Galen, In Hippocratis Epidemiarum I

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg089.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

4,715 lemmas; 157,985 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
χυμός juice 363 (23.0) (1.871) (0.01)
πυρετός burning heat, fiery heat 507 (32.1) (1.833) (0.03)
ἐπιδημία a stay in a place 119 (7.5) (0.339) (0.01)
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 135 (8.5) (1.047) (0.01)
ὑγρότης wetness, moisture 63 (4.0) (0.804) (0.01)
βήξ a cough 62 (3.9) (0.245) (0.01)
κένωσις an emptying 60 (3.8) (0.343) (0.01)
σπλήν the milt, spleen; compression bandage 57 (3.6) (0.423) (0.01)
ἄρρωστος weak, sickly 146 (9.2) (0.322) (0.02)
φρικώδης that causes shuddering, horrible 45 (2.8) (0.093) (0.01)
ἔμετος vomiting 43 (2.7) (0.29) (0.01)
ποιότης quality 41 (2.6) (2.429) (0.01)
Σαβῖνος Sabinus 40 (2.5) (0.14) (0.01)
θανατώδης indicating death 39 (2.5) (0.097) (0.01)
πυρέσσω to be ill of a fever 37 (2.3) (0.267) (0.01)
ῥῖγος frost, cold 92 (5.8) (0.294) (0.02)
λεπτύνω to make small 30 (1.9) (0.159) (0.01)
παρακρούω to strike aside: to disappoint, mislead 60 (3.8) (0.108) (0.01)
εὔχροος well-coloured, of good complexion, fresh-looking, healthy 28 (1.8) (0.057) (0.01)
βοήθημα resource 55 (3.5) (0.361) (0.01)
ὀσφύς the loin 27 (1.7) (0.267) (0.01)
νεφρός kidney 53 (3.4) (0.388) (0.01)
σπασμός a convulsion, spasm 52 (3.3) (0.264) (0.01)
ὑδατώδης watery 25 (1.6) (0.172) (0.01)
κακοήθης ill-disposed, malicious 50 (3.2) (0.165) (0.01)
φλεγματώδης inflammatory 24 (1.5) (0.142) (0.01)
μελαγχολικός atrabilious, choleric 24 (1.5) (0.137) (0.01)
ἐπινέφελος clouded, overcast 24 (1.5) (0.02) (0.01)
φλέψ a vein 88 (5.6) (1.699) (0.03)
διόλου altogether 21 (1.3) (0.06) (0.01)
εὔφορος well 21 (1.3) (0.084) (0.01)
διορισμός division, distinction 21 (1.3) (0.273) (0.01)
οὖρον urine 266 (16.8) (0.521) (0.1)
οὖρον2 boundary 257 (16.3) (0.511) (0.1)
χολή gall, bile 95 (6.0) (0.855) (0.04)
μήτρα womb 52 (3.3) (0.691) (0.02)
προσηκόντως suitably, fitly, duly 17 (1.1) (0.119) (0.01)
πλευρῖτις pleurisy 17 (1.1) (0.111) (0.01)
ἀρρωστέω to be weak and sickly 50 (3.2) (0.136) (0.02)
διόρισις distinction 16 (1.0) (0.24) (0.01)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 207 (13.1) (1.676) (0.1)
φθινόπωρον late autumn, the fall of the year 76 (4.8) (0.167) (0.04)
εὔδηλος quite clear, manifest 60 (3.8) (0.317) (0.03)
οὐρέω to urinate 57 (3.6) (0.132) (0.03)
ἰσημερία equinox 42 (2.7) (0.103) (0.02)
διάγνωσις a distinguishing, discernment 28 (1.8) (0.343) (0.01)
λάρυγξ the larynx 14 (0.9) (0.131) (0.01)
κύστις the bladder 41 (2.6) (0.499) (0.02)
ἀντιγράφω to write against 27 (1.7) (0.116) (0.01)
θερμότης heat 27 (1.7) (1.143) (0.01)
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 26 (1.6) (0.374) (0.01)
συμπάθεια fellow-feeling, sympathy 13 (0.8) (0.151) (0.01)
σύντασις tension, rigidity 13 (0.8) (0.029) (0.01)
ῥῆσις a saying, speaking, speech 215 (13.6) (0.488) (0.13)
ὠχρός pale, wan, sallow 24 (1.5) (0.178) (0.01)
ξηρότης dryness 24 (1.5) (0.336) (0.01)
πελιδνός livid 12 (0.8) (0.076) (0.01)
διάφραγμα a partition-wall, barrier 12 (0.8) (0.12) (0.01)
νόσημα a sickness, disease, plague 368 (23.3) (1.694) (0.23)
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 71 (4.5) (0.848) (0.04)
ὑπέρυθρος somewhat red, reddish 23 (1.5) (0.041) (0.01)
ἄγρυπνος hunting after sleep 34 (2.2) (0.076) (0.02)
μόριος of burial 56 (3.5) (1.44) (0.04)
διάρροια diarrhoea 11 (0.7) (0.09) (0.01)
ἔδεσμα meat 22 (1.4) (0.3) (0.01)
αἱματώδης blood-red 11 (0.7) (0.096) (0.01)
ἐπίσχεσις a checking, hindrance, delay, reluctance, lingering 22 (1.4) (0.062) (0.01)
ἐκκρίνω to choose 21 (1.3) (0.256) (0.01)
Ἀρκτοῦρος the star Arcturus; the time of its rise, mid-September 42 (2.7) (0.044) (0.03)
διαχωρέω to go through, pass through 21 (1.3) (0.132) (0.01)
ἐξηγητής one who leads on, an adviser 101 (6.4) (0.231) (0.07)
ἑλλέβορος hellebore 10 (0.6) (0.167) (0.01)
ὑπνόω to put to sleep 30 (1.9) (0.068) (0.02)
θεραπευτικός inclined to serve 10 (0.6) (0.078) (0.01)
ὑγραίνω to wet, moisten 10 (0.6) (0.18) (0.01)
εὐκρασία a good temperature, mildness 10 (0.6) (0.083) (0.01)
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 50 (3.2) (0.811) (0.04)
Πυθίων Pythion 39 (2.5) (0.04) (0.03)
τεταρταῖος on the fourth day 58 (3.7) (0.2) (0.04)
λοιμώδης like plague, pestilential 19 (1.2) (0.046) (0.01)
ψυχρότης coldness, cold 19 (1.2) (0.3) (0.01)
Ἐρασίστρατος Erasistratus 9 (0.6) (0.237) (0.01)
συστολή a drawing together, contraction, limitation 9 (0.6) (0.223) (0.01)
διαίτημα rules of life, a mode or course of life 9 (0.6) (0.055) (0.01)
λεπτόν a very small coin, a mite; small intestine; a jar (LSJ λεπτός) 45 (2.8) (0.18) (0.04)
ἄπνοος without breath, lifeless 9 (0.6) (0.02) (0.01)
μεταγράφω to write differently, to alter 18 (1.1) (0.029) (0.01)
Ἱπποκράτης Hippocrates 393 (24.9) (1.33) (0.32)
χαρακτήρ a mark engraved 60 (3.8) (0.319) (0.05)
φλέγμα flame, fire, heat 25 (1.6) (0.447) (0.02)
ψυχρός cold, chill 325 (20.6) (2.892) (0.3)
σφοδρός vehement, violent, excessive 73 (4.6) (1.283) (0.07)
ὑστέρα the womb 8 (0.5) (0.258) (0.01)
λάχανον garden-herbs, potherbs, vegetables, greens 8 (0.5) (0.154) (0.01)
ταραχώδης troublous, turbulent 39 (2.5) (0.078) (0.04)
νότιος wet, moist, damp; southern 62 (3.9) (0.292) (0.06)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 199 (12.6) (2.195) (0.2)
ἑπτακαιδέκατος seventeenth 22 (1.4) (0.066) (0.02)
Ἀπίς Apian land: Peloponnese 29 (1.8) (0.191) (0.03)
εὐθυωρία straight course 7 (0.4) (0.068) (0.01)
ἀτμός steam, vapor 28 (1.8) (0.391) (0.03)
ὄρχις the testicles 14 (0.9) (0.242) (0.01)
ἔκδοσις a giving out 14 (0.9) (0.064) (0.01)
ὄρρος end of the os sacrum, rump 7 (0.4) (0.029) (0.01)
προσθήκη an addition, appendage, appendix 14 (0.9) (0.46) (0.01)
χυλός juice 7 (0.4) (0.709) (0.01)
ἑδραῖος sitting, sedentary 7 (0.4) (0.063) (0.01)
συζυγία a yoke of animals, a pair 7 (0.4) (0.709) (0.01)
ἀκατάστατος unstable, unsettled 7 (0.4) (0.017) (0.01)
δυσεντερία dysentery 14 (0.9) (0.116) (0.01)
ξηραίνω to parch up, dry up 34 (2.2) (0.688) (0.04)
κακοήθεια badness of disposition, malignity 20 (1.3) (0.054) (0.02)
νεῦρον a sinew, tendon; 46 (2.9) (1.281) (0.05)
ὀγδοηκοστός eightieth 13 (0.8) (0.033) (0.01)
ἑρμηνεία interpretation, explanation 13 (0.8) (0.331) (0.01)
τεσσαρεσκαιδέκατος fourteenth 26 (1.6) (0.134) (0.03)
αὐχμηρός dry, dusty, rough, squalid 13 (0.8) (0.058) (0.01)
αἰσθητός perceptible by the senses 19 (1.2) (2.492) (0.02)
φάρυγξ the throat, gullet 31 (2.0) (0.231) (0.04)
μόριον a piece, portion, section 129 (8.2) (3.681) (0.15)
ἱδρόω to sweat, perspire 73 (4.6) (0.163) (0.09)
ἀνώδυνος free from pain 12 (0.8) (0.148) (0.01)
ὑμήν a thin skin, membrane 6 (0.4) (0.424) (0.01)
σύνολος all together 6 (0.4) (0.145) (0.01)
ἀφωνία speechlessness 6 (0.4) (0.03) (0.01)
παροχετεύω to turn from its course, divert 6 (0.4) (0.007) (0.01)
κηκίς anything oozing forth, ooze 6 (0.4) (0.102) (0.01)
ἐκκενόω to empty out, leave desolate 12 (0.8) (0.087) (0.01)
ἦτρον the part below the navel, the abdomen 6 (0.4) (0.036) (0.01)
ἀφροδισιάζω have sexual intercourse 6 (0.4) (0.021) (0.01)
παραληρέω to talk like a dotard, talk nonsense 6 (0.4) (0.01) (0.01)
λεπτότης thinness: fineness, delicacy, leanness 12 (0.8) (0.116) (0.01)
ὀλέθριος destructive, deadly 60 (3.8) (0.272) (0.07)
φῦμα a growth 18 (1.1) (0.121) (0.02)
ἀγρυπνία sleeplessness, waking, watching 36 (2.3) (0.177) (0.04)
στόμαχος a mouth, opening 18 (1.1) (0.39) (0.02)
πλεονάζω to be more 52 (3.3) (0.323) (0.07)
ξηρός dry 115 (7.3) (2.124) (0.15)
ἔνδειξις a pointing out 17 (1.1) (0.273) (0.02)
σηπεδών rottenness, putrefaction 22 (1.4) (0.14) (0.03)
δριμύτης pungency, keenness 11 (0.7) (0.105) (0.01)
παχύνω to thicken, fatten 22 (1.4) (0.19) (0.03)
ὀφθαλμία ophthalmia 11 (0.7) (0.066) (0.01)
κάθαρσις a cleansing 38 (2.4) (0.392) (0.05)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 137 (8.7) (0.645) (0.19)
ῥίνη a file 56 (3.5) (0.313) (0.08)
ἔκτασις extension 5 (0.3) (0.118) (0.01)
μελάνω to grow black 5 (0.3) (0.052) (0.01)
ἰγνύα the part behind the thigh and knee, the ham 5 (0.3) (0.069) (0.01)
ἀκολουθία a following, train 5 (0.3) (0.445) (0.01)
πρόρρησις a foretelling, prediction, a previous instruction 5 (0.3) (0.16) (0.01)
ἀναταράσσω to disturb greatly, rouse to frenzy, confound 5 (0.3) (0.015) (0.01)
ἐπομβρία heavy rain, abundance of wet, wet weather 5 (0.3) (0.029) (0.01)
περιτείνω to stretch all round 20 (1.3) (0.042) (0.03)
ἰσχυρόω strengthen 5 (0.3) (0.071) (0.01)
ἰσχνόφωνος checked in one's voice, stuttering, stammering 5 (0.3) (0.011) (0.01)
τρῖψις rubbing, friction 5 (0.3) (0.141) (0.01)
ἑβδομαῖος on the seventh day 20 (1.3) (0.085) (0.03)
ὑπαλλάσσω to exchange 5 (0.3) (0.032) (0.01)
ἕψησις a boiling 10 (0.6) (0.117) (0.01)
ἑκταῖος on the sixth day 15 (0.9) (0.038) (0.02)
βουβών the groin 5 (0.3) (0.169) (0.01)
φθινοπωρινός autumnal 5 (0.3) (0.016) (0.01)
πυρώδης cereal 5 (0.3) (0.084) (0.01)
ἔμφυτος implanted, innate, natural 55 (3.5) (0.326) (0.08)
θερμαίνω to warm, heat 54 (3.4) (1.019) (0.08)
δυσώδης ill-smelling 14 (0.9) (0.107) (0.02)
βήσσω to cough 14 (0.9) (0.049) (0.02)
φθίσις a perishing, decay 14 (0.9) (0.141) (0.02)
ἀνάλογος proportionate 23 (1.5) (1.072) (0.04)
ἀνάμνησις a calling to mind, recollection 32 (2.0) (0.197) (0.05)
κἄν and if, even if, although 109 (6.9) (1.617) (0.18)
βόρειος from the quarter of the North wind, northern 59 (3.7) (0.292) (0.1)
ἔμβρυον a young one, new-born lamb; embryo 18 (1.1) (0.294) (0.03)
στύφω to draw together 9 (0.6) (0.245) (0.01)
ξηρά dry land 18 (1.1) (0.451) (0.03)
ἄπυρος without fire 31 (2.0) (0.133) (0.05)
θερμός hot, warm 292 (18.5) (3.501) (0.49)
συλλαβή that which holds together 22 (1.4) (0.367) (0.04)
ψύχω to breathe, blow 35 (2.2) (0.574) (0.06)
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 13 (0.8) (0.403) (0.02)
κενόω to empty out, drain 52 (3.3) (0.776) (0.09)
ἴαμα a means of healing, remedy, medicine 13 (0.8) (0.16) (0.02)
Σιληνός Silenus 13 (0.8) (0.035) (0.02)
ἐγκέφαλος that which is within the head, the brain 69 (4.4) (0.9) (0.12)
ἔντερον an intestine, piece of gut 43 (2.7) (0.506) (0.07)
ἰσχίον the hip-joint 30 (1.9) (0.274) (0.05)
λέξις a speaking, saying, speech 188 (11.9) (1.763) (0.32)
ἀντισπάω to draw the contrary way, hold back 17 (1.1) (0.043) (0.03)
ὄγκος the barb 51 (3.2) (0.853) (0.09)
ὄγκος2 bulk, size, mass 51 (3.2) (0.806) (0.09)
κατάστασις a settling, appointing, appointment, institution 216 (13.7) (0.561) (0.38)
βιβλίον a paper, scroll, letter 199 (12.6) (1.897) (0.35)
σήπω to make rotten 29 (1.8) (0.236) (0.05)
ἀγρυπνέω to lie awake, be wakeful 12 (0.8) (0.053) (0.02)
αὐχμός to burn 20 (1.3) (0.086) (0.04)
μυκτήρ the nose, snout 8 (0.5) (0.216) (0.01)
ψύχρα cold 8 (0.5) (0.063) (0.01)
ὕειος of or belonging to swine 4 (0.3) (0.043) (0.01)
ἕλκωσις ulceration 4 (0.3) (0.063) (0.01)
διαφωνία discord, disagreement 4 (0.3) (0.166) (0.01)
ἐπίθημα something put on, a lid, cover 8 (0.5) (0.06) (0.01)
αἰνιγματώδης riddling, dark 4 (0.3) (0.05) (0.01)
ἀγμός a broken cliff, crag 4 (0.3) (0.031) (0.01)
ἑλκτικός fit for drawing, attractive 4 (0.3) (0.063) (0.01)
διελέγχω to refute utterly 4 (0.3) (0.128) (0.01)
ἑνδεκαταῖος on the eleventh day 4 (0.3) (0.015) (0.01)
γλίσχρος glutinous, sticky, clammy 16 (1.0) (0.281) (0.03)
παρερύω to draw along the side 4 (0.3) (0.003) (0.01)
κλυστήρ a clyster-pipe, syringe 4 (0.3) (0.008) (0.01)
σφοδρότης vehemence, violence 4 (0.3) (0.16) (0.01)
παράλυσις a loosening by the side: paralysis, palsy 4 (0.3) (0.037) (0.01)
χειρουργία a working by hand, practice of a handicraft 4 (0.3) (0.081) (0.01)
ὀξύθυμος quick to anger, choleric 4 (0.3) (0.01) (0.01)
ὀλιγοχρόνιος lasting 8 (0.5) (0.076) (0.01)
δυσωδία foul smell 4 (0.3) (0.048) (0.01)
τριταῖος on the third day 63 (4.0) (0.274) (0.12)
ὀδύνη pain of body 161 (10.2) (1.021) (0.3)
θεώρημα that which is looked at, viewed, a sight, spectacle 27 (1.7) (0.501) (0.05)
σύγγραμμα a writing, a written paper 38 (2.4) (0.604) (0.07)
σύμπτωμα a chance, casualty 165 (10.4) (0.841) (0.32)
ἐξήγησις a statement, narrative 145 (9.2) (0.416) (0.29)
δύσφορος hard to bear, heavy 26 (1.6) (0.061) (0.05)
ἄκαιρος ill-timed, unseasonable, inopportune 26 (1.6) (0.191) (0.05)
ῥινός the skin 55 (3.5) (0.219) (0.11)
λογικός of or for speech, possessed of reason, intellectual 11 (0.7) (2.086) (0.02)
καθαίρεσις a pulling down, rasing to the ground 11 (0.7) (0.173) (0.02)
ἐγχωρέω to give room 29 (1.8) (0.447) (0.06)
ἄπιος a pear-tree 29 (1.8) (0.223) (0.06)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 216 (13.7) (1.671) (0.44)
Πλειάδες the Pleiads 32 (2.0) (0.106) (0.07)
πτύσμα sputum 7 (0.4) (0.05) (0.01)
προήκω to have gone before, be the first 7 (0.4) (0.071) (0.01)
γεῦσις sense of taste 7 (0.4) (0.388) (0.01)
ζωτικός full of life, lively 7 (0.4) (0.161) (0.01)
κινδυνώδης dangerous 7 (0.4) (0.041) (0.01)
ἀναλογία proportion 7 (0.4) (0.729) (0.01)
διάλειμμα an interval 7 (0.4) (0.078) (0.01)
πυρία a vapour-bath 7 (0.4) (0.175) (0.01)
ὁσημέραι as many days as are 7 (0.4) (0.115) (0.01)
ἰατρεῖον a surgery 7 (0.4) (0.032) (0.01)
νοσέω to be sick, ill, to ail 171 (10.8) (1.226) (0.36)
ἧπαρ the liver 59 (3.7) (0.902) (0.13)
ἀναπνοή recovery of breath, revival 31 (2.0) (0.478) (0.07)
ἐπιτολή the rising of a star 24 (1.5) (0.092) (0.05)
ῥίς the nose 99 (6.3) (0.825) (0.21)
φυσικός natural, native 44 (2.8) (3.328) (0.1)
ἱδρώς sweat 88 (5.6) (0.458) (0.19)
εὕρεσις a finding, discovery 10 (0.6) (0.392) (0.02)
βρωτός to be eaten 10 (0.6) (0.036) (0.02)
φλεγμαίνω to be heated, inflamed, to fester 10 (0.6) (0.278) (0.02)
ἐνίοτε sometimes 140 (8.9) (1.212) (0.31)
ἄρθρον a joint 43 (2.7) (0.873) (0.1)
πάχος thickness 49 (3.1) (0.367) (0.11)
ὀδυνάω to cause pain or suffering, distress 13 (0.8) (0.151) (0.03)
ἀγγεῖον vessel, reservoir 58 (3.7) (0.953) (0.13)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 175 (11.1) (3.244) (0.41)
μῦς the field-mouse, muscle, mussel 35 (2.2) (1.812) (0.08)
θέρμη heat, feverish heat 19 (1.2) (0.231) (0.04)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 63 (4.0) (1.217) (0.15)
κῶμα deep sleep, slumber 22 (1.4) (0.047) (0.05)
ἐνέργεια action, operation, energy 28 (1.8) (5.988) (0.07)
ἐπιταράσσω to trouble 6 (0.4) (0.009) (0.01)
μαλακότης softness 3 (0.2) (0.115) (0.01)
θρέψις nourishing 6 (0.4) (0.082) (0.01)
ἀμετρία excess, disproportion 3 (0.2) (0.106) (0.01)
τραυλός lisping 3 (0.2) (0.012) (0.01)
ἀχώριστος not parted, not divided 3 (0.2) (0.352) (0.01)
κριμνώδης like coarse meal 3 (0.2) (0.009) (0.01)
χάσμη a yawning, gaping 3 (0.2) (0.007) (0.01)
ἑνικός single 3 (0.2) (0.055) (0.01)
ἄση distress, nausea 6 (0.4) (0.037) (0.01)
ἐξέχω to stand out 3 (0.2) (0.08) (0.01)
ἀνατρίβω to rub well, rub clean 3 (0.2) (0.026) (0.01)
ἑλκώδης like a sore, ulcerated 3 (0.2) (0.044) (0.01)
ἀναπόδεικτος not proved, undemonstrated 3 (0.2) (0.173) (0.01)
Δημόκριτος Democritus 3 (0.2) (0.372) (0.01)
παλινδρομέω to run back again 3 (0.2) (0.055) (0.01)
ποσότης quantity 3 (0.2) (0.118) (0.01)
ἰχώρ ichor, the etherial juice 12 (0.8) (0.163) (0.03)
ἔμβρυος growing in 3 (0.2) (0.064) (0.01)
ἐκμαίνω to drive mad 12 (0.8) (0.042) (0.03)
μορία the sacred olives 3 (0.2) (0.098) (0.01)
προγράφω to write before 24 (1.5) (0.222) (0.06)
ῥύπος dirt, filth, dirtiness, uncleanness 6 (0.4) (0.114) (0.01)
μαλθάζω soften 3 (0.2) (0.008) (0.01)
ἰθύθριξ straight-haired 3 (0.2) (0.003) (0.01)
ἐκταράσσω to throw into great trouble, to agitate 3 (0.2) (0.016) (0.01)
ἐνεργητικός able to act upon, acting upon 3 (0.2) (0.029) (0.01)
Ἐπίκουρος Epicurus 3 (0.2) (0.164) (0.01)
ἀραιός thin, narrow, slight, slender 30 (1.9) (0.26) (0.07)
ἐπικάμπτω to bend into an angle 3 (0.2) (0.007) (0.01)
ἀδολεσχία garrulity, idle talk 3 (0.2) (0.038) (0.01)
ἑξκαιδέκατος sixteenth 3 (0.2) (0.003) (0.01)
καῦσις a burning 3 (0.2) (0.074) (0.01)
βλέμμα a look, glance 3 (0.2) (0.086) (0.01)
ἄδηκτος unbitten, not gnawed 3 (0.2) (0.058) (0.01)
κύησις conception 3 (0.2) (0.062) (0.01)
χρονίζω to spend time 21 (1.3) (0.124) (0.05)
διάκρισις separation, dissolution 9 (0.6) (0.436) (0.02)
ὀξύτης sharpness, pointedness 18 (1.1) (0.133) (0.04)
ἰσχνός dry, withered, lean, meagre 9 (0.6) (0.214) (0.02)
κρύος icy cold, chill, frost 9 (0.6) (0.09) (0.02)
ὑποστροφή a turning about, wheeling round 45 (2.8) (0.102) (0.11)
ἁφή a lighting, kindling; touch 9 (0.6) (0.883) (0.02)
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 139 (8.8) (0.577) (0.35)
ἀρρωστία weakness, sickness 23 (1.5) (0.23) (0.06)
πέσσω to cook, bake; to ripen, to digest 54 (3.4) (0.385) (0.14)
συμμετρία commensurability 17 (1.1) (0.357) (0.04)
θέρμος lupine, Lupinus albus 48 (3.0) (1.098) (0.13)
διδασκαλία teaching, instruction, education 19 (1.2) (1.33) (0.05)
προσηγορία an appellation, name 35 (2.2) (0.582) (0.1)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 51 (3.2) (0.479) (0.14)
παροξύνω to urge, prick 99 (6.3) (0.329) (0.27)
σύμφυτος born with one, congenital, innate, natural, inborn, inbred 16 (1.0) (0.231) (0.04)
ἀσάφεια indistinctness, obscurity 8 (0.5) (0.124) (0.02)
πεπαίνω to ripen, make ripe 8 (0.5) (0.056) (0.02)
χαλαρός slack, loose 8 (0.5) (0.108) (0.02)
ἄνθραξ charcoal, coal 8 (0.5) (0.182) (0.02)
ἀνώμαλος uneven, irregular 13 (0.8) (0.362) (0.04)
τράχηλος the neck, throat 31 (2.0) (0.563) (0.09)
καθότι in what manner 18 (1.1) (0.215) (0.05)
φλύκταινα a blister 5 (0.3) (0.023) (0.01)
διαναπαύω allow to rest awhile 5 (0.3) (0.036) (0.01)
ὄξος poor wine; vinegar 20 (1.3) (0.911) (0.06)
γύμνασις exercise 5 (0.3) (0.036) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 5 (0.3) (0.293) (0.01)
ἀλλοίωσις a change, alteration 5 (0.3) (0.774) (0.01)
φῦσα a pair of bellows, bellows 25 (1.6) (0.184) (0.07)
βᾶρος spice 5 (0.3) (0.105) (0.01)
παραγράφω to write by the side 5 (0.3) (0.057) (0.01)
αἴθριος clear, bright, fair 5 (0.3) (0.017) (0.01)
ἡμερινός of day 5 (0.3) (0.022) (0.01)
ἑνδέκατος the eleventh 42 (2.7) (0.154) (0.13)
δριμύς piercing, sharp, keen 27 (1.7) (0.554) (0.08)
ἀμέλει never mind 17 (1.1) (0.305) (0.05)
φρίκη a shuddering, shivering 12 (0.8) (0.106) (0.04)
πιθανός calculated to persuade; 64 (4.1) (0.513) (0.2)
διαφορέω to spread abroad 33 (2.1) (0.458) (0.1)
διαλείπω to leave an interval between 61 (3.9) (0.353) (0.19)
μειόω to make smaller, to lessen, moderate 7 (0.4) (0.177) (0.02)
γραμματικός knowing one's letters, well grounded in the rudiments, a grammarian 7 (0.4) (0.538) (0.02)
νοσώδης sickly, diseased, ailing 28 (1.8) (0.176) (0.09)
τιτθός a woman’s breast 7 (0.4) (0.068) (0.02)
καταστάζω to let fall in drops upon, pour upon, shed over 14 (0.9) (0.039) (0.04)
χαῦνος gaping 7 (0.4) (0.073) (0.02)
γράφω to scratch, draw, write 819 (51.8) (7.064) (2.6)
ἔνιοι some 295 (18.7) (2.716) (0.95)
Ἀφροδίσιος belonging to Aphrodite 32 (2.0) (0.246) (0.1)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 100 (6.3) (1.1) (0.32)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 178 (11.3) (1.94) (0.58)
χαροπός glad-eyed, bright-eyed 9 (0.6) (0.022) (0.03)
ἐπιδημέω to be at home, live at home 18 (1.1) (0.222) (0.06)
πλήρωσις a filling up, filling 9 (0.6) (0.097) (0.03)
γαστήρ the paunch, belly 146 (9.2) (1.811) (0.48)
γυμνάσιον (gymnastic) school; (pl.) exercises 51 (3.2) (0.485) (0.17)
ἐπίπονος painful, toilsome, laborious 42 (2.7) (0.187) (0.14)
ἔρευθος redness, flush 11 (0.7) (0.051) (0.04)
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 13 (0.8) (0.16) (0.04)
μίξις mixing, mingling 15 (0.9) (0.606) (0.05)
ὑγιεινός good for the health, wholesome, sound, healthy 34 (2.2) (0.57) (0.12)
ἄμικτος unmingled, that will not mingle 6 (0.4) (0.098) (0.02)
ὑετός rain 12 (0.8) (0.26) (0.04)
πάγκοινος common to all 6 (0.4) (0.01) (0.02)
πιμελή soft fat, lard 6 (0.4) (0.132) (0.02)
κατασκήπτω to rush down 12 (0.8) (0.042) (0.04)
δύσκριτος hard to discern 6 (0.4) (0.029) (0.02)
ζήτημα that which is sought 10 (0.6) (0.178) (0.04)
ὀχληρός troublesome, irksome, importunate 6 (0.4) (0.03) (0.02)
πολυειδής of many kinds 10 (0.6) (0.178) (0.04)
ποτόν drink, liquid 10 (0.6) (0.082) (0.04)
πτῶσις a falling, fall 12 (0.8) (0.37) (0.04)
ἀσιτέω to abstain from food, fast 2 (0.1) (0.017) (0.01)
Γλαυκίας Glaucias; (Roman name) Glaucia 4 (0.3) (0.035) (0.01)
δυσάλωτος hard to catch 2 (0.1) (0.02) (0.01)
κουφίζω to be light 28 (1.8) (0.098) (0.1)
ἄρτημα a hanging ornament, earring 2 (0.1) (0.005) (0.01)
καυματώδης burning, scorching 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ἐμφέρω to bear or bring in 2 (0.1) (0.06) (0.01)
ἀτέραμνος unsoftened 4 (0.3) (0.018) (0.01)
γλισχρότης stickiness 2 (0.1) (0.044) (0.01)
δύσπνοος scant of breath 4 (0.3) (0.025) (0.01)
ἐξωτέρω more outside 2 (0.1) (0.035) (0.01)
σχέσις a state, condition 2 (0.1) (0.905) (0.01)
τρόφιμος nourishing 2 (0.1) (0.129) (0.01)
βαλανόω to fasten with a bolt-pin 4 (0.3) (0.015) (0.01)
ἑνόω make one, unite 2 (0.1) (0.18) (0.01)
σκληρότης hardness 8 (0.5) (0.253) (0.03)
ἀδελφιδῆ a brother’s or sister’s daughter, a niece 2 (0.1) (0.013) (0.01)
ἀπόπληκτος disabled by a stroke 4 (0.3) (0.036) (0.01)
ἀποκάθαρσις a clearing off, purging 2 (0.1) (0.007) (0.01)
εἰσπνέω to breathe upon 2 (0.1) (0.023) (0.01)
δίψος thirst 16 (1.0) (0.104) (0.06)
δυστοκέω to be in sore travail 2 (0.1) (0.004) (0.01)
πηγαῖος of or from a spring, well 2 (0.1) (0.018) (0.01)
μανδραγόρας mandrake 2 (0.1) (0.066) (0.01)
ἐξεπίτηδες of set purpose 2 (0.1) (0.035) (0.01)
διχῶς doubly, in two ways 2 (0.1) (0.31) (0.01)
ῥῖψις a throwing, casting, hurling 2 (0.1) (0.03) (0.01)
περίρροος flowing round 2 (0.1) (0.003) (0.01)
φαγέδαινα cancerous sore, canker 2 (0.1) (0.014) (0.01)
ἐπιφωνέω to mention by name, tell of 2 (0.1) (0.027) (0.01)
ὀπός the juice of the figtree 2 (0.1) (0.267) (0.01)
ἐξανθέω to put out flowers 2 (0.1) (0.018) (0.01)
ὑδαρής mixed with too much water, watery, washy 2 (0.1) (0.109) (0.01)
ὁλκός2 a machine for hauling 4 (0.3) (0.014) (0.01)
σιτάριον a little corn 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ἀλλόκοτος of unusual nature 4 (0.3) (0.063) (0.01)
ἐννεακαιδέκατος mineteenth 2 (0.1) (0.016) (0.01)
ἐγγώνιος forming an angle 2 (0.1) (0.018) (0.01)
ῥυπαρός foul, filthy, dirty 2 (0.1) (0.078) (0.01)
ἐπαύξησις increase, increment 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ῥοώδης with a strong stream 2 (0.1) (0.02) (0.01)
ψυχικός of the soul 8 (0.5) (0.544) (0.03)
συγγενικός congenital, hereditary 4 (0.3) (0.023) (0.01)
ἐμπειρικός experienced 2 (0.1) (0.044) (0.01)
ὁλόκληρος complete in all parts, entire, perfect 4 (0.3) (0.196) (0.01)
Βίων Bion 2 (0.1) (0.028) (0.01)
λεληθότως imperceptibly 2 (0.1) (0.056) (0.01)
διαστροφή distortion 2 (0.1) (0.072) (0.01)
ὑποτυπόω to sketch out 2 (0.1) (0.011) (0.01)
ἐπικαίω to light up 2 (0.1) (0.007) (0.01)
παρορέω to be adjacent 2 (0.1) (0.008) (0.01)
θεραπευτέος one must do service to 2 (0.1) (0.016) (0.01)
ἀποστάζω to let fall drop by drop, distil 8 (0.5) (0.028) (0.03)
ἐποχή a check, cessation: the epoch 4 (0.3) (0.1) (0.01)
δέλτος good 2 (0.1) (0.035) (0.01)
ἐπίδημος popular, current 2 (0.1) (0.003) (0.01)
σείριος the scorcher 2 (0.1) (0.004) (0.01)
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 2 (0.1) (0.33) (0.01)
ἀνάτρεψις turning upside down 2 (0.1) (0.001) (0.01)
παρεμπίπτω to fall in by the way, creep 2 (0.1) (0.035) (0.01)
ἐκτιτρώσκω to bring forth untimely: to miscarry 2 (0.1) (0.019) (0.01)
ἀναστομόω to furnish with a mouth 2 (0.1) (0.03) (0.01)
ὀφθαλμίας quick-sight 4 (0.3) (0.014) (0.01)
Κέρκωψ the Cercopes 2 (0.1) (0.008) (0.01)
ἀηδία unpleasantness, nauseousness 2 (0.1) (0.057) (0.01)
πτερύγιον the wing 2 (0.1) (0.104) (0.01)
συμβουλευτικός of or for advising, hortatory 2 (0.1) (0.005) (0.01)
χιονώδης like snow, snowy 2 (0.1) (0.002) (0.01)
στέρησις deprivation, privation 2 (0.1) (1.133) (0.01)
γύψος chalk 2 (0.1) (0.02) (0.01)
παιδία childhood 2 (0.1) (0.021) (0.01)
ὀδυνηρός painful 4 (0.3) (0.055) (0.01)
ἀλουσία a being unwashen, want of the bath 2 (0.1) (0.009) (0.01)
διαρκέω to have full strength, be quite sufficient 2 (0.1) (0.054) (0.01)
ῥιπίζω to fan 2 (0.1) (0.015) (0.01)
πλαταμών a flat stone 4 (0.3) (0.003) (0.01)
τραχύνω to make rough, rugged, uneven 4 (0.3) (0.021) (0.01)
προερέω to say beforehand 27 (1.7) (0.431) (0.1)
οὖρος a fair wind 156 (9.9) (0.555) (0.6)
παραφρονέω to be beside oneself, be deranged 21 (1.3) (0.081) (0.08)
κίνησις movement, motion 51 (3.2) (8.43) (0.2)
περίοδος2 a going round, a flank march 49 (3.1) (0.582) (0.19)
δέρμα the skin, hide 122 (7.7) (1.071) (0.48)
οὖρος3 (βοῦς) Bos primigenius 48 (3.0) (0.245) (0.19)
τρόμος a trembling, quaking, quivering 33 (2.1) (0.131) (0.13)
κρίσις a separating, power of distinguishing 157 (9.9) (1.732) (0.64)
θολερός muddy, foul, thick, troubled 9 (0.6) (0.05) (0.04)
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 9 (0.6) (0.197) (0.04)
περιέχω to encompass, embrace, surround 147 (9.3) (2.596) (0.61)
ἀσαφής indistinct 25 (1.6) (0.329) (0.1)
εἰκοστός the twentieth 67 (4.2) (0.289) (0.28)
ἕβδομος seventh 63 (4.0) (0.727) (0.27)
ἀνομοιότης dissimilarity 7 (0.4) (0.073) (0.03)
ἐπαραρίσκω to fit to 7 (0.4) (0.042) (0.03)
ῥιγόω to be cold, shiver from cold 14 (0.9) (0.065) (0.06)
ἐκρέω to flow out 12 (0.8) (0.074) (0.05)
ἄκρατος unmixed, sheer 42 (2.7) (0.447) (0.18)
κάκωσις ill-treatment 5 (0.3) (0.092) (0.02)
βίβλος the inner bark of the papyrus 5 (0.3) (0.315) (0.02)
μοχθηρία bad condition, badness 10 (0.6) (0.143) (0.04)
γεώδης earth-like, earthy 5 (0.3) (0.257) (0.02)
Ζήνων Zeno 15 (0.9) (0.272) (0.07)
ἰνίον the muscle at the back of the neck, the nape of the neck 5 (0.3) (0.159) (0.02)
ῥῆξις a breaking, bursting 5 (0.3) (0.073) (0.02)
ἀμυδρός indistinct, dim, obscure 5 (0.3) (0.327) (0.02)
χρόνιος after a long time, late 28 (1.8) (0.309) (0.13)
χρῆσις a using, employment, use 18 (1.1) (0.787) (0.08)
γραφή drawing, writing; indictment 109 (6.9) (2.255) (0.49)
μνημονεύω to call to mind, remember 92 (5.8) (1.526) (0.42)
ἐξηγέομαι to be leader of 153 (9.7) (0.77) (0.7)
σκόροδον garlic 8 (0.5) (0.101) (0.04)
συμπάσχω to suffer together, be affected by the same thing 8 (0.5) (0.059) (0.04)
παχύς thick, stout 86 (5.4) (1.124) (0.4)
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 11 (0.7) (0.388) (0.05)
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 11 (0.7) (0.293) (0.05)
διήγησις narrative, statement 91 (5.8) (0.346) (0.43)
γραμμή the stroke 14 (0.9) (1.361) (0.07)
ὑγιαίνω to be sound, healthy 28 (1.8) (0.82) (0.13)
πνεῦμα a blowing 121 (7.7) (5.838) (0.58)
παραλέγω to lay beside 17 (1.1) (0.028) (0.08)
τεσσαρακοστός fortieth 23 (1.5) (0.101) (0.11)
στοιχεῖον sound; element, principle 12 (0.8) (2.704) (0.06)
διάδοσις a distribution, largess 3 (0.2) (0.043) (0.01)
ἀπίθανος not winning belief, incredible, unlikely, improbable 12 (0.8) (0.112) (0.06)
προμήκης prolonged, elongated 3 (0.2) (0.087) (0.01)
μυριάκις ten thousand times 3 (0.2) (0.077) (0.01)
φαρμακόω to endue with healing power 3 (0.2) (0.081) (0.01)
ἐγκύμων pregnant 3 (0.2) (0.037) (0.01)
ὑγιάζω make healthy, sound; mid. become healthy 3 (0.2) (0.069) (0.01)
ὑπνώδης sleepy, drowsy 3 (0.2) (0.016) (0.01)
πεμπταῖος on the fifth day 15 (0.9) (0.059) (0.07)
ἐπίτασις a stretching 3 (0.2) (0.18) (0.01)
ἐπισκεπτέος to be considered 3 (0.2) (0.117) (0.01)
τραχύτης roughness, ruggedness 6 (0.4) (0.089) (0.03)
ἀνάλωσις outlay, expenditure 3 (0.2) (0.009) (0.01)
παραμήκης oblong 3 (0.2) (0.014) (0.01)
ἔνδοσις striking of the key-note, relaxation, giving way, retirement 3 (0.2) (0.01) (0.01)
κύρτωμα bulge 3 (0.2) (0.009) (0.01)
ἀνάδοσις a distribution: digestion 3 (0.2) (0.103) (0.01)
γένεσις an origin, source, productive cause 65 (4.1) (4.522) (0.32)
ἄφωνος voiceless, speechless, dumb, silent 22 (1.4) (0.195) (0.11)
ἔμπροσθεν before, in front 125 (7.9) (1.891) (0.63)
ὄγδοος eighth 39 (2.5) (0.406) (0.2)
σύνδεσμος a bond of union, bond, fastening 13 (0.8) (0.562) (0.07)
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 43 (2.7) (0.295) (0.22)
ὁμοιότης likeness, resemblance 20 (1.3) (0.664) (0.1)
περίπατος a walking about, walking 10 (0.6) (0.162) (0.05)
Πρόδικος Prodicus 7 (0.4) (0.027) (0.04)
δυσθυμία despondency, despair 7 (0.4) (0.04) (0.04)
περίοδος one who goes the rounds, patrol 32 (2.0) (0.426) (0.17)
σάρξ flesh 54 (3.4) (3.46) (0.29)
ὀνομάζω to name 249 (15.8) (4.121) (1.33)
ἀκουστέον one must hear 11 (0.7) (0.152) (0.06)
χαλάω to slacken, loosen 20 (1.3) (0.188) (0.11)
φυσιολογία inquiring into natural causes and phenomena 4 (0.3) (0.088) (0.02)
καθάρειος cleanly, neat, nice, tidy 4 (0.3) (0.024) (0.02)
διαπνέω to blow through 4 (0.3) (0.047) (0.02)
ἕκτη the sixth of a stater 8 (0.5) (0.136) (0.04)
σκυθρωπός angry-looking, of sad countenance, sullen 4 (0.3) (0.092) (0.02)
κυΐσκομαι conceive, become pregnant 4 (0.3) (0.041) (0.02)
ἡσυχῇ stilly, quietly, softly, gently 8 (0.5) (0.091) (0.04)
διαιτέω turn by entreaty 4 (0.3) (0.044) (0.02)
ἔκφυσις growing out 4 (0.3) (0.197) (0.02)
ἐπίδηλος seen clearly, manifest 4 (0.3) (0.066) (0.02)
οὖ letter omicron; translit. Lat. -u- 4 (0.3) (0.364) (0.02)
σκληρός hard 44 (2.8) (1.221) (0.24)
λιπαρής persisting 4 (0.3) (0.057) (0.02)
περιουσία supersum 33 (2.1) (0.3) (0.18)
διέξοδος a way out through, an outlet, passage, channel 17 (1.1) (0.235) (0.1)
ἔαρ spring 74 (4.7) (0.493) (0.42)
συμπληρόω to help to fill 9 (0.6) (0.181) (0.05)
μέθοδος a following after, pursuit 14 (0.9) (0.733) (0.08)
ἀπόστασις a standing away from 94 (5.9) (0.519) (0.55)
ἑξηκοστός sixtieth 5 (0.3) (0.037) (0.03)
μικρότης smallness: littleness, meanness, pettiness 5 (0.3) (0.245) (0.03)
σημεῖον a sign, a mark, token 158 (10.0) (3.721) (0.94)
ἁπλῶς singly, in one way 84 (5.3) (3.946) (0.5)
νόσος sickness, disease, malady 180 (11.4) (2.273) (1.08)
προπετής falling forwards, inclined forward 11 (0.7) (0.154) (0.07)
πάθη a passive state 17 (1.1) (0.63) (0.1)
τηνικαῦτα at that time, then 34 (2.2) (0.822) (0.21)
κατανοέω to observe well, to understand 52 (3.3) (0.416) (0.32)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 110 (7.0) (2.935) (0.67)
διάθεσις a disposition, arrangement 145 (9.2) (1.947) (0.89)
ἕκτος sixth 42 (2.7) (0.621) (0.26)
πταρμός a sneezing 6 (0.4) (0.052) (0.04)
λῆρος silly talk, nonsense, trumpery 6 (0.4) (0.119) (0.04)
κῶλον a limb 18 (1.1) (0.436) (0.11)
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 30 (1.9) (1.802) (0.18)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 60 (3.8) (1.211) (0.37)
ἀξιόλογος worthy of mention, noteworthy 30 (1.9) (0.335) (0.18)
δισσός two-fold, double 49 (3.1) (1.099) (0.3)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 139 (8.8) (4.93) (0.86)
δίαιτα a way of living, mode of life 65 (4.1) (0.746) (0.41)
σκέλος the leg 39 (2.5) (0.863) (0.24)
πάμπολυς very much, great, large 27 (1.7) (0.464) (0.17)
ῥέπω to incline downwards, to sink, fall 28 (1.8) (0.221) (0.18)
πρόκειμαι to be set before one 190 (12.0) (2.544) (1.2)
ὅρος a boundary, landmark 162 (10.3) (3.953) (1.03)
ἡμερόω to tame, make tame 36 (2.3) (0.43) (0.23)
διαμένω to remain by, stand by 36 (2.3) (0.542) (0.23)
σύμμετρος commensurate with 22 (1.4) (1.278) (0.14)
ἀήρ the lower air, the air 111 (7.0) (3.751) (0.71)
ἐπίκαιρος in fit time 8 (0.5) (0.118) (0.05)
ῥεῦμα that which flows, a flow, stream, current 50 (3.2) (0.514) (0.32)
ἀργία idleness, laziness 9 (0.6) (0.142) (0.06)
ἐπιδήμιος among the people 9 (0.6) (0.014) (0.06)
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 19 (1.2) (0.768) (0.13)
ὑγίεια health, soundness 29 (1.8) (1.276) (0.19)
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 20 (1.3) (0.898) (0.13)
κατάλογος an enrolment, register, list, catalogue 10 (0.6) (0.163) (0.07)
βρῶμα that which is eaten, food, meat 10 (0.6) (0.341) (0.07)
ὠμός raw, crude 41 (2.6) (0.429) (0.27)
κυρίως like a lord 11 (0.7) (1.741) (0.07)
καθολικός general 11 (0.7) (0.361) (0.07)
μετάστασις a removing, removal 11 (0.7) (0.115) (0.07)
γοῦν at least then, at any rate, any way 147 (9.3) (3.743) (0.99)
βάλανος an acorn 12 (0.8) (0.128) (0.08)
στρογγύλος round, spherical 12 (0.8) (0.208) (0.08)
δευτερόω do the second time: repeat 12 (0.8) (0.306) (0.08)
θερινός of summer, in summer 13 (0.8) (0.177) (0.09)
ὑπογράφω to write under an inscription, subjoin 18 (1.1) (0.222) (0.13)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 20 (1.3) (0.724) (0.14)
οὐρός a trench 80 (5.1) (0.383) (0.57)
κάμνω to work, toil, be sick 151 (9.6) (1.144) (1.08)
περισσός beyond the regular number 47 (3.0) (1.464) (0.34)
τελευτή a finishing, completion, accomplishment 64 (4.1) (0.902) (0.46)
Βίτων Biton 3 (0.2) (0.01) (0.02)
πυκνότης closeness, thickness, denseness 5 (0.3) (0.232) (0.04)
σφόνδυλος a vertebra 6 (0.4) (0.383) (0.04)
ὕπαρξις existence, reality 5 (0.3) (0.297) (0.04)
ὁλκή a drawing, dragging, tugging: a drawing on 3 (0.2) (0.12) (0.02)
μανιώδης like madness, mad 3 (0.2) (0.042) (0.02)
παθητικός subject to feeling, capable of feeling 3 (0.2) (0.435) (0.02)
πεσσός an oval-shaped stone for playing a game like our draughts 3 (0.2) (0.018) (0.02)
λίτρα a silver coin 3 (0.2) (0.567) (0.02)
μεταπίπτω to fall differently, undergo a change 12 (0.8) (0.208) (0.09)
ἐναταῖος on the ninth day 3 (0.2) (0.013) (0.02)
σύλληψις a taking together: a seizing, arresting 3 (0.2) (0.105) (0.02)
woe! woe! 3 (0.2) (0.339) (0.02)
αὐχμέω to be squalid 5 (0.3) (0.027) (0.04)
μελάγχροος black-skinned, swarthy 3 (0.2) (0.007) (0.02)
πρόσθεσις a putting to, application 3 (0.2) (0.281) (0.02)
γύναιος of, for a woman, womanly 5 (0.3) (0.188) (0.04)
πλάνης a wanderer, roamer, rover 5 (0.3) (0.179) (0.04)
ψυχρόομαι to grow cold, be cool 5 (0.3) (0.173) (0.04)
ἐνδοιαστός doubtful, ambiguous 3 (0.2) (0.007) (0.02)
ἡγητέον one must lead 12 (0.8) (0.056) (0.09)
χόνδρος a grain 3 (0.2) (0.266) (0.02)
ῥαφή a seam 3 (0.2) (0.107) (0.02)
ἰατρεύω to treat medically, to cure 5 (0.3) (0.126) (0.04)
σκάπτω to dig, delve 3 (0.2) (0.051) (0.02)
πτύω to spit out 6 (0.4) (0.068) (0.04)
βλάστημα offspring, an offshoot 3 (0.2) (0.042) (0.02)
χολάω to be full of black bile, to be melancholy mad 3 (0.2) (0.015) (0.02)
Ἀσκληπιάδης son of Asclepius; physician 5 (0.3) (0.257) (0.04)
αὐτοφυής self-grown 5 (0.3) (0.084) (0.04)
ἔγγονος a grandson, granddaughter 2 (0.1) (0.094) (0.01)
κατακορής satiated, glutted 4 (0.3) (0.038) (0.03)
ἐποχέομαι to be carried upon, ride upon 2 (0.1) (0.043) (0.01)
ὀχλέω to move, disturb 4 (0.3) (0.059) (0.03)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 28 (1.8) (0.535) (0.21)
πρωΐ early in the day, at morn 27 (1.7) (0.343) (0.2)
ἀπονοέομαι to have lost all sense 2 (0.1) (0.011) (0.01)
βράγχος hoarseness 2 (0.1) (0.022) (0.01)
τομή stump, section 11 (0.7) (0.465) (0.08)
κύημα that which is conceived, an embryo, foetus 2 (0.1) (0.087) (0.01)
λείψανον a piece left, wreck, remnant, relic 2 (0.1) (0.17) (0.01)
ὄργανος working 8 (0.5) (0.429) (0.06)
Σαλμωνεύς Salmoneus, son of Aeolus 2 (0.1) (0.016) (0.01)
εὐρύνω to broaden 2 (0.1) (0.028) (0.01)
ἄσις slime, mud 2 (0.1) (0.025) (0.01)
συνδρομή a tumultuous concourse 2 (0.1) (0.097) (0.01)
διαστρέφω to turn different ways, to twist about, distort 8 (0.5) (0.151) (0.06)
στρόφος a twisted band 4 (0.3) (0.047) (0.03)
πῖον fat, rich milk 2 (0.1) (0.035) (0.01)
φακός lentil 2 (0.1) (0.069) (0.01)
ἑρμηνεύω to interpret 8 (0.5) (0.377) (0.06)
ἀνίατος incurable 2 (0.1) (0.163) (0.01)
πληθώρα fullness, satiety 2 (0.1) (0.027) (0.01)
ἐκπνέω to breathe out 8 (0.5) (0.07) (0.06)
ἐπίκτητος gained besides 7 (0.4) (0.156) (0.05)
μαλθάσσω to soften, soothe 2 (0.1) (0.018) (0.01)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 4 (0.3) (2.123) (0.03)
ἀρκτέος one must begin 2 (0.1) (0.061) (0.01)
ἀκρατής powerless, impotent 8 (0.5) (0.371) (0.06)
μετοχή participation, communion 2 (0.1) (0.116) (0.01)
τετράς the fourth day 4 (0.3) (0.249) (0.03)
περιπλάσσω to plaster 2 (0.1) (0.009) (0.01)
ἄτμητος not cut up, unravaged 2 (0.1) (0.043) (0.01)
στερεός stiff, stark, firm, solid 23 (1.5) (0.816) (0.17)
γυιός lame 2 (0.1) (0.006) (0.01)
εὔροος fair-flowing 2 (0.1) (0.03) (0.01)
δυσφορέω to bear with pain, bear ill 2 (0.1) (0.04) (0.01)
ὀργίλος prone to anger, irascible 2 (0.1) (0.056) (0.01)
παρακόπτω to strike falsely 2 (0.1) (0.016) (0.01)
ἐκπυρόω to burn to ashes, consume utterly 4 (0.3) (0.05) (0.03)
πύκνωσις condensation 2 (0.1) (0.033) (0.01)
παρηγορία exhortation, persuasion 2 (0.1) (0.023) (0.01)
καρφαλέος dry, parched 2 (0.1) (0.01) (0.01)
ὑπόληψις taking-up: reply, impression, assumption 2 (0.1) (0.332) (0.01)
ἤτοι now surely, truly, verily 161 (10.2) (3.652) (1.2)
αἴσθησις perception by the senses 37 (2.3) (4.649) (0.28)
κεφάλαιος of the head 35 (2.2) (0.962) (0.27)
παράδειγμα a pattern 54 (3.4) (1.433) (0.41)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 25 (1.6) (2.61) (0.19)
ἔνατος ninth 24 (1.5) (0.196) (0.18)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 20 (1.3) (0.606) (0.15)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 20 (1.3) (0.237) (0.15)
διψάω to thirst 18 (1.1) (0.247) (0.14)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 48 (3.0) (0.775) (0.38)
σπλάγχνον the inward parts 31 (2.0) (0.529) (0.24)
παραμένω to stay beside 43 (2.7) (0.305) (0.34)
τεχνικός artistic, skilful, workmanlike 11 (0.7) (0.227) (0.09)
Πλάτων Plato 11 (0.7) (2.215) (0.09)
γνώρισμα that by which a thing is made known, a mark, token 20 (1.3) (0.347) (0.16)
κατάκειμαι to lie down, lie outstretched 49 (3.1) (0.243) (0.4)
σῶμα the body 409 (25.9) (16.622) (3.34)
Θάσος Thasos 17 (1.1) (0.049) (0.14)
ὀλιγάκις but few times, seldom 8 (0.5) (0.118) (0.07)
ἀηδής unpleasant to the taste, distasteful 8 (0.5) (0.176) (0.07)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 174 (11.0) (3.747) (1.45)
διηγέομαι to set out in detail, describe in full 45 (2.8) (0.825) (0.38)
ἔξωθεν from without 70 (4.4) (1.897) (0.59)
ῥάχις the lower part of the back, the chine 7 (0.4) (0.332) (0.06)
πρόδηλος clear 49 (3.1) (0.652) (0.41)
μηδέπω nor as yet, not as yet 7 (0.4) (0.256) (0.06)
καθαίρω to make pure 34 (2.2) (0.786) (0.29)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 26 (1.6) (0.542) (0.22)
κόπος a striking, beating 19 (1.2) (0.276) (0.16)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 12 (0.8) (0.551) (0.1)
ἐλλιπής wanting, lacking, defective 12 (0.8) (0.184) (0.1)
ἐκτροπή a turning off 6 (0.4) (0.059) (0.05)
σαφήνεια distinctness, perspicuity 6 (0.4) (0.192) (0.05)
κρύσταλλος clear ice, ice 6 (0.4) (0.098) (0.05)
κάτω down, downwards 103 (6.5) (3.125) (0.89)
ἁπλόος single, simple 96 (6.1) (6.452) (0.83)
ἑλκόω to wound sorely, lacerate 11 (0.7) (0.397) (0.1)
ἐργάζομαι to work, labour 181 (11.5) (2.772) (1.58)
αἷμα blood 195 (12.3) (3.53) (1.71)
σπάνιος rare, scarce, scanty 47 (3.0) (0.375) (0.41)
μύω to close eyes; (of eyes) to be closed 5 (0.3) (0.111) (0.04)
μικτός mixed, blended, compound 5 (0.3) (0.2) (0.04)
ὡσεί just as if, as though 5 (0.3) (0.276) (0.04)
ἀήθης unwonted, unusual 5 (0.3) (0.078) (0.04)
ἄντικρυς straight on, right on 10 (0.6) (0.318) (0.09)
τρόφις well-fed, stout, large 9 (0.6) (0.153) (0.08)
ἀναγωγή a leading up 9 (0.6) (0.16) (0.08)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 413 (26.1) (15.198) (3.78)
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 53 (3.4) (0.849) (0.49)
οἰδέω to swell, become swollen 4 (0.3) (0.052) (0.04)
κατάκλισις a making 4 (0.3) (0.041) (0.04)
στέαρ stiff fat, tallow, suet 4 (0.3) (0.341) (0.04)
συρρέω to flow together 8 (0.5) (0.102) (0.07)
ῥινόν a hide 12 (0.8) (0.079) (0.11)
μετάγω to convey from one place to another 4 (0.3) (0.095) (0.04)
βάρος weight 31 (2.0) (0.679) (0.29)
ἐπισημαίνω to set a mark upon 26 (1.6) (0.199) (0.24)
κοιμάω to lull 58 (3.7) (0.492) (0.55)
ὄντως really, actually > εἰμί 14 (0.9) (0.913) (0.13)
ἐτησίαι periodic winds 7 (0.4) (0.039) (0.07)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 37 (2.3) (1.615) (0.35)
βλαβερός hurtful, noxious, disadvantageous 10 (0.6) (0.225) (0.1)
ἐπίπαν upon the whole, in general, on the average 20 (1.3) (0.216) (0.19)
ξανθός yellow 53 (3.4) (0.474) (0.51)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 62 (3.9) (9.012) (0.6)
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 40 (2.5) (0.778) (0.39)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 89 (5.6) (1.679) (0.87)
Ἀντιφῶν Antiphon 3 (0.2) (0.092) (0.03)
φρίξ the ruffling 3 (0.2) (0.008) (0.03)
ἀπερίσκεπτος inconsiderate, thoughtless 3 (0.2) (0.043) (0.03)
ἀποσκήπτω to hurl from above 3 (0.2) (0.006) (0.03)
καταπέμπω to send down 3 (0.2) (0.044) (0.03)
προσαγωγή a bringing to 6 (0.4) (0.06) (0.06)
μυελός marrow 3 (0.2) (0.213) (0.03)
ἐναντίωσις a contradiction 3 (0.2) (0.51) (0.03)
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 12 (0.8) (0.84) (0.12)
Ζεῦξις Zeuxis 15 (0.9) (0.027) (0.15)