urn:cts:greekLit:tlg0616.tlg002.1st1K-grc1:9
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

150 lemmas; 275 tokens (16,244 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 41 2,352 (1447.92) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 13 658 (405.07) (544.579) (426.61)
δέ but 7 379 (233.32) (249.629) (351.92)
εἰμί to be 5 88 (54.17) (217.261) (145.55)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 4 378 (232.7) (173.647) (126.45)
μέν on the one hand, on the other hand 4 112 (68.95) (109.727) (118.8)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 4 73 (44.94) (21.235) (25.5)
πόλις a city 4 127 (78.18) (11.245) (29.3)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 4 132 (81.26) (56.75) (56.58)
στρατιώτης a citizen bound to military service; 4 71 (43.71) (1.589) (2.72)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 55 (33.86) (26.85) (24.12)
φίλος friend; loved, beloved, dear 4 14 (8.62) (4.36) (12.78)
ὅτι2 conj.: that, because 4 266 (163.75) (49.49) (23.92)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 3 6 (3.69) (1.683) (3.67)
δημός fat 3 6 (3.69) (1.62) (3.58)
ἐν in, among. c. dat. 3 138 (84.95) (118.207) (88.06)
ἐπεί after, since, when 3 59 (36.32) (19.86) (21.4)
ἵππος a horse, mare 3 17 (10.47) (3.33) (7.22)
Μίλητος Miletus 3 3 (1.85) (0.135) (0.92)
οἰκεῖος in or of the house 3 36 (22.16) (5.153) (2.94)
ὅς who, that, which: relative pronoun 3 229 (140.98) (208.764) (194.16)
πολύς much, many 3 104 (64.02) (35.28) (44.3)
Ἀντίοχος Antiochus 3 7 (4.31) (0.537) (2.15)
δίδωμι to give 2 37 (22.78) (11.657) (13.85)
διπλόος twofold, double 2 4 (2.46) (0.673) (0.55)
εἰς into, to c. acc. 2 133 (81.88) (66.909) (80.34)
ἐκ from out of 2 109 (67.1) (54.157) (51.9)
ἐξαποστέλλω to send quite away Pass. 2 2 (1.23) (0.251) (1.56)
ἱππεύς a horseman 2 38 (23.39) (1.262) (5.21)
μισθοφορία service as a mercenary 2 3 (1.85) (0.003) (0.0)
ὅς2 [possessive pronoun] 2 32 (19.7) (47.672) (39.01)
οὐ not 2 68 (41.86) (104.879) (82.22)
ποιέω to make, to do 2 93 (57.25) (29.319) (37.03)
στρατηγός the leader 2 19 (11.7) (1.525) (6.72)
σῶμα the body 2 7 (4.31) (16.622) (3.34)
τόπος a place 2 37 (22.78) (8.538) (6.72)
ὑπισχνέομαι to promise 2 8 (4.92) (0.634) (1.16)
Λύσανδρος Lysander 2 5 (3.08) (0.105) (0.01)
Ἀλυάττης Alyattes 2 2 (1.23) (0.021) (0.18)
ἀδελφός sons of the same mother 1 3 (1.85) (2.887) (2.55)
ἀλλαχοῦ elsewhere 1 11 (6.77) (0.262) (0.01)
ἄλλος other, another 1 39 (24.01) (40.264) (43.75)
ἀναζήτησις investigation 1 1 (0.62) (0.008) (0.0)
ἀναίρεσις a taking up 1 2 (1.23) (0.296) (0.13)
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 1 4 (2.46) (1.23) (1.34)
ἄοπλος without shields 1 5 (3.08) (0.038) (0.01)
ἀπαράσκευος without preparation, unprepared 1 1 (0.62) (0.032) (0.19)
ἀπιστία disbelief, distrust, mistrust 1 2 (1.23) (0.258) (0.21)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 4 (2.46) (4.322) (6.41)
ἀποσφάζω to cut the throat of 1 4 (2.46) (0.095) (0.09)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 29 (17.85) (26.948) (12.74)
ἀφαιρέω to take from, take away from 1 3 (1.85) (2.254) (1.6)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 1 6 (3.69) (1.67) (3.01)
ἄφοβος without fear 1 1 (0.62) (0.082) (0.04)
Ἀχαιός Achaian 1 1 (0.62) (0.976) (9.89)
βασιλικός royal, kingly 1 3 (1.85) (0.97) (0.55)
βελτίων better 1 2 (1.23) (1.81) (1.12)
βούλομαι to will, wish, be willing 1 46 (28.32) (8.59) (11.98)
δείκνυμι to show 1 13 (8.0) (13.835) (3.57)
δημότης one of the people, a commoner, plebeian 1 1 (0.62) (0.092) (0.13)
Δῖος of Zeus 1 1 (0.62) (0.277) (0.09)
διασπείρω to scatter abroad, throw about 1 4 (2.46) (0.156) (0.13)
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 13 (8.0) (0.942) (3.27)
δύναμις power, might, strength 1 23 (14.16) (13.589) (8.54)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 24 (14.77) (24.797) (21.7)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 1 32 (19.7) (50.199) (32.23)
εἶμι come, go 1 8 (4.92) (7.276) (13.3)
εἷς one 1 34 (20.93) (23.591) (10.36)
ἐκεῖνος that over there, that 1 21 (12.93) (22.812) (17.62)
ἐκεῖσε thither, to that place 1 13 (8.0) (0.623) (0.61)
ἐλευθερία freedom, liberty 1 1 (0.62) (0.488) (1.08)
ἐλπίζω to hope for, look for, expect 1 1 (0.62) (0.798) (1.28)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 5 (3.08) (2.132) (1.65)
ἔξω out 1 7 (4.31) (2.334) (2.13)
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 2 (1.23) (0.759) (0.83)
ἐπανίστημι to set up again 1 4 (2.46) (0.152) (0.28)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 1 110 (67.72) (64.142) (59.77)
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 1 19 (11.7) (1.54) (1.61)
ἐπιφαίνω to shew forth, display, shew off 1 7 (4.31) (0.361) (0.44)
ἑτοιμάζω to make ready, prepare 1 2 (1.23) (0.326) (0.58)
εὔκαιρος well-timed, in season, seasonable 1 2 (1.23) (0.145) (0.35)
ἔχω to have 1 84 (51.71) (48.945) (46.31)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 1 1 (0.62) (0.673) (0.18)
ἥκω to have come, be present, be here 1 10 (6.16) (2.341) (4.29)
ἡμέρα day 1 21 (12.93) (8.416) (8.56)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 33 (20.32) (7.241) (5.17)
ἱππικός of a horse 1 3 (1.85) (0.271) (0.44)
ἱππόκομος decked with horse-hair 1 1 (0.62) (0.014) (0.06)
κοινός common, shared in common 1 3 (1.85) (6.539) (4.41)
Κολοφώνιος inhabitant of Colophon, Colophonian 1 1 (0.62) (0.085) (0.07)
κτείνω to kill, slay 1 13 (8.0) (0.844) (2.43)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 8 (4.92) (2.081) (1.56)
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 4 (2.46) (1.14) (0.72)
λεία tool for smoothing stone 1 18 (11.08) (0.469) (0.61)
λεία2 booty, plunder 1 18 (11.08) (0.426) (0.59)
λόγος the word 1 11 (6.77) (29.19) (16.1)
λοιπός remaining, the rest 1 10 (6.16) (6.377) (5.2)
μοῖρα a part, portion; fate 1 6 (3.69) (1.803) (1.84)
νεωτερίζω to attempt anything new, make a violent 1 2 (1.23) (0.106) (0.21)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 47 (28.93) (2.089) (3.95)
ὁπλίτης heavy-armed, armed 1 14 (8.62) (0.409) (2.1)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 40 (24.62) (5.663) (6.23)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 1 136 (83.72) (49.106) (23.97)
οὖν so, then, therefore 1 13 (8.0) (34.84) (23.41)
οὗτος this; that 1 135 (83.11) (133.027) (121.95)
οὕτως so, in this manner 1 24 (14.77) (28.875) (14.91)
πάμπολυς very much, great, large 1 2 (1.23) (0.464) (0.17)
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 8 (4.92) (2.566) (2.66)
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 5 (3.08) (1.336) (3.27)
παρίστημι to make to stand 1 4 (2.46) (1.412) (1.77)
πᾶς all, the whole 1 52 (32.01) (59.665) (51.63)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 1 80 (49.25) (44.62) (43.23)
πιστεύω to trust, trust to 1 13 (8.0) (3.079) (2.61)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 22 (13.54) (4.236) (5.53)
πλήσσω to strike, smite 1 1 (0.62) (0.691) (0.89)
πολεμέω to be at war 1 20 (12.31) (1.096) (2.71)
πολέμιος hostile; enemy 1 172 (105.89) (2.812) (8.48)
πόλεμος battle, fight, war 1 28 (17.24) (3.953) (12.13)
προάστειον the space immediately in front of or round a town, a suburb 1 1 (0.62) (0.038) (0.13)
πρόσειμι be there (in addition) 1 2 (1.23) (0.784) (0.64)
πρόσειμι2 approach 1 1 (0.62) (0.794) (0.8)
Σάρδεις Sardes 1 3 (1.85) (0.139) (1.07)
σπουδή haste, speed 1 9 (5.54) (1.021) (1.52)
στρατοπεδεύω to encamp, bivouac, take up a position 1 8 (4.92) (0.252) (1.18)
σύ you (personal pronoun) 1 16 (9.85) (30.359) (61.34)
συγκαταλύω to join in putting down 1 1 (0.62) (0.008) (0.02)
συγχωρέω to come together, meet 1 3 (1.85) (1.25) (1.24)
συμμαχία an alliance offensive and defensive 1 10 (6.16) (0.386) (2.32)
συναθροίζω to gather together, assemble 1 2 (1.23) (0.222) (0.75)
σύνθημα anything agreed upon, a preconcerted signal 1 11 (6.77) (0.172) (0.44)
σχῆμα form, figure, appearance 1 13 (8.0) (4.435) (0.59)
τεῖχος a wall 1 31 (19.08) (1.646) (5.01)
τέλος the fulfilment 1 3 (1.85) (4.234) (3.89)
τις any one, any thing, some one, some thing; 1 128 (78.8) (97.86) (78.95)
τοι let me tell you, surely, verily 1 3 (1.85) (2.299) (9.04)
τοιοῦτος such as this 1 22 (13.54) (20.677) (14.9)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 7 (4.31) (6.305) (6.41)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 1 50 (30.78) (55.077) (29.07)
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 7 (4.31) (0.499) (0.76)
ὑποδείκνυμι to shew secretly 1 1 (0.62) (0.514) (1.04)
ὑποδέχομαι to receive, entertain; to promise 1 3 (1.85) (0.479) (0.74)
φεύγω to flee, take flight, run away 1 49 (30.16) (2.61) (5.45)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 1 (0.62) (1.723) (2.13)
χειρόω master, subdue 1 2 (1.23) (0.323) (0.49)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 3 (1.85) (5.09) (3.3)
Δίον Dion 1 9 (5.54) (0.503) (0.72)
Ἀρσάμης Arsames 1 4 (2.46) (0.016) (0.05)
προάστιον suburb; house or estate in the suburbs 1 1 (0.62) (0.047) (0.13)
Δῖον Dion, name of various cities 1 1 (0.62) (0.035) (0.03)
Σέλευκος Seleucus 1 2 (1.23) (0.176) (0.33)

PAGINATE