Apollonius Rhodius, Argonautica*

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0001.tlg001.perseus-grc2
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

5,169 lemmas; 42,030 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἐπενήνοθε grew upon 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
διχοστασία a standing apart, dissension 1 (0.2) (0.013) (0.01) too few
Κτιμένη Ctimene 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
Ἠλέκτρα Electra 1 (0.2) (0.049) (0.05) too few
οὐδείς not one, nobody 1 (0.2) (19.346) (18.91) too few
ἀναπαύω to make to cease, to stop 1 (0.2) (0.323) (0.31) too few
ὑπολείπω to leave remaining 1 (0.2) (0.545) (0.64) too few
καναχηδά with a sharp loud noise 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (0.2) (0.404) (0.66) too few
εὐνομία good order, order 1 (0.2) (0.049) (0.1) too few
πέλωρος monstrous, prodigious, huge, gigantic 1 (0.2) (0.01) (0.1) too few
τευχηστήρ an armed man, warrior 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐπόμνυμι to swear after, swear accordingly 1 (0.2) (0.052) (0.12) too few
ἐπικριδόν choosing out 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄροτος a corn-field 1 (0.2) (0.013) (0.05) too few
φοῖνιξ a purple-red, purple; date palm 1 (0.2) (0.165) (0.23) too few
συναμάομαι gather together 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πηδός the blade of an oar 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
περιπρό very much, especially 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπινάστιος taken as a stranger into a country, sojourning 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Θεσπιαί Thespiae 1 (0.2) (0.024) (0.05) too few
παρέστιος by or at the hearth 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐϋκτίμενος good to dwell in 1 (0.2) (0.018) (0.25) too few
συνναίω to dwell with 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
Ἀμύκλαι Amyclae; type of shoes 1 (0.2) (0.019) (0.09) too few
κρήνηνδε to a well 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀμφίαλος sea-girt 1 (0.2) (0.009) (0.06) too few
ἠρίον a mound, barrow, tomb 1 (0.2) (0.01) (0.01) too few
ἀερσίλοφος high-crested 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μῆκος length 1 (0.2) (1.601) (0.86) too few
δροσερός dewy, watery 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἐπανθέω to bloom, be in flower 1 (0.2) (0.03) (0.04) too few
κατεφάλλομαι to spring down upon, rush upon 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ὄζω to smell 1 (0.2) (0.06) (0.09) too few
καλύβη a hut, cabin, cell 1 (0.2) (0.032) (0.03) too few
πρόπολος employing oneself before 1 (0.2) (0.01) (0.05) too few
μελισταγής dropping honey 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Μελέαγρος Meleager 1 (0.2) (0.041) (0.12) too few
περιτρέχω to run round and round, run round 1 (0.2) (0.033) (0.06) too few
μετάτροπος turning about, returning 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ὑετός rain 1 (0.2) (0.26) (0.04) too few
νεόθρεπτος newly grown 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πυρρός flame-coloured, yellowish-red 1 (0.2) (0.225) (0.23) too few
χόανος a melting-pot 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ἀμνήμων unmindful, forgetful 1 (0.2) (0.014) (0.02) too few
ἐμπάλλομαι shake 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀνερεύγω throw up, disgorge 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μυδάω to ooze with damp, be clammy 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
Φρύγιος Phrygian, of, from Phrygia 1 (0.2) (0.065) (0.15) too few
καταρτύω to prepare, dress 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
θυάω rut 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ῥύσις a flowing, flow 1 (0.2) (0.175) (0.07) too few
ἐπιλήθω to cause to forget 1 (0.2) (0.221) (0.17) too few
λιγαίνω to cry aloud 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
καταπροχέω pour down over 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀκέω2 to be silent 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἠπεροπεύω to cheat, cajole, deceive, cozen 1 (0.2) (0.006) (0.07) too few
ὠδίς the pangs 1 (0.2) (0.115) (0.1) too few
θήρειος of wild beasts 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
διψαλέος thirsty 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐπιψύχω to cool 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δειράς the ridge of a chain of hills 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
ὁμός one and the same, common, joint 1 (0.2) (0.054) (0.11) too few
Καινείδης son of Caeneus 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
βιβρώσκω to eat, eat up 1 (0.2) (0.077) (0.07) too few
εἶδαρ food 1 (0.2) (0.016) (0.12) too few
πολύσκιος very shady 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πελεμίζω to shake, to make to quiver 1 (0.2) (0.011) (0.11) too few
δόχμιος across, athwart, aslant 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀφίημι to send forth, discharge 1 (0.2) (2.477) (2.96) too few
κατίσχω to hold back 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
κατουλάς shrouding 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μετακλείω call by a new name 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κρυπτάδιος secret, clandestine 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἕρση dew 1 (0.2) (0.012) (0.1) too few
Παρράσιος of Parrhasia (Arcadia) 1 (0.2) (0.024) (0.1) too few
ἶρις rainbow; iris of the eye 1 (0.2) (0.358) (0.03) too few
βιοτήσιος supporting life 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Τυφωεύς Typhoeus 1 (0.2) (0.037) (0.07) too few
μελάγχιμος black, dark 1 (0.2) (0.006) (0.01) too few
πλόκος a lock of hair, a braid, curl 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
φυλακός guard 1 (0.2) (0.077) (0.41) too few
ἀναιμωτί without shedding blood 1 (0.2) (0.016) (0.04) too few
οἰμωγή loud wailing, lamentation 1 (0.2) (0.069) (0.15) too few
γνήσιος (born in wedlock); genuine, legitimate 1 (0.2) (0.472) (0.18) too few
καναχέω to ring, clash, clang 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀποστυγέω to hate violently, abhor, loathe 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
ψαμαθώδης sandy 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ὁπλότατος youngest (ὁπλότερος LSJ) 1 (0.2) (0.006) (0.07) too few
ἰσάζω to make equal, to balance 1 (0.2) (0.053) (0.04) too few
Αὐτεσίων Autesion 1 (0.2) (0.006) (0.02) too few
Μέροψ Merops 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
μαλός white 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
ὀμόργνυμι to wipe 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
συνέστιος sharing one's hearth 1 (0.2) (0.01) (0.03) too few
ἁγνίζω to cleanse away 1 (0.2) (0.03) (0.05) too few
κυδρός glorious, illustrious, noble 1 (0.2) (0.012) (0.07) too few
στίχη tunic 1 (0.2) (0.018) (0.24) too few
κατόψιος in sight of, opposite 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
θοάς fleet, swift 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐφέλκω to draw on, drag 1 (0.2) (0.111) (0.19) too few
φώρ a thief 1 (0.2) (0.022) (0.09) too few
Ἰλλυριοί Illyrians 1 (0.2) (0.171) (0.66) too few
Λαπίθης Lapithes, father of Diomede; of Phorbas 1 (0.2) (0.016) (0.04) too few
ἀδήϊος unmolested, unravaged 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ξερόν terra firma 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
κατακνώσσω fall asleep 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
προχύται barley sprinkled before sacrifice 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
οἴη = κώμη 1 (0.2) (0.028) (0.15) too few
μελιχρός honey-sweet 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐπαφάω to touch on the surface, stroke 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ῥοιζέω to whistle 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
στέρφος hide, skin 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Λίγυς a Ligurian 1 (0.2) (0.026) (0.07) too few
κιθάρα lyre, lute 1 (0.2) (0.109) (0.04) too few
ἀγκοίνη the bent arm; see ἄγκοινα 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
παλιρρόθιος back-rushing, refluent 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
μυλήφατος bruised in a mill 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἀνηρεφής not covered 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
νοσφίζομαι to turn one's back upon 1 (0.2) (0.008) (0.07) too few
οἰοπέδιλος with but one sandal 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βηταρμός dance 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κατερητύω to hold back 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
αὐτόχθων sprung from the land itself 1 (0.2) (0.059) (0.09) too few
σθεναρός strong, mighty 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἔνδιον place of sojourn in the open air 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
καλλίναος beautiful-flowing 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
τρυφάλεια a helmet 1 (0.2) (0.011) (0.13) too few
πλαδαρός wet, damp 1 (0.2) (0.027) (0.01) too few
ἀμείλικτος unsoftened, cruel 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
νυός a daughter-in-law 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
μετοίχομαι to have gone after, to have gone in quest of 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
Μίλητος Miletus 1 (0.2) (0.135) (0.92) too few
δωδέκατος the twelfth 1 (0.2) (0.146) (0.18) too few
μόλιβος lead 1 (0.2) (0.014) (0.01) too few
ὀϊζυρός woeful, miserable 1 (0.2) (0.013) (0.14) too few
ἀνερύω to draw up, haul up 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
γαῦλος a round-built Phoenician merchant vessel 1 (0.2) (0.011) (0.1) too few
Μυρτίλος Myrsilus 1 (0.2) (0.042) (0.02) too few
ὑποδράω serve 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὑπερτείνω to stretch 1 (0.2) (0.024) (0.03) too few
αἰονάω moisten, foment 1 (0.2) (0.01) (0.01) too few
ἀμάρα a trench, conduit, channel 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
καλαμητόμος cutting stalks, reaping 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πανυπέρτατος highest of all 1 (0.2) (0.006) (0.01) too few
αὐθάδεια self-will, wilfulness, stubbornness, contumacy, presumption 1 (0.2) (0.04) (0.05) too few
γηρύω to sing 1 (0.2) (0.014) (0.09) too few
περιθέω to run round 1 (0.2) (0.055) (0.08) too few
ξυστός scraped, polished 1 (0.2) (0.048) (0.03) too few
γενειάς a beard 1 (0.2) (0.016) (0.04) too few
νέμεσις distribution of what is due; 1 (0.2) (0.068) (0.13) too few
ὑποφήτης a suggester, interpreter, a priest who declares an oracle 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
διεῖδον to see thoroughly, discern 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
χερνῆτις a woman that spins for daily hire 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἔξαιτος much asked for, much desired, choice, excellent 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
εὐνῆθεν from 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Γεραιστός Geraestus 1 (0.2) (0.008) (0.04) too few
εἰσαφύσσω draw into 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
συναντάω to meet face to face 1 (0.2) (0.105) (0.14) too few
ἐπιμιμνήσκομαι to remember, think of; to mention 1 (0.2) (0.104) (0.22) too few
συνανέρχομαι come 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
στοναχή a groaning, wailing 1 (0.2) (0.014) (0.12) too few
λωφήϊος relieving 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Καλυψώ Calypso 1 (0.2) (0.033) (0.21) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (0.2) (1.603) (0.65) too few
ἀνέλκω to draw up 1 (0.2) (0.042) (0.15) too few
δαΐς fire-brand, pinetorch 1 (0.2) (0.1) (0.18) too few
πρυμναῖος of a ship-stern 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀγέραστος without a gift of honour, unrecompensed, unrewarded 1 (0.2) (0.009) (0.03) too few
χερμάς pebble, sling stone 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ἀναπτύω to spit up, sputter 1 (0.2) (0.019) (0.02) too few
κερτόμιος heart-cutting, stinging, reproachful 1 (0.2) (0.005) (0.07) too few
ἀγχιβαθής deep near shore 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
στεφανόω to wreathe, to crown 1 (0.2) (0.339) (0.46) too few
ἐπίμαρτυς witness 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (0.2) (1.14) (0.72) too few
Πηρώ Pero, daughter of Neleus by Chloris 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
ἀντίξοος opposed, adverse 1 (0.2) (0.011) (0.07) too few
γοερός mournful, lamentable 1 (0.2) (0.018) (0.04) too few
ἀμέρδω to deprive of, bereave of 1 (0.2) (0.011) (0.07) too few
ὀπιδνός dreaded, awful 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ὤλενος Olenos 1 (0.2) (0.01) (0.04) too few
προτενής fore-stretching 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Τερψιχόρη Terpsichore, dance-enjoying 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ἀνηπύω to cry aloud, roar 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ἴμβρος the island of Imbros 1 (0.2) (0.01) (0.1) too few
ἄκριτος undistinguishable, unarranged, disorderly 1 (0.2) (0.148) (0.29) too few
ἐξαναιρέω to take out of 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
εὐνέτης bedfellow 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὕμνος a hymn, festive song 1 (0.2) (0.392) (0.49) too few
καταψήχω to rub down, pound in a mortar 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐγγελάω to laugh at, mock 1 (0.2) (0.008) (0.02) too few
ἐπιφλύω sputter at 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κνισήεις full of the steam of burnt sacrifice, steamy 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ἐφήδομαι to exult over 1 (0.2) (0.031) (0.04) too few
λεηλασία a making of booty, robbery 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
ἐξάπτω to fasten from 1 (0.2) (0.187) (0.12) too few
παγχάλκεος all-brazen, all-brass 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
ἄπλετος boundless, immense 1 (0.2) (0.025) (0.13) too few
πολυπῖδαξ with many springs, many-fountained 1 (0.2) (0.009) (0.07) too few
ἀπηλεγέω neglect 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀκόρητος insatiate, unsated in 1 (0.2) (0.006) (0.06) too few
τηλόσε to a distance, far away 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
προφράζω to foretell 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
Ὠγύγιος Ogygian, of or from Ogyges, Attic king of mythical times; primeval, primal 1 (0.2) (0.01) (0.05) too few
ὁλκή a drawing, dragging, tugging: a drawing on 1 (0.2) (0.12) (0.02) too few
Ἀλόπη a town in the domain of Achilles 1 (0.2) (0.007) (0.03) too few
ἐξιθύνω to make straight 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
Καλαύρεια Calauria, an island off Troezen 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
νηνεμία stillness in the air, a calm 1 (0.2) (0.059) (0.07) too few
μέτρον that by which anything is measured 1 (0.2) (1.22) (0.77) too few
ῥυτήρ one who draws, strap 1 (0.2) (0.026) (0.06) too few
ἐπάξιος worthy, deserving of 1 (0.2) (0.062) (0.07) too few
ἄρκιος sufficient, sure, certain 1 (0.2) (0.008) (0.04) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (0.2) (0.682) (1.26) too few
ὑπάτη the lowest note 1 (0.2) (0.027) (0.01) too few
ἐπισχίζω cleave at top 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
νεότμητος newly cut 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
πηδάω to leap, spring, bound 1 (0.2) (0.079) (0.15) too few
λαμπετάω to shine 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
θέρω to heat, make hot 1 (0.2) (0.015) (0.06) too few
φονεύς a murderer, slayer, homicide 1 (0.2) (0.092) (0.25) too few
ἐλαιηρός oily, of oil 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
τάσσω to arrange, put in order 1 (0.2) (2.051) (3.42) too few
ἐπιχώομαι to be angry at 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑπεραιδέομαι feel great shame before, stand in great awe of 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἔρος love, desire 1 (0.2) (0.082) (0.24) too few
ἀζηχής unceasing, excessive 1 (0.2) (0.004) (0.05) too few
μονογενής only, single (child) 1 (0.2) (0.371) (0.07) too few
τίλλω to pluck 1 (0.2) (0.036) (0.09) too few
ὑποφράζομαι note, observe 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑπεκπροθέω to run forth from under, outstrip 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ὦνος sales price 1 (0.2) (0.011) (0.07) too few
ἐπαρήγω to come to aid, help 1 (0.2) (0.019) (0.03) too few
τέθηπα to be astonished, astounded, amazed 1 (0.2) (0.049) (0.16) too few
ἐπιπροφαίνομαι to appear before one 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πύματος hindmost, last 1 (0.2) (0.027) (0.17) too few
καταβρόχω gulp down 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
τέτρατος fourth 1 (0.2) (0.013) (0.07) too few
λίψ south west wind 1 (0.2) (0.049) (0.04) too few
ὠμοθετέω to place the raw slices 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
πωτάομαι to fly about 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
πανδαμάτωρ the all-subduer, all-tamer 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ἐπικλυτός famed 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κρηναῖος of, from a spring 1 (0.2) (0.014) (0.03) too few
ἀναλδήσκω grow up 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπαυλίζομαι to encamp on the field 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
μετάρσιος raised form the ground, high in air 1 (0.2) (0.043) (0.05) too few
χήρα bereft of a husband, a widow 1 (0.2) (0.17) (0.06) too few
ἄκαμπτος unbent, that will not bend, rigid 1 (0.2) (0.011) (0.02) too few
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 1 (0.2) (0.28) (0.38) too few
κουροτρόφος rearing boys 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
ὀρείχαλκος copper ore 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
Ἰλισός the Ilissus river 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ψήχω to rub down, curry 1 (0.2) (0.006) (0.01) too few
καταλαμβάνω to seize upon, lay hold of 1 (0.2) (2.437) (2.68) too few
ἀποτμήγω to cut off from 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
Ἁλοσύδνη Sea-born 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἀριήκοος much heard of 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
χαλίκρητος unmixed 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὑποζεύγνυμι to yoke under, put under the yoke 1 (0.2) (0.008) (0.03) too few
ἐνδέω2 to be in want of 1 (0.2) (0.181) (0.13) too few
χαλκέων a forge, smithy 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
εὔθρονος with beautiful throne 1 (0.2) (0.007) (0.08) too few
ἀνιάω to grieve, distress 1 (0.2) (0.234) (0.15) too few
γλῆνος things to stare at, shows, wonders 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
εὐκλείζω to praise, laud 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μικτός mixed, blended, compound 1 (0.2) (0.2) (0.04) too few
ἀποτρωπάω turn away (freq. of ἀποτρέπω) 1 (0.2) (0.002) (0.04) too few
ἀποφθινύθω to perish 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ὀδακτάζω bite, gnaw 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πλοχμός locks, braids of hair 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ποιήεις grassy, rich in grass 1 (0.2) (0.007) (0.08) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (0.2) (0.935) (0.99) too few
κολέα dance 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
Ἄξεινος the Inhospitable; Axine 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Κλυμένη Clymene 1 (0.2) (0.015) (0.04) too few
δίκραιρος two-horned 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀνούτατος unwounded 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀπολάμπω to shine 1 (0.2) (0.007) (0.09) too few
κλύδων a wave, billow 1 (0.2) (0.115) (0.09) too few
ὑληωρός watching the wood 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑσμίνη a fight, battle, combat 1 (0.2) (0.03) (0.39) too few
ἀρτίτομος just cut 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πύκα thickly, solidly 1 (0.2) (0.013) (0.13) too few
ἐπιπροπίπτω fall forwards 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
προρέω to flow forward, flow amain 1 (0.2) (0.008) (0.07) too few
γενέθλιος of or belonging to one’s birth, family 1 (0.2) (0.048) (0.07) too few
ἐπήτεια courtesy, kindness 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑπακουός obedient to 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀρχέομαι to dance in a row 1 (0.2) (0.178) (0.22) too few
παναίολος all-variegated, sparkling 1 (0.2) (0.004) (0.05) too few
εὐῶπις fair to look on 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
αὐτοκασίγνητος an own brother 1 (0.2) (0.006) (0.07) too few
πάχνη hoar-frost, rime 1 (0.2) (0.055) (0.02) too few
Τραχίς Trachis 1 (0.2) (0.026) (0.16) too few
ἀπαναίνομαι to disown, reject 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
σκοπέω to look at 1 (0.2) (1.847) (2.27) too few
ἄκρατος unmixed, sheer 1 (0.2) (0.447) (0.18) too few
κλοπαῖος stolen; furtive, fraudulent 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Σαρπηδόνιος of Sarpedon 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ὄβριμος strong, mighty 1 (0.2) (0.023) (0.25) too few
ἐρυμνός fenced, fortified 1 (0.2) (0.038) (0.14) too few
τρέχω to run 1 (0.2) (0.495) (0.49) too few
διάτριχα in three divisions, three ways 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
θυμοβόρος eating the heart 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
ἀαγής unbroken, not to be broken, hard, strong 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἤρανος keeper 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
παρήγορος consoling 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
αὐτόθεν from the very spot 1 (0.2) (0.38) (0.52) too few
νεκρός a dead body, corpse 1 (0.2) (1.591) (2.21) too few
ἀνείρομαι inquire of, question 1 (0.2) (0.013) (0.07) too few
προθέω to run before 1 (0.2) (0.02) (0.09) too few
λυσσαλέος raging mad 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐκπίμπλημι to fill up 1 (0.2) (0.012) (0.07) too few
ἀϊκή rapid motion, flight 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
καταντάω come down to, arrive 1 (0.2) (0.16) (0.12) too few
σηκός a pen, fold 1 (0.2) (0.064) (0.09) too few
ἐμφέρω to bear or bring in 1 (0.2) (0.06) (0.01) too few
ἐξάρχω to begin with, make a beginning of 1 (0.2) (0.102) (0.12) too few
πολύμητις of many counsels 1 (0.2) (0.043) (0.65) too few
συνδέω to bind together 1 (0.2) (0.139) (0.15) too few
Οἰχαλία Oechalia; name of cities in Thessaly, Euboea, Messenia 1 (0.2) (0.01) (0.03) too few
σής a moth 1 (0.2) (0.646) (0.56) too few
Ἠλύσιος Elysian 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ἰσχανάω to hold back, check 1 (0.2) (0.008) (0.1) too few
ἀνευρίσκω to find out, make out, discover 1 (0.2) (0.12) (0.18) too few
λεχαῖος in bed 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (0.2) (3.714) (2.8) too few
περονάω to pierce, pin 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
αἴ2 ha! 1 (0.2) (0.258) (0.26) too few
κυνάω to play the Cynic 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
συμμιγής commingled, promiscuous 1 (0.2) (0.028) (0.02) too few
ἄπαστος not having eaten, fasting 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
κερδαλέος having an eye to gain, wily, crafty, cunning 1 (0.2) (0.031) (0.14) too few
ἄιστος not to be seen, unseen 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
ἀμφαφάω to touch 1 (0.2) (0.006) (0.06) too few
συναΐσσω hasten together 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀρηΐθοος swift in war 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ἀφαρπάζω to tear off 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
ἐπιχρίμπτω bring upon 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
σηπία the cuttle-fish 1 (0.2) (0.087) (0.01) too few
ληΐζομαι seize, carry off as booty 1 (0.2) (0.078) (0.21) too few
ἀκίνητος unmoved, motionless 1 (0.2) (1.017) (0.15) too few
Νηληϊάδης son of Neleus 1 (0.2) (0.008) (0.11) too few
τεταγών having seized 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
τηλεκλειτός far-famed 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
σῖτος corn, grain 1 (0.2) (0.721) (1.84) too few
στήλη a block of stone 1 (0.2) (0.255) (0.74) too few
θρεπτήριος able to feed 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
βρότος blood that has run from a wound, gore 1 (0.2) (0.343) (1.56) too few
σκοτόεις dark 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
ἄπαυστος unceasing, never-ending 1 (0.2) (0.075) (0.05) too few
ἐρημόνομος desolate 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπιβώμιος on or at the altar 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ὑπεκχέω well up 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ὑάκινθος Hyacinthus 1 (0.2) (0.024) (0.04) too few
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled 1 (0.2) (0.764) (0.83) too few
διειλύομαι slip out of 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
αἰσχρός causing shame, abusive 1 (0.2) (1.068) (1.87) too few
ὑποτίθημι to place under, to suggest 1 (0.2) (1.68) (0.55) too few
ἐξαείρω to lift up, lift off the earth 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
νεᾶνις a young woman, girl, maiden 1 (0.2) (0.05) (0.07) too few
ματάω to be idle, to dally, loiter, linger 1 (0.2) (0.113) (0.04) too few
κληδών an omen, rumor 1 (0.2) (0.033) (0.09) too few
ἀποφλύζω give vent to, sputter out 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ἐφύρα Ephyra 1 (0.2) (0.019) (0.07) too few
κυανέω to be dark in colour 1 (0.2) (0.021) (0.02) too few
Αἰθίοψ burnt-face 1 (0.2) (0.259) (0.56) too few
λόχιος of or belonging to child-birth 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ὀθόνη fine linen 1 (0.2) (0.054) (0.03) too few
ἀρύω to draw 1 (0.2) (0.034) (0.05) too few
Οἰνόμαος Oenomaus 1 (0.2) (0.052) (0.06) too few
ἀμαθύνω to level with the sand, utterly destroy 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ἐπαμοιβός one upon another, continuously 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πῃ in some way, somehow 1 (0.2) (0.264) (0.41) too few
πυριθαλπής heated in the fire 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
λίπτομαι to be eager 1 (0.2) (0.007) (0.06) too few
ὄρθιος straight up, going upwards, steep, uphill 1 (0.2) (0.158) (0.25) too few
ξέω to smooth 1 (0.2) (0.115) (0.1) too few
ἑκατόμβη an offering of a hundred oxen 1 (0.2) (0.045) (0.31) too few
πρίω to saw 1 (0.2) (0.069) (0.04) too few
θηρότροφος feeding on beasts 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἐπιτρωπάω allow 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐφίμερος longed for, desired, charming 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
Λαμπετίη Lampetia, a nymph, daughter of Helius 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
πτόρθος a young branch, shoot, sucker, sapling 1 (0.2) (0.011) (0.03) too few
λείψανον a piece left, wreck, remnant, relic 1 (0.2) (0.17) (0.01) too few
κοιμάω to lull 1 (0.2) (0.492) (0.55) too few
ἐρημονόμος haunting the wilds 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
διαπρύσιος going through, piercing 1 (0.2) (0.014) (0.08) too few
μνηστεύω to woo, court, seek in marriage 1 (0.2) (0.061) (0.05) too few
τηλουρός with distant boundaries; 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
φλογερός flaming, fiery-red 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Ὀγχηστός Onchestus 1 (0.2) (0.014) (0.03) too few
λῦμα the water used in washing, washings, off-scourings, filth 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
σειρά a cord, rope, string, band 1 (0.2) (0.069) (0.06) too few
χάλαζα hail 1 (0.2) (0.153) (0.08) too few
ὑποστρέφω to turn round about, turn back 1 (0.2) (0.295) (0.22) too few
ἀπαρνέομαι to deny utterly, deny 1 (0.2) (0.045) (0.06) too few
λεχώϊος of or belonging to childbed 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑπερίσταμαι to stand over 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
στρατόω to lead to war; 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
ἅλιος of the sea 1 (0.2) (0.061) (0.43) too few
ἀσπερχές hastily, hotly, vehemently 1 (0.2) (0.004) (0.05) too few
ἑτέρωθεν from the other side 1 (0.2) (0.112) (0.27) too few
Μέλης Meles 1 (0.2) (0.014) (0.02) too few
Δανάη Danaë, daughter of Acrisius, and mother of Perseus 1 (0.2) (0.026) (0.12) too few
ἰδέ and 1 (0.2) (0.071) (0.36) too few
θαῦμα whatever one regards with wonder, a wonder, marvel 1 (0.2) (0.572) (0.65) too few
ἡνία2 the bridle 1 (0.2) (0.098) (0.12) too few
ληῖτις she who makes or dispenses booty 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
σάλος tossing: earthquake, wave action; distemper 1 (0.2) (0.056) (0.03) too few
κνῖσα the savour and steam of burnt sacrifice 1 (0.2) (0.047) (0.15) too few
φαεσφόρος light-bringing 1 (0.2) (0.017) (0.01) too few
ἑλώριος water-bird 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
φαντάζω make visible, present to the eye 1 (0.2) (0.171) (0.06) too few
σκιάω to overshadow 1 (0.2) (0.02) (0.1) too few
κατηρεφής covered over, vaulted, overhanging 1 (0.2) (0.01) (0.07) too few
θέμεθλα the foundations, lowest part, bottom 1 (0.2) (0.007) (0.06) too few
δμωίς a female slave taken in war 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
ἔκτοσθε outside 1 (0.2) (0.014) (0.1) too few
ἐξικνέομαι to reach, arrive at 1 (0.2) (0.097) (0.32) too few
καταθνῄσκω die (poet.) 1 (0.2) (0.046) (0.34) too few
παρανίσσομαι to go past 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀπαφίσκω palpare 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἀγανόφρων gentle of mood 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
περισσός beyond the regular number 1 (0.2) (1.464) (0.34) too few
κόχλος a shell-fish with a spiral shell 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
ἀπειλέω [to force back] 1 (0.2) (0.364) (0.42) too few
περιρρηδής doubled round 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
παροίχομαι to have passed by 1 (0.2) (0.062) (0.15) too few
διωλύγιος far-sounding, enormous, immense 1 (0.2) (0.008) (0.01) too few
Λημνιάς Lemnian (Slater sv Λαμνιάς) 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ὑποτροπίη turning 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀργιάζω to celebrate orgies 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
Ποσιδήϊον temple of Poseidon 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
Παιάν paean 1 (0.2) (0.093) (0.15) too few
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 1 (0.2) (0.402) (0.65) too few
ἑλκόω to wound sorely, lacerate 1 (0.2) (0.397) (0.1) too few
ἠεροειδής of dark and cloudy look, cloud-streaked 1 (0.2) (0.014) (0.16) too few
πυρόεις fiery 1 (0.2) (0.024) (0.01) too few
ἰδρεία skill 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 1 (0.2) (4.909) (7.73) too few
χαρίζω to do a favor, to oblige, to please 1 (0.2) (0.845) (1.03) too few
προσφωνέω to call 1 (0.2) (0.074) (0.37) too few
βρέτας a wooden image of a god 1 (0.2) (0.022) (0.07) too few
πίων fat, plump 1 (0.2) (0.231) (0.52) too few
Πανέλληνες all the Hellenes 1 (0.2) (0.008) (0.03) too few
δρηστήρ a labourer, working man 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
χαράδρα a mountain stream, a torrent, which cuts itself 1 (0.2) (0.036) (0.17) too few
στέφανος that which surrounds 1 (0.2) (0.775) (0.94) too few
ἀμφιπονέομαι to attend to 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἐθελημός willing, voluntary 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Πύλος Pylos 1 (0.2) (0.263) (0.92) too few
ἀποφέρω to carry off 1 (0.2) (0.269) (0.44) too few
ποτητός flying, winged 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
εἰσανδρόω fill with men 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κατηλυσία descent 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κατάντης down-hill, downward, steep 1 (0.2) (0.056) (0.02) too few
ἔλαφος a deer 1 (0.2) (0.225) (0.24) too few
θεοπρόπιον a prophecy, oracle 1 (0.2) (0.017) (0.15) too few
ἀμφαδός known, discovered 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀμεμφής blameless 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
σμαραγέω to crash 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ὀλολύζω to cry to the gods with a loud voice, cry aloud 1 (0.2) (0.018) (0.06) too few
Παρνασός Parnassus 1 (0.2) (0.049) (0.22) too few
ἐπικλίνω to put 1 (0.2) (0.012) (0.02) too few
λέβης a kettle 1 (0.2) (0.122) (0.27) too few
κατεναντίον over against, opposite, before 1 (0.2) (0.009) (0.02) too few
δεύτερος second 1 (0.2) (6.183) (3.08) too few
δόλιος crafty, deceitful, treacherous 1 (0.2) (0.075) (0.16) too few
τρωχάω to run fast, gallop 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἐναίρω to slay 1 (0.2) (0.024) (0.18) too few
ἕδρα a sitting-place 1 (0.2) (0.381) (0.47) too few
Πήλιον Pelion 1 (0.2) (0.03) (0.14) too few
Ἱπποτάδης Hippotades 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἔλδωρ a wish, longing, desire 1 (0.2) (0.007) (0.08) too few
ἔχις an adder, viper 1 (0.2) (0.147) (0.15) too few
ἀμύμων blameless, noble, excellent 1 (0.2) (0.082) (0.92) too few
Ἀράξης the river Araxes 1 (0.2) (0.01) (0.11) too few
αἰσχύνω to make ugly, disfigure, mar 1 (0.2) (0.405) (0.58) too few
ἁλοσύδνη sea-born, of Thetis; of Nereids 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Κῦρος Cyrus 1 (0.2) (1.082) (3.34) too few
εὔορμος with good mooring-places 1 (0.2) (0.007) (0.03) too few
ἀνθεμόεις flowery 1 (0.2) (0.007) (0.06) too few
ἐσάχρι as far as 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δάπτω to devour 1 (0.2) (0.011) (0.08) too few
ἐμμεμαώς in eager haste, eager 1 (0.2) (0.007) (0.1) too few
κοσμήτωρ one who marshals an army, a commander 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
νήχω to swim 1 (0.2) (0.047) (0.11) too few
θεράπνη a handmaid; settlement, dwelling 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
ἀμφιπίπτω to fall around 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ἐπωνυμία name, title; derived, significant name, nickname 1 (0.2) (0.169) (0.28) too few
τραῦμα a wound, hurt 1 (0.2) (0.506) (0.34) too few
ὑπόκρισις a reply, answer; performance 1 (0.2) (0.085) (0.08) too few
παρεννέπω tell tales 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Φθιάς of Phthia 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀνήνυστος ineffectual 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὀτλεύω to suffer, endure 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μίγδα promiscuously, confusedly 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
ὑμήν a thin skin, membrane 1 (0.2) (0.424) (0.01) too few
δέρω to skin, flay 1 (0.2) (0.049) (0.13) too few
Μελάμπους Melampus 1 (0.2) (0.031) (0.09) too few
διαπτοέω to scare away, startle and strike with panic, fear 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
χειμάρροος winter-flowing, swollen by rain and melted snow 1 (0.2) (0.111) (0.12) too few
ἀπερητύω keep back, hinder 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μεταρίθμιος counted among 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀναβράσσω to boil well, seethe 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
εἰσαῦθις hereafter, afterwards 1 (0.2) (0.038) (0.01) too few
ἀνέβραχε clashed 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἀποπροβάλλω throw far away 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μείς a month 1 (0.2) (1.4) (1.25) too few
ποιμήν herdsman, shepherd 1 (0.2) (0.479) (0.94) too few
ἐπημάτιος day by day 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πλωάς sailing 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
φύλλιον plate 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπιχέω to pour water over 1 (0.2) (0.198) (0.15) too few
τρητός perforated, with a hole in it 1 (0.2) (0.009) (0.07) too few
ἐξάγω to lead out 1 (0.2) (0.513) (1.31) too few
φοινίσσω to redden, make red 1 (0.2) (0.006) (0.02) too few
χαροπός glad-eyed, bright-eyed 1 (0.2) (0.022) (0.03) too few
ἐξάγνυμι to break and tear away, to rend 1 (0.2) (0.01) (0.03) too few
ἀνδροφόνος man-slaying 1 (0.2) (0.094) (0.19) too few
πόλινδε into 1 (0.2) (0.004) (0.06) too few
ῥοδῆ a rose-tree, rose-bush 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ἐπιγουνίς the part above the knee, the great muscle of the thigh 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ἀρτεμής safe and sound 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
ἐκπροκαλέομαι to call to oneself 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
σμῆνος a beehive 1 (0.2) (0.049) (0.07) too few
ἀντιφέρω to set against 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
ἁλίς [> ἁλμυρίς] 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
παρεξελαύνω to drive out past, to pass 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἠλέματος idle, vain, trifling 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
κωπήεις hilted 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
δάμνημι to overpower, tame, conquer, subdue 1 (0.2) (0.014) (0.13) too few
μνηστός wooed and won, wedded 1 (0.2) (0.014) (0.05) too few
Σύρος a Syrian 1 (0.2) (0.235) (0.07) too few
κυφόομαι have curvature of the spine 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
ἀμφιδέω bind round 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀολλίζω to gather together 1 (0.2) (0.002) (0.04) too few
λάσιον a rough cloth 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ὑποϊσχάνω hold under 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
νότιος wet, moist, damp; southern 1 (0.2) (0.292) (0.06) too few
παρίζω to sit beside 1 (0.2) (0.016) (0.12) too few
ἀλιτρός sinful, sinning 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
ἁλιμυρήεις flowing into the sea 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἐγκλίνω to bend in 1 (0.2) (0.074) (0.21) too few
εὖνις2 a bedfellow, wife 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
πραπίδες the midriff, diaphragm 1 (0.2) (0.031) (0.16) too few
σοωναύτης saver of sailors 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ναυπόρος ship-speeding 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀμφιμάρπτω grasp all round, handle 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Αἴσηπος son of Abarbarea and Bucolion; name of a river 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
Ἐρεχθεύς Erechtheus 1 (0.2) (0.038) (0.08) too few
νέπους child (pl. only) 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
Δευκαλίων Deucalion 1 (0.2) (0.058) (0.07) too few
εὔδιος calm, fine, clear 1 (0.2) (0.021) (0.01) too few
φορεύς a bearer, carrier 1 (0.2) (0.01) (0.01) too few
βάλλις plant 1 (0.2) (0.009) (0.03) too few
θαλαμήϊος of or belonging to a θάλαμος, bridal 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἰοβολέω to shoot arrows, dart 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀρίγνωτος easy to be known 1 (0.2) (0.014) (0.07) too few
κερδίων more profitable 1 (0.2) (0.026) (0.26) too few
ἀκηράσιος unmixed 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐπιφαιδρύνω make bright 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ποινή quit-money for blood spilt 1 (0.2) (0.109) (0.21) too few
ἀθύρω to play, sport 1 (0.2) (0.006) (0.03) too few
ἄρσην male 1 (0.2) (1.187) (0.63) too few
μεταπαιφάσσομαι rush, dart to and fro 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μεταλδήσκω change in growing 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀκέων softly, silently 1 (0.2) (0.012) (0.15) too few
βρότειος mortal, human, of mortal mould 1 (0.2) (0.033) (0.13) too few
εὐεργής well-wrought, well-made 1 (0.2) (0.013) (0.15) too few
ἀποπτύω to spit out 1 (0.2) (0.032) (0.04) too few
ῥώννυμι to strengthen, make strong and mighty 1 (0.2) (0.287) (0.15) too few
ὁρμίζω to bring to a safe anchorage, bring into harbour, to moor, anchor 1 (0.2) (0.066) (0.25) too few
Δαρδανία Troy 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ἄωτον fine wool, flock 1 (0.2) (0.018) (0.13) too few
τρύφος that which is broken off, a piece, morsel, lump 1 (0.2) (0.121) (0.02) too few
Μενοίτιος Menoetius 1 (0.2) (0.022) (0.18) too few
συνεύαδον please likewise 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κατόπισθεν behind, after, in the rear 1 (0.2) (0.02) (0.07) too few
Καλυδών Calydon 1 (0.2) (0.019) (0.06) too few
Ὀπούντιος Opuntian, of Opus; LSJ ὀπόεις 1 (0.2) (0.014) (0.07) too few
ὑψηλός high, lofty, high-raised 1 (0.2) (0.992) (0.9) too few
βριθύς weighty, heavy 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
ἄπιος a pear-tree 1 (0.2) (0.223) (0.06) too few
ἀκμηνός full-grown 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
πολύπρεμνος with many trunks 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δικασπόλος one who administers law, a judge 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
ἐπεσβόλος throwing words about, rash-talking, abusive, scurrilous 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀγκάς in the arms 1 (0.2) (0.003) (0.05) too few
Λυκάων Lycaon 1 (0.2) (0.039) (0.15) too few
ἀκήδεστος uncared for, unburied 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἐπιπαμφαλάω glance over 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄκαινα a thorn, goad 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
πέταλον a leaf 1 (0.2) (0.045) (0.06) too few
κόρυμβος high-pointed sterns 1 (0.2) (0.008) (0.04) too few
μῶλος the toil 1 (0.2) (0.009) (0.06) too few
ὑποκλύζω to wash from below 1 (0.2) (0.016) (0.01) too few
ἀρθμός a bond, league, friendship 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
στοιχηδόν in a row 1 (0.2) (0.022) (0.01) too few
ἀνακλύζω wash up against 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κυρτόω to curve 1 (0.2) (0.037) (0.01) too few
Σαγγάριος Sangarius 1 (0.2) (0.008) (0.04) too few
λυτήριος loosing, releasing, delivering 1 (0.2) (0.017) (0.03) too few
παχνόω to congeal, make solid 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
κεράω [mix >κεράννυμι] 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
δεῖ it is necessary 1 (0.2) (13.387) (11.02) too few
ἐκφύω to generate from 1 (0.2) (0.132) (0.13) too few
πηχύνω take in one's arms, embrace 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ζαμενής very strong, mighty, raging 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
νοτίζω to wet 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
ἐκδάω learn (fully) in LSJ supplement 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
χαμᾶζε to the ground, on the ground 1 (0.2) (0.021) (0.23) too few
ἀμφίρυτος flowed around, sea-girt 1 (0.2) (0.008) (0.08) too few
παρήιον the cheek, jaw 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
σιφλός crippled, maimed 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὁμοφροσύνη unity of mind and feeling 1 (0.2) (0.008) (0.02) too few
ψυχορραγέω to let the soul break loose 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
μαρμαίρω to flash, sparkle 1 (0.2) (0.016) (0.08) too few
φυλλοχόος shedding the leaves. 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὕψιστος highest, loftiest 1 (0.2) (0.213) (0.05) too few
κάλινος wooden 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐξάργματα the first pieces cut from the victim's flesh 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Πηνειός Peneüs, a river in Thessaly 1 (0.2) (0.026) (0.13) too few
τύπανον a drum 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
σηκόω to weigh, balance 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
μεταλλάω to search after other things 1 (0.2) (0.027) (0.21) too few
παραπαφίσκω to mislead, beguile 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
τετράφαλος with four horns 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
κατακλίνω to lay down 1 (0.2) (0.166) (0.22) too few
ἄπλατος unapproachable, terrible 1 (0.2) (0.012) (0.07) too few
ἀγκάλη the bent arm 1 (0.2) (0.039) (0.07) too few
θεομόριος destined by the gods, imparted by them 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
χύσις a flood, stream 1 (0.2) (0.049) (0.03) too few
φιλοξενία hospitality 1 (0.2) (0.032) (0.01) too few
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 (0.2) (24.797) (21.7) too few
πιλέω to compress 1 (0.2) (0.037) (0.02) too few
ἐκφλύζω spirt out 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
παραλέγω to lay beside 1 (0.2) (0.028) (0.08) too few
πολύκλυστος much-dashing 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
ἔμπυρος in the fire 1 (0.2) (0.028) (0.04) too few
κακόμαντις prophet of ill 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
Σῦρος Syros 1 (0.2) (0.01) (0.01) too few
ἐπαχλύω to be obscured 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄχθομαι to be loaded; to be annoyed 1 (0.2) (0.277) (0.51) too few
ἀλιτήριος sinning 1 (0.2) (0.059) (0.04) too few
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 1 (0.2) (2.656) (1.17) too few
ἐπιθέω to run at 1 (0.2) (0.132) (0.18) too few
Ἄβας son of the dream-reader Eurydamas 1 (0.2) (0.014) (0.03) too few
ἀγρώστης wild 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἀμορβάς rural 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
θήγω to sharpen, whet 1 (0.2) (0.023) (0.05) too few
συνήμων united. 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ποσιδήϊος sacred to Poseidon 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
πόλος a pivot, hinge, axis 1 (0.2) (0.297) (0.04) too few
πολύρρην rich in lambs, Carm.Naupact. 1 (0.2) (0.002) (0.04) too few
αὔτανδρος together with the men, men and all 1 (0.2) (0.019) (0.1) too few
ῥάσσω strike, dash 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
πίνος dirt, filth 1 (0.2) (0.012) (0.01) too few
μελισσοκόμος keeping bees 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
θαμινός frequent 1 (0.2) (0.035) (0.03) too few
πῶ where? 1 (0.2) (0.135) (0.31) too few
πρύμνηθεν from the stern 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
τιθήνη a nurse 1 (0.2) (0.026) (0.07) too few
ἐπιπρομολεῖν go forth towards 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
σκήπτω to prop, stay 1 (0.2) (0.05) (0.13) too few
σταθερός standing fast, steadfast 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
ὑπισχνέομαι to promise 1 (0.2) (0.634) (1.16) too few
λαπάρα the soft part of the body 1 (0.2) (0.019) (0.07) too few
καταρριγέω shudder greatly 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐκκυλίνδω to roll out 1 (0.2) (0.013) (0.03) too few
Ὄθρυς Othrys 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
πίειρα fat, rich 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ὑπέχω to hold under, uphold; undergo, suffer, be accountable 1 (0.2) (0.499) (0.76) too few
ἄγχαυρος near the morning 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
στάζω to drop, let fall 1 (0.2) (0.049) (0.15) too few
ἐντρέφω to bring up in 1 (0.2) (0.026) (0.01) too few
Κόρωνος Coronus 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ἄτρομος intrepid, dauntless 1 (0.2) (0.005) (0.03) too few
ἱππεύς a horseman 1 (0.2) (1.262) (5.21) too few
ἐπίορκος sworn falsely, perjured 1 (0.2) (0.025) (0.11) too few
Γανυμήδης Ganymede 1 (0.2) (0.036) (0.05) too few
κύπελλον a big-bellied drinking vessel, a beaker, goblet, cup 1 (0.2) (0.024) (0.08) too few
μετασεύομαι to rush towards 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἐπικίδνημι to spread over 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
ῥέα easily, lightly 1 (0.2) (0.014) (0.1) too few
ποθή fond desire for 1 (0.2) (0.021) (0.15) too few
ὀκλάξ squatting 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
πλήμνη the nave of a wheel 1 (0.2) (0.01) (0.02) too few
ἐπιξενόομαι to have hospitable relations with, be intimate with 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
κομήτης wearing long hair, long-haired 1 (0.2) (0.261) (0.06) too few
καταφαίνω to declare, make known 1 (0.2) (0.096) (0.09) too few
παραΐσσω dart past 1 (0.2) (0.002) (0.04) too few
ῥιγεδανός making one shudder with cold, chilling 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὄμπνιος of or relating to corn, nourishing, wealthy 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
περιάγνυμι to bend and break all round 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἧσις [lexical cite] 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἀναδείκνυμι to lift up and shew 1 (0.2) (0.291) (0.35) too few
ἐνικλάω to break in, break off 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἄλλοθι elsewhere, in another place, in a strange 1 (0.2) (0.065) (0.12) too few
τέταρτος fourth 1 (0.2) (1.676) (0.89) too few
καταφέρω to bring down 1 (0.2) (0.383) (0.29) too few
πολισσοῦχος dwelling in the city 1 (0.2) (0.007) (0.03) too few
ἄγκοινα the bent arm; metaph. for anything enfolding 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
τριπόδης three feet long 1 (0.2) (0.024) (0.08) too few
ἔκβασις a way out, egress 1 (0.2) (0.081) (0.09) too few
ἐπαύω to shout over 1 (0.2) (0.335) (0.52) too few
βάζω to speak, say 1 (0.2) (0.027) (0.19) too few
σκαρθμός leaping, leap 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
θεμιστοῦχος upholding right 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
προσδέχομαι to receive favourably, accept 1 (0.2) (0.37) (1.37) too few
ἐπαείδω to sing to, to sing incantations, to soothe by singing 1 (0.2) (0.07) (0.24) too few
χαλκοβαρής heavy 1 (0.2) (0.004) (0.06) too few
ἐπιπροθέω run on farther 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄκνηστις the spine 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
παρατρέχω to run by 1 (0.2) (0.089) (0.13) too few
πολύτροπος much-turned 1 (0.2) (0.099) (0.04) too few
διανύω to bring quite to an end, accomplish, finish 1 (0.2) (0.062) (0.22) too few
παμβασιλεία absolute monarchy 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἱκεσία the prayer of a suppliant 1 (0.2) (0.059) (0.01) too few
ὑπολύω to loosen beneath 1 (0.2) (0.012) (0.08) too few
ποτιδόρπιος of/for supper 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
θηρίον a wild animal, beast 1 (0.2) (1.068) (1.39) too few
ἀνακλίνω to lean 1 (0.2) (0.042) (0.1) too few
ἀγητός admirable, wondrous 1 (0.2) (0.006) (0.06) too few
μεδέων a guardian 1 (0.2) (0.01) (0.06) too few
ἀπελαύνω to drive away, expel from 1 (0.2) (0.253) (0.62) too few
κύω to conceive 1 (0.2) (0.216) (0.15) too few
ἀνέραμαι to love again, love anew 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐνωθέω to thrust in 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὁδίτης a wayfarer, traveller 1 (0.2) (0.006) (0.05) too few
παρηορία side-traces 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
Ἀτθίς Attic 1 (0.2) (0.042) (0.01) too few
Πέλλα Pella 1 (0.2) (0.024) (0.06) too few
καταχείριος fitting the hand 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 1 (0.2) (1.674) (2.01) too few
δύσφημος of ill omen, boding 1 (0.2) (0.015) (0.02) too few
ὁθούνεκα because; that 1 (0.2) (0.009) (0.07) too few
χαλκεών forge, smithy 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐντενής on the stretch, intent 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Κύτωρος Cytorus 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
παρεκθέω run past 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἱστοδόκη the mast-crutch 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
εὖνις reft of, bereaved of 1 (0.2) (0.005) (0.03) too few
συναινέω to join in praising 1 (0.2) (0.039) (0.06) too few
ἀρδμός a watering-place 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
συντεκταίνομαι help in constructing 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
εὔγναμπτος well-bent 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἰνίον the muscle at the back of the neck, the nape of the neck 1 (0.2) (0.159) (0.02) too few
δύπτω duck, dive 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
εὔζυγος well-benched 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἐπιζάφελος vehement, violent 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἐπιρροή afflux, influx 1 (0.2) (0.055) (0.02) too few
ἐνδέω to bind in, on 1 (0.2) (0.25) (0.24) too few
ἐκτείνω to stretch out 1 (0.2) (0.85) (0.49) too few
ἐφύμνιον burden, refrain 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἀναρτάω to hang to 1 (0.2) (0.039) (0.04) too few
Γοργώ the Gorgon 1 (0.2) (0.063) (0.13) too few
ἠθέω to sift, strain 1 (0.2) (0.159) (0.21) too few
ὑποτέλλομαι arise 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βοοκτασία slaying of oxen 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπικαχλάζω plash against 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑποκρίνω separate gradually, mid. to answer 1 (0.2) (0.208) (0.35) too few
παρεξαμείβω go 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπαθρέω look with favour on 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀδήλητος unhurt 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
δομή a building, a body 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
διάκρισις separation, dissolution 1 (0.2) (0.436) (0.02) too few
ἀνδρόω to rear up into manhood 1 (0.2) (0.042) (0.11) too few
ὡραῖος produced at the right season (subst. ἡ ὡραία harvest time) 1 (0.2) (0.236) (0.21) too few
ἀνυστός to be accomplished, practicable 1 (0.2) (0.016) (0.01) too few
μεταῦθις afterwards 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἑπέτης follower, attendant 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
διϊκνέομαι go through, penetrate 1 (0.2) (0.055) (0.04) too few
φοιβάω to cleanse, purify 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
πυρεῖον pieces of wood 1 (0.2) (0.02) (0.01) too few
τεναγώδης covered with shoal-water, standing in pools 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
καταΐγδην coming violently down 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀκλαδόν squatting, in crouching, cowering posture 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Κηφεύς Cepheus 1 (0.2) (0.025) (0.03) too few
λωβήεις outrageous 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ἀθαμαντίς daughter of Athamas 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐπισκάζω limp upon 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑπηέριος exposed to the air 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπακτήρ a hunter 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἅλιος2 fruitless, unprofitable, vain, idle 1 (0.2) (0.028) (0.21) too few
εὔφυλλος well-leafed 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
λεῖος smooth, plain, not embroidered 1 (0.2) (0.724) (0.14) too few
διαφαίνω to shew through, let 1 (0.2) (0.09) (0.17) too few
Ἴσθμιος Isthmian 1 (0.2) (0.079) (0.09) too few
πέντε five 1 (0.2) (1.584) (2.13) too few
Θεσπιεύς inhabitant of Thespiae 1 (0.2) (0.024) (0.14) too few
ἄλκαρ a safeguard, defence 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἀμεύσιμος passable 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
περιπτύσσω to enfold, enwrap 1 (0.2) (0.012) (0.05) too few
θηρευτής a hunter, huntsman 1 (0.2) (0.028) (0.06) too few
ἀπολύω to loose from 1 (0.2) (0.637) (0.92) too few
ζύγιος of or for the yoke 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
ἑλκέω to drag about, tear asunder 1 (0.2) (0.84) (0.39) too few
ἀλκυονίς (pl.) the 14 winter days during which the halcyon builds its nest, and the sea is calm, the halcyon days 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
λοχέος an ambush 1 (0.2) (0.097) (0.32) too few
προβάλλω to throw before, throw 1 (0.2) (0.591) (0.51) too few
πηδόν blade of an oar 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
λεκτός gathered, chosen, picked out 1 (0.2) (0.037) (0.03) too few
ἦρα service, gratification 1 (0.2) (0.041) (0.04) too few
ὀδάξ by biting with the teeth 1 (0.2) (0.009) (0.07) too few
εὐσταθής well-based, well-built 1 (0.2) (0.037) (0.07) too few
ἐπιγνάμπτω to bend towards 1 (0.2) (0.003) (0.05) too few
ὁπόθεν whence, from what place 1 (0.2) (0.106) (0.27) too few
γαυλός a milk-pail 1 (0.2) (0.008) (0.08) too few
πέρατος on the opposite side 1 (0.2) (0.153) (0.03) too few
αἰνοπαθής suffering dire ills 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
χέραδος the mud, sand, gravel, and rubbish, silt 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
πάρημαι to be seated beside 1 (0.2) (0.011) (0.13) too few
παιπαλόεις craggy, rugged 1 (0.2) (0.009) (0.13) too few
ὑποπτήσσω to crouch 1 (0.2) (0.012) (0.01) too few
βλωθρός tall, stately 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
λευκόω to make white 1 (0.2) (0.18) (0.03) too few
ἐπιέλδομαι desire 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
γαῦρος exulting in 1 (0.2) (0.019) (0.01) too few
Αὐτόλυκος father of Anticlea, grandfather of Odysseus 1 (0.2) (0.054) (0.16) too few
οὐτάζω to wound 1 (0.2) (0.015) (0.23) too few
παρειάς bandage for the cheek 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
φθισίμβροτος destroying men 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἀψεγής unblamed, blameless 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Λερναῖος of Lerna 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ὄρχαμος the first of a row, a file-leader 1 (0.2) (0.018) (0.21) too few
πλαδάω to be flaccid 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
Πηγαί Pegae 1 (0.2) (0.007) (0.08) too few
μελεδώνη care, sorrow 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
οὖρον2 boundary 1 (0.2) (0.511) (0.1) too few
πολύδακρυς of many tears, tearful, deplorable 1 (0.2) (0.01) (0.09) too few
διέχω to keep apart 1 (0.2) (0.055) (0.21) too few
γλαυκός gleaming, silvery 1 (0.2) (0.072) (0.07) too few
διατρίβω to rub between, rub hard, rub away, consume, waste 1 (0.2) (0.65) (0.77) too few
γαμφηλαί the jaws 1 (0.2) (0.005) (0.03) too few
χλεύη a joke, jest 1 (0.2) (0.053) (0.01) too few
ἀμαιμάκετος irresistible 1 (0.2) (0.008) (0.08) too few
καταυγάζω to shine upon 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
κύρβεις triangular tablets 1 (0.2) (0.013) (0.02) too few
μονόω to make single 1 (0.2) (0.304) (0.24) too few
χέρνιψ water for washing the hands 1 (0.2) (0.024) (0.12) too few
λευκόν (subst.) eggwhite, white of the eye, white dress,.. 1 (0.2) (0.388) (0.05) too few
περισκοπέω to look round 1 (0.2) (0.041) (0.04) too few
τοσσάτιος so great, much 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μεταδρομάδην running after, following close upon 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μεθύστερος living after 1 (0.2) (0.006) (0.02) too few
εἰσάλλομαι to spring 1 (0.2) (0.011) (0.06) too few
διαγλαύσσω shine brightly 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μωμάομαι to find, fault with, blame 1 (0.2) (0.006) (0.03) too few
μενοινάω to desire eagerly, to be bent on 1 (0.2) (0.017) (0.21) too few
Κλεοπάτρα Cleopatra 1 (0.2) (0.101) (0.02) too few
τηκεδών a melting away: a wasting away, consumption, decline 1 (0.2) (0.008) (0.01) too few
μοχθέω to be weary with toil, to be sore distressed 1 (0.2) (0.035) (0.1) too few
μυών a cluster of muscles, a muscle 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
καταλωφάω to rest from 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δάκτυλος a finger 1 (0.2) (1.064) (0.23) too few
μεσημβρινός belonging to noon, about noon, noontide 1 (0.2) (0.133) (0.03) too few
Ἀρκαδία Arcadia 1 (0.2) (0.181) (0.41) too few
δυσαυχής idly boasting, vain-glorious 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐγκαταλέγω to build in 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ἀτημέλεια carelessness 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πάννυχος lasting all the night 1 (0.2) (0.012) (0.08) too few
ὁμήθης with the same habits or character 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
στίξ a row, line, rank 1 (0.2) (0.028) (0.35) too few
Τυφῶν Typhon 1 (0.2) (0.065) (0.04) too few
λωβητήρ one who treats despitefully, a foul slanderer 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
ἀλεξητήρ one who keeps off (LSJ ἀλεξήτειρα) 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐαρινός spring- 1 (0.2) (0.064) (0.16) too few
γραπτύς a scratching, tearing 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀναμαρμαίρω move quickly 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βοτρυόεις clustering 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
περιτριβής worn all round by use 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μεγαλωστί far and wide, over a vast space 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἰσόθεος equal to the gods, godlike 1 (0.2) (0.035) (0.18) too few
παρακέλομαι call upon 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑψόροφος high-roofed, high-ceiled 1 (0.2) (0.006) (0.07) too few
σπεῖρα coil, rope; military unit, Roman manipulus 1 (0.2) (0.035) (0.18) too few
ἀδαίετος undivided 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Φοῖνιξ a Phoenician 1 (0.2) (0.476) (1.33) too few
φοίνιος bloody, blood-stained, murderous 1 (0.2) (0.015) (0.08) too few
ἀποτεκμαίρομαι draw signs 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀναφύω to produce again, to let grow 1 (0.2) (0.04) (0.04) too few
μύλη the nether millstone 1 (0.2) (0.069) (0.03) too few
ἐπιδέρκομαι to look upon, behold 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ἐπιμητιάω consider how 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄϊδρις unknowing, ignorant 1 (0.2) (0.006) (0.05) too few
ἀνδραχθής loading a man, as much as a man can carry 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
νευρά a sinew, bow string 1 (0.2) (0.135) (0.2) too few
Κλάρος Clarus 1 (0.2) (0.006) (0.02) too few
μελιηδής honey-sweet 1 (0.2) (0.025) (0.2) too few
περιδαίω to be exceedingly heated 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δνοφερός dark, dusk, murky 1 (0.2) (0.011) (0.09) too few
ἀκταῖος on the coast 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
οὐλοχύται barley-groats 1 (0.2) (0.007) (0.06) too few
κῶμος a village festival: a revel, carousal, merry-making 1 (0.2) (0.1) (0.18) too few
κοπτός chopped small 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
μιξοδία a place where several ways meet 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἰλαδόν in troops 1 (0.2) (0.024) (0.03) too few
Ἰλλυρικός of Illyria 1 (0.2) (0.133) (0.03) too few
εἰσαγείρω to collect into 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἄκμηνος fasting 1 (0.2) (0.002) (0.04) too few
αἴσιος boding well, auspicious 1 (0.2) (0.056) (0.09) too few
περιβάλλω to throw round 1 (0.2) (0.519) (0.64) too few
παλινάγρετος to be taken back 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
τόκος a bringing forth, childbirth, parturition 1 (0.2) (0.277) (0.29) too few
ἀτμός steam, vapor 1 (0.2) (0.391) (0.03) too few
φοιταλέος roaming wildly about 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
κατασπέρχω to urge on 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
σύνδρομος running together, meeting 1 (0.2) (0.029) (0.01) too few
ἀπορρίπτω to throw away, put away 1 (0.2) (0.121) (0.16) too few
κρόκιον woollen fillet 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἑβδόματος the seventh 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
ἐπίκριον the yard-arm 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἀποναίω to remove, to send away 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
πέλωρον a monster, prodigy 1 (0.2) (0.013) (0.07) too few
θῆσσα (noun) hired servant girl; (adj) menial 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Κουρῆτες Curetes, divinities worshipped on Crete; Aetolian tribe 1 (0.2) (0.024) (0.05) too few
ἀγήνωρ manly, courageous, heroic 1 (0.2) (0.039) (0.39) too few
χαῖος shepherd's staff 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἠλακάτη a distaff 1 (0.2) (0.027) (0.07) too few
ὀρφανός an orphan 1 (0.2) (0.101) (0.1) too few
συναρθμέω to be fitted together 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπιχνοάω to be downy on the surface 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Καδμεῖος Cadmean, Theban 1 (0.2) (0.153) (0.43) too few
τρομερός trembling 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
ἐφευρίσκω to light upon, discover 1 (0.2) (0.047) (0.15) too few
ἐπέλπομαι to have hopes of, to hope that . . 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἠπεδανός weakly, infirm, halting 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
περιτρέφω cause, make to congeal around 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
πέραν on the other side, across, beyond 1 (0.2) (0.212) (0.56) too few
κατερέφω to cover over, roof 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βαρύνω to weigh down, oppress by weight, depress 1 (0.2) (0.225) (0.19) too few
οἰήϊον rudder, helm 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ἐπίηρα acceptable gifts 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἄψυχος lifeless, inanimate 1 (0.2) (0.583) (0.04) too few
ἐπόψιος full in view, conspicuous 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
θῆσσα2 Lat. thensa, a sacred car 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Ἄτλας Atlas 1 (0.2) (0.073) (0.08) too few
μύκημα a lowing, bellowing, roaring 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
ἐξεγείρω to awaken 1 (0.2) (0.043) (0.1) too few
Βοιωτός a Boeotian 1 (0.2) (0.275) (1.74) too few
ἤλεκτρον electron 1 (0.2) (0.039) (0.06) too few
χαμαί on the earth, on the ground 1 (0.2) (0.139) (0.58) too few
παλαμναῖος one guilty of violence, a blood-guilty man, murderer 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
ὑπαυγάζω shine under, gleam beneath 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀρυμαγδός a loud noise, din 1 (0.2) (0.009) (0.13) too few
βρυχή gnashing 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἴτης eager, bold, reckless 1 (0.2) (0.032) (0.18) too few
ἠπεροπεύς a cheat, deceiver, cozener 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
δέσμιος binding 1 (0.2) (0.095) (0.1) too few
ὁμηλικία sameness of age 1 (0.2) (0.008) (0.08) too few
αὔλειος of or belonging to the courtyard (αὐλή) 1 (0.2) (0.022) (0.07) too few
Λύκιος Lycian; (fem. noun) Lycia 1 (0.2) (0.189) (0.98) too few
ὁλκός2 a machine for hauling 1 (0.2) (0.014) (0.01) too few
πεμπτός sent 1 (0.2) (0.859) (0.52) too few
ἀπονοσφίζω to put asunder, keep aloof from 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
σκαπτός dug: that may be dug 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
καταντικρύ right opposite (adv or prep) 1 (0.2) (0.058) (0.16) too few
πλευρά a rib 1 (0.2) (1.164) (0.69) too few
ἐπιδεύομαι to be in want of, to lack 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
εὔκομος fair-haired 1 (0.2) (0.024) (0.27) too few
ἀήθεια unaccustomedness 1 (0.2) (0.012) (0.02) too few
Ἰξίων Ixion 1 (0.2) (0.041) (0.05) too few
ἔντροφος living in 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
Ἄκτωρ Actor 1 (0.2) (0.016) (0.04) too few
κύρμα that which one meets with 1 (0.2) (0.006) (0.06) too few
ψάω to touch lightly, rub 1 (0.2) (0.012) (0.01) too few
κόναβος a ringing, clashing, din 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ah! 1 (0.2) (1.559) (0.48) too few
ἀβλής not thrown 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ῥηκτός that can be broken 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Δαναΐς daughter of Danaus (LSJ Δαναοί) 1 (0.2) (0.012) (0.01) too few
ἐξεῖπον to speak out, tell out, declare 1 (0.2) (0.088) (0.07) too few
πότος drinking, a drinking-bout, carousal 1 (0.2) (0.326) (0.32) too few
ῥίπτω to throw, cast, hurl 1 (0.2) (0.59) (0.82) too few
κυδάζω to revile 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀβληχρός weak, feeble 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
χυτλόω to wash 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ὠμός raw, crude 1 (0.2) (0.429) (0.27) too few
φύζα headlong flight, rout 1 (0.2) (0.01) (0.06) too few
βληχρός weak, faint, slight 1 (0.2) (0.017) (0.01) too few
συνορίνω to rouse 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
εὐφεγγής bright, brilliant 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἔκκριτος picked out, select 1 (0.2) (0.061) (0.04) too few
Πιερίδες the Pierides 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
καυλός the shaft 1 (0.2) (0.072) (0.04) too few
Λάρισα Larissa 1 (0.2) (0.055) (0.17) too few
ἀνηλεής without pity, unmerciful 1 (0.2) (0.018) (0.01) too few
νάπη a wooded vale, dell 1 (0.2) (0.049) (0.18) too few
μετάφρενον the part behind the midriff 1 (0.2) (0.095) (0.13) too few
ἀκήριος2 without heart: lifeless, heartless 1 (0.2) (0.008) (0.07) too few
εὔας ovatio 1 (0.2) (0.03) (0.03) too few
ὠρύομαι to howl 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
δυσώνυμος bearing an ill name, ill-omened 1 (0.2) (0.014) (0.05) too few
Ὀτρηρή pr. n. 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
δυσηχής ill-sounding, hateful 1 (0.2) (0.008) (0.09) too few
μήπως lest in any way, lest any how, lest perchance 1 (0.2) (0.03) (0.01) too few
ἀνακτορία management 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἀναβράζω boil 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ξυστόν the polished shaft; covered colonnade 1 (0.2) (0.01) (0.04) too few
μορέω to make with pain and toil 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
ἐγγενέτης inborn, native 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄχραντος undefiled, immaculate 1 (0.2) (0.032) (0.01) too few
ἀτασθαλία presumptuous sin, recklessness, arrogance 1 (0.2) (0.016) (0.13) too few
ἐπερείδω to drive against, drive home 1 (0.2) (0.032) (0.04) too few
περικλαδής with branches all round 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κτεατίζω to get, gain, win 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ὕδρα a hydra, water-serpent 1 (0.2) (0.034) (0.05) too few
ἀσκέω to work curiously, form by art, fashion 1 (0.2) (0.477) (0.49) too few
καταδαρθάνω to fall asleep 1 (0.2) (0.021) (0.1) too few
ῥῦσις deliverance 1 (0.2) (0.078) (0.05) too few
ὑφή a web 1 (0.2) (0.148) (0.46) too few
Αὐλίς Aulis, a town in Boeotia, on the Euripus 1 (0.2) (0.019) (0.03) too few
εὐεργεσία well-doing 1 (0.2) (0.303) (0.41) too few
δροσόεις dewy 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μήλειος of a sheep 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ἄητος stormy, furious 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἱστοβοεύς the plough-tree 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
μεσόδμη something built between 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
ἐκσεύομαι to rush out 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
μεταστείχω to go in quest of 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
λιμενήοχος closing in the harbour 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πρηστήρ a hurricane 1 (0.2) (0.043) (0.02) too few
Μαίναλον Mount Maenalus 1 (0.2) (0.01) (0.01) too few
ὑπεξαλέασθαι flee out from under, avoid 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἀποκαίνυμαι to surpass 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἱππότης a driver 1 (0.2) (0.087) (0.41) too few
πρηνής with the face downwards, head-foremost (LSJ πρανής) 1 (0.2) (0.075) (0.11) too few
θυιάς inspired, possessed woman (e.g. of Bacchantes) 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
εἴλυμα a wrapper 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
μαρμάρεος flashing, sparkling, glistening, gleaming 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
ἀμφίτομος cutting on both sides, two-edged 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κατήορος hanging down, hanging on their mother's neck 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
παρανέω swim beside 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἔμπνοος with the breath in one, alive 1 (0.2) (0.021) (0.03) too few
ὑφαίνω to weave 1 (0.2) (0.09) (0.26) too few
ἀταλός tender, delicate 1 (0.2) (0.005) (0.06) too few
ἑπτάκις seven times 1 (0.2) (0.052) (0.01) too few
ἐνδαίω2 to distribute 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
νηλίπους unshod, barefooted 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
βασιλεύω to be king, to rule, reign 1 (0.2) (1.423) (1.37) too few
ἐκπέμπω to send out 1 (0.2) (0.694) (1.7) too few
τετράκις four times 1 (0.2) (0.08) (0.07) too few
ἔναυλος the bed of a stream, a torrent, mountain-stream 1 (0.2) (0.022) (0.05) too few
σιγάω to be silent 1 (0.2) (0.333) (0.34) too few
ἐξαφύω to draw forth 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μαλακός soft 1 (0.2) (0.963) (0.55) too few
ἀναψύχω to cool, to revive by fresh air, to refresh 1 (0.2) (0.035) (0.04) too few
ἀοίδιμος sung of, famous in song 1 (0.2) (0.054) (0.05) too few
δυηπαθής much-suffering 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ζῆλος eager rivalry, zealous imitation, emulation 1 (0.2) (0.301) (0.23) too few
καταρρέζω to pat with the hand, to stroke, caress 1 (0.2) (0.004) (0.07) too few
μαντεῖον an oracle 1 (0.2) (0.094) (0.41) too few
ἐχθαίρω to hate, detest 1 (0.2) (0.027) (0.16) too few
ἀεργηλός not working, idle 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ξαίνω to comb 1 (0.2) (0.016) (0.02) too few
ἀγρέω to capture, seize 1 (0.2) (0.011) (0.05) too few
ἀναρπάζω to snatch up 1 (0.2) (0.044) (0.13) too few
Λοκρός Locrian 1 (0.2) (0.139) (0.75) too few
τράπεζα four-legged a table 1 (0.2) (0.588) (0.68) too few
δύσμορος ill-fated, ill-starred 1 (0.2) (0.028) (0.24) too few
ἄποινα a ransom; compensation 1 (0.2) (0.026) (0.3) too few
Ἄκτιον Actium 1 (0.2) (0.016) (0.03) too few
ἀμφίδυμος two-fold, double 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
προτέμνω to cut up beforehand 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἠερόεις hazy, murky 1 (0.2) (0.018) (0.19) too few
Μελίβοια Meliboea 1 (0.2) (0.011) (0.02) too few
ἀπείργω to keep away from, debar from 1 (0.2) (0.11) (0.25) too few
νεοθηγής newly whetted 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
στία small stone, pebble 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀπολυμαίνομαι to wash dirt off oneself, cleanse oneself by bathing 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἁλμυρός salt, briny 1 (0.2) (0.229) (0.13) too few
κατολισθάνω to slip 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἔνεροι those below, those beneath the earth 1 (0.2) (0.007) (0.06) too few
Πέρση Perse, daughter of Oceanus, wife of Helius 1 (0.2) (0.016) (0.08) too few
εὐώδης sweet-smelling, fragrant 1 (0.2) (0.239) (0.11) too few
ἀπορρώξ broken off, abrupt, sheer, precipitous 1 (0.2) (0.016) (0.09) too few
ἄνωθεν from above, from on high 1 (0.2) (1.358) (0.37) too few
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 1 (0.2) (1.54) (1.61) too few
συνάμφω both together 1 (0.2) (0.013) (0.05) too few
Οἰνόη Oenoe 1 (0.2) (0.016) (0.07) too few
ἀλείτης one who flees from punishment, a culprit, a sinner 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
σφάλλω to make to fall, throw down, overthrow 1 (0.2) (0.406) (0.92) too few
ὅσπερ the very man who, the very thing which 1 (0.2) (5.806) (1.8) too few
περίπυστος known all round about 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Ἀβαρνίς Abarnis 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ῥαιστήρ a hammer 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐγκαταθνῄσκω die in 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐνδαίω to kindle in 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
βροτός a mortal man 1 (0.2) (0.429) (1.9) too few
κυμαίνω to rise in waves 1 (0.2) (0.026) (0.07) too few
παρεκνέομαι sail past 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐλεγχείη reproach, disgrace 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
γεράνδρυον an old tree 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
κάρος heavy sleep, torpor 1 (0.2) (0.046) (0.01) too few
λοχεύω to bring forth, bear 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
πολίτης (fellow) citizen 1 (0.2) (1.041) (1.81) too few
ἀμφιλύκη the morning-twilight, gray of morning 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
δονακώδης reedy 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀγχίρροος flowing near 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Νηλήϊος of Neleus, Neleian. 1 (0.2) (0.005) (0.06) too few
μεσσόθεν from the middle 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
κατανίζω wash well 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἰκμαῖος god of rain 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄμβροτος immortal, divine 1 (0.2) (0.029) (0.23) too few
ἐπιπρηνής sloping downwards 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἔμφυλος of the same tribe 1 (0.2) (0.006) (0.03) too few
δολοκτασία murder by treachery 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πυρκαιά any place where fire is kindled, a funeral pyre 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
Φωκεύς a Phocian 1 (0.2) (0.177) (0.6) too few
ἄρμενα the tackling 1 (0.2) (0.011) (0.04) too few
ἀποστρέφω to turn back, turn to flight, turn away 1 (0.2) (0.411) (0.28) too few
ἀγριάς wild 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
χαιτήεις with long flowing hair 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ὑποσκιάω overshadow gradually 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
νίκη victory 1 (0.2) (1.082) (1.06) too few
ἄξιος worthy 1 (0.2) (3.181) (3.3) too few
βόαυλος an ox-stall 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀΐω2 breathe 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
καταπρολείπω forsake utterly 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μετεννέπω to speak among 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
φοιτάω to go to and fro, up and down, to stalk 1 (0.2) (0.319) (0.66) too few
χαράσσω to make sharp 1 (0.2) (0.02) (0.04) too few
συγκρίνω to compound 1 (0.2) (0.236) (0.13) too few
βουλυτός the time for unyoking oxen, evening 1 (0.2) (0.005) (0.03) too few
ἄφλεκτος unburnt, unconsumed by fire 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὁμαρτῇ together 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
δενδίλλω to turn the eyes 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ὑποχθόνιος under the earth, subterranean 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
ὀπίζομαι to regard with awe and dread 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
κυφός bent forwards, bent, stooping, hump-backed 1 (0.2) (0.023) (0.01) too few
στείβω to tread on, tread under foot 1 (0.2) (0.002) (0.04) too few
θάλλω to bloom, abound, to be luxuriant 1 (0.2) (0.153) (0.26) too few
συνηβολίη occurrence 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀντισπάω to draw the contrary way, hold back 1 (0.2) (0.043) (0.03) too few
ἐλλήγω come to an end in 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ῥαίνω to sprinkle, besprinkle 1 (0.2) (0.037) (0.12) too few
ὑποσμύχω cause to smoulder away, consume slowly 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Μελία ashtree nymph 1 (0.2) (0.008) (0.04) too few
ἐκμολεῖν to go out, go forth 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀναπάλλω to swing to and fro 1 (0.2) (0.01) (0.13) too few
καταστεφής crowned 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
φυτοσκάφος digging round plants 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
διακείρω to cut through; cut, shave off completely 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
αἰγανέη a hunting-spear, javelin 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
λήϊον standing crop 1 (0.2) (0.034) (0.09) too few
ἀτιτάλλω to rear up 1 (0.2) (0.01) (0.12) too few
ὑπάλυξις a shunning, escape 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
προσέχω to hold to, offer 1 (0.2) (1.101) (1.28) too few
ἀκή point 1 (0.2) (0.022) (0.06) too few
ἐπάϊστος heard of, detected 1 (0.2) (0.003) (0.05) too few
ἐπικλεής famous 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Λήδα Leda 1 (0.2) (0.031) (0.06) too few
παρατρέπω to turn aside 1 (0.2) (0.029) (0.07) too few
θράσος courage, boldness 1 (0.2) (0.107) (0.14) too few
ὠτειλή a wound 1 (0.2) (0.027) (0.12) too few
θύσανος a tassel 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
χαλκεύω to make of copper 1 (0.2) (0.02) (0.06) too few
ἑστία the hearth of a house, fireside; family 1 (0.2) (0.158) (0.26) too few
σκιόεις shady, shadowy 1 (0.2) (0.011) (0.14) too few
ἐκτελέω to bring quite to an end, to accomplish, achieve 1 (0.2) (0.104) (0.32) too few
ἐπιχρεμέθω neigh, whinny to 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δειμαίνω to be afraid, in a fright 1 (0.2) (0.032) (0.15) too few
Ὀρφεῖος of Orpheus, Orphic 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κηληθμός enchantment, fascination 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
θέρμω to heat, make hot 1 (0.2) (0.021) (0.1) too few
ἀπονίσσομαι to go away 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀνάπνευσις recovery of breath, respite from 1 (0.2) (0.006) (0.03) too few
Ἀγρεύς the Hunter 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
κλιντήρ a couch, sofa 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ἄθυρμα a plaything, toy: a delight, joy 1 (0.2) (0.024) (0.05) too few
ἀστεμφής unmoved, unshaken 1 (0.2) (0.007) (0.05) too few
νηΐτης consisting of ships 1 (0.2) (0.005) (0.03) too few
μελαμβαθής darkly deep 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἑρκίον a fence, inclosure 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
παρίστημι to make to stand 1 (0.2) (1.412) (1.77) too few
συνωθέω to force together, compress forcibly 1 (0.2) (0.04) (0.03) too few
ἄλσις growth 1 (0.2) (0.033) (0.04) too few
ἴσκε he said, he spake 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
μεταβαίνω to pass over from one place to another 1 (0.2) (0.542) (0.22) too few
ἐχθοδοπός hateful, detestable 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐξείρω to put forth 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ἀήσυρος light as air, small, little 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὄζος a bough, branch, twig, shoot 1 (0.2) (0.031) (0.17) too few
πανέσχατος last of all 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
διαπρό right through 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
πένομαι to work for one's daily bread 1 (0.2) (0.066) (0.19) too few
θυμαίνω to be wroth, angry 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἐξαμείβω to exchange, alter 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
Φυλάκη Phylace 1 (0.2) (0.012) (0.06) too few
κουρίξ by the hair 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
κατατίθημι to place, put 1 (0.2) (0.369) (0.84) too few
ἐφυδάτιος in or of the water 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀποβλώσκω go away 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Δαναός king of Argos, father of fifty daughters 1 (0.2) (0.049) (0.13) too few
ὀπηδός attendant 1 (0.2) (0.027) (0.03) too few
φηλόω to cheat, deceive 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐγκαταβάλλω throw down into 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑψόσε aloft, on high, up high 1 (0.2) (0.011) (0.18) too few
τιτύσκομαι to make, make ready, prepare 1 (0.2) (0.011) (0.13) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (0.2) (0.381) (0.37) too few
ἄπλοος not sailing, unfit for sea, not sea-worthy 1 (0.2) (0.11) (0.04) too few
κορθύνω to lift up, raise 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
εὐρυβίας of far-extended might, mighty 1 (0.2) (0.005) (0.06) too few
ἀγορήνδε to the Assembly 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
προσβάλλω to strike 1 (0.2) (0.519) (1.04) too few
Ἀρκτοῦρος the star Arcturus; the time of its rise, mid-September 1 (0.2) (0.044) (0.03) too few
ἀέριος in the mist 1 (0.2) (0.033) (0.03) too few
ἐπεντύω set right, get ready 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἄπλητος great 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
μεγαλοσθενής exceeding strong 1 (0.2) (0.019) (0.05) too few
ἀναπέτομαι to fly up, fly away 1 (0.2) (0.023) (0.09) too few
ἄπνοος without breath, lifeless 1 (0.2) (0.02) (0.01) too few
κόνις ashes 1 (0.2) (0.101) (0.16) too few
θηλέω to be full of 1 (0.2) (0.051) (0.11) too few
κατειλύω to cover up 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
αὐδήεις speaking with human voice 1 (0.2) (0.012) (0.06) too few
εὐπατέρεια daughter of a noble sire 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
μελιηγενής ash-born 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Κνωσσός Cnossus 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
κακοφραδής bad in counsel 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
νηκερδής unprofitable 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 1 (0.2) (4.795) (6.12) too few
διειρύω to draw across 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
φθινύθω to waste, consume 1 (0.2) (0.009) (0.1) too few
γναθμός the jaw 1 (0.2) (0.005) (0.06) too few
δαΐφρων warlike, fiery, wise 1 (0.2) (0.034) (0.47) too few
ἀναδέρκομαι to look up 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (0.2) (0.22) (0.48) too few
ἀϊδνός unseen, obscure 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
πανατρεκής all-exact, infallible 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
θήρα a hunting of wild beasts, the chase 1 (0.2) (0.233) (0.2) too few
μεταχθόνιος to land 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Εὐρύπυλος Eurypylus 1 (0.2) (0.043) (0.2) too few
κρατερόφρων stout-hearted, dauntless 1 (0.2) (0.005) (0.07) too few
Τηθύς Tethys 1 (0.2) (0.025) (0.06) too few
καματηρός toilsome, troublesome, wearisome 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ὑπεκφέρω to carry out a little 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
θαλλός a young shoot, young branch 1 (0.2) (0.048) (0.07) too few
σανίς a board, plank 1 (0.2) (0.084) (0.17) too few
ῥαδινός slender, taper 1 (0.2) (0.007) (0.03) too few
πιλνάω to bring near 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
ἁμαρτάνω to miss, miss the mark 1 (0.2) (1.623) (1.45) too few
εὔσκοπος sharp-seeing, keen-sighted, watchful 1 (0.2) (0.008) (0.05) too few
ἐπιμύρομαι to be washed 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
λιπαρέω to persist, persevere, hold out 1 (0.2) (0.073) (0.13) too few
ἡνίκα at which time, when 1 (0.2) (0.856) (0.54) too few
Σύρτις the Syrtis 1 (0.2) (0.009) (0.08) too few
οὖρον urine 1 (0.2) (0.521) (0.1) too few
Κάσπιος Caspian; see also entries for Caspium [mare] 1 (0.2) (0.018) (0.09) too few
ὕπαιθα out under, slipping away 1 (0.2) (0.003) (0.05) too few
ἑλεσπίς marsh-lands, meadow 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δωμάω to build 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
διαπλέω to sail across 1 (0.2) (0.111) (0.15) too few
Ἀρητιάδης son of Aretus, Nisus 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ὅμοιος like, resembling 1 (0.2) (10.645) (5.05) too few
Ἄθως mount Athos 1 (0.2) (0.021) (0.16) too few
Λιβυρνικός Liburnian; 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
χάος chaos 1 (0.2) (0.059) (0.1) too few
αἰπός high, lofty 1 (0.2) (0.005) (0.06) too few
ἄψηκτος untanned 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀστερόεις starred, starry 1 (0.2) (0.022) (0.18) too few
καμπύλος bent, crooked, curved 1 (0.2) (0.071) (0.11) too few
δάϊς war, battle 1 (0.2) (0.02) (0.04) too few
αἶπος a height, a steep 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ἀποίχομαι to be gone away, to be far from 1 (0.2) (0.02) (0.15) too few
ἀστεροπή lightning 1 (0.2) (0.008) (0.07) too few
ἀραβέω to rattle, ring, clash 1 (0.2) (0.007) (0.08) too few
ἐγκλάω thwart, frustrate 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
μεταβλέπω change one's point of view 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Στύξ the Styx 1 (0.2) (0.032) (0.14) too few
Ἀχελωΐδες islands at the mouth of the Achelous 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Κοίλη an Attic deme 1 (0.2) (0.075) (0.34) too few
μηλίς appletree 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ὑφίημι to let down 1 (0.2) (0.129) (0.19) too few
Κάρπαθος Carpathus 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἐνσπείρω sow in 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἅγιος devoted to the gods, sacred, holy 1 (0.2) (3.701) (0.12) too few
λακέρυζα one that screams 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
χερσόθεν from dry land 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Ὀλύμπιος Olympian, of Olympus, dwelling on Olympus 1 (0.2) (0.257) (0.73) too few
βύκτης swelling, blustering 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἔλεγχος a reproach, disgrace, dishonour 1 (0.2) (0.854) (0.27) too few
Ἐρατώ Erato, the lovely 1 (0.2) (0.009) (0.02) too few
ἀναφανδά visibly, openly 1 (0.2) (0.064) (0.07) too few
τῆνος he, she, it 1 (0.2) (0.014) (0.03) too few
Ἐχῖναι the islands in the Ionian sea 1 (0.2) (0.009) (0.03) too few
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 1 (0.2) (0.574) (0.24) too few
βομβέω to make a booming, humming noise, to sound deep 1 (0.2) (0.01) (0.07) too few
πέμπτος the fifth, oneself with four others 1 (0.2) (0.956) (0.54) too few
κέραμος potter's earth, potter's clay 1 (0.2) (0.129) (0.12) too few
πομπή conduct, escort, guidance 1 (0.2) (0.16) (0.44) too few
ἀνιάομαι to cure again, repair 1 (0.2) (0.09) (0.05) too few
βλαστάω bring forth 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
πυρσός a firebrand, torch 1 (0.2) (0.028) (0.09) too few
ἀπτερέως smṃ- 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
σκιερός shady, giving shade 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
ἐπιβλήδην laying on 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Πελλήνη Pellene 1 (0.2) (0.03) (0.09) too few
θεούδεια fear of God 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπαλετρεύω grind at 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μακραίων lasting long 1 (0.2) (0.017) (0.05) too few
ἀνάλκεια want of strength, feebleness 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
κύκνος a swan 1 (0.2) (0.204) (0.1) too few
διεκπεράω to pass out through, pass quite through 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ἐκφέρω to carry out of 1 (0.2) (0.452) (0.94) too few
δυσμενέων bearing ill-will, hostile 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἀτρέμα without trembling, without motion 1 (0.2) (0.104) (0.17) too few
δρίος a copse, wood, thicket 1 (0.2) (0.009) (0.02) too few
μεταΐσσω rush after, rush upon 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ἀναίνομαι to reject with contempt, turn one's back on, spurn 1 (0.2) (0.036) (0.19) too few
διϊσχάνω cleave 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
οἰκία a building, house, dwelling 1 (0.2) (1.979) (2.07) too few
σῦριγξ a pipe 1 (0.2) (0.152) (0.55) too few
Πηλεΐδης son of Peleus 1 (0.2) (0.03) (0.41) too few
Εὐρυμέδων Eurymedon 1 (0.2) (0.022) (0.23) too few
θνῄσκω to die; see also ἀποθνῄσκω 1 (0.2) (0.238) (0.22) too few
ἀναβρόχω gulp back 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
Γίγας the Giants 1 (0.2) (0.117) (0.1) too few
ἐπερύω to pull to 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
τλητός suffering, enduring, patient, steadfast 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ἐπαλινδέομαι roll on 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀνάκειμαι to be laid up 1 (0.2) (0.243) (0.18) too few
πινυτός wise, prudent, discreet, understanding 1 (0.2) (0.013) (0.06) too few
στελεά haft, shaft 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὀμβρέω to rain 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
αἴθουσα the corridor 1 (0.2) (0.014) (0.15) too few
ταρφύς thick, close together, frequent 1 (0.2) (0.009) (0.1) too few
μεσημβριάζω to pass the noon 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
δίπτυχος double-folded, doubled 1 (0.2) (0.013) (0.05) too few
τρύχω to wear out, waste, consume 1 (0.2) (0.025) (0.09) too few
ἐπαμοιβαδίς interchangeably 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
κυκεών mixed drink, a potion, tankard 1 (0.2) (0.036) (0.05) too few
Βίας Bias 1 (0.2) (0.029) (0.07) too few
καταχέω to pour down upon, pour over 1 (0.2) (0.143) (0.25) too few
ἀχλυόεις gloomy 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀνάεδνος without bridal gift; (husband) bringing no gifts 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἄντη prayer 1 (0.2) (0.034) (0.21) too few
χρίω to touch on the surface: to rub 1 (0.2) (0.184) (0.21) too few
δράσσομαι to grasp 1 (0.2) (0.047) (0.06) too few
ἄτρεπτος unmoved, immutable 1 (0.2) (0.085) (0.01) too few
μάργος raging mad 1 (0.2) (0.014) (0.07) too few
τῆ take 1 (0.2) (1.084) (0.11) too few
ἀριθμέω to number, count 1 (0.2) (0.512) (0.18) too few
ῥύσιος delivering, saving 1 (0.2) (0.013) (0.05) too few
παστάς a porch 1 (0.2) (0.018) (0.04) too few
συμμήστωρ fellow-counsellor 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
τελέθω to come into being, to be quite 1 (0.2) (0.035) (0.2) too few
περιρρήδην sloping 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μικρός small, little 1 (0.2) (5.888) (3.02) too few
βούλομαι to will, wish, be willing 1 (0.2) (8.59) (11.98) too few
ὑδρεία a drawing water, fetching water 1 (0.2) (0.014) (0.07) too few
ἀμήρυτος not to be wound up 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
δρέπανον a scythe 1 (0.2) (0.078) (0.2) too few
ἐτήσιος lasting a year, a year long 1 (0.2) (0.086) (0.04) too few
κακορρέκτης evil-doer 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βουκολία a herd of cattle 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
νομίζω to have as a custom; to believe 1 (0.2) (4.613) (6.6) too few
πέρας an end, limit, boundary 1 (0.2) (1.988) (0.42) too few
διαείδω discern, distinguish (δια-είδω) 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
Ἄβαντες Abantes, a tribe on Euboea 1 (0.2) (0.008) (0.04) too few
Φλειοῦς Phlius, city near Nemea 1 (0.2) (0.077) (0.24) too few
ἐγκρύπτω to hide 1 (0.2) (0.012) (0.04) too few
ἄξων an axle 1 (0.2) (0.17) (0.1) too few
ἀδμῆτις virgin 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βομβηδόν buzzing, with a hum 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
λάρναξ a coffer, box, chest 1 (0.2) (0.067) (0.04) too few
ἰτέα a willow 1 (0.2) (0.017) (0.03) too few
ἐρευθήεις red 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπίκουρος an assister, ally 1 (0.2) (0.125) (0.75) too few
μύχιος inward, inmost, retired, embayed 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
πυθμήν the hollow bottom 1 (0.2) (0.135) (0.08) too few
ἐξόπιθεν behind, in rear 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
ἱλήκω to be gracious 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
πυλαωρός keeping the gate, a gate-keeper 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
διαμοιράω to divide, rend asunder 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἄμαξα a wagon, wain 1 (0.2) (0.207) (0.48) too few
ἀποσεύω to chase away 1 (0.2) (0.005) (0.06) too few
Δαναοί the Danaans 1 (0.2) (0.095) (1.22) too few
στηρίζω to make fast, prop, fix, set 1 (0.2) (0.136) (0.1) too few
σείριος the scorcher 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
καθό in so far as, according as 1 (0.2) (1.993) (2.46) too few
προοράω to see before one, to take forethought 1 (0.2) (0.187) (0.8) too few
πάνδημος of all the people, common, vulgar 1 (0.2) (0.056) (0.17) too few
θής a serf 1 (0.2) (0.049) (0.05) too few
ὄρφνη the darkness 1 (0.2) (0.011) (0.06) too few
πρωτοφυής first-produced, first-born 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐναρίζω to strip a slain foe of his arms 1 (0.2) (0.01) (0.11) too few
ἐναγείρω gather together in 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀνίνημι to profit, benefit, help, assist 1 (0.2) (0.305) (0.32) too few
ἀλαλητός the shout of victory 1 (0.2) (0.008) (0.08) too few
ἀελλόπος storm-footed, storm-swift 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
ἀποπνέω to breathe forth 1 (0.2) (0.021) (0.1) too few
μέλε excl. dear!good friend! 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
παλιντροπία turning about 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὠκυπέτης swift-flying, swift-running 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ποτάμιος of or from a river 1 (0.2) (0.08) (0.04) too few
προφθάνω to outrun, anticipate 1 (0.2) (0.029) (0.04) too few
τέρσομαι to be or become dry 1 (0.2) (0.004) (0.05) too few
κατακτείνω to kill, slay, murder 1 (0.2) (0.062) (0.66) too few
πατέω to tread, walk 1 (0.2) (0.125) (0.15) too few
Αἴγυπτος Egypt (f.); king Aegyptus (m.) 1 (0.2) (1.466) (2.33) too few
ἀφέτης one who lets off a military engine 1 (0.2) (0.009) (0.05) too few
τέλσον a boundary, limit 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἀπόρθητος not sacked, unravaged 1 (0.2) (0.015) (0.04) too few
ἀποτέμνω to cut off, sever 1 (0.2) (0.265) (0.49) too few
Δίη Dia 1 (0.2) (0.502) (0.72) too few
δίοιδα distinguish, discern 1 (0.2) (0.006) (0.03) too few
προσφύω to make to grow to 1 (0.2) (0.09) (0.05) too few
κέλαδος a noise as of rushing waters: a loud noise, din, clamour 1 (0.2) (0.015) (0.08) too few
ἀποτίθημι to put away, stow away 1 (0.2) (0.406) (0.37) too few
ἀλαός blind 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
ταλαεργός enduring labour, drudging 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
ἔα ha! oho! 1 (0.2) (0.088) (0.27) too few
ἀλγινόεις painful, grievous 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
ἀποκίδναμαι spread abroad from 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βρόχος a noose 1 (0.2) (0.171) (0.18) too few
φύξις escape, refuge 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
περικαταβάλλω throw down around 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (0.2) (0.486) (0.22) too few
ἁπαλός soft to the touch, tender 1 (0.2) (0.257) (0.3) too few
ὁπλίζω to equip, make ready; to arm 1 (0.2) (0.292) (0.41) too few
κίων a pillar 1 (0.2) (0.23) (0.29) too few
αἶνος a tale, story 1 (0.2) (0.055) (0.08) too few
ἀκήν softly, silently 1 (0.2) (0.013) (0.16) too few
αἴσιμος fatal 1 (0.2) (0.019) (0.18) too few
ἄβρομος very noisy, boisterous 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
ἀναύω to cry aloud 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κολούω to cut short, dock, curtail 1 (0.2) (0.016) (0.09) too few
πιέζω to press, squeeze; oppress, distress 1 (0.2) (0.382) (0.78) too few
δούλιος slavish, servile 1 (0.2) (0.023) (0.06) too few
Ἰσμηνός Ismenus 1 (0.2) (0.011) (0.05) too few
ἐπιπροτέρωσε still farther 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
συνδέομαι to join in begging 1 (0.2) (0.081) (0.07) too few
μιαίνω to stain, to defile 1 (0.2) (0.113) (0.13) too few
χηροσύνη bereavement, widowhood 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
τελειόω to make perfect, complete 1 (0.2) (0.524) (0.26) too few
ἅψις touching 1 (0.2) (0.022) (0.01) too few
ἐπαλάομαι to wander about 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
ὕπειμι be under 1 (0.2) (0.07) (0.1) too few
βασίλεια a queen, princess 1 (0.2) (2.773) (1.59) too few
μυχόνδε to the far corner 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Κορωνίς Coronis daughter of Phlegyas 1 (0.2) (0.017) (0.01) too few
ἀποκλύζω to wash away 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Λάδων Ladon 1 (0.2) (0.018) (0.01) too few
κάμμορος subject to destiny 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
κιρνάω to mix 1 (0.2) (0.027) (0.1) too few
Ἀγήνωρ Agenor 1 (0.2) (0.034) (0.14) too few
Ἠλεκτρύων Electryon 1 (0.2) (0.011) (0.01) too few
ἀντηχέω to sound 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἀκοντοβόλος dart-throwing 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐγκαταναίω make to dwell in 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
πάγος rock; frost, solid 1 (0.2) (0.103) (0.16) too few
βλέπω to see, have the power of sight 1 (0.2) (1.591) (1.51) too few
ἐξανατέλλω to spring up from 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ῥαφή a seam 1 (0.2) (0.107) (0.02) too few
καναχή a sharp sound: the ring 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
Κυρήνη Cyrene 1 (0.2) (0.097) (0.31) too few
ἔδεθλον a seat, abode 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἰάομαι to heal, cure 1 (0.2) (1.023) (0.32) too few
Σινώπη Sinope 1 (0.2) (0.039) (0.1) too few
κυδοιμός the din of battle, uproar, hubbub 1 (0.2) (0.014) (0.07) too few
φιτύω to sow, plant, beget, call into being 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
πρόμαλος willow 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
εὐμειδής smiling, propitious 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
καταφλέγω to burn down, burn up, consume 1 (0.2) (0.047) (0.02) too few
πάντοσε every way, in all directions 1 (0.2) (0.02) (0.14) too few
πεδίονδε to the plain 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
αὐλίτης farm-servant 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ἀρτακίη Artacie 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐφιζάνω to sit at 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
μεταχάζομαι shrink from 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (0.2) (1.325) (1.52) too few
κρόκος the crocus 1 (0.2) (0.305) (0.05) too few
ἀστράπτω to lighten, hurl lightnings 1 (0.2) (0.031) (0.07) too few
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 1 (0.2) (0.276) (0.31) too few
πορθμός a ferry 1 (0.2) (0.111) (0.29) too few
προγίγνομαι to come forwards 1 (0.2) (0.171) (0.89) too few
ἀναδέω to bind 1 (0.2) (0.088) (0.26) too few
περίτροχος circular, round 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐναντίβιος set against, hostile 1 (0.2) (0.007) (0.1) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (0.2) (0.475) (0.51) too few
Περσεύς Perseus 1 (0.2) (0.328) (2.75) too few
ἁρμαλιά sustenance allotted, food 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
λυσιμελής limb-relaxing 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
καθικνέομαι to come down to 1 (0.2) (0.052) (0.24) too few
Εὐρυνόμη Eurynome 1 (0.2) (0.015) (0.12) too few
ἀθρέω to look at, gaze at, observe, perceive 1 (0.2) (0.097) (0.21) too few
Πέρσης a Persian; Perses (pr.n.) 1 (0.2) (1.545) (6.16) too few
πρόσω forwards, onwards, further 1 (0.2) (1.411) (0.96) too few
στεφάνη anything that encircles 1 (0.2) (0.037) (0.08) too few
κινυρός wailing, plaintive 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ῥοχθέω to dash with a roaring sound 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ἀμφιγυήεις strong in both arms 1 (0.2) (0.011) (0.12) too few
Ἱπποδάμεια Hippodamia 1 (0.2) (0.028) (0.04) too few
κρεγμός sound of stringed instruments 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἰάπτω hurt, spoil 1 (0.2) (0.01) (0.04) too few
δορίκτητος won by the spear 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ἀναδύομαι come up, rise 1 (0.2) (0.022) (0.06) too few
Εὐρυδάμας Eurydamas 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
ἔπαυλος a fold for cattle 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
αἴγειος of a goat 1 (0.2) (0.07) (0.07) too few
κατωμαδόν from the shoulders, with the arm drawn back to the shoulder 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
εὐρύχορος with broad places, spacious 1 (0.2) (0.019) (0.13) too few
φύλαξ a watcher, guard, sentinel 1 (0.2) (0.431) (1.27) too few
Πλειστός the river Plistus 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
ἀμφαγείρομαι to gather round 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ῥίον any jutting part 1 (0.2) (0.058) (0.07) too few
παραβάτις a woman who follows the reapers 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἁλίπλοος covered with water 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ζωρός pure, sheer 1 (0.2) (0.015) (0.03) too few
ἄγονος unborn 1 (0.2) (0.093) (0.03) too few
ὀλοόφρων meaning mischief, baleful 1 (0.2) (0.01) (0.05) too few
πάρεδρος sitting beside 1 (0.2) (0.041) (0.12) too few
χατίζω to have need of, crave 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
βρυχηδόν with gnashing of teeth 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
φλεγέθω to burn, scorch, burn up 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
σιγαλόεις glossy, glittering, shining, splendid 1 (0.2) (0.016) (0.18) too few
προμεθίημι let go before 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀηθέσσω to be unaccustomed to 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐνσκέλλω to be dry, withered 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πολύκλαυστος much lamented 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
ὠκύπτερος swift-winged 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
τρόμος a trembling, quaking, quivering 1 (0.2) (0.131) (0.13) too few
μονογένεια only, single (child); (n.) uniqueness 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πέτρος a stone 1 (0.2) (0.052) (0.17) too few
πυγμαχέω to practise boxing, be a boxer 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
κρυπτός hidden, secret 1 (0.2) (0.133) (0.1) too few
Κήρινθος Cerinthus 1 (0.2) (0.019) (0.01) too few
προΐσχω hold before, hold out 1 (0.2) (0.031) (0.13) too few
φαρμακίς a sorceress, witch 1 (0.2) (0.008) (0.01) too few
Δευκαλίδης Deucalides 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἡμιδαής half-divided, half-mangled 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
παριαύω to sleep beside 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ὁμόθεν from the same place 1 (0.2) (0.006) (0.02) too few
ἰκμαίνω moisten 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
εὐδικία righteous dealing 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
τρωπάω to turn constantly, change 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
Ἠλεῖος from Elis 1 (0.2) (0.374) (1.2) too few
ἐννέα nine 1 (0.2) (0.408) (0.44) too few
παραλέχομαι lie beside 1 (0.2) (0.007) (0.08) too few
νεῖος Ion. >νέος 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
φαρέτρα a quiver 1 (0.2) (0.031) (0.15) too few
ἑκυρά a mother-in-law, step-mother 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
ἄτμητος not cut up, unravaged 1 (0.2) (0.043) (0.01) too few
σφέλας a footstool 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
Ἐρεχθεῖδαι children of Erechtheus, Athenians 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
ὄρπηξ a sapling, young tree 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
θεράπων a waiting-man, attendant 1 (0.2) (0.359) (0.77) too few
ὑστάτιος at last 1 (0.2) (0.007) (0.03) too few
πτελέα the elm 1 (0.2) (0.02) (0.05) too few
ἐκθρῴσκω leap out of 1 (0.2) (0.018) (0.07) too few
ἀντιαχέω cry 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πτύω to spit out 1 (0.2) (0.068) (0.04) too few
ἀϊδρείη want of knowledge, ignorance 1 (0.2) (0.004) (0.05) too few
ἴδρις experienced, knowing, skilful 1 (0.2) (0.01) (0.05) too few
ἀταρβής unfearing, fearless 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
φοινίκεος purple-red, purple 1 (0.2) (0.116) (0.08) too few
εἰσωπός in sight of 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
σταλάω to drop, let fall 1 (0.2) (0.015) (0.04) too few
ἐριδμαίνω to provoke to strife, irritate 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
στρηνής strong, hard, rough, harsh 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἔξειμι go out 1 (0.2) (0.687) (0.71) too few
Ἐχίων Echion 1 (0.2) (0.01) (0.09) too few
ἰάλεμος a wail, lament, dirge 1 (0.2) (0.009) (0.02) too few
θηροτρόφος feeding wild beasts 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
τρισσός threefold 1 (0.2) (0.076) (0.15) too few
ἀναδαίω to light up 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ξηρά dry land 1 (0.2) (0.451) (0.03) too few
δελφίς the dolphin 1 (0.2) (0.097) (0.13) too few
σφήν a wedge 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
τρύω to rub down, wear out 1 (0.2) (0.01) (0.05) too few
οἰμάω to swoop 1 (0.2) (0.013) (0.05) too few
Πιμπληΐς of Pimpleia 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Πειρίθοος Pirithous 1 (0.2) (0.043) (0.1) too few
ἐπίβαθρον a passenger's fare 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
ἰσόω to make equal 1 (0.2) (0.069) (0.05) too few
ποτόν drink, liquid 1 (0.2) (0.082) (0.04) too few
κελαδεινός sounding, noisy 1 (0.2) (0.007) (0.06) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (0.2) (0.671) (0.38) too few
ἐπιάχω to shout out, to shout applause 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
περιτίω honour very highly 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δοάσσατο it seemed 1 (0.2) (0.007) (0.09) too few
ἐχέτλη a plough-handle 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
οὐραῖος of the tail 1 (0.2) (0.02) (0.01) too few
τηΰσιος idle, vain, undertaken to no purpose 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ποταμόνδε to 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Ἑλλήσποντος the Hellespont 1 (0.2) (0.185) (1.09) too few
ἐξερύω to draw out of 1 (0.2) (0.012) (0.12) too few
κνυζηθμός a whining, whimpering 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μύρμηξ ant 1 (0.2) (0.098) (0.06) too few
σήσαμον sesame seed 1 (0.2) (0.031) (0.07) too few
διαχέω to pour different ways, to disperse 1 (0.2) (0.081) (0.1) too few
ἄγχω to compress, press tight 1 (0.2) (0.029) (0.07) too few
Μεγαρεύς a citizen of Megara 1 (0.2) (0.135) (0.75) too few
βρῶσις meat 1 (0.2) (0.153) (0.15) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (0.2) (1.096) (0.6) too few
ξόανον an image carved 1 (0.2) (0.123) (0.01) too few
ἰχνεύω track out, hunt after 1 (0.2) (0.016) (0.05) too few
πρόχυσις a pouring out 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
πᾶγος Lat. pagus, district 1 (0.2) (0.099) (0.16) too few
φυτοτρόφος rearing plants 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄρκευθος juniper, Juniperus macrocarpa 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
παρατροπέω leading 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μενεδήϊος standing one's ground against the enemy, staunch 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
στόνυξ any sharp point 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀγάλλω to make glorious, glorify, exalt 1 (0.2) (0.072) (0.24) too few
πομπεύς one who attends 1 (0.2) (0.015) (0.1) too few
παλίντονος back-stretched, back-bending 1 (0.2) (0.004) (0.06) too few
νῆμα to spin 1 (0.2) (0.027) (0.04) too few
νάσσω to press 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
κανών any straight rod 1 (0.2) (0.355) (0.11) too few
Κλυτόνηος Clytoneus 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
Φεραί Pherae 1 (0.2) (0.016) (0.06) too few
ἀάατος not to be injured, inviolable 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἀφρέω to befoam, cover with foam 1 (0.2) (0.021) (0.01) too few
δῆλος visible, conspicuous 1 (0.2) (5.582) (2.64) too few
ὁλκάς a trading vessel, merchantman 1 (0.2) (0.095) (0.34) too few
ἀνασειράζω to draw back with a rein, to hold in check 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
Φῶκος Phocus 1 (0.2) (0.026) (0.02) too few
ἀχλύω to be or grow dark 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
βαρύφρων weighty of purpose, grave-minded 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πολιοῦχος protecting a city 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
κατευκηλέω calm, quiet 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (0.2) (2.54) (2.03) too few
ὁμοκλέω to call out together 1 (0.2) (0.005) (0.07) too few
περιπλέω to sail 1 (0.2) (0.079) (0.5) too few
πρωθήβης in the prime of youth 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
κάτω down, downwards 1 (0.2) (3.125) (0.89) too few
εἰλυός a lurking place, den 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὑπεξερύω to draw out from under, draw away underhand 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἑσπέρα evening, eventide, eve 1 (0.2) (0.592) (0.63) too few
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 1 (0.2) (49.106) (23.97) too few
θοῦρος rushing, raging, impetuous, furious 1 (0.2) (0.045) (0.36) too few
δύστηνος wretched, unhappy, unfortunate, disastrous 1 (0.2) (0.092) (0.51) too few
ὑπερίσχω to be above, to prevail over 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ῥωχμός a cleft 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀγρόθεν from the country 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
φλύω to boil over, bubble up 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
ῥωγάς ragged 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀραιός thin, narrow, slight, slender 1 (0.2) (0.26) (0.07) too few
προτερηγενής born sooner, older 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Αἰτωλός Aetolian 1 (0.2) (0.325) (3.59) too few
ἀρθμέω to be united 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Ἄβυδος Abydos 1 (0.2) (0.082) (0.47) too few
Χερσόνησος the (Thracian) Chersonese; the Crimea 1 (0.2) (0.075) (0.41) too few
Ἀπίς Apian land: Peloponnese 1 (0.2) (0.191) (0.03) too few
ψηφίς a small pebble 1 (0.2) (0.021) (0.02) too few
αἴθυια a gull 1 (0.2) (0.015) (0.02) too few
τυκτός created 1 (0.2) (0.006) (0.05) too few
Ἀταλάντη Atalante 1 (0.2) (0.018) (0.05) too few
ῥέθος a limb 1 (0.2) (0.005) (0.05) too few
ἐπιμείγνυμι add by mixing 1 (0.2) (0.053) (0.18) too few
ἀπολείπω to leave over 1 (0.2) (1.035) (1.83) too few
συνέπομαι to follow along with, follow closely 1 (0.2) (0.172) (0.17) too few
ἐναμοιβαδίς alternately 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἁλίπλαγκτος roaming the sea 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
κουρότερος younger, more youthful 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 1 (0.2) (1.283) (3.94) too few
ἕλιξ2 anything which assumes a spiral shape 1 (0.2) (0.115) (0.13) too few
ἀρηΐφιλος dear to Ares 1 (0.2) (0.022) (0.21) too few
πραΰνω make soft, mild 1 (0.2) (0.071) (0.12) too few
ἐπικυδιάω vaunt oneself 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Μύσιος of Mysia, (Aesch.) subst. a Mysian dirge 1 (0.2) (0.069) (0.12) too few
κρόταφος the side of the forehead 1 (0.2) (0.134) (0.11) too few
σφριγάω to be full to bursting 1 (0.2) (0.014) (0.03) too few
ἀνήνυτος endless 1 (0.2) (0.031) (0.02) too few
ἀγός a leader, chief 1 (0.2) (0.069) (0.41) too few
ἐνόπλιος a war-tune, march 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
μετατρέπω overthrow; mid. to turn oneself round, turn round 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἀπολιμπάνω to leave 1 (0.2) (0.6) (0.92) too few
ἐννάσσω bung up 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπισπεύδω to urge on, further 1 (0.2) (0.024) (0.04) too few
ἰλυόεις muddy, impure 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δυσχείμερος suffering from hard winters, very wintry, freezing 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
κατᾴδω to sing to 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
Τάφιοι the Taphians, inhabitants of Taphos 1 (0.2) (0.009) (0.07) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (0.2) (1.634) (1.72) too few
περισχίζω to slit and tear off 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
ἐξαλύσκω to flee from 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
δέμνιον the bedstead 1 (0.2) (0.017) (0.12) too few
δείλαιος wretched, sorry, paltry 1 (0.2) (0.078) (0.1) too few
λώπη a covering, robe, mantle 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
πρᾶος mild, soft, gentle, meek 1 (0.2) (0.391) (0.36) too few
θέρος summer, summertime; harvest, crop 1 (0.2) (0.779) (1.22) too few
ὀλισθάνω to slip, slip and fall 1 (0.2) (0.062) (0.04) too few
βουπελάτης herdsman 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πολυκερδής very crafty 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἀρότης plougher 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
βέλτερος better, more excellent 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
εἴσαντα right opposite 1 (0.2) (0.004) (0.05) too few
ἀστός a townsman, citizen 1 (0.2) (0.126) (0.9) too few
βουκόλος a cowherd, herdsman 1 (0.2) (0.094) (0.46) too few
ὑποχάζομαι to give way gradually 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπανίστημι to set up again 1 (0.2) (0.152) (0.28) too few
Ἐρυμάνθιος Erymanthian 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
Φαέθουσα Phaethusa 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἄμεμπτος not to be blamed, blameless 1 (0.2) (0.16) (0.04) too few
δύσζηλος exceeding jealous 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
θεμιστεύω to declare law and right 1 (0.2) (0.007) (0.03) too few
θερίζω to do summer-work, to mow, reap 1 (0.2) (0.104) (0.08) too few
ἐνστηρίζω to fix in 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
φυλακτήρ guard 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
περαίνω to bring to an end, finish, accomplish, execute 1 (0.2) (1.411) (0.24) too few
διασκαίρω bound through, dart along 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
κώμη country town 1 (0.2) (0.475) (1.06) too few
ἀποτίνω to pay back, repay, return 1 (0.2) (0.088) (0.32) too few
ὀχμάζω to grip fast 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
Ἄδμητος Admetus 1 (0.2) (0.029) (0.08) too few
παράβασις a going aside, deviation 1 (0.2) (0.116) (0.01) too few
ἀμφιπολέω to attend constantly, to attend on, watch, guard 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
δυσπαλής hard to wrestle with 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἀμοιβηδίς alternately, in succession 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
πλατάσσω slap 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Κράταιις Mighty one, name of the mother of Scylla 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
αἴνη praise, fame 1 (0.2) (0.014) (0.07) too few
τελεσφορία initiation in the mysteries 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀλωεύς person tending a threshing floor, vineyard, orchard: farmer, gardener 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
καιρός time; the right moment, opportunity 1 (0.2) (4.163) (8.09) too few
Αἰτωλία Aetolia 1 (0.2) (0.229) (2.38) too few
ὑπεκλύω to loosen 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
ἀναφυσιάω to blow upwards 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
αἶθος a burning heat, fire 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
κάρφω to dry up, wither 1 (0.2) (0.004) (0.03) too few
νηφάλιος unmixed with wine, wineless 1 (0.2) (0.021) (0.01) too few
ἐπιψεύδομαι to lie still more 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
οἴαξ the handle of the rudder, the tiller 1 (0.2) (0.05) (0.02) too few
ἐφάπτω to bind on, mid. touch 1 (0.2) (0.347) (0.3) too few
Ὄσσα Ossa, a mountain in Thessaly 1 (0.2) (0.018) (0.07) too few
ὀπυίω to marry, wed, take to wife 1 (0.2) (0.011) (0.11) too few
εἴβω to drop, let fall in drops 1 (0.2) (0.007) (0.1) too few
διατεκμαίρομαι to mark out 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 1 (0.2) (1.706) (1.96) too few
ἄθυρος without door 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Ξάνθος Xanthus (m. of persons and rivers; f. of town) 1 (0.2) (0.115) (0.18) too few
εἰσάγω to lead in 1 (0.2) (1.077) (0.92) too few
θέσσασθαι to pray 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
δομαῖος for building 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
συμφορέω to bring together, to gather, collect, heap up 1 (0.2) (0.043) (0.06) too few
συνορούω rush on together 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
διεξελαύνω to drive, ride, march through 1 (0.2) (0.008) (0.07) too few
θάμνος a bush, shrub 1 (0.2) (0.05) (0.1) too few
σύννομος feeding together, gregarious 1 (0.2) (0.02) (0.06) too few
περικατατίθεμαι put round 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βράσσω to shake violently, throw up 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
περιτρέπω to turn and bring round 1 (0.2) (0.032) (0.01) too few
ἀριπρεπής very distinguished, stately 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
βριθοσύνη weight, heaviness 1 (0.2) (0.002) (0.02) too few
Χάρις Charis, Grace 1 (0.2) (0.155) (0.34) too few
Ἰώ Io 1 (0.2) (0.078) (0.06) too few
ἀρχεύω to command 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
παρεξερέομαι speak of one’s own accord (Hunter); in passing (Campbell) 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀτιμάζω to hold in no honour, to esteem lightly, dishonour, slight 1 (0.2) (0.21) (0.49) too few
ἴσκω2 to make like > ἐΐσκω 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
συνοίμιος harmonizing with 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπιδέω to bind on 1 (0.2) (0.22) (0.14) too few
στίζω to mark with a pointed instrument, to tattoo 1 (0.2) (0.02) (0.07) too few
διχῆ in two, asunder 1 (0.2) (0.043) (0.01) too few
ὄνειδος reproach, censure, blame 1 (0.2) (0.182) (0.46) too few
ἀριφραδής easy to be known, very distinct, manifest 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
τελεσφόρος bringing to an end 1 (0.2) (0.02) (0.07) too few
πλέκω to plait, twine, twist, weave, braid 1 (0.2) (0.099) (0.19) too few
παιφάσσω to dart 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
γραῦς an old woman 1 (0.2) (0.125) (0.27) too few
δρύοχοι the props 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
Ἰνδός an Indian 1 (0.2) (0.396) (0.32) too few
Μάγνης Magnesian, of Magnesia 1 (0.2) (0.06) (0.16) too few
καπνιάω smoke 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἥδυμος sweet, pleasant 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐπηετανός sufficient the whole year through 1 (0.2) (0.006) (0.07) too few
ἀμφιδαίω to burn 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐξαπαφίσκω to deceive 1 (0.2) (0.003) (0.05) too few
ἐρείκω rend 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
ταλασήϊος of wool-spinning 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
δήποτε at some time, once upon a time 1 (0.2) (0.265) (0.07) too few
ἐγκατατίθημι lay or put in, mid. store up 1 (0.2) (0.008) (0.05) too few
γεωμόρος landowner 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ῥοθέω to make a rushing noise, to dash 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἄρθμιος united 1 (0.2) (0.005) (0.04) too few
καταστάζω to let fall in drops upon, pour upon, shed over 1 (0.2) (0.039) (0.04) too few
Ἑστία Vesta 1 (0.2) (0.178) (0.29) too few
ἐνευδιάω float in the clear sky 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀτραλέος quickly, readily. 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
ἀπύργωτος not girt with towers 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
προκυλίνδομαι to roll forward 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
λίψ2 a stream, libation 1 (0.2) (0.032) (0.01) too few
δολοφροσύνη craft, subtlety, wiliness 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
ἐπίκλησις a surname 1 (0.2) (0.151) (0.1) too few
ἐμπνέω to blow 1 (0.2) (0.07) (0.19) too few
ἀμφιπαλύνω sprinkle all over 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
μελίζω dismember, cut in pieces 1 (0.2) (0.039) (0.04) too few
ἔρεβος darkness 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
θώραξ a breastplate, cuirass, corslet 1 (0.2) (0.849) (0.49) too few
λόγος the word 1 (0.2) (29.19) (16.1) too few
ἐπιπλάζομαι to wander about over 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
μέροψ dividing the voice 1 (0.2) (0.06) (0.11) too few
φέγγω to make bright 1 (0.2) (0.005) (0.01) too few
ἀποδέχομαι to accept from 1 (0.2) (0.524) (1.39) too few
ἁψίς a juncture, loop, mesh 1 (0.2) (0.041) (0.04) too few
ἐπέτειος annual, yearly 1 (0.2) (0.034) (0.13) too few
ἐπίκειμαι lie on, to be closed, to lie nearby (off the coast of) 1 (0.2) (0.531) (0.83) too few
χιονώδης like snow, snowy 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἀμενηνός powerless, fleeting, feeble 1 (0.2) (0.013) (0.07) too few
ἐλαφρός lightly, buoyantly 1 (0.2) (0.118) (0.27) too few
φορβή pasture, food, fodder, forage 1 (0.2) (0.01) (0.1) too few
δειελινός at evening 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
βρίμη strength, bulk 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐπωλένιος upon the arm 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐπιστοβέω scoff at 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Ἐνδυμίων Endymion, condemned to perpetual sleep 1 (0.2) (0.024) (0.01) too few
ἐξαρπάζω to snatch away from 1 (0.2) (0.034) (0.06) too few
φαντάζομαι to become visible, appear, shew oneself 1 (0.2) (0.1) (0.02) too few
δενδρήεις woody 1 (0.2) (0.003) (0.02) too few
καταΐσσω rush down from 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐνερείδω to thrust in, fix in 1 (0.2) (0.006) (0.01) too few
δουράτεος of planks 1 (0.2) (0.005) (0.02) too few
περαιόω to carry to the opposite side, carry over 1 (0.2) (0.154) (0.46) too few
δῆρις a fight, battle, contest 1 (0.2) (0.01) (0.02) too few
νύσσα posts 1 (0.2) (0.018) (0.04) too few
ἔλεγος a song of mourning, a lament 1 (0.2) (0.039) (0.07) too few
πλημύρω overflow 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
βηλός that on which one treads, the threshold 1 (0.2) (0.014) (0.03) too few
δεικανάω to point out, shew 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ἦνις a year old, yearling 1 (0.2) (0.007) (0.04) too few
ἐπιδρομία assault 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
πηγυλίς frozen, icy-cold 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
λῆξις a portion assigned by lot, an allotment 1 (0.2) (0.084) (0.02) too few
δημόθεν at the public cost 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
φαέθω to shine 1 (0.2) (0.014) (0.06) too few
τέρμα an end, boundary 1 (0.2) (0.087) (0.19) too few
πλάτανος plane tree 1 (0.2) (0.056) (0.07) too few
ἀναδέχομαι to take up, catch, receive 1 (0.2) (0.274) (0.38) too few
ἐϋπλόκαμος with goodly locks, fair-haired 1 (0.2) (0.021) (0.22) too few
προαλής springing forward 1 (0.2) (0.007) (0.01) too few
ὑπέροπλος proudly trusting in force of arms, defiant, presumptuous 1 (0.2) (0.007) (0.07) too few
κλίτος a clime 1 (0.2) (0.009) (0.01) too few
ἐνσχερώ in a row 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἄντα over against, face to face 1 (0.2) (0.052) (0.34) too few
ἀναχαλάω relax 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
νεοσσός a young bird, nestling, chick 1 (0.2) (0.109) (0.12) too few
θεομορία destiny (see LSJ θεομόριος) 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀϊστοδόκη holding arrows 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀπολείχω to lick clean 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἡμερίς the cultivated vine 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
ἐνεοστασία standing dumb 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἐγκλείω to shut in, close 1 (0.2) (0.014) (0.04) too few
ῥυμβονάω swing round 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἀναρρήγνυμι to break up 1 (0.2) (0.038) (0.09) too few
Τρινακρία Sicily 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
Εὐρυτίδης son of Eurytus 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
τερπωλή enjoyment, delight 1 (0.2) (0.004) (0.01) too few
πῖαρ fat 1 (0.2) (0.006) (0.04) too few
ἐπητής affable, gentle 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
πύθω to make rot, to rot 1 (0.2) (0.178) (0.52) too few
οἰήιον a rudder, helm 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
κλῄζω2 [to shut > κλείω] 1 (0.2) (0.018) (0.07) too few
ἀπτήν unfledged, callow 1 (0.2) (0.004) (0.02) too few
δακρυχέων shedding tears 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
εὔβοτος with good pasture 1 (0.2) (0.007) (0.02) too few
βούπαις a big boy 1 (0.2) (0.002) (0.01) too few
ἐπιμειδιάω to smile upon 1 (0.2) (0.006) (0.01) too few
ἀγροιώτης a countryman 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
ἄμπελος clasping tendrils 1 (0.2) (0.403) (0.33) too few
νωθής sluggish, slothful, torpid 1 (0.2) (0.028) (0.04) too few
ξανθόω dye yellow 1 (0.2) (0.028) (0.01) too few
ὄνειος2 useful 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
δειδίσκομαι to meet with outstretched hand, to greet, welcome 1 (0.2) (0.003) (0.04) too few
μάκελλα a pick-axe with one point 1 (0.2) (0.004) (0.04) too few
φόνιος of blood, bloody 1 (0.2) (0.027) (0.11) too few
πολυθαρσής much-confident 1 (0.2) (0.002) (0.03) too few
ὑπώρεια the foot of a mountain, the skirts of a mountain range 1 (0.2) (0.049) (0.12) too few
παμβασίλεια queen of all, all-powerful queen 1 (0.2) (0.001) (0.02) too few
πάγκαρπος of all kinds of fruit 1 (0.2) (0.003) (0.03) too few
πηοσύνη relationship by marriage 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
Προμήθειος Promethean 1 (0.2) (0.003) (0.01) too few
διεξερέομαι to learn by close questioning 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
εὐπειθής ready to obey, obedient 1 (0.2) (0.045) (0.02) too few
λειμωνιάς of the meadow, meadow-(nymph) 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
κρύσταλλος clear ice, ice 1 (0.2) (0.098) (0.05) too few
ἕξ six 1 (0.2) (0.945) (0.94) too few
σκόπελον mound 1 (0.2) (0.006) (0.01) too few
τέγος a roof 1 (0.2) (0.042) (0.15) too few
Μέντωρ Mentor 1 (0.2) (0.023) (0.15) too few
βαθύρριζος deep-rooted 1 (0.2) (0.001) (0.01) too few
ἐϋστρεφής well-twisted 1 (0.2) (0.004) (0.06) too few
καθάρσιος cleansing 1 (0.2) (0.096) (0.06) too few
πανεύκηλος all-silent 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ἄϊστος unseen 1 (0.2) (0.009) (0.04) too few
ἐΰρρην abounding in sheep 1 (0.2) (0.0) (0.01) too few
ὀνομαστός named, to be named 1 (0.2)