54297. μολύνω

to stain, sully, defile
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1080.1

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
To Philip 1 1.1
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Revelation 2 1.9
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum per genera 5 0.5
Old Testament
Genesis 1 0.3
unknown 1 0.5
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Artemidorus
Onirocriticon 4 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Hippocrates
De muliebribus 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 11 1.0
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Plato
Republic* 1 0.1
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2

Passages (2 of 88)

passage   count
50 word list | read 1
64 word list | read 1