unknown, unknown

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2255.perseus001.perseus-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

426 lemmas; 1,396 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 196 (1404.0) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 91 (651.9) (544.579) (426.61)
δέ but 54 (386.8) (249.629) (351.92)
ὅς who, that, which: relative pronoun 44 (315.2) (208.764) (194.16)
λόγος the word 34 (243.6) (29.19) (16.1)
μέν on the one hand, on the other hand 32 (229.2) (109.727) (118.8)
γάρ for 19 (136.1) (110.606) (74.4)
οὐ not 15 (107.4) (104.879) (82.22)
ὅς2 [possessive pronoun] 15 (107.4) (47.672) (39.01)
ψυχή breath, soul 14 (100.3) (11.437) (4.29)
εἰμί to be 14 (100.3) (217.261) (145.55)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 13 (93.1) (4.016) (9.32)
ἔχω to have 13 (93.1) (48.945) (46.31)
τε and 13 (93.1) (62.106) (115.18)
σῶμα the body 12 (86.0) (16.622) (3.34)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 12 (86.0) (50.199) (32.23)
διά through c. gen.; because of c. acc. 12 (86.0) (56.77) (30.67)
οὖν so, then, therefore 11 (78.8) (34.84) (23.41)
λέγω to pick; to say 10 (71.6) (90.021) (57.06)
δόξα a notion 9 (64.5) (4.474) (2.49)
αἰτία a charge, accusation 9 (64.5) (5.906) (2.88)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 9 (64.5) (55.077) (29.07)
ὡς as, how 9 (64.5) (68.814) (63.16)
γίγνομαι become, be born 8 (57.3) (53.204) (45.52)
Ἑλένη Helen 8 (57.3) (0.306) (0.84)
πολύς much, many 8 (57.3) (35.28) (44.3)
ἔρως love 8 (57.3) (0.962) (2.14)
τις any one, any thing, some one, some thing; 7 (50.1) (97.86) (78.95)
θεός god 7 (50.1) (26.466) (19.54)
ὄψις look, appearance, aspect 6 (43.0) (2.378) (1.7)
ἀκούω to hear 6 (43.0) (6.886) (9.12)
ἁρπάζω to snatch away, carry off 6 (43.0) (0.507) (0.89)
ἐν in, among. c. dat. 6 (43.0) (118.207) (88.06)
ἀνήρ a man 5 (35.8) (10.82) (29.69)
ποιέω to make, to do 5 (35.8) (29.319) (37.03)
ἄλλος other, another 5 (35.8) (40.264) (43.75)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 5 (35.8) (5.553) (4.46)
δύναμις power, might, strength 5 (35.8) (13.589) (8.54)
νόμος usage, custom, law, ordinance 5 (35.8) (5.63) (4.23)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 5 (35.8) (44.62) (43.23)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 5 (35.8) (4.909) (7.73)
γυνή a woman 5 (35.8) (6.224) (8.98)
οὕτως so, in this manner 5 (35.8) (28.875) (14.91)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 5 (35.8) (173.647) (126.45)
πᾶς all, the whole 5 (35.8) (59.665) (51.63)
οὗτος this; that 5 (35.8) (133.027) (121.95)
βία bodily strength, force, power, might 5 (35.8) (0.98) (2.59)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 5 (35.8) (6.869) (8.08)
ἔργον work 4 (28.7) (5.905) (8.65)
ἀναγκάζω to force, compel 4 (28.7) (1.36) (2.82)
ἔρχομαι to come 4 (28.7) (6.984) (16.46)
πρότερος before, earlier 4 (28.7) (25.424) (23.72)
ὅμοιος like, resembling 4 (28.7) (10.645) (5.05)
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 4 (28.7) (0.498) (0.6)
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 4 (28.7) (1.966) (1.67)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 4 (28.7) (64.142) (59.77)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 4 (28.7) (26.85) (24.12)
πάρειμι be present 4 (28.7) (5.095) (8.94)
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 4 (28.7) (5.663) (6.23)
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 4 (28.7) (5.491) (7.79)
ὅσος as much/many as 4 (28.7) (13.469) (13.23)
πλεῖστος most, largest 4 (28.7) (4.005) (5.45)
ἥσσων less, weaker 4 (28.7) (2.969) (2.18)
παύω to make to cease 4 (28.7) (1.958) (2.55)
ἐφίζω to set upon 4 (28.7) (0.344) (0.61)
τύχη (good) fortune, luck, chance 4 (28.7) (1.898) (2.33)
ἐφέζομαι to sit upon 4 (28.7) (0.514) (1.01)
πρῶτος first 4 (28.7) (18.707) (16.57)
δείκνυμι to show 4 (28.7) (13.835) (3.57)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 4 (28.7) (8.208) (3.67)
ἐνεργάζομαι to make in, produce in 4 (28.7) (0.1) (0.24)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 4 (28.7) (56.75) (56.58)
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 3 (21.5) (3.221) (1.81)
either..or; than 3 (21.5) (34.073) (23.24)
ὁράω to see 3 (21.5) (16.42) (18.27)
ἄξιος worthy 3 (21.5) (3.181) (3.3)
ἀλήθεια truth 3 (21.5) (3.154) (1.99)
εἷς one 3 (21.5) (23.591) (10.36)
εἴτε whether..or (regardless of whether A or B) 3 (21.5) (3.691) (2.36)
βούλομαι to will, wish, be willing 3 (21.5) (8.59) (11.98)
ἐκ from out of 3 (21.5) (54.157) (51.9)
πῶς how? in what way 3 (21.5) (8.955) (6.31)
ὄμμα the eye 3 (21.5) (0.671) (1.11)
θεῖος of/from the gods, divine 3 (21.5) (4.128) (1.77)
ἀμαθία ignorance 3 (21.5) (0.157) (0.27)
ἀδικέω to do wrong 3 (21.5) (2.105) (2.89)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 3 (21.5) (0.431) (0.49)
μέγας big, great 3 (21.5) (18.419) (25.96)
σοφία skill 3 (21.5) (1.979) (0.86)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 3 (21.5) (49.106) (23.97)
τέρπω to satisfy, delight, gladden, cheer 3 (21.5) (0.401) (1.32)
πειθώ persuasion 3 (21.5) (0.153) (0.16)
πολέμιος hostile; enemy 3 (21.5) (2.812) (8.48)
ἀφαιρέω to take from, take away from 3 (21.5) (2.254) (1.6)
οὔτε neither / nor 3 (21.5) (13.727) (16.2)
χρή it is fated, necessary 3 (21.5) (6.22) (4.12)
οἶδα to know 3 (21.5) (9.863) (11.77)
εἰς into, to c. acc. 3 (21.5) (66.909) (80.34)
φόβος fear, panic, flight 3 (21.5) (1.426) (2.23)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 3 (21.5) (15.198) (3.78)
κακός bad 3 (21.5) (7.257) (12.65)
μῶμος blame, ridicule, disgrace 3 (21.5) (0.062) (0.06)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 3 (21.5) (2.081) (1.56)
ὅτι2 conj.: that, because 3 (21.5) (49.49) (23.92)
πίστις trust, belief; pledge, security 3 (21.5) (3.054) (1.94)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 2 (14.3) (3.657) (4.98)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 2 (14.3) (2.355) (5.24)
ἐπῳδή an enchantment, spell, charm 2 (14.3) (0.09) (0.11)
ἀβέβαιος uncertain, unsteady 2 (14.3) (0.073) (0.02)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 2 (14.3) (12.401) (17.56)
ἐλέγχω cross-examine; put to the test; prove; refute 2 (14.3) (1.304) (0.42)
πόθος a longing, yearning, fond desire 2 (14.3) (0.254) (0.35)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 2 (14.3) (6.305) (6.41)
ἀλλά otherwise, but 2 (14.3) (54.595) (46.87)
φάρμακον a drug, medicine 2 (14.3) (2.51) (0.63)
φρόνημα one's mind, spirit 2 (14.3) (0.433) (0.41)
γοητεία juggling, cheatery 2 (14.3) (0.097) (0.07)
ὥσπερ just as if, even as 2 (14.3) (13.207) (6.63)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 2 (14.3) (1.004) (0.66)
χρόνος time 2 (14.3) (11.109) (9.36)
ἔπαινος approval, praise, commendation 2 (14.3) (0.506) (0.46)
πόλις a city 2 (14.3) (11.245) (29.3)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 2 (14.3) (4.795) (6.12)
βιάζω to constrain 2 (14.3) (0.763) (1.2)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 2 (14.3) (3.069) (1.42)
ἀπατάω to cheat, trick, outwit, beguile 2 (14.3) (0.574) (0.24)
ὥστε so that 2 (14.3) (10.717) (9.47)
προθυμία readiness, willingness, eagerness, zeal 2 (14.3) (0.38) (0.82)
τάξις an arranging 2 (14.3) (2.44) (1.91)
νῦν now at this very time 2 (14.3) (12.379) (21.84)
νομίζω to have as a custom; to believe 2 (14.3) (4.613) (6.6)
παραλείπω to leave on one side, leave remaining 2 (14.3) (0.659) (0.59)
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 2 (14.3) (0.646) (0.49)
λαμβάνω to take, seize, receive 2 (14.3) (15.895) (13.47)
ἁμαρτία a failure, fault, sin 2 (14.3) (1.995) (0.57)
ἐγώ I (first person pronoun) 2 (14.3) (54.345) (87.02)
ἀνθρώπινος belonging to mankind; human 2 (14.3) (1.226) (0.42)
παροίχομαι to have passed by 2 (14.3) (0.062) (0.15)
δέω to bind, tie, fetter 2 (14.3) (17.994) (15.68)
κόσμος order 2 (14.3) (3.744) (1.56)
ἐάν if 2 (14.3) (23.689) (20.31)
μνήμη a remembrance, memory, record 2 (14.3) (1.059) (0.79)
ἄν modal particle 2 (14.3) (32.618) (38.42)
ὅταν when, whenever 2 (14.3) (9.255) (4.07)
πως somehow, in some way 2 (14.3) (9.844) (7.58)
ἁμάρτημα a failure, fault, sin 2 (14.3) (0.732) (0.41)
νόσος sickness, disease, malady 2 (14.3) (2.273) (1.08)
ταράσσω to stir, stir up, trouble 2 (14.3) (0.564) (0.6)
Πειθώ Peitho, Persuasion 2 (14.3) (0.089) (0.1)
παρέχω to furnish, provide, supply 2 (14.3) (2.932) (4.24)
φέρω to bear 2 (14.3) (8.129) (10.35)
δεῖ it is necessary 2 (14.3) (13.387) (11.02)
τῇ here, there 2 (14.3) (18.312) (12.5)
ἔλεος pity, mercy, compassion 2 (14.3) (0.389) (0.25)
βούλευμα a deliberate resolution, purpose, design, plan 2 (14.3) (0.159) (0.28)
δῆλος visible, conspicuous 2 (14.3) (5.582) (2.64)
πάσχω to experience, to suffer 2 (14.3) (6.528) (5.59)
δύσκλεια ill-fame, an ill name, infamy 2 (14.3) (0.012) (0.04)
λύπη pain of body 2 (14.3) (0.996) (0.48)
τέταρτος fourth 2 (14.3) (1.676) (0.89)
ὅπως how, that, in order that, as 2 (14.3) (4.748) (5.64)
σφαλερός likely to make one stumble 2 (14.3) (0.098) (0.07)
ἄδηλος not seen 2 (14.3) (0.791) (0.41)
ποίησις a making, fabrication, creation, production 2 (14.3) (0.485) (0.38)
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 2 (14.3) (0.479) (1.07)
ἀπολύω to loose from 2 (14.3) (0.637) (0.92)
ἅπας quite all, the whole 2 (14.3) (10.904) (7.0)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 2 (14.3) (17.692) (15.52)
ἀπό from, away from. c. gen. 2 (14.3) (30.074) (22.12)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (14.3) (13.803) (8.53)
ἅμιλλα a contest for superiority, a conflict 2 (14.3) (0.076) (0.18)
γνώμη a means of knowing, a mark, token 2 (14.3) (2.36) (4.52)
γράφω to scratch, draw, write 2 (14.3) (7.064) (2.6)
βάρβαρος barbarous 2 (14.3) (1.886) (4.07)
κάλλος beauty 2 (14.3) (0.894) (0.97)
τίη why? wherefore? 2 (14.3) (26.493) (13.95)
φύω to bring forth, produce, put forth 2 (14.3) (3.181) (2.51)
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 2 (14.3) (1.723) (2.13)
μεθίστημι to place in another way, to change 2 (14.3) (0.529) (0.57)
τυπόω to form, mould, model 2 (14.3) (0.047) (0.01)
ἴδιος one's own, pertaining to oneself 1 (7.2) (7.241) (5.17) too few
ἥκω to have come, be present, be here 1 (7.2) (2.341) (4.29) too few
σκέπτομαι to look about, look carefully 1 (7.2) (0.404) (0.66) too few
ἐλεός a kitchen-table, a board on which meat was cut up, a dresser 1 (7.2) (0.141) (0.16) too few
ἔννοια a thought in the mind, notion, conception 1 (7.2) (0.952) (0.46) too few
πατήρ a father 1 (7.2) (9.224) (10.48) too few
ἀνάξιος unworthy, not deemed 1 (7.2) (0.247) (0.21) too few
ψήφισμα a proposition carried by vote 1 (7.2) (0.18) (0.27) too few
πλοῦτος wealth, riches 1 (7.2) (1.072) (0.8) too few
τοιοῦτος such as this 1 (7.2) (20.677) (14.9) too few
βιός a bow 1 (7.2) (3.814) (4.22) too few
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 1 (7.2) (1.54) (1.61) too few
ὁμόψηφος having an equal right to vote with 1 (7.2) (0.005) (0.02) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (7.2) (2.566) (2.66) too few
οἰκτίρω to pity, feel pity for, have pity upon 1 (7.2) (0.095) (0.2) too few
προβαίνω to step on, step forward, advance 1 (7.2) (0.43) (0.69) too few
φρίκη a shuddering, shivering 1 (7.2) (0.106) (0.04) too few
ἕκαστος every, every one, each, each one 1 (7.2) (12.667) (11.08) too few
καταλύω to put down, destroy; settle (disputes); lodge, rest 1 (7.2) (0.581) (0.97) too few
νίκη victory 1 (7.2) (1.082) (1.06) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (7.2) (7.533) (3.79) too few
εὐγένεια nobility of birth, high descent 1 (7.2) (0.141) (0.07) too few
δισσός two-fold, double 1 (7.2) (1.099) (0.3) too few
Τροία Troy 1 (7.2) (0.225) (0.94) too few
ἐξοικίζω to remove 1 (7.2) (0.007) (0.02) too few
χαλκοῦς a copper coin 1 (7.2) (0.971) (2.29) too few
εὐδοξία good repute, credit, honour, glory 1 (7.2) (0.058) (0.04) too few
χαρά joy, delight 1 (7.2) (0.368) (0.19) too few
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 1 (7.2) (2.811) (3.25) too few
στερέω to deprive, bereave, rob of 1 (7.2) (0.541) (0.55) too few
φιλοτιμία the character of the φιλότιμος, love of distinction, ambition 1 (7.2) (0.246) (0.45) too few
ἄνθρωπος man, person, human 1 (7.2) (19.466) (11.67) too few
ἀπωθέω to thrust away, push back 1 (7.2) (0.303) (0.5) too few
Λήδα Leda 1 (7.2) (0.031) (0.06) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (7.2) (2.582) (1.38) too few
ἀναθετέος one must attribute 1 (7.2) (0.009) (0.01) too few
τύραννος an absolute sovereign 1 (7.2) (0.898) (1.54) too few
ἀνατίθημι dedicate, refer 1 (7.2) (0.694) (0.88) too few
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 1 (7.2) (1.523) (2.38) too few
ἵημι to set a going, put in motion 1 (7.2) (12.618) (6.1) too few
ἀγαθός good 1 (7.2) (9.864) (6.93) too few
κακολογέω to speak ill of, to revile, abuse 1 (7.2) (0.023) (0.01) too few
ἐγκώμιον encomium, laudatory composition 1 (7.2) (0.095) (0.06) too few
ὀλίγος few, little, scanty, small 1 (7.2) (5.317) (5.48) too few
ὅδε this 1 (7.2) (10.255) (22.93) too few
τρίτος the third 1 (7.2) (4.486) (2.33) too few
δίδωμι to give 1 (7.2) (11.657) (13.85) too few
εὑρίσκω to find 1 (7.2) (6.155) (4.65) too few
ἄγω to lead 1 (7.2) (5.181) (10.6) too few
ὕμνος a hymn, festive song 1 (7.2) (0.392) (0.49) too few
δυσπραγία ill luck, ill success 1 (7.2) (0.006) (0.01) too few
ψευδής lying, false 1 (7.2) (1.919) (0.44) too few
ἕπομαι follow 1 (7.2) (4.068) (4.18) too few
φοβέω to put to flight, to terrify; mid. to fear 1 (7.2) (1.343) (2.27) too few
τοτέ at times, now and then 1 (7.2) (6.167) (10.26) too few
μέτρον that by which anything is measured 1 (7.2) (1.22) (0.77) too few
πάθημα anything that befals one, a suffering, calamity, misfortune 1 (7.2) (0.535) (0.21) too few
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 1 (7.2) (0.393) (0.49) too few
ἐρῶ [I will say] 1 (7.2) (8.435) (3.94) too few
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice 1 (7.2) (0.305) (0.66) too few
δυστυχέω to be unlucky, unhappy, unfortunate 1 (7.2) (0.138) (0.2) too few
ποθέω to long for, yearn after 1 (7.2) (0.277) (0.37) too few
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 1 (7.2) (9.107) (4.91) too few
εἰκών a likeness, image, portrait 1 (7.2) (1.509) (0.52) too few
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 1 (7.2) (1.86) (0.99) too few
χαλκός copper 1 (7.2) (0.86) (1.99) too few
πολλάκις many times, often, oft 1 (7.2) (3.702) (1.91) too few
παίγνιον a plaything, toy 1 (7.2) (0.017) (0.01) too few
ψεύδω to cheat by lies, beguile 1 (7.2) (0.935) (0.99) too few
περιπίπτω to fall around, so as to embrace 1 (7.2) (0.353) (0.55) too few
ἀνίκητος unconquered, unconquerable 1 (7.2) (0.048) (0.07) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (7.2) (3.016) (1.36) too few
ἄρχω (to be first) to rule, to begin 1 (7.2) (5.82) (8.27) too few
σχῆμα form, figure, appearance 1 (7.2) (4.435) (0.59) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (7.2) (1.164) (3.1) too few
μισέω to hate 1 (7.2) (0.74) (0.66) too few
δυσίατος hard to heal, incurable 1 (7.2) (0.042) (0.01) too few
ἐοικότως similarly, like 1 (7.2) (1.868) (1.01) too few
μαγεία the theology of the Magians; magic 1 (7.2) (0.03) (0.01) too few
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 1 (7.2) (1.348) (0.75) too few
φημί to say, to claim 1 (7.2) (36.921) (31.35) too few
ἐράω to love, to be in love with 1 (7.2) (0.99) (1.38) too few
μικρός small, little 1 (7.2) (5.888) (3.02) too few
ζημία loss, damage 1 (7.2) (0.342) (0.38) too few
ἀνδριάς the image of a man, a statue 1 (7.2) (0.497) (0.21) too few
βίος life 1 (7.2) (3.82) (4.12) too few
ἐμός mine 1 (7.2) (8.401) (19.01) too few
ἔνθεος full of the god, inspired, possessed 1 (7.2) (0.186) (0.04) too few
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 1 (7.2) (0.911) (1.33) too few
μᾶλλον more, rather 1 (7.2) (11.489) (8.35) too few
μανθάνω to learn 1 (7.2) (3.86) (3.62) too few
οἰκεῖος in or of the house 1 (7.2) (5.153) (2.94) too few
ἐργασία work, daily labour, business 1 (7.2) (0.227) (0.15) too few
πλάσσω to form, mould, shape 1 (7.2) (0.443) (0.3) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (7.2) (0.343) (0.39) too few
εὐμετάβολος changeable 1 (7.2) (0.021) (0.02) too few
κράτιστος strongest, mightiest 1 (7.2) (0.345) (0.75) too few
εὐεξία a good habit of body, good state of health, high health 1 (7.2) (0.141) (0.07) too few
τέρψις enjoyment, delight 1 (7.2) (0.095) (0.19) too few
ἐμμένω to abide in 1 (7.2) (0.282) (0.33) too few
ἄγαλμα a glory, delight, honour; a cult statue 1 (7.2) (0.74) (0.85) too few
ἀλλότριος of/belonging to another 1 (7.2) (1.341) (1.2) too few
ἀτύχημα a misfortune, mishap 1 (7.2) (0.061) (0.15) too few
ἀλεξητήριος able to keep off 1 (7.2) (0.021) (0.01) too few
παλαιός old in years 1 (7.2) (2.149) (1.56) too few
ἀδικία injustice 1 (7.2) (0.737) (0.96) too few
ἀτιμία dishonour, disgrace 1 (7.2) (0.205) (0.13) too few
σίδηρος iron 1 (7.2) (0.492) (0.53) too few
ὁπλίζω to equip, make ready; to arm 1 (7.2) (0.292) (0.41) too few
λογισμός a counting, reckoning, calculation, computation 1 (7.2) (1.151) (0.61) too few
ἀκοσμία disorder 1 (7.2) (0.032) (0.01) too few
ἐπιχείρημα an attempt, enterprise 1 (7.2) (0.587) (0.03) too few
δειματόω to frighten 1 (7.2) (0.003) (0.02) too few
οὐδέ and/but not; not even 1 (7.2) (20.427) (22.36) too few
χρῶμα the surface, skin: the colour of the skin, the complexion 1 (7.2) (1.802) (0.18) too few
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure 1 (7.2) (0.699) (0.69) too few
αὐτίκα forthwith, straightway, at once 1 (7.2) (1.343) (3.6) too few
ἀμελέω to have no care for, be neglectful of 1 (7.2) (0.488) (0.55) too few
δυνάστης a lord, master, ruler 1 (7.2) (0.13) (0.33) too few
νομιστέος to be accounted 1 (7.2) (0.098) (0.15) too few
νέος young, youthful 1 (7.2) (2.183) (4.18) too few
τροπός a twisted leathern thong 1 (7.2) (7.547) (5.48) too few
προμήθεια foresight, forethought 1 (7.2) (0.072) (0.08) too few
ὄνομα name 1 (7.2) (7.968) (4.46) too few
δεύτερος second 1 (7.2) (6.183) (3.08) too few
μανία madness, frenzy 1 (7.2) (0.392) (0.27) too few
χυμός juice 1 (7.2) (1.871) (0.01) too few
ἀγνόημα a fault of ignorance, error 1 (7.2) (0.009) (0.01) too few
φοβερός fearful 1 (7.2) (0.492) (0.58) too few
νόημα that which is perceived, a perception, thought 1 (7.2) (0.461) (0.26) too few
μέγεθος greatness, magnitude, size, height, stature 1 (7.2) (4.214) (1.84) too few
τότε at that time, then 1 (7.2) (6.266) (11.78) too few
ἀπαγωγός leading away, diverting 1 (7.2) (0.001) (0.01) too few
τάχος swiftness, speed, fleetness, velocity 1 (7.2) (0.814) (1.14) too few
ἰσχυρός strong, mighty 1 (7.2) (2.136) (1.23) too few
ἐξάγω to lead out 1 (7.2) (0.513) (1.31) too few
εἰκός like truth 1 (7.2) (1.953) (1.09) too few
ἀντί over against, opposite. c. gen. 1 (7.2) (3.981) (2.22) too few
ἀλκή strength 1 (7.2) (0.19) (0.95) too few
ἄνομος without law, lawless 1 (7.2) (0.185) (0.13) too few
περίφοβος in great fear, exceeding fearful 1 (7.2) (0.027) (0.1) too few
ἤδη already 1 (7.2) (8.333) (11.03) too few
πειράω to attempt, endeavour, try 1 (7.2) (1.92) (3.82) too few
τρόπος a turn, direction, course, way; character 1 (7.2) (7.612) (5.49) too few
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 1 (7.2) (0.881) (1.65) too few
θάρσος courage, boldness 1 (7.2) (0.176) (0.35) too few
τέλειος having reached its end, finished, complete 1 (7.2) (3.199) (1.55) too few
ἀπάτημα deceit, stratagem 1 (7.2) (0.001) (0.01) too few
φιλοπενθής indulging in mourning 1 (7.2) (0.001) (0.01) too few
ἀποπίμπλημι to fill up 1 (7.2) (0.01) (0.07) too few
ἤ2 exclam. 1 (7.2) (1.346) (0.16) too few
μωμητός to be blamed 1 (7.2) (0.003) (0.01) too few
Ἀλέξανδρος Alexander 1 (7.2) (2.396) (1.39) too few
κίνδυνος a danger, risk, hazard, venture, enterprise 1 (7.2) (1.423) (3.53) too few
παρασκευή preparation 1 (7.2) (0.495) (1.97) too few
μάτην in vain, idly, fruitlessly 1 (7.2) (0.671) (0.38) too few
ἀτυχέω to be unlucky 1 (7.2) (0.118) (0.16) too few
ἐναντίος opposite 1 (7.2) (8.842) (4.42) too few
εὐανδρία abundance of men, store of goodly men 1 (7.2) (0.011) (0.02) too few
ποιητής one who makes, a maker 1 (7.2) (1.39) (1.28) too few
εὐπραγία well-doing, well-being, welfare, success 1 (7.2) (0.073) (0.1) too few
ἀποτελέω to bring quite to an end, complete 1 (7.2) (0.732) (0.26) too few
ἀμύνω to keep off, ward off 1 (7.2) (0.641) (2.44) too few
σύμβουλος an adviser, counsellor 1 (7.2) (0.178) (0.2) too few
ἐξελαύνω to drive out from 1 (7.2) (0.373) (1.1) too few
νόος mind, perception 1 (7.2) (5.507) (3.33) too few
ὀρφανίζω to make orphan, make destitute 1 (7.2) (0.004) (0.02) too few
δύναμαι to be able, capable, strong enough 1 (7.2) (12.481) (8.47) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (7.2) (16.105) (11.17) too few
ἄδικος wrong-doing, unrighteous, unjust 1 (7.2) (1.264) (1.76) too few
γένος race, stock, family 1 (7.2) (8.844) (3.31) too few
δή [interactional particle: S&H on same page] 1 (7.2) (17.728) (33.0) too few
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 (7.2) (1.741) (0.58) too few
ἀπολογέομαι to speak in defence, defend oneself 1 (7.2) (0.374) (0.51) too few
μήν now verily, full surely 1 (7.2) (6.388) (6.4) too few
δράω to do 1 (7.2) (1.634) (2.55) too few
ἐξίστημι to put out of its place, to change 1 (7.2) (0.482) (0.23) too few
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 1 (7.2) (5.448) (5.3) too few
ἔοικα to be like; to look like 1 (7.2) (4.169) (5.93) too few
ἐλεέω to have pity on, shew mercy upon 1 (7.2) (0.39) (0.49) too few
συγγίγνομαι to be with 1 (7.2) (0.2) (0.35) too few
μαντεύομαι to divine, prophesy, presage 1 (7.2) (0.189) (0.41) too few
τιμάω to honor; to value something at a price (gen.) 1 (7.2) (1.698) (2.37) too few
θνητός liable to death, mortal 1 (7.2) (1.296) (1.37) too few
νόσημα a sickness, disease, plague 1 (7.2) (1.694) (0.23) too few
τίθημι to set, put, place 1 (7.2) (6.429) (7.71) too few
βούλημα purpose 1 (7.2) (0.188) (0.03) too few
εἰσέρχομαι to go in 1 (7.2) (1.634) (1.72) too few
εὔπορος easy to pass 1 (7.2) (0.173) (0.21) too few
ἀναγκαῖος necessary, forcible (subst. kin, necessities for life) 1 (7.2) (3.387) (1.63) too few
μήτηρ a mother 1 (7.2) (2.499) (4.41) too few
Τυνδάρεος Tyndarus, Tyndareus, husband of Leda 1 (7.2) (0.077) (0.21) too few
ἀφανής unseen, invisible, viewless 1 (7.2) (0.519) (0.37) too few
ἀδύνατος unable, impossible 1 (7.2) (4.713) (1.73) too few
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 1 (7.2) (0.354) (0.79) too few
πρόσειμι be there (in addition) 1 (7.2) (0.784) (0.64) too few
φιλόνικος fond of victory, contentious. 1 (7.2) (0.078) (0.09) too few
εὐθύς straight, direct 1 (7.2) (5.672) (5.93) too few
ἄπιστος not to be trusted 1 (7.2) (0.466) (0.48) too few
συναινέω to join in praising 1 (7.2) (0.039) (0.06) too few
καθίστημι to set down, place 1 (7.2) (2.674) (4.86) too few
φεύγω to flee, take flight, run away 1 (7.2) (2.61) (5.45) too few
ἐπαγωγός attractive, tempting, alluring, seductive 1 (7.2) (0.035) (0.04) too few
ἐπιχειρέω to attempt, attack, put one’s hand to 1 (7.2) (1.376) (1.54) too few
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 1 (7.2) (1.665) (2.81) too few
ὀνομάζω to name 1 (7.2) (4.121) (1.33) too few
ἐπαυξάνω to increase, enlarge, augment 1 (7.2) (0.031) (0.03) too few
μιμνήσκω to remind 1 (7.2) (1.852) (2.27) too few
ἀποσβέννυμι to put out, extinguish, quench 1 (7.2) (0.069) (0.04) too few
στόλος an expedition; a voyage; equipment 1 (7.2) (0.451) (1.36) too few
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 1 (7.2) (1.438) (1.84) too few
τίς who? which? 1 (7.2) (21.895) (15.87) too few
Ζεύς Zeus 1 (7.2) (4.739) (12.03) too few
πολύδακρυς of many tears, tearful, deplorable 1 (7.2) (0.01) (0.09) too few
πρόνοια foresight, foreknowledge 1 (7.2) (0.781) (0.72) too few
δυνατός strong, mighty, able 1 (7.2) (3.942) (3.03) too few
καλός beautiful 1 (7.2) (9.11) (12.96) too few
μάταιος vain, empty, idle, trifling, frivolous 1 (7.2) (0.392) (0.28) too few
ὄχλος a moving crowd, a throng, mob 1 (7.2) (0.695) (1.14) too few
ὧδε in this wise, so, thus 1 (7.2) (1.85) (3.4) too few
ἰσόθεος equal to the gods, godlike 1 (7.2) (0.035) (0.18) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (7.2) (8.435) (8.04) too few
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen 1 (7.2) (1.467) (0.8) too few
θέλγω to enchant, bewitch; cheat 1 (7.2) (0.058) (0.34) too few
πόνος work 1 (7.2) (1.767) (1.9) too few
ἀπεργάζομαι to finish off, turn out complete 1 (7.2) (0.403) (0.35) too few
περιβάλλω to throw round 1 (7.2) (0.519) (0.64) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (7.2) (4.574) (7.56) too few
μετεωρολόγος one who talks of the heavenly bodies, an astronomer 1 (7.2) (0.005) (0.01) too few
πρόβλημα anything projecting, a headland, promontory 1 (7.2) (0.905) (0.15) too few
ἐπαινετός to be praised, laudable 1 (7.2) (0.18) (0.07) too few
προτίθημι to place before, to propose, to prefer 1 (7.2) (0.879) (1.29) too few
ὀρθός straight 1 (7.2) (3.685) (3.67) too few
πάντως altogether; 1 (7.2) (2.955) (0.78) too few
ἐγγράφω to mark in 1 (7.2) (0.277) (0.1) too few
ὁμόφωνος speaking the same language with 1 (7.2) (0.028) (0.04) too few
γραφεύς a painter 1 (7.2) (0.075) (0.07) too few
φαρμακεύω to administer a drug 1 (7.2) (0.058) (0.02) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (7.2) (1.252) (2.43) too few
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 1 (7.2) (26.948) (12.74) too few
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 1 (7.2) (1.141) (0.69) too few
ἐπίκτητος gained besides 1 (7.2) (0.156) (0.05) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (7.2) (4.312) (2.92) too few
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 1 (7.2) (1.284) (1.67) too few
ἄγρευμα that which is taken in hunting, booty, prey, spoil 1 (7.2) (0.004) (0.02) too few
φίλος friend; loved, beloved, dear 1 (7.2) (4.36) (12.78) too few

PAGINATE