passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

346 lemmas; 1,807 tokens (30,417 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
the 195 4,208 (1383.44) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 92 1,752 (575.99) (544.579) (426.61)
ὅς who, that, which: relative pronoun 71 765 (251.5) (208.764) (194.16)
οὐ not 60 610 (200.55) (104.879) (82.22)
τις any one, any thing, some one, some thing; 58 427 (140.38) (97.86) (78.95)
ἔχω to have 52 228 (74.96) (48.945) (46.31)
δέ but 46 753 (247.56) (249.629) (351.92)
γάρ for 45 610 (200.55) (110.606) (74.4)
ἀλλά otherwise, but 30 264 (86.79) (54.595) (46.87)
εἰμί to be 27 801 (263.34) (217.261) (145.55)
μή not 27 297 (97.64) (50.606) (37.36)
δίδωμι to give 26 128 (42.08) (11.657) (13.85)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 22 338 (111.12) (173.647) (126.45)
τίη why? wherefore? 21 210 (69.04) (26.493) (13.95)
ὡς as, how 20 322 (105.86) (68.814) (63.16)
λέγω to pick; to say 19 363 (119.34) (90.021) (57.06)
ποιέω to make, to do 19 124 (40.77) (29.319) (37.03)
μέν on the one hand, on the other hand 18 383 (125.92) (109.727) (118.8)
ὁράω to see 18 58 (19.07) (16.42) (18.27)
ὅς2 [possessive pronoun] 18 143 (47.01) (47.672) (39.01)
οὗτος this; that 18 434 (142.68) (133.027) (121.95)
εἷς one 17 168 (55.23) (23.591) (10.36)
ἄνθρωπος man, person, human 16 79 (25.97) (19.466) (11.67)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 16 240 (78.9) (50.199) (32.23)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 15 254 (83.51) (76.461) (54.75)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 15 242 (79.56) (56.75) (56.58)
ἄν modal particle 13 143 (47.01) (32.618) (38.42)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 12 207 (68.05) (64.142) (59.77)
ποσός of a certain quantity 12 19 (6.25) (2.579) (0.52)
ἐν in, among. c. dat. 11 342 (112.44) (118.207) (88.06)
λόγος the word 11 187 (61.48) (29.19) (16.1)
ὅδε this 11 71 (23.34) (10.255) (22.93)
ἄρα particle: 'so' 10 126 (41.42) (11.074) (20.24)
λαμβάνω to take, seize, receive 10 121 (39.78) (15.895) (13.47)
ναί yea, verily 9 80 (26.3) (0.919) (1.08)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 9 236 (77.59) (22.709) (26.08)
ποιός of a certain nature, kind 9 29 (9.53) (3.169) (2.06)
γε at least, at any rate 8 60 (19.73) (24.174) (31.72)
ἕτερος the one; the other (of two) 8 102 (33.53) (18.33) (7.31)
either..or; than 8 207 (68.05) (34.073) (23.24)
which way, where, whither, in 8 16 (5.26) (4.108) (2.83)
μανθάνω to learn 8 25 (8.22) (3.86) (3.62)
πάλιν back, backwards 8 67 (22.03) (10.367) (6.41)
σημαίνω to shew by a sign, indicate, make known, point out 8 87 (28.6) (4.073) (1.48)
ἀληθής unconcealed, true 7 115 (37.81) (7.533) (3.79)
γράφω to scratch, draw, write 7 22 (7.23) (7.064) (2.6)
οἶδα to know 7 66 (21.7) (9.863) (11.77)
ὅμοιος like, resembling 7 58 (19.07) (10.645) (5.05)
πᾶς all, the whole 7 159 (52.27) (59.665) (51.63)
πρότερος before, earlier 7 81 (26.63) (25.424) (23.72)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 7 199 (65.42) (55.077) (29.07)
ἀποβάλλω to throw off 6 10 (3.29) (0.43) (0.52)
εἶδος that which is seen, form, shape, figure 6 41 (13.48) (10.005) (1.56)
ἐκεῖνος that over there, that 6 65 (21.37) (22.812) (17.62)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 6 7 (2.3) (2.132) (1.65)
λέξις a speaking, saying, speech 6 53 (17.42) (1.763) (0.32)
λύω to loose 6 45 (14.79) (2.411) (3.06)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 6 43 (14.14) (19.178) (9.89)
ὅσος as much/many as 6 45 (14.79) (13.469) (13.23)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 6 111 (36.49) (49.106) (23.97)
οὖν so, then, therefore 6 84 (27.62) (34.84) (23.41)
πάσχω to experience, to suffer 6 20 (6.58) (6.528) (5.59)
σχῆμα form, figure, appearance 6 38 (12.49) (4.435) (0.59)
τύπτω to beat, strike, smite 6 20 (6.58) (0.436) (0.94)
χείρ the hand 6 10 (3.29) (5.786) (10.92)
ὅτι2 conj.: that, because 6 111 (36.49) (49.49) (23.92)
ἅμα at once, at the same time 5 23 (7.56) (6.88) (12.75)
δέκα ten 5 17 (5.59) (1.54) (2.42)
διά through c. gen.; because of c. acc. 5 132 (43.4) (56.77) (30.67)
ἐγώ I (first person pronoun) 5 43 (14.14) (54.345) (87.02)
ἕκαστος every, every one, each, each one 5 30 (9.86) (12.667) (11.08)
ἐρωτάω to ask 5 116 (38.14) (1.642) (1.49)
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 5 116 (38.14) (16.105) (11.17)
ὅσπερ the very man who, the very thing which 5 31 (10.19) (5.806) (1.8)
οὐσία that which is one's own, one's substance, property 5 12 (3.95) (9.012) (0.6)
πίνω to drink 5 5 (1.64) (2.254) (1.59)
σοφιστής a master of one's craft 5 46 (15.12) (0.559) (0.21)
τίς who? which? 5 75 (24.66) (21.895) (15.87)
φημί to say, to claim 5 60 (19.73) (36.921) (31.35)
ὥστε so that 5 43 (14.14) (10.717) (9.47)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 4 5 (1.64) (2.189) (1.62)
ἄλλος other, another 4 104 (34.19) (40.264) (43.75)
βαδίζω to go slowly, to walk 4 19 (6.25) (1.133) (0.31)
δή [interactional particle: S&H on same page] 4 29 (9.53) (17.728) (33.0)
ἐκ from out of 4 151 (49.64) (54.157) (51.9)
ἐνδέχομαι to take upon oneself; to be possible 4 16 (5.26) (4.811) (0.55)
ἐρῶ [I will say] 4 39 (12.82) (8.435) (3.94)
ἵημι to set a going, put in motion 4 88 (28.93) (12.618) (6.1)
κοινός common, shared in common 4 51 (16.77) (6.539) (4.41)
κύλιξ a cup, drinking-cup, wine-cup 4 4 (1.32) (0.176) (0.04)
νῦν now at this very time 4 36 (11.84) (12.379) (21.84)
περιπατέω to walk up and down, to walk about 4 8 (2.63) (0.555) (0.15)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 4 54 (17.75) (6.869) (8.08)
σύ you (personal pronoun) 4 39 (12.82) (30.359) (61.34)
συμβαίνω meet, agree, happen 4 83 (27.29) (9.032) (7.24)
ταχύς quick, swift, fleet 4 11 (3.62) (3.502) (6.07)
τοσοῦτος so large, so tall 4 21 (6.9) (5.396) (4.83)
τρίτος the third 4 18 (5.92) (4.486) (2.33)
ψευδής lying, false 4 37 (12.16) (1.919) (0.44)
ψεῦδος a falsehood, untruth, lie 4 43 (14.14) (1.616) (0.53)
αἴρω to take up, raise, lift up 3 13 (4.27) (2.825) (10.15)
αἴσθησις perception by the senses 3 10 (3.29) (4.649) (0.28)
ἀντίκειμαι to be set over against, lie opposite 3 24 (7.89) (2.123) (0.03)
ἁπλόος single, simple 3 94 (30.9) (6.452) (0.83)
ἁπλῶς singly, in one way 3 87 (28.6) (3.946) (0.5)
ἀριθμός number 3 20 (6.58) (5.811) (1.1)
ἀστράγαλος one of the neck-vertebrae 3 4 (1.32) (0.114) (0.07)
ἄτομος uncut, unmown 3 5 (1.64) (1.231) (0.0)
εἶμι come, go 3 10 (3.29) (7.276) (13.3)
ἐκεῖ there, in that place 3 11 (3.62) (2.795) (1.68)
ἔτι yet, as yet, still, besides 3 49 (16.11) (11.058) (14.57)
εὑρίσκω to find 3 20 (6.58) (6.155) (4.65)
λύσις a loosing, setting free, releasing, ransoming 3 32 (10.52) (0.705) (0.23)
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 3 45 (14.79) (4.744) (3.65)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 3 28 (9.21) (13.567) (4.4)
ὅτε when 3 20 (6.58) (4.994) (7.56)
οὕτως so, in this manner 3 116 (38.14) (28.875) (14.91)
ὀφθαλμός the eye 3 18 (5.92) (2.632) (2.12)
ποσόω to reckon up, count 3 3 (0.99) (0.48) (0.0)
προφορά pronunciation, utterance 3 3 (0.99) (0.039) (0.01)
πρῶτος first 3 47 (15.45) (18.707) (16.57)
πῶς how? in what way 3 33 (10.85) (8.955) (6.31)
πως somehow, in some way 3 35 (11.51) (9.844) (7.58)
τέμνω to cut, hew 3 6 (1.97) (1.328) (1.33)
τοιόσδε such a 3 24 (7.89) (1.889) (3.54)
τοιοῦτος such as this 3 59 (19.4) (20.677) (14.9)
τρόπος a turn, direction, course, way; character 3 39 (12.82) (7.612) (5.49)
τροπός a twisted leathern thong 3 37 (12.16) (7.547) (5.48)
ὧδε in this wise, so, thus 3 12 (3.95) (1.85) (3.4)
ἅπας quite all, the whole 2 38 (12.49) (10.904) (7.0)
ἁπλόω to make single, to unfold, stretch out 2 39 (12.82) (1.286) (0.06)
ἀπό from, away from. c. gen. 2 34 (11.18) (30.074) (22.12)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 28 (9.21) (26.948) (12.74)
βραδύς slow 2 4 (1.32) (0.818) (0.38)
γένος race, stock, family 2 32 (10.52) (8.844) (3.31)
γίγνομαι become, be born 2 101 (33.21) (53.204) (45.52)
δεκάς a decad: a company of ten 2 2 (0.66) (0.279) (0.07)
δηλόω to make visible 2 12 (3.95) (4.716) (2.04)
δόξα a notion 2 22 (7.23) (4.474) (2.49)
δυνατός strong, mighty, able 2 9 (2.96) (3.942) (3.03)
ἐγχωρέω to give room 2 8 (2.63) (0.447) (0.06)
εἰς into, to c. acc. 2 111 (36.49) (66.909) (80.34)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 2 56 (18.41) (1.304) (0.42)
ἐνεργέω to be in action, to operate 2 4 (1.32) (1.664) (0.15)
ἐννέα nine 2 4 (1.32) (0.408) (0.44)
ἔρομαι to ask, enquire 2 6 (1.97) (0.949) (1.25)
ἐρώτημα that which is asked, a question 2 26 (8.55) (0.131) (0.05)
ἡδύς sweet 2 11 (3.62) (2.071) (1.82)
ἡμέρα day 2 3 (0.99) (8.416) (8.56)
ἰδέα form 2 4 (1.32) (1.544) (0.48)
καίω to light, kindle 2 2 (0.66) (1.158) (1.18)
κατηγορέω to speak against, to accuse 2 28 (9.21) (3.352) (0.88)
κινέω to set in motion, to move 2 12 (3.95) (13.044) (1.39)
κορίσκος any supposed person 2 22 (7.23) (0.076) (0.0)
λῆψις a taking hold, seizing, catching, seizure 2 2 (0.66) (0.202) (0.1)
μήν now verily, full surely 2 24 (7.89) (6.388) (6.4)
μουσικός musical, skilled in music, elegant 2 18 (5.92) (1.038) (0.62)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 2 22 (7.23) (5.405) (7.32)
οὗ where 2 24 (7.89) (6.728) (4.01)
οὐδέ and/but not; not even 2 69 (22.68) (20.427) (22.36)
οὐδέτερος not either, neither of the two 2 15 (4.93) (0.63) (0.41)
οὔτε neither / nor 2 29 (9.53) (13.727) (16.2)
πατέω to tread, walk 2 3 (0.99) (0.125) (0.15)
Πλάτων Plato 2 11 (3.62) (2.215) (0.09)
ποῖος of what nature? of what sort? 2 16 (5.26) (2.531) (2.35)
πολύς much, many 2 128 (42.08) (35.28) (44.3)
πόσος how much? how many? 2 13 (4.27) (1.368) (0.5)
πότερος which of the two? 2 32 (10.52) (1.888) (1.51)
προσδέω to bind on 2 3 (0.99) (0.283) (0.75)
προσδέω2 to need besides 2 3 (0.99) (0.253) (0.83)
προσηγορία an appellation, name 2 3 (0.99) (0.582) (0.1)
πρότασις a proposition, the premise 2 67 (22.03) (3.766) (0.0)
σόφισμα any skilful act, the skilful dressing of food 2 40 (13.15) (0.276) (0.11)
συλλαβή that which holds together 2 4 (1.32) (0.367) (0.04)
συμπέρασμα a conclusion 2 53 (17.42) (2.147) (0.0)
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 2 33 (10.85) (3.016) (1.36)
συνάπτω to tie 2 5 (1.64) (1.207) (1.11)
τε and 2 102 (33.53) (62.106) (115.18)
τίθημι to set, put, place 2 43 (14.14) (6.429) (7.71)
ὑπάρχω to begin; to exist 2 22 (7.23) (13.407) (5.2)
ὑπόκειμαι to lie under 2 20 (6.58) (5.461) (0.69)
ὕστερον the afterbirth 2 6 (1.97) (2.598) (2.47)
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 2 30 (9.86) (2.734) (1.67)
χθές yesterday 2 2 (0.66) (0.122) (0.12)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 2 18 (5.92) (5.448) (5.3)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 2 5 (1.64) (0.518) (0.36)
ὡσαύτως in like manner, just so 2 16 (5.26) (1.656) (0.46)
ὥσπερ just as if, even as 2 52 (17.1) (13.207) (6.63)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 2 45 (14.79) (63.859) (4.86)
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 22 (7.23) (1.829) (1.05)
ἀγνώς unknown, ignorant 1 1 (0.33) (0.052) (0.1)
ἀείρω to lift, heave, raise up 1 9 (2.96) (1.616) (8.21)
ἄθροισμα a gathering 1 1 (0.33) (0.064) (0.0)
ἀκίνητος unmoved, motionless 1 1 (0.33) (1.017) (0.15)
ἀκούω to hear 1 7 (2.3) (6.886) (9.12)
ἀκροατής a hearer 1 8 (2.63) (0.237) (0.07)
ἀλλήλων of one another, to one another, one another 1 22 (7.23) (7.784) (7.56)
ἄλυτος not to be loosed, indissoluble 1 1 (0.33) (0.074) (0.03)
ἀμαθής unlearned, ignorant, stupid, boorish 1 4 (1.32) (0.171) (0.24)
ἄμαξα a wagon, wain 1 1 (0.33) (0.207) (0.48)
ἀμφότερος each of two, both 1 23 (7.56) (4.116) (5.17)
ἀνά up, upon 1 6 (1.97) (4.693) (6.06)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 1 37 (12.16) (8.208) (3.67)
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 20 (6.58) (3.379) (1.22)
ἀναίρω to lift up 1 2 (0.66) (0.55) (0.08)
ἀνιερόω to dedicate, devote 1 1 (0.33) (0.15) (0.0)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 8 (2.63) (3.981) (2.22)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 1 6 (1.97) (3.876) (1.61)
ἀπαντάω to meet 1 17 (5.59) (0.895) (0.92)
ἀπόφημι to speak out, declare flatly 1 8 (2.63) (0.24) (0.07)
ἀποχρώντως enough, sufficiently 1 2 (0.66) (0.043) (0.03)
ἆρα particle introducing a question 1 17 (5.59) (1.208) (2.41)
ἀριστερός left, on the left 1 1 (0.33) (0.981) (0.53)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 1 67 (22.03) (13.803) (8.53)
αὖ again, anew, afresh, once more 1 9 (2.96) (2.474) (4.78)
αὐτοάνθρωπος the ideal man, the form of man 1 1 (0.33) (0.06) (0.0)
ἀφορίζω to mark off by boundaries 1 5 (1.64) (0.463) (0.05)
βούλομαι to will, wish, be willing 1 22 (7.23) (8.59) (11.98)
γέλοιος causing laughter, laughable 1 2 (0.66) (0.381) (0.55)
γιγνώσκω to learn to know, to perceive, mark, learn 1 13 (4.27) (6.8) (5.5)
γνῶσις a (judicial) inquiry, knowledge 1 1 (0.33) (1.416) (0.11)
δᾶ exclam. 1 1 (0.33) (0.139) (0.02)
δείκνυμι to show 1 36 (11.84) (13.835) (3.57)
δεξιά the right hand 1 1 (0.33) (0.472) (0.42)
δηλαδή quite clearly, manifestly 1 3 (0.99) (0.264) (0.04)
δήν long, for a long while 1 1 (0.33) (0.176) (0.41)
διάθεσις a disposition, arrangement 1 2 (0.66) (1.947) (0.89)
διάστημα an interval 1 6 (1.97) (1.324) (0.56)
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 1 (0.33) (1.527) (3.41)
διορίζω to draw a boundary through, divide by limits, separate 1 8 (2.63) (1.239) (0.21)
διπλάσιος twofold, double, twice as much as, twice as many as, as long as 1 26 (8.55) (0.715) (0.37)
διπλασίων duplicate 1 22 (7.23) (0.438) (0.07)
διπλόος twofold, double 1 6 (1.97) (0.673) (0.55)
δοτέος to be given 1 7 (2.3) (0.115) (0.13)
woe! woe! 1 3 (0.99) (0.339) (0.02)
ἐάν if 1 45 (14.79) (23.689) (20.31)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 1 47 (15.45) (24.797) (21.7)
εἶδον to see 1 19 (6.25) (4.063) (7.0)
εἶπον to speak, say 1 44 (14.47) (16.169) (13.73)
ἑκάτερος each of two, either, each singly 1 23 (7.56) (4.115) (3.06)
ἐκτίθημι to set out, place outside 1 3 (0.99) (0.724) (0.26)
ἐκτός outside 1 14 (4.6) (1.394) (1.48)
ἔλεγχος a reproach, disgrace, dishonour 1 106 (34.85) (0.854) (0.27)
ἐλύω to roll round 1 2 (0.66) (0.195) (0.61)
ἐνέργεια action, operation, energy 1 21 (6.9) (5.988) (0.07)
ἐνεργής productive 1 1 (0.33) (0.112) (0.24)
ἐνεργός at work, working, active, busy 1 1 (0.33) (0.11) (0.48)
ἐνταῦθα here, there; at that juncture 1 27 (8.88) (4.633) (3.4)
ἔξω out 1 5 (1.64) (2.334) (2.13)
ἐπάγω to bring on 1 12 (3.95) (2.387) (0.82)
ἐπεί after, since, when 1 53 (17.42) (19.86) (21.4)
ἐπείπερ seeing that 1 2 (0.66) (0.223) (0.15)
ἐρώτησις a questioning 1 22 (7.23) (0.253) (0.04)
εὐθύς straight, direct 1 19 (6.25) (5.672) (5.93)
ζωός alive, living 1 22 (7.23) (1.744) (0.57)
ἤτοι now surely, truly, verily 1 1 (0.33) (3.652) (1.2)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 1 2 (0.66) (1.993) (1.71)
θεωρέω to look at, view, behold 1 11 (3.62) (2.307) (1.87)
θρυλέω chatter, babble; repeat over and over 1 1 (0.33) (0.042) (0.04)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 32 (10.52) (7.241) (5.17)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 38 (12.49) (9.107) (4.91)
ἴσως equally, in like manner 1 13 (4.27) (2.15) (1.68)
καθά according as, just as 1 12 (3.95) (5.439) (4.28)
καθάπαξ once for all 1 8 (2.63) (0.125) (0.15)
κάθημαι to be seated 1 14 (4.6) (0.912) (1.11)
καιρός time; the right moment, opportunity 1 3 (0.99) (4.163) (8.09)
καταλείπω to leave behind 1 2 (0.66) (1.869) (2.45)
κατηγορία an accusation, charge 1 5 (1.64) (1.705) (0.35)
κίνησις movement, motion 1 10 (3.29) (8.43) (0.2)
κύριος having power 1 16 (5.26) (8.273) (1.56)
κυρίως like a lord 1 12 (3.95) (1.741) (0.07)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 1 15 (4.93) (2.081) (1.56)
λεία tool for smoothing stone 1 1 (0.33) (0.469) (0.61)
λυπηρός painful, distressing 1 1 (0.33) (0.269) (0.2)
μάθημα that which is learnt, a lesson 1 9 (2.96) (0.575) (0.51)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 1 3 (0.99) (4.515) (5.86)
μερικός partial 1 6 (1.97) (0.316) (0.0)
μέρος a part, share 1 32 (10.52) (11.449) (6.76)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 1 21 (6.9) (21.235) (25.5)
μορφή form, shape 1 1 (0.33) (0.748) (0.22)
νοέω to perceive by the eyes, observe, notice 1 5 (1.64) (3.216) (1.77)
νομίζω to have as a custom; to believe 1 3 (0.99) (4.613) (6.6)
νυνί now, at this moment 1 7 (2.3) (0.695) (0.41)
οἶνος wine 1 1 (0.33) (2.867) (2.0)
οἷόντε possible; 1 1 (0.33) (0.007) (0.0)
ὁμοιότης likeness, resemblance 1 8 (2.63) (0.664) (0.1)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 1 13 (4.27) (2.641) (2.69)
ὁμωνυμία a having the same name, identity, an equivocal word 1 21 (6.9) (0.235) (0.0)
ὁμώνυμος having the same name 1 36 (11.84) (1.172) (0.07)
ὄνομα name 1 69 (22.68) (7.968) (4.46)
ὀνομάζω to name 1 7 (2.3) (4.121) (1.33)
ὄντα (things which exist) the present; the truth; property > εἰμί 1 4 (1.32) (0.756) (0.17)
ὄντως really, actually > εἰμί 1 2 (0.66) (0.913) (0.13)
ὀξύς2 sharp, keen 1 3 (0.99) (1.671) (1.89)
ὅπως how, that, in order that, as 1 16 (5.26) (4.748) (5.64)
ὅρασις seeing, the act of sight 1 1 (0.33) (0.319) (0.05)
ὁρίζω to divide 1 18 (5.92) (3.324) (0.63)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 6 (1.97) (5.663) (6.23)
ὅταν when, whenever 1 50 (16.44) (9.255) (4.07)
οὖ letter omicron; translit. Lat. -u- 1 3 (0.99) (0.364) (0.02)
οὐδείς not one, nobody 1 61 (20.05) (19.346) (18.91)
οὔπω not yet 1 4 (1.32) (1.001) (0.94)
πάθος anything that befalls one, an incident, accident 1 9 (2.96) (4.93) (0.86)
παραλογισμός false reasoning, deception 1 20 (6.58) (0.123) (0.03)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 1 121 (39.78) (44.62) (43.23)
πήγνυμι to make fast 1 1 (0.33) (0.947) (0.74)
πλάτας platform 1 4 (1.32) (0.262) (0.01)
πλάτη (blade of an) oar; winnowing fan 1 4 (1.32) (0.266) (0.02)
πλατός approachable 1 4 (1.32) (0.289) (0.02)
πλάτος breadth, width 1 6 (1.97) (1.095) (0.24)
πλατύς wide, broad 1 4 (1.32) (0.756) (0.3)
πλείων more, larger 1 45 (14.79) (7.783) (7.12)
πλέως full of 1 6 (1.97) (2.061) (2.5)
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 5 (1.64) (4.236) (5.53)
πρόκειμαι to be set before one 1 18 (5.92) (2.544) (1.2)
προσαναγκάζω to force 1 4 (1.32) (0.027) (0.13)
προσβολή a putting to, application 1 1 (0.33) (0.234) (0.49)
πρόσκειμαι to be placed at, by; to be attached to, devoted to 1 10 (3.29) (0.702) (0.53)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 1 16 (5.26) (3.747) (1.45)
προφέρω to bring before 1 8 (2.63) (0.323) (0.51)
σκεῦος a vessel 1 2 (0.66) (0.484) (0.34)
συγχωρέω to come together, meet 1 6 (1.97) (1.25) (1.24)
συλλογίζομαι to collect and bring at once before the mind, to compute fully, sum up 1 37 (12.16) (0.739) (0.47)
σύν along with, in company with, together with 1 4 (1.32) (4.575) (7.0)
Σωκράτης Socrates 1 34 (11.18) (2.44) (2.29)
τῇ here, there 1 45 (14.79) (18.312) (12.5)
τοσόσδε so strong, so able 1 3 (0.99) (0.411) (0.66)
τρεῖς three 1 14 (4.6) (4.87) (3.7)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 1 16 (5.26) (6.305) (6.41)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 1 20 (6.58) (26.85) (24.12)
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 1 10 (3.29) (1.526) (1.65)
ὑπολείπω to leave remaining 1 1 (0.33) (0.545) (0.64)
ὑποσημαίνω to give secret signs of, to indicate 1 1 (0.33) (0.039) (0.03)
ὑπόστασις that which settles at the bottom, sediment 1 2 (0.66) (0.811) (0.04)
ὑποστατικός able 1 1 (0.33) (0.005) (0.01)
φαίνω to bring to light, make to appear 1 76 (24.99) (8.435) (8.04)
φθέγγομαι to utter a sound 1 2 (0.66) (0.607) (0.59)
φθείρω to ruin, waste, spoil, destroy 1 5 (1.64) (1.783) (0.71)
φυράω to mix 1 3 (0.99) (0.048) (0.02)
φύρω to mix 1 3 (0.99) (0.048) (0.09)
φυτόν that which has grown, a plant, tree 1 2 (0.66) (0.982) (0.23)
φωνή a sound, tone 1 4 (1.32) (3.591) (1.48)
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 9 (2.96) (2.405) (1.71)
Δῆλος Delos 1 1 (0.33) (0.295) (0.44)
Καλλίας Callias 1 3 (0.99) (0.193) (0.17)
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 18 (5.92) (6.249) (14.54)

PAGINATE