60442. πάγιος

solid
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1110.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 2 2.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 4 4.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 3 2.7
De Posteritate Caini 3 2.8
De Gigantibus 1 3.1
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 1 1.1
De Ebrietate 5 4.4
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 5 3.2
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 10 4.0
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 3 2.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 9 1.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Plato
Theaetetus 1 0.4
Republic* 2 0.2
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 64 2 1.9
Declamatio 10 1 2.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (2 of 109)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
93 word list | read 1
139 word list | read 1