Galen, De naturalibus facultatibus

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg010.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

2,590 lemmas; 33,098 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
Ἐρασίστρατος Erasistratus 77 (23.3) (0.237) (0.01)
χυμός juice 57 (17.2) (1.871) (0.01)
ποιότης quality 49 (14.8) (2.429) (0.01)
ἀκολουθία a following, train 40 (12.1) (0.445) (0.01)
ἑλκτικός fit for drawing, attractive 29 (8.8) (0.063) (0.01)
νεφρός kidney 56 (16.9) (0.388) (0.01)
φλέψ a vein 107 (32.3) (1.699) (0.03)
σπλήν the milt, spleen; compression bandage 20 (6.0) (0.423) (0.01)
κύστις the bladder 58 (17.5) (0.499) (0.02)
ὑγρότης wetness, moisture 17 (5.1) (0.804) (0.01)
θρέψις nourishing 33 (10.0) (0.082) (0.01)
ἀλλοίωσις a change, alteration 33 (10.0) (0.774) (0.01)
χολή gall, bile 70 (21.1) (0.855) (0.04)
ἀνάδοσις a distribution: digestion 23 (6.9) (0.103) (0.01)
ὁλκή a drawing, dragging, tugging: a drawing on 33 (10.0) (0.12) (0.02)
ὑμήν a thin skin, membrane 10 (3.0) (0.424) (0.01)
ἔμετος vomiting 10 (3.0) (0.29) (0.01)
στόμαχος a mouth, opening 29 (8.8) (0.39) (0.02)
ὑστέρα the womb 9 (2.7) (0.258) (0.01)
Ἐπίκουρος Epicurus 9 (2.7) (0.164) (0.01)
μήτρα womb 26 (7.9) (0.691) (0.02)
ἐνέργεια action, operation, energy 77 (23.3) (5.988) (0.07)
ὑδατώδης watery 8 (2.4) (0.172) (0.01)
φλέγμα flame, fire, heat 22 (6.6) (0.447) (0.02)
κρᾶσις a mixing, blending, compounding 14 (4.2) (1.047) (0.01)
ἐξομοίωσις a becoming like 7 (2.1) (0.016) (0.01)
κένωσις an emptying 7 (2.1) (0.343) (0.01)
διάκρισις separation, dissolution 19 (5.7) (0.436) (0.02)
ἐπισπαστικός drawing to oneself, drawing in 6 (1.8) (0.009) (0.01)
φλεγματώδης inflammatory 6 (1.8) (0.142) (0.01)
κοιλότης hollowness: a hollow 6 (1.8) (0.221) (0.01)
μόριος of burial 29 (8.8) (1.44) (0.04)
Ἀσκληπιάδης son of Asclepius; physician 29 (8.8) (0.257) (0.04)
ἐκκενόω to empty out, leave desolate 10 (3.0) (0.087) (0.01)
λάρυγξ the larynx 5 (1.5) (0.131) (0.01)
διάρροια diarrhoea 5 (1.5) (0.09) (0.01)
ἑνόω make one, unite 5 (1.5) (0.18) (0.01)
βουβών the groin 5 (1.5) (0.169) (0.01)
εὐκρασία a good temperature, mildness 5 (1.5) (0.083) (0.01)
ὁμοίωσις a becoming like, assimilation 5 (1.5) (0.165) (0.01)
ἐκκρίνω to choose 9 (2.7) (0.256) (0.01)
ἔδεσμα meat 9 (2.7) (0.3) (0.01)
πρόσθεσις a putting to, application 13 (3.9) (0.281) (0.02)
κοιλία the large cavity of the body, the belly 56 (16.9) (1.676) (0.1)
κενόω to empty out, drain 49 (14.8) (0.776) (0.09)
ἀμετρία excess, disproportion 4 (1.2) (0.106) (0.01)
ἐμφέρω to bear or bring in 4 (1.2) (0.06) (0.01)
μελαγχολικός atrabilious, choleric 4 (1.2) (0.137) (0.01)
ἀδολεσχία garrulity, idle talk 4 (1.2) (0.038) (0.01)
αἰσθητός perceptible by the senses 12 (3.6) (2.492) (0.02)
νεῦρον a sinew, tendon; 28 (8.5) (1.281) (0.05)
ἔντερον an intestine, piece of gut 39 (11.8) (0.506) (0.07)
περιπλέκω to twine 7 (2.1) (0.031) (0.01)
ἧπαρ the liver 58 (17.5) (0.902) (0.13)
μόριον a piece, portion, section 69 (20.8) (3.681) (0.15)
ὀργανόω to be organized 3 (0.9) (0.156) (0.01)
κατεργασία working up 3 (0.9) (0.032) (0.01)
εἰσρέω to stream in 3 (0.9) (0.024) (0.01)
αἱματώδης blood-red 3 (0.9) (0.096) (0.01)
κωθωνίζω make drunken 3 (0.9) (0.004) (0.01)
περιπλοκή a twining round, entanglement, intricacy 3 (0.9) (0.011) (0.01)
ἀκάθαρτος uncleansed, unclean, impure 3 (0.9) (0.33) (0.01)
διαφωνία discord, disagreement 3 (0.9) (0.166) (0.01)
ἑτέρως in one or the other way; differently 6 (1.8) (0.293) (0.01)
ἀναστομόω to furnish with a mouth 3 (0.9) (0.03) (0.01)
πυρέσσω to be ill of a fever 3 (0.9) (0.267) (0.01)
παλινδρομέω to run back again 3 (0.9) (0.055) (0.01)
διάτασις tension 3 (0.9) (0.051) (0.01)
μορία the sacred olives 3 (0.9) (0.098) (0.01)
συζυγία a yoke of animals, a pair 3 (0.9) (0.709) (0.01)
πυρώδης cereal 3 (0.9) (0.084) (0.01)
λεπτότης thinness: fineness, delicacy, leanness 6 (1.8) (0.116) (0.01)
κύησις conception 3 (0.9) (0.062) (0.01)
στοιχεῖον sound; element, principle 21 (6.3) (2.704) (0.06)
ἄμετρος without measure, immense, excessive, boundless 5 (1.5) (0.374) (0.01)
θερμότης heat 5 (1.5) (1.143) (0.01)
διαπλήσσω to break 5 (1.5) (0.036) (0.01)
ἴασις healing, a mode of healing, cure, remedy 7 (2.1) (0.403) (0.02)
πλεύμων the organ of breathing, the lungs 14 (4.2) (0.848) (0.04)
οὐρέω to urinate 9 (2.7) (0.132) (0.03)
ἀτμός steam, vapor 9 (2.7) (0.391) (0.03)
ἐγκάρσιος athwart, oblique 9 (2.7) (0.097) (0.03)
ἀγγεῖον vessel, reservoir 40 (12.1) (0.953) (0.13)
σάκκος a coarse hair-cloth, sackcloth 2 (0.6) (0.062) (0.01)
ἐμπειρικός experienced 2 (0.6) (0.044) (0.01)
ὄρρος end of the os sacrum, rump 2 (0.6) (0.029) (0.01)
ἐμφυσάω to blow in: to play the flute 2 (0.6) (0.027) (0.01)
ἕλξις a drawing, dragging, trailing 2 (0.6) (0.034) (0.01)
κύημα that which is conceived, an embryo, foetus 4 (1.2) (0.087) (0.01)
ἔμβρυον a young one, new-born lamb; embryo 8 (2.4) (0.294) (0.03)
συναναφέρω carry up together 2 (0.6) (0.003) (0.01)
ὑπαλλάσσω to exchange 2 (0.6) (0.032) (0.01)
ῥυτόν rue 2 (0.6) (0.03) (0.01)
προσπλάσσω to form 2 (0.6) (0.004) (0.01)
ἀποστέγω to keep out 2 (0.6) (0.004) (0.01)
ῥαφανίς the radish 2 (0.6) (0.03) (0.01)
ἀνατέμνω to cut open 2 (0.6) (0.041) (0.01)
ἀσύνθετος uncompounded 2 (0.6) (0.077) (0.01)
ἐξόμνυμι to swear in excuse; deny, refuse on oath 2 (0.6) (0.016) (0.01)
διαίτημα rules of life, a mode or course of life 2 (0.6) (0.055) (0.01)
διαρκέω to have full strength, be quite sufficient 2 (0.6) (0.054) (0.01)
πυλωρός a gate-keeper, warder, porter 4 (1.2) (0.02) (0.01)
δριμύτης pungency, keenness 4 (1.2) (0.105) (0.01)
ἄρρωστος weak, sickly 6 (1.8) (0.322) (0.02)
γαστήρ the paunch, belly 125 (37.8) (1.811) (0.48)
ἀλλοιόω to make different, to change, alter 32 (9.7) (0.702) (0.13)
Ἀπίς Apian land: Peloponnese 7 (2.1) (0.191) (0.03)
φυσικός natural, native 22 (6.6) (3.328) (0.1)
φυσιολογία inquiring into natural causes and phenomena 5 (1.5) (0.088) (0.02)
ἐπιρρέω to flow upon the surface, float a-top 14 (4.2) (0.222) (0.07)
σφοδρός vehement, violent, excessive 14 (4.2) (1.283) (0.07)
διαστέλλω to put asunder, tear open 15 (4.5) (0.246) (0.07)
ἐκθλίβω to squeeze much: to distress greatly 3 (0.9) (0.035) (0.01)
ἀπόφυσις side-shoot 3 (0.9) (0.178) (0.01)
ἔγγονος a grandson, granddaughter 3 (0.9) (0.094) (0.01)
κακοήθης ill-disposed, malicious 3 (0.9) (0.165) (0.01)
ξηρότης dryness 3 (0.9) (0.336) (0.01)
ἀσχημονέω to behave unseemly, disgrace oneself, to be put to shame 3 (0.9) (0.028) (0.01)
ἕψησις a boiling 3 (0.9) (0.117) (0.01)
προσαυξάνω increase, enhance, promote 3 (0.9) (0.004) (0.01)
ψυχρότης coldness, cold 3 (0.9) (0.3) (0.01)
στεγανός covering so as to keep out water, water-tight, waterproof 3 (0.9) (0.021) (0.01)
ὁσημέραι as many days as are 3 (0.9) (0.115) (0.01)
ἐπίπλοον fold of the peritoneum, omentum 3 (0.9) (0.034) (0.01)
ὑπόληψις taking-up: reply, impression, assumption 3 (0.9) (0.332) (0.01)
τεχνικός artistic, skilful, workmanlike 17 (5.1) (0.227) (0.09)
διηθέω to strain through, filter 7 (2.1) (0.053) (0.04)
πιμελή soft fat, lard 4 (1.2) (0.132) (0.02)
χόνδρος a grain 4 (1.2) (0.266) (0.02)
σύμφυτος born with one, congenital, innate, natural, inborn, inbred 8 (2.4) (0.231) (0.04)
περίπατος a walking about, walking 9 (2.7) (0.162) (0.05)
προσφύω to make to grow to 9 (2.7) (0.09) (0.05)
ὄργανος working 10 (3.0) (0.429) (0.06)
οὖρον urine 16 (4.8) (0.521) (0.1)
οὖρον2 boundary 16 (4.8) (0.511) (0.1)
τάλαρος a basket 6 (1.8) (0.016) (0.04)
φορά a carrying 20 (6.0) (1.093) (0.13)
σιτίον grain, corn: food made from grain, bread 60 (18.1) (0.775) (0.38)
μύω to close eyes; (of eyes) to be closed 7 (2.1) (0.111) (0.04)
γένεσις an origin, source, productive cause 51 (15.4) (4.522) (0.32)
συστέλλω to draw together, draw in: to shorten sail 10 (3.0) (0.255) (0.07)
καταπίνω to gulp, swallow down 22 (6.6) (0.238) (0.15)
Ἀριστοτέλης Aristotle 23 (6.9) (2.814) (0.15)
ζωός alive, living 84 (25.4) (1.744) (0.57)
κἄν and if, even if, although 26 (7.9) (1.617) (0.18)
ἑλκέω to drag about, tear asunder 57 (17.2) (0.84) (0.39)
Ἱπποκράτης Hippocrates 46 (13.9) (1.33) (0.32)
περιστέλλω to dress, clothe, wrap up 24 (7.3) (0.083) (0.17)
πάμπολυς very much, great, large 24 (7.3) (0.464) (0.17)
ὄργανον an organ, instrument, tool, for making 50 (15.1) (1.615) (0.35)
προήκω to have gone before, be the first 2 (0.6) (0.071) (0.01)
δεξαμενή a reservoir, tank, cistern 2 (0.6) (0.047) (0.01)
διάγνωσις a distinguishing, discernment 2 (0.6) (0.343) (0.01)
διαχωρέω to go through, pass through 2 (0.6) (0.132) (0.01)
γεῦσις sense of taste 2 (0.6) (0.388) (0.01)
μυριάκις ten thousand times 2 (0.6) (0.077) (0.01)
ἁπτός subject to the sense of touch 2 (0.6) (0.226) (0.01)
ὠκύτης quickness, swiftness, fleetness, speed 2 (0.6) (0.025) (0.01)
κακοπραγέω to fare ill, fail in an enterprise, to be in ill plight 2 (0.6) (0.009) (0.01)
λευκαίνω to make white, whiten 2 (0.6) (0.063) (0.01)
διαδύνω to slip through 4 (1.2) (0.018) (0.03)
δυσώδης ill-smelling 3 (0.9) (0.107) (0.02)
σιδήριον an implement 5 (1.5) (0.051) (0.04)
ἀρρωστέω to be weak and sickly 3 (0.9) (0.136) (0.02)
πέσσω to cook, bake; to ripen, to digest 19 (5.7) (0.385) (0.14)
γεώδης earth-like, earthy 3 (0.9) (0.257) (0.02)
διδασκαλία teaching, instruction, education 7 (2.1) (1.33) (0.05)
ἰσχνός dry, withered, lean, meagre 3 (0.9) (0.214) (0.02)
ἀνάλογος proportionate 5 (1.5) (1.072) (0.04)
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 52 (15.7) (1.398) (0.39)
ἄχρι until, up to; (Hom.) to the uttermost, utterly 19 (5.7) (1.217) (0.15)
ζῷον a living being, animal 87 (26.3) (8.115) (0.7)
ξηρός dry 18 (5.4) (2.124) (0.15)
διάστασις a standing aloof, separation 7 (2.1) (0.667) (0.06)
συμπληρόω to help to fill 6 (1.8) (0.181) (0.05)
ῥητορικός oratorical, rhetorical 6 (1.8) (0.204) (0.05)
ἑλκόω to wound sorely, lacerate 11 (3.3) (0.397) (0.1)
προωθέω to push forward, push 5 (1.5) (0.025) (0.04)
διατέμνω to cut through, cut in twain, dissever 5 (1.5) (0.059) (0.04)
ἀργέω to lie idle, be unemployed, do nothing 5 (1.5) (0.097) (0.04)
ὀχετός a means for carrying water, a water-pipe 5 (1.5) (0.058) (0.04)
ἐνεργέω to be in action, to operate 17 (5.1) (1.664) (0.15)
ξηραίνω to parch up, dry up 4 (1.2) (0.688) (0.04)
λῆρος silly talk, nonsense, trumpery 4 (1.2) (0.119) (0.04)
δηλαδή quite clearly, manifestly 4 (1.2) (0.264) (0.04)
ὑγρός wet, moist, running, fluid 43 (13.0) (3.244) (0.41)
ψυχρός cold, chill 31 (9.4) (2.892) (0.3)
διατείνω to stretch to the uttermost 16 (4.8) (0.187) (0.15)
ψυχικός of the soul 3 (0.9) (0.544) (0.03)
ἐγχωρέω to give room 6 (1.8) (0.447) (0.06)
ὀργαίνω to make angry, enrage 3 (0.9) (0.099) (0.03)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 6 (1.8) (1.286) (0.06)
Πλάτων Plato 9 (2.7) (2.215) (0.09)
πυρετός burning heat, fiery heat 3 (0.9) (1.833) (0.03)
ἄπιος a pear-tree 6 (1.8) (0.223) (0.06)
ἐξομοιόω to make quite like, to assimilate 3 (0.9) (0.081) (0.03)
κίνησις movement, motion 20 (6.0) (8.43) (0.2)
κυέω to bear in the womb, to be pregnant with 10 (3.0) (0.269) (0.1)
σήπω to make rotten 5 (1.5) (0.236) (0.05)
ἴς sinew, tendon 24 (7.3) (0.943) (0.25)
νόσημα a sickness, disease, plague 21 (6.3) (1.694) (0.23)
φυράω to mix 2 (0.6) (0.048) (0.02)
οἰακίζω to steer 2 (0.6) (0.011) (0.02)
αὐστηρός harsh, rough, bitter 2 (0.6) (0.215) (0.02)
πανουργία knavery, roguery, villany 2 (0.6) (0.098) (0.02)
χαλαρός slack, loose 2 (0.6) (0.108) (0.02)
ἀναισχυντέω to be shameless, behave impudently 2 (0.6) (0.026) (0.02)
παθητικός subject to feeling, capable of feeling 2 (0.6) (0.435) (0.02)
εὕρεσις a finding, discovery 2 (0.6) (0.392) (0.02)
μετάληψις participation 4 (1.2) (0.186) (0.04)
ὑποχώρησις a going back, retirement, retreat 2 (0.6) (0.042) (0.02)
συντήκω to fuse into one mass, to weld together 2 (0.6) (0.028) (0.02)
τρύξ new wine not yet fermented, wine with the lees in it, must 2 (0.6) (0.065) (0.02)
ἴαμα a means of healing, remedy, medicine 2 (0.6) (0.16) (0.02)
ἀναπλάσσω to form anew, remodel 2 (0.6) (0.085) (0.02)
ὁρατής beholder 2 (0.6) (0.187) (0.02)
θέρμη heat, feverish heat 4 (1.2) (0.231) (0.04)
ἀπέοικα to be unlike, differ from 2 (0.6) (0.047) (0.02)
φθίσις a perishing, decay 2 (0.6) (0.141) (0.02)
ἀμυδρός indistinct, dim, obscure 2 (0.6) (0.327) (0.02)
ἔμφυτος implanted, innate, natural 7 (2.1) (0.326) (0.08)
μῦς the field-mouse, muscle, mussel 7 (2.1) (1.812) (0.08)
ψῆγμα that which is rubbed 5 (1.5) (0.025) (0.06)
πολυειδής of many kinds 3 (0.9) (0.178) (0.04)
εὐθεῖα (γραμμή) straight line 6 (1.8) (1.18) (0.07)
θερμός hot, warm 39 (11.8) (3.501) (0.49)
τροφή nourishment, food, victuals 80 (24.2) (3.098) (1.03)
μάγειρος a cook 4 (1.2) (0.208) (0.05)
μύζω mutter, moan 4 (1.2) (0.06) (0.05)
κάθαρσις a cleansing 4 (1.2) (0.392) (0.05)
σπέρμα seed, offspring 24 (7.3) (2.127) (0.32)
οὖρος3 (βοῦς) Bos primigenius 14 (4.2) (0.245) (0.19)
λεπτός (husked, threshed) fine, thin, delicate, subtle 32 (9.7) (1.671) (0.44)
θέρμος lupine, Lupinus albus 9 (2.7) (1.098) (0.13)
φθορά destruction, ruin, perdition 10 (3.0) (1.418) (0.14)
ἕλκω to draw, drag 101 (30.5) (1.305) (1.45)
ἐπισπάω to draw 24 (7.3) (0.302) (0.35)
ἀντισπάω to draw the contrary way, hold back 2 (0.6) (0.043) (0.03)
γλίσχρος glutinous, sticky, clammy 2 (0.6) (0.281) (0.03)
παχύνω to thicken, fatten 2 (0.6) (0.19) (0.03)
ἀγωγός leading 4 (1.2) (0.044) (0.06)
προπαρασκευάζω to prepare beforehand 2 (0.6) (0.014) (0.03)
σύνθετος put together, composite, compound 4 (1.2) (1.252) (0.06)
μικρότης smallness: littleness, meanness, pettiness 2 (0.6) (0.245) (0.03)
αἱματόω to make bloody, stain with blood 2 (0.6) (0.009) (0.03)
σηπεδών rottenness, putrefaction 2 (0.6) (0.14) (0.03)
ἰχώρ ichor, the etherial juice 2 (0.6) (0.163) (0.03)
ῥάχις the lower part of the back, the chine 4 (1.2) (0.332) (0.06)
ἐπιμήνιος monthly 2 (0.6) (0.088) (0.03)
ἐπαυξάνω to increase, enlarge, augment 2 (0.6) (0.031) (0.03)
ἐξαρπάζω to snatch away from 4 (1.2) (0.034) (0.06)
μυελός marrow 2 (0.6) (0.213) (0.03)
μονή a staying, abiding, tarrying, stay 8 (2.4) (0.811) (0.12)
ὑπορρέω to flow under 2 (0.6) (0.022) (0.03)
τέφρα ashes 2 (0.6) (0.147) (0.03)
ἀποτυχία failure 2 (0.6) (0.024) (0.03)
περιτείνω to stretch all round 2 (0.6) (0.042) (0.03)
ὄγκος the barb 6 (1.8) (0.853) (0.09)
ἄφυκτος not to be shunned, from which none escape 3 (0.9) (0.056) (0.04)
φάρμακος poisoner, sorcerer, magician 9 (2.7) (0.898) (0.13)
ἀντεῖπον to speak against 10 (3.0) (0.164) (0.15)
ὄγκος2 bulk, size, mass 6 (1.8) (0.806) (0.09)
περιέχω to encompass, embrace, surround 39 (11.8) (2.596) (0.61)
φαρμακός one sacrificed, scapegoat 8 (2.4) (0.768) (0.13)
αἷμα blood 109 (32.9) (3.53) (1.71)
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 7 (2.1) (0.276) (0.11)
ἀπορρέω to flow 13 (3.9) (0.447) (0.21)
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 12 (3.6) (2.61) (0.19)
τεχνίτης an artificer, artisan, craftsman, skilled workman 4 (1.2) (0.417) (0.07)
σύνδεσμος a bond of union, bond, fastening 4 (1.2) (0.562) (0.07)
ἐμφύω to implant 7 (2.1) (0.251) (0.12)
εὐρυχωρία open space, free room 7 (2.1) (0.126) (0.12)
καθαίρω to make pure 17 (5.1) (0.786) (0.29)
αὐλίσκος a small reed, pipe 3 (0.9) (0.022) (0.05)
καθότι in what manner 3 (0.9) (0.215) (0.05)
στενότης narrowness, straitness 3 (0.9) (0.053) (0.05)
ἐπίκαιρος in fit time 3 (0.9) (0.118) (0.05)
παλαιόω to make old 3 (0.9) (0.154) (0.05)
ἐκκαθαίρω to cleanse out 3 (0.9) (0.088) (0.05)
κλύδων a wave, billow 5 (1.5) (0.115) (0.09)
ἐνταυθοῖ hither, here 5 (1.5) (0.124) (0.09)
σκόλοψ anything pointed 5 (1.5) (0.053) (0.09)
Φειδίας Phidias 5 (1.5) (0.059) (0.09)
σάρξ flesh 16 (4.8) (3.46) (0.29)
αὔξησις growth, increase 13 (3.9) (0.77) (0.24)
Θεόφραστος Theophrastus 2 (0.6) (0.243) (0.04)
παχύτης thickness, stoutness 2 (0.6) (0.067) (0.04)
ῥυτός quarried 2 (0.6) (0.026) (0.04)
ἐπεκτείνω to extend 2 (0.6) (0.047) (0.04)
διαζεύγνυμι part, separate 2 (0.6) (0.054) (0.04)
λεπτόν a very small coin, a mite; small intestine; a jar (LSJ λεπτός) 2 (0.6) (0.18) (0.04)
συνεπισπάω to draw on together 2 (0.6) (0.013) (0.04)
λοξός slanting, crosswise, aslant 2 (0.6) (0.342) (0.04)
κηρός bees-wax 6 (1.8) (0.644) (0.11)
συλλαβή that which holds together 2 (0.6) (0.367) (0.04)
σφάλμα trip, stumble, false step 4 (1.2) (0.089) (0.07)
ἀναίσχυντος shameless, impudent 4 (1.2) (0.101) (0.07)
Πρόδικος Prodicus 2 (0.6) (0.027) (0.04)
διϊκνέομαι go through, penetrate 2 (0.6) (0.055) (0.04)
θολερός muddy, foul, thick, troubled 2 (0.6) (0.05) (0.04)
μήπω not yet 7 (2.1) (0.46) (0.13)
θέσις a setting, placing, arranging 13 (3.9) (1.601) (0.25)
ὁμοιόω to make like 11 (3.3) (0.334) (0.21)
ξανθός yellow 26 (7.9) (0.474) (0.51)
μεταφέρω to carry over, transfer 3 (0.9) (0.316) (0.06)
προηγέομαι to go first and lead the way, to be the leader 6 (1.8) (0.84) (0.12)
θλίβω to press, squeeze, pinch 3 (0.9) (0.291) (0.06)
ψύχω to breathe, blow 3 (0.9) (0.574) (0.06)
ἀντιλογία contradiction, controversy, disputation 6 (1.8) (0.147) (0.12)
χιτών the garment worn next the skin, a frock 40 (12.1) (0.636) (0.79)
πιθανός calculated to persuade; 10 (3.0) (0.513) (0.2)
αἴσθησις perception by the senses 14 (4.2) (4.649) (0.28)
κατασπάω to draw, pull down 4 (1.2) (0.101) (0.08)
δριμύς piercing, sharp, keen 4 (1.2) (0.554) (0.08)
οὖρος a fair wind 29 (8.8) (0.555) (0.6)
φυτός shaped by nature, without art 5 (1.5) (0.683) (0.1)
οἰκειότης kindred, relationship 6 (1.8) (0.152) (0.13)
ληρέω to be foolish 6 (1.8) (0.11) (0.13)
παχύς thick, stout 19 (5.7) (1.124) (0.4)
περισσός beyond the regular number 16 (4.8) (1.464) (0.34)
πρέπων a species of sea fish 2 (0.6) (0.053) (0.04)
Διοκλέης Diocles 4 (1.2) (0.102) (0.09)
ἀποδέω to bind fast 2 (0.6) (0.136) (0.04)
ἀόρατος unseen, not to be seen, invisible 2 (0.6) (0.486) (0.04)
συμμετρία commensurability 2 (0.6) (0.357) (0.04)
τράχηλος the neck, throat 4 (1.2) (0.563) (0.09)
ἐξαλλάσσω to change utterly 4 (1.2) (0.055) (0.09)
πολλαπλασίων many times as many, many times more 2 (0.6) (0.118) (0.04)
ἀποδέω2 to be in want of, lack 2 (0.6) (0.116) (0.04)
σπλάγχνον the inward parts 11 (3.3) (0.529) (0.24)
διήκω to extend 3 (0.9) (0.157) (0.07)
πάχος thickness 5 (1.5) (0.367) (0.11)
ἰατρός one who heals, a mediciner, physician 26 (7.9) (1.94) (0.58)
οὐρός a trench 25 (7.6) (0.383) (0.57)
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 9 (2.7) (0.535) (0.21)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 26 (7.9) (9.012) (0.6)
ἐνδείκνυμι to mark, point out 14 (4.2) (1.1) (0.32)
ἀποτρίβω to wear out 6 (1.8) (0.042) (0.14)
σύμμετρος commensurate with 6 (1.8) (1.278) (0.14)
χροιά the surface of a body, the skin; the body 6 (1.8) (0.479) (0.14)
δημιουργέω to practise a trade, do work 6 (1.8) (0.308) (0.14)
ἀπολαύω to have enjoyment of 10 (3.0) (0.471) (0.24)
ὑποτίθημι to place under, to suggest 23 (6.9) (1.68) (0.55)
ὑλάω to howl, bark, bay 4 (1.2) (0.1) (0.1)
ἔξωθεν from without 24 (7.3) (1.897) (0.59)
κυρίως like a lord 3 (0.9) (1.741) (0.07)
συρρέω to flow together 3 (0.9) (0.102) (0.07)
φωράω to search after a thief, detect, discover 3 (0.9) (0.147) (0.07)
ἐφεξῆς in order, in a row, one after another 8 (2.4) (2.195) (0.2)
μυκάομαι to low, bellow, roar 5 (1.5) (0.05) (0.13)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 150 (45.3) (15.198) (3.78)
ἔμπροσθεν before, in front 25 (7.6) (1.891) (0.63)
μέλι honey 9 (2.7) (1.281) (0.23)
αὐτάρκης sufficient in oneself, having enough, independent 4 (1.2) (0.551) (0.1)
μηδαμοῦ nowhere 2 (0.6) (0.062) (0.05)
πυκνόω to make close 2 (0.6) (0.14) (0.05)
ἐκρέω to flow out 2 (0.6) (0.074) (0.05)
γέννας mother's brother, uncle 2 (0.6) (0.162) (0.05)
ἐπιτεχνάομαι to contrive for 2 (0.6) (0.02) (0.05)
βόσκημα that which is fed 2 (0.6) (0.085) (0.05)
ὑποβάλλω to throw, put 4 (1.2) (0.232) (0.1)
πλησμονή a filling 2 (0.6) (0.101) (0.05)
κόπρος dung, ordure, manure 4 (1.2) (0.176) (0.1)
ἐπιπολάζω to be at the top, come to the surface, float on the surface 2 (0.6) (0.154) (0.05)
λῆμμα anything received, income 2 (0.6) (0.304) (0.05)
σαφήνεια distinctness, perspicuity 2 (0.6) (0.192) (0.05)
ὡσαύτως in like manner, just so 17 (5.1) (1.656) (0.46)
ἠλίθιος idle, vain, random 3 (0.9) (0.096) (0.08)
μέθοδος a following after, pursuit 3 (0.9) (0.733) (0.08)
γεννάω to beget, engender 22 (6.6) (2.666) (0.6)
πλησιάζω to bring near 7 (2.1) (0.44) (0.19)
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 7 (2.1) (0.225) (0.19)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 24 (7.3) (2.935) (0.67)
ἐνίοτε sometimes 11 (3.3) (1.212) (0.31)
μάτην in vain, idly, fruitlessly 13 (3.9) (0.671) (0.38)
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 27 (8.2) (0.635) (0.78)
σειρά a cord, rope, string, band 2 (0.6) (0.069) (0.06)
ἀπέραντος boundless, infinite 2 (0.6) (0.101) (0.06)
ὑπέρκειμαι to lie 4 (1.2) (0.175) (0.12)
στόμα the mouth 62 (18.7) (2.111) (1.83)
συμπαθής sympathizing with 2 (0.6) (0.054) (0.06)
ἀνατρέφω to feed up, nurse up, educate 2 (0.6) (0.081) (0.06)
κατατρίβω to rub down 2 (0.6) (0.041) (0.06)
ἕψω to boil, seethe 8 (2.4) (0.553) (0.24)
σίδηρος iron 18 (5.4) (0.492) (0.53)
παραρρέω to flow beside 3 (0.9) (0.055) (0.09)
ὁλκός drawing to oneself, attractive 3 (0.9) (0.044) (0.09)
ἁπλόος single, simple 28 (8.5) (6.452) (0.83)
ῥοπή inclination downwards, the sinking of the scale 7 (2.1) (0.412) (0.21)
δήπου perhaps, it may be 14 (4.2) (0.763) (0.43)
κάτω down, downwards 29 (8.8) (3.125) (0.89)
καρδία the heart 32 (9.7) (2.87) (0.99)
ἀναδίδωμι to hold up and give 5 (1.5) (0.169) (0.15)
ἀπαθής not suffering 4 (1.2) (0.426) (0.13)
βάρος weight 9 (2.7) (0.679) (0.29)
πλάγος the side 3 (0.9) (0.1) (0.1)
πνεῦμα a blowing 18 (5.4) (5.838) (0.58)
ὑπηρεσία the body of rowers and sailors, the ship's crew 3 (0.9) (0.146) (0.1)
ἐπονομάζω to give a surname: to name 3 (0.9) (0.18) (0.1)
ὅρος a boundary, landmark 32 (9.7) (3.953) (1.03)
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 8 (2.4) (0.194) (0.26)
πόρος a means of passing/providing, provision 21 (6.3) (0.89) (0.68)
πέρας an end, limit, boundary 13 (3.9) (1.988) (0.42)
φιλόσοφος a lover of wisdom 18 (5.4) (1.741) (0.58)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 36 (10.9) (2.656) (1.17)
ἀναγκαῖον a place of constraint, a prison 15 (4.5) (1.907) (0.49)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 21 (6.3) (1.141) (0.69)
σοφίζω to make wise, instruct 2 (0.6) (0.079) (0.07)
ἀντιβαίνω to go against, withstand, resist 2 (0.6) (0.037) (0.07)
ἄχθος a weight, burden, load 4 (1.2) (0.092) (0.13)
κεράμιον an earthenware vessel, a jar 2 (0.6) (0.056) (0.07)
αὐτόφωρος self-detected, caught in the act of theft 2 (0.6) (0.021) (0.07)
ἐναρμόζω to fit 2 (0.6) (0.038) (0.07)
σῶμα the body 100 (30.2) (16.622) (3.34)
συναιρέω to grasp 3 (0.9) (0.116) (0.1)
ἀνιαρός grievous, troublesome, annoying 3 (0.9) (0.093) (0.1)
ἐμποδίζω to put the feet in bonds, to fetter 3 (0.9) (0.222) (0.1)
διαφορέω to spread abroad 3 (0.9) (0.458) (0.1)
πλάγιον side, flank 7 (2.1) (0.361) (0.24)
παράκειμαι to lie beside 12 (3.6) (0.607) (0.42)
μεταλαμβάνω to have or get a share of 14 (4.2) (0.802) (0.5)
ἄλυπος without pain 2 (0.6) (0.205) (0.07)
κῶλον a limb 3 (0.9) (0.436) (0.11)
δόγμα that which seems to one, an opinion, dogma 15 (4.5) (1.275) (0.55)
λεύκη white leprosy 2 (0.6) (0.123) (0.07)
διαρρέω to flow through 2 (0.6) (0.059) (0.07)
ἐξευρίσκω to find out, discover 19 (5.7) (0.486) (0.7)
σύγγραμμα a writing, a written paper 2 (0.6) (0.604) (0.07)
ἀναπληρόω to fill up 2 (0.6) (0.149) (0.07)
ὀνομάζω to name 36 (10.9) (4.121) (1.33)
ἐπίσκεψις inspection, visitation 2 (0.6) (0.159) (0.07)
πραγματεύομαι to busy oneself, take trouble 4 (1.2) (0.237) (0.15)
φῦσα a pair of bellows, bellows 2 (0.6) (0.184) (0.07)
ἀνατρέπω to turn up 5 (1.5) (0.306) (0.18)
πάντως altogether; 21 (6.3) (2.955) (0.78)
μεταβάλλω to throw into a different position, to turn quickly 18 (5.4) (2.754) (0.67)
κοῦφος light, nimble 10 (3.0) (0.942) (0.38)
τρέφω to nourish, rear, maintain 65 (19.6) (2.05) (2.46)
ἐξίστημι to put out of its place, to change 6 (1.8) (0.482) (0.23)
μνημονεύω to call to mind, remember 11 (3.3) (1.526) (0.42)
μοχθηρός suffering hardship, in sore distress, miserable, wretched 5 (1.5) (0.645) (0.19)
ῥαθυμία easiness of temper, taking things easily 4 (1.2) (0.147) (0.15)
κύω to conceive 4 (1.2) (0.216) (0.15)
χρηστός useful, good of its kind, serviceable 25 (7.6) (0.984) (0.97)
ὀστέον bone 16 (4.8) (2.084) (0.63)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 15 (4.5) (0.659) (0.59)
ᾠόν egg 3 (0.9) (0.572) (0.12)
διαδίδωμι to give from hand to hand, to pass on, hand over 6 (1.8) (0.163) (0.24)
ἀναμείγνυμι mix up, mix together 3 (0.9) (0.152) (0.12)
ἐγκέφαλος that which is within the head, the brain 3 (0.9) (0.9) (0.12)
ἐπισκοπέω to look upon 12 (3.6) (1.347) (0.48)
γονή produce, offspring 4 (1.2) (0.359) (0.16)
στρογγύλος round, spherical 2 (0.6) (0.208) (0.08)
ἀπόλαυσις enjoyment, fruition 2 (0.6) (0.191) (0.08)
τομή stump, section 2 (0.6) (0.465) (0.08)
πυθμήν the hollow bottom 2 (0.6) (0.135) (0.08)
δάκνω to bite 8 (2.4) (0.363) (0.32)
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 4 (1.2) (0.301) (0.16)
ἄρτος bread, loaf of bread 10 (3.0) (1.04) (0.41)
κύαμος a bean 2 (0.6) (0.133) (0.08)
βασανίζω to put to the test, to torture 6 (1.8) (0.2) (0.24)
παράγω to lead by 9 (2.7) (0.509) (0.37)
εὔλογος having good reason, reasonable, sensible 9 (2.7) (1.211) (0.37)
αἵρεσις a taking especially 19 (5.7) (1.136) (0.78)
σοφιστής a master of one's craft 5 (1.5) (0.559) (0.21)
τρίβω to rub: to rub 6 (1.8) (0.71) (0.25)
κάτωθεν from below, up from below 3 (0.9) (0.437) (0.13)
πῶμα2 a drink, a draught 4 (1.2) (0.297) (0.17)
οὐδέπω and not yet, not as yet 4 (1.2) (0.387) (0.17)
Κοίλη an Attic deme 8 (2.4) (0.075) (0.34)
στερεός stiff, stark, firm, solid 4 (1.2) (0.816) (0.17)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 34 (10.3) (3.747) (1.45)
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 6 (1.8) (0.732) (0.26)
καίτοι and indeed, and further; and yet 32 (9.7) (2.582) (1.38)
ἐκμανθάνω to learn thoroughly 7 (2.1) (0.144) (0.3)
σύνθεσις a putting together, composition, combination 2 (0.6) (0.768) (0.09)
διεξέρχομαι to go through, pass through 7 (2.1) (0.397) (0.31)
βρόχος a noose 4 (1.2) (0.171) (0.18)
ἄντικρυς straight on, right on 2 (0.6) (0.318) (0.09)
ἐμπλέω to sail in, to float in 2 (0.6) (0.088) (0.09)
ὄντως really, actually > εἰμί 3 (0.9) (0.913) (0.13)
πολυχρόνιος long-existing, of olden time, ancient 3 (0.9) (0.164) (0.13)
ἐκχέω to pour out 5 (1.5) (0.22) (0.22)
δαψιλής abundant, plentiful 3 (0.9) (0.228) (0.13)
διαδέχομαι to receive one from another 5 (1.5) (0.385) (0.22)
διασπείρω to scatter abroad, throw about 3 (0.9) (0.156) (0.13)
φάρμακον a drug, medicine 14 (4.2) (2.51) (0.63)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 5 (1.5) (0.982) (0.23)
ἀποτίθημι to put away, stow away 8 (2.4) (0.406) (0.37)
σύμπτωμα a chance, casualty 7 (2.1) (0.841) (0.32)
καταγέλαστος ridiculous, absurd 3 (0.9) (0.118) (0.14)
ἐπιδέω to bind on 3 (0.9) (0.22) (0.14)
Ἡράκλειος of Hercules 8 (2.4) (0.218) (0.38)
ὑπόθεσις proposal, subject, supposition 15 (4.5) (1.565) (0.71)
ὕλη wood, material 20 (6.0) (5.5) (0.94)
ἐμπίμπλημι fill quite full 10 (3.0) (0.382) (0.47)
ἀφοράω to look away from 7 (2.1) (0.669) (0.33)
κατατέμνω to cut in pieces, cut up 2 (0.6) (0.037) (0.1)
στέγω to cover closely, so as to keep 2 (0.6) (0.075) (0.1)
τρυγάω to gather in 2 (0.6) (0.041) (0.1)
ἀληθεύω to speak truth 2 (0.6) (0.746) (0.1)
διέξοδος a way out through, an outlet, passage, channel 2 (0.6) (0.235) (0.1)
παρακολουθέω to follow beside, follow closely 2 (0.6) (0.363) (0.1)
κεράννυμι to mix, mingle 5 (1.5) (0.321) (0.24)
ἔμπαλιν backwards, back 5 (1.5) (0.505) (0.24)
νομιστέος to be accounted 3 (0.9) (0.098) (0.15)
ἑκατέρωθεν on each side, on either hand 3 (0.9) (0.421) (0.15)
διοικέω to manage a house 6 (1.8) (0.379) (0.3)
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 18 (5.4) (0.872) (0.89)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 11 (3.3) (4.811) (0.55)
προσέτι over and above, besides 4 (1.2) (0.291) (0.2)
ἀπωθέω to thrust away, push back 10 (3.0) (0.303) (0.5)
ἀνέλκω to draw up 3 (0.9) (0.042) (0.15)
ἀναλύω to unloose, undo [ἀνα-] 2 (0.6) (0.251) (0.1)
γέννα descent, birth 2 (0.6) (0.243) (0.1)
πάθη a passive state 2 (0.6) (0.63) (0.1)
ἐναλλάξ crosswise 2 (0.6) (0.186) (0.1)
σύγκειμαι to lie together 6 (1.8) (1.059) (0.31)
δυσχεραίνω to be unable to endure 3 (0.9) (0.221) (0.15)
τηνικαῦτα at that time, then 4 (1.2) (0.822) (0.21)
ἀναφέρω to bring up, bring back 13 (3.9) (1.069) (0.69)
ἅπας quite all, the whole 132 (39.9) (10.904) (7.0)
σιωπάω to be silent 5 (1.5) (0.372) (0.27)
μεστός full, filled, filled full 7 (2.1) (0.408) (0.38)
ἔνδοξος held in esteem 3 (0.9) (0.746) (0.16)
λέξις a speaking, saying, speech 6 (1.8) (1.763) (0.32)
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt 16 (4.8) (1.679) (0.87)
ἀποφαίνω to shew fort, display, produce 15 (4.5) (1.507) (0.82)
τέλειος having reached its end, finished, complete 28 (8.5) (3.199) (1.55)
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 2 (0.6) (0.239) (0.11)
ψευδής lying, false 8 (2.4) (1.919) (0.44)
θεωρία a looking at, viewing, beholding 4 (1.2) (1.112) (0.22)
κινέω to set in motion, to move 25 (7.6) (13.044) (1.39)
κρεμάννυμι to hang, hang up 5 (1.5) (0.161) (0.28)
ἔσχατος outermost 16 (4.8) (2.261) (0.9)
φυσάω to puff 3 (0.9) (0.117) (0.17)
μεθίστημι to place in another way, to change 10 (3.0) (0.529) (0.57)
ἄτοπος out of place 7 (2.1) (2.003) (0.41)
δύναμις power, might, strength 145 (43.8) (13.589) (8.54)
οἰκεῖος in or of the house 50 (15.1) (5.153) (2.94)
κόρος4 Hebr. dry measure, kor 2 (0.6) (0.146) (0.12)
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 13 (3.9) (1.824) (0.77)
εὐήθης good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless 3 (0.9) (0.164) (0.18)
γυμνόω to strip naked 3 (0.9) (0.205) (0.18)
πάντῃ every way, on every side 17 (5.1) (1.179) (1.03)
ὑπομιμνήσκω to remind 4 (1.2) (0.333) (0.24)
μεταδίδωμι to give part of, give a share of 4 (1.2) (0.409) (0.24)
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 4 (1.2) (1.411) (0.24)
ὁτιοῦν whatsoever 4 (1.2) (0.534) (0.24)
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 8 (2.4) (0.849) (0.49)
σκληρός hard 4 (1.2) (1.221) (0.24)
ἄνωθεν from above, from on high 6 (1.8) (1.358) (0.37)
ἀργός shining, bright, glistening 6 (1.8) (0.331) (0.37)
ζήτησις a seeking, seeking for, search for 3 (0.9) (0.673) (0.18)
πυρός wheat 6 (1.8) (0.199) (0.37)
ἀργός2 not working the ground, living without labour 6 (1.8) (0.337) (0.37)
κοῖλος hollow, hollowed 14 (4.2) (0.715) (0.86)
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 8 (2.4) (0.868) (0.49)
ἀκολουθέω to follow 11 (3.3) (1.679) (0.69)
περιχέω to pour round 2 (0.6) (0.183) (0.13)
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 5 (1.5) (0.366) (0.32)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 69 (20.8) (13.567) (4.4)
ὁμόσε to one and the same place 3 (0.9) (0.085) (0.19)
πλέκω to plait, twine, twist, weave, braid 3 (0.9) (0.099) (0.19)
ὁμιλέω to be in company with, consort with 10 (3.0) (0.413) (0.64)
ἀήρ the lower air, the air 11 (3.3) (3.751) (0.71)
τελειόω to make perfect, complete 4 (1.2) (0.524) (0.26)
μεταβολή a change, changing 15 (4.5) (2.27) (0.97)
λίθος a stone 23 (6.9) (2.39) (1.5)
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 31 (9.4) (2.54) (2.03)
μικρός small, little 46 (13.9) (5.888) (3.02)
ἕτερος the one; the other (of two) 111 (33.5) (18.33) (7.31)
σαφής clear, plain, distinct, manifest 33 (10.0) (3.279) (2.18)
ἀθρόος in crowds 13 (3.9) (1.056) (0.86)
ἁλμυρός salt, briny 2 (0.6) (0.229) (0.13)
κατεργάζομαι to effect by labour, to achieve, accomplish 7 (2.1) (0.29) (0.46)
ἄτεχνος without art, ignorant of the rules of art, unskilled, empirical 4 (1.2) (0.184) (0.27)
ἐκφύω to generate from 2 (0.6) (0.132) (0.13)
δοκιμάζω to assay 2 (0.6) (0.33) (0.13)
βολή a throw, the stroke 2 (0.6) (0.16) (0.13)
ζήω to live (LSJ ζῶ) 49 (14.8) (5.09) (3.3)
αὐξάνω to make large, increase, augment 15 (4.5) (1.963) (1.01)
ἱκανός becoming, befitting, sufficing 42 (12.7) (2.65) (2.84)
παραμένω to stay beside 5 (1.5) (0.305) (0.34)
ψαύω to touch 4 (1.2) (0.234) (0.27)
ὀρός the watery or serous part of milk 4 (1.2) (0.383) (0.27)
ἰδέα form 7 (2.1) (1.544) (0.48)
παράδειγμα a pattern 6 (1.8) (1.433) (0.41)
ἄττα form of address: "father" 5 (1.5) (0.23) (0.35)
ἀδυνατέω to want strength 2 (0.6) (0.221) (0.14)
πλάγιος placed sideways, slanting, aslant 2 (0.6) (0.211) (0.14)
βιβλίον a paper, scroll, letter 5 (1.5) (1.897) (0.35)
ῥίς the nose 3 (0.9) (0.825) (0.21)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 3 (0.9) (1.239) (0.21)
Λύκος Lycus 3 (0.9) (0.127) (0.21)
ἐξήγησις a statement, narrative 4 (1.2) (0.416) (0.29)
πανταχόθεν from all places, from all quarters, on every side 9 (2.7) (0.513) (0.65)
ἀκόλουθος following, attending on 6 (1.8) (0.882) (0.44)
ἐλάχιστος the smallest, least 10 (3.0) (0.969) (0.73)
φιλοσοφέω to love knowledge, pursue it, philosophise 2 (0.6) (0.423) (0.15)
μεταβαίνω to pass over from one place to another 3 (0.9) (0.542) (0.22)
παροιμία a by-word, common saying, proverb, maxim, saw 3 (0.9) (0.202) (0.22)
προϋπάρχω take the initiative in 4 (1.2) (0.378) (0.3)
ἐκτρέπω to turn out of the course, to turn aside 2 (0.6) (0.143) (0.15)
ἀκίνητος unmoved, motionless 2 (0.6) (1.017) (0.15)
ὑπονοέω to think secretly, suspect 2 (0.6) (0.237) (0.15)
χρή it is fated, necessary 55 (16.6) (6.22) (4.12)
βλάβη hurt, harm, damage 6 (1.8) (0.763) (0.45)
προσίημι to send to 6 (1.8) (0.675) (0.45)
γνωρίζω to make known, point out, explain 4 (1.2) (1.012) (0.3)
καταγιγνώσκω to remark, discover 4 (1.2) (0.323) (0.3)
διακρίνω to separate one from another 7 (2.1) (0.94) (0.53)
πλησίος near, close to 10 (3.0) (1.174) (0.76)
ῥαίω to break, shiver, shatter, wreck 3 (0.9) (0.186) (0.23)
πλεονεκτέω to have or claim more than one’s share; to have an advantage 3 (0.9) (0.279) (0.23)
διαμένω to remain by, stand by 3 (0.9) (0.542) (0.23)
δαπανάω to spend 3 (0.9) (0.235) (0.23)
δάκτυλος a finger 3 (0.9) (1.064) (0.23)
στοά a roofed colonnade, piazza, cloister 2 (0.6) (0.253) (0.15)
βάσις a stepping, step 2 (0.6) (0.694) (0.15)
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished 2 (0.6) (0.182) (0.15)
ὁπωσοῦν in any way whatever, in some way or other 2 (0.6) (0.326) (0.15)
ἐμφαίνω to show; to let something be seen 2 (0.6) (0.606) (0.15)
αἰτία a charge, accusation 37 (11.2) (5.906) (2.88)
ὀκνέω to shrink 5 (1.5) (0.304) (0.39)
ἰατρικός of or for a doctor, skilled in medicine, medical 5 (1.5) (0.778) (0.39)
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 3 (0.9) (0.171) (0.24)
προνοέω to perceive before, foresee 4 (1.2) (0.282) (0.32)
ἀλλότριος of/belonging to another 15 (4.5) (1.341) (1.2)
δέρμα the skin, hide 6 (1.8) (1.071) (0.48)
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 10 (3.0) (1.467) (0.8)
ἀπορέω2 to be at a loss 11 (3.3) (1.432) (0.89)
σωφρονέω to be sound of mind 5 (1.5) (0.286) (0.41)
ὀρρωδέω to fear, dread, shrink from 2 (0.6) (0.038) (0.16)
συνεπιλαμβάνω take part with 2 (0.6) (0.031) (0.16)
χοῦς measure of capacity 2 (0.6) (0.238) (0.16)
διαδείκνυμι to shew clearly, shew plainly 3 (0.9) (0.256) (0.24)
ἅπαξ once 6 (1.8) (0.777) (0.49)
ἰσχυρός strong, mighty 15 (4.5) (2.136) (1.23)
παλαιός old in years 19 (5.7) (2.149) (1.56)
γοῦν at least then, at any rate, any way 12 (3.6) (3.743) (0.99)
ἄδηλος not seen 5 (1.5) (0.791) (0.41)
δεύτερος second 37 (11.2) (6.183) (3.08)
ὀπτάω to roast, broil 3 (0.9) (0.159) (0.25)
συνεχής holding together 21 (6.3) (3.097) (1.77)
τηλικόσδε of such an age 2 (0.6) (0.118) (0.17)
διαίρεσις a dividing, division 2 (0.6) (1.82) (0.17)
ἐνδεής in need of; deficient 4 (1.2) (0.31) (0.34)
μέλας black, swart 22 (6.6) (2.124) (1.87)
ἐξαίφνης suddenly 6 (1.8) (0.427) (0.51)
ὑπάρχω to begin; to exist 61 (18.4) (13.407) (5.2)
ὑπόκειμαι to lie under 8 (2.4) (5.461) (0.69)
ἕλκος a wound 3 (0.9) (1.026) (0.26)
φαντασία imagination, the power by which an object is presented 3 (0.9) (1.42) (0.26)
ὑμνέω to sing, laud, sing of 3 (0.9) (0.284) (0.26)
διαγιγνώσκω to distinguish, discern 3 (0.9) (0.387) (0.26)
βελτίων better 13 (3.9) (1.81) (1.12)
προχειρίζω to put into the hand, have ready at hand 4 (1.2) (0.18) (0.35)
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 4 (1.2) (0.403) (0.35)
πολλάκις many times, often, oft 22 (6.6) (3.702) (1.91)
δείκνυμι to show 41 (12.4) (13.835) (3.57)
ἐξηγέομαι to be leader of 8 (2.4) (0.77) (0.7)
ἀκμάζω to be in full bloom, be at one's prime 4 (1.2) (0.35) (0.35)
ἀνάκειμαι to be laid up 2 (0.6) (0.243) (0.18)
ὀρέγω to reach, stretch, stretch out 7 (2.1) (0.486) (0.62)
ἐρυθρός red 4 (1.2) (0.374) (0.35)
ἐδωδή food, meat, victuals 2 (0.6) (0.118) (0.18)
ζητέω to seek, seek for 20 (6.0) (5.036) (1.78)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 26 (7.9) (4.463) (2.35)
βλάπτω to disable, hinder (Hom.); to harm, damage 17 (5.1) (1.228) (1.54)
ἄσσα something, some 5 (1.5) (0.271) (0.46)
ἤτοι now surely, truly, verily 13 (3.9) (3.652) (1.2)
περιουσία supersum 2 (0.6) (0.3) (0.18)
ποιητικός capable of making, creative, productive 2 (0.6) (1.437) (0.18)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 29 (8.8) (2.641) (2.69)
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 7 (2.1) (1.603) (0.65)
διάφορος different, unlike 5 (1.5) (2.007) (0.46)
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 3 (0.9) (0.411) (0.28)
βραδύς slow 4 (1.2) (0.818) (0.38)
διαφυλάσσω to watch closely, guard carefully 4 (1.2) (0.24) (0.38)
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 5 (1.5) (0.217) (0.47)
ἔνιοι some 10 (3.0) (2.716) (0.95)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 11 (3.3) (1.829) (1.05)
οἴκοθεν from one's house, from home 2 (0.6) (0.171) (0.19)
ἰδιότης peculiar nature, property 2 (0.6) (0.281) (0.19)
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 17 (5.1) (3.387) (1.63)
διαλείπω to leave an interval between 2 (0.6) (0.353) (0.19)
ἐπανάγω to bring up: to stir up, excite 3 (0.9) (0.17) (0.29)
ἐπιφάνεια manifestation, visible surface 5 (1.5) (0.971) (0.48)
χρεία use, advantage, service 22 (6.6) (2.117) (2.12)
ἀσθενής without strength, weak, feeble, weakly 7 (2.1) (1.195) (0.68)
πληρόω to make full 10 (3.0) (1.781) (0.98)
διάθεσις a disposition, arrangement 9 (2.7) (1.947) (0.89)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 100 (30.2) (19.178) (9.89)
βίαιος forcible, violent 5 (1.5) (0.622) (0.49)
πρόσθεν before 23 (6.9) (1.463) (2.28)
αὐτόπτης seeing oneself, an eyewitness 2 (0.6) (0.062) (0.2)
κόραξ carrion-crow 2 (0.6) (0.223) (0.2)
ψάμμος sand 2 (0.6) (0.099) (0.2)
πόσος how much? how many? 5 (1.5) (1.368) (0.5)
μαρτυρέω to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony 5 (1.5) (1.017) (0.5)
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 6 (1.8) (1.151) (0.61)
ἔλαιον olive-oil 3 (0.9) (1.471) (0.3)
ἀδύνατος unable, impossible 17 (5.1) (4.713) (1.73)
ἀναμιμνήσκω to remind 5 (1.5) (0.653) (0.51)
ἐμπειρία experience 5 (1.5) (0.376) (0.51)
μαρτύριον a testimony, proof 2 (0.6) (0.434) (0.21)
νυνί now, at this moment 4 (1.2) (0.695) (0.41)
ποσός of a certain quantity 5 (1.5) (2.579) (0.52)
οἰκονομία the management of a household 3 (0.9) (0.493) (0.31)
διΐστημι set apart, separate 4 (1.2) (0.7) (0.41)
συγχωρέω to come together, meet 12 (3.6) (1.25) (1.24)
φαίνω to bring to light, make to appear 77 (23.3) (8.435) (8.04)
καταφρονέω to think down upon 6 (1.8) (0.668) (0.63)
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 10 (3.0) (3.133) (1.05)
περιλαμβάνω to seize around, embrace 3 (0.9) (0.484) (0.32)
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 3 (0.9) (0.305) (0.32)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 32 (9.7) (4.633) (3.4)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 17 (5.1) (3.221) (1.81)
μήν now verily, full surely 60 (18.1) (6.388) (6.4)
χορηγέω to lead a chorus 2 (0.6) (0.205) (0.21)
προσθέω to run towards 2 (0.6) (0.263) (0.21)
εὔπορος easy to pass 2 (0.6) (0.173) (0.21)
ὅταν when, whenever 38 (11.5) (9.255) (4.07)
φάσκω to say, affirm, assert 14 (4.2) (1.561) (1.51)
πῶς how? in what way 58 (17.5) (8.955) (6.31)
οὕτως so, in this manner 136 (41.1) (28.875) (14.91)
ὥσπερ just as if, even as 60 (18.1) (13.207) (6.63)
ὕπτιος backwards, on one’s back 2 (0.6) (0.228) (0.22)
πολλαπλάσιος many times as many, many times more 3 (0.9) (0.283) (0.33)
ὁστισοῦν anybody (anything) whatsoever 3 (0.9) (0.446) (0.33)
ἐμποδών at the feet, in the way, in one's path 2 (0.6) (0.15) (0.22)
ἀνία grief, sorrow, distress, trouble 2 (0.6) (0.093) (0.22)
καταμένω to stay behind, stay 2 (0.6) (0.11) (0.22)
ἄνω2 up, upwards 13 (3.9) (3.239) (1.45)
τοίνυν therefore, accordingly 18 (5.4) (5.224) (2.04)
ἔρομαι to ask, enquire 11 (3.3) (0.949) (1.25)
συντελέω to bring quite to an end, complete, accomplish 5 (1.5) (0.664) (0.57)
ἕκαστος every, every one, each, each one 97 (29.3) (12.667) (11.08)
ἕξις a having, possession 2 (0.6) (1.893) (0.23)
παντελής all-complete, absolute, complete, entire 4 (1.2) (1.077) (0.46)
δῆλος visible, conspicuous 23 (6.9) (5.582) (2.64)
ὑπόμνημα a remembrance, memorial 3 (0.9) (0.577) (0.35)
καθά according as, just as 37 (11.2) (5.439) (4.28)
γλυκύς sweet 9 (2.7) (1.252) (1.06)
ἐρέω Epic: ask, enquire 4 (1.2) (0.675) (0.47)
κῆπος a garden, orchard, plantation 2 (0.6) (0.14) (0.24)
ὑπόλοιπος left behind, staying behind 2 (0.6) (0.25) (0.24)