urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg076.1st1K-grc1:7.3
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

295 lemmas; 1,217 tokens (127,396 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
καί and, also 77 7,368 (578.35) (544.579) (426.61)
the 76 15,024 (1179.31) (1391.018) (1055.57)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 32 1,287 (101.02) (56.75) (56.58)
σπέρμα seed, offspring 29 362 (28.42) (2.127) (0.32)
Σμύρνα Smyrna 25 495 (38.86) (0.565) (0.1)
σμύρνα myrrh 23 497 (39.01) (0.481) (0.07)
κρόκος the crocus 22 449 (35.24) (0.305) (0.05)
μέλι honey 20 593 (46.55) (1.281) (0.23)
δίδωμι to give 19 408 (32.03) (11.657) (13.85)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 19 711 (55.81) (63.859) (4.86)
στύραξ (m. and f.) storax (gum, gum tree) 18 58 (4.55) (0.083) (0.01)
στύραξ2 the spike at the lower end of a spear-shaft 18 58 (4.55) (0.084) (0.02)
δραχμή a handful; a drachma 17 895 (70.25) (0.757) (0.25)
ἀνά up, upon 16 508 (39.88) (4.693) (6.06)
ὅς who, that, which: relative pronoun 16 1,801 (141.37) (208.764) (194.16)
τριώβολον a three-obol-piece, a half-drachma 15 131 (10.28) (0.105) (0.05)
δέ but 14 3,103 (243.57) (249.629) (351.92)
γλυκύς sweet 13 215 (16.88) (1.252) (1.06)
ἐν in, among. c. dat. 13 1,437 (112.8) (118.207) (88.06)
βήξ a cough 12 31 (2.43) (0.245) (0.01)
λευκός light, bright, clear 11 243 (19.07) (4.248) (1.14)
ὀβολός an obol 11 129 (10.13) (0.259) (0.15)
ὀπός the juice of the figtree 11 135 (10.6) (0.267) (0.01)
Καστόρειος of or belonging to Castor 11 120 (9.42) (0.116) (0.01)
ἄλλος other, another 10 1,047 (82.18) (40.264) (43.75)
ἀναλαμβάνω to take up, take into one's hands 10 295 (23.16) (1.23) (1.34)
μήκων the poppy 10 96 (7.54) (0.136) (0.04)
οἶνος wine 10 480 (37.68) (2.867) (2.0)
ὕδωρ water 10 583 (45.76) (7.043) (3.14)
χαλβάνη the resinous juice of all-heal, Ferula galbaniflua 10 102 (8.01) (0.184) (0.0)
χράομαι use, experience 10 795 (62.4) (5.93) (6.1)
χράω to fall upon, attack, assail 10 719 (56.44) (5.601) (4.92)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 9 328 (25.75) (9.107) (4.91)
κόστος spice, Saussurea Lappa 9 58 (4.55) (0.053) (0.0)
λευκόω to make white 9 108 (8.48) (0.18) (0.03)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 9 564 (44.27) (3.114) (2.65)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 9 675 (52.98) (5.448) (5.3)
εἰς into, to c. acc. 8 644 (50.55) (66.909) (80.34)
μανδραγόρας mandrake 8 68 (5.34) (0.066) (0.01)
σύν along with, in company with, together with 8 258 (20.25) (4.575) (7.0)
τις any one, any thing, some one, some thing; 8 828 (64.99) (97.86) (78.95)
χυλός juice 8 498 (39.09) (0.709) (0.01)
διά through c. gen.; because of c. acc. 7 1,067 (83.75) (56.77) (30.67)
either..or; than 7 895 (70.25) (34.073) (23.24)
ἡλίκος as big as 7 19 (1.49) (0.148) (0.13)
κύαμος a bean 7 46 (3.61) (0.133) (0.08)
λίβανος the frankincense-tree 7 169 (13.27) (0.277) (0.04)
μέλας black, swart 7 131 (10.28) (2.124) (1.87)
οὗτος this; that 7 1,364 (107.07) (133.027) (121.95)
ποιέω to make, to do 7 620 (48.67) (29.319) (37.03)
ἶρις rainbow; iris of the eye 7 96 (7.54) (0.358) (0.03)
καρδάμωμον cardamum, Elettaria Cardamomum 6 40 (3.14) (0.045) (0.0)
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 6 59 (4.63) (0.388) (0.05)
πᾶς all, the whole 6 409 (32.1) (59.665) (51.63)
τε and 6 1,048 (82.26) (62.106) (115.18)
τετρώβολον a four-obol piece 6 22 (1.73) (0.014) (0.01)
Ἰλλυρικός of Illyria 6 47 (3.69) (0.133) (0.03)
Ἀπολλώνιος of or belonging to Apollo; (pr.n.) Apollonius 5 94 (7.38) (0.146) (0.1)
ἄπυρος without fire 5 79 (6.2) (0.133) (0.05)
γε at least, at any rate 5 380 (29.83) (24.174) (31.72)
ἕκαστος every, every one, each, each one 5 180 (14.13) (12.667) (11.08)
ἐντός within, inside 5 69 (5.42) (1.347) (1.45)
εὐφόρβιον spurge, Euphorbia resinifera 5 44 (3.45) (0.064) (0.0)
καλός beautiful 5 196 (15.39) (9.11) (12.96)
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 5 100 (7.85) (4.214) (1.84)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 5 1,105 (86.74) (21.235) (25.5)
νύξ the night 5 30 (2.35) (2.561) (5.42)
ὅς2 [possessive pronoun] 5 500 (39.25) (47.672) (39.01)
πολύς much, many 5 401 (31.48) (35.28) (44.3)
σέλινον parsley 5 80 (6.28) (0.147) (0.06)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 5 515 (40.43) (55.077) (29.07)
ἀναπλάσσω to form anew, remodel 4 40 (3.14) (0.085) (0.02)
Ἀττικός Attic, Athenian 4 97 (7.61) (0.555) (1.05)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 4 1,614 (126.69) (173.647) (126.45)
δαῦκος plant, Athamanta Cretensis 4 43 (3.38) (0.048) (0.0)
δύναμις power, might, strength 4 400 (31.4) (13.589) (8.54)
ἐκ from out of 4 452 (35.48) (54.157) (51.9)
ἑφθός boiled, dressed 4 67 (5.26) (0.271) (0.04)
θεῖος of/from the gods, divine 4 91 (7.14) (4.128) (1.77)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 4 119 (9.34) (2.65) (2.84)
κιννάμωμον cinnamon 4 79 (6.2) (0.103) (0.03)
κύαθος a cup 4 218 (17.11) (0.254) (0.01)
νάρδος nard, spikenard, nard-oil 4 165 (12.95) (0.143) (0.01)
πότιμος drinkable, fresh 4 14 (1.1) (0.112) (0.02)
τρεῖς three 4 128 (10.05) (4.87) (3.7)
ὡς as, how 4 596 (46.78) (68.814) (63.16)
αἷμα blood 3 99 (7.77) (3.53) (1.71)
ἀνισόω to make equal, equalise 3 55 (4.32) (0.075) (0.01)
γράφω to scratch, draw, write 3 717 (56.28) (7.064) (2.6)
δόσις a giving 3 38 (2.98) (0.301) (0.21)
Ἑλληνικός Hellenic, Greek 3 9 (0.71) (0.442) (1.08)
καθά according as, just as 3 220 (17.27) (5.439) (4.28)
λοιπός remaining, the rest 3 63 (4.95) (6.377) (5.2)
μέν on the one hand, on the other hand 3 1,071 (84.07) (109.727) (118.8)
μέρος a part, share 3 221 (17.35) (11.449) (6.76)
ξηρός dry 3 296 (23.23) (2.124) (0.15)
ὀποβάλσαμον the juice of the balsam-tree, balsam of Mecca 3 45 (3.53) (0.062) (0.0)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 3 105 (8.24) (22.709) (26.08)
πόνος work 3 39 (3.06) (1.767) (1.9)
ῥίζα a root 3 240 (18.84) (0.974) (0.28)
ῥόος a stream, flow, current 3 68 (5.34) (0.319) (0.55)
τίη why? wherefore? 3 994 (78.02) (26.493) (13.95)
φλοιός the bark 3 104 (8.16) (0.151) (0.04)
Αἰγύπτιος Egyptian 2 47 (3.69) (1.206) (2.43)
ἀνεπιτήδειος unserviceable, unfit 2 4 (0.31) (0.061) (0.03)
ἄνθος a blossom, flower 2 128 (10.05) (0.514) (0.55)
ἄνισος unequal, uneven 2 34 (2.67) (0.593) (0.09)
ἀποστάζω to let fall drop by drop, distil 2 3 (0.24) (0.028) (0.03)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 2 49 (3.85) (1.255) (0.64)
ἀφεστήξω I shall be absent, away from 2 14 (1.1) (0.938) (1.7)
ἀφίστημι to put away, remove; (mid.) revolt 2 25 (1.96) (1.67) (3.01)
γυναικεῖος of or belonging to women 2 31 (2.43) (0.288) (0.18)
εἰμί to be 2 1,444 (113.35) (217.261) (145.55)
εἷς one 2 328 (25.75) (23.591) (10.36)
ἔξοχος standing out 2 3 (0.24) (0.09) (0.4)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 2 1,017 (79.83) (64.142) (59.77)
ἧλιξ of the same age 2 3 (0.24) (0.046) (0.15)
ἡμέρα day 2 144 (11.3) (8.416) (8.56)
ἥμισυς half 2 72 (5.65) (1.26) (1.05)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 2 36 (2.83) (1.603) (0.65)
Κελτικός Celtic, Gallic 2 31 (2.43) (0.116) (0.02)
κοίτη the marriage-bed 2 4 (0.31) (0.13) (0.12)
κόκκος a grain, seed 2 44 (3.45) (0.161) (0.03)
κόκκων a pomegranate-seed 2 37 (2.9) (0.062) (0.0)
κόπτω to strike, smite, knock down 2 154 (12.09) (0.451) (0.6)
κοτύλη a cup 2 109 (8.56) (0.366) (0.07)
ξηρά dry land 2 82 (6.44) (0.451) (0.03)
οἰνόμελι honey mixed with wine, mead 2 16 (1.26) (0.023) (0.01)
ὁμοῦ at the same place, together 2 45 (3.53) (1.529) (1.34)
πέπερι pepper, the pepper-tree 2 27 (2.12) (0.086) (0.01)
Ποντικός from Pontus, Pontic 2 78 (6.12) (0.155) (0.05)
πρό before 2 95 (7.46) (5.786) (4.33)
πυρέσσω to be ill of a fever 2 32 (2.51) (0.267) (0.01)
ῥῆον rhubarb 2 10 (0.78) (0.01) (0.0)
τῇ here, there 2 189 (14.84) (18.312) (12.5)
τροφή nourishment, food, victuals 2 101 (7.93) (3.098) (1.03)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 2 248 (19.47) (3.244) (0.41)
φάρμακον a drug, medicine 2 991 (77.79) (2.51) (0.63)
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 2 243 (19.07) (0.768) (0.13)
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 2 300 (23.55) (0.898) (0.13)
φθίσις a perishing, decay 2 3 (0.24) (0.141) (0.02)
Φοῖνιξ a Phoenician 2 23 (1.81) (0.476) (1.33)
φοῖνιξ a purple-red, purple; date palm 2 21 (1.65) (0.165) (0.23)
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 2 112 (8.79) (1.137) (1.18)
Κιλίκιος Cilician, of Cilicia 2 11 (0.86) (0.028) (0.04)
ἄγνος a willow-like tree 1 21 (1.65) (0.039) (0.0)
ἀηδία unpleasantness, nauseousness 1 5 (0.39) (0.057) (0.01)
ἀλλά otherwise, but 1 300 (23.55) (54.595) (46.87)
ἀμβλύνω to blunt, take the edge off 1 2 (0.16) (0.039) (0.04)
ἀμβρόσιος immortal 1 1 (0.08) (0.089) (0.26)
ἀμύγδαλος an almond-tree 1 29 (2.28) (0.042) (0.0)
ἄμωμος without blame, blameless 1 33 (2.59) (0.132) (0.02)
ἀναγωγή a leading up 1 19 (1.49) (0.16) (0.08)
ἄννησον anise, Pimpinella Anisum 1 6 (0.47) (0.042) (0.01)
ἀντίγραφος copied 1 12 (0.94) (0.165) (0.0)
ἀντίδοσις a giving in return, exchange 1 1 (0.08) (0.074) (0.0)
ἅπας quite all, the whole 1 174 (13.66) (10.904) (7.0)
ἀπελεύθερος an emancipated slave, a freedman 1 1 (0.08) (0.05) (0.01)
Ἀπόλλων Apollo 1 2 (0.16) (0.986) (2.42)
ἀπόστασις a standing away from 1 5 (0.39) (0.519) (0.55)
ἀπόστημα distance, interval 1 8 (0.63) (0.247) (0.09)
ἀποτίθημι to put away, stow away 1 46 (3.61) (0.406) (0.37)
ἀρόω to plough 1 12 (0.94) (0.138) (0.31)
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 86 (6.75) (5.82) (8.27)
Ἀσκληπιάδης son of Asclepius; physician 1 123 (9.65) (0.257) (0.04)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 1 55 (4.32) (0.551) (0.1)
βραχύς short 1 98 (7.69) (2.311) (2.66)
βρέχω to be wetted, get wet 1 27 (2.12) (0.156) (0.08)
βύβλος the Egyptian papyrus; roll of papyrus, book 1 9 (0.71) (0.488) (0.44)
γάρ for 1 610 (47.88) (110.606) (74.4)
δάκτυλος a finger 1 30 (2.35) (1.064) (0.23)
Δαρεῖος Darius 1 1 (0.08) (0.493) (2.58)
δείλη afternoon 1 8 (0.63) (0.067) (0.1)
διαλύω to loose one from another, to part asunder, undo 1 118 (9.26) (0.884) (1.29)
δίς twice, doubly 1 27 (2.12) (0.833) (0.53)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 132 (10.36) (12.481) (8.47)
δύο two 1 28 (2.2) (1.685) (2.28)
δύσπνοια difficulty of breathing 1 5 (0.39) (0.071) (0.0)
δύω dunk 1 3 (0.24) (1.034) (2.79)
εἰλεώδης of the nature of εἰλεός Ι 1 1 (0.08) (0.001) (0.0)
εἶτα then, next 1 226 (17.74) (4.335) (1.52)
ἐκλείχω lick up 1 10 (0.78) (0.01) (0.0)
ἐπιτυγχάνω to hit the mark 1 48 (3.77) (0.291) (0.27)
εὐθύς straight, direct 1 51 (4.0) (5.672) (5.93)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 1 22 (1.73) (1.211) (0.37)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 1 154 (12.09) (2.195) (0.2)
ἔχω to have 1 583 (45.76) (48.945) (46.31)
which way, where, whither, in 1 51 (4.0) (4.108) (2.83)
ἥμερος tame, tamed, reclaimed 1 18 (1.41) (0.579) (0.43)
ἡμερόω to tame, make tame 1 16 (1.26) (0.43) (0.23)
ἧπαρ the liver 1 54 (4.24) (0.902) (0.13)
Ἥρα Hera 1 50 (3.92) (0.543) (1.68)
ἥσσων less, weaker 1 31 (2.43) (2.969) (2.18)
θανάσιμος deadly 1 7 (0.55) (0.145) (0.09)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 26 (2.04) (1.141) (0.69)
θεῖον brimstone 1 6 (0.47) (0.249) (0.13)
θερμαίνω to warm, heat 1 65 (5.1) (1.019) (0.08)
θυμίαμα that which is burnt as incense 1 90 (7.06) (0.261) (0.08)
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 1 20 (1.57) (0.849) (0.49)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 91 (7.14) (7.241) (5.17)
ἱερεύς a priest, sacrificer 1 4 (0.31) (1.143) (0.64)
ἵημι to set a going, put in motion 1 93 (7.3) (12.618) (6.1)
Ἶρις Iris, messenger to the gods 1 27 (2.12) (0.336) (0.44)
ἰσόθεος equal to the gods, godlike 1 2 (0.16) (0.035) (0.18)
καλέω to call, summon 1 196 (15.39) (10.936) (8.66)
κάρυον nut 1 58 (4.55) (0.103) (0.01)
κατακορής satiated, glutted 1 2 (0.16) (0.038) (0.03)
κατάκορος to excess, intemperately 1 1 (0.08) (0.012) (0.01)
καταπίνω to gulp, swallow down 1 14 (1.1) (0.238) (0.15)
κατέχω to hold fast 1 23 (1.81) (1.923) (2.47)
κεράννυμι to mix, mingle 1 26 (2.04) (0.321) (0.24)
Κιλίκιον coarse cloth 1 4 (0.31) (0.006) (0.01)
Κίλιξ a Cilician 1 5 (0.39) (0.111) (0.3)
Κρής a Cretan 1 2 (0.16) (0.198) (0.69)
Κρητικός of Crete, Cretan 1 56 (4.4) (0.102) (0.1)
κροκόω to crown with yellow ivy 1 16 (1.26) (0.009) (0.0)
Κυρηναϊκός the disciples of Aristippus of Cyrene 1 11 (0.86) (0.024) (0.0)
κώνειον hemlock 1 31 (2.43) (0.088) (0.01)
λεῖος smooth, plain, not embroidered 1 236 (18.52) (0.724) (0.14)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 1 92 (7.22) (1.671) (0.44)
Λύκιος Lycian; (fem. noun) Lycia 1 42 (3.3) (0.189) (0.98)
μακρός long 1 47 (3.69) (1.989) (2.83)
μαλάβαθρον leaf of Cinnamomum Tamala 1 22 (1.73) (0.028) (0.0)
μάλιστα most 1 130 (10.2) (6.673) (9.11)
μείγνυμι to mix, mix up, mingle, properly of liquids 1 325 (25.51) (1.47) (1.48)
μελίκρατον drink of honey and milk 1 28 (2.2) (0.179) (0.01)
μή not 1 261 (20.49) (50.606) (37.36)
μῆλον a sheep 1 50 (3.92) (0.363) (1.02)
μῆλον2 tree-fruit 1 50 (3.92) (0.374) (1.02)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 1 242 (19.0) (19.178) (9.89)
μύλη the nether millstone 1 10 (0.78) (0.069) (0.03)
ξηραίνω to parch up, dry up 1 84 (6.59) (0.688) (0.04)
ξηραντικός causing to dry up 1 8 (0.63) (0.049) (0.0)
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 169 (13.27) (5.317) (5.48)
ὄμβριος rainy, of rain 1 123 (9.65) (0.083) (0.04)
ὄξος poor wine; vinegar 1 475 (37.29) (0.911) (0.06)
ὅπου where 1 13 (1.02) (1.571) (1.19)
ὅσος as much/many as 1 262 (20.57) (13.469) (13.23)
οὐ not 1 464 (36.42) (104.879) (82.22)
οὖρον urine 1 17 (1.33) (0.521) (0.1)
οὖρον2 boundary 1 17 (1.33) (0.511) (0.1)
ὀφθαλμός the eye 1 99 (7.77) (2.632) (2.12)
παρίσθμιον fauces 1 19 (1.49) (0.028) (0.0)
παχύνω to thicken, fatten 1 5 (0.39) (0.19) (0.03)
πειράω to attempt, endeavour, try 1 30 (2.35) (1.92) (3.82)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 1 396 (31.08) (44.62) (43.23)
περιστερεών a dovecote 1 5 (0.39) (0.008) (0.0)
πήγανον rue 1 82 (6.44) (0.134) (0.0)
πλέος full. 1 17 (1.33) (1.122) (0.99)
πλευρά a rib 1 4 (0.31) (1.164) (0.69)
πλέως full of 1 26 (2.04) (2.061) (2.5)
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 1 22 (1.73) (0.848) (0.04)
πράσιος vomitus 1 19 (1.49) (0.036) (0.0)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 117 (9.18) (3.747) (1.45)
πρόσφατος lately slain, fresh-slain 1 63 (4.95) (0.223) (0.24)
πρότερος before, earlier 1 208 (16.33) (25.424) (23.72)
προτρέπω to urge forwards 1 6 (0.47) (0.349) (0.13)
πρωΐ early in the day, at morn 1 14 (1.1) (0.343) (0.2)
πρῶτος first 1 184 (14.44) (18.707) (16.57)
πυρετός burning heat, fiery heat 1 25 (1.96) (1.833) (0.03)
ῥεῦμα that which flows, a flow, stream, current 1 62 (4.87) (0.514) (0.32)
ῥητίνη resin of the pine 1 75 (5.89) (0.27) (0.01)
ῥόδον the rose 1 154 (12.09) (0.217) (0.08)
σάρξ flesh 1 36 (2.83) (3.46) (0.29)
στόμαχος a mouth, opening 1 99 (7.77) (0.39) (0.02)
στροβιλός whirling 1 7 (0.55) (0.01) (0.01)
συγκόπτω to break up, cut up 1 2 (0.16) (0.036) (0.03)
συμμείγνυμι mix together, commingle 1 4 (0.31) (0.307) (1.33)
συνήθης dwelling 1 11 (0.86) (0.793) (0.36)
σχῖνος the mastich-tree 1 25 (1.96) (0.035) (0.01)
ταύτῃ in this way. 1 21 (1.65) (2.435) (2.94)
τέταρτος fourth 1 43 (3.38) (1.676) (0.89)
τοιοῦτος such as this 1 309 (24.26) (20.677) (14.9)
τραχύτης roughness, ruggedness 1 18 (1.41) (0.089) (0.03)
τρύξ new wine not yet fermented, wine with the lees in it, must 1 22 (1.73) (0.065) (0.02)
ὑοσκύαμος hen-bane, hyoscyamus 1 14 (1.1) (0.024) (0.0)
ὑπάρχω to begin; to exist 1 83 (6.52) (13.407) (5.2)
ὕπνος sleep, slumber 1 26 (2.04) (1.091) (1.42)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 1 350 (27.47) (26.85) (24.12)
ὑποχόνδριος under the cartilage of the breastbone 1 4 (0.31) (0.194) (0.0)
ὕπτιος backwards, on one’s back 1 3 (0.24) (0.228) (0.22)
φθισικός consumptive 1 4 (0.31) (0.007) (0.0)
φύλλον a leaf; 1 164 (12.87) (0.521) (0.37)
φύω to bring forth, produce, put forth 1 35 (2.75) (3.181) (2.51)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 1 87 (6.83) (1.679) (0.87)
χρώς the surface of the body, the skin 1 10 (0.78) (0.258) (1.01)
ψυχρός cold, chill 1 99 (7.77) (2.892) (0.3)
ὥρα [sacrificial victim] 1 31 (2.43) (2.015) (1.75)
ὥρα2 time, season, climate 1 34 (2.67) (2.188) (1.79)
Χίος Chios (island) 1 2 (0.16) (0.181) (0.98)
Ἀντίπατρος Antipater 1 8 (0.63) (0.171) (0.13)
Μελάνθιος Melanthius 1 14 (1.1) (0.051) (0.11)
Πρύτανις Prytanis 1 2 (0.16) (0.012) (0.03)
ὑποχόνδριον abdomen 1 12 (0.94) (0.304) (0.0)
Πάμφιλος Pamphilus 1 3 (0.24) (0.107) (0.0)

PAGINATE