passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

160 lemmas; 589 tokens (30,417 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 51 4,208 (1383.44) (1391.018) (1055.57)
οὗτος this; that 41 434 (142.68) (133.027) (121.95)
εἰμί to be 35 801 (263.34) (217.261) (145.55)
ὅς who, that, which: relative pronoun 22 765 (251.5) (208.764) (194.16)
δέ but 18 753 (247.56) (249.629) (351.92)
λέγω to pick; to say 18 363 (119.34) (90.021) (57.06)
οὐ not 18 610 (200.55) (104.879) (82.22)
καί and, also 17 1,752 (575.99) (544.579) (426.61)
λίθος a stone 13 22 (7.23) (2.39) (1.5)
γάρ for 12 610 (200.55) (110.606) (74.4)
ἀλλά otherwise, but 11 264 (86.79) (54.595) (46.87)
ἄρα particle: 'so' 11 126 (41.42) (11.074) (20.24)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 10 240 (78.9) (50.199) (32.23)
δίδωμι to give 8 128 (42.08) (11.657) (13.85)
μέν on the one hand, on the other hand 7 383 (125.92) (109.727) (118.8)
τις any one, any thing, some one, some thing; 7 427 (140.38) (97.86) (78.95)
ἐν in, among. c. dat. 6 342 (112.44) (118.207) (88.06)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 6 207 (68.05) (64.142) (59.77)
ὅμοιος like, resembling 6 58 (19.07) (10.645) (5.05)
τίη why? wherefore? 6 210 (69.04) (26.493) (13.95)
φαίνω to bring to light, make to appear 6 76 (24.99) (8.435) (8.04)
διά through c. gen.; because of c. acc. 5 132 (43.4) (56.77) (30.67)
ἐπίσταμαι to know 5 14 (4.6) (1.308) (1.44)
εὐθύς straight, direct 5 19 (6.25) (5.672) (5.93)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 5 21 (6.9) (2.978) (3.52)
μή not 5 297 (97.64) (50.606) (37.36)
ὅς2 [possessive pronoun] 5 143 (47.01) (47.672) (39.01)
σολοικισμός incorrectness in the use of language, a solecism 5 11 (3.62) (0.02) (0.0)
φημί to say, to claim 5 60 (19.73) (36.921) (31.35)
ὡς as, how 5 322 (105.86) (68.814) (63.16)
ἀληθής unconcealed, true 4 115 (37.81) (7.533) (3.79)
ἀσπίς a round shield 4 4 (1.32) (0.481) (1.51)
οὖν so, then, therefore 4 84 (27.62) (34.84) (23.41)
οὕτως so, in this manner 4 116 (38.14) (28.875) (14.91)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 4 242 (79.56) (56.75) (56.58)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 4 87 (28.6) (4.073) (1.48)
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 4 37 (12.16) (0.739) (0.47)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 4 199 (65.42) (55.077) (29.07)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 4 18 (5.92) (6.249) (14.54)
ἀποκρίνω to separate, set apart; mid. answer 3 45 (14.79) (1.674) (2.01)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 3 338 (111.12) (173.647) (126.45)
εἶπον to speak, say 3 44 (14.47) (16.169) (13.73)
ἔρομαι to ask, enquire 3 6 (1.97) (0.949) (1.25)
ἐρωτάω to ask 3 116 (38.14) (1.642) (1.49)
ἔχω to have 3 228 (74.96) (48.945) (46.31)
λόγος the word 3 187 (61.48) (29.19) (16.1)
μήτε neither / nor 3 6 (1.97) (5.253) (5.28)
ναί yea, verily 3 80 (26.3) (0.919) (1.08)
ξύλον wood 3 12 (3.95) (1.689) (0.89)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 3 116 (38.14) (16.105) (11.17)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 3 31 (10.19) (5.806) (1.8)
οὗ where 3 24 (7.89) (6.728) (4.01)
οὐδέ and/but not; not even 3 69 (22.68) (20.427) (22.36)
τῇ here, there 3 45 (14.79) (18.312) (12.5)
ἄν modal particle 3 143 (47.01) (32.618) (38.42)
ἄμφω both 2 37 (12.16) (2.508) (1.28)
ἀπαντάω to meet 2 17 (5.59) (0.895) (0.92)
γένος race, stock, family 2 32 (10.52) (8.844) (3.31)
γίγνομαι become, be born 2 101 (33.21) (53.204) (45.52)
ἐάν if 2 45 (14.79) (23.689) (20.31)
ἐκ from out of 2 151 (49.64) (54.157) (51.9)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 2 27 (8.88) (4.633) (3.4)
ἐπιστήμη knowledge, skill 2 38 (12.49) (3.886) (0.82)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 2 23 (7.56) (1.665) (2.81)
ὅδε this 2 71 (23.34) (10.255) (22.93)
οὐδείς not one, nobody 2 61 (20.05) (19.346) (18.91)
οὐδέτερος not either, neither of the two 2 15 (4.93) (0.63) (0.41)
οὔτε neither / nor 2 29 (9.53) (13.727) (16.2)
πάλιν back, backwards 2 67 (22.03) (10.367) (6.41)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 2 236 (77.59) (22.709) (26.08)
πρότερος before, earlier 2 81 (26.63) (25.424) (23.72)
πτῶσις a falling, fall 2 11 (3.62) (0.37) (0.04)
συμπέρασμα a conclusion 2 53 (17.42) (2.147) (0.0)
τίς who? which? 2 75 (24.66) (21.895) (15.87)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 30 (9.86) (2.734) (1.67)
χράομαι use, experience 2 20 (6.58) (5.93) (6.1)
χραύω to scrape, graze, wound slightly 2 10 (3.29) (3.114) (2.65)
χράω to fall upon, attack, assail 2 14 (4.6) (5.601) (4.92)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 18 (5.92) (5.448) (5.3)
ὅτι2 conj.: that, because 2 111 (36.49) (49.49) (23.92)
Κλέων Cleon 2 2 (0.66) (0.065) (0.28)
ἄλλος other, another 1 104 (34.19) (40.264) (43.75)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 37 (12.16) (8.208) (3.67)
ἀνάπαλιν back again 1 6 (1.97) (0.435) (0.01)
ἀνόμοιος unlike, dissimilar 1 2 (0.66) (0.43) (0.13)
ἅπας quite all, the whole 1 38 (12.49) (10.904) (7.0)
ἁπλόος single, simple 1 94 (30.9) (6.452) (0.83)
ἁπλῶς singly, in one way 1 87 (28.6) (3.946) (0.5)
ἀπόδοσις a giving back, restitution, return 1 2 (0.66) (0.224) (0.06)
ἆρα particle introducing a question 1 17 (5.59) (1.208) (2.41)
ἀρρενικός male 1 1 (0.33) (0.025) (0.0)
ἄρσην male 1 9 (2.96) (1.187) (0.63)
αὖθις back, back again 1 1 (0.33) (2.732) (4.52)
βούλομαι to will, wish, be willing 1 22 (7.23) (8.59) (11.98)
δεῖ it is necessary 1 82 (26.96) (13.387) (11.02)
δέω to bind, tie, fetter 1 84 (27.62) (17.994) (15.68)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 1 84 (27.62) (17.692) (15.52)
διαφέρω to carry through; be different from, excel 1 23 (7.56) (4.463) (2.35)
διΐστημι set apart, separate 1 2 (0.66) (0.7) (0.41)
διό wherefore, on which account 1 13 (4.27) (5.73) (5.96)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 1 81 (26.63) (12.401) (17.56)
δυσχερής hard to take in hand 1 1 (0.33) (0.281) (0.61)
εἶμι come, go 1 10 (3.29) (7.276) (13.3)
εἰς into, to c. acc. 1 111 (36.49) (66.909) (80.34)
εἶτα then, next 1 12 (3.95) (4.335) (1.52)
ἐκεῖ there, in that place 1 11 (3.62) (2.795) (1.68)
ἐκεῖνος that over there, that 1 65 (21.37) (22.812) (17.62)
ἐκφέρω to carry out of 1 2 (0.66) (0.452) (0.94)
ἑλληνίζω to speak Greek 1 1 (0.33) (0.026) (0.01)
ἐπάγω to bring on 1 12 (3.95) (2.387) (0.82)
ἐρῶ [I will say] 1 39 (12.82) (8.435) (3.94)
ἐρώτημα that which is asked, a question 1 26 (8.55) (0.131) (0.05)
ἔτι yet, as yet, still, besides 1 49 (16.11) (11.058) (14.57)
εὐθεῖα (γραμμή) straight line 1 3 (0.99) (1.18) (0.07)
ἤγουν that is to say, or rather 1 4 (1.32) (1.106) (0.0)
ἠμί to say 1 2 (0.66) (1.545) (0.25)
ἤν see! see there! lo! 1 1 (0.33) (0.576) (0.22)
θεά a goddess 1 1 (0.33) (0.712) (2.74)
θέα a seeing, looking at, view 1 1 (0.33) (0.691) (1.64)
θῆλυς female 1 9 (2.96) (1.183) (0.69)
καλός beautiful 1 37 (12.16) (9.11) (12.96)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 1 254 (83.51) (76.461) (54.75)
κατασκευάζω to equip 1 10 (3.29) (1.81) (0.77)
καταφανής clearly seen, in sight 1 1 (0.33) (0.124) (0.27)
κοινός common, shared in common 1 51 (16.77) (6.539) (4.41)
λαμβάνω to take, seize, receive 1 121 (39.78) (15.895) (13.47)
λεκτέος to be said 1 8 (2.63) (0.527) (0.16)
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 1 32 (10.52) (0.705) (0.23)
λυτέος one must solve 1 6 (1.97) (0.023) (0.01)
λύω to loose 1 45 (14.79) (2.411) (3.06)
μακρός long 1 4 (1.32) (1.989) (2.83)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 45 (14.79) (4.744) (3.65)
μέρος a part, share 1 32 (10.52) (11.449) (6.76)
ὄνομα name 1 69 (22.68) (7.968) (4.46)
ὅσος as much/many as 1 45 (14.79) (13.469) (13.23)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 1 111 (36.49) (49.106) (23.97)
ὀφείλω to owe, have to pay 1 2 (0.66) (1.063) (1.21)
ὀφέλλω [Epic, Aeolic] owe > ὀφείλω 1 2 (0.66) (0.09) (0.27)
πάμπολυς very much, great, large 1 1 (0.33) (0.464) (0.17)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 1 121 (39.78) (44.62) (43.23)
ποιέω to make, to do 1 124 (40.77) (29.319) (37.03)
πρόδηλος clear 1 3 (0.99) (0.652) (0.41)
πρότασις a proposition, the premise 1 67 (22.03) (3.766) (0.0)
πρῶτος first 1 47 (15.45) (18.707) (16.57)
πῶς how? in what way 1 33 (10.85) (8.955) (6.31)
πως somehow, in some way 1 35 (11.51) (9.844) (7.58)
συμβαίνω meet, agree, happen 1 83 (27.29) (9.032) (7.24)
σύνεγγυς near together 1 2 (0.66) (0.127) (0.3)
ταύτῃ in this way. 1 2 (0.66) (2.435) (2.94)
τε and 1 102 (33.53) (62.106) (115.18)
τοιόσδε such a 1 24 (7.89) (1.889) (3.54)
τοιοῦτος such as this 1 59 (19.4) (20.677) (14.9)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 16 (5.26) (6.305) (6.41)
ὑπαλλαγή an interchange, exchange, change 1 1 (0.33) (0.007) (0.0)
ὕστερος latter, last 1 3 (0.99) (1.506) (1.39)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 1 31 (10.19) (15.198) (3.78)
ὥσπερ just as if, even as 1 52 (17.1) (13.207) (6.63)
ὥστε so that 1 43 (14.14) (10.717) (9.47)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 1 45 (14.79) (63.859) (4.86)
κἀν crasis of καὶ ἐν 1 14 (4.6) (0.701) (0.1)

PAGINATE