Libanius, Declamatio 38

Word List

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00538.opp-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

792 lemmas; 3,802 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
the 443 (1165.2) (1391.018) (1055.57)
καί and, also 171 (449.8) (544.579) (426.61)
οὗτος this; that 103 (270.9) (133.027) (121.95)
οὐ not 95 (249.9) (104.879) (82.22)
ὅς who, that, which: relative pronoun 86 (226.2) (208.764) (194.16)
δέ but 83 (218.3) (249.629) (351.92)
εἰμί to be 69 (181.5) (217.261) (145.55)
τις any one, any thing, some one, some thing; 55 (144.7) (97.86) (78.95)
ἐγώ I (first person pronoun) 54 (142.0) (54.345) (87.02)
μέν on the one hand, on the other hand 52 (136.8) (109.727) (118.8)
γάρ for 49 (128.9) (110.606) (74.4)
σύ you (personal pronoun) 39 (102.6) (30.359) (61.34)
ἄν modal particle 37 (97.3) (32.618) (38.42)
πολύς much, many 32 (84.2) (35.28) (44.3)
ἐν in, among. c. dat. 32 (84.2) (118.207) (88.06)
ἀλλά otherwise, but 31 (81.5) (54.595) (46.87)
νομός place of pasture; district (nome), esp. in Egypt 31 (81.5) (5.553) (4.46)
νόμος usage, custom, law, ordinance 31 (81.5) (5.63) (4.23)
εἰ conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives 31 (81.5) (50.199) (32.23)
αὐτός unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same 31 (81.5) (173.647) (126.45)
λέγω to pick; to say 31 (81.5) (90.021) (57.06)
ὅς2 [possessive pronoun] 28 (73.6) (47.672) (39.01)
ποιέω to make, to do 26 (68.4) (29.319) (37.03)
ἐμός mine 26 (68.4) (8.401) (19.01)
ἔχω to have 26 (68.4) (48.945) (46.31)
μή not 25 (65.8) (50.606) (37.36)
γυνή a woman 23 (60.5) (6.224) (8.98)
οὖν so, then, therefore 20 (52.6) (34.84) (23.41)
ὡς as, how 20 (52.6) (68.814) (63.16)
οὐδείς not one, nobody 19 (50.0) (19.346) (18.91)
τοιοῦτος such as this 19 (50.0) (20.677) (14.9)
ΑΒΓ ABC and any other geometric figure 19 (50.0) (63.859) (4.86)
κατά down, against with gen.; according to, throughout with acc. 19 (50.0) (76.461) (54.75)
περί around, round about with gen., dat., and acc. 18 (47.3) (44.62) (43.23)
O! oh! 18 (47.3) (6.146) (14.88)
τίς who? which? 18 (47.3) (21.895) (15.87)
τε and 18 (47.3) (62.106) (115.18)
ἐάν if 17 (44.7) (23.689) (20.31)
διά through c. gen.; because of c. acc. 17 (44.7) (56.77) (30.67)
πρός (w. gen.) from; (w. dat.) at, near, in addition to; (w. acc.) to, toward, regarding 17 (44.7) (56.75) (56.58)
πόλις a city 15 (39.5) (11.245) (29.3)
γίγνομαι become, be born 15 (39.5) (53.204) (45.52)
ἑαυτοῦ himself, herself, themselves 15 (39.5) (24.797) (21.7)
δίκαιος just, observant of custom, correct, balanced 14 (36.8) (4.795) (6.12)
δικαστής a judge 14 (36.8) (0.639) (0.52)
οὐδέ and/but not; not even 14 (36.8) (20.427) (22.36)
μέγας big, great 14 (36.8) (18.419) (25.96)
πᾶς all, the whole 14 (36.8) (59.665) (51.63)
καλός beautiful 14 (36.8) (9.11) (12.96)
κακός bad 14 (36.8) (7.257) (12.65)
γε at least, at any rate 13 (34.2) (24.174) (31.72)
δίδωμι to give 13 (34.2) (11.657) (13.85)
εἰς into, to c. acc. 13 (34.2) (66.909) (80.34)
μοιχός an adulterer, paramour, debaucher 13 (34.2) (0.153) (0.08)
σός your 12 (31.6) (6.214) (12.92)
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc. 12 (31.6) (22.709) (26.08)
οἶδα to know 12 (31.6) (9.863) (11.77)
τῷ therefore, in this wise, thereupon 12 (31.6) (55.077) (29.07)
ἀπό from, away from. c. gen. 12 (31.6) (30.074) (22.12)
φημί to say, to claim 11 (28.9) (36.921) (31.35)
νῦν now at this very time 11 (28.9) (12.379) (21.84)
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc. 11 (28.9) (64.142) (59.77)
πένης one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man 11 (28.9) (0.416) (0.28)
δέω to bind, tie, fetter 11 (28.9) (17.994) (15.68)
δή [interactional particle: S&H on same page] 11 (28.9) (17.728) (33.0)
οὕτως so, in this manner 11 (28.9) (28.875) (14.91)
δέω2 to lack, miss, stand in need of 11 (28.9) (17.692) (15.52)
ἀκούω to hear 10 (26.3) (6.886) (9.12)
ἄλλος other, another 10 (26.3) (40.264) (43.75)
μόνος alone, left alone, forsaken solitary 10 (26.3) (19.178) (9.89)
πράσσω do, (w. adv) fare, (mid.) charge payment 10 (26.3) (4.909) (7.73)
ἀδικέω to do wrong 10 (26.3) (2.105) (2.89)
ἕτερος the one; the other (of two) 10 (26.3) (18.33) (7.31)
μετά (w gen) with, among; (w acc) after 9 (23.7) (21.235) (25.5)
δοκέω seem, impers. it seems best.. 9 (23.7) (12.401) (17.56)
λαμβάνω to take, seize, receive 9 (23.7) (15.895) (13.47)
ὅτι adv. + superl., as...as possible; ὅτι μή except 9 (23.7) (49.106) (23.97)
τίθημι to set, put, place 9 (23.7) (6.429) (7.71)
λόγος the word 9 (23.7) (29.19) (16.1)
ἅπας quite all, the whole 9 (23.7) (10.904) (7.0)
πλούσιος rich, wealthy, opulent 9 (23.7) (0.714) (0.68)
γράφω to scratch, draw, write 9 (23.7) (7.064) (2.6)
ὅτι2 conj.: that, because 9 (23.7) (49.49) (23.92)
ὁράω to see 8 (21.0) (16.42) (18.27)
μοιχεύω to commit adultery with 8 (21.0) (0.171) (0.07)
θεός god 8 (21.0) (26.466) (19.54)
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. 8 (21.0) (26.85) (24.12)
δεῖ it is necessary 8 (21.0) (13.387) (11.02)
τοίνυν therefore, accordingly 8 (21.0) (5.224) (2.04)
ἐκεῖνος that over there, that 8 (21.0) (22.812) (17.62)
δείδω to fear 8 (21.0) (1.45) (3.46)
ὑμός your 8 (21.0) (6.015) (5.65)
γαμέω to marry 7 (18.4) (0.59) (0.75)
ἄγω to lead 7 (18.4) (5.181) (10.6)
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice 7 (18.4) (0.305) (0.66)
πολλάκις many times, often, oft 7 (18.4) (3.702) (1.91)
δίκη (custom, usage) justice, lawsuit, penalty 7 (18.4) (2.021) (2.95)
πάσχω to experience, to suffer 7 (18.4) (6.528) (5.59)
παῖς a child 7 (18.4) (5.845) (12.09)
ἐμαυτοῦ of me, of myself 7 (18.4) (0.951) (1.13)
δικαστήριον a court of justice 7 (18.4) (0.371) (0.21)
δεινός fearful, terrible, dread, dire 6 (15.8) (2.355) (5.24)
κρίνω to pick out, choose, judge, determine 6 (15.8) (2.811) (3.25)
χρόνος time 6 (15.8) (11.109) (9.36)
τοτέ at times, now and then 6 (15.8) (6.167) (10.26)
οἰκία a building, house, dwelling 6 (15.8) (1.979) (2.07)
ἐπεί after, since, when 6 (15.8) (19.86) (21.4)
πείθω to prevail upon, win over, persuade 6 (15.8) (4.016) (9.32)
πῶς how? in what way 6 (15.8) (8.955) (6.31)
μᾶλλον more, rather 6 (15.8) (11.489) (8.35)
τότε at that time, then 6 (15.8) (6.266) (11.78)
δύναμαι to be able, capable, strong enough 6 (15.8) (12.481) (8.47)
εἶπον to speak, say 6 (15.8) (16.169) (13.73)
πλείων more, larger 6 (15.8) (7.783) (7.12)
ὑπέρ over, above, w. gen, over, beyond, w. acc. 6 (15.8) (6.432) (8.19)
τίη why? wherefore? 6 (15.8) (26.493) (13.95)
either..or; than 5 (13.2) (34.073) (23.24)
ἀνήρ a man 5 (13.2) (10.82) (29.69)
ἀγανακτέω to feel irritation 5 (13.2) (0.367) (0.32)
οἴομαι to suppose, think, deem, imagine 5 (13.2) (5.405) (7.32)
πρότερος before, earlier 5 (13.2) (25.424) (23.72)
ἴσος equal to, the same as; adv. perhaps 5 (13.2) (9.107) (4.91)
μικρός small, little 5 (13.2) (5.888) (3.02)
βούλομαι to will, wish, be willing 5 (13.2) (8.59) (11.98)
μοιχεία adultery 5 (13.2) (0.171) (0.02)
ἐκ from out of 5 (13.2) (54.157) (51.9)
πως somehow, in some way 5 (13.2) (9.844) (7.58)
συμφέρω to bring together; impers. to benefit 5 (13.2) (1.366) (1.96)
ἤδη already 5 (13.2) (8.333) (11.03)
φθονέω to bear ill-will 5 (13.2) (0.261) (0.5)
τῇ here, there 5 (13.2) (18.312) (12.5)
ὅσος as much/many as 5 (13.2) (13.469) (13.23)
ποτε ever, sometime 5 (13.2) (7.502) (8.73)
χράω2 proclaim an oracle, (rare) furnish; mid.: consult an oracle, lend 5 (13.2) (5.448) (5.3)
τοσοῦτος so large, so tall 5 (13.2) (5.396) (4.83)
ὁμολογέω agree, say the same thing as 5 (13.2) (2.641) (2.69)
βελτίων better 5 (13.2) (1.81) (1.12)
Ζεύς Zeus 5 (13.2) (4.739) (12.03)
καλέω to call, summon 5 (13.2) (10.936) (8.66)
ἀνάγκη force, constraint, necessity 5 (13.2) (8.208) (3.67)
σημεῖον a sign, a mark, token 5 (13.2) (3.721) (0.94)
κτείνω to kill, slay 4 (10.5) (0.844) (2.43)
πλοῦτος wealth, riches 4 (10.5) (1.072) (0.8)
πολίτης (fellow) citizen 4 (10.5) (1.041) (1.81)
αὖ again, anew, afresh, once more 4 (10.5) (2.474) (4.78)
ἄνθρωπος man, person, human 4 (10.5) (19.466) (11.67)
μηδείς (and not one); not one, no-one 4 (10.5) (8.165) (6.35)
τολμάω to undertake, take heart 4 (10.5) (1.2) (1.96)
ἐρῶ [I will say] 4 (10.5) (8.435) (3.94)
φόνος murder, homicide, slaughter 4 (10.5) (0.724) (1.36)
νομίζω to have as a custom; to believe 4 (10.5) (4.613) (6.6)
ἔξεστι it is allowed, it is in one's power, is possible 4 (10.5) (0.911) (1.33)
βοηθέω to come to aid, to succour, assist, aid 4 (10.5) (0.897) (3.1)
εὐπορέω to prosper, thrive, be well off 4 (10.5) (0.301) (0.16)
γῆ earth 4 (10.5) (10.519) (12.21)
δράω to do 4 (10.5) (1.634) (2.55)
ἔοικα to be like; to look like 4 (10.5) (4.169) (5.93)
οὔπω not yet 4 (10.5) (1.001) (0.94)
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonished 4 (10.5) (1.706) (1.96)
εὐθύς straight, direct 4 (10.5) (5.672) (5.93)
οὔτε neither / nor 4 (10.5) (13.727) (16.2)
χράομαι use, experience 4 (10.5) (5.93) (6.1)
αἰσχύνη shame done one, disgrace, dishonour 4 (10.5) (0.33) (0.37)
ἀνέχω to hold up; (mid.) endure, put up with 4 (10.5) (1.082) (1.41)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 4 (10.5) (2.488) (5.04)
εἶτα then, next 3 (7.9) (4.335) (1.52)
σωφρονέω to be sound of mind 3 (7.9) (0.286) (0.41)
ἡγέομαι to lead; to consider, believe 3 (7.9) (3.657) (4.98)
μηδέ but not 3 (7.9) (4.628) (5.04)
ἀφίημι to send forth, discharge 3 (7.9) (2.477) (2.96)
μένω to stay at home, stay where one is, not stir 3 (7.9) (4.515) (5.86)
ἀμείνων better, abler, stronger, braver 3 (7.9) (1.486) (1.76)
μετέχω to partake of, enjoy a share of, share in, take part in 3 (7.9) (1.945) (1.28)
ἀναγκάζω to force, compel 3 (7.9) (1.36) (2.82)
ἄρα particle: 'so' 3 (7.9) (11.074) (20.24)
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent 3 (7.9) (1.523) (2.38)
ἀπαντάω to meet 3 (7.9) (0.895) (0.92)
πόσος how much? how many? 3 (7.9) (1.368) (0.5)
εὑρίσκω to find 3 (7.9) (6.155) (4.65)
εἷς one 3 (7.9) (23.591) (10.36)
εἶμι come, go 3 (7.9) (7.276) (13.3)
οὔκουν not therefore, so not 3 (7.9) (1.75) (2.84)
ἴσως equally, in like manner 3 (7.9) (2.15) (1.68)
εἰκότως in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally 3 (7.9) (1.86) (0.99)
ψῆφος a small stone, a pebble; vote 3 (7.9) (0.518) (0.36)
χράω to fall upon, attack, assail 3 (7.9) (5.601) (4.92)
ὥστε so that 3 (7.9) (10.717) (9.47)
which way, where, whither, in 3 (7.9) (4.108) (2.83)
ἐοικότως similarly, like 3 (7.9) (1.868) (1.01)
διαβάλλω to throw over 3 (7.9) (0.43) (0.68)
πλόος a sailing, voyage 3 (7.9) (0.306) (1.25)
γάμος a wedding, wedding-feast 3 (7.9) (1.015) (1.15)
βλέπω to see, have the power of sight 3 (7.9) (1.591) (1.51)
κύριος having power 3 (7.9) (8.273) (1.56)
πλέως full of 3 (7.9) (2.061) (2.5)
ποσός of a certain quantity 3 (7.9) (2.579) (0.52)
νομοθετέω to make law 3 (7.9) (0.299) (0.19)
πρό before 3 (7.9) (5.786) (4.33)
εἰκός like truth 3 (7.9) (1.953) (1.09)
ἀντί over against, opposite. c. gen. 3 (7.9) (3.981) (2.22)
συμφορά an event, circumstance, chance, hap 3 (7.9) (0.881) (1.65)
ἔξειμι go out 3 (7.9) (0.687) (0.71)
ὑβρίζω to wax wanton, run riot 3 (7.9) (0.431) (0.49)
τεκμήριον a sure signs. 3 (7.9) (0.434) (0.42)
ὑπάρχω to begin; to exist 3 (7.9) (13.407) (5.2)
νόος mind, perception 3 (7.9) (5.507) (3.33)
ὑμέτερος your, yours 3 (7.9) (0.709) (1.21)
οὐκοῦν therefore, then, accordingly 3 (7.9) (1.877) (2.83)
ἀφαιρέω to take from, take away from 3 (7.9) (2.254) (1.6)
ὅπως how, that, in order that, as 3 (7.9) (4.748) (5.64)
μοιχάω to have dalliance with 3 (7.9) (0.035) (0.01)
χρή it is fated, necessary 3 (7.9) (6.22) (4.12)
λανθάνω to escape notice, to be unknown, unseen, unnoticed 3 (7.9) (1.665) (2.81)
ἐπαινέω to approve, applaud, commend 3 (7.9) (1.438) (1.84)
ἀπολαύω to have enjoyment of 3 (7.9) (0.471) (0.24)
φόβος fear, panic, flight 3 (7.9) (1.426) (2.23)
πλουτέω to be rich, wealthy 3 (7.9) (0.277) (0.18)
μήτε neither / nor 3 (7.9) (5.253) (5.28)
κρατέω to be strong, mighty, powerful 3 (7.9) (2.779) (3.98)
λίαν very, exceedingly 3 (7.9) (0.971) (1.11)
ἐξουσία power 3 (7.9) (1.082) (0.97)
πρῶτος first 3 (7.9) (18.707) (16.57)
θαυμαστός wondrous, wonderful, marvellous 3 (7.9) (1.141) (0.69)
κωλύω to let, hinder, check, prevent 3 (7.9) (2.081) (1.56)
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act 3 (7.9) (6.869) (8.08)
φίλος friend; loved, beloved, dear 3 (7.9) (4.36) (12.78)
δηλόω to make visible 2 (5.3) (4.716) (2.04)
ἀπιστέω to disbelieve, distrust; to disobey 2 (5.3) (0.428) (0.66)
ἥκω to have come, be present, be here 2 (5.3) (2.341) (4.29)
ἔργον work 2 (5.3) (5.905) (8.65)
τιμωρία help, aid, assistance, succour 2 (5.3) (0.653) (0.67)
πατήρ a father 2 (5.3) (9.224) (10.48)
ὕβρις wantonness, wanton violence 2 (5.3) (0.649) (0.91)
μά (no,) by .. 2 (5.3) (0.595) (1.11)
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by 2 (5.3) (1.431) (1.76)
πυνθάνομαι to learn by hearsay 2 (5.3) (1.282) (4.58)
πικρός pointed, sharp, keen 2 (5.3) (0.817) (0.77)
ἀγορά an assembly of the people 2 (5.3) (0.754) (1.98)
πεῖρα a trial, attempt, essay, experiment 2 (5.3) (0.651) (0.8)
ταῦ letter tau 2 (5.3) (0.081) (0.0) too few
ἐάω to let, suffer, allow, permit 2 (5.3) (2.333) (3.87)
ἕκαστος every, every one, each, each one 2 (5.3) (12.667) (11.08)
προστίθημι to add, to apply, to close (a door); mid. to join (a group), take as an ally 2 (5.3) (3.747) (1.45)
σήμερον to-day 2 (5.3) (0.478) (0.24)
ἐκβάλλω to throw 2 (5.3) (0.986) (1.32)
βραδύς slow 2 (5.3) (0.818) (0.38)
ποι somewhither 2 (5.3) (0.324) (0.52)
χρυσίον a piece of gold 2 (5.3) (0.361) (0.24)
τυγχάνω (with gen.) to hit the mark, to get; (with pple) to happen to, to actually 2 (5.3) (6.305) (6.41)
ἔρχομαι to come 2 (5.3) (6.984) (16.46)
ἵημι to set a going, put in motion 2 (5.3) (12.618) (6.1)
ἀγαθός good 2 (5.3) (9.864) (6.93)
κοινός common, shared in common 2 (5.3) (6.539) (4.41)
διώκω to pursue 2 (5.3) (1.336) (1.86)
πένομαι to work for one's daily bread 2 (5.3) (0.066) (0.19)
βέλτιστος best 2 (5.3) (0.48) (0.78)
ὥσπερ just as if, even as 2 (5.3) (13.207) (6.63)
ἄκριτος undistinguishable, unarranged, disorderly 2 (5.3) (0.148) (0.29)
διδάσκω to teach 2 (5.3) (3.329) (1.88)
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy 2 (5.3) (1.004) (0.66)
θυμός the soul 2 (5.3) (1.72) (7.41)
ἀποθνῄσκω to die, be killed 2 (5.3) (4.322) (6.41)
εὖ well 2 (5.3) (2.642) (5.92)
ἀπέχω to keep off 2 (5.3) (1.184) (1.8)
ἀκριβής exact, accurate, precise, made 2 (5.3) (2.935) (0.67)
οὗ where 2 (5.3) (6.728) (4.01)
ἡδονή delight, enjoyment, pleasure 2 (5.3) (3.069) (1.42)
νικάω to conquer, prevail, vanquish 2 (5.3) (2.089) (3.95)
λύω to loose 2 (5.3) (2.411) (3.06)
συμβαίνω meet, agree, happen 2 (5.3) (9.032) (7.24)
προσέρχομαι to come 2 (5.3) (0.91) (0.78)
πέλω to be, become; Hom. be in motion 2 (5.3) (0.253) (1.6)
σκοπέω to look at 2 (5.3) (1.847) (2.27)
ἐπιθυμία desire, yearning, longing 2 (5.3) (1.348) (0.75)
ἐράω to love, to be in love with 2 (5.3) (0.99) (1.38)
ἐφίστημι to set on, over; set in charge of 2 (5.3) (2.978) (3.52)
ὁμολογία agreement 2 (5.3) (0.367) (0.66)
ὑφαιρέω to seize underneath 2 (5.3) (0.085) (0.14)
πλέος full. 2 (5.3) (1.122) (0.99)
προσήκω to have come; to belong to, to fit 2 (5.3) (2.065) (1.23)
ἄτιμος unhonoured, dishonoured 2 (5.3) (0.224) (0.36)
μανθάνω to learn 2 (5.3) (3.86) (3.62)
πρόσειμι2 approach 2 (5.3) (0.794) (0.8)
ἔνιοι some 2 (5.3) (2.716) (0.95)
αἰσθάνομαι to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel 2 (5.3) (2.189) (1.62)
εἴσειμι to go into 2 (5.3) (0.609) (0.62)
ἀλλότριος of/belonging to another 2 (5.3) (1.341) (1.2)
παλαιός old in years 2 (5.3) (2.149) (1.56)
κατήγορος an accuser 2 (5.3) (0.237) (0.15)
ψηφίζω (mid.) to vote; (act.) to count with pebbles 2 (5.3) (0.397) (0.74)
ἄνω to accomplish, achieve, finish 2 (5.3) (3.876) (1.61)
ψυχή breath, soul 2 (5.3) (11.437) (4.29)
νυνί now, at this moment 2 (5.3) (0.695) (0.41)
βαδίζω to go slowly, to walk 2 (5.3) (1.133) (0.31)
νέος young, youthful 2 (5.3) (2.183) (4.18)
θεράπαινα a waiting maid, handmaid 2 (5.3) (0.099) (0.07)
ὄνομα name 2 (5.3) (7.968) (4.46)
ὅταν when, whenever 2 (5.3) (9.255) (4.07)
θέω to run 2 (5.3) (0.925) (1.43)
ὀργή natural impulse 2 (5.3) (1.273) (1.39)
φωνή a sound, tone 2 (5.3) (3.591) (1.48)
μείς a month 2 (5.3) (1.4) (1.25)
τέρας a sign, wonder, marvel 2 (5.3) (0.335) (0.5)
σεαυτοῦ of thyself 2 (5.3) (0.863) (1.06)
πάρειμι be present 2 (5.3) (5.095) (8.94)
ἐπιεικής fitting, meet, suitable 2 (5.3) (0.492) (0.51)
ῥέω to flow, run, stream, gush 2 (5.3) (1.029) (1.83)
παρέχω to furnish, provide, supply 2 (5.3) (2.932) (4.24)
χωρίον a particular place, a place, spot, district 2 (5.3) (1.776) (2.8)
σωφροσύνη soundness of mind, moderation, discretion 2 (5.3) (0.613) (0.44)
ἶδος violent heat 2 (5.3) (0.121) (0.02)
ἀμύνω to keep off, ward off 2 (5.3) (0.641) (2.44)
σφεῖς personal and (ind.) reflexive pronoun 2 (5.3) (3.117) (19.2)
ὅλος whole, entire, complete in all its parts 2 (5.3) (13.567) (4.4)
αἱρέω to take, (mid.) to choose 2 (5.3) (3.052) (8.73)
δῆλος visible, conspicuous 2 (5.3) (5.582) (2.64)
παρέρχομαι to go by, beside 2 (5.3) (1.127) (1.08)
εἴπερ strengthd. for εἰ, if indeed 2 (5.3) (2.656) (1.17)
ἄνω2 up, upwards 2 (5.3) (3.239) (1.45)
ἀπόλλυμι to destroy, kill; to lose 2 (5.3) (2.388) (3.65)
τοι let me tell you, surely, verily 2 (5.3) (2.299) (9.04)
βουλεύω to take counsel, deliberate, concert measures 2 (5.3) (1.283) (3.94)
εἰσέρχομαι to go in 2 (5.3) (1.634) (1.72)
εὔπορος easy to pass 2 (5.3) (0.173) (0.21)
ζητέω to seek, seek for 2 (5.3) (5.036) (1.78)
καταφέρω to bring down 2 (5.3) (0.383) (0.29)
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin 2 (5.3) (0.663) (0.9)
εἰσάγω to lead in 2 (5.3) (1.077) (0.92)
σοφός wise, skilled, clever 2 (5.3) (1.915) (1.93)
κατηγορία an accusation, charge 2 (5.3) (1.705) (0.35)
φεύγω to flee, take flight, run away 2 (5.3) (2.61) (5.45)
κακία badness 2 (5.3) (1.366) (0.41)
ἀπαιτέω to demand back, demand 2 (5.3) (0.52) (0.4)
ὀνομάζω to name 2 (5.3) (4.121) (1.33)
προδότης a betrayer, traitor 2 (5.3) (0.142) (0.21)
λειτουργία a liturgy 2 (5.3) (0.225) (0.05)
τύχη (good) fortune, luck, chance 2 (5.3) (1.898) (2.33)
φυλάσσω to keep watch and ward, keep guard 2 (5.3) (2.518) (2.71)
ἀρχή a beginning, rule, office, empire 2 (5.3) (13.803) (8.53)
καταγιγνώσκω to remark, discover 2 (5.3) (0.323) (0.3)
ἄθλιος winning the prize, struggling, wretched 2 (5.3) (0.288) (0.61)
ἐκεῖ there, in that place 2 (5.3) (2.795) (1.68)
ἐμέω to vomit, throw up 2 (5.3) (0.759) (1.06)
ἐράω2 [to pour out, vomit forth] 2 (5.3) (0.784) (0.99)
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition 2 (5.3) (15.198) (3.78)
ἐργάζομαι to work, labour 2 (5.3) (2.772) (1.58)
ἐξελέγχω to convict, confute, refute 2 (5.3) (0.194) (0.26)
δικάζω to judge, to give judgment on 2 (5.3) (0.398) (0.45)
σιωπή silence 2 (5.3) (0.238) (0.35)
δείκνυμι to show 2 (5.3) (13.835) (3.57)
πονηρός toilsome, painful, grievous 2 (5.3) (1.795) (0.65)
κάθημαι to be seated 2 (5.3) (0.912) (1.11)
πανταχοῦ everywhere 2 (5.3) (0.926) (0.27)
κάλλος beauty 2 (5.3) (0.894) (0.97)
αὐτοῦ at the very place, just here, just there 2 (5.3) (26.948) (12.74)
κόλαξ a flatterer, fawner 2 (5.3) (0.168) (0.1)
δέος fear, alarm 2 (5.3) (0.383) (0.66)
ῥήτωρ a public speaker, pleader 2 (5.3) (0.476) (0.15)
κατηγορέω to speak against, to accuse 2 (5.3) (3.352) (0.88)
ποῖ whither? (i.e., in what direction?) 2 (5.3) (0.327) (0.52)
ἐπίσταμαι to know 2 (5.3) (1.308) (1.44)
ναός the dwelling of a god, a temple 1 (2.6) (1.339) (1.29) too few
κουρεῖον a barber's shop 1 (2.6) (0.005) (0.01) too few
ἀσθένεια want of strength, weakness, feebleness, sickliness 1 (2.6) (0.575) (0.3) too few
πάλιν back, backwards 1 (2.6) (10.367) (6.41) too few
σιγάω to be silent 1 (2.6) (0.333) (0.34) too few
πρίασθαι to buy 1 (2.6) (0.184) (0.21) too few
μᾶ mother 1 (2.6) (0.145) (0.01) too few
εὔνοος well-disposed, kindly, friendly 1 (2.6) (0.222) (0.46) too few
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand 1 (2.6) (3.221) (1.81) too few
κλίνη that on which one lies, a couch 1 (2.6) (0.418) (0.28) too few
ἐκκόπτω to cut out, knock out 1 (2.6) (0.244) (0.15) too few
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow 1 (2.6) (1.045) (2.04) too few
καίω to light, kindle 1 (2.6) (1.158) (1.18) too few
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger 1 (2.6) (0.472) (1.92) too few
διανοέομαι to be minded, intend, purpose 1 (2.6) (0.525) (1.1) too few
ναί yea, verily 1 (2.6) (0.919) (1.08) too few
οἰκέτης a house-slave, menial 1 (2.6) (0.585) (0.61) too few
οὐδαμοῦ nowhere 1 (2.6) (0.316) (0.27) too few
ἄγγελος a messenger, envoy 1 (2.6) (2.06) (1.51) too few
μένος might, force, strength, prowess, courage 1 (2.6) (0.79) (1.64) too few
ἁπλόος single, simple 1 (2.6) (6.452) (0.83) too few
ἐσθής dress, clothing, raiment 1 (2.6) (0.476) (0.76) too few
ἐπάγω to bring on 1 (2.6) (2.387) (0.82) too few
γύναιος of, for a woman, womanly 1 (2.6) (0.188) (0.04) too few
βουλευτήριον a council-chamber, senate-house 1 (2.6) (0.107) (0.15) too few
ἐπιτίθημι to lay, put on; (mid.) to attack 1 (2.6) (1.54) (1.61) too few
παραδίδωμι to hand over, to surrender 1 (2.6) (2.566) (2.66) too few
γονή produce, offspring 1 (2.6) (0.359) (0.16) too few
ἄπειμι2 go away 1 (2.6) (1.11) (1.84) too few
καταράομαι to call down curses upon, imprecate upon 1 (2.6) (0.091) (0.07) too few
ἔνδοθεν from within 1 (2.6) (0.26) (0.28) too few
σιδήριον an implement 1 (2.6) (0.051) (0.04) too few
εἰσφορά a gathering in 1 (2.6) (0.075) (0.1) too few
λυσιτελέω to bring profit, gain 1 (2.6) (0.132) (0.21) too few
πέμπω to send, despatch 1 (2.6) (2.691) (6.86) too few
νέω3 to heap, pile, heap up 1 (2.6) (0.917) (1.41) too few
διαφθείρω to destroy, ruin; to corrupt 1 (2.6) (1.527) (3.41) too few
πώποτε ever yet 1 (2.6) (0.36) (0.57) too few
νίκη victory 1 (2.6) (1.082) (1.06) too few
ἄξιος worthy 1 (2.6) (3.181) (3.3) too few
ἀληθής unconcealed, true 1 (2.6) (7.533) (3.79) too few
ποῖος of what nature? of what sort? 1 (2.6) (2.531) (2.35) too few
βῆμα a step, pace; a platform 1 (2.6) (0.203) (0.12) too few
ὑπερβολή a throwing beyond 1 (2.6) (0.845) (0.76) too few
οἶκος a house, abode, dwelling 1 (2.6) (2.871) (3.58) too few
Δῖος of Zeus 1 (2.6) (0.277) (0.09) too few
ἀναλίσκω to use up, to spend, lavish 1 (2.6) (0.415) (0.39) too few
διότι for the reason that, since 1 (2.6) (2.819) (2.97) too few
ἀεί always, for ever 1 (2.6) (7.241) (8.18) too few
ἐγγύς near, nigh, at hand 1 (2.6) (1.452) (2.28) too few
μήποτε never, on no account 1 (2.6) (0.732) (0.24) too few
μέθη strong drink 1 (2.6) (0.322) (0.23) too few
οἷα causal particle w pple.s see οἷος V 3 1 (2.6) (0.203) (0.22) too few
κύριος2 a lord, master 1 (2.6) (7.519) (1.08) too few
μάλιστα most 1 (2.6) (6.673) (9.11) too few
πολιτεία citizenship, citizen body, constitution 1 (2.6) (1.205) (2.18) too few
ὀργίζω to make angry, provoke to anger, irritate 1 (2.6) (0.401) (0.38) too few
ἔνειμι to be in; to be possible 1 (2.6) (1.363) (1.24) too few
ἡμέτερος our 1 (2.6) (2.045) (2.83) too few
καίτοι and indeed, and further; and yet 1 (2.6) (2.582) (1.38) too few
μῆνις wrath, anger 1 (2.6) (0.137) (0.35) too few
παροινία drunken behaviour, drunken violence, a drunken frolic 1 (2.6) (0.055) (0.01) too few
μαρτυρία witness, testimony, evidence 1 (2.6) (0.472) (0.15) too few
λυπηρός painful, distressing 1 (2.6) (0.269) (0.2) too few
τύραννος an absolute sovereign 1 (2.6) (0.898) (1.54) too few
κομιδή attendance, care 1 (2.6) (0.125) (0.27) too few
ἄκων a javelin, dart 1 (2.6) (0.32) (0.63) too few
πολλαχοῦ in many places 1 (2.6) (0.223) (0.1) too few
τηλικοῦτος of such an age, of such a magnitude 1 (2.6) (0.583) (0.75) too few
εὔνοια good-will, favour, kindness 1 (2.6) (0.537) (1.08) too few
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled 1 (2.6) (1.603) (0.65) too few
βοάω to cry aloud, to shout 1 (2.6) (0.903) (1.53) too few
καταφρονέω to think down upon 1 (2.6) (0.668) (0.63) too few
κατάθεος godly 1 (2.6) (0.0) (0.0) too few
ὄκνος shrinking, hesitation, unreadiness, sluggishness 1 (2.6) (0.066) (0.11) too few
λαμπρός bright, brilliant, radiant 1 (2.6) (1.14) (0.72) too few
χάρις gratitude, favor, grace, charm 1 (2.6) (3.66) (3.87) too few
τιμή that which is paid in token of worth 1 (2.6) (1.962) (2.21) too few
εὐεργέτης a well-doer, benefactor 1 (2.6) (0.276) (0.35) too few
διαπράσσω to pass over; bring about, accomplish 1 (2.6) (0.333) (0.7) too few
βιόω to live, pass one's life 1 (2.6) (0.513) (0.3) too few
συγγενής born with, congenital, natural, in-born 1 (2.6) (0.812) (0.83) too few
ἀπορέω2 to be at a loss 1 (2.6) (1.432) (0.89) too few
προσθήκη an addition, appendage, appendix 1 (2.6) (0.46) (0.01) too few
ὅδε this 1 (2.6) (10.255) (22.93) too few
καταγελάω to laugh at, jeer 1 (2.6) (0.158) (0.23) too few
χείρων worse, meaner, inferior 1 (2.6) (1.4) (1.07) too few
μέτειμι be among; (+dat and gen) have a share in 1 (2.6) (0.381) (0.37) too few
πολιτεύω to live as a citizen 1 (2.6) (0.349) (0.44) too few
ἑκών willing, of free will, readily 1 (2.6) (0.801) (1.21) too few
δῖος god-like, divine; (trag.) Δῖος "of Zeus" 1 (2.6) (0.942) (3.27) too few
αὗ bow wow 1 (2.6) (0.374) (0.04) too few
ψευδής lying, false 1 (2.6) (1.919) (0.44) too few
οὖς auris, the ear 1 (2.6) (1.469) (0.72) too few
μαστός one of the breasts 1 (2.6) (0.254) (0.3) too few
ὑστεραῖος on the day after, the next day 1 (2.6) (0.315) (0.77) too few
μισθός wages, pay, hire 1 (2.6) (0.682) (1.26) too few
λυμεών a destroyer, spoiler, corrupter 1 (2.6) (0.018) (0.01) too few
ὑπερβαίνω to step over, mount, scale 1 (2.6) (0.393) (0.49) too few
γοῦν at least then, at any rate, any way 1 (2.6) (3.743) (0.99) too few
τελευταῖος last 1 (2.6) (0.835) (1.17) too few
κυνέω to kiss 1 (2.6) (0.033) (0.27) too few
φῖλος [> φιλία friendship] 1 (2.6) (0.22) (0.48) too few
ἡμέρα day 1 (2.6) (8.416) (8.56) too few
νέω to swim 1 (2.6) (0.993) (1.53) too few
ἀξιόω to think worthy of; to expect 1 (2.6) (2.976) (2.93) too few
καταδουλόω to reduce to slavery, enslave 1 (2.6) (0.054) (0.18) too few
αὐξάνω to make large, increase, augment 1 (2.6) (1.963) (1.01) too few
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 (2.6) (2.132) (1.65) too few
θαυμάσιος wondrous, wonderful, marvellous 1 (2.6) (0.395) (0.46) too few
μεστός full, filled, filled full 1 (2.6) (0.408) (0.38) too few
κέρδος gain, profit, advantage 1 (2.6) (0.452) (0.68) too few
περιέρχομαι to go round, go about 1 (2.6) (0.18) (0.24) too few
συμπλέκω to twine 1 (2.6) (0.388) (0.35) too few
παντάπασι all in all, altogether, wholly, absolutely 1 (2.6) (0.872) (0.89) too few
ποιός of a certain nature, kind 1 (2.6) (3.169) (2.06) too few
ἐγγυάω to give or hand over as a pledge, security 1 (2.6) (0.057) (0.06) too few
παραβαίνω (go beside) overstep, transgress, violate 1 (2.6) (0.28) (0.38) too few
μέμφομαι to blame, censure, find fault with 1 (2.6) (0.498) (0.6) too few
σαφής clear, plain, distinct, manifest 1 (2.6) (3.279) (2.18) too few
ἀνά up, upon 1 (2.6) (4.693) (6.06) too few
σιωπάω to be silent 1 (2.6) (0.372) (0.27) too few
ἴλη a crowd, band, troop 1 (2.6) (0.084) (0.19) too few
εἴλω to roll up, pack 1 (2.6) (0.156) (0.42) too few
μάρτυς a witness 1 (2.6) (0.889) (0.54) too few
ἔλεγχος a reproach, disgrace, dishonour 1 (2.6) (0.854) (0.27) too few
ταύτῃ in this way. 1 (2.6) (2.435) (2.94) too few
προδίδωμι to give beforehand, pay in advance; to betray, surrender 1 (2.6) (0.325) (0.8) too few
ὁπόσος as many as 1 (2.6) (1.404) (0.7) too few
ἐπισπάω to draw 1 (2.6) (0.302) (0.35) too few
ἄφθονος without envy 1 (2.6) (0.275) (0.36) too few
συνάγω to bring together, gather together, collect, convene 1 (2.6) (3.016) (1.36) too few
δεινότης terribleness 1 (2.6) (0.096) (0.07) too few
ἰσχύω to be strong 1 (2.6) (0.63) (0.31) too few
λαβή a handle, haft 1 (2.6) (0.171) (0.03) too few
κτάομαι to procure for oneself, to get, gain, acquire 1 (2.6) (1.415) (1.83) too few
εἰσίημι to send into 1 (2.6) (0.37) (0.41) too few
ὀλιγωρέω to esteem little 1 (2.6) (0.1) (0.34) too few
κρείσσων stronger, mightier, more powerful 1 (2.6) (1.966) (1.67) too few
παρρησία freespokenness, openness, frankness 1 (2.6) (0.407) (0.29) too few
συνίημι to bring together; understand 1 (2.6) (0.928) (0.94) too few
πατρίς fatherland, homeland; of one’s father 1 (2.6) (1.164) (3.1) too few
ὗς wild swine 1 (2.6) (1.845) (0.91) too few
ζήω to live (LSJ ζῶ) 1 (2.6) (5.09) (3.3) too few
ἔξω out 1 (2.6) (2.334) (2.13) too few
ἔγκλημα an accusation, charge, complaint 1 (2.6) (0.423) (0.39) too few
ἀναιρέω to take up; to destroy 1 (2.6) (3.379) (1.22) too few
θαρσέω to be of good courage, take courage 1 (2.6) (0.946) (1.63) too few
καταχέω to pour down upon, pour over 1 (2.6) (0.143) (0.25) too few
ἐξιόω clean from rust 1 (2.6) (0.032) (0.03) too few
γονεύς a begetter, father 1 (2.6) (0.464) (0.41) too few
φροντίζω to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed 1 (2.6) (0.508) (0.56) too few
τίκτω to bring into the world 1 (2.6) (1.368) (2.76) too few
μῖσος hate, hatred 1 (2.6) (0.229) (0.31) too few
τῆ take 1 (2.6) (1.084) (0.11) too few
ἀποφεύγω to flee from, escape 1 (2.6) (0.134) (0.32) too few
καρπός fruit 1 (2.6) (1.621) (1.05) too few
μέχρι until (prep. and conj. w. aor.), as long as (conj. w. pres.) 1 (2.6) (3.714) (2.8) too few
ἀγνοέω not to perceive, be ignorant of 1 (2.6) (1.829) (1.05) too few
διάνοια a thought, intention, purpose 1 (2.6) (2.096) (1.0) too few
μέτοικος settler from abroad, resident alien; adj. changing oneʼs abode 1 (2.6) (0.065) (0.13) too few
δέχομαι to take, accept, receive 1 (2.6) (3.295) (3.91) too few
τρέπω to turn 1 (2.6) (1.263) (3.2) too few
ἀργία idleness, laziness 1 (2.6) (0.142) (0.06) too few
φυλή a race, a tribe 1 (2.6) (0.846) (0.22) too few
μόλις barely, scarcely 1 (2.6) (0.479) (0.72) too few
μέντοι however, nevertheless; of course (answers) 1 (2.6) (4.744) (3.65) too few
διέξειμι go through, tell in detail 1 (2.6) (0.343) (0.39) too few
συνοικία living with her 1 (2.6) (0.023) (0.03) too few
αἰτιάομαι to charge, accuse, censure, blame 1 (2.6) (0.646) (0.49) too few
ὀνειδίζω to throw a reproach upon 1 (2.6) (0.233) (0.38) too few
ὅμως all the same, nevertheless 1 (2.6) (2.105) (2.59) too few
δάκρυον a tear 1 (2.6) (0.515) (1.27) too few
προσαγορεύω to address, greet, accost 1 (2.6) (1.321) (2.94) too few
ἡδύς sweet 1 (2.6) (2.071) (1.82) too few
ξέω to smooth 1 (2.6) (0.115) (0.1) too few
θρηνέω to sing a dirge, to wail 1 (2.6) (0.154) (0.09) too few
τέρψις enjoyment, delight 1 (2.6) (0.095) (0.19) too few
ξίφος a sword 1 (2.6) (0.597) (0.8) too few
ἐναργής visible, palpable, in bodily shape 1 (2.6) (1.398) (0.39) too few
καταψηφίζομαι to vote against 1 (2.6) (0.108) (0.08) too few
ἑταίρα a companion 1 (2.6) (0.27) (0.14) too few
πρίν before; (after negated main clause) until 1 (2.6) (2.157) (5.09) too few
αἰτέω to ask, beg; postulate 1 (2.6) (1.871) (1.48) too few
πληρόω to make full 1 (2.6) (1.781) (0.98) too few
ἀτιμία dishonour, disgrace 1 (2.6) (0.205) (0.13) too few
φροντίς thought, care, heed, attention 1 (2.6) (0.486) (0.22) too few
στενωπός narrow, strait, confined; (subst) mountain pass, strait 1 (2.6) (0.057) (0.06) too few
ἐπιθυμέω to set one's heart upon 1 (2.6) (0.916) (1.28) too few
εἰσηγέομαι to bring in, introduce 1 (2.6) (0.122) (0.14) too few
φιλότιμος loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous 1 (2.6) (0.217) (0.47) too few
ὄψιος late 1 (2.6) (0.033) (0.01) too few
κατοκνέω to shrink from 1 (2.6) (0.015) (0.01) too few
δεῦρο hither 1 (2.6) (0.636) (1.96) too few
παραφρονέω to be beside oneself, be deranged 1 (2.6) (0.081) (0.08) too few
εἰσφέρω to bring in, to propose (a question, a law), to pay tax (εἰσφορά) 1 (2.6) (0.402) (0.65) too few
ἀριστεύω to be best 1 (2.6) (0.076) (0.3) too few
ὑπεροράω to look over, look down upon 1 (2.6) (0.189) (0.15) too few
τροφή nourishment, food, victuals 1 (2.6) (3.098) (1.03) too few
ξένος a guest, guest-friend, stranger; foreign 1 (2.6) (1.179) (4.14) too few
εὐτυχία good luck, success, prosperity 1 (2.6) (0.237) (0.3) too few
ὑπολαμβάνω take up; understand, interpret; assume; reply, rejoin 1 (2.6) (1.526) (1.65) too few
θάνατος death 1 (2.6) (3.384) (2.71) too few
πῆρος loss of strength, dotage 1 (2.6) (0.249) (0.07) too few
ἀρέσκω (to make good, make up), to please 1 (2.6) (0.516) (0.74) too few
ἐκκλησία an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly 1 (2.6) (2.803) (0.66) too few
μανία madness, frenzy 1 (2.6) (0.392) (0.27) too few
συνέχεια continuity 1 (2.6) (0.294) (0.13) too few
χώρα land 1 (2.6) (3.587) (8.1) too few
οἰκίζω to found as a colony 1 (2.6) (0.151) (0.53) too few
ἀπέρχομαι to go away, depart from 1 (2.6) (1.325) (1.52) too few
ἀκρόασις a hearing 1 (2.6) (0.269) (0.05) too few
κελεύω to urge 1 (2.6) (3.175) (6.82) too few
ἀναφαίνω to make to give light, make to blaze up 1 (2.6) (0.276) (0.31) too few
οὗ2 him, her (οὗ οἷ ἕ) 1 (2.6) (6.249) (14.54) too few
καταθέω to run down 1 (2.6) (0.043) (0.12) too few
χείρ the hand 1 (2.6) (5.786) (10.92) too few
διάγω to carry over 1 (2.6) (0.532) (0.39) too few
ὑπακούω to listen, hearken, give ear 1 (2.6) (0.475) (0.51) too few
σωτηρία a saving, deliverance, preservation, safety 1 (2.6) (1.497) (1.41) too few
κτῆμα anything gotten, a piece of property, a possession 1 (2.6) (0.448) (0.69) too few
φυλάζω to divide into tribes 1 (2.6) (0.498) (0.44) too few
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted 1 (2.6) (1.525) (2.46) too few
ἐπίδοσις a giving over and above, a voluntary contribution 1 (2.6) (0.167) (0.1) too few
ἕξις a having, possession 1 (2.6) (1.893) (0.23) too few
πρόγονος a forefather, ancestor 1 (2.6) (0.412) (0.58) too few
φύλαξ a watcher, guard, sentinel 1 (2.6) (0.431) (1.27) too few
δυστυχία ill luck, ill fortune 1 (2.6) (0.083) (0.13) too few
ῥίον any jutting part 1 (2.6) (0.058) (0.07) too few
ὕστερον the afterbirth 1 (2.6) (2.598) (2.47) too few
φανερός open to sight, visible, manifest, evident 1 (2.6) (2.734) (1.67) too few
ἀρνέομαι to deny, disown 1 (2.6) (0.371) (0.21) too few
ἡλικία time of life, age 1 (2.6) (1.229) (1.25) too few
συγγένεια sameness of descent 1 (2.6) (0.28) (0.24) too few
παραμυθέομαι to encourage 1 (2.6) (0.187) (0.15) too few
ἄχρηστος useless, unprofitable, unserviceable 1 (2.6) (0.366) (0.32) too few
βόσκημα that which is fed 1 (2.6) (0.085) (0.05) too few
τιμωρέω to help, aid, succour 1 (2.6) (0.326) (0.85) too few
ἅμα at once, at the same time 1 (2.6) (6.88) (12.75) too few
ἀνάλωμα expenditure, cost 1 (2.6) (0.062) (0.04) too few
ῥᾴδιος easy, ready, easy to make 1 (2.6) (2.343) (2.93) too few
θύρα a door 1 (2.6) (0.919) (1.74) too few
ἀναίσθητος insensate, unfeeling 1 (2.6) (0.326) (0.04) too few
εὐνή a bed 1 (2.6) (0.179) (0.92) too few
συκοφάντης a false accuser, slanderer 1 (2.6) (0.114) (0.05) too few
γράμμα (drawing, scratch) letter, character, writing, document 1 (2.6) (1.824) (0.77) too few
θεράπων a waiting-man, attendant 1 (2.6) (0.359) (0.77) too few
περιουσία supersum 1 (2.6) (0.3) (0.18) too few
μίξις mixing, mingling 1 (2.6) (0.606) (0.05) too few
νοσέω to be sick, ill, to ail 1 (2.6) (1.226) (0.36) too few
ὅστις indef. relative or indirect interrogative 1 (2.6) (5.663) (6.23) too few
θύμος thyme 1 (2.6) (0.064) (0.01) too few
χρῄζω to need, want, lack, have need of 1 (2.6) (0.416) (0.47) too few
φθόνος ill-will, envy, jealousy 1 (2.6) (0.458) (0.38) too few
πάνυ altogether, entirely 1 (2.6) (2.482) (3.16) too few
μυριάκις ten thousand times 1 (2.6) (0.077) (0.01) too few
μυρίος numberless, countless, infinite 1 (2.6) (1.186) (1.73) too few
παρασκευή preparation 1 (2.6) (0.495) (1.97) too few
ἐπιδίδωμι to give besides 1 (2.6) (0.435) (0.26) too few
γενναῖος noble, excellent 1 (2.6) (0.793) (0.93) too few
συγγνώμη forgiveness 1 (2.6) (0.319) (0.58) too few
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do 1 (2.6) (5.491) (7.79) too few
ἁπλῶς singly, in one way 1 (2.6) (3.946) (0.5) too few
φέρω to bear 1 (2.6) (8.129) (10.35) too few
ἀγαπάω to treat with affection, to caress, love, be fond of 1 (2.6) (1.096) (0.6) too few
ἔννομος within the law, lawful, legal 1 (2.6) (0.088) (0.1) too few
ἀπορέω [(Ion.) > ἀφοράω] 1 (2.6) (0.868) (0.49) too few
κοΐ squealing sound of a pig 1 (2.6) (0.465) (0.0) too few
δυναστεία power, lordship, sovereignty 1 (2.6) (0.236) (0.86) too few
νέω2 to spin 1 (2.6) (0.439) (0.41) too few
προσλαμβάνω to take or receive in addition 1 (2.6) (0.664) (0.81) too few
οἷος (such a kind) as; for οἷός τε see οἷος III.2 1 (2.6) (16.105) (11.17) too few
ἀποδείκνυμι display, appoint, demonstrate 1 (2.6) (2.54) (2.03) too few
νήϊος of or for a ship 1 (2.6) (0.06) (0.15) too few
σκότος darkness, gloom 1 (2.6) (0.838) (0.48) too few
δυστυχής unlucky, unfortunate 1 (2.6) (0.12) (0.07) too few
ἰσηγορία equal freedom of speech, equality 1 (2.6) (0.011) (0.07) too few
φιλέω to love, regard with affection 1 (2.6) (1.242) (2.43) too few
πόα grass, herb 1 (2.6) (0.478) (0.41) too few
ἀποστερέω to rob, despoil, bereave 1 (2.6) (0.291) (0.31) too few
μήν now verily, full surely 1 (2.6) (6.388) (6.4) too few
ἀνταγωνίζομαι to struggle against, prove a match for 1 (2.6) (0.025) (0.02) too few
εἴλη troops 1 (2.6) (0.009) (0.01) too few
ἐλάσσων smaller, less 1 (2.6) (4.697) (2.29) too few
ἐξίστημι to put out of its place, to change 1 (2.6) (0.482) (0.23) too few
ταλαίπωρος suffering, miserable 1 (2.6) (0.098) (0.18) too few
ἱερόσυλος a temple-robber, sacrilegious person 1 (2.6) (0.029) (0.03) too few
μισθόω to let out for hire, farm out, let 1 (2.6) (0.132) (0.19) too few
λογίζομαι to count, reckon, calculate, compute 1 (2.6) (0.897) (0.58) too few
ἀρκέω to ward off; to be sufficient 1 (2.6) (1.255) (0.64) too few
ὀψία the latter part of day, evening 1 (2.6) (0.046) (0.07) too few
πολέμιος hostile; enemy 1 (2.6) (2.812) (8.48) too few
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate 1 (2.6) (0.125) (0.07) too few
ὥρα2 time, season, climate 1 (2.6) (2.188) (1.79) too few
πήγνυμι to make fast 1 (2.6) (0.947) (0.74) too few
τριηραρχία the command of a trireme 1 (2.6) (0.012) (0.01) too few
Λαΐς Lais 1 (2.6) (0.089) (0.0) too few
νέμω to deal out, distribute, dispense 1 (2.6) (0.685) (2.19) too few
δύω dunk 1 (2.6) (1.034) (2.79) too few
ἐπανίστημι to set up again 1 (2.6) (0.152) (0.28) too few
πρόθυμος ready, willing, eager, zealous 1 (2.6) (0.52) (1.4) too few
κρῖ barley 1 (2.6) (0.026) (0.07) too few
φῆμις speech, talk 1 (2.6) (0.023) (0.07) too few
κράζω to croak 1 (2.6) (0.201) (0.1) too few
σπουδή haste, speed 1 (2.6) (1.021) (1.52) too few
κρίσις a separating, power of distinguishing 1 (2.6) (1.732) (0.64) too few
ἱκεσία the prayer of a suppliant 1 (2.6) (0.059) (0.01) too few
πρᾶξις a doing, transaction, business 1 (2.6) (2.288) (3.51) too few
ἔρομαι to ask, enquire 1 (2.6) (0.949) (1.25) too few
ἐκπλήσσω (to knock out); to astound, shock, amaze 1 (2.6) (0.354) (0.79) too few
κύω to conceive 1 (2.6) (0.216) (0.15) too few
ὁποῖος of what sort 1 (2.6) (1.665) (0.68) too few
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently 1 (2.6) (1.407) (0.69) too few
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods 1 (2.6) (0.535) (0.94) too few
ἔνδον in, within, in the house, at home 1 (2.6) (1.222) (1.6) too few
μυροπώλιον a perfumer's shop 1 (2.6) (0.003) (0.0) too few
ἀνδράποδον one taken in war and sold as a slave, a captive 1 (2.6) (0.124) (0.31) too few
ὀδύρομαι to lament, bewail, mourn for 1 (2.6) (0.158) (0.62) too few
ὄνειδος reproach, censure, blame 1 (2.6) (0.182) (0.46) too few
οἰκέω to inhabit, occupy 1 (2.6) (1.588) (3.52) too few
ἀντιλέγω to speak against, gainsay, contradict 1 (2.6) (0.635) (0.78) too few
κερδαίνω to gain, derive profit 1 (2.6) (0.215) (0.23) too few
κλέπτω to steal, filch, purloin 1 (2.6) (0.277) (0.41) too few
αἰτία a charge, accusation 1 (2.6) (5.906) (2.88) too few
παραμυθία encouragement, exhortation, persuasion 1 (2.6) (0.142) (0.01) too few
μάχομαι to fight 1 (2.6) (1.504) (4.23) too few
μελέτη care, attention 1 (2.6) (0.228) (0.23) too few
παύω to make to cease 1 (2.6) (1.958) (2.55) too few
εὐνάω to lay 1 (2.6) (0.059) (0.31) too few
μωρία silliness, folly 1 (2.6) (0.091) (0.08) too few
διαφεύγω to flee through, get away from, escape 1 (2.6) (0.479) (1.07) too few
συμπράσσω to join or help in doing 1 (2.6) (0.151) (0.3) too few
φθάνω to come or do first, before others 1 (2.6) (1.285) (0.97) too few
ἄπειμι be absent 1 (2.6) (1.064) (1.49) too few
ὑπομένω to stay behind, survive 1 (2.6) (1.365) (1.36) too few
πότε when? at what time? 1 (2.6) (0.488) (0.33) too few
πη [Dor. in some way, somehow] 1 (2.6) (0.791) (0.44) too few
μιμνήσκω to remind 1 (2.6) (1.852) (2.27) too few
ἐφίζω to set upon 1 (2.6) (0.344) (0.61) too few
πολεμέω to be at war 1 (2.6) (1.096) (2.71) too few
ἀπειλή boasts, threats 1 (2.6) (0.282) (0.18) too few
ἀσεβέω to be impious, to act profanely, sin against the gods 1 (2.6) (0.238) (0.1) too few
ἐρωτικός amatory 1 (2.6) (0.201) (0.39) too few
προΐημι send forth, send forward; abandon 1 (2.6) (0.496) (1.2) too few
ὥρα [sacrificial victim] 1 (2.6) (2.015) (1.75) too few
ὁμῶς equally, likewise, alike 1 (2.6) (1.852) (2.63) too few
διακονέω to minister, serve, do service 1 (2.6) (0.215) (0.07) too few
ἔναγχος just now, lately 1 (2.6) (0.092) (0.02) too few
οὐδέποτε never 1 (2.6) (0.782) (0.8) too few
ὠνέομαι to buy, purchase 1 (2.6) (0.247) (0.24) too few
δυνατός strong, mighty, able 1 (2.6) (3.942) (3.03) too few
κρύπτω to hide, cover, cloak 1 (2.6) (0.752) (0.83) too few
ἅπτω to fasten, bind fast; mid. touch 1 (2.6) (1.959) (1.39) too few
ὅποι to which place, whither 1 (2.6) (0.174) (0.3) too few
δουλεία servitude, slavery, bondage 1 (2.6) (0.349) (0.38) too few
ἀνίατος incurable 1 (2.6) (0.163) (0.01) too few
φάος light, daylight 1 (2.6) (1.873) (1.34) too few
ἀποκτείνω to kill, slay 1 (2.6) (1.322) (2.39) too few
ἐξαπατάω to deceive 1 (2.6) (0.368) (0.66) too few
κενός empty 1 (2.6) (2.157) (3.12) too few
παρακρούω to strike aside: to disappoint, mislead 1 (2.6) (0.108) (0.01) too few
κινέω to set in motion, to move 1 (2.6) (13.044) (1.39) too few
χρῆ to want 1 (2.6) (0.062) (0.0) too few
δυσχεραίνω to be unable to endure 1 (2.6) (0.221) (0.15) too few
μῶν but surely not? is it so? 1 (2.6) (0.112) (0.11) too few
ἀγρός fields, lands 1 (2.6) (0.663) (0.88) too few
τυμβωρύχος one who digs up graves, a grave-robber 1 (2.6) (0.007) (0.01) too few
ὠφελέω to help, aid, assist, to be of use 1 (2.6) (1.137) (1.18) too few
πενία poverty, need 1 (2.6) (0.298) (0.27) too few
σίον the water-parsnep 1 (2.6) (0.261) (0.01) too few
ναῦς a ship 1 (2.6) (3.843) (21.94) too few
ὀφθαλμός the eye 1 (2.6) (2.632) (2.12) too few
νομοθέτης a lawgiver 1 (2.6) (0.301) (0.1) too few
φαίνω to bring to light, make to appear 1 (2.6) (8.435) (8.04) too few
ἀδίκημα a wrong done, a wrong 1 (2.6) (0.283) (0.49) too few
χωρίς separately, asunder, apart, by oneself 1 (2.6) (2.405) (1.71) too few
λήγω to stay, abate 1 (2.6) (0.476) (0.77) too few
ἐθέλω to will, wish, purpose 1 (2.6) (4.574) (7.56) too few
ἐφέζομαι to sit upon 1 (2.6) (0.514) (1.01) too few
δημοκρατία democracy, popular government 1 (2.6) (0.168) (0.55) too few
ἀντιτάσσω to set opposite to, range in battle against 1 (2.6) (0.186) (0.38) too few
δημηγορέω to speak in the assembly 1 (2.6) (0.083) (0.02) too few
ῥώμη bodily strength, strength, might 1 (2.6) (0.426) (0.38) too few
πλῆθος a great number, a throng, crowd, multitude 1 (2.6) (4.236) (5.53) too few
τωθάζω to mock, scoff 1 (2.6) (0.01) (0.01) too few
ἅμιλλα a contest for superiority, a conflict 1 (2.6) (0.076) (0.18) too few
γνώμη a means of knowing, a mark, token 1 (2.6) (2.36) (4.52) too few
ὑποψία suspicion, jealousy 1 (2.6) (0.196) (0.31) too few
ἀνεκτός bearable, sufferable, tolerable 1 (2.6) (0.069) (0.17) too few
ὄμνυμι to swear 1 (2.6) (0.582) (1.07) too few
ἀνάλωτος not to be taken, invincible, impregnable 1 (2.6) (0.028) (0.07) too few
ἐνοχλέω to trouble, disquiet, annoy 1 (2.6) (0.293) (0.05) too few
ἵστημι to make to stand 1 (2.6) (4.072) (7.15) too few
ἔμπροσθεν before, in front 1 (2.6) (1.891) (0.63) too few
προσπέμπω to send to 1 (2.6) (0.028) (0.1) too few
διό wherefore, on which account 1 (2.6) (5.73) (5.96) too few
σύνοιδα to share in knowledge, be cognisant of 1 (2.6) (0.322) (0.52) too few
ἀξιόπιστος trustworthy 1 (2.6) (0.138) (0.04) too few
ἐχθρός hated, hateful; enemy 1 (2.6) (1.678) (2.39) too few
ἀπόδειξις a shewing forth, exhibiting 1 (2.6) (2.61) (0.19) too few
πόθεν whence? (i.e., from where?) 1 (2.6) (0.953) (0.65) too few
λακίς a rent, rending 1 (2.6) (0.021) (0.01) too few
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm 1 (2.6) (0.945) (2.02) too few
τρέφω to nourish, rear, maintain 1 (2.6) (2.05) (2.46) too few
πλέω to sail, go by sea 1 (2.6) (1.067) (4.18) too few
τίμιος valued 1 (2.6) (0.75) (0.31) too few
ταχύς quick, swift, fleet 1 (2.6) (3.502) (6.07) too few
ὠμός raw, crude 1 (2.6) (0.429) (0.27) too few
ἀγών a gathering; a contest, a struggle, a trial 1 (2.6) (1.252) (2.43) too few
μῶμος blame, ridicule, disgrace 1 (2.6) (0.062) (0.06) too few
μάχη battle, fight, combat 1 (2.6) (2.176) (5.7) too few
ἐπιτήδειος suitable; useful, necessary; deserving; associate 1 (2.6) (1.277) (2.25) too few
οἶος alone, lone, lonely 1 (2.6) (1.368) (1.78) too few
πρόειμι go forward 1 (2.6) (1.153) (0.47) too few
τρυφάω to live softly, delicately, luxuriously, to fare sumptuously 1 (2.6) (0.247) (0.07) too few
ὑπερηφανία arrogance, disdain 1 (2.6) (0.057) (0.06) too few
ἀρετή goodness, excellence 1 (2.6) (4.312) (2.92) too few
κομιδῇ exactly, just 1 (2.6) (0.222) (0.32) too few
διαιρέω to take one from another, to cleave in twain, to divide into parts 1 (2.6) (3.133) (1.05) too few
φύω to bring forth, produce, put forth 1 (2.6) (3.181) (2.51) too few
χαλεπός hard to bear, painful; difficult 1 (2.6) (1.723) (2.13) too few
σπέρμα seed, offspring 1 (2.6) (2.127) (0.32) too few
ἰδιώτης a private person, an individual 1 (2.6) (0.552) (0.61) too few
ἡσσάομαι to be less than another, inferior to 1 (2.6) (0.851) (1.32) too few
σπανίζω to be rare, scarce, scanty 1 (2.6) (0.041) (0.1) too few
ἐνθυμέομαι to lay to heart, consider well, reflect on, ponder 1 (2.6) (0.263) (0.39) too few
χραύω to scrape, graze, wound slightly 1 (2.6) (3.114) (2.65) too few
ἀντιδίδωμι to give in return, repay 1 (2.6) (0.055) (0.1) too few
ἁλίσκομαι to be caught, conquered, caught in the act 1 (2.6) (1.284) (1.67) too few
ποθεν from some place 1 (2.6) (0.996) (0.8) too few
ἀποτρέχω to run off 1 (2.6) (0.04) (0.11) too few

PAGINATE