Aeschylus, Prometheus Bound

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0085.tlg003.opp-grc3
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

1,865 lemmas; 5,780 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
εὔποτος easy to drink, pleasant to the taste 2 (3.5) (0.003) (0.01)
τορός piercing 4 (6.9) (0.03) (0.01)
τηλουρός with distant boundaries; 2 (3.5) (0.002) (0.01)
δυσθέατος ill to look on 2 (3.5) (0.003) (0.01)
ὀξύστομος sharp-toothed, sharp-fanged 2 (3.5) (0.002) (0.01)
πασσαλεύω to pin 2 (3.5) (0.003) (0.01)
ὑποπτήσσω to crouch 2 (3.5) (0.012) (0.01)
αἰτίαμα a charge, guilt imputed 2 (3.5) (0.017) (0.01)
πημονή suffering, misery, calamity, woe, bane 11 (19.0) (0.024) (0.05)
ῥέος a stream 3 (5.2) (0.008) (0.01)
χλιδάω to be soft 3 (5.2) (0.013) (0.01)
προσπέτομαι to fly to 3 (5.2) (0.008) (0.01)
ὠφέλημα a useful 3 (5.2) (0.009) (0.01)
Προμηθεύς Prometheus 19 (32.9) (0.105) (0.1)
μογερός toiling, wretched 2 (3.5) (0.009) (0.01)
ἀτέραμνος unsoftened 2 (3.5) (0.018) (0.01)
διάτορος piercing, galling 2 (3.5) (0.004) (0.01)
δύσκριτος hard to discern 3 (5.2) (0.029) (0.02)
διακναίω to scrape to nothing 2 (3.5) (0.005) (0.01)
συγκάμνω to labour 2 (3.5) (0.007) (0.01)
πολυφθόρος destroying many, deathful, rife with death 2 (3.5) (0.006) (0.01)
πολύφθορος utterly destroyed 2 (3.5) (0.006) (0.01)
μαλθάσσω to soften, soothe 2 (3.5) (0.018) (0.01)
Ἰώ Io 7 (12.1) (0.078) (0.06)
γεγωνέω to tell out, proclaim 5 (8.7) (0.011) (0.04)
αὐθάδεια self-will, wilfulness, stubbornness, contumacy, presumption 5 (8.7) (0.04) (0.05)
ἀδαμάντινος adamantine 2 (3.5) (0.021) (0.02)
ἔκδικος without law, lawless, unjust 2 (3.5) (0.019) (0.02)
πέδοι on the ground, on earth 2 (3.5) (0.006) (0.02)
μαλθακίζομαι to be softened 2 (3.5) (0.005) (0.02)
Λέρνα Lerna 2 (3.5) (0.017) (0.02)
σκίρτημα a bound, leap 2 (3.5) (0.013) (0.02)
ἐνζεύγνυμι to yoke in, bind, involve in 2 (3.5) (0.003) (0.02)
προσδέρκομαι to look at, behold 3 (5.2) (0.007) (0.04)
αὐχέω to boast, plume oneself 3 (5.2) (0.077) (0.04)
ἐφήμερος living but a day, short-lived 3 (5.2) (0.106) (0.04)
χλιδή delicacy, daintiness, luxury, effeminacy 2 (3.5) (0.023) (0.03)
νῆστις not eating, fasting 2 (3.5) (0.161) (0.03)
λευρός smooth, level, even 2 (3.5) (0.006) (0.03)
θωΰσσω bark, buzz, cry 2 (3.5) (0.005) (0.03)
ὁδόω to lead by the right way 2 (3.5) (0.025) (0.03)
πλάνη a wandering, roaming 7 (12.1) (0.455) (0.1)
μετάρσιος raised form the ground, high in air 3 (5.2) (0.043) (0.05)
γέννας mother's brother, uncle 3 (5.2) (0.162) (0.05)
ἠχώ a sound 3 (5.2) (0.046) (0.05)
οἰκτίζω to pity, have pity upon 2 (3.5) (0.017) (0.04)
προσέρπω to creep to 2 (3.5) (0.007) (0.04)
δυσχείμερος suffering from hard winters, very wintry, freezing 2 (3.5) (0.014) (0.04)
χαλάω to slacken, loosen 5 (8.7) (0.188) (0.11)
θακέω to sit 2 (3.5) (0.006) (0.04)
ἄφυκτος not to be shunned, from which none escape 2 (3.5) (0.056) (0.04)
ἀμφήκης two-edged 2 (3.5) (0.009) (0.04)
ἀϊστόω make unseen, make away with, destroy 2 (3.5) (0.006) (0.04)
φάραγξ a cleft 4 (6.9) (0.133) (0.1)
τέρμα an end, boundary 8 (13.8) (0.087) (0.19)
μόχθος toil, hard work hardship, distress, trouble 8 (13.8) (0.09) (0.2)
ἐλινύω to keep holiday, to take rest, be at rest, keep quiet, stand idle 2 (3.5) (0.028) (0.05)
στόμιον mouth, cavity, bridle-bit 2 (3.5) (0.1) (0.05)
ἐκπεράω to go out over, pass beyond 2 (3.5) (0.008) (0.05)
γνάθος the jaw 3 (5.2) (0.144) (0.08)
γύης part of plough; pl. lands 2 (3.5) (0.012) (0.06)
Δῖος of Zeus 3 (5.2) (0.277) (0.09)
ἀπέραντος boundless, infinite 2 (3.5) (0.101) (0.06)
παλαιγενής born long ago, full of years, ancient 2 (3.5) (0.011) (0.06)
αὐθάδης self-willed, wilful, dogged, stubborn, contumacious, presumptuous 2 (3.5) (0.042) (0.06)
προσχρῄζω to require 2 (3.5) (0.007) (0.06)
αἰκίζω to treat injuriously, to plague, torment 4 (6.9) (0.099) (0.13)
γέγωνα to call out so as to be heard 6 (10.4) (0.033) (0.19)
ἀμπλάκημα an error, fault, offence 3 (5.2) (0.017) (0.1)
δηναιός long-lived 2 (3.5) (0.008) (0.07)
δύσποτμος unlucky, ill-starred, unhappy, wretched 2 (3.5) (0.01) (0.07)
πάγη anything that fixes 2 (3.5) (0.052) (0.07)
θάλπω to heat, soften by heat 2 (3.5) (0.054) (0.07)
λωφάω to rest from toil, take rest 3 (5.2) (0.034) (0.1)
ποινή quit-money for blood spilt 6 (10.4) (0.109) (0.21)
στενόω to straiten 4 (6.9) (0.062) (0.15)
κῶλον a limb 3 (5.2) (0.436) (0.11)
πῇ whither? in what way? how? 2 (3.5) (0.3) (0.07)
Τάρταρος Tartarus 4 (6.9) (0.093) (0.15)
μορφή form, shape 6 (10.4) (0.748) (0.22)
στένω to moan, sigh, groan 6 (10.4) (0.135) (0.22)
λύμη brutal outrage, maltreatment, maiming 2 (3.5) (0.068) (0.07)
πάγος rock; frost, solid 4 (6.9) (0.103) (0.16)
δάπτω to devour 2 (3.5) (0.011) (0.08)
πᾶγος Lat. pagus, district 4 (6.9) (0.099) (0.16)
Χάλυψ one of the nation of the Chalybes 2 (3.5) (0.011) (0.08)
στυγέω to hate, abominate, abhor 4 (6.9) (0.038) (0.16)
οἶστρος the gadfly, breese 2 (3.5) (0.053) (0.08)
Ἄτλας Atlas 2 (3.5) (0.073) (0.08)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 9 (15.6) (0.671) (0.38)
ἀπαλλαγή deliverance, release, relief from 3 (5.2) (0.17) (0.13)
εὐβουλία good counsel, prudence 2 (3.5) (0.118) (0.09)
θρηνέω to sing a dirge, to wail 2 (3.5) (0.154) (0.09)
μνήμων mindful 2 (3.5) (0.033) (0.09)
ἐκδιδάσκω to teach thoroughly 2 (3.5) (0.064) (0.09)
κάμπτω to bend, curve 5 (8.7) (0.361) (0.23)
δεσπόζω to be lord 2 (3.5) (0.039) (0.1)
τέγγω to wet, moisten 2 (3.5) (0.044) (0.1)
κτύπος any loud noise, a crash 3 (5.2) (0.072) (0.15)
γέννα descent, birth 2 (3.5) (0.243) (0.1)
αἰκία injurious treatment, an affront, outrage 2 (3.5) (0.081) (0.1)
πόντιος of the sea 4 (6.9) (0.093) (0.21)
χρῄζω to need, want, lack, have need of 9 (15.6) (0.416) (0.47)
ἔα ha! oho! 5 (8.7) (0.088) (0.27)
δεσμός anything for binding, a band, bond 13 (22.5) (0.794) (0.7)
παρηγορέω to address, exhort 2 (3.5) (0.047) (0.11)
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 2 (3.5) (0.276) (0.11)
Ἄργος2 pr.n., Argus 2 (3.5) (0.034) (0.11)
οἶμος a way, road, path 2 (3.5) (0.039) (0.11)
ταλαίπωρος suffering, miserable 3 (5.2) (0.098) (0.18)
ἀλγεινός giving pain, painful, grievous 2 (3.5) (0.058) (0.12)
ἐκμανθάνω to learn thoroughly 5 (8.7) (0.144) (0.3)
βρότειος mortal, human, of mortal mould 2 (3.5) (0.033) (0.13)
Καύκασος Mt. Caucasus 2 (3.5) (0.05) (0.13)
Δωδώνη Dodona 2 (3.5) (0.033) (0.13)
πλανάω to make to wander, lead wandering about 4 (6.9) (0.819) (0.26)
γηγενής earthborn 3 (5.2) (0.059) (0.2)
λιπαρέω to persist, persevere, hold out 2 (3.5) (0.073) (0.13)
θαλάσσιος of, in, on, from the sea 2 (3.5) (0.259) (0.13)
κελαινός black, swart, dark, murky 4 (6.9) (0.035) (0.27)
σιγάω to be silent 5 (8.7) (0.333) (0.34)
χρίω to touch on the surface: to rub 3 (5.2) (0.184) (0.21)
χειμάζω to pass the winter 2 (3.5) (0.072) (0.14)
θράσος courage, boldness 2 (3.5) (0.107) (0.14)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 2 (3.5) (0.479) (0.14)
θᾶκος a seat, chair 2 (3.5) (0.034) (0.14)
χαλινός a bridle, bit 2 (3.5) (0.166) (0.14)
δέρκομαι to see clearly, see 6 (10.4) (0.105) (0.42)
ἐπώνυμος given as a name 3 (5.2) (0.186) (0.21)
οὐράνιος heavenly, of or in heaven, dwelling in heaven 3 (5.2) (0.894) (0.21)
διάδοχος succeeding 2 (3.5) (0.212) (0.15)
νόσημα a sickness, disease, plague 3 (5.2) (1.694) (0.23)
διδάσκαλος a teacher, master 4 (6.9) (1.058) (0.31)
πέρνημι to export for sale, to sell 5 (8.7) (0.127) (0.39)
βροντή thunder 5 (8.7) (0.239) (0.39)
τραχύς rugged, rough 6 (10.4) (0.481) (0.47)
φεῦ ah! alas! woe! 5 (8.7) (0.113) (0.4)
ah! 6 (10.4) (1.559) (0.48)
πέδη a fetter 2 (3.5) (0.058) (0.16)
αἰαῖ ah! 3 (5.2) (0.059) (0.25)
δάμαρ a wife, spouse 3 (5.2) (0.036) (0.25)
οἰκτρός pitiable, in piteous plight 2 (3.5) (0.115) (0.17)
κρατύνω to strengthen 2 (3.5) (0.131) (0.17)
θνητός liable to death, mortal 16 (27.7) (1.296) (1.37)
ταρβέω to be frightened, alarmed, terrified 3 (5.2) (0.027) (0.26)
τῇδε here, thus 6 (10.4) (0.621) (0.52)
κραίνω to accomplish, fulfil, bring to pass 3 (5.2) (0.061) (0.26)
θέαμα that which is seen, a sight, show, spectacle 2 (3.5) (0.193) (0.18)
ἄστρον the stars 2 (3.5) (0.786) (0.18)
πόνος work 21 (36.3) (1.767) (1.9)
πέρα beyond, across 3 (5.2) (0.278) (0.27)
ἐλαφρός lightly, buoyantly 3 (5.2) (0.118) (0.27)
αἰθήρ ether, the brighter purer air, the sky (f. in Hom.; m. Attic) 7 (12.1) (0.272) (0.64)
θηράω to hunt 2 (3.5) (0.161) (0.18)
ἐρεθίζω to rouse to anger, rouse to fight, irritate 2 (3.5) (0.169) (0.18)
φλόξ a flame 5 (8.7) (0.469) (0.46)
πορεῖν have offered, given 11 (19.0) (0.21) (1.04)
ἀνατολή a rising, rise 3 (5.2) (0.626) (0.29)
Κύπρις Cypris 2 (3.5) (0.083) (0.19)
πόρος a means of passing/providing, provision 7 (12.1) (0.89) (0.68)
νόσος sickness, disease, malady 11 (19.0) (2.273) (1.08)
πῆμα suffering, misery, calamity, woe, bane 7 (12.1) (0.118) (0.69)
ῥιπή the swing 2 (3.5) (0.042) (0.2)
βαστάζω to lift, lift up, raise 2 (3.5) (0.228) (0.2)
πέδον the ground, earth 4 (6.9) (0.092) (0.4)
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 2 (3.5) (0.138) (0.2)
ἐέ exclamation of pain or grief 4 (6.9) (0.993) (0.4)
δῆθεν really, in very truth 2 (3.5) (0.247) (0.2)
λωΐων more desirable, more agreeable 2 (3.5) (0.056) (0.21)
σοφιστής a master of one's craft 2 (3.5) (0.559) (0.21)
ἄγαν very, much, very much 4 (6.9) (0.438) (0.42)
ἐλλείπω to leave in, leave behind 3 (5.2) (0.486) (0.32)
τάλας suffering, wretched 6 (10.4) (0.18) (0.63)
σεαυτοῦ of thyself 10 (17.3) (0.863) (1.06)
κέντρον any sharp point 2 (3.5) (1.175) (0.21)
γυμνάζω to train naked, train in gymnastic exercise 2 (3.5) (0.53) (0.21)
ῥητός stated, specified 2 (3.5) (0.95) (0.21)
ἄντρον a cave, grot, cavern 4 (6.9) (0.107) (0.44)
κεραυνός a thunderbolt 4 (6.9) (0.198) (0.44)
λεύσσω to look 3 (5.2) (0.046) (0.33)
ἐξαρτύω to get ready, equip thoroughly, fit out 2 (3.5) (0.038) (0.22)
οἰωνός a large bird, bird of prey 5 (8.7) (0.124) (0.56)
περάω to drive right through; pass, penetrate 6 (10.4) (0.238) (0.68)
δεῖμα fear, affright 3 (5.2) (0.134) (0.34)
γάμος a wedding, wedding-feast 10 (17.3) (1.015) (1.15)
ὑπηρέτης (an under-rower); a servant 2 (3.5) (0.273) (0.24)
κῆρ the heart 7 (12.1) (0.083) (0.84)
νοσέω to be sick, ill, to ail 3 (5.2) (1.226) (0.36)
ἰώ oh! 6 (10.4) (0.146) (0.72)
μήποτε never, on no account 2 (3.5) (0.732) (0.24)
ἁγνός full of religious awe 2 (3.5) (0.165) (0.24)
σέλας a bright flame, blaze, light 2 (3.5) (0.059) (0.24)
μυχός the innermost place, inmost nook 4 (6.9) (0.117) (0.49)
τυραννίς kingly power, sovereignty 6 (10.4) (0.451) (0.77)
Κρόνος Cronus 4 (6.9) (0.462) (0.52)
εἰκῇ without plan 2 (3.5) (0.206) (0.27)
μανία madness, frenzy 2 (3.5) (0.392) (0.27)
κλεινός famous, renowned, illustrious 2 (3.5) (0.07) (0.27)
ἵμερος a longing 2 (3.5) (0.068) (0.27)
φρόνημα one's mind, spirit 3 (5.2) (0.433) (0.41)
ἐκλύω to loose, release, set free, from 3 (5.2) (0.236) (0.41)
βλώσκω to go 6 (10.4) (0.146) (0.82)
εἰσοράω to look into, look upon, view, behold 10 (17.3) (0.175) (1.38)
ἐρρωμένος in good health, stout, vigorous 2 (3.5) (0.18) (0.28)
βούλευμα a deliberate resolution, purpose, design, plan 2 (3.5) (0.159) (0.28)
ἀίσσω to move with a quick shooting motion, to shoot, dart, glance 2 (3.5) (0.052) (0.28)
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 2 (3.5) (0.392) (0.28)
ταπεινός low 2 (3.5) (0.507) (0.28)
ῥίζα a root 2 (3.5) (0.974) (0.28)
βρότος blood that has run from a wound, gore 11 (19.0) (0.343) (1.56)
προσδοκάω to expect 3 (5.2) (0.539) (0.43)
κυρέω to hit, light upon 3 (5.2) (0.097) (0.43)
κλύω to hear 11 (19.0) (0.219) (1.58)
βροτός a mortal man 13 (22.5) (0.429) (1.9)
πελάζω to approach, come near, draw near 5 (8.7) (0.134) (0.75)
ἄτερ without 2 (3.5) (0.127) (0.3)
ἑλίσσω to turn round, to turn 3 (5.2) (0.092) (0.46)
γέρας a gift of honour 5 (8.7) (0.251) (0.77)
δέμας the (physical frame, form of the) body 4 (6.9) (0.101) (0.62)
πτέρυξ the wing 2 (3.5) (0.161) (0.31)
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 2 (3.5) (0.291) (0.31)
πάντως altogether; 5 (8.7) (2.955) (0.78)
σθένος strength, might 4 (6.9) (0.101) (0.63)
πόρω pres. not attested; aor. to furnish, offer; perf. it is fated 5 (8.7) (0.133) (0.79)
ἐξικνέομαι to reach, arrive at 2 (3.5) (0.097) (0.32)
ἀεικής unseemly, shameful 4 (6.9) (0.07) (0.64)
σκεδάννυμι to scatter, disperse 2 (3.5) (0.111) (0.32)
ῥεῦμα that which flows, a flow, stream, current 2 (3.5) (0.514) (0.32)
παπταίνω to look earnestly, gaze 2 (3.5) (0.028) (0.32)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 3 (5.2) (0.431) (0.49)
μογέω to toil, suffer 2 (3.5) (0.048) (0.33)
τέρας a sign, wonder, marvel 3 (5.2) (0.335) (0.5)
θέλγω to enchant, bewitch; cheat 2 (3.5) (0.058) (0.34)
ἐκπίπτω to fall out of 6 (10.4) (0.84) (1.03)
χθών the earth, ground 12 (20.8) (0.314) (2.08)
χρεών necessity; it is necessary 3 (5.2) (0.139) (0.52)
πέτρα a rock, a ledge 8 (13.8) (0.682) (1.42)
τύχη (good) fortune, luck, chance 13 (22.5) (1.898) (2.33)
συλάω to strip off 2 (3.5) (0.094) (0.36)
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 2 (3.5) (0.224) (0.36)
δωρέω to give, present 2 (3.5) (0.278) (0.36)
καρτερός strong, staunch, stout, sturdy; 3 (5.2) (0.274) (0.55)
ἄνθος a blossom, flower 3 (5.2) (0.514) (0.55)
κατοικίζω settle 2 (3.5) (0.095) (0.37)
πηγή running waters, streams 4 (6.9) (0.851) (0.74)
χόλος gall, bile 4 (6.9) (0.099) (0.75)
Νεῖλος the Nile 3 (5.2) (0.213) (0.56)
ζημία loss, damage 2 (3.5) (0.342) (0.38)
πικρός pointed, sharp, keen 4 (6.9) (0.817) (0.77)
αἰχμή the point of a spear 3 (5.2) (0.09) (0.58)
πνεῦμα a blowing 3 (5.2) (5.838) (0.58)
φθόνος ill-will, envy, jealousy 2 (3.5) (0.458) (0.38)
ἄσμενος well-pleased, glad 3 (5.2) (0.221) (0.58)
προθυμέομαι to be ready, willing, eager, zealous to do 2 (3.5) (0.164) (0.39)
τεκμαίρομαι to fix by a mark 2 (3.5) (0.255) (0.39)
ὄνειρος a dream 3 (5.2) (0.368) (0.59)
κέλευθος a road, way, path, track 4 (6.9) (0.14) (0.79)
δίχα in two, asunder 2 (3.5) (0.555) (0.4)
μακράν a long way, far, far away 2 (3.5) (0.444) (0.4)
ὄσσε the two eyes 3 (5.2) (0.066) (0.61)
Ζεύς Zeus 59 (102.1) (4.739) (12.03)
Ὠκεανός Oceanus 3 (5.2) (0.221) (0.61)
πονέω to work hard, do work, suffer toil 4 (6.9) (0.657) (0.82)
ῥίπτω to throw, cast, hurl 4 (6.9) (0.59) (0.82)
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 4 (6.9) (0.812) (0.83)
ἔκγονος born of, sprung from 2 (3.5) (0.212) (0.41)
δύη woe, misery, anguish, pain 4 (6.9) (0.161) (0.83)
τέλλω to make to arise, accomplish (v. ἐπιτέλλω Hom.) 2 (3.5) (0.163) (0.41)
χορός a round dance 14 (24.2) (0.832) (2.94)
νηλής pitiless, ruthless 2 (3.5) (0.035) (0.42)
φάρμακον a drug, medicine 3 (5.2) (2.51) (0.63)
ἄκων a javelin, dart 3 (5.2) (0.32) (0.63)
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle 2 (3.5) (0.381) (0.43)
ἄγριος (living in the fields) wild, savage, harsh 4 (6.9) (0.701) (0.86)
λέχος a couch, bed 3 (5.2) (0.092) (0.66)
ἔνερθε from beneath, up from below 2 (3.5) (0.049) (0.45)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 8 (13.8) (3.221) (1.81)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 3 (5.2) (1.195) (0.68)
πέλας near, hard by, close 4 (6.9) (0.194) (0.91)
δουλεύω to be a slave 2 (3.5) (0.501) (0.46)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 2 (3.5) (1.077) (0.46)
ἄλγος pain 4 (6.9) (0.129) (0.93)
στείχω to walk, march, go 2 (3.5) (0.105) (0.46)
ἐξηγέομαι to be leader of 3 (5.2) (0.77) (0.7)
ἐξευρίσκω to find out, discover 3 (5.2) (0.486) (0.7)
ἕδρα a sitting-place 2 (3.5) (0.381) (0.47)
ἀτιμάζω to hold in no honour, to esteem lightly, dishonour, slight 2 (3.5) (0.21) (0.49)
πνοή a blowing, blast, breeze 2 (3.5) (0.137) (0.49)
σέβομαι to feel awe 2 (3.5) (0.327) (0.49)
δρόμος a course, running, race 3 (5.2) (0.517) (0.75)
καίπερ although, albeit 4 (6.9) (0.396) (1.01)
δάϊος hostile, destructive 2 (3.5) (0.075) (0.51)
τύραννος an absolute sovereign 6 (10.4) (0.898) (1.54)
χρή it is fated, necessary 16 (27.7) (6.22) (4.12)
μακρός long 11 (19.0) (1.989) (2.83)
ἄτη bewilderment, infatuation, reckless impulse 3 (5.2) (0.221) (0.77)
Ἥφαιστος Hephaestus, god of fire 3 (5.2) (0.201) (0.77)
ποι somewhither 2 (3.5) (0.324) (0.52)
πύθω to make rot, to rot 2 (3.5) (0.178) (0.52)
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 2 (3.5) (0.327) (0.52)
ἔμπας alike 2 (3.5) (0.06) (0.52)
ἐκφεύγω to flee out 2 (3.5) (0.338) (0.52)
μοῖρα a part, portion; fate 7 (12.1) (1.803) (1.84)
θέμις that which is laid down 3 (5.2) (0.301) (0.8)
μόρος man's appointed doom, fate, destiny 2 (3.5) (0.131) (0.54)
δωρεά a gift, present 2 (3.5) (0.563) (0.54)
δηρός long, too long 2 (3.5) (0.054) (0.55)
ἆθλος a contest for a prize 4 (6.9) (0.249) (1.09)
ὀπάζω to make to follow, send with 3 (5.2) (0.089) (0.83)
ὀργή natural impulse 5 (8.7) (1.273) (1.39)
ἁπλόος single, simple 3 (5.2) (6.452) (0.83)
ὄμμα the eye 4 (6.9) (0.671) (1.11)
μανθάνω to learn 13 (22.5) (3.86) (3.62)
νιν him, her 5 (8.7) (0.201) (1.39)
ἔχθρα hatred, enmity 2 (3.5) (0.288) (0.56)
σκῆπτρον a staff 2 (3.5) (0.213) (0.57)
βία bodily strength, force, power, might 9 (15.6) (0.98) (2.59)
ἐπίσταμαι to know 5 (8.7) (1.308) (1.44)
φοβερός fearful 2 (3.5) (0.492) (0.58)
παρθένος a maid, maiden, virgin, girl 3 (5.2) (1.028) (0.87)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 2 (3.5) (1.94) (0.58)
γλῶσσα the tongue 4 (6.9) (1.427) (1.17)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 4 (6.9) (1.137) (1.18)
τοιόσδε such a 12 (20.8) (1.889) (3.54)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 2 (3.5) (0.498) (0.6)
ἐχθρός hated, hateful; enemy 8 (13.8) (1.678) (2.39)
θρόνος a seat, chair 3 (5.2) (0.806) (0.9)
ἔσχατος outermost 3 (5.2) (2.261) (0.9)
ἐμός mine 63 (109.0) (8.401) (19.01)
φρήν the midriff; heart, mind 13 (22.5) (0.791) (3.96)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 7 (12.1) (3.279) (2.18)
ὅπη by which way 3 (5.2) (0.356) (0.94)
στέλλω to set in order, to arrange, array, equip, make ready 2 (3.5) (0.496) (0.64)
νέος young, youthful 13 (22.5) (2.183) (4.18)
πῦρ fire 9 (15.6) (4.894) (2.94)
ὅδε this 70 (121.1) (10.255) (22.93)
οὔτις no one 2 (3.5) (0.22) (0.66)
ὄχος a carriage, shelter 2 (3.5) (0.057) (0.66)
ἥκω to have come, be present, be here 13 (22.5) (2.341) (4.29)
ναίω to dwell, abide 4 (6.9) (0.179) (1.32)
μισέω to hate 2 (3.5) (0.74) (0.66)
θρασύς bold, spirited, courageous, confident 2 (3.5) (0.245) (0.66)
κέρδος gain, profit, advantage 2 (3.5) (0.452) (0.68)
σός your 38 (65.7) (6.214) (12.92)
βέλος projectile; arrow, weapon 4 (6.9) (0.533) (1.37)
ἡσυχάζω to be still, keep quiet, be at rest 2 (3.5) (0.292) (0.69)
ὁπόσος as many as 2 (3.5) (1.404) (0.7)
δαίμων god; divine power 5 (8.7) (1.394) (1.77)
ἆθλον the prize of contest 2 (3.5) (0.254) (0.71)
κορυφή the head, top, highest point; 2 (3.5) (0.483) (0.72)
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 4 (6.9) (1.623) (1.45)
ἀέκων against one's will, unwilling 3 (5.2) (0.38) (1.09)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 17 (29.4) (5.663) (6.23)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 4 (6.9) (4.073) (1.48)
ἄκων2 against one's will > ἀέκων 3 (5.2) (0.383) (1.11)
γαμέω to marry 2 (3.5) (0.59) (0.75)
παραινέω to exhort, recommend, advise 2 (3.5) (0.456) (0.75)
φιλάνθρωπος loving mankind, humane, benevolent, kindly 2 (3.5) (0.352) (0.76)
ᾍδης Hades 4 (6.9) (0.568) (1.53)
σοφός wise, skilled, clever 5 (8.7) (1.915) (1.93)
λήγω to stay, abate 2 (3.5) (0.476) (0.77)
τολμάω to undertake, take heart 5 (8.7) (1.2) (1.96)
φιλότης friendship, love, affection 2 (3.5) (0.121) (0.8)
ὑπερβάλλω to throw over 2 (3.5) (0.763) (0.8)
ἑκών willing, of free will, readily 3 (5.2) (0.801) (1.21)
φράζω to point out, shew, indicate 7 (12.1) (0.655) (2.83)
προσλαμβάνω to take or receive in addition 2 (3.5) (0.664) (0.81)
πλήν except 8 (13.8) (2.523) (3.25)
τίνω to pay a price 3 (5.2) (0.513) (1.22)
ποιός of a certain nature, kind 5 (8.7) (3.169) (2.06)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 4 (6.9) (1.966) (1.67)
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 2 (3.5) (0.764) (0.83)
κρύπτω to hide, cover, cloak 2 (3.5) (0.752) (0.83)
κῦμα anything swollen 3 (5.2) (0.376) (1.27)
πρίν before; (after negated main clause) until 12 (20.8) (2.157) (5.09)
μάκαρ blessed, happy 2 (3.5) (0.154) (0.85)
θείνω to strike, wound 2 (3.5) (0.215) (0.86)
πάσχω to experience, to suffer 13 (22.5) (6.528) (5.59)
ἀΐσσω shoot, dart, glance 2 (3.5) (0.248) (0.86)
σπεύδω to set a-going, to urge on, hasten, quicken 3 (5.2) (0.679) (1.3)
λοιπός remaining, the rest 12 (20.8) (6.377) (5.2)
φόβος fear, panic, flight 5 (8.7) (1.426) (2.23)
πατρῷος of or belonging to the father 2 (3.5) (0.402) (0.89)
στάσις a standing, the posture of standing 2 (3.5) (0.94) (0.89)
φάος light, daylight 3 (5.2) (1.873) (1.34)
κράτος strength, might 3 (5.2) (0.653) (1.34)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 4 (6.9) (5.806) (1.8)
καλύπτω to cover with 2 (3.5) (0.238) (0.91)
καίτοι and indeed, and further; and yet 3 (5.2) (2.582) (1.38)
βέβαιος firm, steady, steadfast, sure, certain 2 (3.5) (0.761) (0.93)
τίς who? which? 34 (58.8) (21.895) (15.87)
σεύω to put in quick motion: to drive, hunt, chase away 2 (3.5) (0.203) (0.94)
ποῖος of what nature? of what sort? 5 (8.7) (2.531) (2.35)
διδάσκω to teach 4 (6.9) (3.329) (1.88)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 3 (5.2) (3.069) (1.42)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 5 (8.7) (1.523) (2.38)
ὧδε in this wise, so, thus 7 (12.1) (1.85) (3.4)
τλάω to take upon oneself, to bear, suffer, undergo 2 (3.5) (0.132) (0.97)
μέλω to be an object of care 3 (5.2) (0.505) (1.48)
πόντος the sea 4 (6.9) (0.319) (2.0)
μηδέ but not 10 (17.3) (4.628) (5.04)
οὐδαμός not even one, no one 3 (5.2) (0.872) (1.52)
δείκνυμι to show 7 (12.1) (13.835) (3.57)
λύω to loose 6 (10.4) (2.411) (3.06)
μῦθος anything, delivered by word of mouth, word, speech 7 (12.1) (0.907) (3.58)
ὅπως how, that, in order that, as 11 (19.0) (4.748) (5.64)
ὅρος a boundary, landmark 2 (3.5) (3.953) (1.03)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 7 (12.1) (8.208) (3.67)
ἥλιος the sun 6 (10.4) (3.819) (3.15)
γλυκύς sweet 2 (3.5) (1.252) (1.06)
ἐθέλω to will, wish, purpose 14 (24.2) (4.574) (7.56)
νέμω to deal out, distribute, dispense 4 (6.9) (0.685) (2.19)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 3 (5.2) (0.881) (1.65)
τιμή that which is paid in token of worth 4 (6.9) (1.962) (2.21)
γένος race, stock, family 6 (10.4) (8.844) (3.31)
λίαν very, exceedingly 2 (3.5) (0.971) (1.11)
Ἥρα Hera 3 (5.2) (0.543) (1.68)
πορεία a walking, mode of walking 3 (5.2) (0.473) (1.68)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 2 (3.5) (0.951) (1.13)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 5 (8.7) (1.877) (2.83)
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 4 (6.9) (1.343) (2.27)
οὔκουν not therefore, so not 5 (8.7) (1.75) (2.84)
ἀμφί on both sides 9 (15.6) (1.179) (5.12)
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 2 (3.5) (0.695) (1.14)
λόγος the word 28 (48.4) (29.19) (16.1)
κόρη a maiden, maid; pupil of the eye 4 (6.9) (0.698) (2.34)
θεός god 33 (57.1) (26.466) (19.54)
ζητέω to seek, seek for 3 (5.2) (5.036) (1.78)
πρόκειμαι to be set before one 2 (3.5) (2.544) (1.2)
Σκύθης a Scythian 3 (5.2) (0.7) (1.82)
ὀφείλω to owe, have to pay 2 (3.5) (1.063) (1.21)
στόμα the mouth 3 (5.2) (2.111) (1.83)
ἔνειμι to be in; to be possible 2 (3.5) (1.363) (1.24)
αἰσχρός causing shame, abusive 3 (5.2) (1.068) (1.87)
ζέω to boil, seethe 2 (3.5) (1.826) (1.25)
φύω to bring forth, produce, put forth 4 (6.9) (3.181) (2.51)
πυκνός close, compact 2 (3.5) (1.024) (1.26)
δάκρυον a tear 2 (3.5) (0.515) (1.27)
μήν now verily, full surely 10 (17.3) (6.388) (6.4)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 7 (12.1) (2.36) (4.52)
ἄνωγα to command, order 2 (3.5) (0.118) (1.31)
πατήρ a father 16 (27.7) (9.224) (10.48)
ἐκβάλλω to throw 2 (3.5) (0.986) (1.32)
ἁμός our, my > ἐμός 2 (3.5) (0.628) (1.32)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 6 (10.4) (2.779) (3.98)
πιστός2 to be trusted 2 (3.5) (1.164) (1.33)
εὑρίσκω to find 7 (12.1) (6.155) (4.65)
in truth, truly, verily, of a surety 13 (22.5) (2.231) (8.66)
γόνυ the knee 2 (3.5) (0.542) (1.34)
ζάω to live 2 (3.5) (2.268) (1.36)
ἀπαλλαξείω to wish to be delivered from 2 (3.5) (0.733) (1.36)
πάρειμι be present 13 (22.5) (5.095) (8.94)
οὐρανός heaven 3 (5.2) (4.289) (2.08)
οὐδείς not one, nobody 27 (46.7) (19.346) (18.91)
δῆτα certainly, to be sure, of course 2 (3.5) (0.353) (1.4)
λίμνη a pool of standing water; a lake 2 (3.5) (0.442) (1.4)
χρεία use, advantage, service 3 (5.2) (2.117) (2.12)
ἔξω out 3 (5.2) (2.334) (2.13)
τόξον a bow 2 (3.5) (0.375) (1.44)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 5 (8.7) (4.744) (3.65)
σύ you (personal pronoun) 84 (145.3) (30.359) (61.34)
αἰτέω to ask, beg; postulate 2 (3.5) (1.871) (1.48)
βουλή will, determination; council, senate 2 (3.5) (1.357) (1.49)
τοῖος quality, such, such-like 2 (3.5) (0.298) (1.49)
βλέπω to see, have the power of sight 2 (3.5) (1.591) (1.51)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 6 (10.4) (1.282) (4.58)
χάρις gratitude, favor, grace, charm 5 (8.7) (3.66) (3.87)
δαμάζω to overpower, tame, conquer, subdue 2 (3.5) (0.173) (1.56)
τροπός a twisted leathern thong 7 (12.1) (7.547) (5.48)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 7 (12.1) (7.612) (5.49)
Ἄργος Argos 2 (3.5) (0.281) (1.57)
ἐρῶ [I will say] 5 (8.7) (8.435) (3.94)
πῶς how? in what way 8 (13.8) (8.955) (6.31)
θοός quick, nimble 2 (3.5) (0.141) (1.58)
ποτε ever, sometime 11 (19.0) (7.502) (8.73)
αὖ again, anew, afresh, once more 6 (10.4) (2.474) (4.78)
γῆ earth 15 (26.0) (10.519) (12.21)
ἐγώ I (first person pronoun) 106 (183.4) (54.345) (87.02)
βαρύς heavy 2 (3.5) (1.527) (1.65)
πλέως full of 3 (5.2) (2.061) (2.5)
πως somehow, in some way 9 (15.6) (9.844) (7.58)
κακός bad 15 (26.0) (7.257) (12.65)
δράω to do 3 (5.2) (1.634) (2.55)
παύω to make to cease 3 (5.2) (1.958) (2.55)
ἀνά up, upon 7 (12.1) (4.693) (6.06)
μυρίος numberless, countless, infinite 2 (3.5) (1.186) (1.73)
ἤπειρος terra-firma, the land 2 (3.5) (2.882) (1.73)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 4 (6.9) (2.978) (3.52)
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 2 (3.5) (1.431) (1.76)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 3 (5.2) (2.518) (2.71)
μηδείς (and not one); not one, no-one 7 (12.1) (8.165) (6.35)
νῦν now at this very time 24 (41.5) (12.379) (21.84)
που anywhere, somewhere 5 (8.7) (2.474) (4.56)
ὁράω to see 20 (34.6) (16.42) (18.27)
τίκτω to bring into the world 3 (5.2) (1.368) (2.76)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 10 (17.3) (4.016) (9.32)
μή not 40 (69.2) (50.606) (37.36)
τις any one, any thing, some one, some thing; 84 (145.3) (97.86) (78.95)
χειμών winter; storm, stormy weather 2 (3.5) (1.096) (1.89)
πω up to this time, yet 2 (3.5) (0.812) (1.9)
κύων a dog 2 (3.5) (1.241) (1.9)
ἀπαλλάσσω to set free, release, deliver 2 (3.5) (1.195) (1.93)
γάρ for 76 (131.5) (110.606) (74.4)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 3 (5.2) (2.021) (2.95)
λείπω to leave, quit 4 (6.9) (1.614) (4.04)
τελέω to complete, fulfil, accomplish 2 (3.5) (1.111) (2.02)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 11 (19.0) (16.105) (11.17)
ὅταν when, whenever 4 (6.9) (9.255) (4.07)
ἀεί always, for ever 8 (13.8) (7.241) (8.18)
οὐ not 78 (134.9) (104.879) (82.22)
O! oh! 14 (24.2) (6.146) (14.88)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 53 (91.7) (56.75) (56.58)
ἔρως love 2 (3.5) (0.962) (2.14)
τρέω to flee from fear, flee away 2 (3.5) (1.989) (2.15)
μήτηρ a mother 4 (6.9) (2.499) (4.41)
κοινός common, shared in common 4 (6.9) (6.539) (4.41)
ἄνεμος wind 2 (3.5) (0.926) (2.26)
μιμνήσκω to remind 2 (3.5) (1.852) (2.27)
πρόσθεν before 2 (3.5) (1.463) (2.28)
δύο two 2 (3.5) (1.685) (2.28)
στρατός an encamped army 3 (5.2) (1.047) (3.43)
φαίνω to bring to light, make to appear 7 (12.1) (8.435) (8.04)
ἔπος a word 5 (8.7) (1.082) (5.8)
ἄν modal particle 33 (57.1) (32.618) (38.42)
τρίτος the third 2 (3.5) (4.486) (2.33)
εἶδον to see 6 (10.4) (4.063) (7.0)
ἐλπίς hope, expectation 3 (5.2) (1.675) (3.51)
πίπτω to fall, fall down 3 (5.2) (1.713) (3.51)
ποταμός a river, stream 6 (10.4) (2.456) (7.1)
παῖς a child 10 (17.3) (5.845) (12.09)
either..or; than 19 (32.9) (34.073) (23.24)
τέλος the fulfilment 3 (5.2) (4.234) (3.89)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 6 (10.4) (5.491) (7.79)
ἀκούω to hear 7 (12.1) (6.886) (9.12)
ἕως (w. aor or as prep.) until; (w. pres) as long as 2 (3.5) (3.02) (2.61)
δόμος a house; a course of stone 2 (3.5) (0.366) (2.61)
μήτε neither / nor 4 (6.9) (5.253) (5.28)
πᾶς all, the whole 39 (67.5) (59.665) (51.63)
βραχύς short 2 (3.5) (2.311) (2.66)
χρόνος time 7 (12.1) (11.109) (9.36)
οὗ where 3 (5.2) (6.728) (4.01)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 4 (6.9) (6.8) (5.5)
νόμος usage, custom, law, ordinance 3 (5.2) (5.63) (4.23)
ὑμός your 4 (6.9) (6.015) (5.65)
τέκνον a child 2 (3.5) (1.407) (2.84)
αἰτία a charge, accusation 2 (3.5) (5.906) (2.88)
σῴζω to save, keep 2 (3.5) (2.74) (2.88)
ἔργον work 6 (10.4) (5.905) (8.65)
ὁδός a way, path, track, journey 3 (5.2) (2.814) (4.36)
ἀξιόω to think worthy of; to expect 2 (3.5) (2.976) (2.93)
οἶδα to know 8 (13.8) (9.863) (11.77)
ταύτῃ in this way. 2 (3.5) (2.435) (2.94)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 3 (5.2) (5.553) (4.46)
τοι let me tell you, surely, verily 6 (10.4) (2.299) (9.04)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 5 (8.7) (4.909) (7.73)
δή [interactional particle: S&H on same page] 21 (36.3) (17.728) (33.0)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 11 (19.0) (12.401) (17.56)
πάλιν back, backwards 4 (6.9) (10.367) (6.41)
οὔτε neither / nor 10 (17.3) (13.727) (16.2)
ἔρχομαι to come 10 (17.3) (6.984) (16.46)
πούς a foot 3 (5.2) (2.799) (4.94)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 2 (3.5) (5.09) (3.3)
νόος mind, perception 2 (3.5) (5.507) (3.33)
σῶμα the body 2 (3.5) (16.622) (3.34)
γε at least, at any rate 19 (32.9) (24.174) (31.72)
ὅς2 [possessive pronoun] 23 (39.8) (47.672) (39.01)
ὄρος a mountain, hill 2 (3.5) (2.059) (3.39)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 (3.5) (4.633) (3.4)
πωλέω to exchange; to sell 1 (1.7) (0.27) (0.39) too few
ἀρήγω to help, aid, succour 1 (1.7) (0.063) (0.24) too few
μεθαρμόζω to dispose differently, to correct 1 (1.7) (0.005) (0.0) too few
ἰάλλω to send forth 1 (1.7) (0.021) (0.21) too few
σχέτλιος unwearying 1 (1.7) (0.063) (0.42) too few
σύνευνος a consort 1 (1.7) (0.013) (0.02) too few
Ἴναχος Inachus 1 (1.7) (0.042) (0.01) too few
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 1 (1.7) (0.428) (0.66) too few
ἀποσφάλλω to lead astray, drive away 1 (1.7) (0.011) (0.06) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (1.7) (0.404) (0.66) too few
καρπόω to bear fruit 1 (1.7) (0.265) (0.27) too few
μήπω not yet 1 (1.7) (0.46) (0.13) too few
νυκτιφρούρητος watching by night 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἐκμοχθέω to work out with toil 1 (1.7) (0.005) (0.02) too few
σαλεύω to cause to rock, make to oscillate, shake to and fro 1 (1.7) (0.119) (0.01) too few
ἵππος a horse, mare 1 (1.7) (3.33) (7.22) too few
μόχθημα toils, hardships 1 (1.7) (0.001) (0.01) too few
μείων less 1 (1.7) (0.213) (0.29) too few
ἀδελφή a sister 1 (1.7) (0.542) (0.56) too few
αἴτιος to blame, blameworthy, culpable 1 (1.7) (5.786) (1.93) too few
ἐννύχιος in the night, by night, nightly 1 (1.7) (0.021) (0.14) too few
σωφρονέω to be sound of mind 1 (1.7) (0.286) (0.41) too few
ἀποδύρομαι to lament bitterly 1 (1.7) (0.028) (0.01) too few
μαντεῖον an oracle 1 (1.7) (0.094) (0.41) too few
κορέννυμι to sate, satiate, satisfy 1 (1.7) (0.065) (0.24) too few
ἐχθαίρω to hate, detest 1 (1.7) (0.027) (0.16) too few
τρικυμία the third wave, a huge wave 1 (1.7) (0.016) (0.01) too few
ἐπιτέλλω to lay upon, enjoin, prescribe, ordain, command 1 (1.7) (0.084) (0.55) too few
ὑπερέχω to hold sth over or above sth; to excel, outdo 1 (1.7) (0.743) (0.38) too few
ἐκκαλύπτω to uncover 1 (1.7) (0.019) (0.06) too few
κτείνω to kill, slay 1 (1.7) (0.844) (2.43) too few
συνταράσσω to throw all together into confusion, to confound, disturb, trouble 1 (1.7) (0.071) (0.14) too few
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 1 (1.7) (3.657) (4.98) too few
ἐγκονέω to be quick and active, make haste, hasten 1 (1.7) (0.007) (0.07) too few
πιστός liquid (medicines) 1 (1.7) (0.356) (0.49) too few
ὄψις look, appearance, aspect 1 (1.7) (2.378) (1.7) too few
ἐξωριάζω to leave out of thought 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ὕπαρ a waking vision 1 (1.7) (0.085) (0.1) too few
στυφελός hard, rough 1 (1.7) (0.007) (0.07) too few
εὔελπις of good hope, hopeful, cheerful, sanguine 1 (1.7) (0.041) (0.1) too few
μυδροκτυπέω to forge red-hot iron 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
μῆκος length 1 (1.7) (1.601) (0.86) too few
λυμαντήριος injurious, destructive 1 (1.7) (0.003) (0.0) too few
ἰάσιμος to be cured, curable 1 (1.7) (0.012) (0.0) too few
ἀνήμερος not tame, wild, savage 1 (1.7) (0.04) (0.01) too few
ἰσχύς strength 1 (1.7) (0.923) (0.62) too few
σύμμαχος fighting along with, allied with 1 (1.7) (1.077) (6.77) too few
ὀλιγοδρανία weakness, feebleness 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
πλήσσω to strike, smite 1 (1.7) (0.691) (0.89) too few
προλέγω pick before; foretell; proclaim 1 (1.7) (0.202) (0.13) too few
ἄγγελος a messenger, envoy 1 (1.7) (2.06) (1.51) too few
μένος might, force, strength, prowess, courage 1 (1.7) (0.79) (1.64) too few
ἐπῳδή an enchantment, spell, charm 1 (1.7) (0.09) (0.11) too few
ἐκτελευτάω to bring quite to an end, accomplish 1 (1.7) (0.007) (0.02) too few
πλοῦτος wealth, riches 1 (1.7) (1.072) (0.8) too few
ἄρηξις help, succour 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
τείνω to stretch 1 (1.7) (0.596) (0.72) too few
λειότης smoothness 1 (1.7) (0.051) (0.0) too few
ἔνεροι those below, those beneath the earth 1 (1.7) (0.007) (0.06) too few
χειρόω master, subdue 1 (1.7) (0.323) (0.49) too few
βρύχιος from the depths of the sea 1 (1.7) (0.003) (0.02) too few
χωρέω give way, draw back, retire, withdraw 1 (1.7) (1.544) (1.98) too few
ἀνιστορέω to make inquiry into, ask about 1 (1.7) (0.008) (0.02) too few
κεράννυμι to mix, mingle 1 (1.7) (0.321) (0.24) too few
φρενόπληκτος stricken in mind, frenzy-stricken 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
δρῦς a tree 1 (1.7) (0.162) (0.32) too few
ἐραστεύω to long for 1 (1.7) (0.0) (0.0) too few
παρειά the cheek 1 (1.7) (0.092) (0.26) too few
ἔαρ spring 1 (1.7) (0.493) (0.42) too few
ἀνηκουστέω to be unwilling to hear, to disobey 1 (1.7) (0.004) (0.04) too few
δάκος an animal of which the bite is dangerous, a noxious beast 1 (1.7) (0.007) (0.01) too few
θηράσιμος to be hunted down 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
γονή produce, offspring 1 (1.7) (0.359) (0.16) too few
ἀνάριθμος without number, countless, numberless 1 (1.7) (0.02) (0.04) too few
ῥαιστήρ a hammer 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
ἐπιγλωσσάομαι to throw forth ill language, utter abuse 1 (1.7) (0.002) (0.0) too few
παιδιά childish play, pastime, amusement 1 (1.7) (0.179) (0.13) too few
φῦλον a race, tribe, class 1 (1.7) (0.146) (0.43) too few
φλογωπός fiery-looking, flaming 3 (5.2) (0.003) (0.0) too few
ἀπάλλαξις a going away, departure 1 (1.7) (0.013) (0.01) too few
ἀνεψιός a first-cousin, cousin 1 (1.7) (0.107) (0.11) too few
μεγαίρω to look on 1 (1.7) (0.01) (0.1) too few
ἐπάργεμος having a film over the eye 1 (1.7) (0.003) (0.0) too few
τηλέπλανος far-wandering, devious 1 (1.7) (0.0) (0.0) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (1.7) (2.477) (2.96) too few
ταγός a commander, chief 1 (1.7) (0.012) (0.06) too few
στοιχίζω to set a row of poles with nets 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (1.7) (0.43) (0.69) too few
ἄγη wonder, awe, amazement 1 (1.7) (0.111) (0.24) too few
Τυφωεύς Typhoeus 1 (1.7) (0.037) (0.07) too few
παρθενών the maidens' apartments, young women's chambers 1 (1.7) (0.006) (0.01) too few
προεξεπίσταμαι to know well before 2 (3.5) (0.002) (0.0) too few
οἰκήτωρ an inhabitant; a colonist 1 (1.7) (0.141) (0.24) too few
μέμψις blame, censure, reproof 1 (1.7) (0.107) (0.03) too few
ἄναλκις without strength, impotent, feeble 1 (1.7) (0.023) (0.18) too few
πῶλος a foal, young horse 1 (1.7) (0.147) (0.13) too few
θέορτος sprung from the gods, celestial 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
νεοχμός new 1 (1.7) (0.006) (0.04) too few
σύμβολος an augury, omen 1 (1.7) (0.287) (0.07) too few
πέμπω to send, despatch 1 (1.7) (2.691) (6.86) too few
φρούρησις watching 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
δύσλοφος hard for the neck, hard to bear 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἀντίπαλος wrestling against 1 (1.7) (0.17) (0.35) too few
παρήορος hanging 1 (1.7) (0.005) (0.03) too few
καταιβάτης as descending in thunder and lightning 1 (1.7) (0.007) (0.01) too few
εὐσύμβολος easy to divine 1 (1.7) (0.005) (0.01) too few
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 (1.7) (3.747) (1.45) too few
πεντηκοντάπαις consisting of fifty children 1 (1.7) (0.002) (0.0) too few
ἄρρηκτος unbroken, not to be broken 1 (1.7) (0.035) (0.12) too few
ἄξιος worthy 1 (1.7) (3.181) (3.3) too few
ἀλύσκω to flee from, shun, avoid, forsake 1 (1.7) (0.027) (0.32) too few
αὐδάζομαι to cry out, speak 1 (1.7) (0.007) (0.05) too few
ἀποκλείω to shut off from 1 (1.7) (0.193) (0.33) too few
δισσός two-fold, double 1 (1.7) (1.099) (0.3) too few
μέλος a limb; a phrase of song; a song 1 (1.7) (0.803) (0.91) too few
θεοπρόπος foretelling things by a spirit of prophecy, prophetic 1 (1.7) (0.024) (0.16) too few
ζηλόω to rival, vie with, emulate 1 (1.7) (0.278) (0.26) too few
ἐμπλέκω to plait 1 (1.7) (0.032) (0.08) too few
στερρός stiff, firm, solid, strong 1 (1.7) (0.051) (0.01) too few
κευθμών a hiding place, hole, corner 1 (1.7) (0.015) (0.08) too few
κύκλος a ring, circle, round 1 (1.7) (3.609) (1.17) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (1.7) (2.871) (3.58) too few
πόθος a longing, yearning, fond desire 1 (1.7) (0.254) (0.35) too few
εὖγμα a boast, vaunt 1 (1.7) (0.003) (0.01) too few
σύνθεσις a putting together, composition, combination 1 (1.7) (0.768) (0.09) too few
ἐπαφάω to touch on the surface, stroke 1 (1.7) (0.007) (0.01) too few
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 1 (1.7) (1.486) (1.76) too few
συγκαθίστημι to bring into place together 1 (1.7) (0.012) (0.15) too few
ἐλεύθερος free 1 (1.7) (0.802) (1.2) too few
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 1 (1.7) (1.945) (1.28) too few
ἀντισπάω to draw the contrary way, hold back 1 (1.7) (0.043) (0.03) too few
ἐγκρατής in possession of power 1 (1.7) (0.32) (0.58) too few
ἔκλυσις release 1 (1.7) (0.031) (0.01) too few
κραταιός strong, mighty, resistless 1 (1.7) (0.062) (0.13) too few
προσβλέπω to look at 1 (1.7) (0.035) (0.07) too few
τινάσσω to shake 1 (1.7) (0.032) (0.29) too few
ἔραμαι to love, to be in love with 1 (1.7) (0.123) (0.36) too few
πλινθυφής brick-built 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
Θεσπρωτός Thesprotian; name of a tribe around Dodona 1 (1.7) (0.019) (0.11) too few
ἐρημία a solitude, desert, wilderness 1 (1.7) (0.229) (0.26) too few
εἰσαναγκάζω to force into 1 (1.7) (0.002) (0.0) too few
ἐπαναμένω to wait longer 1 (1.7) (0.005) (0.04) too few
ἀμέγαρτος unenviable 1 (1.7) (0.007) (0.06) too few
θεμερῶπις of grave and serious aspect 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
λείβω to pour, pour forth 1 (1.7) (0.033) (0.21) too few
γεγωνίσκω to cry aloud 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
δυσάλωτος hard to catch 1 (1.7) (0.02) (0.01) too few
ἱκνέομαι to come 1 (1.7) (0.347) (3.42) too few
ἐπαρκέω to ward off; to be sufficient, to prevail; to supply 1 (1.7) (0.061) (0.1) too few
πολύδονος much-driven 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ποιέω to make, to do 1 (1.7) (29.319) (37.03) too few
ὑπεύθυνος liable to give account for 1 (1.7) (0.074) (0.02) too few
μάλιστα most 1 (1.7) (6.673) (9.11) too few
χολή gall, bile 1 (1.7) (0.855) (0.04) too few
μῆχος a means, expedient, remedy 1 (1.7) (0.008) (0.06) too few
οὔπως no-how, in no wise, not at all 1 (1.7) (0.01) (0.01) too few
πάροιθε before, in the presence of 1 (1.7) (0.049) (0.53) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (1.7) (0.541) (0.55) too few
ἐπικλείω to shut to, close 1 (1.7) (0.008) (0.05) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (1.7) (2.811) (3.25) too few
παρθενία virginhood 1 (1.7) (0.13) (0.13) too few
Ἀραβία Arabia 1 (1.7) (0.116) (0.15) too few
μυθέομαι to say, speak 1 (1.7) (0.057) (0.61) too few
διαμπάξ right through, through and through 1 (1.7) (0.01) (0.01) too few
ἄϋπνος sleepless, wakeful 1 (1.7) (0.029) (0.07) too few
ἀμοχθεί without effort 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
ἅρμα a chariot 1 (1.7) (0.52) (1.14) too few
εἴκω give way 1 (1.7) (0.274) (0.97) too few
ὄχημα anything that bears 1 (1.7) (0.154) (0.04) too few
μηδαμῇ not at all 1 (1.7) (0.095) (0.09) too few
ἑκηβόλος far-darting, far-shooting 1 (1.7) (0.016) (0.13) too few
ὁμοπάτριος by the same father 1 (1.7) (0.015) (0.01) too few
μῆνις wrath, anger 1 (1.7) (0.137) (0.35) too few
ἡνία reins 1 (1.7) (0.107) (0.32) too few
διαμείβω to exchange 1 (1.7) (0.007) (0.01) too few
γηρύω to sing 1 (1.7) (0.014) (0.09) too few
ἡλιοστιβής sun-trodden 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
δειμαίνω to be afraid, in a fright 1 (1.7) (0.032) (0.15) too few
κυρόω to make valid, confirm, ratify, determine 1 (1.7) (0.152) (0.38) too few
ὑπερήφανος overweening, arrogant, haughty 1 (1.7) (0.11) (0.14) too few
ἐλεεινός finding pity, pitied 1 (1.7) (0.104) (0.3) too few
ἄναξ a lord, master 1 (1.7) (0.563) (2.99) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (1.7) (0.537) (1.08) too few
μῆτις wisdom, counsel, cunning, craft 1 (1.7) (0.158) (0.61) too few
ἠπύω to call to, call on, call 1 (1.7) (0.011) (0.1) too few
οὐδέπω and not yet, not as yet 1 (1.7) (0.387) (0.17) too few
Ἀμαζών the Amazons 1 (1.7) (0.071) (0.2) too few
μελαμβαθής darkly deep 1 (1.7) (0.001) (0.01) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (1.7) (0.903) (1.53) too few
ὀδυρμός a complaining, lamentation 1 (1.7) (0.034) (0.04) too few
παρίστημι to make to stand 1 (1.7) (1.412) (1.77) too few
ἐκλάμπω to shine 1 (1.7) (0.073) (0.08) too few
πλησίος near, close to 1 (1.7) (1.174) (0.76) too few
ὀσφύς the loin 1 (1.7) (0.267) (0.01) too few
παλαιστής a wrestler 1 (1.7) (0.059) (0.04) too few
μύωψ contracting the eyes, near sighted; (subst) gadfly 1 (1.7) (0.014) (0.03) too few
ἀήσυρος light as air, small, little 1 (1.7) (0.001) (0.01) too few
πλήρης filled 1 (1.7) (0.868) (0.7) too few
ὀχλέω to move, disturb 1 (1.7) (0.059) (0.03) too few
ἄφοβος without fear 1 (1.7) (0.082) (0.04) too few
σμερδνός terrible to look on, fearful, aweful, direful 1 (1.7) (0.003) (0.02) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (1.7) (1.14) (0.72) too few
συνέχω to hold or keep together, secure; mid. to be afflicted 1 (1.7) (0.484) (0.56) too few
αὐδάω to utter sounds, speak 1 (1.7) (0.094) (1.11) too few
ἐπώχατο were kept shut 1 (1.7) (0.486) (0.69) too few
μηχανή an instrument, machine 1 (1.7) (0.37) (0.68) too few
κελαινόβρωτος black and bloody with gnawing 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
δυσεύρετος hard to find out 1 (1.7) (0.02) (0.01) too few
βούκερως horned like an ox 1 (1.7) (0.003) (0.01) too few
ἑκατογκάρανος hundred-headed 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἀρή bane, ruin 1 (1.7) (0.32) (0.3) too few
δᾶ exclam. 1 (1.7) (0.139) (0.02) too few
δαμνάω to overpower, tame, conquer, subdue 1 (1.7) (0.014) (0.1) too few
ὑψίκρημνος with high crags 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἐποδύρομαι to lament over 1 (1.7) (0.003) (0.0) too few
ἐναντιόομαι to set oneself against, oppose, withstand 1 (1.7) (0.288) (0.35) too few
Αἶσα the goddess of destiny 1 (1.7) (0.058) (0.55) too few
ἀλιταίνω to sin 1 (1.7) (0.016) (0.13) too few
ὥσπερ just as if, even as 1 (1.7) (13.207) (6.63) too few
λαιός blue thrush, Petrocichla cyanus 1 (1.7) (0.097) (0.25) too few
ἀντιβαίνω to go against, withstand, resist 1 (1.7) (0.037) (0.07) too few
διαμφίδιος utterly different 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἐπίκοτος wrathful, vengeful 2 (3.5) (0.002) (0.0) too few
προσβάλλω to strike 1 (1.7) (0.519) (1.04) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (1.7) (0.942) (3.27) too few
θράσσω to trouble, disquiet 1 (1.7) (0.008) (0.01) too few
κόνις ashes 1 (1.7) (0.101) (0.16) too few
σπαράσσω to tear, rend in pieces, mangle 1 (1.7) (0.025) (0.01) too few
ἄθετος set aside 1 (1.7) (0.019) (0.01) too few
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 1 (1.7) (1.047) (0.01) too few
ἀμείβω change, alternate, respond 1 (1.7) (0.417) (2.22) too few
ψευδής lying, false 1 (1.7) (1.919) (0.44) too few
αἰθαλόεις smoky, sooty 1 (1.7) (0.01) (0.09) too few
Πυθώ Pytho, the region of Delphi 1 (1.7) (0.098) (0.32) too few
κεράστης horned 1 (1.7) (0.005) (0.0) too few
μιαιφόνος blood-stained, bloody 1 (1.7) (0.05) (0.05) too few
δίθηκτος two-edged 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
πύρπνοος fire-breathing 2 (3.5) (0.005) (0.0) too few
ἀπενθής free from grief 1 (1.7) (0.003) (0.01) too few
πόλις a city 1 (1.7) (11.245) (29.3) too few
βιάζω to constrain 1 (1.7) (0.763) (1.2) too few
προσθροέω to address, call by a name 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
προσβαίνω to step upon 1 (1.7) (0.027) (0.27) too few
φράτρα a brotherhood 1 (1.7) (0.105) (0.52) too few
τοτέ at times, now and then 1 (1.7) (6.167) (10.26) too few
ἐπάξιος worthy, deserving of 1 (1.7) (0.062) (0.07) too few
αἰπυμήτης with high thoughts 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἴσως equally, in like manner 1 (1.7) (2.15) (1.68) too few
φύρω to mix 1 (1.7) (0.048) (0.09) too few
ἄκρον the highest or furthest point: mountain top, cape 1 (1.7) (0.978) (0.69) too few
τεύχω to make ready, make, build, work 1 (1.7) (0.436) (2.51) too few
ἡμέρα day 1 (1.7) (8.416) (8.56) too few
ἀνατλῆναι to bear up against, endure 1 (1.7) (0.026) (0.04) too few
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 1 (1.7) (1.228) (1.54) too few
ἅδην to satiety 1 (1.7) (0.034) (0.1) too few
τόλμα courage, to undertake 1 (1.7) (0.287) (1.02) too few
Τηθύς Tethys 1 (1.7) (0.025) (0.06) too few
παλάμη the palm of the hand, the hand 1 (1.7) (0.053) (0.32) too few
πόλεμος battle, fight, war 1 (1.7) (3.953) (12.13) too few
οἰστρήλατος driven by a gadfly 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
Μολοσσός Molossian 1 (1.7) (0.027) (0.06) too few
σαφηνής the plain truth 1 (1.7) (0.006) (0.04) too few
κατάπτερος winged 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἐφίημι to send to; (mid) to long for 1 (1.7) (0.78) (1.22) too few
ῥαδινός slender, taper 1 (1.7) (0.007) (0.03) too few
στενάχω to sigh, groan, wail 1 (1.7) (0.026) (0.34) too few
σκεθρός exact, careful 2 (3.5) (0.003) (0.0) too few
ἐπέοικα to be like, suit 1 (1.7) (0.028) (0.13) too few
ἐξαϊστόω bring to naught, destroy 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἄτολμος daring nothing, wanting courage, spiritless, cowardly 1 (1.7) (0.026) (0.09) too few
παρέξειμι pass by, pass alongside of, avoid, trespass 1 (1.7) (0.018) (0.1) too few
ἀνθεμώδης flowery, blooming 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
ἀρδεύω to water 1 (1.7) (0.004) (0.01) too few
ἐξαιστόω to utterly destroy 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἐμμανής in madness, frantic, raving 1 (1.7) (0.022) (0.02) too few
ἀπαντλέω to draw off water from a ship's hold 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
ἄπυρος without fire 1 (1.7) (0.133) (0.05) too few
Ἔπαφος Epaphus 1 (1.7) (0.014) (0.04) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (1.7) (0.277) (0.37) too few
εὐφρόνη the kindly time (i.e. night) 1 (1.7) (0.023) (0.1) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (1.7) (10.645) (5.05) too few
θην surely now 1 (1.7) (0.022) (0.14) too few
αἰών life, lifetime, time; spinal marrow 1 (1.7) (1.619) (0.49) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (1.7) (9.107) (4.91) too few
παράκτιος on the sea-side, by the shore 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
εἰσάπαξ at once, once for all 1 (1.7) (0.026) (0.05) too few
ἀπέχω to keep off 1 (1.7) (1.184) (1.8) too few
αἰολόστομος shifting in speech 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
φοῖβος bright, radiant 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
ἄργυρος silver 1 (1.7) (0.301) (0.38) too few
καινός new, fresh 1 (1.7) (0.929) (0.58) too few
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 1 (1.7) (2.935) (0.67) too few
μηδαμῶς not at all 1 (1.7) (0.346) (0.2) too few
μητρυιά a step-mother 1 (1.7) (0.045) (0.07) too few
ὑβριστής a violent, overbearing person, a wanton, insolent man 1 (1.7) (0.084) (0.16) too few
διάστροφος twisted, distorted 1 (1.7) (0.023) (0.04) too few
χαλκός copper 1 (1.7) (0.86) (1.99) too few
αἵρεσις a taking especially 1 (1.7) (1.136) (0.78) too few
εὐάγκαλος easy to bear in the arms 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἄχος pain, distress 1 (1.7) (0.085) (0.75) too few
συμμαχέω to be an ally, to be in alliance 1 (1.7) (0.28) (0.9) too few
δίοδος a way through, thoroughfare, passage 1 (1.7) (0.128) (0.3) too few
πρωΐ early in the day, at morn 1 (1.7) (0.343) (0.2) too few
ἧπαρ the liver 1 (1.7) (0.902) (0.13) too few
βάθος depth 1 (1.7) (0.995) (0.45) too few
προτείνω to stretch out before, hold before 1 (1.7) (0.253) (0.59) too few
τεός = σός, 'your' 1 (1.7) (0.751) (1.38) too few
ἀκρατής powerless, impotent 1 (1.7) (0.371) (0.06) too few
πέμπτος the fifth, oneself with four others 1 (1.7) (0.956) (0.54) too few
προδίδωμι to give beforehand, pay in advance; to betray, surrender 1 (1.7) (0.325) (0.8) too few
ἐπιρρίπτω to cast at 1 (1.7) (0.032) (0.03) too few
κοῦφος light, nimble 1 (1.7) (0.942) (0.38) too few
λαβρόσυτος rushing furiously 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
Ἡσιόνη Hesione 1 (1.7) (0.007) (0.0) too few
πτοέω to terrify, scare 1 (1.7) (0.084) (0.13) too few
Κάνωβος Canopus 1 (1.7) (0.011) (0.02) too few
προτρέπω to urge forwards 1 (1.7) (0.349) (0.13) too few
κλύδων a wave, billow 1 (1.7) (0.115) (0.09) too few
μυριωπός with countless eyes 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
τριβή a rubbing; wear; delay 1 (1.7) (0.062) (0.2) too few
πέλω to be, become; Hom. be in motion 1 (1.7) (0.253) (1.6) too few
ἐπιγηθέω to rejoice 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἄβατος untrodden, impassable, inaccessible 1 (1.7) (0.092) (0.17) too few
ὁδηγέω to lead 1 (1.7) (0.047) (0.02) too few
χάλυψ hardened iron, steel 1 (1.7) (0.002) (0.0) too few
ἀλγίων more painful 1 (1.7) (0.016) (0.11) too few
κεῖμαι to lie; to have been set/put (as perf. pass. of τίθημι) 1 (1.7) (3.717) (4.75) too few
κομίζω to take care of, provide for 1 (1.7) (1.249) (2.89) too few
ἐπιστολή a message, command, commission 1 (1.7) (1.043) (0.6) too few
ἰσχύω to be strong 1 (1.7) (0.63) (0.31) too few
συνεδρία a sitting together, a circle of friends 1 (1.7) (0.003) (0.0) too few
κλέπτης a thief 1 (1.7) (0.161) (0.13) too few
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 1 (1.7) (1.415) (1.83) too few
πάχνη hoar-frost, rime 1 (1.7) (0.055) (0.02) too few
χρυσός gold 1 (1.7) (0.812) (1.49) too few
χάλκευμα anything made of brass 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἀνωφελής unprofitable, useless 1 (1.7) (0.088) (0.13) too few
ἄκρατος unmixed, sheer 1 (1.7) (0.447) (0.18) too few
κλοπαῖος stolen; furtive, fraudulent 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
τλητός suffering, enduring, patient, steadfast 1 (1.7) (0.004) (0.02) too few
ὑπουργέω to render service 1 (1.7) (0.055) (0.15) too few
γαμψῶνυξ with crooked talons 1 (1.7) (0.021) (0.04) too few
προθυμία readiness, willingness, eagerness, zeal 1 (1.7) (0.38) (0.82) too few
ῥαίω to break, shiver, shatter, wreck 1 (1.7) (0.186) (0.23) too few
ἐφοράω to oversee, observe, survey 1 (1.7) (0.325) (0.56) too few
ἀστεργάνωρ without love of man, shunning wedlock 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἀποστροφή a turning back 1 (1.7) (0.059) (0.05) too few
μήδομαι to be minded, to intend, resolve 1 (1.7) (0.045) (0.39) too few
which way, where, whither, in 1 (1.7) (4.108) (2.83) too few
ἀθλεύω to contend for a prize, combat, wrestle 1 (1.7) (0.009) (0.08) too few
ἑλίγδην whirling, rolling 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
κερτομέω to taunt 1 (1.7) (0.01) (0.09) too few
κόμπος a noise, din, clash 1 (1.7) (0.039) (0.1) too few
σέβω to worship, honour 1 (1.7) (0.152) (0.14) too few
ἀπαράμυθος inexorable 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
θαρσέω to be of good courage, take courage 1 (1.7) (0.946) (1.63) too few
φανός light, bright 1 (1.7) (0.073) (0.13) too few
σιδηρόφρων of iron heart 1 (1.7) (0.002) (0.0) too few
ὁμίχλη a mist, fog 1 (1.7) (0.039) (0.07) too few
σέβας reverential awe, a feeling of awe 1 (1.7) (0.075) (0.13) too few
τάξις an arranging 1 (1.7) (2.44) (1.91) too few
σής a moth 1 (1.7) (0.646) (0.56) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (1.7) (0.508) (0.56) too few
ἕρπω to creep, crawl 1 (1.7) (0.086) (0.22) too few
μάργος raging mad 1 (1.7) (0.014) (0.07) too few
κραιπνοφόρος swift-bearing 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ὀλοός destroying, destructive, fatal, deadly, murderous 1 (1.7) (0.083) (0.67) too few
θιγγάνω to touch, handle 1 (1.7) (0.117) (0.18) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (1.7) (0.99) (1.38) too few
ῥόθιος rushing, roaring, dashing 1 (1.7) (0.029) (0.04) too few
ἐκπέρθω to destroy utterly 1 (1.7) (0.012) (0.12) too few
μικρός small, little 1 (1.7) (5.888) (3.02) too few
πυρωπός fiery-eyed, fiery 1 (1.7) (0.005) (0.0) too few
δέλτος good 1 (1.7) (0.035) (0.01) too few
ἀράομαι to pray to 1 (1.7) (0.193) (0.49) too few
ἄιστος not to be seen, unseen 1 (1.7) (0.009) (0.04) too few
παράλιος by the sea 1 (1.7) (0.107) (0.26) too few
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 1 (1.7) (0.191) (0.05) too few
πύλη one wing of a pair of double gates 1 (1.7) (0.911) (2.03) too few
δυσδαίμων of ill fortune, ill-fated 1 (1.7) (0.009) (0.04) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (1.7) (3.295) (3.91) too few
νουθετέω to put in mind, to admonish, warn, advise 1 (1.7) (0.124) (0.16) too few
ὁμιλία a being together, communion, intercourse, converse, company 1 (1.7) (0.351) (0.28) too few
δίνη a whirlpool, eddy 1 (1.7) (0.097) (0.18) too few
πλέος full. 1 (1.7) (1.122) (0.99) too few
οὕνεκα on which account, wherefore 1 (1.7) (0.125) (0.98) too few
μαλάσσω to make soft 1 (1.7) (0.079) (0.04) too few
Λοξίας Loxias 1 (1.7) (0.022) (0.14) too few
ἐλελεῦ a war-cry 2 (3.5) (0.002) (0.0) too few
ὅμιλος any assembled crowd, a throng of people 1 (1.7) (0.166) (1.17) too few
ἄχθος a weight, burden, load 1 (1.7) (0.092) (0.13) too few
ἐπίχαρτος wherein one feels joy, delightsome 1 (1.7) (0.005) (0.01) too few
ζεύγνυμι to yoke, put to 1 (1.7) (0.153) (0.64) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (1.7) (0.911) (1.33) too few
ἐπαναγκάζω to compel by force, constrain 1 (1.7) (0.017) (0.05) too few
λιτή a prayer, entreaty 1 (1.7) (0.086) (0.16) too few
Κισθήνη Cisthene 1 (1.7) (0.002) (0.01) too few
σχολή spare time, leisure, rest, ease; σχολῇ scarcely 1 (1.7) (0.393) (0.35) too few
πάντεχνος assistant of all arts 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
κινάθισμα motion, rustling 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
πυθμήν the hollow bottom 1 (1.7) (0.135) (0.08) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (1.7) (5.153) (2.94) too few
προμηθεύς forethought 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 1 (1.7) (0.768) (0.13) too few
κηρόπλαστος moulded of wax, waxen 1 (1.7) (0.0) (0.0) too few
δυσπραξία ill success, ill luck 1 (1.7) (0.008) (0.04) too few
πελώριος gigantic 1 (1.7) (0.049) (0.38) too few
πλάσσω to form, mould, shape 1 (1.7) (0.443) (0.3) too few
ἐκτήκω to melt out, destroy, by melting 1 (1.7) (0.012) (0.02) too few
ψευδηγορέω to speak falsely 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἐπίχειρον wages of manual labour 1 (1.7) (0.035) (0.05) too few
Ἄρειος devoted to Ares, warlike, martial; (πάγος:) the hill of Ares 1 (1.7) (0.456) (0.52) too few
ναρθηκοπλήρωτος filling the hollow of the νάρθηξ 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
λαμβάνω to take, seize, receive 1 (1.7) (15.895) (13.47) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (1.7) (0.345) (0.75) too few
ναυτίλος a seaman, sailor 1 (1.7) (0.021) (0.04) too few
νεᾶνις a young woman, girl, maiden 1 (1.7) (0.05) (0.07) too few
ματάω to be idle, to dally, loiter, linger 1 (1.7) (0.113) (0.04) too few
κληδών an omen, rumor 1 (1.7) (0.033) (0.09) too few
δόναξ shaken by the wind 1 (1.7) (0.015) (0.08) too few
βούστασις ox-stall 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
πανταχῆ everywhere 1 (1.7) (0.125) (0.23) too few
Αἰθίοψ burnt-face 1 (1.7) (0.259) (0.56) too few
ὑπερστένω groan for 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἀμήχανος without means 1 (1.7) (0.303) (0.42) too few
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 1 (1.7) (2.189) (1.62) too few
παρασκευάζω to get ready, prepare 1 (1.7) (1.336) (3.27) too few
ναύτης a sailor, seaman; a fellow sailor 1 (1.7) (0.158) (0.52) too few
ὑποβρέμω to roar 1 (1.7) (0.0) (0.0) too few
αὔρα air in motion, a breeze 1 (1.7) (0.081) (0.19) too few
στεροπή a flash of lightning 1 (1.7) (0.018) (0.17) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (1.7) (1.321) (2.94) too few
ἀλύσσω to be uneasy, be in distress 1 (1.7) (0.026) (0.3) too few
ἡδύς sweet 1 (1.7) (2.071) (1.82) too few
ἀετός an eagle 1 (1.7) (0.297) (0.41) too few
τινάκτειρα a shaker 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
θροέω to cry aloud 1 (1.7) (0.018) (0.08) too few
Βόσπορος Bosporus 1 (1.7) (0.071) (0.17) too few
πέρα2 the land across 1 (1.7) (0.021) (0.02) too few
ξίφος a sword 1 (1.7) (0.597) (0.8) too few
προσκυνέω to make obeisance 1 (1.7) (0.658) (0.35) too few
ἧμαι to be seated, sit 1 (1.7) (0.161) (1.23) too few
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 1 (1.7) (1.398) (0.39) too few
ποῦ where 1 (1.7) (0.998) (1.25) too few
ἀπέχθεια hatred 1 (1.7) (0.063) (0.14) too few
ἁμαρτία a failure, fault, sin 1 (1.7) (1.995) (0.57) too few
τλησικάρδιος hard-hearted 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ἰσθμός neck, narrow passage 1 (1.7) (0.177) (0.96) too few
πρόσειλος towards the sun, sunny 1 (1.7) (0.001) (0.0) too few
ὑπερμήκης exceeding long 1 (1.7) (0.005) (0.03) too few
ἐμμένω to abide in 1 (1.7) (0.282) (0.33) too few
δώρημα that which is given, a gift, present 1 (1.7) (0.042) (0.07) too few
Θεμίσκυρα Themiscyra, town in Pontus 1 (1.7) (0.004) (0.01) too few
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 1 (1.7) (0.74) (0.85) too few
ὑπτίασμα that which is laid back 1 (1.7) (0.002) (0.0) too few
ἐκτός outside 1 (1.7) (1.394) (1.48) too few
Κιμμέριοι the Cimmerians 1 (1.7) (0.022) (0.15) too few
πηγός well put together, compact, strong 1 (1.7) (0.095) (0.06) too few
κρατερός strong, stout, mighty 1 (1.7) (0.202) (1.51) too few
ἀχθηδών a weight, burden 1 (1.7) (0.007) (0.01)