Appianus of Alexandria, Italy

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg003.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

439 lemmas; 1,138 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Μάρκιος Marcius 14 (123.0) (0.097) (0.18)
Λατῖνος Latin 2 (17.6) (0.185) (0.04)
εὐσέβεια reverence towards the gods, piety, religion 2 (17.6) (0.782) (0.13)
βάσις a stepping, step 2 (17.6) (0.694) (0.15)
ἀξίωμα that of which one is thought worthy, an honour 2 (17.6) (0.871) (0.18)
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 2 (17.6) (0.158) (0.26)
Ἑστία Vesta 2 (17.6) (0.178) (0.29)
κάθοδος a going down, descent 2 (17.6) (0.159) (0.3)
πρέσβεια old woman 2 (17.6) (0.117) (0.3)
δέκατος tenth 3 (26.4) (0.465) (0.5)
χρέος that which one needs must pay, an obligation, debt 2 (17.6) (0.181) (0.4)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 3 (26.4) (4.93) (0.86)
πρεσβεία age, seniority; embassy 2 (17.6) (0.238) (0.58)
στέλλω to set in order, to arrange, array, equip, make ready 2 (17.6) (0.496) (0.64)
ἱερεύς a priest, sacrificer 2 (17.6) (1.143) (0.64)
αἰδέομαι to be ashamed to do 2 (17.6) (0.372) (0.64)
καταφεύγω to flee for refuge 2 (17.6) (0.333) (0.69)
βουλή will, determination; council, senate 4 (35.1) (1.357) (1.49)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 2 (17.6) (0.635) (0.78)
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 7 (61.5) (1.164) (3.1)
ἀπαντάω to meet 2 (17.6) (0.895) (0.92)
Κελτοί the Kelts 2 (17.6) (0.5) (0.98)
δημός fat 7 (61.5) (1.62) (3.58)
δῆμος people; (originally) a country-district, country, land 7 (61.5) (1.683) (3.67)
πρέπω to be clearly seen, to resemble, to seem (πρέπει it is fitting) 2 (17.6) (0.865) (1.06)
μήτηρ a mother 8 (70.3) (2.499) (4.41)
ἐπιτρέπω to turn over to, entrust, command 2 (17.6) (0.984) (1.12)
ἀποδίδωμι to give back, give what is due; (mid.) sell 5 (43.9) (2.863) (2.91)
ἀπάγω to lead away, carry off 2 (17.6) (0.763) (1.22)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 2 (17.6) (1.623) (1.45)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 4 (35.1) (2.976) (2.93)
ὅρκος the object by which one swears, the witness of an oath 2 (17.6) (0.678) (1.49)
τριάκοντα thirty 2 (17.6) (0.734) (1.53)
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 2 (17.6) (1.376) (1.54)
Ῥωμαῖος a Roman 11 (96.7) (3.454) (9.89)
πολίτης (fellow) citizen 2 (17.6) (1.041) (1.81)
παρακαλέω to call to 3 (26.4) (1.069) (2.89)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 2 (17.6) (1.674) (2.01)
Ῥώμη Roma, Rome 2 (17.6) (1.197) (2.04)
τιμή that which is paid in token of worth 2 (17.6) (1.962) (2.21)
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 2 (17.6) (1.698) (2.37)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 2 (17.6) (1.678) (2.39)
ὕστερον the afterbirth 2 (17.6) (2.598) (2.47)
γυνή a woman 7 (61.5) (6.224) (8.98)
στρατεύω to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march 2 (17.6) (0.753) (2.86)
ἀδικέω to do wrong 2 (17.6) (2.105) (2.89)
τρέπω to turn 2 (17.6) (1.263) (3.2)
τοσοῦτος so large, so tall 3 (26.4) (5.396) (4.83)
σῶμα the body 2 (17.6) (16.622) (3.34)
μηδέ but not 3 (26.4) (4.628) (5.04)
στρατηγός the leader 4 (35.1) (1.525) (6.72)
κελεύω to urge 4 (35.1) (3.175) (6.82)
πέμπω to send, despatch 4 (35.1) (2.691) (6.86)
στρατός an encamped army 2 (17.6) (1.047) (3.43)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 2 (17.6) (2.388) (3.65)
πρέσβυς an old man; pl. ambassadors 2 (17.6) (2.001) (3.67)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (17.6) (2.333) (3.87)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 2 (17.6) (1.283) (3.94)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 2 (17.6) (2.779) (3.98)
μηδείς (and not one); not one, no-one 3 (26.4) (8.165) (6.35)
στρατόπεδον the ground on which soldiers are encamped, a camp, encampment 2 (17.6) (1.032) (4.24)
ἡμέρα day 4 (35.1) (8.416) (8.56)
ἥκω to have come, be present, be here 2 (17.6) (2.341) (4.29)
κοινός common, shared in common 2 (17.6) (6.539) (4.41)
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 2 (17.6) (3.717) (4.75)
τεῖχος a wall 2 (17.6) (1.646) (5.01)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 2 (17.6) (2.488) (5.04)
ἤδη already 4 (35.1) (8.333) (11.03)
πάσχω to experience, to suffer 2 (17.6) (6.528) (5.59)
πολέμιος hostile; enemy 3 (26.4) (2.812) (8.48)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 3 (26.4) (3.052) (8.73)
πόλις a city 10 (87.9) (11.245) (29.3)
ὅτι2 conj.: that, because 8 (70.3) (49.49) (23.92)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 8 (70.3) (49.106) (23.97)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (17.6) (12.618) (6.1)
γῆ earth 4 (35.1) (10.519) (12.21)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 4 (35.1) (26.948) (12.74)
ἄγω to lead 3 (26.4) (5.181) (10.6)
ἀφικνέομαι to come to 2 (17.6) (2.347) (7.38)
τίθημι to set, put, place 2 (17.6) (6.429) (7.71)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 4 (35.1) (17.692) (15.52)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 15 (131.8) (64.142) (59.77)
παῖς a child 3 (26.4) (5.845) (12.09)
χώρα land 2 (17.6) (3.587) (8.1)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 2 (17.6) (6.432) (8.19)
κακός bad 3 (26.4) (7.257) (12.65)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 5 (43.9) (24.797) (21.7)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 29 (254.8) (173.647) (126.45)
δίδωμι to give 3 (26.4) (11.657) (13.85)
εἰς into, to c. acc. 16 (140.6) (66.909) (80.34)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 5 (43.9) (21.235) (25.5)
φέρω to bear 2 (17.6) (8.129) (10.35)
καί and, also 76 (667.8) (544.579) (426.61)
οὖν so, then, therefore 4 (35.1) (34.84) (23.41)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (35.1) (26.85) (24.12)
πόλεμος battle, fight, war 2 (17.6) (3.953) (12.13)
ὁράω to see 3 (26.4) (16.42) (18.27)
τῇ here, there 2 (17.6) (18.312) (12.5)
φίλος friend; loved, beloved, dear 2 (17.6) (4.36) (12.78)
σός your 2 (17.6) (6.214) (12.92)
λαμβάνω to take, seize, receive 2 (17.6) (15.895) (13.47)
ἐάν if 3 (26.4) (23.689) (20.31)
the 155 (1362.0) (1391.018) (1055.57)
τε and 16 (140.6) (62.106) (115.18)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 4 (35.1) (55.077) (29.07)
ἔτι yet, as yet, still, besides 2 (17.6) (11.058) (14.57)
ἀπό from, away from. c. gen. 3 (26.4) (30.074) (22.12)
πολύς much, many 6 (52.7) (35.28) (44.3)
ποιέω to make, to do 5 (43.9) (29.319) (37.03)
O! oh! 2 (17.6) (6.146) (14.88)
οὐδέ and/but not; not even 3 (26.4) (20.427) (22.36)
ὅδε this 3 (26.4) (10.255) (22.93)
ὅς2 [possessive pronoun] 5 (43.9) (47.672) (39.01)
δέω to bind, tie, fetter 2 (17.6) (17.994) (15.68)
οὐ not 10 (87.9) (104.879) (82.22)
ἐκ from out of 6 (52.7) (54.157) (51.9)
μέγας big, great 3 (26.4) (18.419) (25.96)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 (8.8) (7.241) (5.17) too few
πανωλεθρία utter destruction, utter ruin 1 (8.8) (0.034) (0.02) too few
πάλιν back, backwards 1 (8.8) (10.367) (6.41) too few
ἐκπέμπω to send out 1 (8.8) (0.694) (1.7) too few
συνέδριον a body of men assembled in council, a council-board, council 1 (8.8) (0.235) (0.63) too few
μεταφέρω to carry over, transfer 1 (8.8) (0.316) (0.06) too few
ἀντέχω to hold out against, withstand 1 (8.8) (0.372) (0.81) too few
πελεκᾶς the woodpecker 1 (8.8) (0.004) (0.03) too few
Ἀχίλλειος of Achilles 1 (8.8) (0.009) (0.02) too few
καθαιρέω to take down 1 (8.8) (0.784) (0.83) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (8.8) (5.786) (1.93) too few
καταλεύω to stone to death 1 (8.8) (0.038) (0.12) too few
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 1 (8.8) (3.657) (4.98) too few
ἀνάξιος unworthy, not deemed 1 (8.8) (0.247) (0.21) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (8.8) (1.045) (2.04) too few
λεία2 booty, plunder 1 (8.8) (0.426) (0.59) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (8.8) (0.476) (0.76) too few
γύναιος of, for a woman, womanly 1 (8.8) (0.188) (0.04) too few
φάσμα an apparition, phantom 1 (8.8) (0.098) (0.1) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (8.8) (1.358) (0.37) too few
προστρέχω to run to 1 (8.8) (0.076) (0.15) too few
δόξα a notion 1 (8.8) (4.474) (2.49) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (8.8) (2.566) (2.66) too few
ἀπειρία want of skill, inexperience 1 (8.8) (0.208) (0.34) too few
αὖ again, anew, afresh, once more 1 (8.8) (2.474) (4.78) too few
ἐπαγγέλλω to tell, proclaim, announce 1 (8.8) (0.759) (0.83) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (8.8) (2.477) (2.96) too few
θησαυρός a store laid up, treasure 1 (8.8) (0.369) (0.26) too few
συναλλάσσω to bring into intercourse with, associate with 1 (8.8) (0.029) (0.07) too few
ἵνα in order that (conj.); where (rel. adv.) 1 (8.8) (8.778) (7.86) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (8.8) (1.527) (3.41) too few
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 (8.8) (0.884) (1.29) too few
ἄστυ a city, town 1 (8.8) (0.481) (2.23) too few
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 1 (8.8) (0.411) (0.28) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (8.8) (0.581) (0.97) too few
πταῖσμα a stumble, trip, false step 1 (8.8) (0.091) (0.01) too few
νίκη victory 1 (8.8) (1.082) (1.06) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (8.8) (7.533) (3.79) too few
ἐκβάλλω to throw 1 (8.8) (0.986) (1.32) too few
ἐκστρατεύω to march out 1 (8.8) (0.051) (0.13) too few
χαλκοῦς a copper coin 1 (8.8) (0.971) (2.29) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (8.8) (2.871) (3.58) too few
θυγάτηρ a daughter 1 (8.8) (1.586) (2.79) too few
ἀμφιέννυμι to put round 1 (8.8) (0.094) (0.12) too few
γνωρίζω to make known, point out, explain 1 (8.8) (1.012) (0.3) too few
ποι somewhither 1 (8.8) (0.324) (0.52) too few
ὄφλημα a fine incurred in a lawsuit 1 (8.8) (0.028) (0.0) too few
Οὐολοῦσκοι Volsci 12 (105.4) (0.035) (0.0) too few
στρατιά army 1 (8.8) (1.136) (3.86) too few
τίσις payment by way of return 1 (8.8) (0.258) (0.38) too few
γαμέω to marry 1 (8.8) (0.59) (0.75) too few
ἐπικλάω to bend to 1 (8.8) (0.032) (0.04) too few
φρόνημα one's mind, spirit 1 (8.8) (0.433) (0.41) too few
γε at least, at any rate 1 (8.8) (24.174) (31.72) too few
προσπίτνω to fall upon 1 (8.8) (0.248) (0.33) too few
ἀνατίθημι dedicate, refer 1 (8.8) (0.694) (0.88) too few
ἐλεεινός finding pity, pitied 1 (8.8) (0.104) (0.3) too few
ἀγανακτέω to feel irritation 1 (8.8) (0.367) (0.32) too few
συνεισφέρω to join in paying the war-tax 1 (8.8) (0.024) (0.0) too few
δακρύω to weep, shed tears 1 (8.8) (0.219) (0.41) too few
διώκω to pursue 1 (8.8) (1.336) (1.86) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (8.8) (3.66) (3.87) too few
κληροῦχος one who held an allotment of land 1 (8.8) (0.015) (0.03) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (8.8) (13.207) (6.63) too few
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 1 (8.8) (3.02) (2.61) too few
εἷς one 1 (8.8) (23.591) (10.36) too few
προσπίπτω to fall upon, strike against 1 (8.8) (0.705) (1.77) too few
εἶμι come, go 1 (8.8) (7.276) (13.3) too few
συνθήκη a composition 1 (8.8) (0.465) (1.33) too few
ἀποθνῄσκω to die, be killed 1 (8.8) (4.322) (6.41) too few
εὖ well 1 (8.8) (2.642) (5.92) too few
χάλκεος of copper 1 (8.8) (0.603) (1.59) too few
ἀπέχω to keep off 1 (8.8) (1.184) (1.8) too few
μετοικέω to change one's abode, remove to 1 (8.8) (0.042) (0.03) too few
μέτειμι2 go among, go after 1 (8.8) (0.382) (0.24) too few
χρύσεος golden, of gold, decked 1 (8.8) (1.072) (2.49) too few
μαρτύρομαι to call to witness, attest, invoke 1 (8.8) (0.069) (0.1) too few
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 (8.8) (2.437) (2.68) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (8.8) (3.702) (1.91) too few
νικάω to conquer, prevail, vanquish 1 (8.8) (2.089) (3.95) too few
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 (8.8) (19.178) (9.89) too few
προτείνω to stretch out before, hold before 1 (8.8) (0.253) (0.59) too few
χρήστης a creditor, usurer, dun 1 (8.8) (0.035) (0.02) too few
ἁμός our, my > ἐμός 1 (8.8) (0.628) (1.32) too few
γενέθλιος of or belonging to one’s birth, family 1 (8.8) (0.048) (0.07) too few
χρυσός gold 1 (8.8) (0.812) (1.49) too few
λεία tool for smoothing stone 1 (8.8) (0.469) (0.61) too few
τρεῖς three 1 (8.8) (4.87) (3.7) too few
ἀπόκρισις a separating; a reply 1 (8.8) (0.425) (0.55) too few
πένθιμος mournful, mourning, sorrowful 1 (8.8) (0.007) (0.0) too few
καταπλήσσω to strike down 1 (8.8) (0.323) (1.06) too few
ἔδαφος the bottom, foundation, base 1 (8.8) (0.186) (0.13) too few
δικτάτωρ dictator 1 (8.8) (0.056) (0.04) too few
φυγή flight 1 (8.8) (0.734) (1.17) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (8.8) (3.714) (2.8) too few
προέρχομαι to go forward, go on, advance 1 (8.8) (0.934) (0.61) too few
μικρός small, little 1 (8.8) (5.888) (3.02) too few
ἀλλάσσω to make other than it is, to change, alter 1 (8.8) (0.139) (0.1) too few
πείθω to prevail upon, win over, persuade 1 (8.8) (4.016) (9.32) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (8.8) (8.59) (11.98) too few
ἀναχωρέω to go back 1 (8.8) (0.575) (1.94) too few
ἐμός mine 1 (8.8) (8.401) (19.01) too few
ἐξαιρέω to take out of 1 (8.8) (0.659) (0.97) too few
δημοκοπία courting the mob 1 (8.8) (0.005) (0.0) too few
ἀποδέω to bind fast 1 (8.8) (0.136) (0.04) too few
μόλις barely, scarcely 1 (8.8) (0.479) (0.72) too few
πρόσειμι2 approach 1 (8.8) (0.794) (0.8) too few
εὐγενής well-born, of noble race, of high descent 1 (8.8) (0.208) (0.26) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (8.8) (2.105) (2.59) too few
σκηνή a covered place, a tent 1 (8.8) (0.822) (0.74) too few
βαρυθυμέω to be weighed down: to be heavy at heart 1 (8.8) (0.005) (0.0) too few
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 1 (8.8) (2.65) (2.84) too few
ἑπτάς period of seven days 1 (8.8) (1.142) (1.25) too few
πληρόω to make full 1 (8.8) (1.781) (0.98) too few
ἐπειλέω wind up 1 (8.8) (0.141) (0.1) too few
ἐπαίρω to lift up and set on 1 (8.8) (0.55) (0.76) too few
πῦρ fire 1 (8.8) (4.894) (2.94) too few
ἐνδίδωμι to give in 1 (8.8) (0.434) (0.47) too few
ἀπειλέω [to force back] 1 (8.8) (0.364) (0.42) too few
συντίθημι to put together 1 (8.8) (1.368) (1.15) too few
ὑφίστημι to place under; mid. to submit, to promise 1 (8.8) (1.068) (0.71) too few
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 1 (8.8) (0.402) (0.65) too few
ἀγωνίζομαι to contend for a prize 1 (8.8) (0.536) (0.86) too few
ὀκνέω to shrink 1 (8.8) (0.304) (0.39) too few
ὑπεροράω to look over, look down upon 1 (8.8) (0.189) (0.15) too few
ἀκροάομαι to hearken to, listen to 1 (8.8) (0.201) (0.14) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (8.8) (1.179) (4.14) too few
ἐλπίς hope, expectation 1 (8.8) (1.675) (3.51) too few
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful 1 (8.8) (1.875) (4.27) too few
ὑπομιμνήσκω to remind 1 (8.8) (0.333) (0.24) too few
ἄν modal particle 1 (8.8) (32.618) (38.42) too few
ἰάομαι to heal, cure 1 (8.8) (1.023) (0.32) too few
ἀναπηδάω to leap up, start up 1 (8.8) (0.087) (0.13) too few
Μάρκος Marcus 1 (8.8) (0.395) (0.58) too few
ἑπτά seven 1 (8.8) (1.073) (1.19) too few
ἐξαμαρτάνω to err from the mark, fail 1 (8.8) (0.173) (0.31) too few
φίλιος friendly, of friendship; dear, beloved 1 (8.8) (0.35) (0.46) too few
Κελτικός Celtic, Gallic 1 (8.8) (0.116) (0.02) too few
χείρ the hand 1 (8.8) (5.786) (10.92) too few
εὐτολμία courage, boldness 1 (8.8) (0.019) (0.01) too few
ἀποτιμάω to put away from honour, to dishonour, slight 1 (8.8) (0.005) (0.01) too few
συγγράφω to write down, describe, compose 1 (8.8) (0.277) (0.27) too few
ἀμνηστία forgetfulness of wrong: an amnesty 2 (17.6) (0.041) (0.0) too few
σκέψις a viewing, perception by the senses 1 (8.8) (0.299) (0.1) too few
πρό before 1 (8.8) (5.786) (4.33) too few
πρόγονος a forefather, ancestor 1 (8.8) (0.412) (0.58) too few
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 1 (8.8) (2.021) (2.95) too few
τέρας a sign, wonder, marvel 1 (8.8) (0.335) (0.5) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (8.8) (3.981) (2.22) too few
πάρειμι be present 1 (8.8) (5.095) (8.94) too few
καῖρος the row of thrums 1 (8.8) (1.981) (3.68) too few
πέλεκυς an axe 1 (8.8) (0.11) (0.27) too few
ἐπέξειμι go out against, prosecute 1 (8.8) (0.13) (0.31) too few
πρεσβύτης2 old man 1 (8.8) (0.266) (0.24) too few
κρατήρ a mixing vessel 1 (8.8) (0.187) (0.71) too few
ἀποκοπή a cutting off 1 (8.8) (0.043) (0.01) too few
Μασσαλιώτης of Massalia (inhabitant; wine) 1 (8.8) (0.011) (0.06) too few
δέκα ten 1 (8.8) (1.54) (2.42) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (8.8) (0.881) (1.65) too few
πολιορκέω to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege 1 (8.8) (0.595) (2.02) too few
παιδίον a child 1 (8.8) (1.117) (0.81) too few
χρῄζω to need, want, lack, have need of 1 (8.8) (0.416) (0.47) too few
ἔξειμι go out 1 (8.8) (0.687) (0.71) too few
Κάμιλλος Camillus 2 (17.6) (0.049) (0.0) too few
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 1 (8.8) (0.431) (0.49) too few
βασιλεύς a king, chief 1 (8.8) (9.519) (15.15) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (8.8) (0.118) (0.16) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (8.8) (0.641) (2.44) too few
δεῖ it is necessary 1 (8.8) (13.387) (11.02) too few
Ὀνόμαρχος Onomarchus 1 (8.8) (0.012) (0.01) too few
ἐξελαύνω to drive out from 1 (8.8) (0.373) (1.1) too few
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 1 (8.8) (3.117) (19.2) too few
φθονέω to bear ill-will 1 (8.8) (0.261) (0.5) too few
μάντις one who divines, a seer, prophet 1 (8.8) (0.344) (0.86) too few
τίω to pay honour to 1 (8.8) (0.236) (1.17) too few
ὅσος as much/many as 1 (8.8) (13.469) (13.23) too few
οὐρανός heaven 1 (8.8) (4.289) (2.08) too few
ζημιόω to cause loss 1 (8.8) (0.209) (0.24) too few
υἱός a son 1 (8.8) (7.898) (7.64) too few
δυσπειθής hardly obeying, self-willed, intractable 1 (8.8) (0.012) (0.0) too few
γείτων one of the same land, a neighbour 1 (8.8) (0.229) (0.28) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (8.8) (16.105) (11.17) too few
καταδικάζω to give judgment against 1 (8.8) (0.121) (0.07) too few
γένος race, stock, family 1 (8.8) (8.844) (3.31) too few
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 1 (8.8) (1.507) (0.82) too few
διαλλάσσω to change one with another, interchange 1 (8.8) (0.148) (0.21) too few
τέρπω to satisfy, delight, gladden, cheer 1 (8.8) (0.401) (1.32) too few
συναδικέω to join in wrong 1 (8.8) (0.011) (0.04) too few
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 1 (8.8) (22.709) (26.08) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (8.8) (5.448) (5.3) too few
σύν along with, in company with, together with 1 (8.8) (4.575) (7.0) too few
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for 1 (8.8) (3.696) (3.99) too few
διαλλαγή interchange, exchange 1 (8.8) (0.056) (0.07) too few
ὑποδέχομαι to receive, entertain; to promise 1 (8.8) (0.479) (0.74) too few
ἀνέμητος not distributed 1 (8.8) (0.003) (0.0) too few
Δελφοί Delphi; Delphians 1 (8.8) (0.332) (1.14) too few
ἀποφράς not to be mentioned 1 (8.8) (0.012) (0.0) too few
αὖθις back, back again 1 (8.8) (2.732) (4.52) too few
πιπράσκω to sell 1 (8.8) (0.206) (0.13) too few
ἱερόν sanctuary 1 (8.8) (1.348) (2.26) too few
ἅλως a threshing-floor, a halo 1 (8.8) (0.156) (0.03) too few
ἐπιφέρω to bring, put 1 (8.8) (1.459) (1.02) too few
ῥάβδος a rod, wand, stick, switch 1 (8.8) (0.44) (0.18) too few
εὐχή a prayer, vow 1 (8.8) (0.766) (0.29) too few
στάδιον a stade, = ca. 600 feet 1 (8.8) (0.733) (2.15) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (8.8) (4.163) (8.09) too few
εἶπον to speak, say 1 (8.8) (16.169) (13.73) too few
ἱκεσία the prayer of a suppliant 1 (8.8) (0.059) (0.01) too few
χειροτονέω (to stretch out the hand), to vote, elect 1 (8.8) (0.228) (0.02) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (8.8) (1.706) (1.96) too few
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 (8.8) (2.288) (3.51) too few
ἐκλείπω to leave out, omit, pass over 1 (8.8) (0.722) (0.93) too few
τοσόσδε so strong, so able 1 (8.8) (0.411) (0.66) too few
ἑκούσιος voluntary 1 (8.8) (0.537) (0.27) too few
διάλυσις a loosing one from another, separating, parting 1 (8.8) (0.184) (0.96) too few
εἰρήνη peace, time of peace 1 (8.8) (1.348) (1.32) too few
ἀσπάζομαι to welcome kindly, bid welcome, greet 1 (8.8) (0.387) (0.39) too few
πρεσβεύω to be the elder; to be an ambassador 1 (8.8) (0.348) (0.95) too few
μυριάς a number of ten thousand, myriad 1 (8.8) (0.377) (0.78) too few
ἐπιδέω to bind on 1 (8.8) (0.22) (0.14) too few
καθίστημι to set down, place 1 (8.8) (2.674) (4.86) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (8.8) (2.61) (5.45) too few
ἐκεῖνος that over there, that 1 (8.8) (22.812) (17.62) too few
φυγαδεύω to drive from a country, banish 1 (8.8) (0.049) (0.08) too few
εὐπατρίδης of good or noble sire, of noble family 1 (8.8) (0.056) (0.0) too few
προκυλίνδομαι to roll forward 1 (8.8) (0.002) (0.01) too few
βέλος projectile; arrow, weapon 1 (8.8) (0.533) (1.37) too few
ὁτιοῦν whatsoever 1 (8.8) (0.534) (0.24) too few
τιτρώσκω to wound 1 (8.8) (0.464) (0.44) too few
ὑπατεία the office or rank of consul, ὕπατος 1 (8.8) (0.11) (0.0) too few
λόγος the word 1 (8.8) (29.19) (16.1) too few
ἐπίταγμα an injunction, command 1 (8.8) (0.077) (0.07) too few
ἀπαξιόω to disclaim as unworthy, disown 1 (8.8) (0.039) (0.04) too few
ἀπολύω to loose from 1 (8.8) (0.637) (0.92) too few
ἐπινοέω to think on 1 (8.8) (0.554) (0.45) too few
ἀηδέω feel disgust at 1 (8.8) (0.026) (0.01) too few
ἕτερος the one; the other (of two) 1 (8.8) (18.33) (7.31) too few
καταχωνεύω to melt down 1 (8.8) (0.001) (0.0) too few
δανειστής a money-lender 1 (8.8) (0.033) (0.0) too few
Ζεύς Zeus 1 (8.8) (4.739) (12.03) too few
δείδω to fear 1 (8.8) (1.45) (3.46) too few
πίμπρημι to burn, burn up 1 (8.8) (0.029) (0.13) too few
Γάϊος Gaius 1 (8.8) (0.291) (0.57) too few
φείδομαι to spare 1 (8.8) (0.34) (0.38) too few
ἔθνος a number of people accustomed to live together, a company, body of men 1 (8.8) (3.359) (2.6) too few
λίθος a stone 1 (8.8) (2.39) (1.5) too few
δουλεία servitude, slavery, bondage 1 (8.8) (0.349) (0.38) too few
ἀνίατος incurable 1 (8.8) (0.163) (0.01) too few
καλός beautiful 1 (8.8) (9.11) (12.96) too few
ἀξιέπαινος praiseworthy 1 (8.8) (0.022) (0.01) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (8.8) (0.283) (0.49) too few
καλέω to call, summon 1 (8.8) (10.936) (8.66) too few
τίνω to pay a price 1 (8.8) (0.513) (1.22) too few
λάφυρα spoils 1 (8.8) (0.12) (0.18) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (8.8) (4.236) (5.53) too few
τεσσαράκοντα forty 1 (8.8) (0.51) (1.07) too few
στρατοπεδεύω to encamp, bivouac, take up a position 1 (8.8) (0.252) (1.18) too few
ὕπατος supremus, the highest, uppermost; Roman consul 1 (8.8) (0.501) (0.94) too few
λίμνη a pool of standing water; a lake 1 (8.8) (0.442) (1.4) too few
ὄμνυμι to swear 1 (8.8) (0.582) (1.07) too few
συνεξέρχομαι to go or come out along with 1 (8.8) (0.019) (0.04) too few
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 1 (8.8) (1.082) (1.41) too few
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 (8.8) (8.208) (3.67) too few
ἐπικαλέω to call upon 1 (8.8) (0.509) (0.72) too few
ἀναφέρω to bring up, bring back 1 (8.8) (1.069) (0.69) too few
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 (8.8) (63.859) (4.86) too few
πολιορκία a besieging, siege 1 (8.8) (0.382) (1.0) too few
πρεσβύτης age 1 (8.8) (0.223) (0.18) too few
ἐκφωνέω to cry out 1 (8.8) (0.014) (0.0) too few
ἀπειλέω2 threaten 1 (8.8) (0.367) (0.41) too few
Φωκικός Phocian 1 (8.8) (0.01) (0.01) too few
ῥίπτω to throw, cast, hurl 1 (8.8) (0.59) (0.82) too few
ἔσχατος outermost 1 (8.8) (2.261) (0.9) too few
ἐπιποθέω to yearn after 1 (8.8) (0.036) (0.01) too few
σημεῖον a sign, a mark, token 1 (8.8) (3.721) (0.94) too few
περισῴζω to save alive, to save from death 1 (8.8) (0.092) (0.0) too few
πρόειμι go forward 1 (8.8) (1.153) (0.47) too few
διά through c. gen.; because of c. acc. 1 (8.8) (56.77) (30.67) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (8.8) (4.312) (2.92) too few
ἐκλανθάνω to escape notice utterly 1 (8.8) (0.057) (0.11) too few
τίη why? wherefore? 1 (8.8) (26.493) (13.95) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (8.8) (1.723) (2.13) too few
πίστις trust, belief; pledge, security 1 (8.8) (3.054) (1.94) too few
κατηγορέω to speak against, to accuse 1 (8.8) (3.352) (0.88) too few
μνησικακία remembrance of wrongs 1 (8.8) (0.004) (0.0) too few
αὐτοκράτωρ one's own master 1 (8.8) (1.403) (0.25) too few
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 1 (8.8) (0.327) (0.52) too few
πεντήκοντα fifty 1 (8.8) (0.473) (1.48) too few
δικαιόω to set right 1 (8.8) (0.311) (0.38) too few
ἐπέρχομαι come near; come upon; attack 1 (8.8) (0.876) (1.74) too few
εὐφημέω to use words of good omen 1 (8.8) (0.067) (0.12) too few
ἐπικλάζω sound to 1 (8.8) (0.007) (0.02) too few
ἐθελόκακος wilfully bad 1 (8.8) (0.001) (0.0) too few
δανείζω to put out money at usury, to lend 1 (8.8) (0.103) (0.07) too few
ὡς as, how 7 (61.5) (68.814) (63.16)
γίγνομαι become, be born 5 (43.9) (53.204) (45.52)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 6 (52.7) (56.75) (56.58)
οὐδείς not one, nobody 2 (17.6) (19.346) (18.91)
λέγω to pick; to say 6 (52.7) (90.021) (57.06)
ὅς who, that, which: relative pronoun 20 (175.7) (208.764) (194.16)
θεός god 2 (17.6) (26.466) (19.54)
φημί to say, to claim 3 (26.4) (36.921) (31.35)
μέν on the one hand, on the other hand 11 (96.7) (109.727) (118.8)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 4 (35.1) (44.62) (43.23)
ἄλλος other, another 4 (35.1) (40.264) (43.75)
δή [interactional particle: S&H on same page] 3 (26.4) (17.728) (33.0)
either..or; than 2 (17.6) (34.073) (23.24)
ἀλλά otherwise, but 4 (35.1) (54.595) (46.87)
δέ but 30 (263.6) (249.629) (351.92)
οὗτος this; that 10 (87.9) (133.027) (121.95)
μή not 3 (26.4) (50.606) (37.36)
ἐν in, among. c. dat. 7 (61.5) (118.207) (88.06)
ἀνήρ a man 2 (17.6) (10.82) (29.69)
τις any one, any thing, some one, some thing; 5 (43.9) (97.86) (78.95)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 2 (17.6) (50.199) (32.23)
εἰμί to be 9 (79.1) (217.261) (145.55)
ἔχω to have 2 (17.6) (48.945) (46.31)
γάρ for 3 (26.4) (110.606) (74.4)
πᾶς all, the whole 2 (17.6) (59.665) (51.63)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 2 (17.6) (76.461) (54.75)
σύ you (personal pronoun) 2 (17.6) (30.359) (61.34)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 (17.6) (54.345) (87.02)

PAGINATE