1 2 (1.72) (0.003) (0.0)
λαθραῖος secret, covert, clandestine, furtive 1 4 (3.45) (0.064) (0.04)
δῆξις a bite, biting 1 1 (0.86) (0.066) (0.0)
μηρός the thigh 1 3 (2.58) (0.585) (0.57)
φῦμα a growth 1 4 (3.45) (0.121) (0.02)
ἀκραῖος dwelling on the heights 1 1 (0.86) (0.017) (0.0)
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 1 12 (10.34) (0.361) (0.44)
φρήν the midriff; heart, mind 1 3 (2.58) (0.791) (3.96)
πικρότης pungency, bitterness 1 1 (0.86) (0.049) (0.01)
ἐπίπονος painful, toilsome, laborious 1 5 (4.31) (0.187) (0.14)
λαπαρός slack, loose 1 2 (1.72) (0.023) (0.0)
τεσσαρεσκαίδεκα fourteen 1 5 (4.31) (0.056) (0.04)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 7 (6.03) (0.764) (0.83)
ἐγγίγνομαι to be born or bred in; be innate, be native 1 4 (3.45) (0.594) (0.73)
πυρέσσω to be ill of a fever 1 6 (5.17) (0.267) (0.01)
κεναγγία emptiness of vessels 1 1 (0.86) (0.018) (0.0)
ἰσχυρόω strengthen 1 2 (1.72) (0.071) (0.01)
λαμβάνω to take, seize, receive 1 8 (6.89) (15.895) (13.47)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 9 (7.75) (1.723) (2.13)
φθέγγομαι to utter a sound 1 1 (0.86) (0.607) (0.59)
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise 1 8 (6.89) (0.623) (0.15)
ἐνύπνιον a thing seen in sleep 1 1 (0.86) (0.139) (0.15)
μυκτήρ the nose, snout 1 4 (3.45) (0.216) (0.01)
ἐπικίνδυνος in danger, dangerous, insecure, precarious 1 6 (5.17) (0.083) (0.1)
πρό before 1 16 (13.78) (5.786) (4.33)
κεφαλαλγία head-ache 1 8 (6.89) (0.061) (0.0)
ἰσχυρός strong, mighty 1 10 (8.61) (2.136) (1.23)
ἄρτιος suitable, exactly fitted; ἀρτίως = ἄρτι, just now 1 1 (0.86) (0.741) (0.42)
ἄπυρος without fire 1 5 (4.31) (0.133) (0.05)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 10 (8.61) (2.405) (1.71)
τεσσαρεσκαιδέκατος fourteenth 1 2 (1.72) (0.134) (0.03)
μετάρσιος raised form the ground, high in air 1 1 (0.86) (0.043) (0.05)
θρασύτης over-boldness, audacity 1 1 (0.86) (0.077) (0.04)
ἐπιτείνω to stretch upon 1 2 (1.72) (0.227) (0.08)
ὑποστροφή a turning about, wheeling round 1 4 (3.45) (0.102) (0.11)
συμπίπτω to fall together, meet in battle, come to blows 1 2 (1.72) (0.559) (0.74)
τριταῖος on the third day 1 8 (6.89) (0.274) (0.12)
ὁρμή a violent movement onwards, an assault, attack, onset 1 1 (0.86) (0.885) (1.58)
χεῖλος lip 1 3 (2.58) (0.395) (0.41)
καθάπτω to fasten, fix 1 1 (0.86) (0.083) (0.16)
πελιδνός livid 1 2 (1.72) (0.076) (0.01)
παύω to make to cease 1 11 (9.48) (1.958) (2.55)
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 1 1 (0.86) (0.876) (1.74)
θολερός muddy, foul, thick, troubled 1 2 (1.72) (0.05) (0.04)
χολή gall, bile 1 4 (3.45) (0.855) (0.04)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 1 1 (0.86) (1.398) (0.39)
βᾶρος spice 1 1 (0.86) (0.105) (0.01)
ἀνίστημι to make to stand up, raise up 1 4 (3.45) (1.583) (2.13)
πολλάκις many times, often, oft 1 2 (1.72) (3.702) (1.91)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 1 (0.86) (0.366) (0.32)
συχνός long 1 7 (6.03) (0.343) (0.55)
πολυχρόνιος long-existing, of olden time, ancient 1 3 (2.58) (0.164) (0.13)
ἐρρωμένος in good health, stout, vigorous 1 2 (1.72) (0.18) (0.28)

PAGINATE