urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg056.1st1K-grc1:3.8
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

202 lemmas; 572 tokens (32,069 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 68 4,436 (1383.27) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 29 1,710 (533.23) (544.579) (426.61)
ὅς who, that, which: relative pronoun 16 570 (177.74) (208.764) (194.16)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 15 613 (191.15) (173.647) (126.45)
οὐ not 12 316 (98.54) (104.879) (82.22)
γάρ for 11 384 (119.74) (110.606) (74.4)
εἰμί to be 11 454 (141.57) (217.261) (145.55)
ἐν in, among. c. dat. 10 542 (169.01) (118.207) (88.06)
μέν on the one hand, on the other hand 9 558 (174.0) (109.727) (118.8)
ὀλέθριος destructive, deadly 9 16 (4.99) (0.272) (0.07)
μέγας big, great 8 248 (77.33) (18.419) (25.96)
μικρός small, little 8 190 (59.25) (5.888) (3.02)
οὗτος this; that 8 467 (145.62) (133.027) (121.95)
τις any one, any thing, some one, some thing; 8 373 (116.31) (97.86) (78.95)
λέγω to pick; to say 7 276 (86.06) (90.021) (57.06)
οὖν so, then, therefore 7 164 (51.14) (34.84) (23.41)
ψυχρός cold, chill 7 30 (9.35) (2.892) (0.3)
δέ but 6 584 (182.11) (249.629) (351.92)
ἔχω to have 6 150 (46.77) (48.945) (46.31)
πυκνός close, compact 6 165 (51.45) (1.024) (1.26)
τε and 6 273 (85.13) (62.106) (115.18)
ἀλλά otherwise, but 5 266 (82.95) (54.595) (46.87)
ἀραιός thin, narrow, slight, slender 5 122 (38.04) (0.26) (0.07)
διά through c. gen.; because of c. acc. 5 281 (87.62) (56.77) (30.67)
ἐγώ I (first person pronoun) 5 124 (38.67) (54.345) (87.02)
ἤδη already 5 65 (20.27) (8.333) (11.03)
ὅς2 [possessive pronoun] 5 158 (49.27) (47.672) (39.01)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 5 142 (44.28) (49.106) (23.97)
πᾶς all, the whole 5 163 (50.83) (59.665) (51.63)
ἀκίνδυνος without danger, free from danger 4 5 (1.56) (0.237) (0.15)
ἀραῖος prayed to 4 29 (9.04) (0.126) (0.06)
γράφω to scratch, draw, write 4 172 (53.63) (7.064) (2.6)
δή [interactional particle: S&H on same page] 4 93 (29.0) (17.728) (33.0)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 4 73 (22.76) (1.615) (0.35)
πνεῦμα a blowing 4 231 (72.03) (5.838) (0.58)
ἄν modal particle 4 168 (52.39) (32.618) (38.42)
ὅτι2 conj.: that, because 4 139 (43.34) (49.49) (23.92)
ἄλλος other, another 3 128 (39.91) (40.264) (43.75)
δηλόω to make visible 3 64 (19.96) (4.716) (2.04)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 3 46 (14.34) (12.401) (17.56)
ἐάν if 3 104 (32.43) (23.689) (20.31)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 3 177 (55.19) (50.199) (32.23)
εἰς into, to c. acc. 3 126 (39.29) (66.909) (80.34)
κάρτα very, very, much, extremely 3 11 (3.43) (0.204) (0.8)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 3 125 (38.98) (19.178) (9.89)
οὐδέ and/but not; not even 3 100 (31.18) (20.427) (22.36)
οὕτως so, in this manner 3 152 (47.4) (28.875) (14.91)
πάντως altogether; 3 34 (10.6) (2.955) (0.78)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 3 206 (64.24) (44.62) (43.23)
τίς who? which? 3 47 (14.66) (21.895) (15.87)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 3 171 (53.32) (55.077) (29.07)
ὑπάρχω to begin; to exist 3 62 (19.33) (13.407) (5.2)
ὡς as, how 3 227 (70.78) (68.814) (63.16)
ἅμα at once, at the same time 2 55 (17.15) (6.88) (12.75)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 2 43 (13.41) (8.208) (3.67)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 2 15 (4.68) (4.322) (6.41)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 46 (14.34) (13.803) (8.53)
γε at least, at any rate 2 142 (44.28) (24.174) (31.72)
γίγνομαι become, be born 2 249 (77.65) (53.204) (45.52)
δεύτερος second 2 58 (18.09) (6.183) (3.08)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 2 25 (7.8) (4.463) (2.35)
δύναμις power, might, strength 2 56 (17.46) (13.589) (8.54)
ἐκ from out of 2 173 (53.95) (54.157) (51.9)
ἐκεῖνος that over there, that 2 63 (19.65) (22.812) (17.62)
ἐναντίος opposite 2 40 (12.47) (8.842) (4.42)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 2 25 (7.8) (1.1) (0.32)
ἐπιφέρω to bring, put 2 12 (3.74) (1.459) (1.02)
εὔπνοια easiness of breathing. 2 3 (0.94) (0.01) (0.0)
either..or; than 2 146 (45.53) (34.073) (23.24)
θερμός hot, warm 2 29 (9.04) (3.501) (0.49)
κἄν and if, even if, although 2 60 (18.71) (1.617) (0.18)
μή not 2 106 (33.05) (50.606) (37.36)
μηδείς (and not one); not one, no-one 2 43 (13.41) (8.165) (6.35)
μήτε neither / nor 2 23 (7.17) (5.253) (5.28)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 24 (7.48) (4.613) (6.6)
νόσημα a sickness, disease, plague 2 53 (16.53) (1.694) (0.23)
ὀδύνη pain of body 2 52 (16.22) (1.021) (0.3)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 2 50 (15.59) (0.659) (0.59)
παραφροσύνη derangement 2 86 (26.82) (0.148) (0.0)
πολύς much, many 2 177 (55.19) (35.28) (44.3)
πυρετός burning heat, fiery heat 2 32 (9.98) (1.833) (0.03)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 2 72 (22.45) (3.279) (2.18)
συζυγία a yoke of animals, a pair 2 15 (4.68) (0.709) (0.01)
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 2 4 (1.25) (1.497) (1.41)
τέταρτος fourth 2 23 (7.17) (1.676) (0.89)
τρεῖς three 2 11 (3.43) (4.87) (3.7)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 2 5 (1.56) (1.526) (1.65)
φαίνω to bring to light, make to appear 2 42 (13.1) (8.435) (8.04)
ὥστε so that 2 38 (11.85) (10.717) (9.47)
ἀβουλέω to be unwilling 1 1 (0.31) (0.064) (0.05)
ἀγαθός good 1 3 (0.94) (9.864) (6.93)
ἀεί always, for ever 1 20 (6.24) (7.241) (8.18)
ἀθροίζω to gather together, to muster 1 16 (4.99) (0.621) (1.13)
αἰτία a charge, accusation 1 56 (17.46) (5.906) (2.88)
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 1 8 (2.49) (0.374) (0.01)
ἄνθρωπος man, person, human 1 30 (9.35) (19.466) (11.67)
ἀντίθεσις opposition, resistance 1 13 (4.05) (0.471) (0.0)
ἄντικρυς straight on, right on 1 4 (1.25) (0.318) (0.09)
ἄξιος worthy 1 6 (1.87) (3.181) (3.3)
ἁπλόος single, simple 1 42 (13.1) (6.452) (0.83)
ἁπλῶς singly, in one way 1 19 (5.92) (3.946) (0.5)
ἀπό from, away from. c. gen. 1 46 (14.34) (30.074) (22.12)
ἀπόρημα matter of doubt, question, puzzle 1 2 (0.62) (0.023) (0.02)
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 11 (3.43) (1.255) (0.64)
αὖ again, anew, afresh, once more 1 16 (4.99) (2.474) (4.78)
βούλομαι to will, wish, be willing 1 13 (4.05) (8.59) (11.98)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 1 33 (10.29) (6.8) (5.5)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 17 (5.3) (2.36) (4.52)
δείκνυμι to show 1 66 (20.58) (13.835) (3.57)
δηλονότι quite clearly, manifestly, plainly 1 22 (6.86) (1.583) (0.0)
δῆλος visible, conspicuous 1 36 (11.23) (5.582) (2.64)
δύσπνοια difficulty of breathing 1 44 (13.72) (0.071) (0.0)
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 10 (3.12) (4.574) (7.56)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 1 40 (12.47) (10.005) (1.56)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 19 (5.92) (2.656) (1.17)
ἔκγονος born of, sprung from 1 2 (0.62) (0.212) (0.41)
ἐκπνοή a breathing out, expiring 1 32 (9.98) (0.084) (0.0)
ἔμπροσθεν before, in front 1 27 (8.42) (1.891) (0.63)
ἔμφυτος implanted, innate, natural 1 15 (4.68) (0.326) (0.08)
ἐνδεικτικός probative 1 2 (0.62) (0.038) (0.0)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 39 (12.16) (4.633) (3.4)
ἐνταυθοῖ hither, here 1 2 (0.62) (0.124) (0.09)
ἐπιμιμνήσκομαι to remember, think of; to mention 1 1 (0.31) (0.104) (0.22)
ἐπίσταμαι to know 1 2 (0.62) (1.308) (1.44)
ἔργον work 1 18 (5.61) (5.905) (8.65)
ἕτερος the one; the other (of two) 1 78 (24.32) (18.33) (7.31)
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 37 (11.54) (11.058) (14.57)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 1 32 (9.98) (2.195) (0.2)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 1 3 (0.94) (2.978) (3.52)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 1 7 (2.18) (3.657) (4.98)
ἡμέρα day 1 38 (11.85) (8.416) (8.56)
ἤτοι now surely, truly, verily 1 30 (9.35) (3.652) (1.2)
θάνατος death 1 4 (1.25) (3.384) (2.71)
θέρμη heat, feverish heat 1 2 (0.62) (0.231) (0.04)
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 1 1 (0.31) (0.238) (0.22)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 1 16 (4.99) (1.94) (0.58)
ἰδιώτης a private person, an individual 1 5 (1.56) (0.552) (0.61)
κάμνω to work, toil, be sick 1 6 (1.87) (1.144) (1.08)
καρδία the heart 1 9 (2.81) (2.87) (0.99)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 1 370 (115.38) (76.461) (54.75)
κινδυνώδης dangerous 1 1 (0.31) (0.041) (0.01)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 10 (3.12) (2.811) (3.25)
Κῶς Cos 1 1 (0.31) (0.314) (0.08)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 6 (1.87) (1.665) (2.81)
λείπω to leave, quit 1 12 (3.74) (1.614) (4.04)
λέξις a speaking, saying, speech 1 20 (6.24) (1.763) (0.32)
λόγος the word 1 130 (40.54) (29.19) (16.1)
λύω to loose 1 5 (1.56) (2.411) (3.06)
μακράν a long way, far, far away 1 2 (0.62) (0.444) (0.4)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 25 (7.8) (4.744) (3.65)
μέρος a part, share 1 30 (9.35) (11.449) (6.76)
ὅδε this 1 65 (20.27) (10.255) (22.93)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 1 84 (26.19) (13.567) (4.4)
ὄξος poor wine; vinegar 1 15 (4.68) (0.911) (0.06)
ὀξύς wood sorrel, Oxalis Acetosella 1 15 (4.68) (0.964) (1.05)
ὀξύς2 sharp, keen 1 24 (7.48) (1.671) (1.89)
ὁπόσος as many as 1 3 (0.94) (1.404) (0.7)
ὀρθός straight 1 10 (3.12) (3.685) (3.67)
ὅσος as much/many as 1 63 (19.65) (13.469) (13.23)
οὐδαμός not even one, no one 1 2 (0.62) (0.872) (1.52)
οὐδαμῶς in no wise 1 2 (0.62) (0.866) (1.08)
οὐδείς not one, nobody 1 108 (33.68) (19.346) (18.91)
πάλιν back, backwards 1 38 (11.85) (10.367) (6.41)
περιλαμβάνω to seize around, embrace 1 3 (0.94) (0.484) (0.32)
πηγή running waters, streams 1 1 (0.31) (0.851) (0.74)
ποσόω to reckon up, count 1 2 (0.62) (0.48) (0.0)
που anywhere, somewhere 1 8 (2.49) (2.474) (4.56)
προαγορεύω to tell beforehand 1 26 (8.11) (3.068) (5.36)
προγιγνώσκω to know, perceive, learn 1 1 (0.31) (0.197) (0.04)
προερέω to say beforehand 1 2 (0.62) (0.431) (0.1)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 1 87 (27.13) (56.75) (56.58)
προσγράφω to write besides, add in writing 1 13 (4.05) (0.127) (0.0)
προσέτι over and above, besides 1 7 (2.18) (0.291) (0.2)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 29 (9.04) (3.747) (1.45)
προσφέρω to bring to 1 3 (0.94) (1.465) (1.2)
πρότερος before, earlier 1 103 (32.12) (25.424) (23.72)
πρῶτος first 1 91 (28.38) (18.707) (16.57)
σύμπτωμα a chance, casualty 1 11 (3.43) (0.841) (0.32)
σύν along with, in company with, together with 1 14 (4.37) (4.575) (7.0)
τάσσω to arrange, put in order 1 4 (1.25) (2.051) (3.42)
ταχύς quick, swift, fleet 1 84 (26.19) (3.502) (6.07)
τελευτάω to complete, finish, accomplish; pple. finally, in the end 1 6 (1.87) (1.651) (2.69)
τεσσαράκοντα forty 1 2 (0.62) (0.51) (1.07)
τῇ here, there 1 49 (15.28) (18.312) (12.5)
τίη why? wherefore? 1 75 (23.39) (26.493) (13.95)
τίσις payment by way of return 1 2 (0.62) (0.258) (0.38)
τοιοῦτος such as this 1 89 (27.75) (20.677) (14.9)
τρίτος the third 1 39 (12.16) (4.486) (2.33)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 39 (12.16) (7.612) (5.49)
τροπός a twisted leathern thong 1 38 (11.85) (7.547) (5.48)
ὑπαγορεύω to dictate 1 1 (0.31) (0.067) (0.04)
ὑπέξειμι withdraw gradually 1 1 (0.31) (0.016) (0.03)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 1 32 (9.98) (6.432) (8.19)
ὑπόγυιος under one's hand, nigh at hand 1 3 (0.94) (0.056) (0.01)
ὑπονοέω to think secretly, suspect 1 2 (0.62) (0.237) (0.15)
ὕστερος latter, last 1 5 (1.56) (1.506) (1.39)
φαῦλος slight, indifferent, trivial, common, simple 1 1 (0.31) (1.387) (0.76)
φημί to say, to claim 1 104 (32.43) (36.921) (31.35)
φλόγωσις burning heat, inflammation 1 6 (1.87) (0.014) (0.01)
χρή it is fated, necessary 1 52 (16.22) (6.22) (4.12)
ὠθέω to thrust, push, shove, force onwards 1 1 (0.31) (0.484) (0.59)
Ἱπποκράτης Hippocrates 1 118 (36.8) (1.33) (0.32)

PAGINATE